Pr· esor ash RD .

M,HAI PAP oE

'V"al'.. I;

rr--- N()'l' 1~('lt- 1'1 I I~IJIII~I(~ 111~1 .. 1~1'SI~ II

- - -

ED1Tl:mA TEHr '\(£./:

B'JCl:.lRE$TI-12 _r_

Vol um ul de f a~a conrine un bogat material docu mentar teh n ic, ref eritor la I ucrar i Ie de f undarii direcre (de suprafata}, prezentind atlt solurll traditlonale , cu evidente posibilitati de r eactualiaare, cit ~i solutii care slnt Iolcsite in mod curent in practica actuala ..

Astf el, in par eea intii a vol u m ul ui, lntitulaca .Fu ndat i i su b zidu r i", slnt p rezen ta te [undatii continue (din zidarie, din beton simplu ~i din beton arrnat}, Iundatii cu descarcari pe r eazeme izolate, fundatil dernivelate, fundatii solicitate excenrric, precum ~i f undatii prefabricate; sint de asemenea prezentate ~i [undati] pentru constructii arnplasate in teren uri cu defor marii mari ·sau in teren uri com presiblle.

in par tea a doua a volumului, intitulata "Fundatii sub sHlpi", sin t prezentate fundi\~ii izolate , contin ue, ca ~i fundatii prefabricate, avind desti natia indicara.

In ultima parte a volumului sint prezentate unele posibile consolidari de [undatii. Cele 96 exem ple-situajli de f undatii, alese de au tor, sin t prezentate sub d u bl ul aspect al unor sectiuni ortogonale (verticale sau , dupa caz, orizontale) ~i al unor perspective axonemetrice izometriee ale microzonelor respective, avind 'ca punet central, ~i pretext, f'undatia respectlva, Fiecare caz in parte este precedat de a fi~a rehnoiogica, cuprinzind date referitoare la desrinatla sl alcatuirea solutiei analizate , a materialelor Iolosire, date constructive, preeum ~i tehn~logia de executi e. 'Fi~ele tehnologice sin t com pletate cu sch lte prezentind solutia tehnita de principiu, a eazului respectiv, sau variante ale acesteia.

6ucur;ndu-se de 0 prezentare glrafid superioara, precum ~i de 0 prezentare ar cistica decenta, discrera, la subiecr, lucrarea, de fata, desi conceputa pencru a corespunde nivelui ui teh nic- prof esional, se ad reseaza in realitate tutu ror lucratori lor di n sectcru I constructi i, fie ca acestia activeaza in e xecutie, in proiectare sau in invafamintul tehnic de specialltate, mediu sau superior.

Expunerea cursiva ~i acceslblla, ca ~i prezentarea clara fi atractiva, permit consultarea I ucrarii de f a~a chiar ~i de persaanele ce n uxin t de specialitate , dar care sin t an tren ate, in tr- un fel sau altul, in aetivitatea constructiva.

Trebuie mentionat Iaptul cii a lucrar e sirnilara , cu un pronuntat caracter eneic\apedic, de sinreza, lipseste in literatura de specialitate din pra noasrra, ~i chia r pe plan interna~ional. in acest mod luerari;!a "Detalii tehnolagice peritru construqii" vine sa umple un gol eviden t in doeumentafia tehnidi a s,ectoru lui de con str uqli.

Control ~t;in\ifjc: Prof. dr. ing. RADU MARGINEANU Redactor: ;ng. ION RADU

Tehnoredactor; ELENA GERU

Coperta; SIMONA DUMITRESCU

Bun de !ipor ; 25.11.1983. Cd; de tipor ; 20 C. Z. :624.02

in-treprindereCl poligrofica .. OlTENIA:" - Croiova sk Mihoi Vileozul, rH. 4

REPUBLICA SOCIALlSTA ROMANIA

PREFAIA

T ehni ca fi arta construct/va are pe me/eogurile nocstre 0 troditie care se pierde in bezno vremuntot . (onstruim de cind ne ~tim. $i daca doveziJe moterioie core au ojuns·pina io noi. sou cele pe core arheologi i Ie scot zilnic 10 lumina din fmbroti ~areo griei strGmqe~ti. depun mcrrturie despre moiestria ~i ingeniozita'tea ;nainto!jilor. noi. constructorii de ozt, ne stroauim sa (im denini de mo~tenirea pe care ne-au lasot-o, demni de nobilele ideoluri ce ne anima. ~i ne-au animat din totsieauna, pentrll osigurarea unui viitot luminos neamului nostru .

Pe acest drum. atingereo marilor oblective. prevGZUre de Plcmul de dezvoltore economicosocialii 0 torii presupune $; In sectorul_construqii. accentuareo preocuporiipentru realizarea unei noi calitati a muncii, pentru ridi corea permonento a nivelului pro(esionol ~i tehnic 01 tuturor muncitorilor din ocestdomeniu de activitate. co ~i pentru oezvouorea invatomintulul de speaalirate.

Desigur ca indep/inirea acestei sarcini nu este posibilG (ora coroborarea e{orturilor speciaii$tilor din toate discipIinele circumscri se sectoru/ui construct/v.

In ccest conte xt. tvcrateo de (ato vine sa se adougestr6daniilor generale fncerc1nd, pe de o porte, so [ocittteze intetegerea unor (enomene constructive. esentiale pentru rezistenta ~i stabilitatea construqiilor, pe de alta porte so contribuie 10 evitarea unor erori.constrUctive.

in lucrore sint prezentate detalii constructive referitoar« Ja (undatlile directs: (de supra{ata) pentru cladirile de locuit ~i social-cultura/e. constructiile indllstriaIe~i agrozootehnice. exernple/e ilustrate ing/oblnd nu numoisoiutii folosite in mod curent: in proctica oauaia, ci $i solutti mai pUfin utilizate in prezent. in etopo actua/6 ins«, decautore a so/utii/or cepresupun inrrebllinforeo unor materiale obtinute cu un consum mic de energie. reotizorea acestot solutii tradiponale este justificata oriunde este posibil, si in special/a /ucror'ile de reconditionare a constructiiJor ex.stente. cu structuri 10 care se preteazii cceste so/utii.

Pentru 0 u~ura cititoru/ui gasirea detaliului dorit. volumu/ esre impartit in trei parti, ~i onume : I - fundoti i sub ziduri .. /I - (undotii sub stilpi .. III - consolidari de fundarii. La rlndul ei. partea I este impart ito in dOUG capito/e : A - {undof! I la construct! i fara subsot ~i B - [undatil 10 constructii cu subsol. Cazurile illJstrate in oceste copitole slnt grupat.e intr-o serie de subcopttote : [undotii continue din zidarie (de caramida sou piotro) .. fUildatii continue din beton simplu ; {undot;i i continue din beton armat ; fundati i (.[J desciircori pe reazeme izolcne ; {undat/i denivelate; fundofU solidwte excentric; fundatii prefabricpte; fundat;11 pentru constructij .amplosate In terenllfi Cli deformo~ii mori. rn terenuricu conrracpi marl sou )n terenuri compresibile; {undot,i sub ziduri despartitoore neportonte.

ExempleJe trotate in porteo [J Ilea a volumului sint grupote in : fundo!;ii continue ~i fundatU prefabricate. iar i'n partea a III-a sillt prezentate citeva solutii de principiu pt:ntru lucrari de consolidofe'o (undat;iilor.

Metoda de prezentare oleasQ de autor se ba.zeoza pe faptul co in decursui activitotiisale pro{esionale a constatot co .toti subiectii cu COfe a /werat, muncitori, elevi. studenti. tehni (len!, au inteles.mult mal U$or $1 mal coreet elementul constructiv in discut;ie atund dhd Qcesta Ie era prezentat citit In seqiuni ortogonale, cit ~i in reprezentari in perspectivo. otunc! rind acesta era prezentat nu izalat, ci incadrotih tnierozona respectiva.

Totodatii,prin aceast(j metoda de prezentare. outorul a dorit (de ce n-ar spune-o deschis 1) so orate $iac:ea componenta artistf.c6 Q nobilei dor gre/ei noastre pro(esiuni. componenta ce ramine de obiee! ascunSQ privirilor. ~! care nu-~i gjjse~te echivolentul va/oric In devizul lucrarii.

indicatiiie date in (i~ele tehriolagice care preced (iecare solutie. se refera arit la destinatia, aJcoWirea, materia/ele roiosite pentru realizarea fundotiei respeCtive. dt ~i 10 unele eiemente dedimensionare constructiva ~i la tehnologia de executie odecvatq .. lor schitele de princlpiu ole so/ufiilor tehnice. sou variantele propuse. intregesc imagineo pe care dtitorui ~i-o poote forma asupra (iedirui caz In parte.

AU'TO.RUL

CUPRINS

Prefoto . . , .

INTRODUCERE

1. FUNDAllI SUB ZIDURI

A. Fundatii la censtructil f6lr~ subsol

a. FYnda:~ii ccnrlnue din zidar.ie sub zU:luri perranre 1(1), Fundatie continua din zi d a ri e de cariuTlida, cu seqi u n e dr ep tu nghiular a, su b zid ext er ior de diramida (~lanfele1 + 2) ,., .•. " ..

2(2). Funda~ie ~ontinua din ~idarie de platra nat urala

br ura, cu s ec tt un e d r ep tu ng hiularji , sub zid exterior de cara mii:lii(plan~ele 3+4) . . . . . .

3(3). Fu n dat'ie continua din zidarie de piatra naturalii br uta , in elevarie, cu rrepte, sub zid exterior de cii.ramida (plans el e 5+6) , . , .....•

b. Fu ndaj ll conti nue rigid e de beton, sub ziduri por rant e

1 (1). Fun dat ie continua rigida, de beton dclop ean , cu sectlu ne d reptu nghiular'a, su b zid externor decaramid~ (plans ele 7+8) , .

2(5). Funda tieccnri nua rigida, de b et on s lrnp lu , cu secriune dr ep rung hlul a ra , sub 'zid exterior de cadi.mida (plansele 9 + 10) , , , .

3(6). Fundari e continua rigida. de beton si mplu, cu secjlune dreptun'ghiulara, sub lid interior de cii.ramida (plansele 11 + 12)

4(7), Fu ndat ie c.c.ntinua rigida, de beton simplu, in elevatle, cu secrlune drep tung hlulara, su b zid exterior de dira mid a

(planse!e 13+ 14), , , . . . . . .

5(8). Fu nda~ie conri nua rigida, de b eton sl mpl u, in eleva~ie. cu secj.iune dreprung hlular a , sub lid interior de caramida

(plansele 15+16). , . . , , . . • .' , .•

6(9). Fundatie continua rigida. de be ton si m p.lu. cu evazji r i, sub zid exterior <i.e caramida (plan$ele 17+18) , , , . , , , , ,' ..

7(10). Flindatie continua rigida. de b eron simplu,

cu evaz ar] , sub zid interior de diramida (plan~ele 19+ 20) , , . . . . . , , . .

'8~11), Pundarle continua rigida, de beton simplu. cu 0 t r eap t a, sub z id exterior de caramidii (plan~'ele'21+22) ..... , , . , , .

9(12). Fundati econt ln u a rigida, de beton si m pi U,

CIl 0 treapt a , sub zid interior de c'iiramidii (plansele 23+2~) , , .'. . . .. : . ,

10(13~, Funda t le continua rigida, de b ero n s l m plu , cu doua t r ept e , 'sub zid exterior de cara-

midi (plansele 25+26+27), .

5

16

18

18

18

18

22

25

28

28

31

35

39

42

4S

48

51

54

57

11 (14). Fu ndatlecont lnua rigida, de beton simplu, cu doua rrepte, sub zid Interior de ciirii-

mida (planse!e 28+ 29)" .

61

c. Fundalii continue elasrlce, de he to n ar rnar, sub ziduri portance ,., , .....• , , . ,

64

1 (15). Funda~ie continua elastica, de beeon ar mat , cu s!!niune ,d.reptunghiulara. sull zid exterior de cliramida (plansele 30+31)

2(16). Fundarle continua elastica, de beton ar rnat , cu sectl une dr eptunghlulara .• sub zidlnterior de caramida (planse!e 32+33) , , . , , .

3(17), Fu ndatie continua elastica, oJ elJet'On arrnat c u pante, sub zid exterior Je di.ramid~ (plansele 34+35) "'" .,...

4(18), Fundatie continua elastica, de beron ar mav,

cu pant e, sub zid inrer ior de caramida (plansele 36+37) , ......•.....

5(19). Fundatle continua elastica, de heton ar rnat , sub forma de gr'inda, sub zid exterior de caramida (plans ele 38+39) .. , , ...

6(20), Fundarle continua elastica, de beton ar rnat ,

sub forma de grinda, sub zid interior de caramida (plan~ele40+41)·. , " .. , ..

7(21). FUn.d,,;!e continua cu bloc de beton 5i m plu ~i euz] net de beton ar mat, sub zid interior

de baron ar ma.t (diafragma)

(planse!e 42+ 43) . . . . . , . . .

64

67.

70

73

76

79

82

'd . Fundajli cu descarcliri pe reazeme lzolate

8S

1(22). Fundatie cu descarcar] pe reazerne i:zolace. prin gri nzi Ura VUle, sub zid exrerler de car.amida (plansele 44+45) ... , ... ,

2(23), Fundaj ie .cu desdirdiri pe reazeme lzelaee, prin grinzl CII vure, $U b zid exterior de carii~ mld a (planse!e 46+47)

85

90

e. Fundatl i denivelate

93

1(2.4). Funda~ii denivelate, a mplasare in teren de fundare de nlvelat , sub ziduri de caramida (plansele 48+ 49) .,..........

2(25). Fundarle la 0 ccnstructie ncua tara subsel, amplasara linga 0 consrrucrle existenta cu

subsol (planse!e .50+ 51) .. . . . . .. 96

3(26), Grinzi de fun daj ii sub ziduri de um-pluW[a

(plansele 51+ 53) 99

93

f. Fu ndatii s oliclrare excentr ic 102.

1(27), Funda;!e continua rigida, de beton stmplu, aqion'ua excentric, sub zid ul de eatcan al un ei const.ructli net. r!dieatii lingii 0 con-

srr ucj ie existenta (planse!e 54+55) 102

13

2(28). Funda~ii noi, intercalate tnrre funda~iile axist ente , pentru evlrarea excentricita~ii (plansele 56+ 57)

g. F!I nda~ii prefabricate .

1 (29). Fundatie sub un lid exterior de. diramida, realiIata din blccu ri rnar l, prefabricate din becon greu, pr eturnate pe ~antier (plansele 58+ 59) •.••.....•.

Fundatie sub un zid interior de diramidii. realizata din blocurl mid, prefabricate din beron greu. pr erur nate p" ~antier (plan~ele 604-61) ...•.......

Funda~ie sub un lid exterior de ciiramid,a. realizata din talpi pl ln e, CLI secj iune rrapezoidala, preh.bricate din bescn slmplu (plansele 62+63) . . . . . . . . • . . .

4(32). Fundatie sub un zid interior de d.ramida. rea\i:z:a'ta din talpi cu goluri , eLI seqiune t rape:z:oidala. prefabricate din beton simpl u (planse!e 64+65} .. ••.... ,.,

5(33). Funda~ie sub un :z:id interior de caramida, r ealizata din talpi cu goluri. cu seqiune t rapezoidala, prefabricate din beren simplu : p+aca par rer ulul est.e ina.l~ata deasupra nivelulul rrotuarulul (plansele 66+67) •...

Funda~ie sub un zid exterior de caramida. realiz.ata din talpi Cll gotur+, cu seqiune t rapazoldala; prefabricate din beton armat (plan~ele 68+69) .. ' .... , . , . , ,

Funda~ie sub un l.idintedor de i:aramida.

reali1.ata di n tal pi eu narvurl , C,U seq! u ne rr apezoldal a. prefabricate cii n beton ar-rnat (plansele 70+ 71) . . . • . . . . . . ..

2(30).

3(31).

6(34) .

7(35).

h. Fundatll pentru coristruct ii amplasate in rerenurt mac:roporice-Ioessoide cu deforma~ii mario

1(36). Fund'a~ie sub un :z:id exterior de caramida: realii.ata din bloc de beton simplu ~i centUri de beton armat (plan'iele 72+73) ....

2(37). Fundatie sub un zid interior de c.iiramida. realiza'ta din bloc de beton simplu §i ceMuri de beto.n armat (plan'iele 74+ 7 5) . . . .

i.. Fundafii, pentru constructii amplasate in terenuri

cu contrac~ii mari ' .

1(38). Fundatie sub un :z:id exterior de caramida. reali:z:a'ta din bloc de beton simplu ~i centuri de beton armat (plan~ele 76+ 77) . . - . .

j. Fu nda;ii pentru eonsHuqii amplasate in teren u ri

compresibile , , ....•..

1(39). funda~ie sub un :z:id interior de caramida.

La~imea flJnd,,~iei ~ 1,20 m. iar in~ltimea ei ~ 2.00 m (plan'iele 78+ 79) ... , , .,

2( 40). Fu ndati e sub un :z:id interior de caramida.

La;imea funda;iei > 1.20 m. iar inai'~imea fundatiel ~ 2.00 m (plan~ele 80+81) , ..

3(41). Fundatie sub 'un zid interior de dramida.

Lii~imea funda;iei > 1.20 m. iar inal~imea ei > 2,00m (plan~eie 82+83)

k. Funda~ii sub ziduri despaqitoare neporta,nte

1 (42). Funda;ie sub :zid i nterier nepo runt. Placasupore a pardoselii e:see a~e1.·ata. pe teren sa.niitos (p~an'iele 84 + 85) , . . . . . . , .

2(43). Funda~ie sub lid interiorneportant. Placasup.ort a pardoselii es·te a~ezata pe teren de umplutura cu grosimea < 40 cm

(plan~ele 86+87) ....,.

105 108

108

111

114

117

120

123

126

129

129

132

135

135

138

3( 44).

Fund a tie sub :z:id interior neportant, Placasuport a pardoselii este a~ezati PI'! rer en de u mplutur a cu grosimea > 40 cm (plansele 88+89)

t3. Fundatii la censiructii cu subsol

a. FundaJ;ii continue rigide. de beron si'mplu, sub ziduri ponante

1(45), Fundai1e condnua rigida, de beron slmplu , cu secrlune dreptunghiulara. sub un zid exterior de caramida (planse!e 90+91)

2(46). Funda~ie continua rigida, de beron s implu, ell secriune dreptunghiular.a. sub zid interior de ciiramida (plansele 92+93) . .

b. Fundatii continue elastlce, de beton ar rnat , sub zid u ri' porlante . , . . , . . • . .. . . . . .

1 (47). Fu nda~ie continua elastica. de beton arrnat , cu sectlune d rep tu nghlular a, sub zid exterior de caramida (plan~ele94+95) .. ' ..

2(48). Fundat le continua elastica. de beton armat , cu sec'~i une d reptunghiulara. sub tid i Merior de caramida (plansele 96+'97) ....

3(49). Funda~ie continua elastica. de beton ar rnat ,

cu panre, sub zid exterior de caramida (plansel e 98+99) ... ,.. ... - .

4(50). Funda!le continua ela.stica, de beron ar mat , cu panre , sub zid interior de caramida

(pkan~ele 100+101) , ,.

5(51). Fundarie continua elastica. de beten armat , sub fo·rma de grinda. sub :z:id exterior de ca-

ramida. (plarisel e 102+103) .

6(52). Fundatie continua elastica, de beton armat , . sub forma de g.rinda, sub :z:id interior de ca-

ramida (plan?ele 104+105) .

7(53). Funda~ie pe radier general,. sub forma de pladi. dreapta de beto" armat. de grosime u niforma. sub :z:iduri portante

(plan~ele 106+107) , .

8(54). Fundalie pe radier ge neral, sub for rna de placa dreapta de beton armat,. cu vute, sub zidu ri ?ortante: (plan~ele 108+ 1 09) . ..

Funda~ie p.e radier general. sub forma de bol ti rasturna·te de beto.!,! <Irmat, cu eXf~adosul plan. sub :z:iduri portante (plan~ele 110+111)

9(55).

c. Funda~ii denivel;lte

1(5·6). Funda~ie 101 0 conSlr!lqie noua cu subsol. amplas<lta lingii 0 construqie existentii rara subsol (plan?ele 112+113) , .' ...

2(57). Fu ndatii denivelate, racordate eu trepte (plan~ele 114 + 115)

138

d, F u in da f i i so ti ci tat e ex.ce n tri c

141

Funda:;ie rigida de heton Sl mpl U. sU b :z:id exterior de caramida. actionata excentric. in cazul existentei u nor i~stalat\i subterane

(plan~ele116+i17) .. , .' .

2(59). Indepartarea funda~iei :z.idului exterior de ciiramida OIl unei construqii noi. de coostruqia existenta, pentr u evit.area excentricita~ii ; zidul parterului este sus;inut in co nsola ('Plan?ele 118+ 119) . . . . . , .

3(60). FUlIJda_tii pe arCe intoarse. din ciiramida, pentru desdi.rcarea paqiala a fundatiei so1icitate excentric (pla(l?~le 120+121)

1(58).

144 147

147

e. Fundalii prefabricate . . . . . , . , . .

1 (61).

Fundatie sub un zi.d exterior de caramlda, reali:z:;ta din blocuri mari, prefabricate di.n beton greu, preturnate pe ~antier (plan~ele 122+123) . . . . . . . . . .

150

14

153

156

156

156

1 S9

162

162

16S

168

171

174

177

180

183

186 188

188

192 1'95

195

198

2(62) .

Fundatle sub un zld interior de caramida. realizati din blocur l mlcl , prefabricate di n beton greu. pr erurnat e pe pntier (plansele 124+ 125) . . . . . . . . • . .

Fundatie sub un zid exterior de ciirimida: reali:z:ata din talp! pline, cu seqiune trapezo ld al a. prefab r lea te din bero n sI m pi] u

(plarisele 126+127) , , .

Fundatl e sub un z:1 d interior de caramid a. reallzara di n 'tal pi, u golu rl, cu seqit.ne'trapezoi da I a, p r efa b r-ica t e d i 111 b eron s imp I u (plansele 128+ 129) .... " ... ,

Fundalie sub un lid exterior de ciiramida, realiz.ata din talpi cu goluri. eu seerlune t rapeUlidalli. prefabricate din bercn ar mat (plansele 130+ 131) •.... _ . . . .

Fundarle sub un zid inrer lor de ciir·amida. r eallzara din tal pi cu nervu ri , cu sectlune trap e:z:oi dal a. p refa b r kat e din b et on a r ma t (plansele 132+ 133) .,.........

201 20 ..

204

3(63),

4(64).

5(65) .

6(66) .

f. Funda~ii pentru eonstruqii amplasat e in rer enur i macroporice-Ioessoide eu defor rnaj.ll mad. . . .

1(67). Funda~ie sub un zid exterior :Ie dramid·a. r eal izatji din bloc de beron slmplu ~i eenturi de beton arrnat (plansele 134+135) •••.

2(68). Funda~ie sub un ;Zid interior de caramid·a. realizata din bloc de beron sirnplu !i centurl debetonarmat(plan~e]e136+137) , .. ,

3(69). Fundatii ar mate, sub zl d exterior sl sub zid

interior. din panour l marl , prefab;icate din beton ar rnat (plansele 138+ 139 + 14{l) . .

g. FU!1dat:ii pentru ccnsrrucj!l arnplasare in rer.enuri

compresi bile .

1(70). Fundajle sub zid interior de dramida. uitimea fundatiei~ 1.50 m (plari~ele 141'+142) 2(71). Funda~ie sub :z:id interior de caramida. La~imea fUndaliei > 1.50 m (plan~e!e 143 +144)

II, FUNDATII SUB STILPI

-a. Funda)ii izolafe

1.(72). Fu ndatie rigida, cu !i talpa de le'm n. (plan~ele 145+ 146)

bloc de beton sim pi u sub sUIl> de lemn

. . ~ . . . . .

'2(73). FunQa~ie rigida. cu bloc de beton silllplu. cu~inet de beton arl'llat !i plata metalid. sub sti'lp de metal (pTan~ele 147+148) .•

3(74). Funda~ie rigida. cu bloc de beton simplu !i cu:z:inet de beton armat. sub stilp de beton :i.rmat (plan~ele -149 + 1 SO)

4{7 5) .. FiJ no:la~ie eliastid de beton <lr mat, pri smatica.. $.ub stilp. de bet.on arm.n

(planlele 151 +152) .. , .

5(76). FUnda1ie elastica de betonarmat. prismatka. eu pante, s·ub stllp de beton armat

(plan~ele 153+154) .

6(77). Fundatie elastica de beton armat. in trepte. sub stilp de beton armat (plan~ele 155+156)

7(78). FundaJie-ciupercii de beton armat, s.ub stilp de beton armat (plan~e Ie 157'+ 158) .

8(79). Funda!ieelasticii de beton armat. cu placa. soclu ,i nervuri perpendicula re pe latll ri Ie placii 'funda!_iei. sub stHp de beton arm.n (plari~ele. 159+160) ..

207

210

213

216

219

222

222

225

229

234

234

237

240

240

240

243

246

249

252

255

258

261

9(80). Fundaj le elastica de beton ar rnat , cu placa., so~I~.!i ner~u:i dlspuse dupa diagonalelc_ placlI fu ndariel, sub !tilp de beton ar mat

(plansel s 161 +16.2) .

10{8l). Furndat!e elasti~i de beren armat, cu p,ladl. socl~ ~I nerv ur i p erp endlculare pelaeurlle placl! funda~iei, ~i dis puse d upi d lagonal el e placii, su b srll p de beron arrnat (plansel e 163 + 164) .

b. Fu ndat ii contin ue

1 (82). Fund.aJi~ elasi.i~a·. de beron arrnat , cu tal pa continua recrllinl e, sub forma de grinda. sub UI1 ~ir de st ll p i de beron ar rnat

(plansele 165+166) , .

2(83). Fundarle elastica de beton armar, cu talpa continua rectilinie. sub formii de grlndli, in~lu.sa In inal~i.mea dalei .• sub un ~ir de s t il p] de beron a rma e (plar\~,ele 16:7+188Y .

3(84), Fun~ati~ elas~i.c~ de beton armat, eu talpa continua rect llinl e , sub forma. de g~ilnda cu vure, sub un ~ir de nilpi de beton ar rnat (plan~e.le 169+170) ..... , ....

4(85),. Fun~a~i; ela~tica de beton arrnat , c1!J talp-a contlnu~ pohgo.na~a .• subformi.de griltda. sub un §Ir de sttlpl de. beton armat dispu~i poligonal (plansele 171 + 1<72.) .....

5(86}. Fund.ati~ el.astica de b eton armat; cu ti\lpa continua circular a, sub forma de grinda. su bun ~ir de stil pi de beton .1rmatdfspu~i circular (plans ele 173+174) ..... '.

6(87). FUi1d.a~ie ~\<Istic.ii de-bet on arrnat , cu talpl connnue rncrucisate, sub forma oe grlnzi, sub r erea de srllp l de beton armat(plansele 175+ 176) . . • . • , , . . .

7(88). Fu ridatle ~Iastic~ d e-beron arrnat , cu dJpi continue IncruCI~ate. sub fo~ma de grinzi ell Vllte, sub retea destilpi'de beton armar (plan~ele 177+178) •.........•

8(89). Fundatie elastiea de beton ar,mat. pe radier general. <:u placa ma.iiva de g.r.osime unjfoltl'(la (dala &roas,a). sub retea de stilpi de beto n ,armat (plan~ele 179+180;: , . • .

9(90), Funda)ie elastica de beton armar. );Ie radier g.eneral:u ~apiteluri pe dal.a $roasa (plan§eu CI u perca rasturnat) sub r~lea de nilpi de beton armat (plari~ele 18,1 +1 B2) ....

10(91). Fundat·ie elastica de beton armat. pe radier g.enetal., Cll .grinzi incruci~ate. sub re~ea de stilpi de beton armat (plan~ele 183+184)

264

267 270

270

275

278

281

284

287

290

293

296

299 302

c. Fundatii prefabricate , ...•

1(92). Funda~ie-pahar. prefabricati din beton armat. pentru stil pi prefabrici~i din be~on

armat (plan~ele 185+186) ..

302

1·11. CONSOLIDARI DE FUNDATII1), • , , •

307

1 (93). Comol idarea fundariei pri n marirea nilimii funda~iei existente. prin turnare de bet on pe 0 I a~ilTle mai mare (plan~ele 1 B7 + 188) .

2(94). Consolidarea funda~iei prin suprapunerea peste funda~i:a e'xistenta a unei tilpi continue de beton armat (plan~ele 189+190) .

3(95). Consolidarea runda~iei prin la~girea ba:zei funda~iei existente prin grinzi (I.e beton arrnat, a~ eza tC paq ial sub ea

(plan~ele 191+192) •.....

4(96). Consolidarea funda~iei' prin largirea ha::z.ei fu f1da~iei existente prin gr.inzi fate:real·e de beton ar.mat (plan~ele 193+194) . .. .

307

310

313

316 319

1) Se v·or avea In vcdcl'e ~i lllcl'al'i1e: I Ae 2(25) ~i 1 Be 1 (56) in cal'(' )ll.c.ra·I·I.·l~ I

~ y (c subzidil'e COllsti.tuie tot cOllsolidiiri de fUllda(ii ..

Bibliogro(ie .

1S

INTRODUCERE

rn ansamblul preocuparilor profesionale a.le unui constructor, problema deta/iilor de axecujie OCIJPO un lac a"parte, uneori privilegiat, oiteori lasat, pe !le~ drept, pe planut 01 doileo al ,interesului. Antrenati in rezolvcreo probleme/or mari, principia/e, de orisornblu, ale e/aborarii unor noi scheme tehnoJog'ice, ale rezo/varii spinodse/or pro.bleme economice, ale realizarii unor plastici cit mai corespunzatoare spiritului novator 01 epodi noastre, unii speciali~ti sint tentafi

sa subestimeze importanfa detaliilorde axecutie conside rind co eJaborarea. indrumareo, e-xecutarea !?; contro/ul ace5to;.0 este apanaju/ exclusiv 01 proiectontilor sial tehnicienilor de nivel mediu. Erooreo ocestor cadre cu inaltd caliHcare prolesionala este evidenfa dar. din pacate, $i moJipsitoare. eo tacindu·~i lac cu 111515- tenta $i in rindurile finereWlui studi.os din domeniul nostru de activitote, care este tentot so subestimeze ospectul prafesional, de meserie, In favoarea celui de coricepjie. La rlndul lor, chiar un;i tehn;cieni lasa executarea detolWor /0 discretia $1 priceperea executontului o,bi$nuit, fOra a-I acorda decjt a asistenta tehnico-_superficialii, TOfl aCE3$tia uit6 co profesiunea Maastro a pamit de 10 meserie, s-a dezvoltaf prin ea, nu 5-0 despertit nieiodata efectiv de ea si co fraie$te prin ea, ':Oe 10 veehii tectoni." constr~ctorii din wrii dvilizatieJ /lomtre. ~i pina 'a orhitectonii, arhiteeti! $; inginerii zilelor noastre, drumul dezvoltarii tehnicii $i artei· de a construi este jal'onat de, figurile lI1l0r mori constructor!, eunoscuti, sou ramasi anonimi. dor care s-ou impus tocmoi prine/aborar~o $i reolizarea acelor deta/ii semnificative ce au impu/sionat progresul in acest domeniu, ~i doca ac.easta esfe vatabU pentru trecut, in prezent, cu aHi mal mutt, preocuparea pentru detoliul tehn%gic trebuie sa fie In otentib permanenfao specio/istului ; pentru co astazi. mai mult co ,niciodata, dezvoltarea pe toote plonurile a sectorului eonstructii• de /0 industria materialelor de constructi! $1 pina 10 reolizo.rea celor moi perfectionate uti 10 je sou elabororea celor moi sofisticate tehn%gii de execl/tie, presupune cunoo~terea in detalill a fenomenului constructiv, fora de care munca de conceptie in acest domeniu nu are niei

un sens,

Doca ocest odevar S8 ;mpune in mod string·ent.

nu este mai pu~in adevorat co simpla elaborare 0 unui deta/iu tehnologic, oricit de bine OJ Ii rew/vot. nu este suficienta fora incadrarea ob/igatorie a detaliului respectiv in mierOlono oferenta,

Din experienfa mea profesionala. de peste 30 de ani. atit in munco de proiectare. de indrumare, in ceo de executie ca ~i in invatdmint, pot of irma cu certitudine co numai prezel1tareo, In contextul adecvat, a unui detoliu de construcfii este in masura so

lamureasco deplin ~i corect problema, in ccz contror, adica o+unci cind deta/lul €ste ,orezentat co atare, rupt de onsamblul din care face parte in mod organic, eleste inteles ~i apredat partial. $i uneori chiar defectuos, De a;ci ideeo de baza a vo/umului de fafo, de elaborare a unor microzone.,suficient de cuprinzatoare, in care subiectul studiat formealo elemenful central. 01 detaliu/u;, toate ce/elalte elemente intregind $1 potentind obiectivul urmorlt.

Dar prezentorec detaliilor de construcfii-exdusiv prin secjiuru ortogona/e, verticale sau orizonto/e. nu permite totu$i ce/or ce Ie privesc, decit cu mare dlfieuHate ~i numal unor oameni experimentafi, formarea unei' iinaglhi volumetrice co respu"i1Zatoare. ~i aceea nu intotdeauna comp/eto -sou corecta, Din contra. 0 perspectiva corespunzafoare, puso in para/el cu sectiun,ea ortogonala respectivd u~ureoza, chiar $i pentru un nespecidlist, infelegerea spatia/a, integra10 $~ corectd, a fenamenu/ui constructiv respectiv. lata dar justlficarea celei de a doua idei de bozo a lucrarii de fata, care vo prezinta detcilii!e r~spectjve sub dub/ul aspect 01 unor sect/uni ortogonale. in majoritotee cazurilor verticale, $i a unor perspective axonometrice izometrice, A/egereo ocestei variante de perspectivQ este motivata de f'optul co perspectiva axonometrica, fiind reali.zata pe cele trei axe determinante ale unui vo/um ;' /ungime, laf/me, ina/fime, do a imagine'reala, nedeformata a ansamb/ulul studiot; de asemenea, ovind in vedere fapfu/ co este izometrica, odico este construita cu aceeo$i unitote de masura pe toote eele trei axe, ed permite $i masurarea directo, pe imagine, a cote/or ce ne intereseazQ,tinind d,es;gur seama de scoro 10 care a fost reoliwta perspectiva, Adaugarea unor eulori in nuante pastelate, adecvate rhaterialeloc respective, amplifica $; U$UreOZa totodato imagineo $i intelegerea voJumetrica.

Desigur, pn:i'zentarea detolii/or ,nu or fi fost completa fOra expunerea, in codrul fi$elor tenn%gree ce premerg liecare detaliu, a unor informorii teoretiee referitoare '0 desiinatia$i alcatuirea detaliulu! respe'ctiv, 10 materia/ele folosite, 10 une!e dote constructive,

precum $i la tehnolagia de execuFe.

in /egatura cu -informatiile tehniee cuprlnse atit in p/an$e/e desenate, cit $i in fi$ele tehn%giee, autowl cOilsidera necesar sa atroga iri mod deosebit atentia as~pro foptu/ui co acestea sint numai date

constructive. minimo/e (dar nu limitative), .de principiu, ele neput1nd fi aplicate in mod meconic in proiectare sou in ex-ecutie tara 0 adaptore corespunzafoare, fora calculele prealabile de rigoare. ~i fOra argumentatia ~tjjntifico adec-vota, care so Ie confirme ,sou sa Ie i(lfirme fo/osirea lntr-un coz sou intr-altul.

16

I

II

2

.Au!orul ~trag: de asemenea atentia asupra faptu/Ui ca, d:~1 10 mtocmirea aceste! lucrori a avut in vedere cennte/e normative/or, standarde/or etc. in vigoare, folos,irea deta/iilor prezentate nu exclude cun,?a~tel"ea, ~I respe,ctared integrala a futuror prescrip· tillar tehntce refefl,toare 10 subiectele trafate, inclusiv a ace/or prevederi care nu au putut fi ref/eetate: in lucrarea de fafa,

Pen,tr~ cI,:ritote~ prezentdrii, o fast indicata a ormare mlnl~ala, urmind co ciceosta so fie studioto $; completa!a, de 10 coz la coz. Tot pentru clar/tatea desenului, uneJe eiemenie (de ex. hidroizo/afiile) ou fost reprezentate mai accentuat.

. C_iti~orul este atenfionat $i asupro faptu/ui co admc'mde; de. fundare indicatesint informative (co d:altfei ~I :e/e/o/te dote constructive), e/e trebuind so coboar~ m terenul sonatas de fundare, in general cu cel put In 20 cm sub odincimea minim U d . h· t' U h· '/ d . a e I ng e.

f' nglu," e e trr:nsmitere a eforturi/or in fundatii vor

I eonsldero,te, dm punet de vedere constructiv, pentru bet~n slmflu : t:J.;O: 60°, iar pentru beton armat :

B ;0: ~~ , Ar~atur~ eo_nstructiva a placii-supor.t a par-

doselll va fl reallZCJta din plase sudate 'd ..

or; va fi po .b'l ,on e cite

Sl I.

Conceput ~a. 0 lucrare de uz tehnic-profesional, ~~/umul de fata este destina! insa futuror Iucrdtorilor

In. sec.t~r~1 con,structii, de orice niv.el, fie co ocestic actlveodz,a In proiectare, ~n executie, in invofamint, fac porte In~re codreJe de Indrumare ~i control sau d' -

tre beneflciar/. In

i If!tr-adevar, fofos/te in proiectore, detalii/e tehn~ ~glce prezentate pot conduce in mod nemijJocit 10 o flnarea de ecoriomii ;mportante, fa scurtoreo {ermene!o~_ de pr~dare a documentafiei tehnice catre ;yecdutc:nt, 1<: e/lberorea pentru a/te munc; a urior co-

re e malta co/ificare,

I _ ,J~ execufie, fo/asite 10 nivel de santier, lot de ucrar~ sou chiar punct de lucru, ace;te detalii tennol09;ce, vor u~ura i~tefegerea, de catre tehnicieni $i ~_un~ltofl,? modulwde realizare a. microzonei respectIVe, _ pfln, aceasta putindu-se evita in mod eert ?1ulte'.1:'7~ell de exeeutie, unele faarte grave sou ~~epatr?t' I, e, care, duc uneori pino 10 compromitereo ,,,ves "eI respectIve,

ciC/Ii!a~/o:ite in mod s;sternatic in invafamintu/ de spede e In c~,dru' metodologie; de predare a cursului

dcon:tructu, deta/ii/e tehno/ogice din acest volum

(!lon uc 1/1 mod ra ·d I b'

taculoas .. pI a 0 flllerea unor progrese spec-

grese d e In J~t;[e9.e,eafenomenu/ui constructiv, prorebut ,e modso In ,nndurile elevilor $i studentilor fOro

urI pe egog.!ce. '

§i G~~r~rul cedrele h::hnic: superioare din indrumare

• ucrarea de fata poot t't· .

ment uti! d I .... " .' e ~ons I UI un lristru-

m.oi lesnlcio~ i~cru otl~ pen~~u a:§1 face mal bine $1 rea contro/ului.te/ese I17tentllle, CIt ?i pentru ex,ercita·

I A SIn _fine, pentru beneficiari, consilii popu/are

• , ,-urI ,C A P" '

volumu/ 'de d~t~ii~r~, h orlon;Zatij ob$te$ti de masa,

inai inte/e I e no oglce Ie va permite nu nu-

gerea corecta a fen I '

respective. , , omene or constructIve

Q procesuiu~'t ~h' colntr,oluJ, prin. diriginteie de fontier, e no ogle preconlzal.

Tn tOoate acet t .

projectare ,_ s e sec oore mteresate in studierea,

ci'ent'" ec.oa$1 :x:cutarea constructii/or de clad;ri efi-

.... nomlca pre' .,

tehn%gice .. , cum ~l ceo sacia/O a defoUitor

propuse este evidenta, $i eo nu poate

fi negl!jato ; dar evoluorea ei depa§8§te posibilitati!e ocestei scurte prerentiu],

, In se:,nsulu celor expuse mai sus, nu este lips;t de rnt~res so, orot. opinia unora dintre cej mal avizefi ~j mOl expe,~lm,entoti constructori din tars nocstrd csupro valorlt ~I opo'.tunitotii volumului de fata.

, Astfe/, .. prof. lng, Alsxcndru Ci'$migiu. $eful cotedrel d: $tllnte. ~ ehn.!ce din codrul /nstitutului de Arhi~ec~uro ,,/on Mm:u, Bucu,r~$ti'.. considera lucroreo de .ata ca ,,~portuna §I ~en:,ta so ump/e un gol existent In dom_emul :onstrucfll/or , apreciind ca eo "acopera ? gam~ larga de ~reocupari, §i nive/uri : studehti.pro'dectant~, exeC!!t~ntl, cadre dldactice" din speeialitofile

earh,tectura ~I constructii,

L,a rindu! sa~, prof, dr. ing. Mihail Ifrim, ~eful catedrel de Mecan/e? ~i Staffea Constructii1or din 'nst;tutul de Construcjf Bucure$ti, considerd Qceas,tii lucrare ,,,de~s~bit de utila, intrucit in prezent Jipse~le un ma~.ertal sl~tlar prezentat intr-o forma sistemaffzoto, mal ales din punct de vedere grafic", $i opineaza co "I~crarea are un corocter aplicativ direct in invafammtu/ tehnic, proiectare ~i executie".

