You are on page 1of 2

Vietnamese American Buddhist Association of Austin, TX

Phap Nhan Temple - A nonprofit Organization


136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
www.phapnhan.net / phapnhantemple.com
Email: phapnhantemple@gmail.com

Invitation Letter of the Great Ceremony of Vu Lan 2563 - 2019


To: Dear Monastics, Lay Buddhists, and Everyone,
Discourse on Showing Deep Gratitude to Parents, the World-Honored One has taught: “On
the Full Moon Day of yearly July, people with filial piety and deep gratitude have to repay their
parents.” Indeed, when the Vu Lan Ceremonial Season comes, to have more peacefully spiritual
energies, they have a good chance to take advantage of going to the Temple so that they can
practice the Buddhadharma and attend the Vu Lan Ceremony happily together.
The Vu Lan, one of the most important Spiritual Cultural Festivals to Vietnamese
Buddhists, consists of the following crucial events: The first is praying blessings for the living
parents increasing virtue and longevity. The second is praying blessings for those who passed away
were born up to a peaceful realm. The third is praying blessings for oneself and for others getting
peaceful joy and happiness. The fourth is praying blessings for the world peace, people obtaining
peaceful joy. Through learning, understanding, practicing, spreading, and applying the Dharma
into our daily lives, we, the practitioners, have to be delicious and fragrant fruits and flowers to
contribute to bringing the substances of joy and happiness for the many right in the present life.
In this year, the Pháp Nhãn Temple will hold the Great Ceremony of Vu Lan (Parents’
Day) on Sunday, August 25. On this Ceremonial Day, there are attendance and presence of the
Monastics consisting of: The Most Venerable Thero Thích Trí Đức, Senior Venerable Monk
Thích Tâm Đạo, Thích Nhuận Tánh, Bhantes, Venerable Nun Hạnh Huệ, and Venerable Nun
Hạnh Minh. Schedule for the Ceremonial Day will take the following place:
09:00 am Welcoming you all to the Pháp Nhãn Temple
09:30 am Great Ceremony of Vu Lan
10:00 am Ceremony of Roses being pinned on garment chests
10:30 am Dharma talk about the meanings of the Vu Lan Ceremony
11:30 am Performing the Ceremony of Taking Refuge1 in the Three Jewels
12:00 am Making offerings to the Sangha and have cordial lunch
12:50 pm Performance of singing Vu Lan Songs
02:00 pm Closing
You are cordially invited to take advantage of your free time to go to the Temple for
attending the Great Ceremony happily. May the Blessings of Three Jewels bless you all with
peace and happiness. May you and your loved ones be well, healthy, and happy in the Dharma.
The Abbot of the Pháp Nhãn Temple
Dharma Teacher Thích Trừng Sỹ

1
Please write your full name, DOB, and an ID picture, and then send them soon to the Phap Nhan Temple so that the Dharma
Master will fill them in the Certificate of Ordination for you.
Hội Phật Giáo Việt Mỹ tại Austin, Texas
Chùa Pháp Nhãn - Tổ Chức Bất Lợi Nhuận
136 The Ranch Road, Del Valle, TX 78617
Tel: 512-366-2686
Website: phapnhantemple.com/ phapnhan.net
Email: phapnhantemple@gmail.com
Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Vu Lan 2563 - 2019
Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, Ni, và kính thưa quý Đồng Hương Phật tử,
Trong Kinh Báo Hiếu Trọng Ân, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Ngày Rằm tháng Bảy mỗi
năm, người con hiếu thảo thâm ân phải đền.” Thật vậy, hằng năm khi tới mùa Lễ Vu Lan, để
có thêm năng lượng tâm linh an lành, những người con Phật có dịp tốt tranh thủ về Chùa để
cùng nhau tu học và tham dự đại Lễ Vu Lan này.
Vu Lan, một trong những Lễ Hội Văn Hóa Tâm Linh quan trọng nhất đối với những
người con Phật, bao gồm vài sự kiện quan trọng sau đây: Một là cầu nguyện cho cha mẹ hiện
tiền được tăng phúc tăng thọ. Hai là cầu nguyện cho những người quá vãng được sanh về thế
giới an lành. Ba là cầu nguyện cho tự thân và cho tha nhân được an vui và hạnh phúc. Bốn là
cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân dân được an lạc. Qua việc tu học, áp dụng, và thực
hành Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày, hành giả, chúng ta phải là những hoa trái thơm
ngon để góp phần đem lại các chất liệu an vui và hạnh phúc cho số đông ngay trong cuộc sống
hiện tại.
Năm nay, Chùa Pháp Nhãn sẽ tổ chức Đại Lễ Vu Lan vào Chủ Nhật, ngày 25 tháng 8.
Trong ngày Lễ trọng đại này có sự tham gia và chứng minh của Chư Tôn Đức Tăng Ni gồm có:
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Đức, Thượng tọa Thích Tâm Đạo, Thích Nhuận Tánh, Quý
Bhante, Sư Cô Hạnh Huệ, và Sư Cô Hạnh Minh. Chương trình ngày Lễ sẽ diễn ra như sau:
09:00 am Quý Đồng Hương Phật Tử quang lâm
09:30 am Đại Lễ Vu Lan
10:00 am Lễ Bông Hồng Cài Áo
10:30 am Pháp thoại ý nghĩa Lễ Vu Lan
11:30 am Làm Lễ QUY Y2
12:00 pm Lễ Cúng dường Trai Tăng và dùng cơm thân mật
12:50 pm Văn Nghệ hát mừng Vu Lan
02:00 pm Hoàn mãn.

Kính mời quý Đồng Hương Phật tử tranh thủ thời gian thích hợp của mình về Chùa tham
dự Đại Lễ này cho vui. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị an vui và hạnh phúc.
Kính chúc quý vị và gia quyến thân tâm thường an lạc.
Trú Trì Chùa Pháp Nhãn
Thầy Thích Trừng Sỹ

(1) Xin quý vị ghi tên họ, ngày, tháng, năm sinh, và một hình ảnh ID, gởi cho Chùa Pháp Nhãn sớm để quý Thầy điền vào Điệp Thọ
Giới.