You are on page 1of 24

jvar-xatTa sadideblebi da

sakurTxi sufris dalocvebi TuSeTSi

Seadgina giorgi cocaniZem

Tbilisi
2017
წინათქმა
საღვთისმსახურო
რიტუალებს

TuSeTSi TuSTa sarwmunoebas cxadad gamoxatuli


sinkretizmi axasiaTebs – igi warmarTobisa
da qristianobis nazavia: rwmena qristianuli,
RvTismsaxurebis formebi – warmarTuli. maTi
SexedulebiT, is salocavebi, romlebsac isini
eTayvanebian, qristianulia. aq qristianoba
misioners ar Seutania. igi stiqiurad Sevida
sakmaod gvian da moxda am ori religiis mSvi­
dobiani Segueba. aqauri kerpebis, anu igive jvar-
xatebis, umetesi nawili qristianulma wmindanebma
Caanacvla, magram Caanacvla isini mxolod
nominalurad – maTi buneba kvlav warmarTuli
darCa da am qristianulad gadanaTluli
salocavebis karze RvTismsaxureba Zveleburi,
qristianobamdeli, formiT aResruleboda da
aResruleba dResac.

adre TuSeTSi arsebobda RvTismsaxurebis


aRmsrulebelTa, xelosanTa, instituti, rac
meoce saukunis ociani wlebidan jer Sesustda
da bolos sulac gaqra. saxvewar-savedrebels,
anu msxverplSewirvasa da sakurTxi sufrebis
dalocvas, axla Sulta, an soflis romelime
uxucesTagani aRasrulebs, romelmac am dros
warmosaTqmeli sadideblebis teqstebi ar
icis da misi locva fragmentulia da uaRresad
areul-dareuli.

warmodgenili krebulis mizania, miaSvelos


TuSeTSi jvar-xatTa mlocavs zafxulis
religiur dResaswaulebze, aTnigenobebze,
salocavis kars warmosaTqmeli sadideblis
teqstebi, rac, arsebiTad, erTia da erTi iyo
uwinac, mxolod variantulad gansxvavebuli
imisda mixedviT, Tu romeli saloca­vis
karze iTqmoda igi da romeli xelosani
warmoTqvamda mas. aq am sadideblebis
ramdenime variantia warmodgenili.