In ~eea ce prive$te utilitatea lucrorii de fata pentru prOlectele ce se executa in cadrul institute/or de prot~ctare, 0r;>inia ing, fugen lardachescu, director tehntc 0/ /nstttu~u/Ui de Proiectare "Proiect Bucurast!" este concludenta : "apreciem co pentru lucrarile care 7e elab~re~z~ i~ i~stit~tul nostru, co ji in alte institute de prolecton slml/are cceosto luerare .vo fl' de un real folos, p:,nt~u proiectanfi in redoctarea detalii/or de :onstructll,. merente oriciuu! project de execuf.ie'·, urmll1d unur:rOl co detaliile orientetive, prezentote in vo/um so f,e "oetualizate ~i adoptate de 10 caz 10 caz,. po!rivit sit~afii~or concrete respecti~e';. Apreciotul sl?eclahst considera de asemeneo co "referirea pr;v/~o,ore 10 for~are~,: prin detaliile studiate, a une; imag:~, v?lume!"ce _$I , adauga dinsul, "a unei concrete VlZlunl tehnlce dm partea tuturor celor" interessli, esie un argu~,ent d~- mar~ ~relJtate ce vine 5.0 se adauge celor pnv~t?pr.e !~ ~f!;renta economica ii sodalO incontestabtla a uttl,zom mater/a/e/or cuprirlS"E'l in aceasto luerare de sinteza".

, Din ,partea inva10mintu/ui tehnic de specia/itate ~/~a expnm<:f opinii simi/are prof. ;ng. Popa Mihai dtr:ectorul L:c:u/ui. Industrial nr. 22 din Bucure~ti, Iice~ ce ~e numara ~rmtre ce/e mai oprecidte dintre ce/e 58 II~ee cu proftl de construct;; din tara noastro.

In ,incnei,erea oceste;' scurfe prezentar; outorul, m,u.lt~m_In? futuror celor ce I-au ,sprijinit 10 realizarea d,'f!cJ!el,~1 pr?tentioasei sarcin! pe care $'i-C!J osumQt·-~, $/ In pnn:lUl rind prof, Lydia B, Lclvendal-Papa.e sotia $1 co obor~toarea sa permanento, vrea sii-~i exprime spera~ta co prin sistematizarea materia/ufui .inform~tiv eX7!ent" grefat pe a indelungato experiente profesiono a, prln m~d!ll detc:'!a! de expunere, precum fi prin metoda graf,ca exphclta, de prezentare Jucrarea so va c~nt,ribui 10 compfetarea documentafi~i tehnke de speelalttat7, necesara sustinerii, in continuare, a importantulur efort constructiv din tara nodstra,

E",ent~a/ele opinii, observat;j eritica, sugestii concrete, schlte de pdncipiu sou de detaliu etc etc pe care I,e vo pri,m.! din partea celor ce sevor 'folo~; de motenalele al,cl p~ez:entate, autoru/ Ie va cOhsidera drept un u pret'os DJut?r ?rofesional ~i totodato CO pe o dovado de ~u,navoll1ta co/egiola, pentru care multume$te cu antlclpat;e.

I

FUNDATII SUB ZIDURI

A.

Fundafii

la construcjii fara

subsol

a. Fundalil continue din zidarie sub ziduri portante

1 (1). Fundqtie continua din zlddrle

de caramida, cu sectiune dreptunqhlulorc, sub zid exterior de caramida

Oestinafie

Fundctic continua din zidcrle de caramida se foloseste numai 10 constructii reolizote in terenuri uscate, odic6 10 core nivelul apelor subterane se aHa la cel putjn 2,00 m sub talpa fundntiel ~i in care fundctiile realizate din alte materiale, cum or fi de pildd cele din beton sau din plctrc, pot fi degradate de cdtre ,agentii a9resivi; din ocele soluri,

Acecsto fundotie nu este insa indicat a se executa in terenurile care prezintc pericole de tasat; mari sou inegale.

Fundotlo din zidctle de caramida se foloseste 10 constructii fora subsol, in general din zldorle portontd de carof1lida cu maximum P+2 etaje, pentru preluorea. ~i transmiterea la sol a incorcdrtlor de pe zidurile exterioare.

Materiale folosite

Pentru realizarea fundctiel se vor folosi caramizi pline, de marco minima 100, bine orse, de buna colitate, faro concretiuni de var.

Mortorul va fi de cirnent, de rnorcd minima M 25.

Betonul de egalizare va fi B 25. in loc de beton se poate folosi balast rncrunt,

Dimensionare constructiva

La realizarea fundntiei se va tine seama de toate conditiile care se cer sotisfccute de cotre orice fundcjie. Din punct de vedere constructiv se recornondc insd ca latimeo minima a acestei fundctii so fie de doua cdrdmizi (adicc de 50 em), iar adincimeo ei so fie de 1,20-1,50 m de 10 foto solului, pentru fundctiile zidurilor exterioore ale constructiilor faro subsol :;;i de 60-80 cm pentru Fundotille zidurilor interioare doco din colcul sou dotorjto celorlalte conditli legale specifice ocestei determlnori, nu rezultd 0 odii1cime mai mare. in ceeo ce priveste valoarea minima a tongentei unghiului «, sub care se transmit eforturile, ccecsto trebuie so fie: t9 C( > 2.

Tehnologia executiei

Fundctic continua din zlderie de caromido cu sectiune dreptunqhluloro de sub zldurile portante exterioare de caromida o.le constructillor faro subsol ovind maxim um P+2 etoje se .a:;;aza pe - un strct de egalizare gros de 5-10 em. reolizat din beton B 25, bine nivelat, sau din balast marunt bine indesat ~i nlvelot. inainte de punerea [or In opera, - caramizile vor fii bine udcte, iar - rosturile ziddriel bine urnplute cu mortar. La colturile clcdlrll, 10 rornlflcntli, co :;;i 10 incruciscri, • rindurile orlzonto le ole fundatiilor respective vor fi intrerupte alternativ pentru a se realize legaturo dintre ele. Pe fete superionrd a fundctiel

18

(fig. 1 0) a carei orizontalitate trebuie verlflccto (sau pe zid, in continua rea stratului de separare, 10 cel putin 30 em deosupro nivelului trotuarului, co in fig. 1 b, in cazul porterelor inaltate), - se oplicd un strat de egalizore gros de 1,5-2 cm din mortar de ciment • driscuit si, dupf uscare, - ornorsot cu bitum taiat sou cu suspensie de bitum filerizat (5UBIF). Pe stratul de eg·alizore (suport ot hldroizolotlei) - se apli'(:;o o hldroizolotle -elostlcd din douc stroturi de corton nsfcltct (CA400) presarat cu nisip, li.pite intre e:le, ~i de strctul suport, cu bitum toplt-tnurnol din loc in lee),

In cozul in care placa-suport a pardoselii porterului este inaltata eu cel rnult 15 em deasupm nivelului trotuorulul, vor putea fi luate in considerare $i solutllle indicate in fig. 5, b, c. Peste ultimul strat 01 hldroizolntiei este indicat a nu se mai aplico bitum toplt, pentru a preveni eventuala alunecare a z:idului.

Ziddrio peretelui exterior 'se executa pe - un strut de mortar de ciment (protectio hidroizolotlel), gros de 2-3 em, realizat cu nisip mClifunt. in lecul hldroizolctlei elastica se poets executa 0 tencuio ld impermeabild,

Tot 0 • tencutclc irnpermeobllo (hldrotzolotle rigid6 vertlcclc) se ·aplica ~i pesoclul zldulul exterior de pe fundctle pina 10 eel putin 30 em, deasupro nivelui ui trotuorul ui.

Spre Interlor • S8 toorno plcco-suport a purdoseIii parterului, din beton de marco B 50, pe un • strat filtrant de pietrls, qros de 10-15 ern, pentru rupereo ccpiloritdtii, care .este osternut pe sol. intre plocc-su-

port :;;1 'pletrls se intinde - un strat de seporore din hirtie125 g/m2 sou din carton sou impj,~litura bltumota, sau folie PVC (o sezct in continuorea hidroizolatiei orizontale oplicoto .pe fundctle), pentru a Trnpledica scurqereo loptelui de ciment din beton. lncinte de turncreo betonului in placo-suport - se pun, spre zidul -exterior, scinduri pe cant; dupd int9rirea betonului din plnco, scindurile - se scot !1i golul ~Qfl1QS in lungul zidului • se urnple bine cu mastic de bitum, turnat fierbinte cu canciocul.

Tot cu mastic flerbinte de bitum (I se umple ~i 90- lui ramas la exterior intre ploco trotuorului ~i hidrolzolctic rigida verticolo cplicotd pe soclu,

150

50

b

Fig, 1. Fundcjie continua din .zi·darie de caramida, cu secjiune dreptunghiularo, sub zid exterior de caro-

rnidd, Se~tiune tronsverscld :

a - plccn porterulul 10 nivelul trotucrulul ; b - plcco parterului inaitata deusupro nivelulul trotucrului : 1 - teren de ~undore ; 2 - strut de .eqnllzore ; 3 - fundctie ; 4 - strot suport ; 5 - hidroizolctie elastica arizontolii ; 6 - strot de protectle : 7 - iid exterior 10 parter: B - tencuicki exterlocre : 9 - hldrolzclotie rigidCi verticolc : 10 - dcp de oiturn : 11 - osfclt turnot r 12 - place trotucr : 13 - balast; 14 - placo suport a pordoselli pcrterului ; 15 - pietris : 16 - strct de separare; 17 - umplu-

tura cornpo'ctotd.

19

FUNDATIE DIN ZIDARIE DE CARAMIDA

FUNDATIA DIN ZIDARIE DE cAR~MIDA NU SE FOLOSESTE iN

_ TERENURI eu TASARI IN£GALE '

l1"BQROJRA _FREFABRICATA 850,

MOZAICATA, 10,14 ein

15~MOR1AR D£ PGZA M50#2cm 16FUNDA.T'E 80R0URA, 835 ( 20,2Ccm) 17.STRN FlLTfANT, PE/lfJRU RUff:.-REA

CAPl1..J!RITATIU pielnif} >foIOUn IBF1,:ACA-S{JPORT B SO"./Oan /9.FI:;;E CARJbN ASFJJ.UAT LiP/TA CU BITUM

2atZOLATIE Tf:RMlcA(moJoz, iguraji6-tlcm 21.GRINZI$!Jt4R£ DE: LEMN' S'7cm UI

5Q-7Qcm/ipifl'! OJ Mum ,.

22.W$UMEA Ol!ReA(sclnduri negeiwle 2,Jmj 21PAROOSEALA FlNlWslraJ de llZ'llra.J

din parche/ LU-I-2,2cm

2l.PERW1.Z 3,s"3,5cm

2~DIBLU LEf:lN &5)<6 CfTl 26.TENCUf!!J_A INTERIOt'1RA. ,.,1,5-2cm

27.TEREN DE FUN[;!JRE .'

sc.1:5

20

FUNDATIE DIN ZIDARIE DE CARAMID.-

1.F{jN9!;,"[1E._ CONTiNiJ4 OIN ZloAR.1£ DE CARAIvII{J!J, (r;Je tTafU'l ~1()']rz kif/a cu ttrr tar de cimen/~M25

2.BETON DE EtjIJ,LIZARE B25 ... 5-70cm SaU t£jt;,st rro.runt

J.M?RT~R. DE EGt1L1ZARE MSO .. j.5-2r:m

drlfew! 51 afmrsat cu bitum taiat (40~70%Mum + 607JO%benZire) 4.Hfg?OIZOLA.TIE ELASTIcA ORfZONTA_ LA( 2stf:'G3f"tm asfal/aI+3slr: bitum) :;,.MORTAR DE PROTECTIE A H/fROI20-

LATlEI,,2"30m .

6.ZIO EXTEf!_IOR DE cARJi.Mlo4F37,Scm 7, TENCUiALA . EXTERIOARJ'i.+ :<)5-]cm B.H/ORO/ZOLA!!E RIGiD4(sodu)f'4-6cm $oDDP DE 8ITU/0<f2cm

10. T{?OH}4R DE A5FALT TURNAT ;o2-30m

11. P'I'CA TROTUAR, B 50,., 8-IOem 12.HlRT/E KRAfT SfJ..U FOLIE pel! 7:],B4LAST tv/!', RUNT ""S-lOcm 14,OCRfYJf1.4 PREFABRICArA 850

moz-aICaG,10·u'cm .,

15. MORTAR DE FO?A 16.FUNfJilTIE ovn[ut If,,",

I7.STR. RLTRANT .C4F1L4R1TA'!lKpiefri;>!,< iOem 18<~ACA -SUPOf,'T 850,.10cm 19.FI$E CARTON ASF!JLTAT!lip1ta

au Mum) ,

2O,IZOLA!lE TERMICA(moloz sac<

zgura),;.6-8ein .

21.G'RINZI~RE DE LEMN 5~Jtm

la50-70cm ,Upite cu bftum >

22DU:jUMEA D'lRa4 scin:iur:i(Jl;'n/i'-

IUlfe"2;Jcm ,._'"

23.PAR OOSEALA FIN 1TiJ. (sfr.l:iZUl"a)

dm psrcbe: LU :;2cm

24:PERVAZ J,5;<.3,5crn

25.DIBLU L£f;!N 6;Cr6cm 26TENCUIALA INT£RIO/WiJ .. ..J.5-2cm 27.TEREN DE FUND'JRE' I

_ fUND&. T{A D(N ZIDARIE P£, CARAMIDA, NU S£ FOLOSESiE IN TERfNURI CU TASAR I {NECALE

5c.1:5

21

2(2). Fundotie continua din zldorie de plotrn noturolo brutn,

cu sectlune dreptunghiulara, sub zid exterior de caramid6

Destinatie

Fundntio continua din zidarie de piatro noturclo brute este indicotc- pentru constructiile fCi.ra subsol, cu structu ra de rezlstento din zldorle porta nta ~i ovind maximum P'+2 etaje, pentru pretuarea sl transmiterea 10 sol a incdrcorilor de pe zidurile exterioare. Foloslren acestei fundctli este insa conditioneto ~i de existento in apropierea sontlerului a unei surse de procurere a pletrei pentru co oceasta so pooto fi ob- 1inuta in conditil econornice,

Fundotio din zldrirle de plotro noturnlc brute nu este indiccte atunci cind terenul in core este amplasota prezinto pericol de tasorf rnori sou inegale. Perntru constructi i provizori i sou: construct] i usee re . (de exempl-u din lernn) oceste fundotll se pot executa sl uscet, fOro mortar (onroccrnente).

Materiale Ieleslte

Pentru reolizorea fundctiei se va folosi pictrd notu ra 10 brute de forme nereg ulate, proven ita din cariere sou extroso din albia riurllor ; oceasto trebuie sa fie cit mai putin poroo sc, sa fie negeJiva ~i so reziste 10 cornpreslune 10 ~ 400 daN/cm2. Mortcrul va f din ciment, ciment-vor sou cu var hidraulic de marco minima M 25.

in cazu! in care fundotllle de piatra se executa in sol uri in care se semnoleozd prezento unor ape subterane cu cctlune agresiva se va folosl un mortar cu adaos de tras. Betonul de egalizore vc fi B 25. In lac de beton se poate folosi balast morunt.

Dimensianare construdivQ

La reoliz:area fundctiel se va tine seama de toate conditiile care se eer sctlsfccute de cfitre arice fundotle, Din punct de vedere constructiv se recomand6

insa co la~ime.a minima p ocestei fundotll sa fie de ~ 60-70 em p'entru sustineren zidurilor portante exterioare ale co~struc~iilor fOra subsol, ~i de eel putin 50 ern pentru sustinereo zidurilor iriterioare. Adincimea de lo Toto solului, pentru Iundntlile care sustln ziduri exterioare la constructll fara subsol, va depa~i eu eel putin 20'cm adincimea minima de inghet, tlnind seama ~i de toote celelalte condltil ce trebuie ovute in vedere 10 stabilirea cotei de fundore, Sub zidurile interioare, fundctlile de pictro vor aveo adincimeo rninirno de 60-80 cm. Volooreo minima a tangentei unghiului Cl: sub care se transmit eforturile trebuie so fi e: tg.tX;;: 2.

Tehnologia e~ecu!iei

Fundctic (fig. 2, a) se csozo pe • un strut de egalizare, gr05 de 5,...10 ern, reolizat din nisip, bclcst malrunt sau beton de marco IS 25-.

La .• reqlizureo fundotillor din zldrir!e de piotro naturale brute se vor respecta tocte requlile specifice ziddriilor de piotrc,

Pe foto superiocro, orizontcld, 0 fundctiei (sou pe zid, in continuarea stratului de separare, 10 cel putin 30 ern deasupro nivelului trotuorului, co in fig. 2, b, ,in cowl pcrterelor inaltate) • se cplicd un strof de egalizare, gr05 de 2-4 em, din mortar de ciment • driscuit $1, dupe uscors • ornorsot eu bitum tC'ial sau eu suspens-e de biturn filerizat (SUBIF). Pe stratul de egalizore (suport 01 hidroizolotiei) • sa li:peste eu bitum toplt ~prin puncte) hidroizolotlo elastica.

in cozul in care placa-suport o pardoselii parterului este inaltota eu cel mult 15 ern deasupra nivelului trotucrului, vor putea fi luate in considerctie ~i solutille indicate in fig. 5, b, c.

Zldd ri a peretel u i exterior,tencuio lo lmperrneobila [hidroizolojie rigida verricold] de pe scclul zidul ui exterior eo si p lcco-sup ort a pordose Ii i porterului, se vor executa conform tehnologiei expuso anterior pentru fundojio continua din zidarie de cor'arnidd.

60

b

Fig. 2. Fundotie continue din ziddrie de piotrc ncturohi brurd, cu sectiune dreptunqhiulord, sub zid exterior de cora-

rnidd. Secjiune tronsversolc :

a - placa parterului 10 nivelul trotuorului : b - placa parterului inaliata decsuprc nivalului trotunrului ; 1 - teren de f.undare ; 2 - strot de egalizare: 3 - fundctie ; 4 - strot supcrt ; 5 - hid rolzclntie elcstlco orizontclo ; 6 - strot de protectle ; 7 - zld exterior 10 porter; 8 - tencuiola e)(te.rioara ; 9 - hidrolzolctle rigida verticc ld ; 10 - dop de bitum ; 11 - oslolt turnot ; 12 - place troluar; 13 - bclost : 14 - plOlca suport a pcrdosalii parterului; 15 - pietrls :

Hi - strat de sepnrnre : 17 - umplutura compuctctd.

22

fUMDATIE SlnPLA DIM ZIDARIE DE PIATRA NATURALA BRUTA

CD TENCUIALA EXTERIClt\RA .. 2,5-3cm CD HIrnO[ZOLATIE RHJIOll.. soclu,,~.;1cm Q) OOP DE BlTUM ,.2cm

(Jl!. 1R0JlYIR din. asfa\t tur~at~ 2-3 c .. m l2J FUCA PREFAl?RlCATAsuport

C0 BALAST MARUNT,,&Scm BSO

(j) MORTM M50 ~1?"2cm

8 BORDURA PREFABRI(ATA 'KJ..1' an, BSG (9 STRAT DE EGALIZARE. dri~cu~~i

amorstifc-.,. 2-3C m,dm M':lO

® FUNDATlA BORDUREI B3S - 20>25 em ® ZIJ EXTE~rn .. J7~cm _ ~ TENCUIALA INTERIORA .. 1,5 @DIBLU DE LEMN &acm

® PERVAZ 4>4cm @ZID EXTERIOR,.,SOcm

(@ PARDOSEAL.A FINITA dill plilr:i I"FL

extra dur e 3O.30'2~em

([1). nACI RLMBEIDN 9:,,$q:;cm

iIDNlSlP FIN USCAT .... \scm

PLACA SUPORT B50",ocm

HRTIE KRAFT sou folie PCV

SltlAT FllJRANT .. lJ-15cm piehi\;· ~ MORT~3J;; 50 de POZQ ~i ~roteq;

@!;lIDROIZOLATIE zstrorurt CAt.oO.J500+

3strnturl bitum

®FUNDATIE DIN Pl4TR.A NAf"UlWA BRJlA

~eETON B25Virtos)sau balasr5-iOem

NOTA:

1) Fundalia se fo\ose~te In [Ollstructil cu max. P.2 rivele

2) Mortaru\ folosit este de ciment, c:iment liar SQU var hidrauhc de !OOI"Cd min M25

sc. 1: 5

23

fUNDATIESlnPLA DIN ZIDARIE

DE PIATRA MATURALA BRUTA

.J1),.UillAlA EXTERO'l.RA '" ~S-3(m (n~: ~ Him, OIZQATIE RlGUA sodu-t.-7em

r- [)(]P DE B~TLM .. 2em

'!t: TROTUAR din asfalt tL!rnat .. 2-3 em

'T~FV\[A PREFAOOCAlAsuport troliUur,. 8.flcm,850

CQi£:6'i BJIlASf MARUNT~!i8cm

7 MCRlJ:IR M SO.15-2cm _

(B BrnDURA PREFABRjCAfA 10,14cm, 850 _,

® S1RAT DE M 50;t-2-3cmJdri;;ru~?1

, m mint

10 FlN[)lI.TIA BCRlUREI B 3S-2S>20cm 11 Z1D EXTEfm J7"cm

'12 TENCl.IALA NTEROlIM" 1,:cm B DIBLU DE LIMN 6,scm

li,. PEFMZ /,14cm

5 ZlD EXTERIOR,. SOcm

16 PARDOSEALA FlNITAdin pldciPFL extmoore 3OJO>{,2cm 17 AJ(I_Rl1'1BElDN 50>50~5an

19 PLACA S\JPCRT B50 .. IDem

18 NiSIP FIN USCAr" 1,Scm

20 H1RTlE KRAFT S(JlJ folie PCV .

. _ 6TRAT FlTRANT'~15cm pletrl~

:;.'.JMYTAR MSDde pozCi~i protectie 2-3cm HIOROIZC1ATIE 2strllt~riCl\.im;5Oo· 3~turi ~tum 2~ 'FUNDATIE ON PIATRA NAWRALA ERUTA

®8ETDN B2~(\lirtM) sou bolast S-10cm

NOTA:

l]ftJndatia se foloseste to constructii cu max.p .. 2nive_\e .

2JMoftnru\ foIosit este de ciment/ eim2nt·vo.r sou \{Ir hldf'OlJllc de muroi m[n.M25

SC. rs

24

3(3). Fundotle continua dill ziddrie

de piotrd noturolo brute, in elevntle, cu trepte, sub zid exterior

de caramida

Destin-atie

Co ~i Fundotlc cu sectiune dreptunqhlulcru, fundutio continua din ziddrle de piatrd ncturclc-brutd, in elevotie, cu trepte, este lndlccto pentru construetiile cu structura de rezistentd din ziddrle pcrtontd ~i ~vind maximum P+2etaje, pentru preluarea ~i transmltereo 10 sol a incorcorllor de pe zldurlle extsricore. Necesitatea renlizdrll in trepte este impusd de preluarea incdrccrllor constructlei otund cind lotlmec talpii Iundctlel rezulto mai mare decit latimea zidului. pe care il sustine, eu 35-45 em de fieeore porte a acestuia.

Folosirea aeestei fundntl] este inso condltionctfi ~i de existerrto in apropierea sontierulul a unei surse de procurnre a pietrei, pentru co aeeasto sa pooto fi obtinutd in conditli economice. Fundctio din zldfirie de plotrd naturalabruto. in elevctle, eu trepte, nu este indicotd atunei cind terenul in core este ornplosata prezintd perieol de toscrl mari sau inegale.

Materiale folosite

Pentru rea lizarea fundotiei se VOr fo'losi aceleasi

materiale ca in cozul precedent. '

Dimensionare constructivo

La realizoreo Fundctlel se va 1ine seama de toote cOllditiile care se eer sotlsfucute de cctre orice fundati.e. Din punct de vedere constructiv se recomando in_,sa ea f,(ilJmea minima 0 ocestei fundctll so fie de ~ 110-140 em pentru sustinereo zidurilor exterioare ale ccnstructlilor fOra subso!. Latimeo soclulul in elevatie se recornondd a fi de ~ 50-60 em, ior 1.01imea treptelor de 15-20 cm. inoltimea treptelor fundotlel este indlcot a f cuprinsc intre 40 ~i 60 em. Adincimea de 10 fata solului, pentru fundctiile de piotrd naturalo-bruto ce sustln ziduri exterioore 10 constructii fora su bso I , va depa.~i cu eel putin 20 em odincirneo minima de ingi1et, tinind desigur seama ~i de toote celelalte condltlt care trebuie ovute in vedere 10 stabilirea coiei de Iundore. Valoarea minima a unghiului oc sub core se transmit eforturile trebuie sa fie tg oc ~ 2.

Tehnologia execufiei

Fundatia continua din zidarie de piatro ncturold brLIto; in eleva~ie. cu trepte. de sub zidurile exterioare de caramido ale construetiilor fora subsol (fig. 3) se a~azq ope un - strot de egaliz.ore gros da 5-10 ern, reolizat din nisip, bolast rncrunt sou beton de marco B 2.5.

Inainte de punerea in opera pietrele se curata de ill1puritati aderente, se stirbesc usor cu cioccnul de _eY"entualele eiQcur,j ~i se ud6 eu o:p6 .• Pietrele se 0l'axa eu mina, astfel incit so nu -vind in atingere una cu alta. Pietrele din rindul urrndtor se ol'oza pe un p.et de mortar 91'0S de 2-3 em. Rosturile verticale VOl' fl alternate Itesute)i ele nu VOl' dep dsi grosimea de

2-3 em ~i se VOl' umple bine cu mortal' tndesor eu mistria. Golurile mai mari dintre pietre se vor urnple CLi mortcr in core se vor indeso pietre moi mici. Dupe • executo-rea tolpii fundotlel - se rnonteczc panouri de cofrc] laterale pentru reollzoreo treptel ~i dupe intorlrec ccesteio • se monteczo pcnourile loterole pentru realizarea soclulul in elevntle,

Dupd • decofrare • se execute a umoluturc bine compoctotfi, in stroturl, in spotiiledlntre fundojle ~i peretii sap.oturii. La colturlle clddtrlt, precurn ~i 10 incrucisdrl ~i rornlflcctll rindurile orizontole de pictrd se vor intrerupe olternotiv realiiind astfel legareo lor pe cele douo directii. La rea!izorea fundli:l~iTlor din zidorie de piotrd naturale brute se vor respeeta de osemenea toote celelalte regufi specifice zidadilor de piatro. - Pe fete superlooro orizontold '0 Fundotlel se cplicc un strct de egalizare 9ros de 2-4 .crn din mortar de cimente driscuit sl, dupfi uscors •• ornorsot cu bltum,

Pe stratu! deegalizare (suport al hidroizolutlel] - se lipestecu bitum topit (prin puncte) hidrolaelctlo elastica clcctultd din doud stroturl de carton asf.crltat (CA400) presdrct cu nlsip. Stroturlle de corton a,sfalltatse I ipese intre ele, tot din lac in loc, cu blturn tooit (mastic biturninos). Pesta ultimul strat 01 hldroizolotiei este indicct a nu se mai opllco bitum topit pentru a preveni eventua1a olunecore '0 zldulul.

Zidaria peretelui exterlor se execute pe • un strct de mortar de elmont (protectlc hldrolzoiatiel].

In locul hidrolzolofiel elastiee se poate executa o tencuiold impermeabil6. Tot 8 a teneuial6 lmpermeobilo (hldrolzolotta rigida verttcalc) seoplicd ~i pe soclul zidului exterior de pe fundutie piha 10 eel R_u1in 30 cm deasupra nivelului tmtuarului.Ct\#e.u...~o.i..)

Spre interior - se tocrnd placa-suport {] pardoselii porterulul, conform tehnologiei expuso anterior pentru fund otincontlnud din zidorie de caramidil'.

Fig. 3. Funciojie continua din zidarie de piotrd noturala brutal in elevojie, cu trepte, sub zid exterior de

e,aramida. Secjiirne trcnsverscld :

1 - teren de fundore; 2 - strot de egol'izare; 3 - fundalie ; 4 - soolu i 5 - strct suport : 6 - hidrcizolntie elQstico orlzontol6 ; 7 - strc t de protectle ; 8 - zid exterior 10 parter; 9 - tenwiClICi. exterlo ore : 10 - dop de bilum i 11 - osfolt turnct : 12 - placo t rotuor : 13 - bcilast i 14 - plcco supert a pardoselii porteiului ;15 - pietris : 16 - strut de sepcrare i

17 - urnpluturf cornpoctotc

25

NOTA. PENTRU CQ,\lSTRuqli CU MAX. P .. 2 ;

TENCUIALA EXlrERIOARA J, 2 _] em ~ I) SE EXECUTA .CU MORTAR DE C1~1ENr,

CIMENT -VAil SAIJ VAR "IORAlJUC MuS

PER'IAZ I." ~ em 2) IN[)CATA CiND FUNDATIA E STE MAl LA-

PAR005EAlA PARCHET L U * 22 em TA eu MIN_ 25-30C";',DE FIECARE

OU~UME'" OARBA (SCINQURI NEGELUITE),=~ em 11"--- -"'-3L75 --"rL PARTE A ziDARIEi

GRINZl50ARE 5.7cm· - L1PHE CU 81 TUM LA 50-70cm "" L

KiRTlE· DE AMBALAJ (SAU FOLIE PC vi·

ZGURA SAU MOLOZ '* G -8 em (IZOLATIE TERMICA) PLACA B 100 ARI~ATA CONSTRUCTIV CU RETE A ~ 6 mm

LA 20 em, PE DOUA OIREqlll ¥IOern '

9 PIETRIS # 10 em (STRAT FILTRANT)

10 TENeUrAl.!. INTERIOARA .,.15-2<:m

11 STRAT OE PRGTECTIE MORTAR ~ 2-jem 12 HIDROIZOLATIE: 2£A+3STR_ BITUM

. 13 MORTAR DE' EGAl1ZARE M5Q ,*3 &m, DRI~CllIT 51 AI~ORSAT CU BITUM TAIAT (30-50'1. BENZiNA)

@UMPLUTUHA DE PAMINT IN STIlATURI . . @FUNOA!IE DE PIArRA NATURALA BRU1iA PUTIN POROA!;>A. NffiELlVA;CU MARE REZ, LA CQl.-IPRES.

16 BETON DE EGAlIZ.ARE 13 25 i- 5 -10 em

17 FUNOATIE TROTUAR B 3S (!-5.25 em)

IS I3(lROURA PRFIl.·BRICA Ii. MOllllCATA 10~1"(m 19 DOP DE BlTUM" 2 em

LX) OlBLU DE LEMN 6" (} x (i-em

21 ASFALT T~RNAT (lROTUAR) -I'2-3cm,ponto' SALAST MARUNT '~8 -IOc-m

Zl SmAT MSO+Fi$IE CA(I.00-S00) "",'2 em 21. MORTAR M 100 " 2 em

25 TROTLIAR PREFABRICAT 650 26' FrilZ PP ReHEr'" 8-1()· c m

"::J \ LU

SIMPLA DIN NATURALA

ZloARIE BRUr.A

DE PIATRA

FUNDATIE

IN ELEVATIE .cu TREPTE, SUB UN ZID

EXTERIOR

///

/17

Adk~c imeo minima du ir'lghej

5c.1:5

,26

FUNDA:!IE TROTUAfl B3 S (25. 2S c mJ

80RDURA PflEFABRICATA MOZAiCATA 10 .14 ell)

SIMPLA DIN NATURALA TN ELEVATIE > CU

ZIDARIE BRUTA TREPTE. SUB UNZlD EXTERIOR

FUNDATIE

J

DE

PIATRA

TENCLIIALA EXTERIOARA # -3 em PERVAZ 4.4 em

3 PAROOSEALA P:ARCHET LU *~cm

DU!?UMEA OARSA aN scitDJRI NEGELUITE *~cm GRINZISJARE 5.7 cl'T), UPITE CU BlTUM LA 50-10 em HiRTlE' oe AM6ALAJ (SAU FOLIE PCV)

ZGLJRA SAU MOLOZ 4- S -B em (lZOlATIE TERMlcA)

PLACA 9100 ARMA.TA eONSTRUCT1V' CU RETEA ~ 6 mrT\

LA 2Ocm,pE COUA OIRECTII 1 ,,10cm '

PIETRIS P 10 em (STRAT FIL'TRANT) TENCUIALA INTERIOARA ~15_2cm

STRAT DE PROTEC):lE MORTAR"" 2-3 em H'DRO'ZOLA!'E 2 C A(~OO-500J+fsTR. BITUM MORTAR DE EGALIZARE 1-15·0 ;!3cm, DRI~CUtT ~I AMOASAT CLJ BlTllM TAIAT (JQ-£O 'I. BENZlNA) ® UM~UTURA DE PAMiNT iN STlt'lTURI COMPACTATE @ FUNDATIE D1N PIATRA NATURALA BRUTA PUTIN

POROA5A, NEGEUVA, CU MARE .REZ .. LA COMP

® BErnN DE EGALIZARE 825 =1= 5-10 em

PE NT-RU CO N STAUC til CU SE EXECUT~ CU MORTAR Clt-IENT-VAR SALI I'AR H'DRAULIC M ~25 2)INaCATA ciNO TALPA FUNOATIEl ESTE

lI1AI LATA eu MIN. Z5-30cm, DE FJECARE PARTE A ZIOARIEI

sc.1=5

27

----- -

b. FundatJl continue rig Ide de beton, sub zlduri portante

1(4).

Fundotle continua rigido, de beton cidopean,

cu sectiune dreptunqhluloro, sub zid exterior de coromico

Destinatie

Fundcjio continua rigida de. beton ciclopean, cu sectiune dreptunghiularo este indicate pentru preluorea ~i transmitereo 10 sol 0 incorcarilor de pe zidurile portante exterioare, in special 10 constructllle cu maxim P+4 etoje. Aceasta solujie conduce in mod nernijlo6t 10 reducerea consumului de ciment ~i co atore si g prejului de cost, objintndu-se 0 economie pine 1a 40% din masa de beton.

Fundctlo cu sectiune draptunqhiulcrc se executa in general otunci cind lolimea talpii de fundctie nu depdseste 1,00 m. Fundcjic din beton ciclopeo~ n~ este 'jnso lndicotd otunci cind urrneozc a fi reollzotd in terenurl ce prezintd perlcol de tosctl mati sou inegale.

Materiale folosite

Pentru realizarea fundctlel se [oloseste betorr de marco B 50, rsolizot cu ciment P 400 5,OU cu clrnent metalurgic M 400 atunci cind in terenul respectiv existo pericolul co osupro [undctillor sa octioneze ope agresive. Dace fundotille urmeozc a fi ornploscte in terenuri umede, se va folosi la realizarea betonului ciment cu tras. Dozajul de ciment va fi de 280- 350 kg ciment/m ' beton. In beton se vor cdouqo bolovoni de riu, pictrc brute sou spdrturl din fundotii demolate.

Dimensionare cons1ructivD

in cozu I in core nu exista alte date rezu Itind din toate conditijle care trebuie sotlsfticute de cctre orlce fundotie, din punct de vedere cons1tructiv la~imea minima a Fundojiei continue rigide de beton ciclopean va fi cu 10-20 em mai more decit a zidului pe care il sustlne, respectiv 50-60 cm sub zidurile de 0 corarnldc ~i jurndtote ~i de minimum 50 cm sub cele de o coromida. Adincimea cotei de fundore va rezulta din coreloreo tuturor problemelor specifice care se cer

sat:isfacute. in principiu, adincimea fundotlel vafi de 1,00~1.20 m sub fato terenului de fundore, pentru fu ndoti i Ie desti nate sustl neri i zid urllor exterioa re a Ie constructiilor fora subset ~i de ¢i0-80 em pentru cele care sustin zidurile interioare.

Tehnologid execujiei

Fundctio (fig. 4. a) se realizeoza in modul urrnotor: in ~antul de fundare Iiil se toorno succesiv un prim strct de beton gros de=e 25 cm, - iindesat blne cu maiul opoi se tourno straturi de = 20-30 em grosime beton, in core - se inglobeozo bolovani de rlu, plotre brute so u spa rturi di n fundaii i demolote, in proportle de pinn 10 30%.

Agre'gatele rnori vor fi ostfel inglobate in meso de baton lncit so nu vinCi in contact direct unele cu cltele ci 10 0 dlstonto de Ro< 20 ern. Ultimul strat de beton, care ncoperd pietrele inglobate, trebuie sa aiba o grosime de minimum 20 cm.

Pe fata superiourd, orlzontolc, a fundotlei (sau pe zid, in continuarea stratului de separare, la cel putln 30 em deasupra nivelului trotuarului, ca in fig. 4, b, in cazul ,parterelorinoltate) - se cplicc un strat de egalizare. gros de 2-4 em, din mortar de cimerit - d rtscult ~i, dupd usea re, " 0 rnorsct, Pe strctu I de egalizore (suport 01 htdrolzolotiei) - se lipeste eu bitum topit (prin puncte) hldrolzolctlo elastica conForm tehnolog iei expuse,

fn cozul in care plccc-suport a pordoselii parterului este inaltata cu cel mult 15 em deasupra nivelului trotunrului, vor putea fi luate in considerotie ~i solutllle indicate in fig. 5 b, c. Peste ultimul strat '01 hidroizolctiei este indicot a nu se aplica bitum topit pentru 0 preveni eventuclc alunecare a zidului.

Zidaria peretelui exterior se executa pe - un strat de mortar de ciment (protectlo hidroizolntiei), gros de 2-3 cm realizat eu nisip rnerunt, In locul hldrolzolctlel ekrstice se poate executa 0 tenculclo imperrnenblki.

Tot 0 ,. tenculclo lmperrnecbllc (hidroizolctie rigida verticcldrse oplicc ~i pe soclul zidului exterior de pe fundotle pine 10 eel putin 30 em deosupra nl-

velului trotuorului. .

Spre interior. se toorno ploca-suport a pordoselii porterului, conform tehnologiei expuso anterior pentru fundctio continua din ziddrie de caramida.

6

Fig. 4. Fundatie contin u6. rig ida, de betori eiclopean, eu secjiune dreptunghiularo, sub zid exterior de caramide.

Secjiune transversale:

a - piece porterulul fa nlvelul trotuarului ; b - plnco pcrterulul in·al\ato ·deosupra nivelului trotucrului; 1 - teren de fundore ; 2 - fundctie ; 3 - strct suport; 4 - hidroizolo~ieelostica orizonto'lc : 5 .- strat de protsctle : 6 - z.id exterior 10 parter; 7 - tencuiolil elilerioara ; B - hldroizolctte rigida verlicalil ; 9 - dop de bitum ; 10 - o sfclt turnnt : 11 - ploco trotuo r : 12 - bclcst : 13 - plcco suport a pard-oselii parterului ; 14 - pietr:i$ ; 15 - strot

de sepcrcre ; 16 - umpluturil compactatil.

b

28

FUNDATIE DIN BETON CICLOP1AN SUB ZID EXTERIOR

NOTA 1)FUNDATIIlE DIN BETON CICLOPIAN SE FOLOSESC LA CONSTRUCT II FARA SUBSOL f)l'IU SE' FOLOSESC IN TERENURI CU TASARI MARl SAU INEGALE'

:'!)IN MASA BETONULUJ SE INGLOBEAZA MAXIMUM 30% BOLOVANI DE Riu PJATRA BRUTA SAU

$PARTURA DE FUNDATII IN BETON B 50 STRATURI DE CIRCA 30 em •

, - j ,

CD FUNDATIE DIN BETON CI B 50

o STRAT DE EGALIZARE M 50 (SUPORT ~OIZOLATIE) DRI~UIT ~I ANORSAl W BlTUM TAIAT 'C-7()% BIJUI~. 50·30% 8ENZIN" -'" 3.,-",

o HIDROIZOLATIE:2 STRATURI CA400SAU CA500,J··SfRAHJll BITUM

o MORTAR M 50 DE POz.};· 51 PROTECTIE

+- 2-30," "

® STRAT FIL TRANT (PIETRIS) P£NTRIJ RUPEREA CAPILARITATI¢ Idem

® HiRTlE AMBALAJ .

seu FOLIE PCV

CD PLACA - SUPORT B 50

FAt U TA DlN BETON S~Io1PLU, PE NTRU PAfl()OSEALA FNITA7' 1()em

® NISIP FIN "",2-]c.m lECAT

@ @ ® ® ® ® @

@

zn EXTERIOR DIN CAIlAM~;)7,SejTI

HIDROIZOlATIE RIGIDA -;OCLU ~~ -6 em . •

DOP DE BITUM +- 2 ero'

TROTUAR DN ASFAl.T TURNAT.,." ~-3 em, PMTA. 2·3"10

PLACA PREFABRICATA B.50, SlPORT PENTRJ TROTUARi8-"llun.

MORTAR tv! 50 ~ 1;>-< em

BALAST MARUNT *" -6 <on.

FUNDATIA BORDUREI B 35

2.0,'25 em

® @

PLACI PFL POROASE 51 BITUMtNArE""lf>-'lO mm •

PARDOSEALA FINITA

DIN PLACI PFL EXTRADURE JC,:.3C,2;«,". CI.I LAMBl. 51 ULUC LiP,TE CU A.DEliV SNTETIC' iARA.(;ET EC I

PERVAZ ~'4 GfO

DIBLU DE LEMN 5 6<.,"

@ BORDURA PREFABRICATA OIN BETON, MQZJ\.CATA, 1O,1~""

@ MVEL CAROSABIL

® TENCUIALA EXTERIOARA ,,;.1;; -Jcm

® ® @

TENCUIAlA INTERIOARA

""",5 em

St. 1; 5

29

FUNDATIE DIN ,BETON CICLOPIAN SUB ZID XR

CD FUNDATIE DIN BETON CICLOPIAN

r>. B 50

\.!_) STRAT DE EGAllZARE M 50 (SUPORT HlDROIZOLATtE) OR1$W T ? I AMORSAI cu SlruM lAIAT 'O-7G'/oSrTUM '60-30%

. l>E:NZ1NA*3 om

(1) HIDROIZQL, 2 STRATIJRI CAGOO SAU (A,CO' • 3 ~TRATIJRI SlruM

CD MORT POzA ~I PROTE.C"!1E

~2 ,

~16-20 ,rH'

@ PAROQSEALA FINITA DIN PLACI PAL EXiRADUfiE Cl! LAMsA gil uuir: 3D .:lO.;:2 em, LPITE CU AOEZIV ~INTE1IC I AR;,CET 'Eel

. @ PERVAZ "" ern

@ DIBLU DE LEMN 6.6cm iENCUIALA INTERIOARA.;i!.1,scm

@ MORTAR. M 50*I?-2crn

® HIOROIZOLATIE RIGIDA @ BALAST MARUNT 6-6cm

~OCcU".·"cm ~ DUREI

(;;\ DOP DE BITUM ,,_2cm ® FUNDAflA BaR

~ B 35 20' 25 em

(;:;\ TROTUAR DIN ASFALT T~AT ~ BORO'URA PREF~BRICATA

1...'0' ;t-2-30m. RONTA ::?-3% _ V:!J DN BETON, I~OZ>\ICATA, 10-'" ern

@ PLACA PREFABRI.CATA @ NI,VEL CAROSABIL

SuPORT PENTRtJ . TROTLlAR~8-1O~

@ TENCUIALA EXTERIOARA;«:"-3cm

NOTA.; l)FUNOATIlLE DIN BE~ON_ CICLOPIAN SE FOLD,

LA CONSTRUCTII FARA SUBSOL .

