You are on page 1of 24
jvar-xatTa sadideblebi da sakurTxi sufris dalocvebi TuSeTSi Seadgina giorgi cocaniZem Tbilisi 2017

jvar-xatTa sadideblebi da sakurTxi sufris dalocvebi TuSeTSi

Seadgina giorgi cocaniZem

Tbilisi

2017

წინათქმა საღვთისმსახურო რიტუალებს TuSeTSi TuSTa sarwmunoebas

წინათქმა

საღვთისმსახურო

რიტუალებს

TuSeTSi TuSTa sarwmunoebas cxadad gamoxatuli sinkretizmi axasiaTebs – igi warmarTobisa da qristianobis nazavia: rwmena qristianuli, RvTismsaxurebis formebi – warmarTuli. maTi SexedulebiT, is salocavebi, romlebsac isini eTayvanebian, qristianulia. aq qristianoba misioners ar Seutania. igi stiqiurad Sevida sakmaod gvian da moxda am ori religiis mSvi- dobiani Segueba. aqauri kerpebis, anu igive jvar- xatebis, umetesi nawili qristianulma wmindanebma Caanacvla, magram Caanacvla isini mxolod nominalurad – maTi buneba kvlav warmarTuli darCa da am qristianulad gadanaTluli salocavebis karze RvTismsaxureba Zveleburi, qristianobamdeli, formiT aResruleboda da aResruleba dResac.

qristianobamdeli, formiT aResruleboda da aResruleba dResac. adre TuSeTSi arsebobda RvTismsaxurebis aRmsrulebelTa,

adre TuSeTSi arsebobda RvTismsaxurebis aRmsrulebelTa, xelosanTa, instituti, rac meoce saukunis ociani wlebidan jer Sesustda da bolos sulac gaqra. saxvewar-savedrebels,

anu msxverplSewirvasa da sakurTxi sufrebis dalocvas, axla Sulta, an soflis romelime uxucesTagani aRasrulebs, romelmac am dros warmosaTqmeli sadideblebis teqstebi ar icis da misi locva fragmentulia da uaRresad areul-dareuli.

warmodgenili krebulis mizania, miaSvelos TuSeTSi jvar-xatTa mlocavs zafxulis religiur dResaswaulebze, aTnigenobebze, salocavis kars warmosaTqmeli sadideblis teqstebi, rac, arsebiTad, erTia da erTi iyo uwinac, mxolod variantulad gansxvavebuli imisda mixedviT, Tu romeli salocavis karze iTqmoda igi da romeli xelosani warmoTqvamda mas. aq am sadideblebis ramdenime variantia warmodgenili.

mcdeloba am tradiciuli sawesCveulebo ritualebis xelovnurad gadagdebisa, Cveni Rrma rwmeniT, arasasurvelia – es TiTqmis erTaderTi movlenaRaa, rac ramdenadme SemorCa am kuTxis nivelirebuli eTnografiuli movlenebidan da misi xelovnurad aRmofxvra sasikeTo ar unda iyos jer saqarTvelos mTianeTis tradiciuli saxisa da Semdeg zogadad qarTvelTa erovnuli TavisTavadobis Senaxva-gaxangrZlivebisaTvis.

saqarTvelos mTianeTis tradiciuli saxisa da Semdeg zogadad qarTvelTa erovnuli TavisTavadobis Senaxva-gaxangrZlivebisaTvis.
1
1