mcdeloba am tradiciuli sawesCveulebo


ritualebis xelovnurad gadagdebisa,
Cveni Rrma rwmeniT, arasasurvelia – es
TiTqmis erTaderTi movlenaRaa, rac
ramdenadme SemorCa am kuTxis nivelirebuli
eTnografiuli movlenebidan da misi
xelovnurad aRmofxvra sasikeTo ar unda iyos
jer saqarTvelos mTianeTis tradiciuli saxisa
da Semdeg zogadad qarTvelTa erovnuli
TavisTavadobis Senaxva-gaxangrZlivebisaTvis.
1
ჯვარ-ხატთა
სადიდებელი
ზოგადად
TuSeTis dideba RmerTsa, madli RmerTsa, RmerTo
salocavebis
karze gaumarjve dRes dResindelsa, dRes naxseneb
RvTiSvilebsa. RmerTo, gaumarjve kvira
Zalsa, kvira bedniersa, RvTis karze
mdgomaresa, oqros skamze mjdomaresa; RmerTo,
gaumarjve wmidas angelozebsa – dacemulTa
amweTa, ubedoTa bedis gamჴsnelTa, avqaris
dapyrobilT tyveTa damჴsnelTa; RmerTo,
gaumarjve gmirs kopales karatisasa, lengis
angelozsa, dev-kerpTa meomarsa, laRsa,
laxtiansa; RmerTo gaumarjve giorgis
ჴaჴmatisasa, naRvrispir mdgomaresa,
laxvrians-maTraჴiansa, qajueTis gamtexsa;
RmerTo, gaumarjve laRsa laSaris jvarsa,
molaSqres saxeliansa, jaris winamZRolsa;
RmerTo, gaumarjve laRs iaჴsarsa, gmirTa
meomarsa; laRs mTavarangelozsa,
RvTis mociqulsa; RmerTo, gaumarjve
samassamocdasams RvTiSvilsa, kacTmfarvel
angelozebsa; RmerTo, gaumarjve RvTis
nawils, RvTis baraqasa – cis namsa, dedamiwis
mosavalsa, ჴaris qedsa, kacis marjvenasa;
Tqven gexvewebian Tqveni mlocavnni, Tqvenni
ymani TaviT dabliTa, guliT marTliTa,
mogdebulis CoqiTa, moTxoilis madliTa, aq
Semomswvral stumriTa, yurTa mayurebliTa;
Tqvend Semouwirav es sanTel-samwkini,
zedaSis naTauri. Tqven Tqvens morige RmerTs
SeswiridiTa, wyaloba gamou­TxovidiTa,
Suakacad CamouxvidniTa, Tqven RmerTi
gadidebsT, gagimarjvebsTa! nu moiZulebT
Tqvens ymaTa, Tqvend Coqis momyrelTa,
Tqvenis madlis momTxoelTa; Sin mSvidoba
miscidiTa, vels gamarjveba nu mouSalidiTa;
jvar dasweridiTa mgzavrsa, mogzaursa, kacTa,
kacriulobasa, qudosanTa, mandilosanTa.
gaWirvebulT uSvelidiTa, sneulT
ulxinidiTa, sikvdilis ჴma moaSoridiTa;
baraqa daudevnidiTa ჴaris naჴnavsa, marjvenis
namoqmedarsa; purs puris mWamels moumatidiTa,
furs, furis ჴmos moumatidiTa; ჴel
moumarTidiTa, jvar dasweridiTa molaSqresa,
monadiresa, cxensa, cxenis mჴedarsa; ჴmal
aiRon-saxel miscidiTa, jox aiRon-vaჴSam
gauCinidiTa; daiჴsnidiT, daifarnidiT
alaRebulis mtrisagana, aRvarebulis
wylisagana, mTis zvavis, mTis napralisagana,
Walaჸis alTo-yinulisagana; Tu ra sarjiel
exedvebodes an ciTa Camosuli, an zRviTa
gamosuli, ჴmeleTzed matarebeli, wyeulTa
moseuli, gzaukuRm gaubrunidiTa, Tqvenis
kalTais qveS SeifarnidiTa, naqadebs ar
gimtyuvnianT, naZaxeb gaugonidiTa; ZalTagan
Zal nu moRriidiTa, sworTagan samarTal
nu daukargidiTa, Tqven RmerTi gadidebsT,
gagimarjvebsTa; Tu ra SegawyinonT an avis
ჴeliTa, an avis eniTa, cudis piris qariTa,
danaSaul apatividiTa; iqnebiTamc mcvelni,
mfarvelni, mwyalobelni, mSvelelni!

swyalobdes!
swyalobdes!
kidev da kidev swyalobdes!
2
დეკანოზის
დალოცვა
ლაშარის
ჯვარში

dideba RmerTsa, madli RmerTsa, RmerTo


gaumarjve RmerTsa‘d kviraჸesa, RmerTo,
gaumarjve oTxiv kuTxiv mTa-baris salocavebsa;
RmerTo, gaumarjve laRsa laSaris jvarsa,
didad sadidebelsa, Zvirad saჴsenebelsa, muxis
wveris angelozsa, laSqarT meTaursa, jaris
winamZRo­lsa, cis gidel-gidel moarulsa.
dido laSaris jvaro, didad sadidebelo,
Zvirad saჴsenebelo, Sen gexvewebian samsaxuris
momRebni, Tavis dabliTa, gulis marTliTa.
naqadebs ar gimtyuvnian, naZaxeb gaugonidi;
mTas gauWir­des – mTas daeSvelidi, bars
gauWirdes – bars daeSvelidi, Sors myofi
axlos dauxvdidi, daicvnidi, daifarnidi
alaRebulis mtrisagana, aRvarebulis
wylisagana, mTis zvavisa, mTis napralisagana,
Walaჸis alTo-yinulisagana. nu Camoagdeb amaT
saxl-yudroSi mtris Wkvasa, sikvdilis ჴmasa.
Tu ra sarjiel exedvebodes – ciTa Camosuli,
zRviTa gamosruli, ჴmeleTze morialei,
zekalTa daafaridi, avqars, avkvals, avkacs
moRrididi, gzaukuRm gaubrunidi. mterTagan
Zal nu moRriidi, sworTagan samarTal nu
daukargidi; TofamRes saxel miscidi, joxamRes
vaჴSam gauCinidi. mizdevden – miswivnidi,
mozdevden – gamaaxrwivnidi, amaTa amjobinidi
amaT mtrisasa. Sin mSvidoba, vels gamarjveba
nu mouSalidi, agremc Sen RmerTi gadidebs,
gagimarjvebsa!

