You are on page 1of 15
MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE $1 JUSTITIE CABINET PROCUROR GENERAL bo1Ie \Qua Curtea de Apel Craiova Sectia I civila Dosar nr.910/54/2019 Termen: 10 iulie 2019 DOMNULE PRESEDINTE, Po o Procurorul general al Parchetului de pe ling Tiialta Curte de Casatie dJustitie, reclamant in cauza cu numarul mai sus ini yin temeiul art.131 alin.(1) din Constitutie, art.62, art.63 lit.) si g) si art68 din "age nr.304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.92 alin‘(d), (4) si (6) si art. 511 alin.(1) pet.7 teza a I-a si alin.(4) din Codul de proceduny bil, Coroborate cu dispozitiile art.88 alin.(2) din Legea nr.273/2004, republicathceg modificatile si completarile ulterioare, formuleaza ont COMPLETARE a argumentelor exp prinsul cererii de revizuire si a temeiurilor de drept feaza cerere de incuviintare a adoptiei internationale, )lit.b) din Legea nr.273/2004, republicata, ctul normativ mentionat, in cursul procedurii adoptiei trebuie respectate in mod obligatoriu urmatoarele principii 4) Principiul interesului superior al copilului: >) principiul cresterii si educdriicopitului int-un mediu familial; ©) Prineipiul continuitatii in educarea copilului, findndu-se seama de originea sa etnic’, culturala si lingvistica; @) principiul informarii copilului si luisii in considerare a opiniei acestuia in raport cu varsta si gradul stu de maturitate: MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE $I JUSTITIE CABINET PROCUROR GENERAL ®) Principiul celeritatii in indeplinirea oricaror acte referitoare la procedura adoptiei; 4) principiul garantirii confidentalitayii in ceea ce priveste datele de identificare ale adoptatorului sau, dupa caz, ale familiei adoptatoare, precum si in ceea ce Priveste identitatea parintilor firest in toate deciziile care ii privesc pe copii, fie c sunt luate de institutii publice sau private de ocrotiri sociale, de c&tre tribunal, autoritati administrati¥®sau de organe legislative, interesele superioare ale copilului trebuie si cons itl © consideratie Superioara (art.3 din Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepttrile copilului), Pornind de la premisa cd, prin intermediul proceda¥i adoptiei, se incearca gisirea unei familii pentru copil si nu gisirea uni copil pentru 0 familie Gurisprudenja C.E.D.O., cauza Pini Roméniei), apreciem ca analiza respectai LSub aspectul legalitatii p ii: Instanta de apel in miod gresit a refinut ci in cauzi sunt intrunite condit Privind incuviintarea adoptiei internationale, astfel: Pow % art.29 alin.(6) din Legea nr.273/2004 (forma in vigoare la 4 octombrie 2013),. efeet le hotdrarii judecatoresti prin care se incuviinteaza deschiderea procedurii\adafifiei interne inceteazi de drept daca, in termen de 2 ani de hotararii, directia nu a identificat o persoana sau familie elasi act normativ, in situatia prevazutd la alin, (6), te obligati si revizuiasca planul individualizat de i si solicite instanfei judecdtoresti, in functie de finalitates incuviinfarea unei noi proceduri de deschidere a adop Astfel, prin sentinta civilé nr.160/AD/2013, pronuntati de Tribunalul Mehedingi la 4 octombrie 2013 (dosar nr.8172/101/2013), ramas& definitiva la 26 noiembrie 2013, a fost incuviinjata deschiderea procedurii adoptiei interne pentru minora Sorina Lucan, protectie acestuia, Hotararea a produs efecte pana la 26 noiembrie 2015, data la care, nefiind identificatd o persoand sau o familie coresponzltoare pentru copil, efectele acesteia au incetat de drept. MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE $I JUSTITIE CABINET PROCUROR GENERAL Cadea in sarcina Directiei generale de asisten{a sociali si protectia copilului (D.G.AS.P.C.) Mehedinji si procedeze la revizuirea planului individualizat de Protectie si s& solicite, in functie de finalitatea acestuia, incuviintarea unei noi proceduri de deschidere a adoptici. De altfel, potrivit dispozitiilor art.52 alin.(2) din Legea nr.273/2004 (forma in vigoare la 4 octombrie 2013), adoptia internationalé era permis& numai pentru copiii Pentru care s-a admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei ines sinu a putut i igpUita in Romania Siu wna dintre persoanele previzute la alin. (1) lit. a), intr-un teoren de 2 aq de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti_ prin aoe admis cererea de deschidere a procedurii adoptiei interne. Coroboriind prevederile art.52 alin.(2) si a 2eshlins) din actul normatiy mentionat rezulté ed, daca in termenul de doi anj dp,fi data rimanerii irevocabile a hotararii judecdtoresti prin care s-a admis cererea de deschidere « procedurii adopyiei interne nu era identificat un adoptator sau lie adoptatoare cu resedinta in Roménia, copilul putea face obiectul Nicci internationale de catre cetiteni humai in situajia in care cu privire'a acesta este incuviinjati 0 noua cenere fe deschidere a procedurii adoptiei int Cu alte cuvinte, dupa trecere® celor doi ani de la data deschiderii procedurii adoptiei interne initiale, cdnd nu putea face decat obiectul adoptiei interne, copilul Putea face obi jei_adoptii. internationale numai in paralalel cu declansarea Procedurii de adopffedintemd, cele doud proceduri desfigurindu-se in paralel pand la identificarea unui adoptator, ca in situatia minorei Lucan Sorina, dupa incetarea de hoffirarii judecatoresti privind deschiderea procedurii un alt demers in vederea revizuirii tie a copilului si nici nu a solicitat instantei ei noi proceduri de deschidere a adoptiei. , Ia data intririi in vigoare a Legii nr.57/2016 privind modificarea Si completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, precum si a altor acte normative, minora Sorina Lucan nu avea deschisi procedura adoptiel interme, in atare context, dispozitiile art. alin.(1) din Legea nr.57/2016 nu sunt aplicabile, intrucat nu puteau fi Prelungite retroactiv efectele unui act inexistent in momentul intrarii sale in vigoare. Acest lucru este recunoscut, de altfel, chiar de Autoritatea National Pentru Protecjia Drepturilor Copilului si Adoptie (A.N.P.D.C.A.), in adresa