ჯვარ - ხატთა სადიდებელი ზოგადად

TuSeTis

salocavebis

karze

dideba RmerTsa, madli RmerTsa, RmerTo gaumarjve dRes dResindelsa, dRes naxseneb RvTiSvilebsa. RmerTo, gaumarjve kvira Zalsa, kvira bedniersa, RvTis karze mdgomaresa, oqros skamze mjdomaresa; RmerTo, gaumarjve wmidas angelozebsa – dacemulTa amweTa, ubedoTa bedis gamჴsnelTa, avqaris dapyrobilT tyveTa damჴsnelTa; RmerTo, gaumarjve gmirs kopales karatisasa, lengis angelozsa, dev-kerpTa meomarsa, laRsa, laxtiansa; RmerTo gaumarjve giorgis ჴaჴmatisasa, naRvrispir mdgomaresa, laxvrians-maTraჴiansa, qajueTis gamtexsa; RmerTo, gaumarjve laRsa laSaris jvarsa, molaSqres saxeliansa, jaris winamZRolsa; RmerTo, gaumarjve laRs iaჴsarsa, gmirTa meomarsa; laRs mTavarangelozsa, RvTis mociqulsa; RmerTo, gaumarjve samassamocdasams RvTiSvilsa, kacTmfarvel angelozebsa; RmerTo, gaumarjve RvTis nawils, RvTis baraqasa – cis namsa, dedamiwis mosavalsa, ჴaris qedsa, kacis marjvenasa;

Tqven gexvewebian Tqveni mlocavnni, Tqvenni ymani TaviT dabliTa, guliT marTliTa, mogdebulis CoqiTa, moTxoilis madliTa, aq Semomswvral stumriTa, yurTa mayurebliTa; Tqvend Semouwirav es sanTel-samwkini, zedaSis naTauri. Tqven Tqvens morige RmerTs SeswiridiTa, wyaloba gamouTxovidiTa, Suakacad CamouxvidniTa, Tqven RmerTi gadidebsT, gagimarjvebsTa! nu moiZulebT Tqvens ymaTa, Tqvend Coqis momyrelTa, Tqvenis madlis momTxoelTa; Sin mSvidoba miscidiTa, vels gamarjveba nu mouSalidiTa; jvar dasweridiTa mgzavrsa, mogzaursa, kacTa, kacriulobasa, qudosanTa, mandilosanTa. gaWirvebulT uSvelidiTa, sneulT ulxinidiTa, sikvdilis ჴma moaSoridiTa; baraqa daudevnidiTa ჴaris naჴnavsa, marjvenis namoqmedarsa; purs puris mWamels moumatidiTa, furs, furis ჴmos moumatidiTa; ჴel moumarTidiTa, jvar dasweridiTa molaSqresa, monadiresa, cxensa, cxenis mჴedarsa; ჴmal aiRon-saxel miscidiTa, jox aiRon-vaჴSam gauCinidiTa; daiჴsnidiT, daifarnidiT alaRebulis mtrisagana, aRvarebulis wylisagana, mTis zvavis, mTis napralisagana, Walaჸis alTo-yinulisagana; Tu ra sarjiel exedvebodes an ciTa Camosuli, an zRviTa gamosuli, ჴmeleTzed matarebeli, wyeulTa

moseuli, gzaukuRm gaubrunidiTa, Tqvenis kalTais qveS SeifarnidiTa, naqadebs ar gimtyuvnianT, naZaxeb gaugonidiTa; ZalTagan Zal nu moRriidiTa, sworTagan samarTal nu daukargidiTa, Tqven RmerTi gadidebsT, gagimarjvebsTa; Tu ra SegawyinonT an avis ჴeliTa, an avis eniTa, cudis piris qariTa, danaSaul apatividiTa; iqnebiTamc mcvelni, mfarvelni, mwyalobelni, mSvelelni!

swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!

apatividiTa; iqnebiTamc mcvelni, mfarvelni, mwyalobelni, mSvelelni! swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!
2 დეკანოზის დალოცვა ლაშარის ჯვარში dideba RmerTsa, madli