2jNU SE FOLOSESC iN TERENURI CU TASARI

MARl SAU INEGALE _

3)1N MASA BETONULUI SE INGLOBEAZA ~AXIMUM 30% BOLOVANI DE RIU I flATRA BRUTA SAU SPARTURA DE FUNDATII, IN BETON B 50, STRATURI DE CIRCA 30cm

S(.1: 5

30

2,(5). Funda1ie continua rigida, de beton simp!u,

cu sectiurie dreptunghiu!ara, sub zid exterior de caramida

Destina!ie

Fundatia se Folcseste pentru preluarea si trcnsrnitereo 10 sol a tncorcdrilor de pe zidurile exterioore ale constructiilor foro subsol care au structura de r~zistenia eu ;iduri portante realizate din zldcrie sau din beton. Este fundotio ceo mai utilizatCi la realizarea constructlllor de clddlrl, Eo se executa, in general atunei cind latimea talpii fundatiei nu depa~e~te 1,00 m. Placa-suport a pardoselii parterului se considerc a fi la oceeosi cote cu ceo a trotuorulul. Atunei cind ploco-suport Se afla insd deasupra cotei trotuarului, cu maximum 15 em, olcotulreo fundafiei va fi cec din fig. 5, b, c.

Matel"ial'e .folosi-te

Pentru realizarea funda~iei se foloseste, in genero], beton simplu de mcrcd B 50 executat cu clment NOO. Daco fundotlo urmeozc a fi ornploscto in soluri cu ape agresive, se foloseste un beton cu ciment metol'urgic M400, iar pentru fundatiile ornplosate in teren umed se foloseste beton cu cimerit cu tros. Doznjul de clrnent vcf de 260-350 kg clrnent/rn'' beton.

Dimensionare constructiva

La reollzoreo fundctial se vo tine seomo de toote

. conditille eerute tuturor fundctlllor, Lalimea fundotiei se stabile~te printr-o relotle intre latimea ztdulut,

;inaJ.~im.eo fundotlel ~i unghiul C( de reportizare a 50rcinilor ~i anume: b -< c+2htg C(. Valorile ,tangentei

acestui unghi sint stabi!ite de STAS 2966-54_ In eaz ca nu existd 0 controdicjie cu relati'Gi crnintitd, latimea minima eonstructivc'i poate fj insa conslderotd egala eu latimeo zidului ce sprijina pe fundatia respective, pi us 10-20 em, odicc 5-10 em de ~jeco re parte a zidului. Cifrele intermedinre, core pot rezulta, se rotunjesc 10 multipli de 5 ern,

Tn principiu, adincimea consfructive a acestei fundojii se poate considero de 1,00-1,20 m.

Tehnolog;a execu!ie,i

Fundatia (fi9'. 5 a) se reollzeozn in urmatoarele faze de execuNe ; • trasarea ~i executoreo ~antului de fun-daiie,; • turnareo :,;i • ccmpcctcrec betonulul in fundatie (in straturi) cu • nivelarea fet-ei ultlmului strat de beton acorui orizontalitote trebuie veriflcctc. Pe futo superioorc a fundati'ei, sou in continuarea strotulul deegalizore, dar peste eel putin douo rind uri de zidoiie (\I: fig. 5, c) •• se executa un strat de egalizare. g{OS de 1,5-2 ern, din mortar de ciment • drlscult sl, dupd useore, • amorsat. Pe strotul de egalizare (su~ port 01 hldrolzolctlel) • se apliea 0 hidroizol:atie elastiea. Peste ultimulstrat 01 hidrotzolotlel este indlcct a nu se moi aplica bitum toplt, penfru a .preveni eventuola -alunecarEl a zidului.

Zldorlo peretelui exterior se e~ecu'to pe • un strot de mortar de clment (protectlo hidroilorotiei) 9ros de 2-3 em realizat eu nisip mdrunt, in locul hidrolzolctiei elostlce se poate executa 0 teneuiala i:mpermeo-

bile. Tot. • 0 tenculcld ,impermeabila (hidroizolatie rigjda) s~ oplicd ~i pe soelul zidului exterior, de pe fundntla pina 10 eel pu~in 30 em dleosupra nivelului trotuarul ui.

Spre exterior • se exec-uta trotuarul, sepcrot de soclu printr-o • f.j~ie de mastic bituminos (d0p de bitum) groaso de ::::::::: 2 em .

Spre interior • se executa plcoq-suporr a perdoselii parterului din beton B 50 sou, dupo coz, din beton B 100, armot constructiv.

