You are on page 1of 4

SULIT 1223/2

1223/2
Pendidikan Islam
Kertas 2
SET 2
2019
2
1 3 jam

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

==================================
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2019

PENDIDIKAN ISLAM

SET 2

KERTAS 2

SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang dibekalkan oleh
pengawas peperiksaan.

Kertas Soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak

1223/2 [Lihat sebelah


SULIT
Jawab semua soalan.

1 (a) Firman Allah SWT :

Ayat di atas menjelaskan bahawa manusia bertanggungjawab terhadap segala perbuatannya dan
Allah SWT melantik manusia sebagai pemimpin di bumi.
(i) Apakah maksud ayat yang bergaris di atas. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua hikmah Allah SWT menjadikan manusia berbeza taraf dan [4 markah]
kedudukan.
(iii) Jelaskan dua tugas manusia sebagai hamba Allah SWT di muka bumi. . [4 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW;

Berdasarkan potongan hadis di atas.


(i) Nyatakan dua ciri pakaian yang dimaksudkan dalam hadis di atas [2 markah]
supaya doa dimakbulkan Allah SWT
(ii) Jelaskan dua hikmah menjauhi makanan dan minuman yang haram [4 markah]
terhadap diri sendiri.
(iii) Terangkan dua pengajaran daripada hadis di atas. [4 markah]

1223/2@ 2019 Hak Cipta PI [Lihat sebelah


2 (a) Firman Allah SWT:

  


   
    
   
 
15 ‫ اية‬: ‫سورة لقمان‬

(i) Apakah maksud ayat bergaris di atas [2 markah]

(ii) Jelaskan dua contoh perbuatan menderhaka kepada ibu bapa [4 markah]

(iii) Terangkan dua akibat terhadap anak yang menderhaka kepada ibu bapa. [4 markah]

(b) Sabda Rasulullah SAW:

Hadis di atas menerangkan perbuatan negatif yang dilarang oleh Rasulullah SAW iaitu perbuatan
yang membawa kepada perpecahan.
(i) Nyatakan dua perbuatan negatif tersebut. [2 markah]
(ii) Jelaskan dua sebab Islam melarang umatnya melakukan perbuatan [2 markah]
negatif.
(iii) Terangkan dua usaha yang boleh anda lakukan untuk mengekalkan [2 markah]
perpaduan di kalangan rakan sebaya.

1223/2@ 2019 Hak Cipta PI [Lihat sebelah


(c) Potongan ayat al-Quran berikut tidak disusun mengikut tertib seperti dalam al-Quran.
Susun semula potongan ayat tersebut mengikut tertib.
Anda dikehendaki menulis nombor ayat sahaja.

  


(1)  

(2)
 

 
(3)  
 
 
(4)


)21 : ‫( سوره الحشر‬ [4 markah]

1223/2@ 2019 Hak Cipta PI [Lihat sebelah