2

დეკანოზის

დალოცვა

ლაშარის

ჯვარში

dideba RmerTsa, madli RmerTsa, RmerTo gaumarjve RmerTsa‘d kviraჸesa, RmerTo, gaumarjve oTxiv kuTxiv mTa-baris salocavebsa; RmerTo, gaumarjve laRsa laSaris jvarsa, didad sadidebelsa, Zvirad saჴsenebelsa, muxis wveris angelozsa, laSqarT meTaursa, jaris winamZRolsa, cis gidel-gidel moarulsa. dido laSaris jvaro, didad sadidebelo, Zvirad saჴsenebelo, Sen gexvewebian samsaxuris momRebni, Tavis dabliTa, gulis marTliTa. naqadebs ar gimtyuvnian, naZaxeb gaugonidi; mTas gauWirdes – mTas daeSvelidi, bars gauWirdes – bars daeSvelidi, Sors myofi axlos dauxvdidi, daicvnidi, daifarnidi alaRebulis mtrisagana, aRvarebulis wylisagana, mTis zvavisa, mTis napralisagana, Walaჸis alTo-yinulisagana. nu Camoagdeb amaT saxl-yudroSi mtris Wkvasa, sikvdilis ჴmasa. Tu ra sarjiel exedvebodes – ciTa Camosuli, zRviTa gamosruli, ჴmeleTze morialei,

zekalTa daafaridi, avqars, avkvals, avkacs moRrididi, gzaukuRm gaubrunidi. mterTagan Zal nu moRriidi, sworTagan samarTal nu daukargidi; TofamRes saxel miscidi, joxamRes vaჴSam gauCinidi. mizdevden – miswivnidi, mozdevden – gamaaxrwivnidi, amaTa amjobinidi amaT mtrisasa. Sin mSvidoba, vels gamarjveba nu mouSalidi, agremc Sen RmerTi gadidebs, gagimarjvebsa!

swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!

gamarjveba nu mouSalidi, agremc Sen RmerTi gadidebs, gagimarjvebsa! swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!
3 ჴითანის ჯვარში სათქმელი ‒ გიორგი

3

ჴითანის ჯვარში სათქმელი გიორგი გომეწრისას სადიდებელი

სადიდებელი RmerTo, dideba Senda, RmerTo, madli Senda, RmerTo gaumarjve

RmerTo, dideba Senda, RmerTo, madli Senda, RmerTo gaumarjve RmerTsa‘d kviraჸesa, ჴmelTa mouravsa, qveynierobis rigis mimcemsa; RmerTo, gaumarjve oTxiv kuTxiv mTa-baris salocavebsa, samas samocda sam wmida giorgisa, TuSeTisa da fSav-ჴevsureTis mode-moZme salocavebsa – laRsa giorgis laSarisasa, giorgis ჴaჴmatisasa, gmirsa kopales karatisasa, iaჴsars Suafxosasa, laRsa fiWexelsa, RvTis piris meRvinesa, RvTis mesamsaxuresa; kviraჸes karaviansa, RvTis karze oqros skamze mjdomaresa; giorgis saჴeosasa, giorgis kexisTavisasa, giorgis muxrovnisasa, isriel kiwuჸurTisasa, Tevdores jvarboslisasa, baton cvariels dadikurTisasa, miqelgabriels beRelaჸisTavisasa, calaჸ fiWvs saCiRolosasa, sanebas saჴarisasa, sanebas wovaTisasa, giorgis gomewrisasa.

laRno RvTisSvilno, Tqven gexvewebian, Tqven gevedrebian Tqvenni mlocvelni, ჴiTanis jvris ymebi, mTelis gomewris mcxovrebni. Tqvend Semouwirav safuvris Tavi, cefiskveri, rqajangiani; Tqvend Semouwirav sufra da zedaSe, sanTel-

samwkini; Tqvend gaumetebav guliTa alniTa, guliTa marTliTa; Tqven Tqven morige RmerTs SeswiridiTa, wyaloba gamouTxovidiTa,