31

\) cB. .~

'b 1?'~

o

32

Sc.1:5

FUNDATIE CONTINUA RIGIDA DE BETON SIMPLU SUB UN ZID EXTERIOR

__ ~.~~~ ~nu; ~~\_

~~~----~~~'----~~~

I '0 u

L..

o

';:

Q)

1<

Q)

.~

lB.$ORT 01: rA8UizlNCATA, /0.' em 19. LA::R/MAR

2QPORSASIRA DueLl, DE I£M/I Ct;!

DESCH/OCR£ INf£R/OAtlA

2 b:EPJ1OiZilLATIE ..

2 2s0L84Nc-(vJ,C FREE DIN BETON 23PRNN-=ui

241ENClJIAUi £XT£RIOARA em; 2~1D EXTfiRlo.R #17,5 CiIi 26SOCW I Hl[)fIU1. R/GlDA! G'1QS. :> OIl 2700p .Oli" eni« ~ 2,m 28.ASF.I<LT TI)RNAT IJROSIME 29,~Ui PREFABRICAiA DE 3OP,.ETRIS PT. f/UP£RE 31.FUNDATIE BORDUflA 32JJORfAR M 100 .. ~qn 33MoR)"AR M 100 ",2cm 3t,,80RO(lRA fflOF ()IN eqq# MOZAJt4rii

iN(iHET

LEGENDA

1. FUNDATIE DONTI NIlA RIGIDli DE BETON 2, SrFW'DEfJlAJ..JZAR£ M50 omsasr SI AI10RSAT CU SinN TAiAT j t5"2cm 3. HIORO/Z ELASTiCA: 2 sm. CA'3 sm. BHUN 4, STilAT oe PROTECTIE A /iIDROIZO!.AjlEI, DIN MORTAR M 100 '2-30," 5. /iiRTIE oe AM]ALAJ (FOC£ pvc) 6: STHAT DE PiETHI!; PT RIlPEREA CAP/CAR/TAm 'l1an 7 ' HiDRo/ZOi.AF£ - 1 !>TR. C A /.FIT cu mUM

98. MOIlTAji'M50 GRaS!ME 1,5cm,M?"!fJAMORS. • PUICA Of BETON B 5I!' t! em (SJ.jpQFlT Ai. Fil.RDrJ:$£L# FINfT£)

10.TERMOIZOLATIE DE ZGURA SAil HOLOZ'",6cm 11, PAROOSEALA FI/'ITA ISTR:AT P£ UZI)RA)PARCHEr LV -GROSiME 2,2,m 12.01)$1)1-1&1 OARBA DiN SciNDURI NfGfWITo GROSIMf l,3cm 13.GIj'INZI$qARA '.7"""FIXI\TA- CU BITUM roer IDISTANTA INTRE GRINZI$OARE' 59-7ac",)

1l..PERVAZ-J5'l~RINS iN CUIf . i'<"""''''~N''

15.DIB!.U DE LEI1N 6" 0-6 em 16.RAmiroR (ELEMENT CAWR>,<"fR) 17. TENcurAu( /NTf.HOAF/Ji - GROs/ME (5<:m

.2'>

u.

33

GONTINUA RIGIDA

FUNDATIE DE

BETON

SIMPLU

SUB UN ZID EXTERIOR SC. 1:5

,5·Bcm

89ilDURA B JS (20· Xlun) 'J.fL.I"",","t< "I 100 t;: ,m

1'1100 ,2cm

J.uunU<J,"<A PREF: DJN EEroN 10 ' I. em, MOZAlC.Ar.I

I FUNDATI£ CONTINUA ,RIGIDA DE' 8rrON SIMPUJ 2 ST,'<AT DE ~GNJZARE DIN MORTAR M 50 ORl':}CUlT 51 AMORSAT CU BITUM TAIAT" ~-2cm 3,HIDRDIZOLATIE EL,~5T1C;r: 2 SIR C A- 3 sm. BI I. W:!RTAfl i/ 100 PENTRU f'fWrcCrrA HIDROllOl.A!lEI

5.HIRT!E Of A!18ALAJ(FOLIE PVC) '2-3cm

est RAT Df PIURIS I"ENTRU RUf'EREA CAPILARn£[lr 7. 'fIDROi20LATIE ism C A L!PIT CU BffUM f. 10 m, 8-,"IOFrrN! M'SO G(l(i5IME 1,5 CfljOli!?cur 'fJ AMrus..r 9.P'.ACA Of BETON 850 ,,·1Oom ($uPOR'T AL P»lOO5ELII FINnFi I[J, r£RMD/l.DI-"TI[ DE zr;uRA S4v MOW GRCfi.

nPAROOSEAUf PAflCHET W!2;t em .

I2_DU$UMEA GAR8A DIN SCINOUR/ NEGEl iJ.GniNZI$OARA 5'7cmAXAT). CV BiTllM f1.,PER'IAZ -IS':j5,,", 15,00lJ DC LEWI 6.6·6cm I6.RADlAlm (ELEMENT CALORIFERi I7.TENCUlAtA INTeR/OARA t !,5cm I8S0ifT EE TAELA ZN ,G,l mm 19LACRIMAR io.F£Rli:ASfnl>. DE LEMN 21.TOIMQI2OLATIE 22.'ilJI.J?ANC: fuAF PREF DIN B£WN 23 CONSOLA - PRAZN PEN TAU SVSTiNEREA :l-.7EticUinA £Xitfl/OARA ; 2/,- jom is.XIO. £xrER/DR ,37.5= 26.9XW IHIDP,OIZ, RIGIDA' • 5 em 21. OOP DE 81 ruM ., 2cm

34

3(6). Fundctie continua rigida, de beton simplu,

cu sectiune dreptunghiular6, sub zid interior de c6r6mida

Destina!ie

Fundctio continua rigida, de beton simplu, cu sectlune dreptunqhiulorc, de sub zidurile interioare din zidcrle sou din beton, este destinoto preluoril si tronsmiterii 10 sol a lnccrcorilor de pe zidurile interioare ale construcjiilor far·a subsol care au structure de rezlstento cu ziduri partante. Irnpreund cu fundctio slmiloro pentru zidurile ex:terioore, este ceo moi utili2:oto 10 reolizorea constructlilor de cl6diri. Co ~i aceasto, ease executa de obicei atu nci cind lo\i mea tclpii de fundotie nu depcseste 1,00 m.

Ma,teriale 'folosite

Betonul folosit de obicei 10 realizarea acestei fundctil este betonul simplu de marco B50. executat cu ciment P400. Atunci cind fundotio se executa in 'teren qJ ape agresive, eo se reollzeczc din beton cu clrnent metaJurgic M400; icir cind fundctio se executa ih teren umed. se foloseste la realizorea ei un beton cu ciment cu tras. Dozojul de ciment se recomondo a H de 280-350 k,g clment/rn- beton.

Dimensionare constructiva

La recllzcreo fundotlel se va tine seama de toate conditiife cerute tuturor fundctlllor. Latimea fundotlel se stcblieste pe bozo uceleiosi relotii dintre laiimea zidului, inCil1imea fundotiel ~i unghiul 0:, prezentoto la fundotio precedento din beton sirnplu, cu sectlune dreptunghiularo, de sub zidul exterior de cora-mido, dar latimeo minima constructive, pentru fundotlo continua, de beton sirnplu, cu sectiune drepunqhiulcrd, destinata so sutind un zid interior, nu vo fi mai mica de 40 ern, La stabilireo cotei de fundare se vo tine seema de problernele specifice ccestel determinOri. in pri[)C,ipi u, pantru ocecsto fundotie de sub zid urile interioare ole c!Cidirilor foro subsol, adindmea construetivo se poate considero de 50-60 em.

La fundotlo peretilor cu simburl (stilpi) de beton flrmaf lzidQrie cornplexo], intre srilpi ~i fundojie se va prevedea lin cuzinet de repcrtitle de beton armat, in gener(ll de cceecsl marco cu betonul din stilpi (~ig. 6, b). Cind eforturile in stilpi la forte orizontale smt mari, se recornondo ing loba rea cuzinetu I ui in c.orpul funda1iei (fig. 6. c, d) cu respectarea prevedertlcr din "Notmativ prillind calcu/ul si alcatuirea structurilor din zidorie pentru constructii", indicotiv P.2-7S. l<.t solicitori verticnle mcrl, talpa fundotlei ~i cuzinetul

se pot loti in plan (conform fig, 6, e). ln eazul slrnburilor de beton armat 10 dlstcnte mid (3,00-400 m) ~i care transmit incorcori mari, in lac de cuzinetl se pot prevedea centuri continue 10 bozo zidului.

Solutii!e indicate pentru fundutille zldorlllor complexe (cu simburi de beton armat) .sint valabile ~i pentru constructiile cu subsol.

Tehnoloqic exec:utiei

Fundotlo continua rigida, de beton simplu, cu sectiune. dreptunqhlulnrn, de sub zidurl]a portante in· terloore de coramido ale constructiilor faro subsol (fig. 6R}e reafizeazQ in ocela~i mod co 10 fundotio simi/oro de sub zidurile exterioare: • betonu"· S8

rocrnd direct in ;;ontu! de fundore, in stroturi de ~ 20 em grosinie, cornpoctote i • ultimulstrat se niveleczo si i se verified orizonta!itatea ; " cpol se opli,ca un stror de mortar de ciment, 9ros de 1,5- 2 ern, pentru egalizare ~i servind drept sup art pentru hidrolzolctie. Acest strct • S8 driscuieste ?i, dupe uscare. • se ornorsenzc (cu bitum toict sou cu suspens ie de bi tu m fi I erizat - SU B I F). • Hid ro lzolctio elastica (2 strcturi de carton asfaltat - CA 4'00 prsscrcrt cu nisip) s~ lipeste de stratul suport, din lac in loc .. cu bitum topit. Tn ocelcsi mod se !ipese intre ele ~i strcturile de carton osfoltct.

Peste ultimul strot 01 hidroizolotiel nu este lndlcot a se mai apliea bitum topit, pentru a preveni eventuala alunecare azidului interior sustinut ... Zidul .se csczd insa pe un strat de mortar de eiment (ce canstituie totodoto ~i protectlo hidroizolctiei), gr05 de 2-3 ern, reolizat cu nisip rncrunt.

in locul hidroizolotiei elastice se poate executa 0 tencuiclc imperrnecbilc. De 0 parte ~i de aHa q aid u I ul i nterior • se executa pi aco -s u port a p:I rdosel i i.

Marco betonului din care se reo ltzecza oceoste plcco depi:ntle de nivelul la care se va aflo : cind este csezctddirect pe sol, • prin intermediul strotului defiltrare din pietrls, se Iolcseste baton 850; clnd insd placa este ridicata deosupra solulul, pe umplutura bine compcctoto in stroturi de cite 20 cm, se va folosi beton BWO armat constructiv cu reteo de verqele rnetclice 0 6 mm din ojel-beton OB 00 la 20 em pe douo direcjii perpendiculare. tntre pl(L]ca suport a pardoselii ~i stratui de pletrls • se prevede un strct de seporore din hirtie d_e 125 91m2 sou din carton, sou impislituro bitumoto, sau folie PVC (osezct in continucrec hidroizolojiei orizontale oplieata pe fundojie), pentru a impiedica scurgerea laptelui de cirnent din beton.

Ina inte de tu rna rea beton u lui in ploco -suport

• se pun, spre zidul interior, scinduri pe cant, care

• se scot dupn intcrlreo betonului. in golul ramas in lungul zidului, • se too rnfi cu ccnclocul mastic fierbinte de bitum.

35

36

FUNDA TIE CONTINUA RIGIDA CU SECTIUNE DREPTUNGHIULAR.A

1. TENCUIALA INTEROARA "'15cm

2. PERETE DE' CARAMloA "'2Scm

3. PERVAZ DE LEMN ~5x~5em I.. DIBLU DE LEMN 6.6,16 em

5 PARCHET LU, LA 1.5' ct. 3"20em] s PLACA FlEiROOETON sax50'..3,5c:m 7. NISIP U,SCA T f'2 em

a PLACA BETON B50tB-1Ocm (SUPORT PARDOSEALA)

9. B1TUM # 2cm

DIN. BETON SIMPLU SU8 PERETE INTERIOR

17, HDROIZOlA TIE: 1 CAt.OO SAUCA 501J +2STRATURl DE 8ITUM

18. MORTAR DE CIMENT 1:3t-2-4cm

to. SlRAT RLTRANT: PIETRI5.pctltm

11. '$APA MORTAR [E CIMENT

M100 ;<2cm

i12, HIOROIZOLATIE :2STATURI CA400 SAU' CA 500+3STRATURI DE alTUM

13, ~RTAR DE CIMENT M 50 SUPORT HIDRQ1ZOLATIE

(ORISCUlT 51 AMORSA'r CU 15"':SUSPEN5IE DE mUM F!LERIZAT· 75'/. NISIP [0"7rrm] '10·'.~O SAU EMULSIE DE BJTUM TAIAT [40-70'/.BITUM +3IHO"IoBENZINAl_ ... t,S- 2cm

14. FUNDAllE R!lGIDA DE BETON SIMPLU' 850

15, HIRTlE DE AMBALAJ (KRAFT)

16. STRAT DE EGAUl,ARE DIN MORTAR DE CIMENT M 50 SUPORT HIDROIZULATIE (cRI,?,=UIT ;- AMORSAT)"1,5-2em

19, MOZAIC TURNAh 1~1?cm (PARDOSEALA FINITA)

Zo.SCAFA ,TURNATA ON MOZA1C hot 21, FRiZ "ll- 16 em DIN PARCI-lET LU

SCARA 1:3

8 ... 40

37

I

FUNDA TIE CONTINUA RIGIOA DIN BETON SIMPLU

CU SECTIUNE OREPTUNGHIULARA SUB PERETE INTERIOR

L TENCUIALA [NTERIOARA 'F\Sem 2.PERETE DIN CARAMIDA o;!25cm S.PARCHET LU, LA 45' (2,2 .).20cm) 6. A..ACA FEROBETON p,S'50'50c:m ) 7.NISIP USCAT "2em

II.PLACA BETON 850 t: 8-10 em (SUPORr PARDOSEALA)

13 .. MORTAR DE CIMENT" MSO DR~CUIT ~J AMORSAf.\5-2cm

FyNDATIE RIGIDA DE BETON SlMPLU HIRTlE DE AMBALAJ (KRAFT)

.HOROIZOLATIE: 1CAloOO [CA500] +281TUM

B.MORTAR DE CIMENT 1:3 t- 2-4cm STRAT EGALlZ:ARE M 50 "1,5-2cm TURNAT "'1-1,5cI"I\ (PAI~DOISE)~'L A FINITA)

TA DE WlZAIC iDem,

g. srlUM ct2c:m

10. STRAT F"IL TRANT: PIETRIS *13 em

11. SAPA MCRTAR CIMENT Ml00 +2em

12. HIDROIZOLAT'E: 2eA 400 [CASOO]'" 3 alTUM

SCARA 1:5

38

4(7). Fundotie continua rigida,

de beton simplu, in elevotie, cu sectiune dreptunqhluloro, sub zid exterior de carom ida

Destina!ie

Fundctlo continua rigida de beton simplu, in elevcrtie, cu sectiune dreptunqhiulcrc, se Ioloseste pentru preluoreo ~i tronsmiterea 10 solo lncorcorilor de pe zidurile exterioare ale constructiilor fara subsol co re 0 u structu ra de rezistento cu zid u ri portante, reolizate din zlddrle sou beton. Fundutio in elevotie (soclu) permite riidicarea bozei zidului exterior deasupro nlvelului solului, precum ~j a plccll-suport a pardoseIii parterului core se va spriijini pe umpluturo compactota.

M dteri a Ie fo 105 ite

Pentru reolizorea acestei fundctli se folosesc, in general, ccelec si materiale co si pentru fundotlo continua rigida, de beton simplu, cu sectiune dreptunghiulara. Astfel, pentru blocul de iundotie : beton simplu de morcc 850, executct cu ciment P400 sou cu ciment metalurgic M400 in cazul in care fundotio urrneczo a fi ornplcsotn in soluri cu ape agresive, ior docc terenul de fundare este umed, betonul folosit vo fi realizet cu cirnent cu has. Dozajul de ciment va fi de 280-350 kg ciment/rn ' beton. Pentru soclul fundctiei (in elevotie) se va +olosl beton de mcrcc B100.

Dimensicncra constructiva

La reclizoreo Iundctiei se va tine seama de toote conditiile cerute tuturor fundotiilor. In cowl in core nu existd a Ite criteri i, lati mea soc! ul ui se ia cu eel putin 2,5 em mai mare de' fiecare parte a zidului inso. din punct de vedere constructiv, ccecsto la1timea nu va fi in nici un caz mai mica de 40 cm. in ceea ee prlveste blocul de fundot!e, ocesto va fi cu 5-10 em mai lot de fiecore parte (] soclului. doco din calcul nu r.ezulta 0 Ilatime mai mare. La stcbilireo cotei de fundare se va fine seoma de problemele specifice acestei deterrriincri.

La fundctllle peretilor exterior! reo'll:zoti din zidarie din blocuri de b.c.a, ovind grosimea de eel putin 30 cm (fig. 7, b) se admite ca ft'l1o exteriooro a soclului sa fie retroso in raport eu fcto exteriooro a peretelui de decsupro cu maximum 5 cm.

Tehnologia executiei

Fundatia (fig. 7, a) s e reollzeczc In urrnotoorele faze de execu~je : • trosorea ~i • executarea soritulul de fundotie ; • turnarea ~i cornpnctoreo in straturi a betonului din blocul de [undctie ; • opoi se nlveleczc fcto uJtimului strct de beton ~i se corrtroleozo orizontalitatea lui; • dupe int6rirea betonului din blocul de fundare. se executa ~i se montenzd pnnourl!e de cofraj pentru turnarea betonului din soclul in elevctie 01 fundntiei (fig. 8, b). Urmeaza - turnorao ~i • compactarea betonului din soclul fundotjei, de csemenea in straturi, • ultimul strat nivelindu-se cu dreptorul rezemat pe canturile ponourilor de cofrcj, sou pe sipcl de 9 h i do re fixa te 10 interior pe peretii cofrojului in cozul in care pcnourile. sint mel ir:lalte decit soclul,

Dupe intcrireo betonului • se decofrenzo fetele loterale ale soelului ~i • se executd um.plutura in straturii bine compactote, pe ino ltimeo soclului. P.e fola superionro 0 sodului fundotlel • se cplico un stret de egalizare gr05 de 1 ,5~2 cm, din mortar de. cimant driscuit ~i, dupe uscare, • amorsat cu bitum taiat so u cu suspensie de bitum filerizot (SUBIF). Pe stratul de egalizare (suport 01 hidroizolotiei) • se cplicd 0 hidrolzolotie elastica. Peste ultimul strat o;l,hidroizola\iei este indicat a nu se mai cpllco bitum topit, pentru a preveni eventualo olunecare a zidului.

Zidor!o peretelui exterior se executa pe un strot de mortar de ciment (protect!o hidrolzolctiei), gros de 2-3 cm, recllzct cu nisip mcrunt. iJ1 loeul hldroizolotiei elostice se poate executa 0 tencuinlo impermecbilo.

Tot 0 tencuiclo lmpermeobilc (hidroizolctle rigido vertlcolc), se cpllco ~i pe soclul de beton 0'1 zidului, de pe blocul de fundotie pine lc cel puti n 30 em deasupro nivelului trotuarulul.

Spre interior 5~ toorno plccc-suport 0 pordoseIii parterului, conform t:ehnologiei expuse anterior pentru cazurile similare.

Fig. 7. Fundajie continua rigido, de beton simplu, in elevcjie, cu secjiune dreptunghiulara, sub zid exterior de

caromida. Secjiune trdnsversnld :

o - lunda!ie sub zid exterlor de 'oar6rnid5 : b - fundctie sub zid exterior din bloc-uri de bco ovind grosimea ;;, 30 em ; 1 - teren de fundo re : 2 - fundojie.: 3 - fundctle ill ele~ vo tie (soclu) ; 4 - strot suport : 5 - hldroizclotie elastica orizontclu ; 6 - slrol de protectie : 7 - zid exterior 10 porter; B - tan-, cuio 16 exterioo r6; 9 - ~icfroizoia\:ie rigloo vertical6; 10 - dop de bltum : 17 - osfolt turnct : 12 - placo troturrr : 13 - bolost; 14 - placo supar! a prrrdoselll porterului; 15 - pletris : 16 - umpluturo cernpcctctc : 17 - strot ele sepcrcre ; 18 - zid exterior din blo::uri ,de bea; 19 - hldroizolojie rlgida

ortzcntclc.

FUNDATIE CONTINUA RIGIDA DE' BETON SIMPLU

: IN ELEVA TIE

"

@ o~p BITUM Zc~gros;, @ FUNDATIE BORDURA 835 '

~ . (20;<20 em I .

~ TENCUI'ALA INTERIOARA ,scm

@ DIBLU LEMN 6>1;"'6 em

® PERVAZ LEMN l,~4cm'

@ DU.$UMEA OAR~A ~C1hdnegel

~ '" 2,3~m.

~f'AROOSEALA PARCHET LU r.;;:;.... ~2J em. ,

~ GRIMZI$OAHt LEMN

-,

lipite_'cu bitun:i 5·7 em 1050,,: 70 em

FUNDATIE CONTINUA RIGIDA.

DE BETON SIMPLU iN ELEVATIE

. ® MORTAR EGALIZARE d;i$CUil :;;i ~ omorsat cu bilum tarat ... '2- 3 em ~ ARMATURI06mm)a. 20 em;

pe 2 dlrectH tlersef"1dlCU!etre STRAT TERMOIZ LATIEzgurd soarnoioz cernut

PLACA BETON B100 armata tructtv cu ¢6rrml2Ocm~10 em HiRTlE KRAFTinoinle turr-ore b.

I sou folie PC\Il .

FUNDATIE beton slrnplu 8 SO

TEREN FUNDARE

PAMrNT BATUT @ A$IE CARTON Af:I; lipl1Q OJ

Mum

S[ : 1;5

. f G) MORTAR SUB BORDURA;I: 2cm, )viS 0 ® BORDURA PREF.mozaicat(J lOx 14cm

G) TROTUAR osfalt turnat1'2-3cl'n, pontolZ-3"/o ® PLACA TROTUAR,beton smplu B 50*

® STRAT CE: RUPERE A CAPILARlTAlll(pietrl}) '" 10-12cm _

@r ENCUIALA EXTERIOARA l' 3cm

CVHIDROIZOLATIE RIGloA soclut4-6cm

® MORTAR de protecje 0 hidroizotatiei&:n ® HIDROIZOLATIE ELASTICA ORIZONTALA 2eo 500+3b

@ FUNOAT~E beton in elevo~'e B 7S(B 100) ® DCP BiTUM 2em grasijme

@ FUNDApE SOROURA 8 35 - (20 ® TENCUIALA 'INTERIOAR.£\ 1,5 em gras, ® DIBLU LEMN 6x6x6 em

® PERVAZ LEMN 4,,4 em

® DU';;UMEA OARBA scind negel.,,;4"3cm

@ PA~DOSEALA PARCHEr LU';2,21:m

@ GRINZI$OARE LEMN liprte cu bitum 5x'lcrn @ !''tORTAR EGtIlIZARE d~euil!,?i amorsat cu Mum toot 1'2-3 ern

@ ARMArURI ¢ 6mm)a 20cm, pe 2 clrrec1it peli'pe~diculQre

41

5(8). Fundotle conti nuo rigid6,

de beton sirnplu, in elevatie,· cu sectiune dreptunqhluloro, sub zid interior de caramida

Destinerie

Fundotio continua rigrda, de beton sirnplu, in elevotie, cu sectiune dreptunqhiulcrd, se Ioloseste pentru preJuareo ~j transmiterea 10 50'1 a incdrcdrllor de pe zidurile interioore ole constructiilor faro subsol care au structura de rezlstentri cu ziduri portante, reolizate din zidorie sou beton. Fundotio in elevntie (soclu) permite ridlccreo bazei zidului interior dacsupru nivelului so.IU'lui, precum ~i a plccli-suport a pardoselii part~: rului care se va sprijini pe umplutura cornp octotd.

Mat'erial!e folosif'e

Pentru reolizareo acestei fundotii se folosesc, in genera], oceleosi materia Ie co ~i pentru fundctio continua rigida de beton simplu, irn elevo]!e, cu sectiune dreptunqhiulcrc, de sub zidurile axterloore.

Dimensionare eonstruetivd

La realizorea fundctiel se va tine. seoma de tocte conditiile cerute tuturor fundafiilor. In cazul in care nu e~ista alte criterii, ICitime{]· soclului se ia I:iU eel putin cite 2,5 ern mai mare de fieeare parte a zidului insa, din punct de vedere constructiv, cceosto loti me nu va fi in niei un coz Qlai rnlcc de 40 em. Blocul de [undotie vo fi eu 5-10 em mal lot de fieeare parte a soclului. doco din cnlcul nu rezulto a lotlrne rnai

mare. La stabilirea eotei de Iundore ·se va line seama de problemele specifice acestei determ i no ri. in prlncipiu insa adincimea constructlvc pentru ccecsto fundotie se poate considera de 60-80 em.

Tehnologia exeC'utiei

Faze/e de execujie pentru realizarea Fundotiel continue rigide de beton simplu, 'In elevotie, cu sectiune dreptunqhlulord de sub zidurile portante interioare de caramido ale constructlilor fOra subsol (fig. 8, a) sint, In general, oceleosi co 10 fundafia continua rigido de beton. simp/u, in elevatie, cu secpuna dreptunghiuJora de sub zidurile exferioare de caromido. Deosebireo consto in oceeo co, fiind yorba de a iundotle interlcord, nu va mai interveni realizarea unei tencuieli impermeobile pe soclu spre exterior, ci e se va face 0 urnpluturdIn straturi de cite 20 em bine compoctnte, de ambele parti ale soclului, pentru sustinerea plocll-suport a pardoselii parterului. Pe umplutura- se csczo un strat de pietrls (strat filtrant) gros de 10-15 em pe core .se pune un strat de separare din hirtie -de 125 g/m2 sou din corton sou lrnpisliturd bitumatCi, sou Folie PVC (csezot in continua rea hidrolzolctiei orlzonto leoplicctd pe fundctie), .pentru a i'mpiedico scurger-ea laptelui de ciment din beton, io_r peste ccesto • se toomn placa de beton B 100, groasa de 10 cm !?i armata eonstruetiv eu a reteo de vergele meta!lice 0 6 rnm din otel-beton 08001020 om.

Inolnte de turncreo betonului in plocc-suport • se pun, spre zidu] interior, scinduri pe cant, care •. se scot dupd intdriren betonului. In golul rdrnos in lungul zidului,. se toornd eu conciocul mastic fierbinte de bitum.

M 0 nta rea po no uri lor de cof ro j pen tru tu rncrec betonului din soclul in elevotie 01 fundotiei se face co in fig 8, b.

5HD 0

Fig. 8. Fundojie continua rigido, de beton simplu, in ele~atie, cu secjiune drep-

tunghiulorc, sub 'lid interior de caramlda :

a - secliune trcnsversolc : b - rnontcreo cofrojulul Ioterc] pentru turncreo soclulul ; 1 - teren de Iundcre ;·2 - Iurrdctie ; 3 - fundctie in eleva!ie (scclu) ; 4 - strot suport : 5 - hidroiz?loFe elastica crizontolc : 6 - strct de prctectie : 7 - zld interior 10 pc rter ; 8 - dop de bitum : 9 - placa suport a pc rdcselii pcrterului ; 10 - pietrts : 11 - urnplturo compcctd : 12 -: ~Ira: ~e seporore : 13 - panou de colro] eu iru')llimeoego·ICi eu a soclului ; 14. - P0rlOU _ decofraJ eu ~nal~ [lmec mal mare dedi ceo a soclulul : 15 - rnontont : 16 - sprcit : 17 .- \aru~ ,; 1 B. - _Iegoturo cu sirmo. sou bulon ce treee prln distcntier metollc, sou din material plnstlc : 19 ~ sipcc pentru

ghidareo dreptcrului.

42

FUNDATIE CONTINUA B. SIMPLU LA ZID INTERIOR (LA CONSTRUCT" FA.RA SUBSOL)

G)TEREN DE U:MPLUTURA ~I,Oc'"

M1STRAT FILTRANf DE RUPERE. +--_~ ;

\.::.) A CAPILARnAT"(PIETRI~1 4 _ _,_::......_.-ft'tl)~

@HIRTI§ DE AMB~LAJ_

PLACA B.ARMATA CONSTR.CU rJ) '" 6 DIN 20 IN 20 PE 2 DIRECTII L

'T2 DOP DE BI~UM .. 2.",

® TENCUIALA INT'ER'!1,Scrn (1'1."1 liD INTERIOR "25<111

\.1SJ DIBLU DE LEMN 5,6"6 ern

r15\ PERVAZ DE LEMN 1,5em'3,5c:m \..rzJ FRll PARCHET LU

f1B'\ FOLIE DE POLIETILENA

\19) GRINZI~OARE L'EMN 5'7"",LA 5,D-70cm (20\ STRAT DE BITUM

\2.21 CARTON ASFALTAT LlPIT CU alTUM f11\ TALPA DE MORTAR M.SO DRI~C.,AMORS. \2..3! PARCHET lU;'o2,2an

141 DUSUMEA QARBA+2,3 em

~;J STRAT DE ZGURA ;0 5em nERMOIZOLATIE)

G)STRAT B 25 EGAUZARE

~MORTAR. CIMENT '"05cmM100 PIETRIS DE MOlAle ARMATURA <Ii 6"'i20cm @MORTAR DE EGALlZ.M50 .. 2"", r1O\ HIDROll0LATIE ORrzONT. 2C'38 \.JY MORTAR DE PROTECTIEf.2

FU

43

FUNDATjE CONTINUA B. SIMPLU LA ZID INTERIOR

.:,,<:

16.PERVAZ DE LEMN 3,5)<.3/50111 22.CARTON ASFALTAT ~.

LlPIT CU SITUM ""'"

2.STRAT F'll TRANT DE RUPERE 17. FRIZ PARCHET LV 23 ,PARCHET LU ,,212 o;m 1:t

~ A CAPllARITATII(PIETRI~);l12-15cm 18 .. FOLIE DEPQUETllENA

3HIRT IE DE A M8Al AJ (K RA FTI u; D\,J$UME A OARBA "2,3_

. 19.GRINZISOARE lEMN 5<7_ (SCINDURI NEGELUITE)

PLACA BARMATACONSTR.CU LA 50-70 UPITE GU BITUM 25.ST.RAT DE ZGURA"'6 ...

1.-.;16 DIN 201N ZO<-m,PE 20lRECTil .L 20.STRAT DE BITUM (TERMOTZOLATlE)

* 10c-.m . . _ . 26.FUNDAT,IE B 50

5.STRAT 9.25 EGALIZARE 21. TALPA_ DE MORTAR. M504'2c.n'1 2'Z:fUNDA~IE B 75 (100)

6.MORTAR CIMENT ,. 3'"""M-lOD DRI~CUIT $1 AMORSAl CU SITUM TAIAl

7.PARDOS.OE MQZAle

1.T (HEN DE UMPLunJRA. ;> 40ul1

e.ARMATURA t.f, 6 m mj;2O em

9.MORTAR DE EGAUZ.MSO ;"2",,, DRISe. SI 10. HIDROIZOLATIE DRIZ ONT.2C.3B AMOHS. 11.MORTAR DE PROTEqlEtZom 12.DOP DE BITUM "2",, 13.TENCUIALA INTER,. 1'"", KZIO INTERIOR ,.,25om 15.D18LU DE LEMN 6-6'6 em

o LA CONSTRUCTII FARA SUBSOL 0

44

6(9). Fundctie continua rigida,

de beton simplu, cu evozorl sub zld exterior de caramida

Destina!ie

Fundotio continua rigid6, de beton simplu, cu e'o'ozori,. ,se foloseste pentru preluorea sifronsrnitereo 10 sol a incorcdrilor de pe zidurile exterioare ale constructiilor ce ou structure de rezistento cu pereti portcnti, reo llzo ti din ziddrie .sou din beton, otunci cind loti mea talpii fundotiei rezulta mai mare dedt 16timeo-ziduiui exterior pe coreil sustine, cu 25-35 cm de fiecare parte a acestuio .. Reanzarea ocestei FundotH este conditionotc $1 de coeziuneo terenului care trebuie sa fie suflciento pentru executoreo evozorllor in peret!i sopotu rii.

Materiale folosite

Pentru rea.lizarea acestei fundctii se foloseste beton simplu de marco B50 sou B75 executat cu ciment P400 : cind fundctio este amplasato in soluri cu ape ogresive se Ioloseste un beton cu ciment metolurgic M40Q, lor pentru Iundotllle amplasote in terenuri umede, beton ell cirnent cu tros. Dozajul de ciment vo fi de 280-350 kg ciment/rn-' beton.-

Dimensionare construdiv~

La realizarea fundatiei se va tlnesecrno de toote cond it! i I e co re se cer soti sfocu te de cotre 0 ri ce fu nda~ie. Ca indicctii speciflce constructive pentru oceostc fundolies8 mentioneczc : Ictimea tal pi! inferioore rezultctc di n co lcul, s6 fie mai me re cu 50-70 em

. (dte 25-35 cm de flecnre parte a peretelui) dedt cea a .zidului care reozernc pe fundctle : latimea talpii i:-S!,!periob:re sa fie cu eel putin 20 em mai mare decit ceo 0 zidului ce sprijina pe fundctle, deci cu minimum 10 ern de fiecare parte a ocestuio ; inaltimeo talpii, de Io fundul scpoturll, trebuie 56 fie de eel putin 20 em ; pa.nta evozorilor se io 4 : 1 ; diferento intre latimea ta.lpii inferioare ~i 16timea soclului fundctiel, de fieco re parte a acestuio, nu tr~bu ie so Fie mel mare de 15 em.

La stobilirea cotei de fundore, pe lingo datele rezult:Jte din c a Ic u I ~i din obi iq ctli I e con stru ctlve, s e va tine seorno ~i de taote ccnditlile legalespecifice :

cote. minima. de inqhe], cot a funclafii10r vecine, cote 'ap.elor freotice, caracteristici!e geotehnice etc. In nici un ccz ihsc, din punct de vedere constructiv, adincimea fundatiei nu va fi mai mice] de 1,00-1,20 m.

lehnologia executiei

fundalia continua rigida, de beton simplu, cu evczeri,. de sub zidurile portonte extarionre ale cons,tructiilor faro subsol (fig, 9) se reollzeozd in urrnetocrele foze· de executie : • trcsnreo ~i. executa rea ~ont'u.lui de fundore. de Jatimea talpii superioaTza fundafiei (a soc_lului): • executoreo evczorllor pina

10 la~ime:J c::::dculato a talpii lnferloore, 1n peretii sapaturii. otunci cind terenul are 0. coezlune suflclentd (ocerrsto lucrore se efectueazd nurnai cu putin tirnp inointe de turnnreo betonului, pentru aevifa'cit mal nn ult posibl 1 deteri ora rea per-elilor sOP'oturii); • tu rnorea sl • campoctarea betonulul (in .stroturi), direct in ~antul de Fundotie, morginit 1.0 parteo superiooro de scinduri Ie de trasa.re ce del i m iteazo.conturul fundctlei : • nivelcrao fetei ultlrnului strot de beton ~i • veri fi co re 00 rizon to I itati i 1 u i.

Atunei dnd terenul de fundar.e nu ore 0 eoeziune suficiento pentru executa rea evazarilor in pefetii sapoturii, este pasibi!Ci ~i realizarea fund,a\iei insapaturo de latimea tolpii inferioore.

Pro"'cedeulpresupune inso ~i exeeutarea, monterea ~i -demontoreo eofrajului pentru evazOri ~r soclu, co ~j executareo umpluturilor bine compcctote dlntre fundctle ~i peretii sopoturii, ceeo. ce duce implicit '10 scumpireo lucrorli, .Iungirea duratei de execulieetc. De aceea, aceastO solutie. vo fi, pe cit posibil, evitat6.

Peste fundctle (sou 10 eel putin 30 em deasupro nivelului trotuarului, in contlnuoreo stratului de separare, in cawl porterelor incltote : vezi solutio j-ndicota in fig. 4, b sou in fig. 11, b) 8.sa vo realizo a hidraizoldtie in ocelcsi mod ca pentru cozurlle axpuse nnterior, lor sprs exterior. se V;:J oplicaa tem:uiala imperrneobild (hidroizelotie rigido verticoIO), pe parteo inferioorc a zidului, de pe fundotie piho 10 eel putin

30 em deasupra nivelului trotuarului. .

In eazul in care ploco-suport a pqrdos:elii porterului este inalfato cu eel mult 15 ern deosupto nivelului frotuorului, vor putea fi luote In con's"i"t:ieratie ~i

solujiile indicate in fig. 5, b, c.

Spre interior. se toarnc plccc-suport d pordoselil pcrterulul, conform tehnoloqlei expuse anterior pen tru cnzuri sim i lore.

Fig. 9. Fundojis continua rigido.- de beten simplu, cu evozriri, sub zid exteriorde carCimida.

S ecti u n e tro n sversa Ie:

1 - teren die fundore ; 2 - Iundctle ; 3 - s_lrat supcrt ; 4 - hidroizolo\ie elastica crlzontcld: 5- strot de protec~ie ; 6 - zld exterior 10 porter; 7 - ten.cuiolO exterioQrQ ; 8 - hidroi;:.o'iotie rigid6 vertiwl6 : 9 - dop de biturn : 10 .; osfol.ttunlot ; 11 - plocd I·rotuor ;12 - bolost ; 13 - placa supori: 0 pordeselll pcu.lerutui;

14 - pietr!!i- : 15 - slmt de sepnrore,

45

FUNDATIE CONTINUA RIGIDA DE BETON SIMPLU CU EVAZARI SUB ZID EXTERIOR

EORCIJHA PRi':FABRCA 1.1. IO"I~cm, f'()ZAlC AT A '" -.J

PLACA DE BETON TlANAf 850 ",8-10 em Q..

HiDROIZOlAPC: ELASTICA: 2c.3!)

~FR1Z ~2:tcm PARCHET LU ",220m

RUMBETON 50x3)<)5cni(PLA.cI) l'~l' n' 3l tll'

~. 511'lA1 E U~pWTupA-PAMi, BATUT -+"'+--'L-.---ft-~""-----!I'

STRATFlLTRANT PENiRU RUPEREA

CAPILARITAl'll1 DIN PIETR1~ '" 10

r22l FUrlDAI1E CONTINUA RlulOA ~(CU EVAiMI) . \1:Y TEREN FUNDARE

@ PLACA SUPO!H A PAROOSElJI

650 (SAU BlOO ARt'-lA1 eu ;JETEA o s rnrn LA 20em

eirod pl.,ta parlq.rl.llui este lnal\<lt~ d2

~, SOl) of< 10 em

® ~'()RTAR DE Pf'lJTEC"[IE A H1DRJIZOLATIEI;.2 em

Zll)ARlE DE cARAMloA ,tJ7~\ m (Lid e:dc) TROTUAR ASFAl T TURNAT ",3cm,

pcruc . 2-31-

HIJAClZQA liE R IGIDkt-lORTAR C! fJ.ENT " 5- 6 c m

DE POZA MSO ,,2cm •

Aiv'ORSAT eu BITUI" TAIAT) .~,~.u,_._~ EXTERIOARA do3tm

TENCUIALA INTERIOARl\ #015 em

5C.1:5

o <0

• ,.1

t-IOTA,FUNDATIA SE FOlDSE~TE ATUNG CiND

-1 TALPA FUNDATIEi REZULTA MAl LATA DECiT LATIMEA ZIDULUI CU 25 -35cm DE FIECAR'E PARTE A ACESTUIA

N)TA.1N CONDITIILE lN CARE TERENUL DE 2 FUNDARE' PR'EZINTA. 0 COEZIUNE suF1CIENTA ESTE INDICA TA EXECUTAREA EVAZARII iN PERETII s.APATURIl

90 "110

46

FUNDATIE CONTINUA RIGIOA DE BETON SIMPLU CU EVAZARI SUB ZID EXTERIOR

~DURA PREFASRICATA 10'14cm,MOZAICATA.

PLAcA DE BETON lURN'AT 850 i 8-10cm

HiRTIE KRAFT (FOLIE PO.) STRAT DE BAlAST MARUNH8-lOcm HIDROIZOLATIE ELASTICA: 2c +3b

DOP DE BITUM i 2cm

ZIDARIE DE CARAMIDA * 37~m TRDTUAR ASFALT lURNAT f3cm, ponta:2-3%

® HIDROIZOLA TIE RIGIDA. OIN MORTAR ClMENT"5-6cm

MORTAR DE POZA M 50 ;<20m

TENCUIALA EXTERIOARA" 3c;m TENCUIALA INTERJOARA t.. fcm DI8LU DE LEMN T- 6'6.6cm

CUI

PEVAZ L,.4cm

FRIZ * icm PARCHET LU ~2~m

RUMBETON 50<SO.lcm(PlACI) SIRAT DE llMPLUTURA DIN PAMiNT (IN SrRATURI COMPACTATE)

PLACA- 5UPORT A PARDOSEUI SIN BETON SIMPLU B 50 SAU 8,100 CONSTRUCTIV CU RETEA 6mm LA 20 em GiNO' PLACA PARTE RULUI

. STE1NAL TATA DE LA-

""10cm' SOL)

NOTA. ~ SE FOLOSE:,>TE ATUNel

1 CIND_TALPA FUNDATIEI REZULTA MAl LATA DEdT LATIMEA 210ULUI CU 25-35cm

DE FIECARE pARTE A ACESTUIA NOTA, IN CONOITIILE IN CARE Z TERENUL DE FUNDARE PREZINTA a COEZIUNE S~FfCIENTA, ESTE INor TA EXECUTAREA ETII SAPATtJRII

STijAT FILTRANT PENTRU "u'-cn.~, CAPILARITATII,DIN PIETRISt10cm ® FUNOAT'E CONTINUA RIGIO~ !DE BETON SIMPLU @ TEREN FUNOARE

® MORTAR DE PROTECTIE A

HIDROIZOLATIEI t. 2 ~m

SC.tS

47

7(10). Fundotle continua rigida,

de beton simplu, cu evozorl, sub zid interior de caramida

Destinatie

Fundo tic continua rigido, de beton simpJu, cu evozdri, este destinctd prelucrii ¥i transmiterii la sol 0 incdrcdrllor de pe zidurile interioare ale constructiilor care au structura de rezistento cu pereti portonti, reollzcti din zldcrie sau din beton : eo se Foloseste atunci cind latimea talp'ii Fundofiei rezultd moi mare decit Jotimea zidului interior pe core il sustine, CIJ 25-35 cm de fiecare parte a ocestulo, iar solul respectiv are, '0 coeziune suficientd pentru executarea evoznrilor in peretil sapaturii.

Materia'le folosite

Pentru rea I iza rea acestei fundotii se folosesc, in genera I, ccelecsl materia Ie co ~i pentru fundctio continua rigido. de beton sirnplu, cu evczdri, pentru sustlnereo zidurilor exterioare de caramida.

Dimensionare constructiva

lo realizarea fundctiel se vo tine seama de toote conditiile care se cer sctisfdcute de cotre orice fundctie. lndlcotllle specifice constructive pentru acenstd fundctle sint ccelensi co ~i pentru fundctio continua rigida de beton simpJu, cu evozdri, pentru sustinereo zidurilor exterioare de caramida.

la stabilirea cotei de Fundore, pe lingo datele rezultate din co leu I ~i d in obi igatii Ie constructive, se va tine seama ~i de toote conditille legale specifice. In nici un caz inso, din punct de vedere construetiv. odinclrneo Iundctiei nu va fi mai mica de 1,00 m.

Tehnologia executiei

Faze/e de execufie ale fundotlel continue rig ide, de beton simp'lu, cu evczcri, de sub zidurile pOrtante interioare de coramida ale constructiilor fora subsol (fig. 10), sint in general ace/ea~i 'co 10 fundotio continuo rigido de beton simpru, cu evczdri, pentru sustinerea zidurilor exterioore de carom ida. Peste fundctie (sou 10 cel putin 30 em deosupra nivelului trotuarului, in continuorea stratului de separare, in cazul porterelor inaltate; vezi solutio indicate in fig ura 4. b sou in figuro 11. b) • se executa apoi un strot de egaliz:are, qros de 1,5-2 em, din mortar de .ciment - driscuit ~i. dupo uscare, • ornorsct cu bitum taiot sou cu suspensie de blturn filerizot (SlJBIF). Pe strotul de egelizare (suport 01 hldroizolotiel) • se aplica 0 hidrolzolotle elastica, din douo stroturi de

carton esfoltat (CA 400) presorot cu rusrp, lipite intre ele, ~i de stratul suport, cu biturn topit (numai din Joc in loc). Peste ultimul strat 01 hldrolzolctlal este indicat 0 nu 58 mai epllco bitum topit, pentru Q preveni eventuolo olunecare a zidului. In eazul in care places uport a pardosel i i po rterul ui este inaJtata cu eel mult 15 ern deasupra nivelului trotuaruJui, vor puteo fi luate in considerctis ~i solutiile indicate in fig. 5, b. c, binalnteles odoptots pentru zidul interior. - Zldcrlo peretelui interior S8 executa pe un strat de mortar de ciment (protecFa hidrolzolctlel), qros de 2-3 em, realizat cu nisip morunt, In locul hldroizolctiel elastice se poate executa 0 tencuicld impermecbllo.

De 0 parte si de alta a zidului • se executa plaea-suport a pordoselii, din beton 850, cind este csezoto direct pe sol, • .prin intermediul strntulul de filtrare, din pietrls, sou din beton de marco B 100, crrnct constructiv cu reteo de verqele meta lice 0 6 mm din otel betan OB 00 10 20 cm -pe douo dlrectil perpendiculore atunei cind plnco este. csezctc pe umpluturo bine com poctctc, in straturi de cite 20 em, lntre placa suport 0 pardoselii ~i strotul de pietr;~. se prevede un strot de separare din hirtie de 125 g/m2 sou din carton, sou irnpisllturo bltumotc, sou folie PVC (osezot in continuarea hidroizolotiel orizontole aplicctd pe fundctie), pentru a impiediea scurgerea Japtelui de ciment din beton.

inainte de turnarea betonului in plaeo-suport - se pun, spre zidul interior, sdnduri pe cant, care

- so scot dupc Intcrireo betonului. ln golul romos in

lungul zidulul, • sa toornc cu canciocul mastic fier binte de bitum.

Fig .. 10_ Fundajie continua rigido, de beton simplu, cu evozori, sub zid interior de caramida.

Sectiuns transversale:

1 - teren de Iundore : 2 - fundotle : 3 - strct suport : 4 - htdrcizolotie elastica orizcntcln ; 5 - strut de protectle ; 6 - rid Interior la porter; 7 - dop de bitum ; 8 - plccc suport a pcrdo-

sell! porterului ; 9 - pietrls : HJ - strot de sepcrcre.

48

FUNOATIE CONTINUA RIGIOA DE BETON SIMPLU

cu

-

EVAZARI, SUB ZIDINTERIOR

CD @

CD CD CD ® CD ® ® @

® @

@ @

® @

@ @ @ @

®

llDARIE cARAMloA -I 25"",,(ZI0 INT.) MORTAR L1DAR1E

TENCUIALA INTERioARA * -1,5-2ch> DIBL'U DE LEMN &6'5om

PERVAI DE LEM"J 3,5' 3,5 ern STRATTERMO IZOLANT DE ZGUR,A. i"b'Scm GRINZlSOARE 5~7f[iP\TE CU BnUM

,

DUSUMEA OARBA 01 N sciNDURA

, NEGELUITA ... 23 ern

PARCHET TIP LU * ~,2crn '

lZ0LARE H1DRO FUGA (R;;IE CA) UPlTA CU BITUf.1

PLACA BEroN B,50 ., 10 em

SPATIU LlSER SUB. PARDOSEALA

HIRTlE DE AMBALAJ (KRAm SAU FOLIE P C V _

STRAT RUPEREA CAPILARITATIII40ll~ ( PIE1RISl

MORTAR PROTECTIE HIDROIZOLA'jlE <P 2-:-3<rn '

STRAT HIDRO IZOLATIE (ZCA+3.BIT1Jl'i1)

MORTAR EGALI ZARE DRI',?C. yt AMOf'5l\T

MSQ .,. 1,5-2=

PAMINT BATUT(DE UMPWTURA)

FlJNOATIE BETON B:D CU EVAZARI

,

TEREN DE FuNoARE FRII DE PARCHET LU

75- 95

NOTA: 1) Se fo!~~te ?nd .talpa fu~iiei r~zu~a rnai lata dec~ I§tm;a Zidului cu 2S-J5cm de flecare parte a acestuia

2) in condijiile in care terenul de fundore prez:intii o ccezlune suficiEmla esle indncata execulorea evozari! In pereui siipii!urii

49

n:::

N
§f
W
::::)
U
....
~
_J
Q_
2
U')
Z
I 0
I l-
I LLJ
en
w
0
.e:::(
0
~
e:::

=:J
Z
i=
Z
a
u
w
~.
g
z
=>
I...L... oz 1f5N'r77d

50

8(11). Fundotie continua rigida,

de beton slrnplu, cu 0 trecptc, sub zid exterior de caramida

(treptei) Fundctiei [rezultotd din colcul] esle egald ell grosimea zidului plus 70-80 em. cdico eu cite 35-40 em. de fieeare parte a zidului. in cowl zldurilor exterioare.aeeasta latime va f in jur de 110-120 em. lncltirneo treptei (tolpii) fundotiei trebuie sa fie, de eel putin 40 em, lor volorile minime ale tangentei unghiului r:t sub cere se transmit eforturi !e. trebuie sa fie cu p ri nse intre 1,1 !?il ,8. fu nctie de presiunea maxima pe teren, co ~i de marco betonului din core se reclizeozo fundctic, to in tobelul indicat 10 fundctlc similara de sub zidurl interioare de caramida. care urrneo zo. Latimea soclulul va fj de eel putiu 50 cm depcsind deei eu dte 5-10 em lotirneo zidului de fieeare parte a aeestuia. Adincimea fundotiei va fi de 1,00-1,20 m, daca din cclcul, sau dctorito celorlalte conditii legale specifiee dcestai deterrninori, nu rezulto 0 adineime mai mare.

Tehnologia exec:u!iei

Fundctlo continua rigida, de beton simplu, eu 0 treoptc, de sub zidurile portante exterioore ale constructiilor fora subsol (fig. 11. a). se reolizeozo in urmctocrele faze de executie ; • trosoreo si • executarea scntului defundo~ie: care are lotim~o maxima a bloeului de fundctle (talpa) ; • turnareo !?i - oornpcctarea betonului in talpa (treapto) ; - executarea cofroj uJ ui pentru sod u ; • tu rna reo ~i • cornpocto rea betonului in soclu, ell nivelarea ~i verificareo orizontalitatii ultlrnulul strat.; • decofrarea soclului ; • realizcreo umpluturilor bine eompactate, in strnturi de cite 20 cm grosime. intre soelu !?i peretii sapaturii.

Pe fete superlonrri a soclulul (sou pe ceo a fundotiei in elevctie, la cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, in cczul porterelor inoltote, co in fig. 11, b) - se va aplica 0 hidroizolotie in ocelcsi mod co pentru cozurlle expuse anterior.

_ La exterior •• se vo aplica 0 tencuiclo impermeo-