swyalobdes!
swyalobdes!
kidev da kidev swyalobdes!
3
ჴითანის ჯვარში
სათქმელი ‒
გიორგი გომეწრისას
სადიდებელი

RmerTo, dideba Senda, RmerTo, madli Senda, RmerTo


gaumarjve RmerTsa‘d kviraჸesa, ჴmelTa mouravsa,
qveynierobis rigis mimcemsa; RmerTo, gaumarjve oTxiv
kuTxiv mTa-baris salocavebsa, samas samocda sam wmida
giorgisa, TuSeTisa da fSav-ჴevsureTis mode-moZme
salocavebsa – laRsa giorgis laSarisasa, giorgis
ჴaჴmatisasa, gmirsa kopales karatisasa, iaჴsars
Suafxosasa, laRsa fiWexelsa, RvTis piris meRvinesa,
RvTis mesamsaxuresa; kviraჸes karaviansa, RvTis karze
oqros skamze mjdomaresa; giorgis saჴeosasa, giorgis
kexisTavisasa, giorgis muxrovnisasa, isriel kiwuჸurTisasa,
Tevdores jvarboslisasa, baton cvariels dadikurTisasa,
miqelgabriels beRelaჸisTavisasa, calaჸ fiWvs
saCiRolosasa, sanebas saჴarisasa, sanebas wovaTisasa,
giorgis gomewrisasa.

laRno RvTisSvilno, Tqven gexvewebian, Tqven gevedrebian


Tqvenni mlocvelni, ჴiTanis jvris ymebi, mTelis gomewris
mcxovrebni. Tqvend Semouwirav safuvris Tavi, cefiskveri,
rqajangiani; Tqvend Semouwirav sufra da zedaSe, sanTel-
samwkini; Tqvend gaumetebav guliTa alniTa, guliTa
marTliTa; Tqven Tqven morige RmerTs SeswiridiTa,
wyaloba gamouTxovidiTa, Suakacad CamouxvidnidiTa.
daiჴsnidiT daifarnidiT alaRebulis mtrisagana,
aRvarebulis wylisagana, mTis zvavis, mTis
napralisagana, Walaჸis alTo-yinulisagana. Tu ra
sarjiel exedvebodes an ciTa Camosuli, an zRviTa
gamosuli, ჴmeleTze morialei, Tavis kalTis qveS
SeifarnidiTa, avkvals, avqars, avkacs moRridiTa,
gzaukuRm gaubrunidiTa. nu CamoagdebT amaT saxl-
yudroSi mtris ჴmasa sikvdilis Wkvasa. ZalTagan Zal
nu moRriidiTa, sworTagan samarTal nu daukargidiTa,
amaTa amjobinidiTa amaT mtrisasa; mters mizdevden –
miswivnidiTa, mozdevden – gamaaxrwivnidiTa.

qals qaliswuls umatidiTa, furs, furis ჴmos


umatidiTa, cxvars, cxvris kravs umatidiTa; jvar
dauweridiTa ჴarsa, ჴaris qedsa, kacsa, kacis
marjvenasa, naჴnavsa, naTessa, naTibsa, namkalsa,
baraqa daudevnidiTa, mSvidobas aWmiidiT, mSvidobas
aჴmaridiTa. zamTaric mSvidobisa waRgvaridiTa,
zafxulic mSvidobisa dauyenidiTa.