samwkini; Tqvend gaumetebav guliTa alniTa, guliTa marTliTa; Tqven Tqven morige RmerTs SeswiridiTa, wyaloba gamouTxovidiTa, Suakacad CamouxvidnidiTa. daiჴsnidiT daifarnidiT alaRebulis mtrisagana, aRvarebulis wylisagana, mTis zvavis, mTis napralisagana, Walaჸis alTo-yinulisagana. Tu ra sarjiel exedvebodes an ciTa Camosuli, an zRviTa gamosuli, ჴmeleTze morialei, Tavis kalTis qveS SeifarnidiTa, avkvals, avqars, avkacs moRridiTa, gzaukuRm gaubrunidiTa. nu CamoagdebT amaT saxl- yudroSi mtris ჴmasa sikvdilis Wkvasa. ZalTagan Zal nu moRriidiTa, sworTagan samarTal nu daukargidiTa, amaTa amjobinidiTa amaT mtrisasa; mters mizdevden – miswivnidiTa, mozdevden – gamaaxrwivnidiTa.

qals qaliswuls umatidiTa, furs, furis ჴmos umatidiTa, cxvars, cxvris kravs umatidiTa; jvar dauweridiTa ჴarsa, ჴaris qedsa, kacsa, kacis marjvenasa, naჴnavsa, naTessa, naTibsa, namkalsa, baraqa daudevnidiTa, mSvidobas aWmiidiT, mSvidobas aჴmaridiTa. zamTaric mSvidobisa waRgvaridiTa, zafxulic mSvidobisa dauyenidiTa.

iqnebiTamc mcvelni, mfarvelni, mwyalobelni, Tqven RmerTi gadidebsT, gagimarjvebsTa!

swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!

4 კარატის ჯვარის სადიდებელი RmerTo didebulo, didad saჴsenebelo, oTxiv

4

კარატის

ჯვარის

სადიდებელი

ჯვარის სადიდებელი RmerTo didebulo, didad saჴsenebelo, oTxiv kuTxiv

RmerTo didebulo, didad saჴsenebelo, oTxiv kuTxiv mTa-baris salocavebo: ivane naTlis mcemlisao, saneba saჴarisao, giorgi gomewrisao, giorgi saჴeosao, giorgi muxrovnisao, giorgi xvavgorisao, giorgi ჴaჴmatisao, Tursiex ardotisao, xinWrikva boWornisao, Wixale xisosTavisao, mariam SafurTisao, laRo fiWexelo, laRo laSaris jvaro CiRos Tavisao, gmiro kopalev karatisao, Tqven gexvewebianT, Tqven gevedrebianT Tqvenni moymeni, Tqvend Semouwirav safuvris Tavi, cefiskveri, qajangiani, es dagebuli sufra, sanTel-samwkini, Tqvend gaumetebav guliTa alniTa, guliTa marTliTa, sadidebeli Tqveni iyos, samwyalobno imaTi. Tqven Tqven morige RmerTs SeswiridiTa, Suakacad CamouxvidnidiTa, wyaloba gamouTxovidiTa; mTas gauWirdes – mTas daeSvelnidiTa, bars gauWirdes – bars daeSvelnidiTa, ze kalTa daafaridiTa mwyemssa, mecxvaresa, molaSqresa, monadiresa. Tu ra sarjiel exedvebodes an ciTa Camosuli, an zRviTa gamosuli, xmeleTze morialei – daiჴsnidiT, daifarnidiT alaRebulis mtrisagana, aRvarebulis wylisagana, mTis zvavis,

mTis napralisagana, Walaჸis alTo-yinulisagana, daiჴsnidiT, daifarnidiT, Tavis kalTaჸis qveS SeinaxnidiT. nu

mTis napralisagana, Walaჸis alTo-yinulisagana, daiჴsnidiT, daifarnidiT, Tavis kalTaჸis qveS SeinaxnidiT. nu CamoagdebT amaT saxl-yudroSi mtris ჴmasa, sikvdilis Wkvasa, Tqven RmerTi gadidebsT gagimarjvebsTa!

