You are on page 1of 8

Te k s t o n g

N a g l a l a h a d /
g p a p a l i w a n a g
N a
(Ex p o s i t o r y )
Group 4
Kaalaman
Nagbibigay ng impormasyon

Naglalahad sa pamamagitan ng
pagpapaliwanag ng konsepto at palagay

Masusing pagpapaliwanag

Sumasagot sa tanong ng paano; nililinaw ang


mga tanong ng mambabasa
Kaalaman
Impormasyon hinggil sa anumang paksang pasaklaw na
may kaugnayan sa kaalaman ng mambabasa

Layunin nitong magpaliwanag, maglarawan at magbigay


ng impormasyon ukol sa sanhi at bunga

Ang manunulat ay hindi dapat ipinalalagay na ang mga


mambabasa ay may naunang kaalaman sa tekstong
kanilang binabasa dahil ang kaliwanagan ay
nangangailangan ng maayos na organisasyon ng mga
kaisipan sa teksto.
n g M a n u n u l a t
a n g i a n n g I s a
Ka t o n g
ng Te k s t
a g p a p a l i w a n a g
N a g l a l a h a d / N
(Expos i t o r y )
1 2 3 4
Obhetibong Sapat na mga Malinaw na Lohikal na
nagtatalakay sa kaalaman sa pagkakahanay pagsusuri ng
paksa paglalahad sa ng mga mga kaisipan
teksto kaisipan o ideya
g H u l w a r a n a t
An
r g a n i s a s y o n n g
O d /
t o n g N a g l a l a h a
teks a g
Nagpa p a l i w a n
(E x p o s i t o r y )
1. DEPINISYON 2. PAG-IISA O 3. PAGSUSUNOD-
Nagbibigay ng kahulugan ENUMERASYON SUNOD O ORDER
sa mga salitang di-pamilyar Nauuri ito sa dalaawa: Ang paraang ito ay ang
na termino o mga salitang simple at komplikadong pagsusunod-sunod ng mga
bago sa pandinig. pag-iisa na kung saan ay pangyayari sa isang paksa
tinatalakay nito ang upang higit na maunawaan
pangunahing paksa at ng mga mambabasa.
pagtatalakay sa paraang
patalata.

4. PAGHAHAMBING AT 5. PROBLEMA AT 6. SANHI AT BUNGA


PAGKONTRAST SOLUSYON Tumatalakay ito sa mga
Teksto na nagbibigay-diin Tumatalakay ito sa isa kadahilanan ng isang bagay
sa pagkakatulad at oilang suliranin at o pangyayari at ang mga
pagkakaiba ng dalawa o paglalapat ng kalutasan epekto.
higit pang tao, bagay, ang binibigyang-diin ng
kaisipan, o ideya ng isang hulwarang ito.
pangyayari.
Tekstong Naglalahad/Nagpapaliwanag

Katangian ng Isang Ang Hulwaran at


Manunulat ng Tekstong Organisasayon ng Tekstong
Layunin ng tekstong ito
Naglalahad/Nagpapaliwanag Naglalahad/Nagpapaliwanag
na mapaliwanag,
maglarawan, at
Obhetibong nagtatalakay sa Depinisyon
magbigay ng
paksa Pag-iisa o Enumerasyon
impormasyon tungkol
Sapat na mga kaalaman sa Pagsusunod-sunod o Order
sa sanhi at bunga at
paglalahad nang teksto Paghahambing at
sumasagot ito sa tanong
malinaw na pagkakahanay pagkontras
na paano
ng mga kaisipan o ideya Problema at Solusyon
Lohikal na pag susuri ng Sanhi at bunga
mga kaisipan
GROUP 4

i n g S a l a m a t !
Mar a m
HERTEZ
PUNDAVELA
ANILAO
REMOTO