iqnebiTamc mcvelni, mfarvelni, mwyalobelni, Tqven


RmerTi gadidebsT, gagimarjvebsTa!

swyalobdes!
swyalobdes!
kidev da kidev swyalobdes!
4
კარატის
ჯვარის
სადიდებელი

RmerTo didebulo, didad saჴsenebelo, oTxiv kuTxiv


mTa-baris salocavebo: ivane naTlis mcemlisao, saneba
saჴarisao, giorgi gomewrisao, giorgi saჴeosao,
giorgi muxrovnisao, giorgi xvavgorisao, giorgi
ჴaჴmatisao, Tursiex ardotisao, xinWrikva boWornisao,
Wixale xisosTavisao, mariam SafurTisao, laRo
fiWexelo, laRo laSaris jvaro CiRos Tavisao,
gmiro kopalev karatisao, Tqven gexvewebianT, Tqven
gevedrebianT Tqvenni moymeni, Tqvend Semouwirav
safuvris Tavi, cefiskveri, qajangiani, es dagebuli
sufra, sanTel-samwkini, Tqvend gaumetebav guliTa
alniTa, guliTa marTliTa, sadidebeli Tqveni
iyos, samwyalobno imaTi. Tqven Tqven morige
RmerTs SeswiridiTa, Suakacad CamouxvidnidiTa,
wyaloba gamouTxovidiTa; mTas gauWirdes – mTas
daeSvelnidiTa, bars gauWirdes – bars daeSvelnidiTa,
ze kalTa daafaridiTa mwyemssa, mecxvaresa,
molaSqresa, monadiresa. Tu ra sarjiel exedvebodes
an ciTa Camosuli, an zRviTa gamosuli, xmeleTze
morialei – daiჴsnidiT, daifarnidiT alaRebulis
mtrisagana, aRvarebulis wylisagana, mTis zvavis,
mTis napralisagana, Walaჸis alTo-yinulisagana,
daiჴsnidiT, daifarnidiT, Tavis kalTaჸis qveS
SeinaxnidiT. nu CamoagdebT amaT saxl-yudroSi mtris
ჴmasa, sikvdilis Wkvasa, Tqven RmerTi gadidebsT
gagimarjvebsTa!

qals, qalis wuls moumatidiTa, furs, furis ჴmos


moumatidiTa, cxvars, cxvris kravs moumatidiTa;
jvar dauweridiTa, baraqa daudevnidiTa ჴarsa,
ჴaris naჴnavsa, naTessa, naTibsa, namkalsa, nawvelsa,
nadRvebsa. zafxul baraqian moRgvaridiTa, zdvel-
zamTar mSvidobisa dauyenidiTa, mSvidobas aWmiidiT,
mSvidobas aჴmaridiT, Tqven RmerTi gadidebsT,
gagimarjvebsTa!

mterTagan Zal nu moRriidiTa, sworTagan


samarTal nu daukargidiTa, amaTa amjobinidiTa
amaT mtrisasa. Sin mSvidoba, vels gamarjveba nu
mouSalidiTa. mizdevden – miswivnidiTa, mozdevden
– gamoaxrwivnidiTa. Tof aiRon, saxel miscidiTa,
jox aiRon vaჴSam gauCinidiTa. iqnebiTamc mcvelni,
mfarvelni mwyalobelni, Tqven RmerTi gadidebsT
gagimarjvebsTa!

swyalobdes!
swyalobdes!
kidev da kidev swyalobdes!
5
კიწუ ურთის
ჯვარში
სათქმელი
სადიდებელი