bilo (hidroizolotie rigida verticclo) pe portea inferi· oaro 0 zldului, de pe soclul fundojiel pine 10 cel putin 30 em decsupro nivelului trotunrului.

Spre interior - se tonmo placa-suport a pardoselii parterului, conform tehnologiei excuse anterior pentru cazuri similere.

b

Destirio!ie

Fundctio continua rigida, de beton simplu, ell 0 trecpto. se Ioloseste pentru preluarea ~i transmiterea 10 sol a incdrcdrilor de pe zidurile exterioare ale constructiilor ce Oll structure de rezistentd cu ziduri portunte, reolizcte din ziddrle sau beton. Aceasta fundotie se foloseste ctuncl dnd talpa fundotlei rezulto mai lata eu 35-40 cm de fieeare parte a zidului.

Folosirea aeestei fundcth are avantajul economisrru betonului -?i dezavantajul necesitdtil de a folosi cofraje pentru realizarea soc1ului de beton ridieat pe blocul fundctiei propriu-zise (treapta) i acest dezcvontcj este inloturot insa in cowl in care soclul se realizeaza din zldorie de earomida. Un alt dezovantaj il constituie ~i fcptul co trebuie realizate ~i umpluturi bine compactate, in stroturi de cite 20 cm fiecare • intire soclu !?i peretii sapoturii.

51

Materiale folosite

Pentru realizarea talpii (treopta) acestei Iundctll se foloseste beton simplu de me reo B50, executat cu ciment P400, sou cu cimant metolurgic M400 aitunci cind 'fundctio este omplcscto in soluri cu ape agresive; un beton executat cu ciment eu tras se foloseste otunci cind terenul de fundare este umed. Do'zcjul de. eiment va fi de 280-350 ~g cirnent/rn- beton. Aeelea~i betonne, dar de marco BrOO. se folosese pentru realizarea soclului. in cazul in care soclul se va realiza din zidorie de ccromldo, oceasta vo trebui sa fie de 0 rnorco corespunzdtoore destinctiei lui.

DimensionarE! eonstructiva

La realizarea fundctiei se va tine seama de toate conditiile care se cer sotisfocute de catre orice fUI1- dctie. Din punet de vedere constructiv, latimea talpii

Fig. 11 .. Fundotie conti nuo rig ida, de beton sirnplu, cu 0 trenpt d, sub zid exterior de coramida.

Secjiune trcnsverscld :

a - placo parterului 10 nivelul trotuorului; b - plcco porterulul ina l\at6 deosupro nivelului trofuarulul; 1 - teren de fundore; 2 - fundope j 3 - soclu : 4 - strot supert : 5 - hldroIzol?!ie elastica orizontol6; 6 - strct de prote¢t'~ ; 7_- lid exterior 10 parter; B - tenculcld ex.tenOdro; 9 - hidroizolctle rigid6 vertlcclc : 10 - dop de bitum; 11 - osfolt turnct : 12 - place trctuar; 13 - bc lost : 14 - plccc Suport 0 pardoselii porterului; j 5 - pietris : 16 - umpluturn ccrnpoctctc : 17 - strut de se-

para reo

..

FUNDATIE CONTINUARIGIDA DIN BETON SIMPLU

(cu o TREAPTA,SUB tID EXTERIOR)

LA CL.AOIRI FARA SUBSOL

, I

..... N

NOTA 5e folosesle cind talpa fundatiei rezulta rnoi lata declt 16timea zidului eu 35-·m em de fiecare parte a ocesluio

TENCUIALA EXT *

STRAT PROT. HIDR MORTAR M 100 i'3em

HIDROIZOL ELASTICA ORIZONTALA

STRAT SUPORT AL HIDROIZ M 50 t 2 em "DRI$CUIT + AMORSA T

TREAPTA DIN B 50

20xZOcm

1,1 ~ tgo< ~ 1,B 0<. aprox.60·

FUNDARE

o ....,.

AI

I l10-12.0

·T'----------------~~~----------------__r

5 c.1= 5

52

ZZ 'tSNV7d

oz X

Ie(

o I?

_ a

C) :;, 0::: :; _. ~ ~~x

EW

I.e; - ::l. en 0

z N ~ Z III Z 0 :::J

O .... (/)

wCJ m,«

t- 1&1 Z n,

- « ~,-w

tell C 0::: a. I-

Z

.~

u..

o

53

9(12). Fundotie continua rigida

de beton simp/u, cu 0 trea pta , sub zid interior de caramidci

Destina!ie

Fundotlo continua rigida, de beton simplu, cu 0 trecptc, este destinata preluarii ~i transmiterii 10 sol a lnccrcdrllor de pe zidurile interioare ale construefiilor ce au structuro de rezistentd cu ziduri portante, reollzota din zidarie sou beton. Co ~i ceo pentru ziduri exterioare, ~j ocecsto este indicotd atunei cind talpa funda~iei rezulto mai lata cu 35-40 cm de fiecare parte a zidului.

Solutio se preteozo ~i 'pentruconstructiile cu sub-

sol, ampla.s.ote pe teren slab, .

Avantajele sl dezavantajele folosirll ocestor fundotii sint uceleqst ca ~j perntru fundctlo similaro desrinotc sustlnerll zidurilor exterioare.

Materiafe folosite

Pentru reaHzarea eeestei fundctll se folosesc. in general. aceJea~i materiale co ~i pentru fundctto continua rigida. de beton simplu, cu 0 treoptc, de sub zidurile exterioore de carom ida, atit in ceea ce privesta compozltlo betoanelor cit ~i marco lor.

Dimensionare constructivQ

La realizarea fundotial se va tine seomo de toate eonditiile ce se cer s(1tisfCicute de catre oriee fundotls. Din punet de vedere constructiv, latimeo talpil (treptei) fundatiei (rezultatodin cclcul) este egol6 eu grosimea zidului plus 70-80 cm, cdicd cu cite 35-40 em de fieeare parte a zidului. in cozul zidurilor interioore, cceostd latime vo fi::=:::::; 95-105 em. Jn61timeo treptei (t6Ipii) fundotlel trebuie so fie de eel pujin 40 ern. Valorile minims ale tangentei unghiuluirttrebuie so fie cuprinse intre 1,1 ~i 1,8. vcrlctlc lor fiind in functie de presiunea maxima pe

teren, co ~i de rncrco betonului din care se reollzeozri fundetlo,

Prc$lunea mox.imc pe Vclooile moxtme o le. tg a pentru
teren p11. betocne de marco:
ldcNlcm'l I I
B 50 B 100 6 150
p' os;: 2 1.3 1,1 1,0
p. = 3 1,6 1.3 1.1
p" = 4 1,8 1.5 1,3
P"= 6 - 1,8 1,6 Lotimeo soclului va fi de eel putin 40 em, depa~jnd deci cu minimum 8 em Jotimea zidului de fiecore parte a ocestuia, Adincimeo fundatiei va fi ::=:::::; 1,00 m, deed din calcul, sou dctoritd celerlolte condltll legale specitlce ccestel deterrnindrl, nu rezulto 0 odincime mai mare.

Tehnologia executiei

Fundotia continua rigida. de beton simplu, cu a trecpto,' de sub zidurile portonte interioora ale constructii/or fora subsol (fig. 12) • se reaHzeaza in Deelea!;i faze !;i conditii de executie co ~i fundatia similora de sub zidurile exterioore.

Pe foto superio'ora, crizontolc. a soclului fI S~ aplica 0 hidroitolatie. conform tehnoloqls] indi~ote anterior pentru cazurl slmilore.

De '0 porte ~i de a/to a zidului • se executa pl!JCJsuport 0 pordosaltt, din beton 850 sou 8100, orrnct constructlv eu 0 reteo de vergele metolice 0 6 mm din otel-beton 08 00 10 20 cm pe doud directli perpendiculare. dupe eum plcco este o~ezata direct pe sol. prin intermediul .. strotulul de filtrare din pietrls., sou este a!;ezota pe umpluturo bine cornpoctoto, In strotur! de cite 20 em. in acest coz solutio indicata este ceo din fig. 11, b. bineinteles odaptata pentru zidul interior. intre placa-suport a pardoseli! ~i strntul de pietri~ • S~ prevede un strat de separare din hirtie de 125 91m2, sou din carton, sou impislitur6 biturnotc, sou folie PVC [osezot in continuarea hidroizolotiei orizontale cplicotc pefundatieJ, pentru a impiediea Scurgerea laptelui de ciment din beton.

inainte de turn area betonului in plccc-suport

• sa pun, spre zldul interior, scinduri pe cant. cor s

• se scot dupd intcrireo betonului. In golul rornos in Illngul zidului, • se tocrnc cu canciocuf mostic fierbinte de bitum.

s R

I

95-105

Fig. 12. Fundojie continuO'1gjd6~ de beton simpJu, cu 0 trecpto, sub zid ~;eFae earamidel,

Seetiune transversala ;

1 - tsren de funda re : 2 - funda~ie : 3 - scclu : 4 _ strut suo po.rl ; 5 - kidroizolaitie elaslica-orizontal6 : 6 - sire! de pro. teetie ; 7 - zid interior 10 parter: B - dop de bitum ; 9 _ pia co suport a pardoselii perterulul : 10 - pletrls : 11 - urnpluturo

cornpnctcte ; 12 - strut de seporcre.

54

SE IFOL.OSE~TE ciND TALPA FUNDA!IEI REZULTA MAl LATA DECIT LAI'MEA ZIOULUI cu 3::;·1,0c," DE FIECAR£ PARTE·A

, ACESTUIA

FUNDATIE

""

CONTllN'uA DE BETON SIMPW!-

CU 0 TREAPTA LA CLAoIRI

SUB FARA

ZID INTERIOR SUB SOL

__ ._--'5,.- 35 __ 1~1 24 W2: '?,.::.-",,3S __ -f-

. ,

NOTA,

CD TENCUIALA INT.'2 om .?J ZID DE CARAMIDA,' 1, em

(~ DIBLU DE LEMN 6.6.0","

lZ'1 ~~~~~R nr PROTfC~IE

'5) PERVAZ 35 •. 35Gm

® HIDROIZOLATIE.-ELASltCA oruZONTALA : 2eA, 35

, (j) MORTAR DE EU,UZARE "'50

- '15.2=. OR'!SC'UIT 51 AMOR5AT

® FRIZ ' ,

® GRINZISOARA "7,,,", lIPI TA ell illTUM LA 50-7Q em

(lQ) MORTAR DE EGALrZA~E M5Q

. ~ PRI;;::UIT ~t AMOR SAT eu B kTI,lMIAIPOT 01) PARCHET LU i 20n

@ DUSUMEA O,A:RB,ii.'i' ~cm SCft.fD'URI NEGEWffE

@ MOLOZ SAU ZGIJR.~ 6·8 em

@ PLACA· SI.lRlRT A PARIlO'>ELlt FI NITE 850 .. 10 ern

@} STRAT - CARTON ONWt,..o.T .5AU HiRTlE DE AMBALIIJ

@ STRAT FILTRANT PE~TElU

RUPEREA CA."ILARI:rIlyIl, 1'ElRI~~

{tV \.JM PLUTURA· P#.iiNT PAruT

, IN STRilTlJRt

@l F'U N OAT I E BETON SSP'

• SIo.U ZID"IlIE

@ TREAPTA BETON SltvlPLU B50

@ TEREN FUNDARE @ STRAT CAlHa, ASfALiAr LIPlf CU 8,ITUM

sc. 1:5

95 lOS

55

~

FUINDATIE CONTINUA DE BETON SIMPLU~'

cu 0 TREAPTA SUB ZID INTERIOR LA CLADIRI FARA SUBSOL

..

56

"

rNl'.i2cm ZIDARIE DE CARAMIOA n5cm

CD OIBLU DE LEMN ",0,6 em

@ MORTAR bE P,IDTECJ1E A H1DRO:ZOlATIEI

-"2-:icm" .

® PERVAZ 3',35 em

® HIDROIZOLATIE ELASTIcA ORIZO'-it

f71' MORTAR DE EGAUZ, 1''50 ,., ':;Zcm DRISCUIT

®\!..J SI A/.jORSAT CU SITUM TAIAT ' •

FRIZ '

® GRINZI~O~A 5,7 em, LIPi!A cu BITl!-!

@ MORTAR DE EGALlZ!<RE MSti PRI~UIT?I A -

r·IORSAT CU BlTUM_·TAIAT", 10 em

® PARDOSEALA DE PARn,EfLU .22cm @ DU~UMEA OARBA-Sc1NIlU'lI NEGEWITEt @ MDLOZSAU ZGUR~i 6-8 em

® PLACA-SUPORT A PARDOSEUI FINITE Eta .,. to em

1 O( 13). F u ndotle conti n UQ rig ida,

de beton simplu, cu dOUG trepte, sub zid exterior de caromid6

Destinotie

Fundctio continua rigide de beton slmplu, cu douc trepte are oceeosl destlnntie co ~i [undctlo cu o slnqurd trecpto folosind 10 preluareo ~i tronsrnitered 10 solo ineawcarilor Cle pe zidurile exterioare ale constructillor eu structure de rezlstento din pereti portnnf recltzcti din zidorle sou din baton. Ea este lndicotd pentru cbtinereo unei latimi mai mari a talpii fundatiei. ICitime ce poate depasi eu 35-40 em latimea zidului, de fiecore parte a oeestuia. Folosirea

rationala a sectlunii de beton a fundctiei pentru ceoperirea constructivd a unghiului 'sub care se transmit eforturile face co ~i oceste fundctii sa conduce in mod nemijlocit 10 economisirea betonului. Dezcvontojul folosirii cofrajului pentru realizarea celei de a doua trepte nu poate fi evitat, ill sehimb soclul zidului o sezct pe fundctio lin trepte, poate fi, ~i in ccecsto vorlontd, realizat din zidarie de caramida ~i nu din beton. Dewvantojul care rezultd din necesitcteo rde a reoliZOI umpluturile,in stroturi bine compactate, intre peretii sapaturli ~i funda~ie,poate fi diminuot folosind moterialul rezultat din sapotura.

Materiale folosife

Tehnologia exeeutiei

Fundctio continua rigida de beton simplu, eu douo trepte,: de sub zldurile 'exterioare de earamida. ole constructlllor fOra subsol (ffg. 13) • se realileaZQ in ace/ea~i faze de executie ca ~i fundofia continuo rigido, de beton simp1u, cu a treoptd, de sub ziduf exterior die caromidei. La cele dejo indicate se moi ada ug;o : II executa rea cofro] u lui pentru tree pta a doua. II turnarea ~i • eompactarea bstonului in aceasta trecptd, precurn ~i • decofrcreo lui.

Pe futo superioa ra a sod ul ui (sew pe zidarie, 10 eel putin 30 cm deosupra nivelului trotuarului, in cozul porterelor inCiltate) 0 se va oplice 0 hldroizolotle In ocelo si mod co pentru cozurile expuse anterior, iar spre .exterlorul zidului, pe parteo so lnferloord, de pe scclu pina 10 eel putln 30 em deosupro nlvelului trotunrulul, • se va o plico 0 tenculalc impermeabil6 (h id roizo I otie rig ida vartico 16).

Spre interior, !II se csrerne. pe sol un strut Hltront, de' pletris, gros de 10-15 ern pentru rupereo ccpllc - rita~ii,e se ccopero cu urr strct de s.eparme din hirtie de 125 g/m2 sau din carton, sou impisliturii biturnotc, sou folie PVC [csezct in continuarea hidroizolotiei orizontcle -aplicata pe [undojie], pentru a impiedico scurqereo laptelui de ciment din beton ~i • se tocrnc placa -s uport 0 po rdosel ii po rterul ui dln beton de marco B50. in grosime de 10 cm, dlJPCi ce, in prealabil. 9 s-ou pus spre zidul exterior scinduri pe cant. Dupa intorireo betonului din plocfi, • se scot scindurile ~i • se tocrno cu conciocul mastic fierblnte de bitum pentru a urnple cornplet golul ramos in lungul zidului.

lot eu mastic fierbinte de bitum • se urnp]e ~i go:lul ce se lasa 10 axteriorul constructlei, intra ploco trotuarului ~i tencuialo impermeobila cpllcctd ve tical pe zld.

Fig. 13. Fundotie contin~a rigid,a, de b~t:>n ,Si~lplu, eu doud trepte, sub zid exterior de caramlda,

Secjiune tronsverscld :

1 _ teren 'de fundore ; 2 - fundatie ; 3 - soclu ; 4 - strot suport ; 5 _ hidroiz clctie elastica orizontol6 ; 6 - strat de protectle : 7 _ zid exterior 10 parter; 8 - tencuial6 exterioaro : 9- hidrcizola\ie ri,gidil vertlcolo : 10 - clop de bitum ; 11 - osfoll tuma!.~ 12 _ placa trotucr ; 13 - bolas! i 14 - ploco suport_ a pordoseln parterului ; 15 - pletris ; 16 - umptutura compoctato i 17 - strut

de sepcror e.

51

STRAT HIRTlE ~E AMBAL~.J IFOllE p.C.V.1 STRAT FrLTRANT'PlRUPEREA CAPI RITAlII PIETRIS;8·10 em

UMPLl:JTUR~ P~.MI~IT aATUT iN STRATum

FUNOATIE SETON SIMPLU 850 TREAPTA BETON SIMPLU B50 TEREN FUNDARE

SiRAT CARTON ASFALTAT

SG.1; 7

Pentru reoljzarea acestei fundctii se folosesc, in general, ocelecsi materiale co ~i pantru fundotio continua r!gido. de beton simplu, cu ° treoptc, de sub zidu! exterior de eoramida. atit in ceea ce priveste cornpozitlo betocinelor cit ~i marco lor.

Diinensionare constructive

La reolizoreo fundotiel se va tine seoma de taate conditllle care se cer sctisfdcute de entre orice fundatie.' Din punet de'vedere constructlv, lajimea talpii hJnda~iei, (rezulteto din coicul), este ego\a cu grosimea zidului plus 70-80 em, cdico cu cite 35-40 em de fieccre parte a zidului. in cazul zidurilor exteriocrre,dceosto latimea va fi ~ 1.10-120 ern .. illcl-

timed treptelor funda1;iei trebuie sa fie de eel putln 40 em, iar volorile rninime ale tg Ci( trebuie sa varieze intr,e 1, 1 ~i 1,8 in functie .de presi unea maxima pe teren co ~i de morcc betonului din care se realizeoza fundatia, co. In tabelul Indicot anterior 10 fUJ1- dqfie eontlnuo rigida, de beton simplu, cu a trecpto, de sUQ zidul interior de caramida. La~imea soclului vo fi de eel putin 50 em, depdsind cu cite 5-10 em latimea zldulul de fiecare parte a ccestulc. Adineimen funda\iei va fi de eel putin 1,20 m, docc din coleul, saw dctoritc celorlalte conditii legale specifice Qcestei detetrnindri, nu rezult6 a odincime mai mare.

sz VSNtf7d

III I-

IC a.

a-II

UI-

-

1111

Ie z

::1(-

!:::a 1- ...

ZII. a:z u-

II

!!z

.I-·D CIa ..

-:::I

1.1."

a

. ~ .

-,,~PD:O _-

.. 0:0,'

a n

®

•• 2'

58

9l V5Ntl7d

59

'.

ATII C ~UN!lIN

TI.NUA RICIDA ~~ LU iN 2 THEIITI·

12, ~IDI20IZOLATIE ElASTIcA OR!ZONTALA

ZCA-4CO(~CO)+3 MUM

13. DOP' DE BlTUM of.' 2 om

14. MORII.\R POOTEqlE A I-I1DJW1ZOLATIEI t 2 -3 em ~l1ao 15' TEN_CUlAlA t;P§RIOP.~ (SCICLU):4-6cm

16. ZIDAI2IE DE CAPAM1DA zIDEirr.RJal<.g7,.~~m

1. r~N DE FUNDt&E FI'>-i>1INT NATUM\-

Z. FUNDATIA aOI2DUQEI

ru::mN TlIlZNAT B35 l2Jx2.7 em)

3. MOR.TAO! DE POzA MXl -z-a em

4. BOi2DUI2A MDZAlCATtf ~.o'14- 'Om

5. MO~TAQ. M IDa ." 2 em

6. PAT PT, SUSJINE£tA T!20HJAIWLUI 5Ai.A~T"'8-'IOcCn

7. PLACA DE TQO_TUAQ. PI2EFABR..

. . ~ B-10.om 550

8. ASFALTlUl2NAT ,,= 2>crn .

9, UMPWTURA ~iNt~d1X 10. FUNDATIE;ZID EXTE~IOR.

OCfDN'TURN,W B :10, cu 2 <-mF""''''---'

11. MOR.TAR tGALIZARE

M v~ "Zee"

17TE:NCUiAlA [NT. 18, DIBW (1i'6,6 em)

19, PEEVAZ (J,J,.;'fj zo. FRIZ 4' Z,Z un

ZZ. STRAT FILTRANT rIC. ~'U!r.;-ff~AmAT"·f!rn:I~ ,

23. WIR.TI£. iJF. "''''":JPJ.,Jlo.J(KIU,n

Z4. STRAT NISIP

sc.l5

STRAT SUPO~T AI..

_ PAROOSWI FINITE

PlAC1 RUM5r-rofl(ilBfjJ~)

26. MORTAR. 1.'1:>0 .• z"'::';.,...:JO

27. PAIWOSEAL.A FINITA. , fA~rr LU -./- Zj2 ~M

2B HJ-lCUlt.Lb. r"'T' ... n.,~. -r:45-3cm

29 FUWOATlt 650

SAU Z.iDAR.IE

60

11(14). Funda'i.e continua rigida,

,

de beton simplu, cu douo trepte,

sub zid interior de coramida

Destina!ie

Fundolia continua rigicia, de beton simplu, c~ dou6 trepte, de sub zidurile interioare de caralTIida are cceecsi destinotie co ~i fundotlc simi lora pentru zidurile exterioare, cu singura deosebire co eo Iolose~te 10 preluorec '11 transmiterea 10 sol a incardirilor de pe zldurile interioare ale constructlilor cu str uctlkci de rezistenta din pereji portanJi realizati din zidorie sou din beton ; in rest, indicotiile pentru fundotto si m llo ra destl nata zid uri! or exterloore ra min vclabile ~i pentru cceostc fundctie.

Materiale folosite

. Pentru realizarea acestei fundotli se Iolosesc, in general, ocelecsi materia Ie co ~i pentw fundotio continua rigid6 de baton simplu, cu douo trepte, de sub zldurile exterioare de caramida. atit in ceea ce privesta compozitlo betoonelor, cit ~i marco lor.

Dimensioriare constructiva

La realizarea fundntiei se vo tin~ -secmo de toate conditlile core se cer satisfacute de orice Iundotie. Din POllet de vedere constructiv le~imeo talpii fundctiei: (rezultata din' colcul) este ego'la cu grosimea zidului plus 70-80 em,adice cu cite 35-40 em de [iecore parte a zidului. in cazul zidurilor interioare, dceasta lotim~ va fi ~ 95-105 cm. Restul indicotiilor, privindinaltimea treptelor, valorile minime ale tangente; unghiului IX sou odlncimeo Fundotiei sint aceleosi co ~.i pentru fundatio s'imilara de sub zldurile exterioore. In ceeo ce priveste , latimea soclului, dceasta vo fi de cel pulin 40 em(! deposind deci cu cite 7,5-10 cm lajimea zidului de fiecare parte Q'

acestuio.

Tehnologia executiai

Fundctio continua rigida de beton slrnplu, cu douo trepte, de sub zidurile portante trrterlonre de cor9mida ale construcjiilor fara subsol (fig. 14), se

realizeazt. in ,oeoeleo$i faze de execufie co ~i fundatia sjmjl~e sub zidurile exterioor? De a parte ~i de alta ,~,Iui 0 se executa placa-suport a pardoselii, din beton de marca 850 sou B100, arm at eonstructiv cu reteo de vergele metalice de 0' 6 mm din otel- beton OB 00 10 20 cm pe douf directii perpendicu-

lore, dupa cum placo este o~elOto direct pe 501, prin ] nterm ed iul e .stratul ui de- 'flltrcre din pietri~. so u este a~ezata pe umplutura birte compactato, in straturi de cite 20 em. in ocest c(Jz' solutio indicato este ceo din fig. 11, b. bineinteles odoptofo pentru zldu] inleriar. lntre placa-supart a pordoselii }i strotul . de

. .,

.pietr'i~ e' se prevede un strct de sepcrcre din hirtle de

1~,5 91m2 sou din corton, sou i~pislitura btumute sou folie .PVC [csezot . in', contir'IUarea hidroizolatiei orizontale aplicata p e Fundcjie], pentru a tmpiedica sCl:Jrge~ea lcpteloi de cirnent din beton. Apoi .se tonrno plccc-suport a pardoselii po rterui ul, din beton de marco 850, in g-rosime de 10 em, dupa ce, in preolabil, a s-riu pus, spre zidul interior, scinduri pe cant. Dupe intarir'ea betonului din ·place, • se .scot scindurlle ~il!t se urnple bine golul ramas in lur:;gul zidului eu mastic fierbinte de bitum. Pe foto superi90ra, orizontolu, a sQc1ului • se op1ica 0 hidroizolatie, in ccelecsi co~'ditii co ;;i in cowrile expuse an-

. terior, dupe .core • 58 ddica zldul interior pe strctul

de protactie a 'hidroizolotiei- .

I

• I

fl,25

• ~ 95-1{)5

Fig. 14. Fundotie continua rigida, de beton simplu, eu douo trepte,. sub zid interior. de carQmida.

Secjiune transversalo :

1 _ teren de lunda-re : 2 - [undotle ; 3 - .soclu : 4 - str:o! suport : 5 _ hidroizola1;ie elastica orizcntclo : 6 - strot de prctectls : 7 _ :lid interior 10 porter; 8 - dop de bltum: 9 - plcco suport o rpa.~doselil porterului ; 10 - pietris : 1'1 - umplutt,Jra cornpcc-

tato ; 12 - strot de sepcrore-

,I

I

I

SC ·1:5

FUNDATIE CONTINUA; RIGIOA, DE (CU oouA

BETON SIMPW TREPTE I LA UN ZID INTERIOR)

;TEREN DE FUNDARE

FU,NOATIE B 50 CU TREPTE UMPLUTURA DE PAMiNT BA nrr STRAT DE RUPEREA CAPllARlTAFI DIN PETRIS" S-10cm

~cA:' SUPORT DIN Bf70N SIMPW a 50

'# B-1(Jcm

il' Fi~lE CARr. A$F. LlPJTA C_U BJTUM FUNDATIE B 50SAU ZIDARIE

iRTIE DE AMBALAJ(FOllE PC:V) CVsTRAT DE PROTECTIE M 100 '" 2.: 3 em @-lIOOOIZOlATIE ORliONTALA. (2 STRATURI

CARTON ASFAlTAT CA 400 SAU CA 500. 3STRATURI BITUM)

@MORTAR DE EGAUZARE M 50 1!t5-2_cm (DR/SCUIT 51 AMORSAT CU BITUM TAIAT 40 -'70 '/, aiTiJM 51 60 - 30 ~1. 8ENZINA)

- - t

f ZID DE CARAMIQA t25cm

11 'TENCVIALA INTERIOARA 11,5 - 2cm

" RaST DIN MORTAR DE VAR 1 ~cm

13DI8LU DIN LEMN 6><6>15 em

,1 PERVAZ 3,S><3,Sem

FRIZ

16 PARCHE:TL U "* 2,2 em

1 DUSUMEA OARBA i"2,3 Cm(scir1duri negeluJtel CUI'

DOP BITUM·;t2cm , .

19 GRINZISOARA LEMN 5~7cm/SO-70cm

_ ZGURA·(MOLOZ) * 6-8 ern

95-105cm

NOTA.

SE FOlOSE$TE CiNO TALPA FUNDATIEI REiULTA. MAl LATA DECiT LATIMEA Z!DULUi CU 35-40cm DE FIECARE PARTE A· ACESTUIA

62

63

c. Fundaili. continue elastlce, de t;,eton, ermat, sub ziduri portante

1(15), Fundotie continua elnstico, de Beton armat,

cu sectiune dreptunghiulara. subzid exterior de coromida

Destina!ie

. Fupdotlo continua elastica. de beton crmot.: cu sectluno dreptunghiulara ser've!?t~ pentru preluoreo :;;i transmitere.o 10 sol a incrircdrilor de pe zldurile ext~rioore ole constructiilor cu. structure de rli!zistenta din pereti portnntl ' din zldcrie SOLI beton. Eo oeste indicat~ atunei cind este necoscro a 16tire a t61pii fundotiei, ceea ce or duce in mod obliqotorlu ~i la crestereo corqspunzutoora a inaltimiiocesteia, pentru a fi r~spedatp conditio tg ex ~ tg"o:· min., dih cuuzo

. co incor,cotile sint rncl , ril'ari. iar terenul de fundare fie co este neuniform, fie co preiirrta 0 rezist~nta normote mica. Acecsto fundotie mai est~ indica to -?i in cczu] terenurilor cu tasari ineqcie, in care fundatiiJe rigide or ~i supuse la sarcini nVeeoresp'unz6toare pentru po sibilltottla, lor. Fundotlo continuo. de beton or, mot. executirtdu-se lo mica .adincime, este indicctd in locul celor rig ide. mal cdincl, ~i pentru a evito executio su~ apa •. in cozul terenurilor in care nivelul opel or freatice este rldlcct. Pentru recrllzcreo unei suprofete de rezemare mori, fundotio aceasta de beton annat este preferobilo uneip simi/are de beton simplu pentru co 58 re·alizeqzO 0 irnportcnto 'economie~i de sapotura ~i de ,beton.fOro co greutatea proprie a fundctlel sa creasea. Sectiunec dreptunghiulartl pentru ac~ste funda~ii se proiectenzd atunei cind 16timea acestero nu este prea more, urmind co pentru lotimi mari so fie prolectate cite tipuri de fundatii continue

elastice. . ,

Materinle folosife

Pentru recltzcrecncestat Iundotl] se utilizeozd in rnocicurent betonul de marco 8100 sau 8150. Armatura se executa fie dih bare .drepte . de otel-beton 0837 sou p,C52, fie din plose sudate STNB sou STPS. Co beton d.e egalizare se folose~te beton de marco. 825. iar pentru soclul zidufui, osezot pe , fundotle, se foloseste in mod curent 0 zidarie de corornida de

50 ern grosime. •

bim~nsionare c~nstructiva

,

La realizareo fundctiei se va tine seama de toate ccnditiiie care se cer sotisfocute de catre orice fundotie. lndicotllle specifice constructive pentru oceosto ~undatie prevcd co lnaltirnea minima sa fie H ~ 30:cm. '~r raportul HIB. dintre inaltimeo ~i 16timea fUr)datj~i, So respeete valorile minime dote In tabelul indicat 10 fundotia sirnilo rri de sub zidurile'interioare (core urmeozc), asig u rind u -se in ocest fell rig id itotec fU'ndaii:i pentru a repurtizore corespunzdtcore a presiunilor pe teren.· In general insa H ~ 0,25 B. Volorile dimensiunilor fundotlel. ce rezultd, se rotunjasc 10 un'

multiplu de 5 em, .

- Armature) de rezistenta, dispusd tronsv.ersol 10 portea inferloo ro a tolpii fundotlel, se va realiza din ~ergele drepte de otel -beton 0 ~ 10 rnm, osezcte la Jnterva~e de 10-25 em, iar armature de reportitia, o!?ezata peste orrndturo de rezlstento, in sensul lon-

gitudin~1 01 [undctiel, se vd realiza din vergele drept.e de o~el-betan0 6-8 mm osezote 10 intervale de .25 em. Procentul minim de armare trebuie sa fie de 0.05%. ' '

Talpa inferlooro a fundotiei, trebuie sa fie, din punct de vedere constructiv, Io ~ 1.00-1.20 m de la f~1a solulul,

Teh~nol,ogia' executiei

~

,« z ~O

zlJJ J--((J z OW U 0

w ,« - u

l<l:'fo U)

z « :J _J

1.L W

0
N
Z
::>
W «
z _j
:::> -
.<.( n::
f-- 0:: 0
U « a:
w
U) -I W
::> I-
:J :r X
0 (!) W ~. I J I I I I

s-s 01 O.l-g

eztz

I.f)

u If)

65

Fundctlo continud elastica, de beton orrnot, cu sectiune dreptunqhiulqrfi, de sub zidurile portonteexterloare ale constructlilor faro subsol (fig. 15), se reol'izeOla, in urrrurtcurele faze de executie ; • trasarea ~i e scporeo sontulul de fundaiie ; -' turnorea. betonului de eqo lizo re : • csezcreo pe stratul de egalizare a orrnriturll sub forma de piasa -?i • ridicareo ei p'e purici pentru realizarea stratului de acoperire cu beton a ormdturilor : • turnarea ~i - vibrorea betonului in fundctls ; • nivelarea ultimului stro t ~i • verifiearea crizontclltctil acestuia. Pe fundutio de beton armat - se a~:aza soclul de caramidaal ztdulu], gros de 50 cm.

Pe foto superioord a soclului (sou pe zldorle, 10 cel putin 30 ern deosupro nivelului trotunrulul, in- cowl pcrterelor lncltcte) • se vo oplico 0 hldrolzolotie in ccelusl mod co pentru cazurile expuse anterior. lor spre exteriorul zidulul, pe porteo so inferioa:ra ds pe scclu, pina 10 eel putln 30 cm deasupra nivelului trotucrulul, - S8 vo. cplicc 0 terrcuicld im-

permeabila ,(hidroizoloiie rigido verticclo). '

Spre interior. se tocrno placa-suport a pardoselii portarulul, conform tehnologiei expuse anterior pentru cazuri similare.

Fig. 15. Fundotie continua elastica, de betan armaf, cusectiune dreptunghiuJm'o, sub zid exterior de cora-

. mido. Secjiune tronsverscld :'

1 - ler~n ~e. fundare; 2 - strct de egalizare; 3 - lundo\ie; 4 - armotura in funde!j·e ; 5 - soclu ; 6 - strot suport: 7 _ hldroIm.laFe elostidi .orizontalCi ; 8 ~ stratcie prolec!ie; 9 _ zld ex'·

. fenor fa porter ~ 10 -iencuiolo exteriocro : n - hidroiz'oloFe rigidrn . verticclc : 12 - dop de blturn : -i3' - osloll turnat; 14 - plo~il trotuo r : 1~ - bolast : 16 - pleco suport 0 pardoselii pcrterulul : 17 - pietrls : 18 - Sire! de separare ; .19 _ urnplu·

tura compoctctn,

64

FUNDATIE CONTINUA DE BE~ON ARMAT . ELASTiCA leu SECTIUNE DREPTUNGHIULARA(LA UN ZID EXTERiOR)

1. Zid de eoromldli exterior .. 37,-S~-~---~7=::::S:=--=::::::;;:::::::::-----:T;,.,.,=""------'r=-~-~"""""--_[

2. Mortar de [egatuI"Il

3 . TenculolCi interioord .. 1,5-2 em

4. Pervoz 3,5.3,5 cm

5. Frlz perchet LU

6 . G rinzi?O are 5<7cm - 10 50~70cm uno ele ollo/lIp!te cu blturn

7. DUru~eo nnrbd (sctnduri

negelUite );<2,3 em

8. Pardosealii. finita, pnrchet

9. Ienculold exterioara.. .

10. Hidrolzola!ie rigidii \"U·ICLU}'~-t.<!7n

11 ,Mortar de

12. Hidroizolatie (.2 str .co '00.3

13, Trotuar aston

'.2-3cm, nnn,I",:'.~·i'_/

14.Placii trotuar 8507' lOcm

15.8ordura pn2fabriCQla 850 , rnozclcate lOx14,m.

15. Plaeo . de baton slmplu 8.50" lOem (suport pardosealii)

17 .H1'rlie de ombola) (folie pcv 1

1 B • Stra t ~e. p letrl~ (penlru ~p@reo copllonlalil)" 1 Oem

19, Umplutur~ de pamlnt compactat

20. Fundo\ie con~null elastica de beton erma! B 100 -150

21. Mortor egctlizare M,50" 1~-2cm

dri~cull t crnorsut cu bllum taiat

22. Fundntle bordura B 35 (;20'20cm)

23. 8eton de egalizare B 25 I; 5-1Ocm

2:. Umplut~rd de rnoloz sou zguro .. · 6-8 em 2:>, Fundaire de cOramidCii.50cm

26,Oop bitum #2cm

27. Olblu 6.5.6em

28 , Ieren d2 fundare

NOTA. Se folosests cind tatlmea fundatiei

este mica: ' •

inaltimea lundatiel .

• Hi.!imeCl fundatiei '" 0,20 - 0,25

·Jnol\imea funda~ei ~'0,25 11itimea' fundatiei

, ,

SC·1:5

66

2(16). Fundctie continua elastica, de beton armat.

cu sec\iune dreptunghiulara, sub zid interior de caramid6

Destina!ie

Fundatio continua elostica, de beton armat, cu sec~iuhe dreptunghiularo,. este destinata preluari\ si transmiterii 10 sol a ,ncarcarilor de pe zidurile interioare ale construc~iilor care au structure de rezis ten1a din pereti portont! realiza~i din zid6rie sou beton. In rest, lndlcctille pentru fundatiia similara destinota zidurilor exterioare ramin volabile ;;i pantru

aceasta Iunclotle.

M ateriale folosite

Pentru realizoreo acestei fundoti] se Iolosesc, in general, ocelecsl materiale co ~i pentru fundotia similara de sub zidurile exterioare, cu exceptio soclului zidului, nemoifiind cowl a fi construit.

Dimensionare constructive

Tehnologia executiei

Fundotlo continua elastica, de beton ormrrt, cu sec1iune dreptunghiulara, de sub zidurile portonte interioare ole constructlilor fara subsol (fig. 16), se realizeoza in general in oceieosi faze de execufie co

10 fundatia simi/oro de sub zidurile exterioare. Sin-

guro deosebire consta In lipso sodului din zidcrie de caromido, inutil pentrv ocecsto situntie. 0 Hidroizolotlo se aplica pe intredga foto superioGlro 0 fundntiai de beton armat, in ccelo si mod co ~i pentru cazurile expuse onteri'or. in cowl porterelor inal~ate, solutio indlcoto este ceo din fig. 11, b, realizind bineinteles un soclu corespunzctor. De 0 parte ~i de olta q zidului • se executa ploco-suport Q pardoselii din beton B50 sau 8100, crmot constructiv cu reteo de vergele metoliee .0 6 mm din otel-beton 08 00 10 20 cm dispuse pe douo directii perpendiculare, dupe cum ploca este o~ezata direct pe sol, e prin intermedlul strctului de +iltrore din pletris, sou esteo~ezata pe urnpluturc bine compcctctc, in strcturl de cite 20 cm. Intre placo-suport a pardoselii !)i strotul de pietris Sf! prevede • un strot de sepcrore din bjrtie de 125 g/m2 sou din carton, sou impislituro bitumata, sou folie PVC (csezct in continuarea hidroiwlatiei orizontale nplicotc pe fuildotie),. pentru a impiedica seurgereo lapteIui de ciment din I;>eton., Inainte de turnareo plocii-suport, spre zidul ~~r. se pun scinduri pe cant core, dupaintorirea betonwlui, Ose scot si, in galul rornos in lungul zidului • S9 tocmo cu canciocul mastic fierbinte de biturn.

Fig. 16. Fundojie continua eiasti.co, de beton armat, cu sectiune dreptunghiulara, sub zid interior de cora-

rnidd, Sscjiune transversalo :

1 _ leren de fundcre: 2 - strut de egoliz:ale : .3 - lundctle ; 4 _ mmiitura in fundalie; 5 - strut suport: 6 - hldrolzolntre elastica orizon tclc : 7 - strot de protectie : 8 - zid interior 10 porter: 9 _ d cp de bitum : 10 - plnco suport 0 pnrdoselii par-

terului ; 11 - pietri~ ; 12 - strot de separore.

67

La reolizareo Iundotiei se va line seama de toote conditille care se cer sotisfOcute de eatre oriee fundctle. lndlcotllle specifiee eonstruc.tive date la fundotio similara de sub ziaurile exterioare, sint volabile ~i pentru -oceosto fundotle in ceeace priveste ruportul H/B, dintre inaliimeo ~i latim'ea fundatiei, se, da mai jos fcbelul in core sint indicate volorile rnlnirne ale acestui roport, prln care se asigura riqldltatea fundctiel, astfel incit so se obtino 0 reportizare [udlclodsq' n preslunilor pe teren. In ultimele dcuc coloone ale tabelului sint date volorile raportului H/B, pentru iundotllle realizote din beton de marco 9100 sou 8150. volori Oi corer respeetare face inutil6 verificarea la forto t6ietoare :

Voloril .. lui H/BI peste cora
Preslunca modma p e nu mai este neceso rf vorlfl-
, ~ H/B minim corea 10 forte lail"loare
ler,,," p'
I.d0 t';I/clYi'J \
B 100 B 1S()
1 0,20 0,20 0,20
2 0.21 0,21 0,21
3 0,22 0,23 0,22
4 0,23 0,26 0,23
5 0,24 0,28 0,26
6 0,25 0,30 0.28 1 in general insa H "" 0,25 B.

FUINDA TIE: CONTINUA ELASTICA DIN SA CU SEcTIUNE DRE:PTUNGHIULARA SUB UN ZID INTERIOR

S~1:5

I

@

® @)

ff.ACUUPOIlTblNBA ("'-.4,.;,,11) ~8-1Orr.I

FONQ/ZOLATIE

GlKNZI;JOAIJA DlNlLHN 5'>?=. I.iPffl. ClIlJITt//'f lINIf.flTlJlIA Z6II1lA .TAlI MX;)Z ~ 0:-" "" ""1/J/tICA fl4A.8Ii ~N=~ , 2 .. ""

SIMP" PlNTIJU iJlLATAIl£A fJAA/XJIfU F 2M, .Tl!({APlfMUAL

TEItWIALi~/HDAIM" '.5", CAATON ONNIlAT

ripc /Jf t;:4 !iI'lTi. ell BfTI.IM /MIiCHflilJ ' ~,2t:/!1 ililZOIN ltMN a-lOti/) LA]:

PCIWAZ /){N llHN 4'4 em

/)(lJLOIYNUMN "~6~6Ctn /)()/) N BITlJftfi.? <I"

IiNlf IJ£ AI18ALAJ OiIw7)-FOLlf: pe¥ iSTPAT I'lL TIMNT KIff~u flrtK_ c..rAU.I1"'!W( Anl'f) .. 1tJ en

ZID IN TE/UOh .. 2.5 em

61/)A1 NO/JJi:1IlIlJ:I>MJl!"lI.I~ATrI"Fj TEUN8IJNIJfrUW;M;;r ' t"m

NorA.

68

FUNDATIE CONTINUA ELASTiCA DlN BA CU SECTIUN[ DREDTUNGHIULARA SUB UN ZID INTERIOR

Scara 1:5

...

TlNWIAli TAYAN I urn SlIMT LJl MUM

rifle D{ CARTON AJfALrAT

-. LJPf7;~ CJV Girt)'" PAIKfllT Ill ~ ~ em

FOIZ tNcum '''-TiME PlPVA14'4<-'1 f)lBlfJfJlNLtMN 6~c,,6cm LJOP /)[ 8fTUM#.;!CIIt

H!iJTlc ANf1ALAJ &#17)·1'01.11; PC Sf/lilT FILl/MM NNTlliJ IlW>l:ilm CII¥UPlrAp (IifTIlIfJ ~ 1OO7J JTMT/tfORTAJ)pUf1l)IIPIIIlTtC,lU

II!@'BlUTIl"I ~ 2-3cm

lfD INTERIOR .. as ("m

TE/l.EN BON /)fI'{fNMftc

69

3(17), Fundatie continua elastica, de beton armot, cu ponte, sub zid exterior de car6mida

Destinatie

Fundatia continua elastica, de beton armat, cu ponte (zisd ~i te~ita) de sub zidurile portante exterioors de caramida ale constructiilar fora subscl, are o destinatie slrnlloro fundatiei ~ontinue elastke, de beton armat, cu sectiune dreptunghiulora. Spre deosebire insa de aceasta, care este indicato atunci cind latimea talpiinu ssta prea mare, fundatia cu ponte este indicato in cazurile in care este necesord 010- time mai mare <0 talpiifundatiei.

Forma te~ita este rewltatul constatarii obiective ca nu intreaga secjiuna a fundatiei participo in mod activ 10 preluqrea incarcorilor ce ii sint transmise de cdtrs zidul pe care il susfine, zonelo illlactive fiind tocmai cele tesite. Prin eliminarea acestora se obtine o importanta economie de beton, de pina 10 15%.

Materiale folosite

Pentru reolizarea acestei fundatii se folosesc, in general, acelea~i ntoteriole co ~i pentru funda!ia continua elastica, de beton orrnot, cu sectiune dreptunghiuloro de sub zidurile exterioare de caromid6.

Dimensionare constructive

La reolizareo fundotiei se va tine seamo de toate condttille -care se cer s~tisfacute 'de cafre orice fundctie, Co i,ndicotii specifice constructive rornin volabile ljii aici aceleo dote 10 fundatia continua elastica. de beton armat, cu se-ctiune dreptunghii.ilora, de sub zidurile exterioare, co ~i valorile minime- ale raportului HIB, dintre ina1timea ~i lotimea fundatie-i, date in tabelul de 10 fundatia continua elastica, de beton orrnot, cu sectiune dreptunghiulora, de sub zidurile interioare. in ceea ce priveste i.naltimea minimo 10 ma rginea fundatiei : h = (1/3-1/2) H, dcir eel puti 11 15 em (preferobil ~ 20 em). Ar'mCituro, crnplcsotd 10 parteo il1ferioaro a fundotiei, se realize-oza transversal din bare de otel-beton0;): 10 mm, dispuse la 10'-25 cm una de alta, ljii longitudinal din bare 06-8 mm 10 25 cm. Se recomanda co, in masura posihilitatilor, armorea So se faca cu plase sudate STNB (STPB) ..

Armatura inelinata se va prevedeo nurno! daco rezultn din calculul de dimensionare Un cozul un Or eforturi principale mar; de alunecare), ~j va ovea 0;): 12 mm. in ocest coz se prevede ~i armatura Iorigitudinal6 constructiva 10 portea de sus (2010 mm).

Din punct de vedere constructiv talpa inferioara a fundatiei se vo ofla 10 eel putin 1,0'0'-1,20 m de 10 fota solului. De 0 porte ~i de alto a soclului se lasa 0 boncheto crlzontole de eel pUitin 2,5 ern loti me, pentru a permite trasarea $; a$ezorea corecta a zidului, in cazul unor eventuale erori de trasare 0 fundOiiej,

70

Tehnclogia executiei

Fundatia continua elastica, de beton armat, cu ponte, de 'suh zidurile portante exterioore ale constructii/or faro subsol (fig. 17). se realizeoz6 in cceleas! faze de execufie Co /0 fundatio continuo e105- .. tico, de beton armot, cu secjiune dreptunghiulara, la / care se odouga - executarea cofrajului pentru _ rea-, lizare-a pontelor (te~iturllor) fundo!iei inainte de _ tur - narea -?i " vibrorea betonului in fundatie opai, dupa intarirea ccestulo, tI de-cofrarea ; in fine, dupe _ realizarea soclului de caramida gros de 50 em (adica de

2 c6ramizi) - se executa umpluturile compactate, in stratu rl, dintre rundatie-socl u -?i pereti i sapatu ri i.

Pe fate superioara a saclului (sou pe zldcrie, la eel putin 30 ern deasupra nivelului trotuarului in cazul parte-re/or inaltate) " se vo apliea 0 hidroizolalie in ocelos. mod co pentru eozurile expuse anterior, iar Spre exteriorul zidului, pe partea lui inferioara, de pe soclu pina la eel putin 30 em deasupro nivelului trotuorului, 8 se vo aplica 0 tencuiala impermeobila

(h i dr'oizalatie rig ida vert i co 10). .

Spr'e interior, .' se o,]terne pe $01 un strct fjltrant,

din pietris, pentru ruperea capilaritotii, in grosime de 10-15 em, - se occperfi cu un strot de separare, din hirtie 125 91m2 sou din corton, sau impislituro bitumota, sou folie PVC (o;;6zat in continuarea hidroizolatiei orizantale oplicata pe fundotie), pentru a impiediea scurgerea iapteiui de ciment din beton. Spre zidul' exterior - 58 pun scinduri pe cant ~i • se ('oarna placa-suport a pordoselii parterului, din beton de marco 850, in grosime de 10 em'. Dupa intarirea betonulul din ploeo, .' se scot sdndurile ~i • S0 tournd eu conciocul mastic fierbinte de bitum pentru 0 um-, pie complet gallil rcmcs.

Tot cu mastic fierbinte de bitum • seumple ~i golul core se laso spre exteriorul constructiei ihtre ploco trotuorulut ~i tencuiola impermeabilCi cplicoto vertical pe zid.

N

Fig. 17. Fundatie continua elastico, de beton armot, cu ponte, sub zid exterior de carom ida.