qals, qalis wuls moumatidiTa, furs, furis ჴmos moumatidiTa, cxvars, cxvris kravs moumatidiTa; jvar dauweridiTa, baraqa daudevnidiTa ჴarsa, ჴaris naჴnavsa, naTessa, naTibsa, namkalsa, nawvelsa, nadRvebsa. zafxul baraqian moRgvaridiTa, zdvel- zamTar mSvidobisa dauyenidiTa, mSvidobas aWmiidiT, mSvidobas aჴmaridiT, Tqven RmerTi gadidebsT, gagimarjvebsTa!

mterTagan Zal nu moRriidiTa, sworTagan samarTal nu daukargidiTa, amaTa amjobinidiTa amaT mtrisasa. Sin mSvidoba, vels gamarjveba nu mouSalidiTa. mizdevden – miswivnidiTa, mozdevden – gamoaxrwivnidiTa. Tof aiRon, saxel miscidiTa, jox aiRon vaჴSam gauCinidiTa. iqnebiTamc mcvelni, mfarvelni mwyalobelni, Tqven RmerTi gadidebsT gagimarjvebsTa!

swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!

5 კიწუ ურთის ჯვარში სათქმელი სადიდებელი RmerTo,

5

კიწუ ურთის ჯვარში სათქმელი სადიდებელი

სათქმელი სადიდებელი RmerTo, didebulo, didad saჴsenebelo, cisa da qveynis
სათქმელი სადიდებელი RmerTo, didebulo, didad saჴsenebelo, cisa da qveynis

RmerTo, didebulo, didad saჴsenebelo, cisa da qveynis gamCeno, ivane naTlismcemlisao, saneba saჴarisao, giorgi gomewrisao, giorgi laSarisao, isriel kiwuჸurTisao. Sen gexvewebian, Sen gevedrebian Senni moymeni, morTmeulis ZRveniTa moTxoilis madliTa. Send Semouwirav safuvris Tavi, cefiskveri, qajangiani. Send gaumetebav guliTa alniTa, guliTa marTliTa. Sen Sens morige RmerTs Seswiridi, Suakacad Camouxvidi, wyaloba gamouTxovidi. mTas gauWirdes – mTas daeSvelidi, bars gauWirdes – bars daeSvelidi, ze kalTa daafaridi mwyemssa, mogzaursa, molaSqresa, monapiresa. Sen Seewie aqa mbrZanebelTa, sawiravis momRebTa, qudosanTa, mandilosanTa, biquჸurelTa, vakisZirelTa, stumarsa da maspinZelsa, didTa da wvrilTa. nu Camoagdeb amaT saxl-yudroSi mtris ჴmasa, sikvdilis Wkvasa; ჴel moumarTidi kacsa, kacrielobasa, cxensa, cxenis mჴedarsa,

ჴarsa, ჴaris naxnavsa, fursa, furis nawvelsa, xvavi da baraqa daudevnidi cxvarsa, mecxvaresa, orfexsa, oTxfexsa.

ჴarsa, ჴaris naxnavsa, fursa, furis nawvelsa, xvavi da baraqa daudevnidi cxvarsa, mecxvaresa, orfexsa, oTxfexsa.

qals, qaliswul, umatidi, furs, furis ჴmos umatidi, cxvars, cxvris kravs umatidi. zafxul mSvidobisa miscidi, zdvel baraqian dauyenidi, mSvidobas aWmiidi, mSvidobas aჴmaridi.

ZalTagan Zal nu moRriidi, sworTagan samarTal nu daukargidi; Tof aiRon, saxel miscidi, jox aiRon, vaჴSam gauCinidi.

agremc iqnebi mcveli, mfarveli, mwyalobeli, SenTi moymeTi, biquჸurelTi, vakisZirelTi!

swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!