RmerTo, didebulo, didad saჴsenebelo, cisa


da qveynis gamCeno, ivane naTlismcemlisao,
saneba saჴarisao, giorgi gomewrisao,
giorgi laSarisao, isriel kiwuჸurTisao.
Sen gexvewebian, Sen gevedrebian Senni
moymeni, morTmeulis ZRveniTa moTxoilis
madliTa. Send Semouwirav safuvris Tavi,
cefiskveri, qajangiani. Send gaumetebav guliTa
alniTa, guliTa marTliTa. Sen Sens morige
RmerTs Seswiridi, Suakacad Camouxvidi,
wyaloba gamouTxovidi. mTas gauWirdes –
mTas daeSvelidi, bars gauWirdes – bars
daeSvelidi, ze kalTa daafaridi mwyemssa,
mogzaursa, molaSqresa, monapiresa. Sen
Seewie aqa mbrZanebelTa, sawiravis momRebTa,
qudosanTa, mandilosanTa, biquჸurelTa,
vakisZirelTa, stumarsa da maspinZelsa, didTa
da wvrilTa. nu Camoagdeb amaT saxl-yudroSi
mtris ჴmasa, sikvdilis Wkvasa; ჴel moumarTidi
kacsa, kacrielobasa, cxensa, cxenis mჴedarsa,
ჴarsa, ჴaris naxnavsa, fursa, furis nawvelsa,
xvavi da baraqa daudevnidi cxvarsa, mecxvaresa,
orfexsa, oTxfexsa.

qals, qaliswul, umatidi, furs, furis ჴmos


umatidi, cxvars, cxvris kravs umatidi. zafxul
mSvidobisa miscidi, zdvel baraqian dauyenidi,
mSvidobas aWmiidi, mSvidobas aჴmaridi.

ZalTagan Zal nu moRriidi, sworTagan


samarTal nu daukargidi; Tof aiRon, saxel
miscidi, jox aiRon, vaჴSam gauCinidi.

agremc iqnebi mcveli, mfarveli, mwyalobeli,


SenTi moymeTi, biquჸurelTi, vakisZirelTi!

swyalobdes!
swyalobdes!
kidev da kidev swyalobdes!
6
მადოლის
ნათლისმცემლის
სადიდებელი
dideba RmerTsa, madli RmerTsa, RmerTo,
gaumarjve RmerTsa‘d kviraჸesa; RmerTo,
gaumarjve dRes dResindelsa, dRes naჴseneb
RvTisSvilebsa, oTxiv kuTxiv mTa-baris
salocavebsa; RmerTo gaumarjve ivane
naTlismcemel madolisasa, imis mode-moZme
mTa-baris salocavebsa. laRno RvTiSvilno,
didad sadidebelno, Zvirad saჴsenebelno!
Tqven gexvewebian, Tqven gevedrebian Tqvenni
mlocavni gulisa marTliTa, gulisa alniTa;
Tqvend Semouwirav safuvris Tavi, cefiskveri,
rqajangiani, sanTeli da zedaSe. Tqven Tqvens
morige RmerTs SeswiridiTa, Suakacad
CamouxvidnidiTa, wyaloba gamouTxovidiTa;
jvar dauweridiTa kacsaca‘d saqonsaca,
didsa‘d patarasa, orfexsa‘d oTxfexsa. sadac
gauWirdes, iq daeSvelnidiTa, iq daeჴmaridiTa,
Tavis kalTis qveS SeifarnidiTa. mTis naqars,
mTis naprals moaSoridiTa, Walaჸis yirvans
moaSoridiTa, aRvarebuls wyals moaSoridiTa,
gaqlibul isars moaSoridiTa, gaqanebul cxens
moaSoridiTa; mterTagan Wir moRrididiTa,
sworTagan samarTal nu daukargidiTa, amaTa
amjobinidiTa amaT mtrisasa; qals qalis wuls
moumatidiTa, furs, furis ჴmos moumatidiTa,
cxvars, cxvris kravs moumatidiTa; baraqa
daudevnidiTa naჴnavsa, naTessa, naTibsa,
namkalsa, nawvelsa, nadRvebsa. geymobian,
gemsaxurebian Tqvenni moymeni. naqadebs ar
gimtyuvneben, naZaxeb gaugonidiTa. eqnebiTamc
mcvelni, mfarvelni, mwyalobelni!

swyalobdes!
swyalobdes!
kidev da kidev swyalobdes!
7
მიქელგაბრიელ
ბეღელა ისთავის
სადიდებელი