Secjiune transversala :

7 - teren de fundare; 2 - strot de egolizore; 3 _ fundotle ; 4 - armature in lundope ; 5 - crrncturd inclirioto ; 6 _ soclu : 7 - strot suport : 8' - hidroizoIa\ie elastica orizontdl6 : 9 _ strut de protectie ; 10 - zid exterior lo porter; 11 - tencuialo exteriooro ; 12 - hidroizoloFe rigidCi verticuld ; 13 _ clop de bltum ; 14 - o sfo lt tumor ; 15 - ploco trotuar ; 16 - bolost ; 17 _ placa suporl a po rdoselii parterului ; 18 - pie tris , 19 _ strct desepo-

rcre : 20 -: urnpluturd compactota.

71

z

Q

w co

W Q

'<i ~ ~u

I-

zt::r 02:

Ua:

w<i ~.

g

Z :J LL

72

en

4(18). Fundotle continua elastica. de beton crrnot, cu ponte, sub zid interior de caromid6

Destin-atie

Fundotio continua elastica. de beton ormot, cu ponte. ore 0 destinotie simiJa·ro fundotlet continue elastice. de beton orrnct, cu sectiune dreptunghiulara. de sub zidurile portante interioare de caramida ale constructiilor fOro soclu. Pe cita vreme insa aceeo este lndicotd ctunci cind loti mea talpii nu este prec mare. fundctio cu ponte se foloseste in cazurile in co re este necesa ra 0 lali me mai ma re a tal pii fundutiei.

Justificarea formei tesite co ~i economia de beton obtinutc prin aceosto sint ccelecsi ca ~i pentru ,fundatia slmllorfi de sub zldurlle exterioare de cd-

romid6.· .

Materiale folosite

Pentru realizarea acestei fundotll se folosesc. in general, ccelecsi moteriole co ~i pentru fundotlo continua elastica, de beton ormot, cu sectiune dreptunqhlulord de sub zidurile interioore de C9ramida.

Dimensionare constructiva

La reolizorea oceste:i fundctll se va tine seoma de toate conditlile care se cer sctisfdcute de cdtre orlce fundctle, lndlcotiile specifice constructive sint ocelensl co ~i pentru Iundotlo similara de sub zidurile exterioare, minus cele referitoare la soclu, ce nu mel este cazul a se construi. In ceea ce prlveste odincimeo fundctlel de lo fa'to soclulul, aceasto este egala cu inal1imea fundotiel, deci H ~ 30 cm.

sat cu bitum taiot sau cu suspensle de biturn filerizat (SUBIF). Pe stcatul de egalizare (suport al hldroizolctiei) '. se aplica a hldrolzolotie elo stlcd, din doud straturi de carton csfcltct (CA 4QO) presarnt cu nisip, lipite intre ele, ~i de stratul suport, cu bitum topit (numai din loc in loc), Peste ultimul strat a! hidroizolotlei este indicat a nu se mai ap!ica bitum topit, pentru a preveni eventuala alunecore a zidului. In cozul parterelor inaltate. solutio indicate este ceo din fig. 11 b. realizind, blnelnteles, un soclu .corespunzctor,

Zido ric pere.tel ui interior -se execute ope • un strat de mortar de ciment (protectio hidroizolotiei), gros de 2-3 ern, realizat cu nisip marunt. In locul hidrolzolotlsl elastice se poote executa 0 tencuiold impermecbilo. De a parte 9i de alta o zidului, • se executa plccc-suport a pardoselii pcrterului, grooso de 10 em, din beton de mcrcc B 50. turnotc pe • un strat fiItrent, de pletrls, gr05 de 10-15 em, peste care a fast intins in preolobil • unstrot de seporore din hirtie de 125 glcm2 sou din cotton, scu lmplsllturd bitumota, sou folie PVC (osezot in continuored hldrolzolotiei orizontole opllcotd pe [undotie), pentru a impiedica scurgeren la'ptelui de ciment din beton,

Spre zidull&1eg09r. se pun scinduri pe cnnt, inainte de turnarea pldcll-suport apoi, dupe intdriren betonului, acestea • se scot. '. Golul ramas in lungul zidului se umple complet cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu ccnciocul.

Fig. 18. Fundojie continua elastica, de beton ormcj, cu ponte, sub zid interior de caramida.

Sectiune tronsversnld :

1 - teren de fun.do,re; .2 - strct de egoliza.re; 3 - fur!dolie ; .; - ormiiturii in fundotie ; 5 - ormiiturii i:nclino!ii ; 6 -strat suport ; 7 - hidrolzolctie elcsticf orlzontola ; 8 - stret de protectie ; 9 - zid interior 10 parter; -10 - dop de bitum i 11 - placa suport 0 pardoselii pcrterului : 12 - pletrls : 13 - strot de se·

pcrcre.

73

Tehnologia execu!iei

Fundotlo continua elastica, de beton armat. cu ponte. de sub zidurile portante interioare de cara~ida ale constructillorfcrd subsol (fig. 18). se reaIlzeaze in acelea~i fcze de execufie co ~j fundatia

simila,~o, de sub zidurile exterioare. minus I"eolizarea sodului de coramida. Pe fota superiocrc, orlzontolc, • se executa un strct de egolizare, grosde 1,5-2 em, di'n mortar de clrnent e drlscult sl, dupe usccre, • ornor-

9E vsuvt«

I ....-\C\l E

u ...-ll"l !;Q ... 1\' L L

(/). iX

I- •

W

e;.

'<1: tO

Z L_ ~

« t.:C

I.LJ

-

1-.

-< C :z: ::> L.t_

74

..

,.

75

5(19). Fundotis continua elastica, de beton armat,

sub forma de gr.inda,

sub zid exterior de caramida

Destinafie

Fundatia continuo elastica. de beton armat, sub forma de grinda, de sub zidurile portanteexterioore de caramida ale constructiilor fora subsol, ore 0 destinatie simila ra fundotiei conti nue elastice, de beton armat cu sectiune dreptunghiulara de sub zidurile portante exterioore de caramidii Spre deosebire insd de aceasta, care este lndtccto atuncl cind latimea talpii nu este prea mare, fundojin sub forma de grindo este ind,icata in cazurile in Care este necesord o larime mel mare a talpii fundctiel,

Forma de grinda a fundotlel este irnpusc de necesitatea preluorll unor incdrcfir! mori transmise fundctiei de cotre zidul pe care II sustine, Foto superioord te~jta a talpii fundctla] are nceensi justificare ~i conduce 10 economii de beton co ~i fundatia continuo elastica, de beton armat, cu ponte, de sub zidurile exterioare de caramida.

Materiale folos.ite

Pentru realizarea ecestei fundctll se folosesc, in general, acelea~1 materia Ie co ~i pentru fundatia continua elastica, de beton armat, cu sectlune dreptunghiularo', de sub zjdurile exterioare de caramida.

Dimensiencre constructiva

La realizarea fundctiel se vo tineeeornc de toote conditille core se cer sctlsfccuts de cctre orice fundctle, Co indicotii specifice constructive ramin ~i olcl volobile toote cele date 10 fundotlc continua elastica, de beton ormot, eu ponte, de sub zidurile exterioore de carom ida. in ceeo ce priveste inal}imea grinzii de beton armat, oceosta poatefi cuprinso total sou partial in inaltimeo tclpll fundotlel, in func- 1ie de dimensiunile calculate.

Tehnologia executiei

Fundotio continuo elastica. de beton crmct, sub forma de grinda, de sub _zidurile portcnte exterlocre ole ccnstructlilor fora subsol (fig. 19), se reollzeozd in oceleasi faze de execufje co ~i' fundotia continuo elasticCi, de beton armot. cu sectiune dreptunghiu/ara, lo core se adauga • executa rea cafrajului pentru reolizarea pontelor (tesiturilor) fundotiei precum ~i a portii de gr:indaarmotCi ce depcseste inallime,a talpij, • Armcturo grinzii se monteaza odotd cu crmcturo talpii, iar • betonul ingrindo S8 toornd ~i • se vibreozd

in continuareo celui din tolpa fundotiel. Intre fundotio-grinda ~i pere!ii !opaturii a S8 executa umpluturi compactatein straturi.

Pe fato superionrd a grinzii de beton armat, a corei orizontalitate trebuie verificctc (sou pe zidarie, 10 eel putln 30 em deasupra nivelu/ui trotuarului, in cazul parterelor in6ltote) a se aplic6 0 hidroizolone in

ccalcs! mod co pentru cazurile expuse anterior, iar spre exteriorul zidului, pe porteo so infertoord, de pe grinde de beton ermat pina 10 cel putln 30 cm deosupra nivelului trotuaru/ui, a se va oplico 0 tencuiold irnperrneobild (hidroizolatie rigida verticaI6).

Spre interior. • sa osterns pe sol un strat filtrant, de pietrls, gros de 10-15 em. pentru ruperea copllcritOtii. a ~ ncopere cu un strct de separare din hirtie de 125 glm2 sou din carton, sou impislitura biturnctd, sou folie PVC (csezot in continuo.rea hidrolzolctlel orizontele oplicato pe fundotls), pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton ~i • s'e too rna plccc-suport a pardoselii parterului din beton de rnorcc 850, in grosime de 1.0 ern, dupd ce, in prealcbll, a s-ou pus spre zidul exterior scindur] .pe cant. Dupa jgtarirea betonului din placa a se scot scindurile ~i i se toarne cu canciocul mastic fierbinte de bitum, pentru a umple complet golul rornos in lungul zldulul,

let: cu mostic fierbinte de bitum a se umple ~i golul eyre se laSa 10 exterlorul constructiei, intre placo trotu.ar~.lui ~i tencuiola impermeabilCi eplicoto vertical pe zid,

Fig. 19. FUr.da!ie continua elastica, de beton orrnot, sub forma de grindol sub zid exterior de coram ida.

Seqiune transversale:

1· - teren de ~ndore ; 2 - strot de egolizore ; 3 _ fundO!ie ; 4 - armature il ftm" qtie ; 5 - grindo de beton ormat; 6 _ ~T' mature in grin!a : 7 - sire! SUper!; 8 - hidrolzolntls elastica orizontcld ; 9 stro! de prctectls ; 10 - zid exterior 10 portert 11 - tencuialaexlerioarli; 12 - hicl'oizolo~ie rigido verticola; 13 - dop de Itum; 14 - osfolt tumcv , 15 _ plccd trctucr r 76 - bclcst i 1]_ ploco suport a pordoselii purierului :18 _ pie'

Iril' ; 19 - ~lplutura compoctotCi i 20 - strct de separare.

76

iUIJDATIC CZA577CA¥ O/JJ lJCTOJJ AEH.4 T (sua ForHA O~ ~/J.IoA,LA UJ.! ZlO C'xre-~/o~)

/. TCem Of: fl/U[J4f'C'

2.NTOU ot: C6AL!Z.A.l:C /5'::5 rb54oClT1

3.A.eM.inJ.E'A DE .eEFAl7If1E (LONG/TUD) ¢ ;;;>6mrn/ZO-25cm 4ft/iJll.4(1C t:JfOO ~ 1.5150 ~

5N!HATUcA J]E eEZI:5TEf.frA f!I>-'IO",,,, LA so ·25 em 6.FtJUOJJ77t; t:JO,E[j{j/:,LT {j 3::J(.E0 ><:;:ocmJ.. 7.BO,eOt/A.4 ?.f?CiAt5J':IC472f HOZ4IC41A IOx/4 em 6. HO.eT.A:e III{)O ,p 2=

9.BAU;jT HkUJ./Ty, 6,8=>

ro.l"i..AcA r.et7ABEIC41217mTI.I4K''' 80m If:Tt:OTUAt:: A~~T mt:~T *2- 3"", ?4NTA..2-3% I2.DOF'DC 15JTV/I"'2crn

13.5T,eAT 5IJraeT HIO,fJJI!OL4T/C~1>!50 nEI{jCUIT AHOel4T; CV .BJTtlJ.ilAJAT (4tl-70ZBJTtI!I + ~ 60 - 30215elJz//.JJ) #= 1.5-2 em 14.J-IIDf'OIZ.OL.APC (2 .5TA;:47l/,E/ £Ae:A5ff 014tltl ..:lLl(!

C4 soo -r 3.5 T,f'A TtlJ::I15ITt/J.j)

15. jOCLU:HIOl:'OJZ01A(JC ieltJl04 /-4-0= .. I6.I-IOt:7}1t: JJc /,,t'orecr{f '" 2-3=0 /7.Z/D C,fTC/::JO,e.,,::J7 - l8.relJC(!J.ALA txT. '" 2,5- b 19.TcI/C(!/.ALA-lllT. .. 1,5-.2=

2o.IJ/lJL(/OC LCJ.lJJ o,,6~6 em

2(. FC.e~ .. .,,5"~5<c.m 22./;::IZ PA~CHE:rLy

Zj,'jTtL'AT s: zCu.eA .-6-8"", (I-IOJ.OZ) 24·.UUrLUTUiCA D[ riJ..IlNTCOHPACTAJ 25.HOErAe.M50¢2cm . 26.I"A.eCHeT Lt{.". 2,201'> 2'l.Ge'lUZ/.'ji'1.4eA fJC LCHI.! !.5><7= 28.FLA(A f550~1(};;;m

~·=c-:=--'--'--'=-..Il---;===rr 29.5T.c'AT 1C el/n;.ec.4 rA)"7L';1E,'7Ai'7/l (FI.CZ-EI:j)"" 10<=

JOJ.,feT/C IlC #I!54..L4Jf!OLIE ~Cv,J 3I.OU5tJIIC4 t24.eB4 (SCIJ.JO(!J:'.4 tlCCC-

a"42~2 ~ ~

a? AK'I-IATUt:A GetND/o

SC. 1: 5

~;;::,.3(J"m 11.:,:.15 ern.

77

rUIJDiJT/C CZJ577Cd O/IJ LJCT!JLJ L\;lHAT

(5/jfj FO-eHA oe GeJJ.JDA /A U/J ZIO cXTC;FIOIE)

sc. 1:5 ""

n-,

78

I

H20). Fundotie continua elastica,. de beton armat,

sub forma de qrindd,

sub zid interior de ccrdrnido

estina!ie

Fundatia continue elastica, de beton ormot, sub forma de grinda, de sub zidurile portante interioare de caramid6 ale coristructiilor fara subsol, are 0 desindtie similara Iundotieicontinue elastice, de beton armat, cu sectiune dreptunghiulata de sub zidurile portante interioare de coromida. Spre deosebire inso de aceasta, care este lndicoto atunei cind ICI'\:imea talpii nueste prea mare, Iundutio sub forma de 9 rindo este lndicctc in cozurl I e in co re este neceso ro o latime mai mare a tolpil fundotlei,

Forma de grinda a fundotiei este irnpusti de neee5itatea praludrli unor lncorcort rncri tro nsrnlse fundoliei de entre zidul pe care il sustine. Foto sups-

rloord. tesitc, a to\pii are cceecsi justificare !?i conduce 10 economii de beton co ~i fundotio continuo elastica, de beton armat, ell pante de sub zidurile exterioare de caramida.

Materiale folosite

Pentru rea I iza rea ccestei fundotil se folosesc, in general, cceleosi materiale ca ~i pentru fundotio contihua elostlco de beton ormat, cu sectlune dreptunghiulara, de sub zidurile exterloore de coromido.

Dimens ion are con sir uct iv·o

La realizarea fundatiei se va tine seama de toate condltlile ce se cer sotlsfucute d~ cctre orice fundc- . ~ie. lndlcotllle specifice constructive sint ccelensi co ~i pentru fundatia similara de sub zidurileexterrioare de corra,mida. .

T.~hnologia executiei

Fundotlo continua elastica, de beton qrrnct, sub forma de grind6, de sub zidurile portante interiaare ale constructlllor fOra subsol (fig. 20), se realizeaza in oce1eo$i faze de executie co 10 fundaFa simi/ora de sub zidurile portante exterioare de caramid(i, P,e foto superloQFa a grinzii de beton arm at, a corei orizontalitate trebuie verificata, • se aplica 0 hldrolzolotle in ccelosl mod co pentru cozurile expuse anterior.

De a porte !?i de clto 0 zidului • se executa plcccsuport a pardoselii din beton de marca 850, in cozul in care placa este a~ezato direct pe sol, prln intermediul • stratului de filtrc re din pietrls, sou din B 100, armat constructiv cu reteo de vergele metalice 06 rnm de atel·beton OB 00 la 20 em pe douo dlrectii perpendiculare, atunci cind placa este a~ezata pe urnpluturd bine compcctcte, in stroturi de cite 20 em. Tn cazulin care plccc-suport a pordeselli parterului esteinal~ata cu cel mult 15em decsupro nivelului trotuorului, vor putea f luate in consideratie ~i solutiile indicate in fig. 5, b, c, bineinteles aclaptate pentru zidul interior. intre placa-suport a pordeselli sl strotul de pietris se prevede " un strut de sepqrcre di n h irtie de 125 9 / m2, so u di 11 carton, sa UJ im pisiitura biturnoto, sou folie PVC (csezot in continuoreo hi~ drcizolctiei orizontole cp licoto pe fundatieJ, pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton.

Spre zldul interior ~ se pun scirrdurl a'~ewte pe cant, inainte de turnorea betonului in plccc, Dupe int6rlrea betonului •• scindurile se scot s], in golul ramas in lungul zidului, .se tourno cu coneiocul mastic fierbinte de blturn,

Fig. 20. Fundojie continua elastica, de beton arrnat, sub forma de grindo, sub zid interior de caramidCi.

Sectiune transversale:

1 _ teren de fundo·r'e : 2' - strct de egalizore : 3 - hmdajie: 4 _ armatura in fundeti~ ; 5 - grincia de beton orrnct ; 6 - ormiitura in grincla ; 7 -strot suport : 8 - hldroilolatie elastica orizonlolii ; 9 - strot , de protectle ; 10 - tid Interior 10 parter i 11 _ clop de bitum : 12 - pluoo suport a pardosetii porterului : 13 _ pletrts : 14 - umpluturo compoctatil: 15 - strat de se-

porore.

79

. fUNDAJIE (ONTINUA ELASTKA DIN BETON ARflAT sub forma de grind61a zid interior din coromfdd

(j)Teren defurdare Q)lir¢Jturo. de pnmtnt bt'llut

@fundatf!? contrn!)o elastij:d din b c suo forma Cle gnndd

@DOP de bftum ;12 em .

ercufal a inter. * 1,5 -2 em

Cerhro b a fln(td

@fJe)ea de annotur( in planseu&<

@Efrferf'068mm '

d1f.!fntii turnaln h .. 10 - '12 em

@Mortnrdet:(lrifuJredi-ruU- :1

""'" r: amorsat cl?tjffijm talOl';--M'5) oF 1,5 - 2 em \.!VJ trot de lJZIJrQ mortar d:! dnent

.~rmozarc

@Mor1urdE! dment ,,2cm

®Mortar prot hfdr. M 100A.,;2-3cm OMrmaTura gr(n9d fundatfe

t'i'l\1 wctof7. . 8.Ostta: orfzorinln

'0 2str6.1ii1 est + 30:!tfun

@B~9.b~

I '

8

SC, 185

80

fUNDATIE CONTINUA ELASTiCA DIM BETON ARnAT sub forma de grfnda 10 zrd Interior din cdram(d6

..

NOTA. CoMe sirt dote In em

SC. 1. g 6

CDTeren de fun dare

CV IJnPururQ de po.mfrt bUtut Q)StroUl!h;o.flt p'ent. ru rupere a

CQf-'~Qr1tofjj ~ms 1Ctm

©Hirtfe de cmibiJIajtfolfe p cv) ~PlBUl:P' 9JROrt a pordoselrr din beton B~-"'10cm

([)Par de nfsp 2-3on (fin I USCa.t) CDS~.JPort[)Q.rdosea 1.0.- (plod d.n

,lmtem-S®]5bn)

@Pardosealo (p:1rchet+2,2cm)

®friz#2,Zem

@Pervoz 3,5", 3,5 em

®Dfblu 6>< 6x6 em

@Tellculala fnt. *- 15-2 em @(enturo. din be I

@PLt:Q de OJ111oturfin plQn~eu 0&errm

Plfrta. nmoln h 0= 10 -12cm Morlnbr r de eoallzore di+Lllt~i,~

p.i offum inial" MSQ,. t;S-2 em '

®~tf'Qt de lJ2UrUmo.iureecimentsi'

• ~ozalc, r

@)MoriDfde Clment '" 2 em @Mortar prot h(dr M 100A~2~3Em @ArmEtturo gr{ndd fundotle

@H~· (drofzdat~ elastIca orfzontaln

stroturrc:ast + 3d;> bilum

@ emn de eqalfzare sob lalpo ftn:btfef

5lkmB25 "

@Oop de bltum ;i2cm

@fi.mdatie conrinUd elastica dfn b a sub formo de grindd

81

7(21). Fundotle continuo cu bloc de beton simplu ~i cuzinet

de beton armat, sub zid interior de beton armat (diafra~m6)

IDestina,ie

Fundotic continua cu bloc de beton simplu ~i cuzinet de beton armat se falase~te pentru preluarea incarcarilar transmise de catrezidurile interioare de beton ormot (diafragme). Aceosta se reclizenzo prin osocierea celor dau6 porfi componente: blocul de beton simplu, ce este 0, fundatie continua rigid6, prin care se obtine 0 talpa suficient de lata pentru a transmite solului incorcorile respective, ~i talpa ormota (cuzinetul), care este a fundctle continua elastica capobila de a rezisto 10 forta taietaare pe core o reprezintCi diafragma.Cuzinetul osiguro nu numai transmiterea mai departe a ecestei sollcitdrl, ci ~i rigidizarea ccrespunrdtocre intre zid ~i fundatie, prin oncororea arfT\oturii verticale, de rezistenta, a diafragmei in cuzlnat,

Materiale 10105ite

Pentru rea,lizarea blocului continuu, rigid, 01 fundotlei, se foloseste beton simplu de marco 850, iar pentru talpa armata continua (cuzinet) se folosasts betan de marco B > 150. Armature cuzinetului se confectioneaza din bare drepte ~i etrieri lnchlsl de otel-beton OB 37sau PC 52.

:Dimensionare constructive;

La realizarea funda1iei se va tine seama de taate condltllls care se cer sctisfdcuta de catre orice fun. dotle. Indicatiile speciflce constructive sa refera 1'0 Jatimeo blocului cantinuu de beton sirnplu, care se stnbileste prin cclculsl core trebuie sa satisfaca cerinta cuprinderii in limitele sale, 0 unghiului C(, de repartizare a eforturilor transmise de cuzinet; adincimea bloculu] continuu de beton simplu H = = 40 ... 100 cm; dimensiunile cuzinetului se oleg ostfel indt hie> 1 sou hie ~ 2. In primul coz : ar-

mcturo longitudinala, reprezentind eel putin 0,2% din sectlunec cuzinetului, se reolizeazai din bare drepte de otel-beton 0 ~ 10 mm, lor ermaturcr transversera se reali'zeoza din etrieri 06 rnrn dlspusl 10 25 em unul de altul ; in cel de 01 doilea caz, armature longitudinala se reolizeozd 10 fel ca in prlrnul cqz, jar crrndturo transv~rsal6 (stobilita prin calcu!) sa realizeaza din bare drepte, de otel-beton o ~ 10 mm dlspuse la 10-20 em una de-alta ~i din etrieri inchi~i a> 10 mm dispu~i tot 10 intervale de 10-20 em. Acoperirea Jateral6 cu beton a barelor longitudinale vo fi de minimum 4,5 em. rnoltimea cuzinetului h nu va fi mai mica de 30 em iar 1:g ~ > 1. Ancorarea cuzinetului in bloeul de fundare se prevede incozul in care opar eforturi de lnttndere,

Tehnologia executiei

Funda1ia continua eu bloc de betan simplu ~i euzinet de beton armat, de sub zidurile lnteriocre de beton armat (diafragme, fig. 21) se recilizeozfi in urmatoarele faze deexecuue : - trasarea ~i - executarea sontulu! de fundotie pentru blocul de beton simplu : - turnarea ~i - compaetarea betonului, in strcturl, in blocul contlnuu de beton simplli ~i - verificarea orizontolttotlt fetei superloore a acestuia ; • executarea cofrajului pentru talpe de beton armat ; - nsezoren ormcturll, cuzinetulul ~i a primului tronson a orrncturll verticale a di'afragmei (care .5e petr~c.a cu armatura din perete pe oel 'Putin 40 diametre) Ilegato de orrneturc orizontola de 10 bozo cuzinetului ~i. ridicoreo acesteia pe purlcl pentru reaHzarea strotulul deacoperire cu beton a crmuturilor : - turnoreo ~i - vibrureo betanului in cuzinet ; - decofroreo cuzinetului.

Dupe recllzoreo diafrogmei - sa executa umpluturo blne compactata in stroturi de cite 20 ern, _ apoi place-suport a pordosaln, din betan 8100, armat construetiv cu reteo de vergele metolice 0 6 mm de otel-beton 08 00 10 20 cm pe douo dlrectli perpendiculcrs, - a~elOta pe unstrat de pietrls, pentru ruperea capilaritatii, gros de' 10-15 em. Peste pietri~, inainte de turnarea placii de beton, - se intinde un strut de seporore din hirtie de 125 g/m2 sau din carton, sou tmptsliturd biturncte, sou folie PVC (a?ezat in contintlarea hidraizolaiiei orizontale aplicata pe fundctla), pentru a impiedice scurgereo loptelui de ciment din beton.

Spre zldul interior - se pun scindu.ri pe cant, inainte de turnarea betonului in plcco ; dupa intarirea betonului, - scmdurile se scot ~i golLiI ramas in lungul zidului - se umple cu mastic fierblnte de biturn, turnat cu eonciocul.

Fig. 21. Fundojie continua eu bloc de beton simplu si cuzinet de beton armat, sub zid interior de beton

armat (diofregme). Sectiune transversale.

1 - teren de fundare ; 2 - fuhdotie ri'gida continuo i J - cuzlnet de betan crmnt : 4 - armatur~ in cuzinet: 5 _ zld lnterior d-e beton ormct (dia.fragme) ; 6 - armature in diofrogme j 7 - clop de bitum : 8 - ploca suport a pardoselii porterului; 9 - piet.rj~ j 10.- umpluturc compactata : 11 _ strct <:Ie sepcrore-

82

;

U rf)

tc'sti~1 allot I

83

FUNDATIE CONTINUA SUB PERETE DE BETON ARfv1AT".,

....

INTERIOR (DIAFRAGfV1A)

'1. Pereie inter/or de betor: armat

idiafrogma)t15cm

2. ArmaturrJ diafrogm6

3. tene1.da/a in/erioara :1,5cm l..P<:rvuz !,xl, em 5.Friz~2,2cm

B.Fi1rchfd LU-pordoseo/a finifiJt2)em 7.Pldei de rumaeto» SO~! tibrooetot,

SOx50,,3,Scm 8J.Jisip fin cerrot *' 2-3 em

, 9.P/aca beton 8 loa (armata construetiv cu a reiea r1J6mm pe dOUG direciii perpecaicutate) ~ teem

1QHiHie de ambotaj (folr'8 p c v) 11.Strot de rupere ("J capilaritd.fii (Die trts) t 10 em 12.Umplu!t..mi paml'll biitut

13. Ta/po de beton ormat (cuzinet)

(continua) B ?;100

It..ArmGtura curnet

IS.Bfoc de funda/ie 850 16.AnCOrajrMOmm·

17. Teren de fundare IB.Dol' de bitum '1' 2ero

5C.1:5

84

d. Fundaill cu descarcarl pe reazeme lzolate

1(22). Fundotie cu descdrcori

pe reczerne izolate, prin grinzi

fara vute, sub zid exterior de caramida

Dimensionere constrllctiva

La realizarea Iundotlei se va line seorno de toate condltiile care se cer sntlsfdcute de cotre orice fundctie. lndicctlile speciflce constructive se refero 10 : reazemele izolcte- core sint de fapt niste Iundotii rig ide ~i care se prevcd de-a lungul zidurilor 10 distorrte optiime, ce se stcbilesc pe bozo unul colcul tehnico-econornic, 10 colturi precum ~i 10 intersecjio zidurilor sou in punctele in care sint inceresri importante (fig. 22,0); loti mea [etei superioore a eozemel·o,r Izolote trebuie so depcsecscfi pe ceo a grinzilor de descorccre de beton armat. cu clte 5-10 em de fieca re po rte a acestora ; Ia colturi ~i 10 rorniflcof i de ziduri, fundotlile izolate vor avea forrnele indicate in fig. 22, 0, ~u rccordorl 10 45° ; in sectiune trcnsversolc, Iundotiile izolate se foe de forma dreptunghiulara, eu sou faro evozdri sou trepte ; cdlnclmeo de fundcre a reazemelor izolate este, in general, mai more de 2,00 m. Grinzile de desccrcore sint contlnue, eu soctiune constonto ~i de inaltime h egala cu eel putin 1/8 din desehiderea (lumina) dintre reozerne (h > UB) ; latimea qrinzilor de descorccre trebuie so depfisecscd pe ceo a zldulul cu eel putin 2,5 em de fiecare parte a acestuia ; ormoturo qrinzllor de descorccre, stobllitc prin cclcul, consto din bore de otelbeton 0> 10 mm sl etrieri 0 6 ... 8 mm 10 15- 25 em unul de nltul.

La constructllle faro subsol, grinzile de descorcare olcdtulesc ~i s.oclul zldului, depcsind cu eel putln 25 em cota trotuarului constructlel. Fa1a inferioord a grin+ilor de descdrcore se csozd '10 eel pujin 10 ern sub cote trotuorulul ; ele se tocrnd pe un strat de eqclizcre din beton B25 gros de ~ 10 em i stratul de beton de egalizare este turnot 10 rindul sou pe un strat de pietrls, grosde 10-15 em, peste care se pune un strot de sepcrore (csezct in continuarea hldrolzolctlel orizantale cplicctc pe fundotle), pentru a im pied ica scurgerea 10 ptelui de c:i ment din beton; acest strat de pletris, cu rol de s1trat flltront, are ~i rolul de tompon pentru 0 preintimplrro efectul urnflarii terenu lui di n co uza inqhetu I vi.

Tehnologia executiei

Fundotlo cu descdrcdri pe reazeme lzolote, prin grinzi fara vute, de sub zidurile portnnte exterioare de cciramida (fig. 22, ~ C), se real'izeaz6 in ace/eo~j faze de executie Co /a fundatia simi/ora cu grinzi cu vute (care urmeczd). Amplasorea reazemelor izolate (in plcn) se face co in fig. 22, a.

85

Destinatie

Fundotlo cu descarcari pe reazeme lzolote, prin grinzi faro vute, de sub zidurile portante exterioare de c6ramida esre indicotd atunei ctnd terenu] bun de fundare se gase~,te 10 adincimi de peste 2,00 m, (sou 10 ;:::;:j 1,20 m in cazul zidurilor neportante), atunci cind zidurile portante exterioare de coramida transmit la fundctll incercari mici sou cind se urmereste tronsmiterea incorcarilor pe reazeme izolate pentru a se majora presiunile efective pe talpa, cc in cazul fundotiilor situate in sol uri ell controctii si umfldri mari. In asemenea situotli utilizorea acestor fundotli este moi ovontojooso dedt a celor continue. Avan-

tojul reiese atit din reducerea volumului de sapaturi cit ~i din a celui de beton.

Prevederec iccestei fundotii este insa total eon-

trcindlccto in cozul in care terenul de fundare prezinta tsndlnto de tas6ri inegale, sou se afia situat in zone cu selsrnicitote more (grad seismic 7, 8 ~i 9).

Fundctlo cu descorccri pe reazeme izolate este alcal.uita din douo elemente distincte, dar care conlucreczo organic: reazemele izolote, reprezentate de blocurile de fundotie din beton simplu, sl elementele de descdrcore a inccrccrtlor transmise de ziduri 10 cceste reazeme izolate, reprezentate de grinzile continue de beton .orrnot, eu sectiune constanta ..

Materiale folos'ite

Pentru realizarea reazemelor izolote se foloseste beton simplu de marco B50 sou beton ciclopecn, iar pentru realizarea elementelor de descdrccre (grinzi de beton armot, turn ate monolit) se foloseste beton 8 ~ 150. La constructiile eu peretli dlspusl requlot in plan ~i cu lnccrcdrl mici in locul grinzilor de. beton ermat, turnate rnonollt, se pot folosi grinzi prefcbrleote din beton orrnct, Pentru armored grinzilor de desc;:orcare se folosesc bore de otel-beton OB 37 sau PC 52. Betonul de egalizare pe care se tocrno grin:zile de descercore se reclizeozd din beton 825, iar stratul filtront, prevdzut sub elementele de descdrccre este facut din pietris, lntre cele doua stroturi se intetpune un strat de .sepcrore din hirtie de 125 g/m2 SOu din carton, sau irnpisllturd bltumotc, sau folie PVc.

f

~l~.~~

_\g 2

....

i::l

oil

o

86

87

--

~
ltJ"I:
O::~
:t~
~l--ltJ
~.~ 0::
-,v)"I:
ltJ::J~
0;:;::
lI.Jl~
~u~
(_),--
.~~~
Cl ~
'<{-U)
0;:-
''<{ tu
"I: ,(_) U)
-'0::
'''I:
ltJ~::J
~,.~~
Lu
U)""Lu
'lEi h.Gj
"";::
~O ~
ltJ:.:5"-l lLJ
V)u_
Lu .?:;_ Q S2
Q:'<{
d --J Vi, a::
§~L!J
u_~:q '''''C ''''(
ltJ<:<.::l lJ Q::
Cl"'C~
g:- Q: ':"(
<: '":'( l(
:J -
III '::l.~ lj
ti::U)
- - --~~----- _'---- - - ---1 -.J ~ f'!: C/) f':j
, :::'0 lJu
, aJ~::J ~
I It ~ Cj
,
, ~~O;: e5
r:'J'l3 :3 a
iil i'E
.!?; ~ :::.
~"'C< ~
~ V)Lu
Lu-"Ct: 8:
-!c , I-E Lu ~
-- ~------,--------- , U). ,Q I-
~ __ __J LuO 1--=.
U) ",'-J
:::. o :::.
h:. c3~~ "'( ~
(_)
lI.J lJ.. (,,1 ~ ~
U) Lll lI.J~
r--...~ tf) "_4~ ~
~ '~I :j kJ
(j 0 lJ...
<: ct
en 88

u U)

89

Fig. 23. Fundatie cu descarcari pe reazeme izolate, prin gnnzl cu vute, sub zid exterior de caramida.

S"eetiune Jongitudi'nala prin fundatia cu descarcari pe reazeme izolate prin ; a - grim; cu Yule; b - bolli de beton simplu, cu introdosul de Forma clrculcrd ; c _ beltl de beton simplu, cu lntrndosul de forma unui poliqon ; t - teren de fundore; 2 - strct de egolizare ; 3 _ pietrls ; 4 _ reozeme izoJote ; 5 _ grind6 de beton crrnot de descaroare, eu yule; 6 - ormatura ingrinda; 7 - strat SUport: 8 ...., hldroizol'otia elastica orizontnld : 9 - strut de protectla : 10 - ztd exterior Ie parter; 11 - ormoturcr desiguront5 in grindcr: 12 _ grindo de descdrccre prin boltl ell introdosul de forma clrculom : 13 - grind6 de descdrccra prin boltl cu introdosul de forma unui poll-

gon ; 14 - MIa! de separare.

2(23). Fundatie cu descorcorl

pe reazeme izo/ate, prin grinzi

cu vute, sub zid exterior de caramido

Destina!ie

Fundatia cu desccrcor] pe reazeme izolate, prin grinzi cu vute, de sub zidurile portante exterioare de coramido, are oceeosl destinctls, justificare, clcdtuire, prezintd cceleqs] cvontcje si se sup une ocelores! restrictii co ~i fundatia cu grinzi fora vute.

Materiale folasite

Pentru realizareo ocestei fundctll se folosesc, in general, acelea;;i materiale ca sl pentru funda1id similara cu grinzi fara vuta,

Dimensionare constructiva

La reolizoreo fundutiel se vo tin'e seamo de toote conditiile ce se cer satisfOcute de cdtre orice fundotie: lndicntiila specifics constructive sint identlca cu cele dote pentru fundctlo sirnilnrd cu grinzi fora vute. Amplosarea reazemelor lzolote (in plan), se face ca in fig. 22, a. In privinto vutelor, acestea vor avea, in general, Inclinctio porrtelor cuprinso intre 45 ~i 60°; ormdturo, rezultctd din ealculul de rez:istenta, consto in bare de otel-betcn 0 ~ 10 rnrn !1i etrieri deschlsl 06 ... 8 mm 10 ::=::::: 10 em ; inaltimea ill cimp, a grinzilor cu vute he va fj egala cu eel putin 1/9 din deschiderea (lumina) dintre reozeme (he ,~L/9), lor pe reazeme hr> L/6.

In cowl constructillor cu cel rnult douc nlvelurl, amplosate pe terenuri putin compresibile ~i fOra controcti], solutjo grinzilor de descarcare cu vute va putea fi inlocuita prin bolti de desccrccre, realizate din beton simplu ; daea in solurile respective se pot produce insa tasari mid sau sint contractile, otund bollile de descdrcore se vor prevedea cu 0 armatura de siguranto, dlspuso atit 10 portea ei lnferioord cit ~i 10 eea superiocrc 01 grinzii. Intradosul boltllor se recornondo a fi de forma circuloro (fig. 23, b), cu sageata boltll 10 intrados f = L/ 4 sl fnaltimea boltli 10

cheie, h = LIS, sou de forma unui poligon inscris in cere, p.entru simplificore (Hg. 23, c).

Tehnologia execufiei

Funda1ia (fig. 23, a) se reclizeczo in urmutocrele faze de executie : II trasarea sl II e,Xecutarea gropilor de fundotla pentru raazemele iZQlate ; G turnarea ~i • compacta rea in strcturi 'a betonului in gropils reazernelor i.zolate ; • turnarea stratuJui de pietrls 9r05; de ::=::::: 10 em intre reazeme ; • aplicorea stratului de sepora.re pe intreaga suprafa1a a pietri~ului ; II turnarea, niveloren ~i G verlficcren orizontalitatii stratului de egaJizare care, pe reazemele izolo te, vo avea inclina1ia necescrd re.al/zorii vutelor; ., executa rea cofrajului pentru grin-do de desccrcora cu vute ;e o sezaree crmdturii in grin.da ~i in vute $i " ridiccreo acesteia pe purici ; • turnarec:i ~i • vibrarea betonului in grinda de descdrcora cu vute, ultimul strote nivellndu-ss ~i 0 verjficindu~i-s€ o;r:;zontalitatea ; • decofrareo grinzii de desdircare cu vute. Pe fcto superiooro, orizontcln, a grinzii de beton ormot, • se reaJizeaza 0 hidroizolctls,

Spre exterior, pe grinda de descopcore, 0 se dplico a tencuiala imperrneabila (hidroiiolotie rigido verticclc) de pestrotul de egalizare pind la eel putin 30 em deasupra nivelului trotuarului.

Spre interior, • placa-suport a pardoselii, realizeta din beton de mardi 8 100, orrnot eonstructiv, • se tocrne pe stratul fHtrat din pietrls peste care a fast

• aplicat stratu! de separore.

~::r::=;=::I::;:::::r;:,®~: ~ m ~G';, : ,: ;:::: ; :J

j

.~

a

L

c

90

)

97- tfSNtf7d

91

FUNDA'fII CU DEScAac4.BI PE REAZEME ( prin grinzi cu vute, to zld exterior) IZOLATE

sc 1: 7,5

NOTA. SE.,.FOLOSESC clND TERENUL ruN D' n/;lDCIRE 5E GA.sESTE:

ADINCIM~ RE;.LATN MARE ( >Z!JOrn)Si u OND ZICURILE TRASMITLA FUNDAllL INCARcARI ~QI_NU SlNT INDICATE TN CI'IZUL TERENJRI~

CU TASARt INEGALE,IN ZONELE CU SEISMICITATE MARE .

(GRAD SEISMIC 7'8-9)

92

e. Fundafn denive,late

pectorea unghiulu[ (I:; e turnoreo ~i • compactoreo in straturi a betonului, in scnturlle de fundore, cu

• nlvelcreu ~i • verifieorea orizontalita1ii ultimului strot : • ridicorea elementelor portonte, exterioura ~i

interioa r'e, pe fundotilla denivelate, pe elernenteie portante,~la eel pujin :30 em decsuprc nivelului trotuarului; - se aplica hidroizolojii, ln condijille ordtote

Fundotlile denivelate servesc 10 preluorec ~i la cozurile expuse anterior, Pe fete exterioord a zi-

transmiterea 10 sol a lncdrccrllor de pe zidurile por- dului exterior "se cpllco 0 tenculclc irnperrnecbilc

ta,nte exterio~.re lii yinyterioare, din zidltrie ~au. beton~ [hidroizolotie rigida verticclo), de pe sol PIma 10 eel

.cle construc~l1lo: fara subso~, omplo;sote I~ terenuri putin 30 ern deasupra nivelului trotuarului. Spre in~

de fundare demvelate. Solutio. folosmd rotlonul de- . - .' .

nivelarea solului bun de fundore, se dovedeste oven- \0 \l~~bd,~uPie. ~or~or8a urnpluturllor bine corrrpcc-

tajoosa in aceste sltuotll, conducind lo obtinereo de tcteA\"e a~terne ~ un strut filtront din pletrls in stratttfi

economii atit in ceea ce priveste volumul de sapaturi, de cite 20 em, (pentru rupereo copllcritotli)," gros de

cit ~i eonsumul de beton. Din punet de vedere orhl- 10-15 ern, peste care se intinde - un strat de sepc-

tecturel, se obtin insa uneori constructii cu parterul rare (csezot in continuoreo hidroizolotiei erlzorrtole

inaltat. qplicctd pe fundctie), pentru a impiedica scurgerea

laptelui de ciment din beton, ~i G 58 tocmd plncc-suport a pardoselii parterului inal1;ot, din beton B 100, crrnot constructiv cu reteo de vergele metalice (06 mm din otel-beton OB 00 10 20 em pc doud direc1ii perpendiculcre, Spre zid, inainte de· turncrea bctonului in plccc, e se pun scinduri pc cant; dupe intarirea betonului, Q scindurile 58 scot ~j,in golul romas in lungul zldulul, It 58 toornc cu canciocul mastic fierbinte de bitum.

Tot cu mastic fierblnte d.e bitum • se umple ;;1 golul care se lasa spre exteriorul constructiel, intre placo trotucrului ;;i tencuiola lrnpermecbild oplicoto vertical pe lid.

1(24).

Fundotii denivelate, amplasate in teren de fundare denivelat, sub ziduri de caramid6

Fig. 24. Fundatii denivelate, amplasate in teren de fundare denivelot, sub ziduri de cargmida.

Secji une transversa 10 :

1 - teren de fundare denivelat : 2·- fU!1ciatli ; 3 - element portont exterior; 4 - element portent interior; 5 - strot suport j 6 - hldrolzolotle elastica orlzontnld : 7 - strct de protecjle : 8 - grinda de beton crrnct ; 9 - tencuiala exterioora ; 10 - hidrolzolctle rigida verticolCi ; 11 - osfclt turnct : 12 - placo tro-

tucr ; 13 - bolcst ; 14 - teren impropriu pentru fundcre.

93

Destina!ie

Materi:ale folosite

Pentru rea li zo rea ccestor fun do tii se fo I oseste, in g~nerol, betonul sirnplu, de marco B50,executat cu ciment P400. In cazul 7111 care in sol este sernnolotd

prezento unor ape agresive, se foloseste beton cu ciment metolurqic M400, iar pentru [undotllle crnplosate in teren umed se foloseste beton eu clrnent cu tros. Dozajul de ciment va fi de 280-350 kg cimerit/m3 beton.

Dimensionare constructivij

La realizarea fundctiilor se va line seama de toate condltll!e cerute tuturor fundatlilor. lndlcotllle specifice constructive date pentru fundotlile continue rig ide, de beton simplu, cu sactlune dreptunqhiulord, sint intru totul aplicabile ~i in cazul de fa1lt. Pe linga ocesteo trebule avut in vedere, in mod special, ca unghiul 0: facut de ortzontclc cu llnlo ee uneste cotele fe1elor inferloore ole fundctlllor denivelate, sa nu depa~easca unghiul taluzului natural 01 solului respectiv, in care se rea llzeczc aceste fundctli,

Tehnologia executiei

Fundctllle denivelate, amplasote in teren bun de fundar:e denivelat, de sub zidurile portante exterioare ~i interjoare din zldorle sau beton ale constructiilcr fare subso] (fig. 24), se reolizeaza in urmctonrele faze de elCecutie: • trnsorec ;;i • saporea sonturilor de fundatie;, in terenul bun de fundare denivelat, cu res-

LJ . V1

tt

....J W > -z

W

o

z w n: w I-

94

61" 'r'SNV7d

tt

_j

W > Z W o

, W
!J ;:::.
a: t ~
a w
a: '" _j
'" UI
W 1. W
• r-=-
l- n:: " z 0
z a " ;'j.<"- in
~ - .. Lfl co ~
'<t n:: :] ,..._
_j w '" I- co UJ LJ
<t- /- ~ UJ f=.
5 _?; :r: z <{ V1
U N U 0 '0
Z Ll C2 a: I- z
W ~ W ::J
l- N LL co u,
®C©®H©® z

~W

LX W I--

Z

(-

95

2(25). Fundatie la 0 constructle noue fora subsol, ompicsoto

lingo 0 constructie existentd eli subsol

Destinatie

Fundotie de fat,a este destlnoto preluarii ~!i transmiterii lo sol a incdrcdrilor de pe zidurile portante exterioora ale constructlllor noi, fora subsol amplasate lingo eonstruetiiexistente. eu subsol. In eceste condltil date, fundutlo nouo continuo. rigido, de beton sirnplu, trebule cdincltd nu numai pina 10 limita de inghe1 a tsrenului de fundore, ci pind .10 cota de fundore a zidului alat-urat al constructiet exlstente, Desigur co prln aceosta se rricreste substcntlcl atit volumul sopaturii. "cit ;;i eel al betonului folosit ~i deci 01 costului lucrorii, constitulind unul dinargumentele pentru care asemenea amplasamente se vor evita, pe cit posibil.

Materiale folosite

Pentru reellzoree acestor fundetli se foloseste beton slrnplu, de morco 850 sau (eventual) 8100 executatcu ciment P400 .scu cu ciment M400 in cazul in care in sol este semnalata prezento unor ape agresive. In cczul terenurilor umede, se va folosi un beton cu ciment cu tras. Doz:ajul de ciment va fi de _ 280- 350 kg ciment/m3·beton.