6 მადოლის ნათლისმცემლის სადიდებელი dideba RmerTsa, madli

6

მადოლის

ნათლისმცემლის

სადიდებელი

dideba RmerTsa, madli RmerTsa, RmerTo, gaumarjve RmerTsa‘d kviraჸesa; RmerTo, gaumarjve dRes dResindelsa, dRes naჴseneb RvTisSvilebsa, oTxiv kuTxiv mTa-baris salocavebsa; RmerTo gaumarjve ivane naTlismcemel madolisasa, imis mode-moZme mTa-baris salocavebsa. laRno RvTiSvilno, didad sadidebelno, Zvirad saჴsenebelno! Tqven gexvewebian, Tqven gevedrebian Tqvenni mlocavni gulisa marTliTa, gulisa alniTa; Tqvend Semouwirav safuvris Tavi, cefiskveri, rqajangiani, sanTeli da zedaSe. Tqven Tqvens morige RmerTs SeswiridiTa, Suakacad CamouxvidnidiTa, wyaloba gamouTxovidiTa; jvar dauweridiTa kacsaca‘d saqonsaca, didsa‘d patarasa, orfexsa‘d oTxfexsa. sadac gauWirdes, iq daeSvelnidiTa, iq daeჴmaridiTa, Tavis kalTis qveS SeifarnidiTa. mTis naqars, mTis naprals moaSoridiTa, Walaჸis yirvans

moaSoridiTa, aRvarebuls wyals moaSoridiTa, gaqlibul isars moaSoridiTa, gaqanebul cxens moaSoridiTa; mterTagan Wir

moaSoridiTa, aRvarebuls wyals moaSoridiTa, gaqlibul isars moaSoridiTa, gaqanebul cxens moaSoridiTa; mterTagan Wir moRrididiTa, sworTagan samarTal nu daukargidiTa, amaTa amjobinidiTa amaT mtrisasa; qals qalis wuls moumatidiTa, furs, furis ჴmos moumatidiTa, cxvars, cxvris kravs moumatidiTa; baraqa daudevnidiTa naჴnavsa, naTessa, naTibsa, namkalsa, nawvelsa, nadRvebsa. geymobian, gemsaxurebian Tqvenni moymeni. naqadebs ar gimtyuvneben, naZaxeb gaugonidiTa. eqnebiTamc mcvelni, mfarvelni, mwyalobelni!

swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!

7 მიქელგაბრიელ ბეღელა ისთავის სადიდებელი RmerTo,

7

მიქელგაბრიელ ბეღელა ისთავის სადიდებელი

ისთავის სადიდებელი RmerTo, didebulo, didad sadidebelo, Zvirad saჴsenebelo,

RmerTo, didebulo, didad sadidebelo, Zvirad saჴsenebelo, kviraჸev karaviano, sanebav saჴarisao, giorgi laSarisao, giorgi gomewrisao, oTxiv kuTxiv mTabaris salocavebo, laRo calarqav, miqelgabriel beRelaჸisTavisao, Sen gexvewebian, Sen gevedrebian Senni mlocavni, Send Semouwirav es gaSlili sufra, safuvris Tavi, cefiskveri, rqajangiani, sanTeli da zedaSe; Send gaumetebav Tavisa dabliTa, gulisa marTliTa, Sen Sens morige RmerTs Seswiridi, wyaloba gamouTxovidi, Suakacad Camouxvidi. mTas gauWirdes mTas daeSvelidi, bars gauWirdeb bars daeSvelidi, ze kalTa daafaridi, daicvnidi daifarnidi alaRebulis mtrisagana, aRvarebulis wylisagana, mTis zvavis, mTis napralisagana, Walaჸis yinulisagana. ZalTagan Zal nu moRriidi, sworCi samarTal nu daukargidi; mters mizdevden – miswivnidi,

mozdeven – gamaaxrwivnidi; jvar dauweridi cxensa, cxenis mჴedarsa, ჴarsa, ჴaris naჴnavsa, naTessa, naTibsa, namkalsa, nawvelsa, nadRvebsa; kacs, kacis Zes moumatidi, qals qaliswul umravlidi, umatidi fursa, furis ჴmosa, cxvarsa, cxvris kravsa. nu Camoagdeb amaT saxl-karSi mtris Wkvasa, sikvdilis ჴmasa. xalxiTac uzianod Seinaxnidi, saqoniTac uzianod Seinaxnidi, agremc RmerTi gadidebs, gagimarjvebsa!

swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!

saqoniTac uzianod Seinaxnidi, agremc RmerTi gadidebs, gagimarjvebsa! swyalobdes! swyalobdes! kidev da kidev swyalobdes!
8 მზის სადიდებელი მზებუდობის დღეს 9 dekemberi Zveli stiliT Senamc

8

მზის სადიდებელი მზებუდობის დღეს

9 dekemberi

Zveli stiliT

Senamc idideb , mzeo, Senamc iloceb , Sennimc myol angelozeb ididebiana‘d ilocebian. mzeo erTgulo, mzeo madliano, pirwaRmemc dagvadgeb budiT momoali, raჸgverc swor- sworad daჸadgeb didsa‘d cutunaჸs, mdidarsa‘d Raribs, yoCaRsa‘d beCavs, obolsa‘d oჴers, codviansa‘d madlians. jvarsamc dagviwer, mzeo, orfeჴsa‘d oTxfeჴs, kacsa‘d saqons, naჴnavsa‘d naTess, naTibsa‘d namkals, kacsa‘d kacrielobas, wulsa‘d wultos, furs, furis ჴmos, cxvars, cxvris kravs, cxensa‘d cxenis mჴedars, mzeo erTgulo, mzeo madliano!

wulsa‘d wultos, furs, furis ჴmos, cxvars, cxvris kravs, cxensa‘d cxenis mჴedars, mzeo erTgulo, mzeo madliano!
wulsa‘d wultos, furs, furis ჴmos, cxvars, cxvris kravs, cxensa‘d cxenis mჴedars, mzeo erTgulo, mzeo madliano!
9 ქორბეღელას ჯვარული dResam dReoba visia, wmidisi giorgisia, jvar-jvariskrobam visia,

9

ქორბეღელას

ჯვარული

9 ქორბეღელას ჯვარული dResam dReoba visia, wmidisi giorgisia, jvar-jvariskrobam visia,

dResam dReoba visia, wmidisi giorgisia, jvar-jvariskrobam visia, giorgi laSarisia. giorgi galavanzeda usartylo gadmosruliyo, imisi‘d gadmonavalzed, xe alva‘d amosruliyo, imas mosxmiyo yurZeni‘d saWmelad moweuliyo. imis‘d Semcode qal-vaJi‘d udrood daSauliyo.

ymaTaR umate, giorgi, Tu gindan mosaxeleni, cxvarsaR umate, giorgi, Tu gindan qajangiani, pursaR umate, giorgi, Tu gindan kodni samsveni. qal wyalzed dagviandeba dabanas ჴel-pirisasa, yma darbazs dagviandeba, Sesmasa barZimisasa, giorgis gaRmarjvebia, giorgis laSarisasa.

10

10 ფერჴისაში სამღერელი ჯვარული imRereboda gomewarSi welwdobis kodis

ფერჴისაში

სამღერელი

ჯვარული

imRereboda gomewarSi welwdobis kodis dalocvisas an 5 ianvars

TavmokrulasCxutis dalocvisas

pirvelad RmerTi vadidoT, miT ufrom didebulia, memre vadidoT kviraჸe, kviraჸe karam RvTisia, memre vadidoT giorgi, giorgi laSarisia, memre vadidoT giorgi, giorgi gomewrisia,

memre vadidoT giorgi, giorgi ჴaჴmatisia, memre vadidoT giorgi, giorgi saჴeosia, memre vadidoT giorgi, giorgi xogorisia, memre vadidoT saneba, saneba saჴarisia, memre vadidoT saneba, saneba wuaჸTisia, memre vadidoT kopale, kopale karatisia, memre vadidoT fiwale, fiwale doWumTisia, memre vadidoT Tevdore, Tevdore jvarboslisia, memre vadidoT Tursiex, Tursiex ardotisia, memre vadidoT ivane, ivane madolisia, memre vadidoT Wixale, Wixale xisomTisia, memre vadidoT elia, elia naqerlisia, memre vadidoT mariam, mariam SafurTisia, memre vadidoT isriel, isriel biquჸurTisia, didnimc xarT, didebulnimc xarT, aჴsenebulno RvTiSvilno!