RmerTo, didebulo, didad sadidebelo,


Zvirad saჴsenebelo, kviraჸev karaviano,
sanebav saჴarisao, giorgi laSarisao,
giorgi gomewrisao, oTxiv kuTxiv mTabaris
salocavebo, laRo calarqav, miqelgabriel
beRelaჸisTavisao, Sen gexvewebian, Sen
gevedrebian Senni mlocavni, Send Semouwirav
es gaSlili sufra, safuvris Tavi, cefiskveri,
rqajangiani, sanTeli da zedaSe; Send gaumetebav
Tavisa dabliTa, gulisa marTliTa, Sen
Sens morige RmerTs Seswiridi, wyaloba
gamouTxovidi, Suakacad Camouxvidi. mTas
gauWirdes mTas daeSvelidi, bars gauWirdeb
bars daeSvelidi, ze kalTa daafaridi,
daicvnidi daifarnidi alaRebulis mtrisagana,
aRvarebulis wylisagana, mTis zvavis, mTis
napralisagana, Walaჸis yinulisagana.
ZalTagan Zal nu moRriidi, sworCi samarTal
nu daukargidi; mters mizdevden – miswivnidi,
mozdeven – gamaaxrwivnidi; jvar dauweridi
cxensa, cxenis mჴedarsa, ჴarsa, ჴaris naჴnavsa,
naTessa, naTibsa, namkalsa, nawvelsa, nadRvebsa;
kacs, kacis Zes moumatidi, qals qaliswul
umravlidi, umatidi fursa, furis ჴmosa,
cxvarsa, cxvris kravsa. nu Camoagdeb amaT
saxl-karSi mtris Wkvasa, sikvdilis ჴmasa.
xalxiTac uzianod Seinaxnidi, saqoniTac
uzianod Seinaxnidi, agremc RmerTi gadidebs,
gagimarjvebsa!

swyalobdes!
swyalobdes!
kidev da kidev swyalobdes!
8
მზის სადიდებელი
მზებუდობის დღეს
9 dekemberi Senamc idideb , mzeo, Senamc iloceb , Sennimc
Zveli stiliT
myol angelozeb ididebiana‘d ilocebian.
mzeo erTgulo, mzeo madliano, pirwaRmemc
dagvadgeb budiT momoali, raჸgverc swor-
sworad daჸadgeb didsa‘d cutunaჸs, mdidarsa‘d
Raribs, yoCaRsa‘d beCavs, obolsa‘d oჴers,
codviansa‘d madlians. jvarsamc dagviwer, mzeo,
orfeჴsa‘d oTxfeჴs, kacsa‘d saqons, naჴnavsa‘d
naTess, naTibsa‘d namkals, kacsa‘d kacrielobas,
wulsa‘d wultos, furs, furis ჴmos, cxvars,
cxvris kravs, cxensa‘d cxenis mჴedars, mzeo
erTgulo, mzeo madliano!
9
ქორბეღელას
ჯვარული
dResam dReoba visia, wmidisi giorgisia,
jvar-jvariskrobam visia, giorgi laSarisia.
giorgi galavanzeda usartylo gadmosruliyo,
imisi‘d gadmonavalzed, xe alva‘d amosruliyo,
imas mosxmiyo yurZeni‘d saWmelad moweuliyo.
imis‘d Semcode qal-vaJi‘d udrood daSauliyo.