Dimensionare constructivo

La reolizoreo fundotle] se va tine seorna de toote conditiile cerute tuturor fundctillor, lndlcotllle speci-' fice constructive se refera 10 : latimea fundq1iei care vo Ii de eel putin 50 cm ; adindrea fundotiei se va face pin a 10 cota de fundare a zidului alaturat 01 constructle] existente; insecliune tronsversold, fundotlo va avec forma dreptunqhiulore sou asimetricO. dupo caz ; rostul de tcsare intre cele doud construetii va avea cel putin 3 em latime.

Tehnofogia execufiei _

Fundctlo zidului portent exterior 01 unei construetii noi faro subsol, ornplcsctc liriga a ccnstructia existento cu subsol (fig. 25), se realizeazcl in urmatoarele

faze de executie : IV trasarea ~i 8 sopcrec sontulul de fundo1ie ; • executarea panoului de cofraj spre zidul ~i fundctio constructiel existente, pentru obtinereo rostului de tosore, !iii • 0 cofrojulu! pentru recrllznreo soclulu] (fundctto in eleva\-ie) ; e turnarea ~i • compactarea in straturi a betonului din fundntie ~i sociu, • cu nivelarea ~i • verificareo orizontolltctli ultlrnulul strat; • decofroreo sodului ~i., in rncsurc In care este

posibil, a rostului de tcscre, .

Pe fata superioaro d soclulul fundotlel • se va realiza 0 hidrolzolctie, in~ conditiile orctcte 10 cazurile excuse anterior.

Dupa ., reolizorea umpluturii bine cornpoctote in straturi de cite'20cm. 1& se osterne cu strut filtrant din pietris (pentru rupereo capilaritatii)gras de 10,-15 em, peste care • se intinde unstrot de sepnrcre (csezct in prelungirea hidrolzolottal orizdntale opllccto pe fundotle), pentru a impiedico scurqereo laptelui de ciment ~i beton, ~i' • se too rna plccc-suport a .pardoselii porterului constructiel noi dln beton B 100, ormat constructivcu retea de vergele metollcs 0 6 rnrn din otel-beton OB 00 la 20 cm pe douo directii p.erpendiculore. inainte de turnoreo betonului in plc co, - se pun sprezid scinduri poe cant, care. se scot dupe intGirirea betorrulul, Golul ramo'S in lungul zidulul • se umpls bine cu mostlc flerblnte de bltum, turnot cu conciocul,

Fig. 25. Fundcjie la 0 construcjie nQUO fora subsal, amplasata lingo Q construcjia existen+d cu subsol.

Sectiune transversale:

1 - Ie-ren de fundore; 2 - fundctie existantd ; 3- fundctie noua : 4 - strct super! : 5 - hidroizolaiie elastica orizontcld ~i vertlcelc ; 6 - stret de protectie ; Z - zld de protectie ; 8 _ zid exterior existent lasubsol ; 9 - plcco suport a pardoselii subsclulul exlstent : 10 - pietri~ j 11 - rest de toscre intre constructll j 12 - zld exterior QOu 10 perter': 13 - dcp de bltum ; 14 - plccc suport 0 pcrdcsell! pcrtenilul ncu ; 15 - strut de se-

porcre ; 16 ~ umplutura compoctota.

96

fUNDATIE u 0 CLADIRc NOUA fARA SlJBS~l AnPLASATA LIMGA 0 (ONSTRU(TIE EXISTEMTA

(U SUBSOL

II

CONSTRl:JCTIE

NouA 7

I Umlto de

: 19het

I .'

L.. __ w _

r

rrose\J.pe.ntru ._ rundotlO excentnco

S(1~o

600m

97

fUNDATIE LA 0 CLADIRE NOUA FARA SUBSOL AMPLASATA LiMGA 0 COMSTRUCTIE EXISTENTA (U SUBSOL

IEREN DE FUNDAR£ UNDATlE EXISTENTA UNDAliE NOUA 6501875)

OST TASARE INTRE CONSTRUCTII ORTAR EGlIUZARE M5D dnscun sj

ornorsot gr. 2 em .•

@H1DROIZOLATIE ELASTIcA Zs!r. CA +

+3str. biturn

7 ORTAR PROTEqlE M100 gr: 3cm 8 Z[) EXTE~IOR EXISTfN.T gr,3'ZScm ,~TENCULALA INTERIOARA gr 15-2em

1 UMPL0URA PAl-tiNT SINE CoMPPCTAT 1 SJRAI FILTRANT pietrls gr,10-15cm

1 IRTIE ,A.MBALl>.J !folle P(V)

3. OP_BITUM g~ 2tm

14 LACA 850 gr.10em

15 T~T UZURA EXISTE 1 g.c 4-7em 16 CAfA h .. 1Q-t2 em

1 MORTAR GINENT-VAR gr 2cm 18' 10 PROTEC1]E gr 7,Sem

9 10 E_XTERIOR NDU tcolcon) gr, 25cm LACA 8100armatd constructiv gr.10cm 1 :q NISIP riN,USCAT' gr.2em

~PLACI RUMBETON 50 x 50 x 35 em

~T. RAT UZURA NOU dusume(e LV 9r 220n

IBLU LEMN 6.6x6 em' .

ERVAZ 3Sd,5 em

/

98

3(26). Grinzi de fundctii sub zid uri de umpluturn

Destina!ie

Grinzile de fundctii, realizote din beton ormot, ~i spriji ni nd u-se pe fu ndctlil e stilpi lor, servesc pentru preluarea si transmitereo 10 sol a lnccrcdrilor reprezentate de entre zidurile de umpluturc, sau de zldurile despar\itoare, amplasote intre elementele verticale porta nte (stil pi. peretl).

Materiaie folosite

Pentru reolizoreo acestor grinzi de Fundotll se foloseste beten de marco 8 ~ 150, ior pentru orrncturi se uttllzeczc, otel-beton 08 37, PC :52 sou plase sudote din STNB sou STPB, Betonul de egalizare va fi de marco 825,

Dimenslenere constructiva

La realizarea grinzilor de fundctii se va tine secmn de toate conditllle carute tuturor fundctiilor. Dimensionareo ~i ormorea lor se face pe bozo de colcul, co pentru oricore element de rezistento orizontol similar, solicitat 10 incovoiere cu forte tcietoare : orrndturc de rezistento S8 asazo in ~01i10 intinsd, etrierii se a~aza transversal, in lungulgrinzii, 10 dlstcnte de aproximotiv 15 0 01 bnrelor comprimate, ior orrndturo de monte] se csozd tn zona comprlmntd. Armature de rezistento se realizeoza din vergele de otel-beton 0 ~ 10 rnm, etrlerii din vergele de otel-beton 0 6, , ,8 rnrn. ior nrrndturo cornprlrnotc din vergele de otel beton 0 6 mrn. Strotul de beton de egalizore pe care se toorno grinzile va avec grosimeo de 10 ern.

Tehnol.ogia executiei

Grinzile de Iundctli de sub zidurile de urnpluturo sou de sub zidurile desportltoore omplosote intire elementele vertica!e portante (fig. 26) Se reulizeozd in urrndtoerele faze de sxecutie : • intre fundotllle stilpilor, pe troseul zidului de urnpluturd sou despartltor, se toorno un strot de egolizore, gros de 10 ern, din betan de marco 825, mai lot decit grinzile de fun-

dctil cu = 5 cm de fiecare parte a acestora, pentru a permite a~ezorea cenfrajului : • osezoreo pe strotul de ,egalizare 0 ormuturii grinziler de fundotlt ~i • ridicorea ocesteia: pe purici pentru reollzcrec strotului de acoperire cu beton 0 nrmnturiler : • ccniectioncrea cofrojului grin'Zilor de fundotli ; • turnarea ~i • vi~ bra rea betonului in grinzile de fundotll ; • decofrarea,

i ntre grinzile de fundotii ~i euzlnetii stilpilor. se los6 rosturi de elastjcitote, late de = 10 em, ~i urnplute cu mastic bituminos in core 0 fost virita 0 fi~ie rulo to de carton asfoltdt. Pe fato superloure, orizontala, a grinzilar de fundotii • sa aplka o hjdrolrolctie, in condiiiile orctcte 10 cczurtle expuse anterior, ovind grija co fisille hidroizolojlel sa fie adincite in rosturile de elosticitate. Pe strotul de protectle 01 hldroizolatiei. se eonstruieste zidul de umplutura sou despar1itor.

Pe pcrtile laterale ale gr,inzilor de funda1li 0 se

executa umpluturi compactate in straturi, • se osterne un strot filtront, din pietris, pentru ruperea capilaritatii, core. se ccopero cu un strot de seporare (oselot in continunreo hldroizo lctiel orlzontcle aplicat6 pe [undctle), ~i • 5e roorno plocc-suport a pardoselii dupe ee, in prenlcbll, 5-0U pus • spre zld scinduri pe cant. Dupe lntorireo betonului din plncd, 0 se scot sclndurile ~i in golul rnrnos in lungul zidului • se toorno cu canciacu\ mastic fierbinte de bitum.

Fig. 26. Grinzi de fundajii sub ziduri de umpluturCi.

Secjiune transversale:

1 _ teren de lundare : 2 - fundctle : 3 - cuzlnet de beton ormet; 4 - ormaturo in cuzmst i 5 - stilp de belen ormot : 6- ermo,tura in stilp ; 7 - strct de egcllizere : 8 - grinda- de beton ormot de fundctie sub z.id de urnpluturd ; 9 - armature in grinda : 10 - simi super! : 11 - hldrolzclctie elastica ori.zontolo ; 12 _ strot de protectie : 13 - zld de ump.lutUfo i 14 - mastic bituminos : 15 - rost de elo stlcitcte ; 16 - umpluturo corppec;to.ta,

99

!~~~~ l~~~~

100

FUNDATII SUB ZIOURI DE UMPLUTURA SAU OESPA.RTITOARE

® TENeU/ALA INTER/OARA j'l.'i-Zcm

0', ARMATURA DE. ANCORARE A CUZINETUWI IN FUNDATIE HJmm

(j) SiRNA ARSA

(2) ETRI£RI '" 6-Bmm

Q) ARMAruRA DE AEZISTENTA o STILP D/N BETON ARMAT

o ® ®

MORTAR DE EGAUZARE /.i5(J,,2em

I-IIORO IZOLAT/E' 2 5TR~TURi (A ioa SQOl C A 500 ,3'5 TRAT URi . BIT /Y1. FlSIE rEf· lTV ' •

MASTIC DE. BITUM i"/(flA

@ E~fJ. A~~LTffrLA/tllfjr?~~J{'t/?frm

® MORTAR DE PRaTEC.TlE MfOOA"2-3cm'

@ BETON DE EGALl2ARE 825 "'iOCm ® UMPLUWRA DE pf..MlNT BAnjT ® FUNDATIE B 50 SUB sTrLP

@> GfjlNZI DE ,,8 A (DE' FUND/1T/E)

INTRE STILPlj SUB Z/bURr

® TEREN DE FUNOARE

<,

@ ARMATURA iN @ ZID DE UMPLUTURA SAU DESPitRTI TOR

@) CUZINET DiN BEToN ARMAT

NorA Z,Guriie osezate PI" gnnzi de belon armat , lntre sll/pi

101

f. Fundafii sollcltate excentrlc

1(27), Fundotie continua rigida,

de beton simplu, octlonnto excontric, sub zidul de calcan

a I unei co n structi i noi, ri d tecto lingo 0 constructie exlstento

Destinatie

Fundotio continua rigida., de beton simplu, paralela cu calcanul constructiei existente, faro subsol, este destinotc preludrli !?i tronsrniterli 10 sol a incorcorllor de pe zidulextericr, de calcan, al constructiei noi, core 0 cctioneozo excentric.

Materiale folosite

Pentru realizarea ecestei funda!ii se foloseste beton de marco B50 sou (eventual) 8100, executut cu ciment P400 sau ciment M400 in cozul .in care in sol este semnclcto prezento unor ape agresive.

Dimensionareconstructiva

La realizorea fundotiei se va tine seumo de toote cnnditll!e core s·e cer sotisfccute de cctre tocte fundotllle. lndlcntiile specifice constructive se refero 10 rnentinereo rezultantei tuturor fortelor in treimea rnijlocie a bazei fundojiel, solicitctd excentric, pentru Co intreago ei Iclime so fie activa 10 tronsrnltereu presiunilor pe teren.

Atunci cind ccest lucru nu ponte fi realizat, este lndicoto odmiterea unel la1imi active B = 3X3/4 0=2,25 0 ; a fiind latimea zidului.

hi Q

,

Tehnologia execu!iei

Fundotlo continuo rigido:, de beton simplu, actionata excentric, de sub zidul de calcan 01 unei constructi i noi, ridicata lingo 0 contructie existentc (fig. 27, a), .se reohzeozc in urrnctoorele faze de executie: 0 trosorec ~i • scporeo sontulul de fundotle ; • executcireo ponou!ui de cofrajspre fundotlo constructlei existente, pentru obtlnereo rostului de tosare ; Q turnoreo ~i .' compa.ctarec in stroturi ·0 betonul u!i d in fundctle, cu • n ivela rea ~i • veriflco rea orlzontclitdtli ultimului strat; • decofrarea. Pe fota superiooro 'a fundctiel se e reollzeczo 0 hidrolzolctie, du'Po care. se ridico zldul exterior d·e colcnn.

Ploco-suport a pordoselii din beton 850 se toorna direct pe sol. pe • stratul de pletris peste care 5-'0 intins • in .prenlobll un .strot de separare, pentru a impiedica scurgerea laptelui de dment din beton. inainte de turncreo betonuiul in place, • se pun spre zid scindurl pa cant; dupe Intorireo betonulul, • sdndurile se scot. Pe plocc-suporr '. se executa opoi pordoseolc, in variontd indi.cata.de proiect.

In cczul in care pe zidul de calean al noii constructii se prevede 0 hldrolzolctla verticola exteriocrc, • se va reollzo lntii un zid de protectie, 9r05 de 1/2 carom ida, spre constructia existentd, separat de oceosto prin rostul de tasare .. Pe ocest zid de protectio • se oplicd stratul suport, G driscuit sl • ornorsot, de .ase.menea ~i pe fundotle, • se llpeste hldroizolotio ortzontolo ~i verticO'!.(i. opai, pe stratul de pro-

tec1ie - se ridica zidul de colean al constructiei noi. Intre ocest zid ~i hidrolzolctic verticalCi • se indeosCi rnortor 'de vcr-qros, pe rna.smace se ridlcc zidul (fig. 27, b).

Fig. 27. Fundcjie continua rigida, de beton simple ccjionntd excentric, sub zidul de calcan 01 unei constructii

noi, ridicata lingo 0 constructie exisrentd. Sectiune tronsverscld . . _ ..

a - zid de colean faro hidreizolotle venkala ; b - zld de cclccn hldrcizolot vertical; 1 - teren de fundare; 2 - Iundotle : 3 _ strot suport : 4 - hidroizolctie elastica or.izollto,a; 5 - strut de protectie i 6 - hldrolrolotle elastica verticcld i 7 - fisie supiimentord de carton bitumot: 8 - mortar de V'Of grolS ; 9 - zid de protectle : 10 - zid! exterior de cnlccn ; 11 - dop de biturn : 1.2 - placo suport o pcrdoselll parterului; 13 - stmt de sepcrore i 14 - pletris : 15 - remltonta tuturor fortelor i 16 - rost de tosore : 17 - constructie

existento,

102

'<1:.
I-
Z
W
I-
~
X -·r,
W
W
~
0
z_
::J
u,
'Nil .'

~ ~I"" •

. -

, .

.• '

103

55 VSNtf7d

"'" U V)

104

2(28), Fundotil noi, intercalate

intre fundotiile existente, pentru evitarea excentrlcltdtll

Destinatie,

!=I.mdo~iile noi, intercalate lntre fundctiile existen.te, se folosesc pentru evitareo excerrtricitotll date de incdrcdrlle de pe zidul exterior. de calcan, transmise [undotlllor prin 'intermediul grinzilor d~ fund~tie pe care renzernfi .zldul. Grinzile .de fund?\le, treclnd peste Iundotllle existente, permit a,proprerea. cor~s· punzctcore a zidului de colccn d~ ,constructla . e~lstento, objinlnd u-se in ocest fel solicitcreo centrrco a noi lor Iundojii,

Materiale folosite

Pentru reollzoreo ocestor fundctii lzolcte elastice se foloseste beton de marco B~ 150, puttndu-se ajunge pin a 10 mar-co betonului din_ st~I.pi, iar pen~ru grinzile de fundctie pe core reazema zldul de <:olc?n dintre stilpi se va folosi un beton B ~ 150. Armatunle utilizate vor fi de otel-beton OB 37 sau PC 52. B,ejonul de egalizare va fi 'de marco B25.

Dimensionare constructiva

La realizarea fundotillor noi, intercalate intre fundctiile existente, se va tine seama de toate ~~nditiile cerute tuturor fundotillor. lndlcctiile specifice constructive sint eele referitoare, in general, 10 f.un.dotiile lzolote, cu tolpi de beton armat, de sub stilpi,

~i 10_9,rinzile de fundotie, . •

-In ceea ce priveste 'fundotllle, aeestea vor fl. in

sectlune, de forma prisrnnticd, atunei cin~d supr~fat~ bazei este de eel mult 1 m2 ~i sub forma de pnsma cu foto superloorc te~ito, ctuncl clnd suprafata.b?zei este mal more de 1 m2. inaltimea H a fundottel va fi de eel putin 30 ern, iar rapor.tu~ H_IB. din.tre ~noltimec ~i lo~,imea bazei trebuie sa fie ~UP~In~ intre 0.25 ~i 0,35 (minimum conform tobelulul dot In text 10 fundctlo contlnuo-elcsticd, de beton armat, eu seetiunen dreptLinghiulora, de sub zldurile lnteriocre ~e earamida) pentru- a 58 obtine reducerea corespunz~tocre 0 consumului de otel, loo.l\imea H',. 10 rncrqrneo fundotlel se ia{1/3 ... 1/2) H ~1 cel putin 20 em,

Armarea fundotlel, 10 partea inferioord, se flQce eu a piasa de bore drepte 0 ~ 10 mm dispuse porolel cu laturHe bezel ~i cu distonto dlntre bare de maxi-, mum 25 em, in eeea ce priveste 9rinzile de fundotll, indicojiile specifice slut eele dote 10 gri~zi de Fundatii sub ziduri de urnpluturdsou despdrjitocre.

Tehnologia executiei

Fundctiile nol, interco lcte 'in-tre funidalii existente (f,ig. 28) se reali?eaza in urmdtoorela fcze de execufle : - trasarea ~i • sa,pm90 glropilor de fundralie : • turnoreo betonului de egolizare ; • oonfectionoreo cofrajului pentru reolizareo pcintelor (tesiturller) fundotlei, atunei cind este cazul : • a~ezarea pe stratul de ,egaliza:re a orrnoturll sub forma de piasa' ~i • ridicarea el pe purici pentru renllzoreo strctulul de acoperlre cu beton a ormcturilor ; • turrrerec ,~i • vibrnrea betonului in fundotle, cu -. nivelcreo ultimulul strat ~i • verificarea orlzontulltdtil ocestulo ; • decofrarea. Pe fundotille astfel reulizcte, dupo • executerea stilpilor, •. se -a'~az:a grinzile de funddtle, conform tehnologiei indicate 10 grinzi de funclatii sub tid uri de umpluturd sou despa·rtitoare.

Pe fete superiocro; orlzontclc, a grinzilor de fundctil - se oplico 0 hldrolzolctle, in condititle arata'te 10 cozurile expuse anterior opoi, pe stratul de protec- 1ie:al hidrolzolotlel, - se construleste zidu] de cclccn,

Ulterior exe.cutCi1rii fundctlilor noi, lntercelcte, • se executa urnpluturlle com.pactate corespunzdtocre, opel • se tonrne plccc-suport a pordoselll, conform tehnologiei indicate anterior.

8'

_.1-1 __ _J!l"-------_--t-

Fig. 28. Fundojii noi, intercalate intra- Iundctiile existente, pentru evitarea excentricitdti]. Plan:

1 - fundctie existentd ; 2 - fundctil nol iflt.ercala.-te; 3 - stllp de beton crrnot existent; 4 - stllp de betcn ai1ll1a{ nO-U ; 5 - zid . de callcon,nou, pe ;6 - grinda de betcn or'mat nouD.

105

95 ttSNV'7d

«
I
«
a
w
z:
~
1-' G
U (I)
ill
V) UJ
I--
Z
UJ .~ -
I--
if)
X 1;;5
ui ~
ui
~
ui
u
w -
et: f-::.
j...... .:«
z r=
(- U
w 0::
~ I--
Z
~ w
<! u
u X
0:: UJ
w <!
I--
Z UJ
0::.
0 ~
Z >
UJ
1-:. ::>
« 0::
0 I--
Z Z
::> w
u, o, -
f-.:::.
.:«
« ~
w U
0:: a:
~ r-
z
> w
w
::>
0::
1-
Z
w
CL.
w
I-
Z
w
I--
V>
X
w
w
~
w
u

W
0:::
I--
Z
,(-
W
~
_J
«
u
0::
w
I--
Z
0
Z

1--:-
1-::' «
<l: 0
a
Z o· Z
~ ..-
LL ::>
Z u LL
4;
-l (f)
0... 106

L5 ttSNV7d

-1\---,

/1 \\ 8 \

I / \

/ , \

I I I I I I I I I I I I

I

w c; Iz

o

107

g. Fundafii prefabricate

1(29). Funda.tie sub un zid exterior de corornido, recllzoto

din blocuri rnori, prefabricate din beton greu, preturnate pe sontier

Destinotie

Fundatia redlizatadin blo.curi rnori, prefabricate din beton greu, preturnote pe snntler, este destlnctc preluorii ~i transmiterii 10 sol a 'inc6rc6rilord€! pe zidurile exreriocre sou interioare ale corrstructillor fara subsol cvind structure de rez lstentc din p~reti porto nti, reo lizof din zid6rie sau beton. Utilizoreo ncestor fu ndcti i asi9 uf6 posibi I itoteo contl nu itCitii I u~ crului in tot timpul onului, reduce durata de executie a eonstru cti i lor~i perm ite rea I i Zq rea uneieconort, i i de ~ 35% lo manopera de- scntier a ocestor [ucrdri. Folosirea lor necesito Insa utllo]e de ridieot ~i trorisportct corespunzutonre pe snntier, La fel co toate fundo~ii Ie prefabricate, n iei oeesteon u as ig u r6 0 foorte buno' legatura intre elernente!e structurale 10 nivelul cotei ±O,OO; de aceea utilizoreo lor nu-este indlooto 10 r~Q_lizarea constructlilor cu structure prefcbriccto srru 10 cele amplasate In zone seismice un de oceosto leg6turOi este absolut necescro. 0 serie de clte nspecte discutcbile limiteaza deocorndcto utilizo rea pe sc:ara 10 rgaa fu ndoti i lor prefo brice te, printreeare ~i a celorda 'fota.

MQtetiale fO]cisife

Pentru r_ea liznreo aces tor funddtii se [olosesc blocuri mari, prefabricate din beton gJ.eu (cu densitatea aporellto de peste 3 000 kg/ m3), preturnate pe sonliervSfrotul de eqclizore, pe care S8 o~;aza prefabricatele, e-ste reclizot din nisip, beton de marco 825, sau din balast mcrunt. Mortarul folosit intra prefabricate este de marco M ~ 25.

Dimensioncre consft'uctivCi

La realiwrea fundotiei 58 va tine seorno detoote condltiile care se cer sotisf6cute de catre toate fundapile. Indicatii1e specifice constructive se refero 10 dimensiunile blocurilor mad prefabricate, dlmenstunl ce se vor stcbilitinlnd seorno de loate aspectele concrete ole lucrori: respective, Din punct de vedere construdiv se poote conta pe bloeuri eu dimensiunile de 60X50X60 em. DesiqUfCa dimensiunile scintu]ul de fundotie este in fun~tie de dimellsiunile' blocurilor prefabricate, in cowl de fata conducind la 0 16time de = 125 em sl 0 adincim~ mini rna eonstructiv6 de 110 em, In care este inclusd ;;i qrosirneo stratului de

egaliiare, gros de 10 em,· .

T ehno I 09 i tI exe cu] Ie i

Fundctlo renllzcto din blocuri rnori, prefabricate din bel on greu, preturnate pe sontier, de sub zidul

exteri ora I con structlllor foro s_ubsol (fig. 29), S8 reclizea.za in urrnctoorele iaz« de execuJie, ultetioare p return a r,j i lorpe ;;0 nt iet ?i tronsportdrii 10 I oc u I de pu n ere in opera :. - tro soreusl f!so.p:J reo ;;0 ntul ui de fundorie; • turncreo si • niveloreo strutulul de egolizare si • veri fica reo 0 rizonto I itati i lui; • aseza rea prirnulul rind de prefabricate, cu ~ rosturi tron~versole ~i lonqltudlriale de== 2 cm urnplute eu mortar de ciment, ;;i $ verificareo orlzontulltotl! ;;i • plcneltutil :i·nlr·egii supro+e]e ; • nseznreo eelui de 01 doileo rind de prefabricate, pe un strat de mortar de ciment de 2 em, oxcte longitudinal pe prirnul rind ~i decolate transversal cu 1/2 din lungime ; • intre blocurile de fundotie ole celui de at doilea rind ;;i p eretii sap6turii'. se foe ump_luturi bins compa.ctote.

Pefata 5uperioaro a eelui de ol doileo rind de prefobricote (SQ,U pe zid6tie, .10 celputin 30 em dec-

s u pronivel ul ui trotucrul ui, In caw I porterelor ina I\oite) .. 5B oplicd a hldroizolctie, in corrditiile or6.tate loeazurile expuse anterior, dupo care. se construieste zidul pe stratul de protectie a hidroizolctiei.

Spre exterior, pe partea inferlocrc' Q zidului, • se npllco 0 tencuiclo irnpermeobilo (hidrolzolotle rigid6 verticclo], de pefundaJie plnd la eel putin 30 em dea s u pro n ivelul ui trotuo rulu i.

Spre interior - 58 toorno pluca-suport a pordosel i i pnrteru] ui, conform tehnolog iei a ratate 10 cozurileslmllora precedehte,

in cazulin care se consldera neC8SOf, peste bi.oturile defundoiie • 50e poate turno 0 centuro de beton slab armata; care are rolul de a lego elementele fundo_tiei intre ele, ~i de o forma -0 5uprafato perfect plan

Fig. 29. Fundojie sub un zid exterior-de caramido, reel izota di n blocuri me ri, prefabricate dill belon

greu, preturna!e -pe?_antier. Secjiune ,transversalo -;

1 - teren de Iundo re : 2 -slratde egoliz,a re ; 3 - blocuri de Iundctie : 4 - strut suport : 5 - hidrolzolctle elastica crlzontold : 6 - strut de protectie : 7 - zld exterior 10 porte I·; El - tencuiol6 exteriouro : 9 - hiroizolotle rigi·d6 verticold : 70 - dop de hiturn ; 11 - o sfolt turnot : 12 - pla~a trotuo r : 13 - bolost : 14 - pluccsuport 0 pordoseiii porterului i 1.5 - pietris : 16:"" lim"

pluturo ccmpoctctc ; 17 - shot de sepcrore.

1.08

FUNDA TIE DIN BLOCURI MARl DE BETON SR£U t

PREFABRICATE(SUB ZlD EXTERIOR) ~

5C. 1:5

I ZIDARIE DE CARAMiDA ;=37Sem TENCUIALA INTERIOAR.4,,15 em DIBLU DE LE";1N 6';,6'6 em @PERVAZ JS"l5cm @PARCHET LU"'22cm @OUSUMEA OAR84 din 5cinduri negell!lte .. 2,Jcm

8 MORTAR DE PROTECTIEI2~3cm 9. CARTON ASFALTAT LlPIT CU BITUM

'10 ZGURA SAU MOWZ"""6-8!=m

M50 ;"t52cm DRiSCurr 51'

11' 'AMORSAT CU em}f.1 TAIA7

~12 PLACA DE BElbNo/ IOcm(B 50)

IHiRTIE DE AMBJ.LAJ{FOLlEPCIiJ /o50-70cm

GRINZI!?OARA 5,,7 cfi'i:!: .

rffIY STAAT DE. RJl;Fffl!f_A CAP~LARI7'f.\TI. 'ltlOt.ml

~ S.OCUJfhldrOIZdafoe ng,d91 ~V6'cm " DOP DE BITUM ~ 2cm

, -

TROiUAR de osioit fiJr(1GfiE3pm'

I'· . ,ponto;<2,]"/o -

PLACA TURNATA B 50 de 8 cmgrns,

. BALAST MARUNT #6 ,BOn

. BOROURA pref6bfico!6 moeocota

din 8 SO de .

@,.1.FUNDA.!lE_80.'RbURAB35,. @ TENCUIALA EXT. ... 2,5-3cm

nors . Blocuriie prefabricate vor fi pretumaie p.e sootier din beion greu

109

~
ffi
~
~
~
ct102
~~
t:i!l::
ce~
~x
. lJ..J
g::!;:)
;:5'"
~~
~~ In
OJ,----=- f'..:'"
;;::~ ..
.......
~ w
CJ~
Y-.Jf;J lJi
i::~
~.~
~lt
&:2: 2(30). Fundotie sub un zid interior de cordrnidd, reclizotu

din blocuri mici, prefabricate din beton greu, preturnote pe sontier

Fundotlo renllzoto din blocuri mici, prefabricate din beton greu, preturnate pe scntier. este destinata pr eludrii $1 tronsmlterii lo sol a Inccrcfirilor ere pe zidurile interioore (sou exterioore) ole constructillor fora subsol, avind structura de rezistento din pereti por toriti, reclizoti din zid6rie sau beton.

Materia Ie folosite

Pentru rea I iza rea ocestor fundatii se Iolosesc blocuri mici, prefabricate din betan gr~u (cu densitoteo cpcrento de peste 3000 kg/m3) preturnate pe sontier. Stratui de egolizare pe care se al?ozQ prefabricatele se reolizeczo din nisip, balast rnorunt sou din betcn de marco B 25.

Dirnensionore constructivd

La realizoraa fundati-ei se vo tine seama de toote conditiile care se cer s~ltisf6cute 'de cdtre toate fundotil!e. lndicctille specifice constructive se refero la dimensiunile blocurilor mici prefabricate, dimensiuni core se vor sto bil! tinind seama de toote cspecte!e concrete ole lucrdrii respective. Din punct de ved_ere eonstructiv, se ponte canto pe blocuri cu dlrnensiu-

nile de 15 X 10X40 em. Dimensiunile ~dntu!ui de fundotie, determinate in functie de dlmenslunlle blocurilor prefabricate, vor fi in cazul de fat6 urm6toarele : lctime = 85 em ~i adineime minima constructlvo de 45 cm, in care se include ~i qrosimeo strotului de egalizare, qros de = 10 cm.

Tehnologia sxecutiei

Fundctio rechzctc din blocuri rnrcr, prefabricate din beton greu, preturnate pe scntier (fig. 30, a), de sub zidul interior 01 constructiilor faro subsal se realizeozd, in general. in oce/eo~i faze de execut.e ca la fundatia simi/oro din b/ocuri mario Moclul de- nsezcre a blocurilnr in rind uri se va face co in fig. 3D, b.

Pe Iuto superiocro a ultimului rind de blocuri mid. se cplicc 0 hi dr oiz olcitie, in conditiile orntute 10 cozurile expuse anterior, d'upa care • 'se co"nstruie~te zidul int-erior pe stratul de protectie a hidroizolotiei.

De 0 parte si de alta a zidulul, • se executdurnpluturi bine cornpncto.te, in straturi de eite 20 em. Peste urnpluturc - s.e o sterrie un strat de pietris, gros de 10-15 .em pentru rupereo coplloritdtti sl • se ceoperc cu un strot de separare (o sezct in continua rea hldrolzolotiel orizontale cplicoto pe fundetie), pentru a nu permite scurgerea lo ptelul de cirrient din placersuport a pordoselii, qronso de 10 ern core se tcorno deasupra ... Placo se realizeaza din beton de marco B 100 a rrn at co nstructiv cu 0 reteo de vergele 0 ,6 m m dispuse 10 20 cm pe doua dlrectii perpendieulcre.

Tn cazul in care 5e considerd necescr, peste blocurile de [undutie _. se poate turno 0 centuro de beton slab armata, care are rolul de a lego elementele furidctlel intre ele, ~i de a forma: 0 suprofctd perfect plana.

Fig. 30. Fundajie sub un zid interior de Can] mide, renlizotc din blocuri rnici, prefob-icore

din beton greu, prsturncte pe sontier :

0' - sectiune tro nsversnlo ; b - modul de osezore in rinduri 0 blocurllor pralobricote (plan); 1 - te:rei1 de fund~re;2 - strot de egoliwre ; 3 - bloc'uri mid de fundotle ; _4 - p6minl indesot sou nisip : 5 - strut suport ; 6 - hidroizclctie ~Iaslico crizontclc : 7 - strot de protectle , 8 - zid interior 10' porter i 9 - clop de biturn : 10 - plcco supcr t a po rdo seli i porteru lui; 11 - pietri l ; 12 - strc Ide seporo re ;' 13 - LJmp14"

('UfO com pccto to.

111

110

)

FUNDA TIE DIN BLOCURI MIC/ PREFABRICATE DIN BEtON GREU, PRETURNA TE PE SANTIER (FUNDA TIE SUB ZID INTERIOR)

, .

i.ao F'fJRTIlNl'INT1!"OR DE c;,R~MIDIl,"l,fem 2JENCUIALA (/.I TER/OAR). .. 1,5 an

3.TENCUJALlf TAVAN~ rem

<.FUNTA TUlNATA {mowie! h-l0-Ucm

5. at< GHETA 5 TlCLA'

6. ""1I00SEALA MOlAIC TIJlNAT".!.cm 7.DIB,LV LEMN (j·6.6cm

I7,HIf)ROIZ()U1Tif fV.snCA (Rl()NTALA (2slr

CA £00+35Ir, bilurn) IB.P.i.MiNf rillr $4U NISfP

19.!JMPWTURA PAMiNT COM,"l!lCTAi ill' SIRATURI 3J.5UHSTRAr DE f(;AUlARC B 15

11.PL.IOCA BETON 8WDARMMA CONSTRUCT/V

CU ~5mm LA :xJctrJ PE DOUA D!Ra:r1l J.:NO"," n,ARMArUilA CONSTFrtlcrfl'A ,"cmlll LA'lJcm 2J,HIRTIE KRAFT SAU FOlJk' PC'!

2(STR, RUPERE4 O.o/,[ARITAlIIIF,:e'r.fi.;. Won 25, sm. PROrlr[lE DIN MQRtlJi' MIOOn-J Ctrl

8,PERVAZ :J.S-J,5cm

9. ROST OlLATATlEf2cm

10. F'AROOSEA'L;" FfNITA/porc/;eI#2,2cm

, 11. DiJSVMEA 00<84- Dill' sciilolRl BRUlE ,.23cm 12.GRI\VZISrY<RE CHERT ATE (cu~aci) 5,7"," 13.GRIN2ISOARE 5><7cm 10' SO-70cm

11.. FI!iIE CARroN ASC,oLTAr IIIpI'/,j CU biroml 15.STR, DE UMPLI.!TURAllfjwii 5(JU "",/ozl:.,l5·8<",

16.MORTAR CII.fENT M50Idri~""il ~i omoc>al!Rcm

26.STR. EGAUZARE DiN MORTAR M50(dri'Fill/ 'ii' 'Qmor:"s!.1t.cu ~,:tum JaiatJ-~Scm

27. TEREN DE FUNOARE

2/l,BLOCURI MICI PREFAilfIlCATE [JIN SUON

GREU PRETURNATE FE iANTi€R 29, STR, Nl5IP- 5 -IQ em

JO. ARN.ATURA GR1NDA

J/. ARMATURA PLANSEU BETON ARMAT J1. PLANSEU BETa,'; ARNAT

J],GARroN ONDULAT

3!'.DOP DE 8/TUN-2cm

J. ~I

I

1.z10 fflmA NT INTrfllO~ l)f CA-

fI#IlDA - 2!km

2,TI;NCIJ'A1A INTfRIOAPf"'j5Cm 3. TE,\'CUM LA TitIAN, ,', en

(PIINT;;' nR;ArA =",1>.1(1-12<," 5 BIli Gh'ErA Sf/CIA

6.PAfIDOS&1J.A ,'1OZA ,/ IUflNA!j¥.m U)BW lEMN 0"6-6<:<"

aPERVAZ ':(."05 err,

9 aost O/LArATj'E:~ 2cm

10 PARDOSOA LA . FINI fP,JxJlcneil"U:;m 1I.fXJ$UJ.fEA 1WlB4 DIN 5cfNDI. ".

f51Ure';':;,Jcm 12GRINZISOARE UIERTMEf=l" T3.!lifU!J;;cAI?£ 5·1i", /"on-;Vcm II;J:I,'S!.E CARTON A 'OFhLi"Al(l,p"'C c.

bikJ(n) _

15.STR UMPf.UTUflA'l/urO WV",·, tox ..... 6-8.cf1l

1 MORTAR CiME:Nf 1-13) &"'011 " amorsa: .. 2 em

17. HIr:«J/ZOLAIIE E1ASrl('A- .'RI.IOI-

TA!A{Z.sIr CA i.OO'3<1r bJlJ1)l)

18. PANN r TA 'iA t .'All NISIP IQUMPwrURA p).I.iMr COMPAUA! :20, S UBSTfIAT IlE !'fj.'U2A RE 11 25 2/, PLAcA 8£'101'1 B!CJO Af?!4.1f.l CJ!.

sr RUc'TI V ~U Hmm .0 20 c: Ir. PE 2 tJIRErTII-L",,'Ocm

22 AflMAn."IA ·WN51'R/X.T/VJi o!6mm '1'120Cm

23.H!RTlr: KRAFT $AU COU£ WC n.sre. RU,PE!lEA GAP1LARITATrI

(pieln";,,IOcm .

25Sm. 'PROTECUE DIN MORrA'i

MI00"2-3c"; , '

25.SrR. Efi4.LILN?E DiN MORTAR M50(drisc !'/ si QmoTSoi cu bitum t6i(:!)~ 1;5 em·

27. TER[N or n:VD.4FiE ,

21) f!j;/XB~~O~!C~r:;7f~R"fZd1 ..

TE PE $ANTlER

29. STR. NlSIP .. 5 -10 em

XIARI1A. T URA r:;RlNDA JI.MI1ATURIi PLAN$EU SHaN

AlMAT

32.PLAN'iiW eeto« ARM4I 33.CARTON ONf)ULN 34,OOP De 8ITUM ~2cm

NOTA.

ACEASTA PUNQ4T1E NU ESTE fNOICArA kNTRU CONSTRUCTilLE CU

TURA PREFABR/CATA SAIJ PENTRV CELE AMPLASATE IN ZONE 5E1SMICE

113

NO TA. ACEASTA FUNDATIE NU EST£ INolCATA PENTRU -- CONSTRUGTflLE CU STRUcrURA PREFAER/CATA

SAU pnJTRu CELE AMPLASATE IN ZONE SEISMICE

sc 1=7.5

112

3(31). Fundotie sub un zid exterior de cor6mido, reolizotd

din tolp: pline,

cu sectiune tropezodiolo, prefabricate din beton simplu

Destina!ie

)

Fundotio reolizcto din to lpi pline, cu secfiune tropezoidotc, prefabricate din beton simplu, este destinot6 preluorf ~i tronsmiterii 10 sol a incnrcorilor de pe zidurile extericiare ,ale constructlilor fOra subsol, cvind structura de rezistento din pereti portoritl reoIila1) din ~idorie sou beton.

Avontojele co ~i dezovantojele folosiirii ocestor fu ndati i sint com u ne tutu ro r Iu ndoti i lor prefo brica te, ~i determincnte in opriunec pentru 'utilizar-eo lor 10 a lucrare sou alta,

(fig, 31), se reclizeozf in urmctocrele foze de execurie: • trasarea ~i • sdpo reo so ntului de fundctie ; III turnarea, - nlvelcreo ~i • verificarea orizonto litctll strotului de egalizore; a osezoreo prefabricatelor, e verificnreqorizontclitotll ~l • continuitctii suprofetel lor superioore -?i • umplereo cu mortar a rosturilordintre ale; • construireo soclulu) din zidQri'e de e6r6- mid6 .cxct pe axa lonqitudinnlc a t61pilor de fundo tie prefabricate, De a porte ~i de alta a soclului de coramido, pin6 in p eretil sopaturii, - 52 executa umpluturi bine cornpoctote. ill stroturi de cite 20 em, Pe foto superionrc a soclului de corornidd, a ccrui orlzontalitale trebuie verificoto, • se o plico a hidroizolotie in co.nditiile o roto te Io co z urlle .dejo expuse, dupo care tJ se ridico zidul exterior pe strotul de protectia a hidroizolotlei. Spre exterior, pe porteo inferio:)rij a zidului, • S8 cplico a tencuiclo irnperrneo bilc (hidroizolctie rigido verficcld], de 10 nivelu! solului Plna 10 eel p ujin 30 em deos'ppra nivelului tr otuoruiui. Spre interior" se too rna p loco -su po rt a pa rd osel i i parterul ui peO u mplutur6 compuctctc, oso cum s-o orotct in cozurile similare deja studiote.

Dupe ce ou fast csezcte talpile de fundotie, este indicat co deosupra lor • s6 S8 toorne a centur6 de baton slab armata, cafe are roluJ de a I.ego tronsounele de 'talpa intre ele ~i de a forma a. supraf.ato perfect plana,

'" '0

"'t

- ~-

FUNDATIE DIN TALPI PLINE CU SECTIUNE ~

. '. ~

TRAPEZOIDALAJ PREFABRICAT£ DIN BETON SIMPLU/ SUB

UN ZID EXTERIOR

~NIVEL CAROSABIL iLACA DE BETON 850 TURNATA.",8-lOcm

FUNDATIE DE BETON 835 125·J~m! St-:4LT TURNAT f;Jem,pata;}-3%

,)STRAT DE MORTAR M5Q nem STHAT DE MORTAR DB POZA "2cm

(9BORDURA IvIVZAICATAPREFABRICATA DOP DE BITUMt.?,cm

DIN BETON 1O·U;cm lit. 'HIDROIZOLATIE RIGIOA. (SOCL U) t< .-oem

®PAMiNT (TmEN DE mIiDM/E) SOCLU DIN CARAMIDA f. 5[)cm

C~NlS/P SAU BALAST MARUNT (STRAT 2.5'-f=Y~:t --==----#Jr HIDROIZOLATfE 2C+ 3 B ICA 1,00 5(JU CA 5(0)

DE BETON 825 -835)*lOcm MORTAR DE EGAUZARE M 50

UNDATIE PREFABRICATA DIN 8100 DRI;iCUIT $1 AMORSAT CU 81TUM

NISIP SAU BALASTMARUNT '" 6.-8cm TAfAT<O%bltun 60'/,tenzin,M5-1em

HiRTlE DE AMBALAJ (iolioPcV/ @ZIDARIE DE CARAMIDA d> J'l,Scm

(ZIO EXTERiOR)

.Materia Ie folosite

Pentru rea I i za rea aces tor fu nd at; i se folosesc tclpl pline,cu sectiune tro pazoldo lo, prefobriccte din beton sirnplu. Strotul de egalizare, pe care S8 osczc prefabricatele, se reolizeoza din nisip. balast rnorunt sou beton de marco 825. intr2 prefabricate se indecso mortar de mnrco M ~ 25, Soelul zidului, csazot pe fundo\ie, se reolizeoso in modcurent din zidorie de ccrcmido cu mortar de ciment.

Dimensionare constructive

La realizareo fundatiei se va tine seama de tocte condltiile ce se cer sati~facute d~ cctre taate fundatl i Ie, I nd icctille specifice co nstructive se refera 10 d;mensiunile prefobricatelor (Iotime pina la 1,50 m ~i indltime ~ 40 cm) ce determine ~i ldtlrrieo scntulu] de fundojie. Foto superioar6, orizontal6, a prefo.bricatului trebuie sa fie cu cel putin 10 em mai lata deeit grosimea zidului pe care il sustine.

in ceea ce priveste adineimea sontulul de fundntie, Hind vorba de 0 Fundctie 10 un zid exterior, se vo tine seama de taate conditflla speclfice dar, din punct de vedere constructiv, scpoturo nu va avea in nici un caz moi putin de 100-120 ern, sub nivelul

tere·nului de fundore.

Saclul de c6ramid6, nsezot pe tolpi!e de funcct!e, va avea a grosime de 50 em, cdlco de douo coramizi, ior indltirneo lui vo fi cu = 30 cm deasupra nivelului trotuarului.

Tehnologia execuriei

Fundotio din ta!pi pline, cu sectiurie trcpezoidalo, prefabricate din beton simplu, de sub zidurile exterioare de c6ramido ole cons tr uctiilor fora subsol

Fig. 31, Fundojie sub un zid exterior de corarnido, reolizctc din talpi pline, cu secjiune trapezoidalo" prefobricute din beton simplu. Sectiune tronsver snld : 1 - reren de [undo re : 2 - strut de ega lizore : 3 - funda\I~: 4 - scclu din zid6rie de c6ramid6 : 5 -slrat suport ; 6 - hidroizola!ie elastica oriz ontold ; 7 - slrat de protectie ; 8 - zid e~terior la porter; 9 - tencuiclo exterioar6; 10 - hidroizolo!ie rigid6 vertice lo : 11 - dop de biturn: 12 - 05101t lurnot; 13 - pli;lco traluar; 14 - balost; 15 - placo suport 0 pordoself por· terulul : 16 - pierris : 17 - urnpluturo cornpoctotGi ; 18 - ,trot

de seporcre.

114

8 "'150

EXTERIOARA y, 3an INTERIOARA r 15c.m ,21 DIBLU DE LEMN 0-5;6=

15TH DE.· RUP. CAPILA~/TAT!/IRfTFilif)''!= STRAT DE UMPLUTURA (PAM/NT BATUT) STRAT DE PROTEqiE A HfDRO/ZOLATIEl ~ 2-3cm

2f, PARCHET LAMELAR 1'1 em 25PA L'I'2cm

_ NISIP BfNE USCAT ,.3Cin

27 PLACA DE BETON BI00 ARMATA

CONSTR CU RE EA If· 6mm/20cm ~ Bcm

Sc.I:75

,

11.5

,.,., '0

- ~

FUNDATlf DIN TALPI PLINE CU SECTIUNE ~.

TRAPE20lDALA, PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU,SUB ~ UN ZID EXTERIOR

'~J oOP DE BITUM 120m

11, HIDROIZO,LAT'E RIGloA (SOCLUJ.HC,", 15 SOCW D~ CARAMIDA HOem

I HIDROIZOLATIE 2C .. 3B {CA{,(J()souCA,m)

~ MVEL CAROSABIL

STRAT DE MORTAR M50 .2cm BORDUR.4 MOZAICATA PREFABRICATA DIN BETON JO'I4cm

® NISIP SAU BALAST MARUNT (STRAT

DE BETON B25-B35);f Wcm @NJSIP SAU BALAST MARU~T. 6-Bcm

CJ2'HiRTI~ DE AMBALAJ (lor., PGV, _

V!j)PLACA DE BETON 850 TUr:_NATA, a-van, @STRAT D~?_/I10RTAR DE POZA~2em_

@MORTAR DE MSO DRISCUIT 51

, ,

BITUM TAJAT ~ 1.5-2 em ~ Z, IDAR/E, D~ CARAMIDA d: 37,5,mIZ/O ~ TENCUIALA EXTERfOARA" 30m ~D VIBW DE L£MN o'(i'oem'

@NISI? F?INE USCAT ~Jcm @ PLACA DE BETON ARMATA CONSTRUCT/V CU RETEA¢ 6mm LA 20cm! Bcm

@STRAT DE RUPEREA CAPILARITAmPE;TRI;1 i '(lI;m @ 5TRAT DE FWOTECTIE A HIDROIZOLA7)EI "Z-:Jcm

Sc.1:7,5

116

4(32). Fundctle sub un zid interior de caramida, reolizoto

din talpi cu goluri,

cu sectiune trapezoidal6, prefabricate din beton simplu

subsol (fig. 32), se realizeaz6 in urmctocrele faze de executie ; • trasarea ~i ,. srrpnreo scntului de fundatie; • turrmrec, • nivelorea si • verificnreo orizontaiitatii stratului de egalizare ; ., csezorec prefabricate- 10f •• verificarea orizontclitntl! ~i • contlnultdtll suprafetei lor superioare ~i • urnplareo cu mortar a rosturilor dintre ele : • intre prefobriccte ~i paretii sapoturii s e exec u to u m p lutu r:i co m po crete.

Pe lute superiocro orizontclo (1 prefabrieatelor • se cpllco 0 hldroizolotie in condltiile deja crdtote 10 cczurile expuse anterior, dupe care e se construleste zidul interior pe stratul de protectie a hidroizolatiei.

, De a parte ~i de alta a zidului .'58 ,a$terne pe sol un strat de pletris. gros de 10-15 em pentru rupereo capilaritatii •• se c coperd cu un strat de separare (csezct incontinuorea hidroizolotiei orizontole ,aplicato pe fundutie). pentru a apri scurqereo laptelui de ciment din beton ~i se tocmo pldcc-suport a pordoselii parterului din beton 850. lnqrostrne de 10 em. Inolnte de turnarea betonului in placa,. se pun spre zid scinduri pe cant; dupe intarirea betonului din plucc. • scindurile se scot iar golul romas in lungul zidului • se umple bine eu mastic fierbinte de bitum, turnat cu co nciocu I.

in caw lin co re se conside ra n eceso r, peste blocurile de Fundutie • se poate turna 0 centuro de beton slab armata, care are rolul de a lega elernentele fundot!ei intre ele ~i de a forma 0 suprqfotd perfect pia no.