11

11 მიცვალებულთა სუფრის დალოცვა iloceba ojaxebSi xorcis kviris SabaTs,

მიცვალებულთა

სუფრის

დალოცვა

iloceba ojaxebSi xorcis kviris SabaTs, mkvdarT Camois dRes da yvelieris SabaTs, mkvdarT waes. dikloSi 4 ianvars nirobis saRamos

RmerTo dideba Senda, RmerTo madli Senda, RmerTman Seundos yvela Cven mkvdarTa. sulno codvilno, Sinamc SemoxvalTa, karimc mRe dagxvdebaTa, cecxlim anTebuli. Tqvensam winaT arsa es gaSlil sufrai, anTebul sanTeli; ჴelTam giWeravTa yanwi‘d saRvinei; cotaჸicam didad mogeCvenebaTa, casam cvrad gadagiwvdebaTa, bortvsam mwvanilad amogivaTa; manamdim nu gagiTavdebaTa, sanamd ჴar xnevdesa, cas cvar Camozdiodesa, gors mwvanil amozdiodesa, Sav yoran TeTrad ar iqnebodesa; zamTrisemc, nu gagiyinavsT, zafxulisemc nu dagiobdebaTa; yvelaჸnimc SemoxvalTa – Zvelni, axalni, winani, ukvenani, Tavisani, oჴrisani; visac Sin mZaxe ar xyav, imaTacam SemiჸyolebTa, kariskaram nuravis gaჸbrunebTa, ჴelTusagZloaჸnim nuravin dagrCebianTa; mSieraჸnim dagiZRebianTa, mwyurialenim dageTvrebianTa; vinac Cven ver vTqvaT, Tavadamc miჸgonebTa, Tavadamc miჸwvevTa. Tu vin gaxaTrebdesT an dobil-ZmobilobiTa, an svilaჸ-naTliaჸobiTa, – an miwa-mamulis patroni, an wyal-wisqvilis patroni, an kalo-nafuZris patroni, an cxen-iaraRis patroni, suyvelaჸTam SemiჸwvevTa, Cvendam kas aqnevTa suleTis RmerTsa.

an kalo-nafuZris patroni, an cxen-iaraRis patroni, suyvelaჸTam SemiჸwvevTa, Cvendam kas aqnevTa suleTis RmerTsa.

giorgi cocaniZis Sekrebili, jvar- xatTa TuSuri sadideblebi, warsulis sazogadoebrivi cxovrebis safuZvlis anareklia, eris kulturuli memkvidreobaa. maTi fesvebi im xanaSia, rodesac saymoebis formirebebis procesebi mimdinareobda.

es da analogiuri xasiaTis teqstebi, romlebic sakralur niSnebs atareben, saukuneebis ganmavlobaSi ayalibebda mTielTa adaTebsa da wes-Cveulebebs.

ideis avtori: devi kaxoiZe avtori: giorgi cocaniZe

gamomcemeli: TuSeTis ganviTarebis fondi

giorgi cocaniZe gamomcemeli: TuSeTis ganviTarebis fondi mxatvari: goCa Rulelauri dizaineri: arCil TurmaniZe

mxatvari: goCa Rulelauri dizaineri: arCil TurmaniZe redaqtori: devi kaxoiZe dabeWdilia:

tiraJi: 500 c. Tbilisi, 2017 weli

devi kaxoiZe