ymaTaR umate, giorgi, Tu gindan mosaxeleni,


cxvarsaR umate, giorgi, Tu gindan qajangiani,
pursaR umate, giorgi, Tu gindan kodni samsveni.
qal wyalzed dagviandeba dabanas ჴel-pirisasa,
yma darbazs dagviandeba, Sesmasa barZimisasa,
giorgis gaRmarjvebia, giorgis laSarisasa.
10
ფერჴისაში
სამღერელი
ჯვარული
imRereboda pirvelad RmerTi vadidoT, miT ufrom didebulia,
gomewarSi
welwdobis memre vadidoT kviraჸe, kviraჸe karam RvTisia,
kodis memre vadidoT giorgi, giorgi laSarisia,
dalocvisas
an 5 ianvars memre vadidoT giorgi, giorgi gomewrisia,
„Tavmokrulas“ memre vadidoT giorgi, giorgi ჴaჴmatisia,
Cxutis
dalocvisas
memre vadidoT giorgi, giorgi saჴeosia,
memre vadidoT giorgi, giorgi xogorisia,
memre vadidoT saneba, saneba saჴarisia,
memre vadidoT saneba, saneba wuaჸTisia,
memre vadidoT kopale, kopale karatisia,
memre vadidoT fiwale, fiwale doWumTisia,
memre vadidoT Tevdore, Tevdore jvarboslisia,
memre vadidoT Tursiex, Tursiex ardotisia,
memre vadidoT ivane, ivane madolisia,
memre vadidoT Wixale, Wixale xisomTisia,
memre vadidoT elia, elia naqerlisia,
memre vadidoT mariam, mariam SafurTisia,
memre vadidoT isriel, isriel biquჸurTisia,
didnimc xarT, didebulnimc xarT, aჴsenebulno
RvTiSvilno!
11
მიცვალებულთა
სუფრის
დალოცვა
iloceba RmerTo dideba Senda, RmerTo madli Senda,
ojaxebSi xorcis
kviris SabaTs, RmerTman Seundos yvela Cven mkvdarTa. sulno
mkvdarT codvilno, Sinamc SemoxvalTa, karimc mRe
Camois dRes
da yvelieris dagxvdebaTa, cecxlim anTebuli. Tqvensam winaT arsa
SabaTs, mkvdarT es gaSlil sufrai, anTebul sanTeli;
waes. dikloSi 4
ianvars nirobis ჴelTam giWeravTa yanwi‘d saRvinei; cotaჸicam
saRamos didad mogeCvenebaTa, casam cvrad gadagiwvdebaTa,
bortvsam mwvanilad amogivaTa; manamdim nu
gagiTavdebaTa, sanamd ჴar xnevdesa, cas cvar
Camozdiodesa, gors mwvanil amozdiodesa, Sav
yoran TeTrad ar iqnebodesa; zamTrisemc, nu
gagiyinavsT, zafxulisemc nu dagiobdebaTa;
yvelaჸnimc SemoxvalTa – Zvelni, axalni, winani,
ukvenani, Tavisani, oჴrisani; visac Sin mZaxe
ar xyav, imaTacam SemiჸyolebTa, kariskaram
nuravis gaჸbrunebTa, ჴelTusagZloaჸnim nuravin
dagrCebianTa; mSieraჸnim dagiZRebianTa,
mwyurialenim dageTvrebianTa; vinac Cven ver
vTqvaT, Tavadamc miჸgonebTa, Tavadamc miჸwvevTa.
Tu vin gaxaTrebdesT an dobil-ZmobilobiTa, an
svilaჸ-naTliaჸobiTa, – an miwa-mamulis patroni, an
wyal-wisqvilis patroni, an kalo-nafuZris patroni,
an cxen-iaraRis patroni, suyvelaჸTam SemiჸwvevTa,
Cvendam kas aqnevTa suleTis RmerTsa.
giorgi cocaniZis Sekrebili, jvar-
xatTa TuSuri sadideblebi, warsulis
sazogadoebrivi cxovrebis safuZvlis
anareklia, eris kulturuli memkvidreobaa.
maTi fesvebi im xanaSia, rodesac saymoebis
formirebebis procesebi mimdinareobda.

es da analogiuri xasiaTis teqstebi,


romlebic sakralur niSnebs atareben,
saukuneebis ganmavlobaSi ayalibebda
mTielTa adaTebsa da wes-Cveulebebs.

devi kaxoiZe

ideis avtori: devi kaxoiZe


avtori: giorgi cocaniZe

gamomcemeli: TuSeTis ganviTarebis fondi

mxatvari: goCa Rulelauri


dizaineri: arCil TurmaniZe
redaqtori: devi kaxoiZe
dabeWdilia:
tiraJi: 500 c.
Tbilisi, 2017 weli