Fig. 32. Fundctie sub un zid interior de earamido, reolizctd din talpi cu goluri, ClJ secjiune trcpezoidold, prefabricate din beton simplu. Secjiune transversold : 1 - teren de lundare : 2 - strot de egalizcrre : 3 - fundctie : 4 - strot suport ; 5 - hidrcizolntie elosticd arlzontala ; Ii - strot de prcte ctie : 7 - zid interior 10 parter; 8 - del' de blturn : 9 - placo suport a pnrdcsejii porleruiui ; 10 - pietrls : 17 - strct

de seporcre.

117

Destina!ie

Fundctio reullzctfi din talpi cu goluri, cu sectiune tropezoldnld, prefabricate din beton simplu, este destinctd preludrii ~i transmiterii 10 sol a 'incorcdrilor de pe zidurile interioare ole constructiilor fara subsol, avind structure de rezistenta din pereti portonti realizoti din zidarie snu beton.

Avontajele co ~i dezavantajele utllizoril acestor fundatii sint eomune tuturor fundatiilor prefabricate ?i det'erminante in optiuneo pentru solutio folosirii lor la a lucrore sau alta.

Materiale f,olos;ite

Pen tru rea I iza rea acestor fu ndcti i se folosese tdlpi prefabricate din beton simplu, avind goluri ovale, dispuse oblic in lungul sectiunll trapezoidale. Stratul de egalizare, pe core se a;;ozG prefabricatele, se rec lizenzd din nisip, balast. morunt sau dinbeton de marco 825, Mortarul care se indecso intre prefabricate va fi de marco M ::?: 25.

Dimensionare construdiva

La realizarea fundctiei se va line seorno de toote conditiile care se cer sotisfccute de cotrafonte fun' dctiile, lndicctlile specifice constructive se refera la dimensiunile prefabricatelor (Iotime pine 10 1,50 m ~i inoltirne ~ 40 em) ee deterrnino ~i dimensiunile scntulul de fundotie. fata superioo ro, orizontcld, a prefabricatului trebuie so fie cu 5-10 em mai lata decit grosimea zidului, de fiecare porte a acestuia. Goluril-e ova le, dispuse obi ic, pornlel cu [qturo oblico lmoqinoro a unghiului «, de repartizore a eforturilor In [undorie, trebuie sci fie situate intre laturile unghiului (J. ili verticalo fetei zidului sustlnut.

Tehnologia executiei

Furidutio dill taipi cu goluri, cu sactlune tropezoldclo. prefabricate din beton simplu, de sub zldurile interioare de ceramida ale constructiilor fora

~

~UNDATIb: DIN TALPI CU GOLURI CU Sb:CTIUNb: TRA-~'

P[ZOIDALA PR[f"ABRICAT[ DIN' BeTON' SIMPLU Q

NOTA I:UNDATIA SUB UN ZID INT(;:RIOR

SCARA 1:5

',V-

TALPI CU GOLURI CU S(CPR[~A8RICATA D'N B~TON -rl~--" SIMPLU

rUNDATI[ DIN T1UN~ TRAPb:Z01DALA

1 • TEREN DE FUNDARE

:>. BALAST SAU 825.-7-10"" s . FUNDAT,IE DIN TALPI C\)

GOLURI PREFABRICA1A au !;EL' rUNE lRAPEZOIOA\.4

" . uMPLUTURA DE PAMINT

s . S R.c. ,.'0-"0'" PIEfRl~

Ii, HIRTlE DE AMBALAJ Ilolio Pl)VI

7. PLACA BETON Wlilll PAllOOSEALA ;<! 10 ern

8. IZOLATIE l£RMICA"" 6-6= MOlOZ 5AU ZGUR A

9. PAT MORTAR Msn ;C,3_1 em ~H ~ AMGR5Al OJ B!nJ"l lAJtt,l

10. CARTON ASFALTAT liP" tu Ollunl 11 . GRINZISOARE ""7 s..\U Gil gem L.IPITE CU BIIl1Jr4 LA 50·70cm

12 . DUSUMEA OARBt.. "" ,3<m

SGiNDIJIlI NEGELUITE

B. PARCHET Ll! ",22cm 1[, • PERVAZ 3,5< 3.5 em

15. CUI

16. DIBLU DIN LEMN 6.1,.6=

17 ' TENCUIALA INIcRIOARA I'c:rn 1B , ZID INTERIOR ~RAMloA ,.;5<m 19. MORTAR DE PROTECT,lE.z-lcm 3J ,H1DROIZOLA~IE ORIZONTALA

1 SIR, CAR TON AOFALJJll." 3 SIB. BlTLN 21, STRAT DE E.GALlZARE MOOTAR M50. !liil,5CUJ ';l AMORSAI (;U

9ITUI.l TAIAT" 2 em '

22. ARMATURA GRINDA ElllIE1'!

06 rrm "I !lAli'E fiEZ\SiENlh @ 10 TT1l1'

23 . GRINOA BETON ARMAT

7.J. • TEI\'CUIALA LA lA\IAN >"Iem Ci . CORP CERAMIC

26. ARMATURA DE REZlSTENTA 01i-20mm

1J. PLAN$EU BETON ARMAT ARMA. ell ~~Tl1I"

"2l3. MORTAR DE CIMENh'3cm MOR'W:rMW'" 3cm

29, PAROOSE,ALA (lIN M01A1r TlJRMAT =;&k.m

32., RAMA USA ON ~EMN TARE 33. PANEL I~~l;' _119,,~S qn 34 . FURNIR LE>'-1N N 02 - O:\,m

SCARA

1 : 5

CI>- TEREN DE FUNDA'RE

CD- BALAST SAU B25F Hie",

@- FUNDAT'E DIN rALPI CU GOLURI CV ~)IU IE TRAPE.ZOIDALA'- PREFA - SI'<rc."TA

'.f)- UMPLUTURA DE PAMiNf

W STRAT FILTRANT PENTRU RUPEREA CAPILARITATII

PIETR15 oj 10·15 em •

C§r HIRT{E. DE AMBALAJ !lolie PCV I o» PLACA BETON SUPORT PARDO-

SEALA 7'IOcm .

NOTA

rUNDATIA AS[ZATA

I •

UN ZID INT[RIOR

SUB

::t

',[' IZOLATIE TERMICA Mo\'OZ • SAU ;:r;tJRA

PAT MORTAR M.,O DF/ISC1JIT "~, AMm· ~

5AT cu SlrUM TAfAT '" 15~1 ern (fO-

CARTON ASFALTAT LlPIT CU SITUMR

C-RINZISOARE LEMN LlPlTE OJ \?J)-

811\)...., S~7 SJ\U 6":.-'9 ern lQ 5iJ-7Dt;ll1

DUSUME& OARBA !'iINOURI 1\11£- @}-

(€LUI.TE "''' ern

tRt- MORTAR CIMENT MsJ oF 30m

@- MOZAle TURf!AT ""tern

@- PERVAZ U$A

@- TOC USA

~

(29-

ZID INTERIOR MORTAR DE PROTEqIE-,Z-3crn HDROIZOLATIE ORI10NTALA: 1 Sm. CARlOt< A.S FALlA; + 1 STR. sn UM

SfRAf ffiALIZARE MORTAR M;;n.. [)i;1ip! !?I AMrnsAT C\! BIRf.1 T~lAl .~ 110m

ARMATURA GRiNDA ETRIER QrGmm ~I BIcIiE REZISTEN1A BJOrn'"

GRINOA BETON ARMAT TENCUIALA LA TAVAN ,,10m CORP CERAMIC

ARMAfURA REZ~STENTA 0'5-/U"m PlJlN$8J BETCN ARMAT

A RMAT cu Be rom

RAM A, USA [Jl.N t.EMN TAR£ PANEL..- 1" ,1" - 1,' ~ ,Ii em FURNIR LEMN "Ol-O"em

PARCHET LV .. 120m PERVAZ as •• p,m

CUI

DIBLU DE LEMN 6.6.!icm TENCUIALA INTERIOARA .. 15em

Sc. ':5

118

119

5(33), Fundctie sub un zid interior

de ccrdmidd, realizat6 din tdlpi

cu goluri, cu sectiune trapezoidaJ6, prefabricate din beton simplu

placo porterului este in611ata deasupra nivelului trotuoruJui

Destina!ie

Destinotio prezentei fundotii este ldentico cu ceo a fundotiei similare expuse anterior, cu deosebirea ca 10 ceo de fota placa-suport a pardoselii porterului este inaltota deasupro niveJului trotuarului ~i nu se afla 10 nivelul solului co in cczul precedent. Avantajele, dezovontojele co si celelalte considerente care trebuie ovute in vedere 10 alegerea acestei soluti! de fundore sin!" ccelec sl co ~i in cozurile onterioare.

Materiale folosite

Pentru realizorea acestei fundot]! se folosesc oceleusi moteriole co ~i pentru fundotie sirnilar6 expus6 anterior. in plus, se foloseste ziddrie de cordrnido cu mortar de ciment. pentru realizoreo socllului ziduJui, csezot pe fundotie.

Dimensionare constructivd

Lo realizarea fundotlal se va tine seoma de toote conditiile care se cer sotisfdcuta de catre toote fundatiil~. Indicatiile specifice constructive sint ocelecsi ca $i pentru fundut!n sirniloro expusd anterior. in privinto soclului de' caramida, o sezot pe t61pile de fundotle, ccesto. va avea 0 grosime de 50 cm, odico de doue coramizi, ior inel~imea sa va fj determinate de coto 10 care trebuie reollzoto plccc-supcrt 0 perdoselii ..

Tehnologia executiei

Fundotio din talpi cu goluri, cu sectiune trapezoidolo, prefabricate din beton slmplu," de sub un zid interior portant de cdrornidc, csezot pe un soclu din zidarie de caramidCi (fig., 33) se reulizeozri in aceleos! faze de executie co ~i fundotio reclizaii: din to/pi pline, cu sectiune tropezoidala, prefabricate din beton simp/u, de sub zidurile exterioore portonte de

caramido. . .

Pe fcto superiocrc a soclulul de caramid,o, a cdrul orizontol-itote trebuie veriflcoto, - se oplico 0 hidrolzolctie in conditli!e crritote 10 cczurlle .dejo expuse, dupe core - se ridica zidul interior pe stratul de protectie a hidroizolctiei.

De 0 porte ~i de alta o soclului de cordmido - se executa umpluturi bine compactate, in stroturi de cite 20 em, pin a sub nivelul hldroizolotlei. • se c sterne un stro t de pietris, gros de 10-15 ern, pentru ruperea ca,pilorita~ii, e se ocopero cu un stro t de separare pen tru a opri scu rgereo 10 ptel u i de ci ment di n beton ~i • se too rna placa-suport a pordoselii parterului, din beto n demo rca B 1 00, a rm at constructiv cu retea de vergele metalice 0 6 mm dispuse 10 20 em pe doua directii perpendlculnrs Strotul de sepornre este fOcut din hirtie de 125 91m2 sou din carton, sou lmpislituro bitumctd, sou din fo,lie PVC ~i este csezct in continuarea hldroizolctlai orizontcle aplicate pe foto superioo rd a soclului. lnointe de turnoreo betonului in pla:::a .' se pun spre zi dul interior sdnduri pe cant: dupo intririreo betonului din plo co, - scind.urile se scot, iar • golul' rcrno s in lungul zidului Sf! umple bine cu m 0 sti c fi erbi nte debitum, turnot cu co n cioc u I.

in eozul in care se considero necesor, peste blocurile de fundctie • se poo te turno 0 centuro de beton slab armata, care are rolul de a lego elementele Iundntiei intre ele, si de a forma 0 suprofoto perfect pia no.

Fig, 33, Fundorie sub un zid interior de ccrdrnidd, realizata din talpi eu goluri, cu secjiune tropezoidcld, prefobricote din beton simplu i ploco parterului este

inaltata decsupro nivelului trotuarului.

Secjiune tronsver scld :

1 - teren de lundare : 2 - stro t de egadizare: 3 - Iundotle ; 4: - soclu din zidurie de ciiramidCi ; 5 - strnt svport ; 6 - hidroizolotie elostica orizonto Iii ; 7 - Sirot de protectie ; 8 - zid interior 10 parter; 9 - dop de bitum ; 10 - plcco suport 0 pnrdoself! ocrterului : 11 - pietrls : 12 - urn pluturd compoctatii;

13 ,_ strct de sepora reo

120

FUNDATIE PREFABRICATA lTALPI CU GOLURI) LA 0 CONSTRUCTIE FARA SUBSOL, SUB UN! ZID INTERIOR

DE

BETON

§ T€R~N DE FUND/,IlE !lALAST M.\RUNT .... 5-1O em

FUNOA'!"IE P R FA ~RICAT,i, DE BETON !TAL"I cu Gr)LU II

® HiRTlE AMB"'LAJ ~ FOLIE PC-VI ® PLACA-SUPOfn A PARDQSEUI INITE 3100 cr mcl con5tru~h. cu retec ¢5 10 2il om. p ..

doua 'direc!ii per peodfculure- .-I10qn

®~PA DE IJ,ORTAR MSO

SAU .15!P USCAT =-2-)crn

® PLACI DE PAL,..,2.cm

@ PARCffET l AME'LAR I MOZAIGr",1 cli; ,

1 .. 1OfHAR DE POZ;', 20m

SQelU DE FUNDAT IE IllDAR IE 0 E cARAM IDA

, ~50_ml

U MPLU T URI. DE PA MiNT BATUl

© MORTAR DE llZARE " ~150 ~1.5-2cm

IJIliSCUIT 51 AMQilSAT CU 91tl.lt-l TAIAT

HI D·ROIZOL·ft.nE ELASTICA ORllC TAL,;;, 2 CA 1.0015001

, 'f-3 STRATURI DE SITUM

PE.RVA<: DE ,L EMN 3,5. 'J!j ern

DI!llU DE Ll::io!N FIXA, iN PERET!" 6.6.><6crn

liD INTERIOR DE dRAMIDA

","Z5 <m

MORTAR DE pqOTECllE

-'t2-3c"l _ . _ ,

TENCUIALA 'INTERfOARA=-, om

Sc.1:5

121

BETON

FUNDATIE PREFABRICATA DE

. }

CTALPI CU GOLURI) LA 0 CONSTPUCT!E FARA SUBSOL, SUB UN ZID

INTERIOR

TEREN DE FUNDARE

® "L~CA- SlWGRT /, PARDOSELII FINITE B lao

or mot !:-DI'I'S.r~Jdi ..... CU reh~a '" 6 mm 10 20 em fi?i\ p e daub. dir(-ctii p~(penOieuto.re 7 jOc.m

~ ,APA DE MO!lTAr~ WiO SAU NISIP USCA;

® PLACI DE PAL =2c'!'

@ PARCH"ET LA>4ELAR I M()Vllel ""left'

BALAST MAIfUNr .. S-l0cm

FUNDAl IE i'REFABRICATA, DE BETON SIMPLU I TAl?1 CU GOlURl1

MOI1TAR DE POlA'lem

socui DE FUNOAT'E I Z'OM1IE DE CARAMIDA;"'SO ern) UMPlUTURA DE PM~iNT BATUl

@ NORTAIi DE EGALiZAIlE M50

¢ 1,5-2em, O~I~CUIT SI AMORSA. CU BiTU~1 TAIAT

® I-lIDROIZulATIE ELASTICA

. ORIZO,HALii, 2C,o,40OJI500l

I ,J STRATURI BITu~1 PERi/AI DE LEMN 3,5 '3.5cm

ZID INTERIOR DE CARANiDA",2 MORTAR DE PROT.c:r[E~2c", TENCUIALA INTERIOA~A*15 em

® DI8lU DE LEI-! F1XAT iN

6 ~6 ",5 em

Sc.1=7,5

122

I [

6(34). Fundotie sub un zid exterior

de caramida. reollzntc din tclpi

cu goluri, cu sectiune trapezoidal6, prefabricqte din beton armat

ISUBIFj. Pe stratul de egaliz:are (suport 01 hidroizoojiei] • se op licd 0 hidroizolojie elastica din 2 stroturi de carton csfcltct rCA 400) presdrnt eu nisip, lipite tntre ele ~i de stratul suport cu bitum topit [nurnci din loc in loc), Peste uJtimul strat 01 hidroizolojiei este indicat 0 nu se mal aplica biturn topit pentru. a preveni eventualc aluneeare a zidului,

Zidaria peretelui exterior se executa pe un strat de mortar de ciment [protecjio hidroize lutief], gros de 2-3 em, realizaf cu nisip mdrun]. Tn locul hidroizolotiei elastice se poate executa 0 tencuiqld impermeobild.

Spre exteriorul soclului, pe porteo ei inferioara, de pe Iundotio prefobricctd pind 10 cel pUjin 30 em deasupro nivelului trotuqrului, • se va cplico 0 tencuiclo impermeabiJa [hidroizolotie rigidCi vertj,cal~).

Spre interior, • se va turna placa-suport t1I pardoselii, groasa de 10 em, din beton de rnorcd B1 ~O, ormot eonstruetiv cu 0 rejeo de verfiele metalite o 6 mm din otel-beton OB 00 10 20 em, dispuse pe douo direcjii perpendiculare. ,0 Plaea se toornd pe • un strat de pietris gr05 de 1 0~15 em, • acoperit cu un strot de seporore [osezut in continuer-eo hidroizolotiei orizontale oplicctd pe Iundotie), pentru a .tmpiedico scurg:erea loptelui de ciment din beton. La rindul lui, stratul de pietris, este turnat pe • umplutun] bine compoctcto, in stroturi de cite 20 em. Inointe de tumorea betonului in plata, • se pun spre zid scinduri pe cant i dupe intarirea betonului din pl~co, • scindurile se scot, iar. golul rames in lungul zidului se umple bine cu mastic fierbinte de bitum, [urnot cu conciocul.

In cazul in care, se considero necescr, peste bloeurile de Fundotie 0 se poateturna 0 centurd de beton slab armata, care are rolul de a lega elementele Iundcjiei intra ele, ?i de a forma a suprafa!c perfect plana.

Fig. 34. Fundotie sub un zid exterior de eCircllJida, reolizotd din talpi cu goluri, cu secjiurre trapezoidold, prefabricate din beton armat.

Secjiune trcnsversold :

1 - !eren de fundare; 2 - sire! de egol"1:Ore ; 3 - fundotie : 4 - armature in Iundcfie ; 5 - soclu din zidor;e de caramide ; 6 - strot suport ; 7 - hldroizolctie elastica orlzonmlc ; B - strut de prorectie : 9 - zid exterior 10· porter : 10 - tencuiola e)Clerlocrd : 11 - hidtoiz olctie rigiclo ver!icala : 12 - dop de biturn : 13 - aslalt turnat; 14 - plod; trotuo r ; 15 - balost;; 16 - placo suport a pardoselii porterului ; 17 - pietris : 1~ - strot de se-

parare ; 19 - urnpluturu compoctotii.

123

Destinafie

Fundotio din talpi cu goluri, cu secjiune tropezoidcle, prefabricate din beton armat, are cceeosi desti notie cu si fundatia reo I izata d in to lp i p line, cu secjiune tropezoidcld, prefabricate din beton simplu, deja onolizotd. Am ovcntcjele, cit ~i dezavantajele ccestei Fundotii, cit ~i toate celelalte considerenre core trebuie avute in vedere, sint cornune tuturor lundatiller prefabricate, ~i determinante in optiunen pentru utilizarea lor 10 0 onurnito lucrare.

Materiale folosite

Pentru realizarea ccestei fundatii se Iolosesc talpi cu goluri dispuse longitudinal, cu secjiune tropszoidcld, prefabricate din beton armat. In rest, se folosese cceleosi materiale co si pentru fundojio realizata din talpi pline, cu secjiune trapezoidalo, prefabricate din beton simplu.

Dimensionare construcl;va

La realizarea fundatiei se va tine seama de toate conditiile constructive 'care se' cer satisfacute de cdrre 't'oate fundatiile.1 nd icoti i Ie specifiee con structive S3 refera 10 dimensiunile prefdhricatelor (Ictime pino 10 3,00 m) care deterrnind ?i latimea sonjului de Fundotie. Fata sup erioord orizontold 0 prefabricotului Irebuie sa fie mai lata decit ceo a zidului sustinut cu eel ·putin 5-10 em de fiecare parte a aeestuia.

Adinci mea scnjul ui de Iundujie n u va fi in n iei un caz mai mica de 100-120 ern, dcco din calcul SQU dotorird celorlolte conditii de care trebuie sa se tina seama 10 oceostd deterrninore, nu rezultd a odineime mai mare. Grosimea stratului de egaJizare (nisip, bolcst mdrunl sou beton 825) va fi de 5-10 cm.

Soclul de coram ida, osezor pe talpile de fundatie, va avec 0 grosime de 50 em, odicd dou6e6rarnizi, lor inaltimea lui vo fi de ~ 30 em deosupra nivelului trotucrului.

Tehnologia executiei

Fundatia din talpi cu goluri, eu secjiune trapezoidcld, prefabricate din beton armot, de sub zidurile portante exteriocre de ceralmida ale consrrucjiilor foro subsol (fig. 34). se realizeaza in ccelecsi faze de execufie co si fundatia din talpi pline, ell secFune -trapezoida'/a, prefabricate din beton simp/u, de sub z·idurile exterioore de caramida.

Pe fata,5uperioara orizontold, a soclului, III se exe'cuta un strut de egalizare, 9ros de 1,5-2 cm, din

mortar de eiment • driscuit ~i, dupo uscore, - amorsat cu bitum taiat sau cu suspensie de bitum filerizat

1/1 )/1
11.. II
'/8 ~"r "fundalie din lalpi CD gnlu i, CD sec - ~

liuue 1 .. apezuidala, p ... efab cale din ~.

-.I

b a (sH'b zid exle .. in .. ) f:EJCbOD[F1JI] 1] ~ Z19~ Q.

1 - ZID EXTERIOR DIN CARAHIDA '" 37tn@ - HIDROIZOLATIE ( 2 STRATURI DE

2 -TENCUIALA EXTERIOARA",t-3em CARTON CA<,{)o SAU CA500 +

~ - TENCUIALA INTERIOA.RA"",'- 2em 3 STRATURI DE BITUM)

J, - DIBW DE LEMN¢ 6' 6 ( 8 ~ 8) em @- FUNDAT,IE DIN CARAMIDA SAU BE-

o -CUI TON B7'3iN ELEVATIE "" 50crn

6 - PERVAZ DE LEMN '#' 30;, 35¢m @- FUNDATIE DIN TALPI CU GOLURI

7, -FR1Z (6.0-10)·2:Z.cm PREFABR!CATE DIN B A

8 - PARDOSEALA PARCHET L U~:i~m U' - ARMATURI lNCLINATE'

9 - DUSUMEA OARBA ;0 t\m 22 - ARMil.TURI LONGITUDINALE

10 - GR1NZI$OARE qE LEMN S·7!6"9)cm . - BALAST MARUNT ( 825)"" 5 -10 ern

II - SlRAT DE UMPLUTURA. DE MO - ,; "

LOZ SAU ZGURA * 6-Bcm 2-f34 ~FZ

@- PLACA- SUPORr A PARDOSELII DIN BETON SIMPLU B«lO (ARMATA CONSTRUCTIV CU RETEA DE BARE ¢S LA 20cm iN AM8ELE SENSURI)¢ 8 -10 em

~- DOP DE BITUM # 2: em - HiRTlE DE AMBALAJ(FO LI E PC V)

-STR"AT FILTRANT DE RUPERE A CAPILA-

RITA"I, DIN PIETRIS * 8 -10 em @-STRAT-SUPORT AL'HIDROIZOL'ATIEI : MORTAR

Me.a - * 1~ 2cm DRiSCUli 51 AMOR,' ~-~~~~~~

SAT CU SlruM TAtAT (1.0 -'70'10 B'I- ~

TLJM + 60 - 30 % BENZINA I

@- MORTAR DE PROTECfIE A HIDROIZOlATIEI *' 2 -3 em

i - UMPUJTURA DE PAMiNT BATUT

- SOCLU (HIDROIZOlATIE RIGIDA) '# 5-6cm

- BALAST MARUNT * 5-5 em

- BORDURA PREFABRICATA DIN BE-

TON MOZA~CATA 10>< 1[, em

1- FUNDATlE BORDURA 835

- PLACA' DE BETON ~ 8 -10cm

- l1ROTUAR DE ASFALT TURNAT

'. '" 2:-3cm,panla'2-3h @-CAROSABIL

@-TEREN DE FUNDARE

~ ®
,.,
~
~.
,;;
~ '"
'*
.,.
® ~
~ ______ B~150 -300

-------

124

125

7(35). Fundctle sub un zid interior

de c6r6mid6, realizat6 din tclpl

cu nervurl, cu sectiune trapezoidal6, prefabricate din beton armat

Destina!ie

Fundotio d!n talpi cu nervuri, cu sectlune trapezcido ld, prefabricate din betan crrnct. de suh zidurile portonts interioare de caramida ale construetiilor fara subsol. are oceec si destinotle co ;;i fundotio renllzotd din talpi cu qoluri, cu sectlune trapezoido ld, prefabricate din beton slrnplu, de sub zldurile partante interioora de ccrornldo ale ccnstructillor f6ra subsol,

Avantajele, dezavantajele, co ~i celelalte considerente care trebuie avute in vedere la alegerea acestei solutii, sint comune tuturor fum:lotiilor prefabricate.

Materiale folosiite

Pentru reollzoreo acestei fundoti] se folosese talpi cu nervuri ~i gQluri latera le, eu sectiuna tropezoidclc, prefabricate din betan armat. in rest, se folosesc ccelecsl materiale ca~i pentru fundctlo reallzato din talpi cu golUlri, cu sectiuna tropezoldolc, prefabricate din beton simplu, de sub zidurile interioare de earamiqCi, ;;i avind placa parterului inaltata deasupra nivelului trotuarului.

Dimensionare constructive

La realizarea acestei fundotii se va tine seama de toate condltille core se eer satisfCicute de' cotre toate fundctlllo, lndicctiile specifiee constructive slnt nceleo sl co ~,i pentru fundctlo studloto anterior. lndltimea soclulul va fi deterrnlnotc de cota 10 care trebuie reclizoto placa-suport a pordoselll parterului.

in eeea ce priveste structure prefa bricatelor, acestea sint formate din talpa fundatiei, grinda ~i nervuri core llmiteozo golurile lnterole. ina1timeo h a talpif vo fj de eel putin 20 ern, iar grosimea nervurilor;;?3 10 em. Armature prefabricatelor se reulizeczo din bore de otel-beton 0837 sou PC 52.,

Tehnologia executiei

Fundotio din talpi cu nervuri si goluri lctercle. eu sectiune trapezoidala, prefabrioate din beton armat, de sub zidurile portonte interioare de caramida ale constructiilor fora subsol (fjg. 35), se recllzenzo in urmdtourels faze de execufi3 ; - trasarea si • saporea ~antulLii de fundctie, de lctirneo prefabricatelor ~i .adlnclme > 60 em ; - turnarea, • nivelareo ~i • verlficorec orizontclitdtlt stratului de egolizQre ; • nsezo rea pre-fa bri catelor, - veri fica re a orizonta I itCiti i ~i • continuitutii suprcfetei lor superioare ~i • umplerea

eu mortar a rosturilor dintre eJe ; • construlrec soclului din zidarie de earamida, oxct pe axa lonqitudincld a tolpllor de fundctie prefabricate. De 0 parte ~i de alta a soclului de corcrnldd, pin6 10 peretii sopoturii, • se executa umpluturl bine compactate, in stroturi de cite 20 em.

Pe fete superioorfr a soclulul de caromid6, a corul orizontalitate trebuie verificatCi, - se cplico 0 hidroizolotio in candiiiile cratate 10 eazurile deja expuse. dupn care - se ridlco zidul interior pe strotul de protectie a h idroizolatiei.

Placa-suport a pcrdoseltl porterulul se toomo de o parte ~i de alta a zidului interior din betan B100, armat constructiv cu reteo de vergele metalice

06 mm din otel-beton OB 00 dispuse 10 20 em pe douo directii perpendicularef. Plaea se toorno pe - un strct de pletris 9r05 de 10-15 ern, pentru ruperea copilorltoti! acoperiteu - un strut de sepcrcre (csezct in continuarea hldrcizclcttei orizontale cplicctd pe fundntie), pentru a impiedica scurgerea lnptelul de ciment din beton. La rindul lui, strotul de pietris este turnat pe - umpluturo blne cornpoctoto, in straturi de cite 20 em. lnclnte de turnarea betonului in plccc, • se pun spre zidul interior scinduri pe cant; dupe intarirea betonului din plccc, - seindurile se scot.

In cczul in care se considero necesar, peste bllocurile de fundotle a se poets turna 0 centuro de beton slab armata, care are rolul de a lega elementele fundotiei intre ele ~i de a forma 0 suprcfoto perfect plana.

Fig. 35. Fundajie sub un zid interior de caramido, reclizotd din talpi cu nervuri, cu secjiune trnpezoidolo, prefabricate din beton orrnct,

Sectiune tronsversolc :

1 - teren de fundors : 2 - strot de egalizare : 3 - fundctie: 4 - nrrndturc in fundotie ; 5 - talpa; 6 - nervurd ; 7 - scclu din zidiirfe de ciiramido ; 8 - strot suport : 9 - hldrclrolctle ela'slieo orizDnl:olo: 10 - stro t de protectie : 11 - zid [nterlor 10 parter; 12 - dop de hilum: -13 - plccc supor! 0 pordoselii porter ului ; 14 - pietrls : 15 - strut de sepcrcre ; 16 _ umpJu·

turd eompaelot6.

126

-

rUI-JDRTI[DI~ TALP,I leU ~~RVUH[I cu SCCTlUIJ£R TRJlP£ZDIDRLA I PHE:rROOI~

I

CRT£: DIIJ 8 R SUB U~ ZID UJT£HIDR

1 ,ZID INTE:RJOR :F- 25 em

2 DlBLU lEMN 61( 6",6 em

3 TEf.JCUIAlA INT. :;t i.Scm PE:RVAZ 35;. 35cm

PARCHET LU 2.1." 4 .. 35 em OARBA * 2,3 em ELUITE)

sc.I :.5

127

...

F'U~DATIE DIIJ TALPI CU ~IERVURI CU

. . - .

SECTIUI-JER TRAPEZDIDALA, PREf'A8RI-

CRTE DI~ SA SUB UI-J ZID I~T£RIDR

~ ZID INTERIOR DE c:ARAMIDA ~ 25 em DIBLU DE LEMN 6x6x6cm TENCUIALA INT. * 1,'!i cm

4 PERVAZ 350 .. 35cm

5 PARCHET loU 2,2 II 4" 35 ern

G DU5UMEA DARBA Vi' 2,3 em GRlNZI50ARE 5117 em LA 50-70c:m STRAT"Z6UM ... S em (SAU MOLOZ)

. PLACA BETDN 5UPORT PAR D05E.AlA .5-10em

HiRTlE AMBALA.J (FOLIE PC V) 800

.5TRAT 'FIL TRANT - P1ETRI5i' to cm MORTAR M 50~1,5cm IDRi~cUIT ~I AMOR$AT

STRAT MORTAR PROT. H1DROlZOLATIE ~ '2. -3 em. FislE CART.ASF. I..PITA CU BITUM HioROIZ.E,LASTICA ORIZ.(2.ca +3_b)

ZllDARlt DE. CARAMIOA. 150 em

UMPLUTURA DE pAMiNT BATUT(rNi STRATURI) FUNDATIE DIN TAL?I CU NER'lJURI PREF. DIN B A NI51P 5AU BALAST MARUNT .,.. -5 -10 em ARMATURA fUNDATI~1

- @TERE'N DE F't.lJ\lDARE:

II'f;:"~S· ~ . ®DOP DE. SITUM # 2 em

Sc.1 :7,'.5

128

h. FundafU pentru consfrucjll amplasate

in ferenurl macroportce-loessolde cu deformatl'1 marl

1 (36). Fundotie sub un zid exterior de caramida, reollzotc

din bloc de beton simplu

~i centuri de beton armqt

Destina!ie

Fundctlo recllzctc din bloc de beton simplu ~i centuri de beton armat este destinate preluori! ~i tronsrniterii 10 solul macroporic (Ioessoid) a inca rcarilor de pe zidurile exterioare ale constructlilor fOra subsol, avind structura de rezis.tenta din pereti porto nti facuti di n zidorie so u beton. Asemenea_ teren uri sensibile 10 inrnuiere (Ioesurile) care, dotorltn umezirii s e to seozd suplimentar sub greutotea proprie sou c Incorcdrilor transmise de fundotii, necesltn ,gtit mesuri s pecifice de consol idarea sol u I ui (cornpoctcri 10 suprofctd sou in odincime, amenojoreo de perne din pornint compact sou din pdrnint stoblllzot ell ciment etc.) ~i rigidizarea fundotiilor in vederea unei conlucrnri spatia Ie a intregii constructii, prin realizoreo de canturi de beton armot amplosote ctit in blocul clt ~i in soclul fundotiei,

latimE;!o blocului de fundctle : • turnarea, • nivelarea ~i • verificarea orizontalltdtll stratulul de egalizare: • aseznreo pe vstrotul de egqli:zare a orrnoturl! din centura de beton armat de 10 bozo fundctlel: • turnoreo ~i vibrareo betonului in centura de beton ormot ; • turnareo si • vlbrorec, in stroturi, a oetonul1ui din blocul de fundctle : • executareo cofrajului pentru soclu ~j centura de betan armat de 10 partea superlooro a sodului (fig. 37, b) ; • turnorea ~i • vibrarea soclului in stroturi (fundctic in elevotie) cu • nivelorea ~i • verificarea orizontclltdtll ultimului strat; • csezoreo pe beton ul sod Lli ui a ormcturll din centum de beton a rmat de 10 partee superiocro a fundctlelIn elevctie ; • turnareo ~i • vibrcreo bstonulul in ceriturc de beton crrnct de 10 partea superionrc a fundaliei in elevotie ~i • nivelarea fetei superioare : • 'decofrureo : • exe-

cutorea hidroizolctlei, pe stratul de mortar de proteetie a hidrolzolotlel • sa ridi:ca opoi zidul exterior de caremida.

Spre exteriorul fundotiei in elevotie ~i 011 centurii de betonarmat de deasupro aceste·ia •• se aplicc o tencuiclo lrnpermecbilc de pa blocul de fundotle pine 10 eel putln 30 cm decsupro nlvelulul trotucrulul,

Spfe-i-r.lte,r.i,()_r,-de-pe--S'ol--pinidtr-ct~i\ld C81lti:metri -&uS-f-a-1-e----s-t:tpertowa---o ce II to Ii ide beton a rm a t, • de

cite 20 em. • A - I JtJi

c;;. f'-e. \ v:k ~ en.. \-It t'\.~:2:.' e ~ ~ J::.D • ~ Q. ~

~O'F~.~f~ J-...

- Q - - ~ ~i-~p.-!- 10 ~ 100, ~ \..>..1

(2) II I 9 t..O~ 'T;,-

rn '('(YI.,;..! a/t e

Fig. 36. Fundotie sub un zid exterior de caramido, reolizctd din bloc de beton simplu 9i cenruri de ba-

ton ormat. Secjiune trcnsversold :

, - teren de Iundcre : 2 - strct de egalimre : 3 - c.entura de belan ormo! ; 4 - orrno turo in centurii -; 5 - fundQ~ie ; 6 -- fun. dctie in eleva!.ie (saclu);- 7 - strct suport : 8 - hidrait610iie ela'stico ariZOrit~lo ; 9 - strut de protactte ; 10 - zid ell:terior'lo parter; 11 - tencuialii sxteriocrc ; 12 - hidroiwlot.ie rigida varticc 16 ; 13 - dop de blturn ; 14 -- osfalt tumct.: 15 - ploco trotuor; 16 - bolost; 17 - place suport a pqrdaselii pq~lerului; 18 - pietris : 19 ~ strct de seporore j 20 -- umpluturo ccmpcc-

totii.

129

Materiale folosite

Pentru reolizorea blocului de fundntie se foloseste beton de morcd B75, iar pentru soclul funda~iei se foloseste beton de marco Bl00; pentru centuriJe de beton armotse Ioloseste beton de marco 8100. armat eu bore meta lice de otel-beton OB 37 sou PC 52. Strotul de egolizore, p~ care se tocrnd centura de beton armat cmplcsoto 10 bozo blocului de fundctie, se recllzeozo din beton de mo·rcq B25.

Dimensionare constructiva

La realizareo fundotiel se va tine seama de toate condltiile care se cer sotisfccute de catre toote fundntii]e. lndlcctille specifics constructive se refera 10 odlncimeo minima de fundare core vo fi cuprinsri intre 100 ~i 250 cm de 10 coto trotuorului. Latimea Iundotlel trebuie sa fie mal more decit ceo a sodului de beton cu cite 5-10 cm de fiecore porte a acestuia. ior lojimeo soclului, 10 rindul ei, moi more eel pujin cu 2,5 cm de fieca re po rte a zldu lui pe co re il sustif)e, dar nu mal mica de 45 em.

in ceeo ce priveste centurile de beton crrnct, ccesteu vor avea incltimeo de 15-20 ern, latimeo cit ceo a Fundctiei. respectiv a soclului, ~i vor fi ormate longitudinal cu 4-8 bore 0 12 ... 16 mm ~i transversal cu etrieri 0 6 mm 10 20-30 em.

Tehnologia executiei

Fundcjio din bloc de beton simplu ~; centuri de beton armat, de sub zidurile portante exterlonre ale constructi i 10 r fa ra subsol situate in ters n u ri rnaC~oporice (Ioessoide) ~i avind structure de rezistentd din pereti portonti facutii din zldorie sou beton (fig. 36), se reolizeczo in' urmotoorele faze de executie : • trosareo ~i • soporeo sontului de fundctie, de

I 16., PAMINT de UMPL UT U RAlb Mul)

17. MORTAR M100

18. HIRTlE KRAFT(FOLIE P(V)

19. FUNDATIEdin BETON SIMPLU B 35 20,BOROURA MOZAICATA 10 ><1t.cm

21. TROTOARdeASFAL T TURNAT# 2cm 22.P LACAdill BETON SIMPL U 650 ;(B-I0cm 23.5TRAT FILTRANT(sub I.rotuarJi6·Scm 21.. NIVEL CAROSABIL."

25:DOPde BITUM:# 2cm

26.TENCUIALA E)( TERIOAR A T- 2,' -3 em 27.MO'RTAR de prolec:!ie#Z--3cm 28.HIDR01ZOLATIE 2str.CA'Ilb+ 3str: hilum 29.M aRT A R M 5 (II dri~cuil~i ornorsctl« 2cm 30.HIDR01ZOLATIE RIGIDA pe sodu)!4cm 31. PAMINT NATUR,ALHeren de fundare)

FUNDATII AMPLASATE iN

.

TERENURIMACR'OPORrCE -LCESSOIDE

CU DEFORMARIMARI

FU.NDATU AMPLASATE iN pAMiNTURI MACRO,PORleE ~LCESSOIDE-CU DEFOR'MARIMAR'I

1 . C~~TURA i)E BETON ARMATlBl00 2. ARM.4-8 ?12--16mm,ETRIERI¢:6 ·3:.50ClU dihBETON SIMPLu B100

4. FUNDATIEdin BETON SIMPLUB75

5. STRATde BETON SIMPLU B2""";"f()<"mrJR)

6. ZIO EXTERIORdin cARAMIOA;a!37£m

7. TENCUIALA INTERIOARAM10M1~m

8. DIBlU 5x-6x6cm

9. PERVAZ ~3~m

1'0. FiAR:OOSEALA.din PARCHETE LUi2~m 11, PLAcl oj in RUMBE TON 50><50 '(3On 12.PATdeNISIP USCAT~, 2 em

13, PL ACA din BETON Bl 0 0 (armat ii c ansi r.)

11..A RMA T UR A CON S T RUGTI V$..rJ", 15. S TRAT F IL TRANT (p iet fil) ;i8-10cm

1 , CENTURADE BETON ARMAT B 100

2 AR JIll. 4 -5'1 12-16rnm,ETR I ERI~6mm/20-30 em a SOCLU din BETON SIMPLU .I:J 100

1,., FUNDATIE din BETON SIMPLU 875

S. STRAT de BETON SIMPLU B25"5-~Ocm 6. ZID E;XTERIOR din CARAMIDA.t37,5cm 7, TENCUIIALA INTERIOARA Ml0A£1,.5em s. PE:RVAZ 3.S><3.5cm

10. PA~ DOS EALA din pARCHE:TE L U -t2,2c~ 11, PL'ACI de RUMBETON 50x50~3.5cm

12. PAT de CAT#2cm

13, PLA cA din BE TON SIMPL U 8,100 (or mota c 11.. ARM ATURA CONSTRUC TIVA<P=6mm/20cin 15 STRATd" PIETRI~t fI-1Ocm

1:6. PAMiNTdeUMPLUTURA lbatut) 17. MORTAR M100

iB. HJRTIE KRAFT (FOLIE =cv)

19, FUNDAflE din BETON SIMPLU 835(sub bordu 20,BORDURA MDZAICATA-10,,1L.cm

."'0, ,~ ..

. ,'0' .'-0-'

0·' ',/'.

. "''i '

.,,~ ... '

'~, .. ,: ... ~ .,.

",0',' -'.0- , «'.

/-- ,.

"

21. TROTUAR dinASFALTi2cm

Nota. Funda)ie ornplcsctd sub zid exta-ior

5C. '1:5

22.PLACA din BETON SIMPLU B500f840cm 23.SiRAT de PIETRI ~ sub TROTUAR= Bern 2l.,NlVEL CAROSABIL 26,TE NGUIALA EXTERIO ARkJ2,5- 27. MORTAR de protecpe#1-3cm, 28, HIOROI ZOLAT IE 2.str_C.A. ...... 3str bitu 29.MORTAR MSO [dr iscult+ ornorsotlsz

30. HIDROlZOLATIERIG IDA(sciclu) ,;. 4em

31. PAMiNT NATURAL (teren 0& furdorel 25,DOP qE BITUM;>, Zcrn.

Nota" Fundotle ornptcsotd

se.i.s

130

131

2(37). Fundotle sub un zid interior

de caramida, reolizotc din ~ Io\oc:. de beton simplu si centuri

de beton armat

Destinatie

Pentru fundotlo reollzoto din bloc de beton slrnplu ~i centuri de beton ormot destlnotc preludrii ~i tronsmiterii la solul macroporic (loessold) o lnccrcdrilor de pe zidurile interiocre ole constructiilor fara subsoi, avind structure de rezistenjd din pere]i portontl facuti din zidcrie sou beton, considerotirle privitoore 1,0 terenul de fundare co ~i 10 rndsurlle specifice de consolidare 0 solului si de riqidizore 0 fundotiilor, sint ocelecsi cu cele expuse 10 fundotio sirnllorc pentru zidurl exterioare, expusd anterior.

Materialefolosite

Pentru rea I izo rea ocestei fundotll se foJosesc ocelecsi materiale co sl pentru fundotlo slmllorc de sub zidurile exterioare. expuso anterior.

Dimensionare consttudiva

La realizareo fundotlel se va tine seamo de tonte condltille care se cer sotlsfncute de cotre toate fundotllle. lndlcotille specifice constructive slnt qcelensi co ~i pentru fundctio slmllorc de sub zidurile exte-rioare, expuse anterior, cu rnentluneo ca adincimea minima de fundore 10 cceste fundcti! de sub zi.durile lnterioore vo H de 60-200 em de 10 cota trotuarului.

Tehnologia executiei

Fundotlo din bloc de beton simplu ~i centuri de beton crmot, de sub zidurile portonte interioare ale constructliior foro subsol, situate in terenuri macro" porice (ioessoide, fig. 37, a), se erolizeazQ in Dce- 1eo~i faze de e)(ecufie Co iafundalio simi/aro de sub ziduriJe portante exterioore. De, a parte ~i de olto a fundotlei in elevotie ~i o centurii de beton ormot de deasupraacesteia, • se executa a urnpluturo bine compactoti:i, in straturi de cite 20 ern, de pe sol. pinri 10 citivo centimetri sub fata superlocrc a centurii de beton ormot. Peste aceasta - se csterne un strot de pietris, gr05 de 10-15 cm pentru rupereo cnpllorltdti], • se ocoperc CIU un strat de separare (csezct in continuorea hidroizolctiel orizontale cplicote pe fundctie), pentru a impiedlco scurgerea laptelui de ciment din beton ~i • se toornd deosupra plccosuport a pardoselii porterulul, groase de 10 em, din

beton 8100, orrnot constructiv cu 0 reteo de vergele metoliCe 0 6 mm din otel-beton 08 00 lo 20 ern, dispuse pe douo directii perpendiculare.

Executarea cofrajului pentru soclu ~i centura de beton armat de 10 partea superjocro a soclului se reclizeozd co in fig_. 37, b. lncinte de turncreo betonului in placa-suport • se pun spre zidul interior scinduri pe cant, core. se scot dupe intCirireo betonului. in golurile ramose in lungul zidului • se toorno cu canciocul mastic Herbinte de bltum. 5trotul de separare dintre pietris ~i placo-suport este facut din hirtie de 125 91m2 sou din carton sou impislitura bitumotCi, sou folie PVC ~i este osezct in continuoreo hidroizolatiei orizontale oplicata pe fundctie.

0
!'l
I
51

1

a II b Fig. 37. Fundotie sub un zid interior de ca:ramido" reolizotd din bloe

de beton sirnplu ~i centuri de beton ormat :

o _ sectlune trunsversclc ; b _ rnontorec cofrojului lateral peniru turnorea soclului _~i a centuril de betan a rmat superioare;1 _ teren de lundare ; 2 - strot de ega1izar~ ; ~ _ cent~r6 de beton crmot ; 4 ,_ armeture in centurn : 5 _ fundctie ; 6 - fundalle II'l elevotie (soclu) ; 7 - strat suport : B - nidroizolntle elastica orizontolc : 9 _ sire! da protectie ; 10 _ zid 'interior 10 porter; 11 - dop de bitum ; 12 _ placa suport a pnrdoselii pcrterului ; 13 _ pietris ; 14 _ umpluturc compcctoto ; 15 _ ponau de cofraj ; 16 - montcnt (chingo) ; 17 _ sproit ; 18 _ sclnduro ; 19 _ toruli ;

20 - strot de separare.

132

FUNDA TIE AMPLASATA PE

'.

pAMiNTURI MACROPORICE

CU DEFORMA Til MARl

11 rt

1. TENCUIALA INTER/OAR;'" 2.DIBW de LEMN 6x..6x6cm 3,PERVAZ din LEIvIN 3,5 x3,5cm I. PARCI-!{;T L U 'f2,2cm SDU$UMEA OARBA din sdnduri negeluite ~2,3cm

fi GRINZ/fiOt,1RE din LENIN 5'7(69J

7. MORTAR M5D' 1,5-3cm

8. rZOLAT/E HIDRO_ tco-Zb

9 UMPLUTURA de

17STRAT DE RUPERE A CAPILATAT" qlh piefn~ ¢ JDcm

18 ARMATURf DB ifl6 f020cin 19PLACA. din. belon ormot consirik: -tiv cu reiea cP6mm!20cm

20 l-liRTfE de amb%j

21_ UMPW TURA de pomint biifut 22. ARMATURI' 4-5 ¢ 12-16 mrn

23 CENTURA din be/on ar~Qt .. 20cm 21.. ETRIERf r/J6 10 20-30cm

25 BETON 8100 1h eleo,:o,tie' 26TEREN DE FUNLJAR£

21 FUNOATfE BETON El7S

28. CENTURA dili be/on Qm1at~2@crn

29 ARMATURI r 4-8 ¢ 12-,16rnm

30 £TRIER! <1>6 to 20- JOcm

.3! BETON de EGAUZARE 6-lJi:m morcaB 25

lQZIO de 25cm It MORTAR

12. CARAMIDA 24'6,3'lfjcm

13. DOP 'de BITUM «Zcrn

It. MORTAR PROT. HfDRO. ~2-3cm 15. HIDROIZOL ATfE: 2ca400-500db 16 MORTAR M50jl-2cm driscull

siamcrsot cu biium loiat' -

FUNDATIE

SUB UN ZtD IN TERrOR

sc.1:5

133

FUNDA TIE AMPLASA TAPE PAMINTURI MACROPORICE U EFORMA Til MARl

Destina!ie

Fundatia renllzoto din bloc de beton simplu ~i centuride' beton armat destinata preludrii ~'i trcnsmiterii 10 solul contractil a incdrcorllor de pe zidurile exterioare ale constructiilor fora subsol, ovind structura de rezistentd din pereti portontl facuti din zldurie SQU beton,este csemonutocre cu ceo amplasata in terenuri macroporice (Ioessoide). Ceea ce 0 deosebe~te de ateasta sint mds urlle suplimentore c::are se prevdd pentru a combate pericolui ruperii fundctlllor. co urmare a umflarii, dotorito umezelii, ~i 01 contractiei prin uscare d acestor paminturi argiloase. Asemeneo mosuri constcu in prevedereo, spre exterior" a unei zone umplute cu po mint stabilizat, bine cornpoctct cu moiul, precum !?i a unul strot denisip gr6untos curat, sub talpa, fundotlei, pentru a impie.~ dica ontrenorea Fundctiei in cczul unorcontractll

mari ale soiului:

i, Fundafii pentru cons+rucjll amplasate in terenuri ou conjracj]! marl

FUNDA_TIE SUB

134

1(38). Fundotie sub un zid exterior

de corornidc, reolizoto din bloc de beton simplu ~i centuri

de beton armat

10 bozo fundotlei ; • turnarea ~i • vibrarea betonului in centurg de beton armat ; • turnorea ~i • compoctoreo, in straturi a betonului din blocul defundctie ;

• executoreo cofrajului pentru soc1u ~i centum de beton armat de 10 partea superioorc a soclului ; .' turnoreo !?i • compoctareo, in stroturi, a b~tonuJ~u~ din socl.u (Iundctio in elevotie) cu • nivela rea ~I • verlflcarea o.rI~ zontclltotii ultimului strat; • o sezoreo pe betonul intarit al s'oclulUi a orrnnturil din centura de beton ormat de 10 parteo superioo rd a Iundctiel in eleva1ie (soclu) ~i • ridicorea ei pe purici p,entry obth:\e~ea strotului de nccperire cu beton a nrrndturii ; • turnoreo ~i • vlbrcreo betonului in centura de beton armDtd~ 10' partea superioar6 a fundotiei in alevntie, ell • ruveloreo ~i • verificoreo orizonto litctli fetei superi~ar~ ; • decofrarea; .executore'Q urnpluturii de pammt stobilizot. in stroturi de cite 20 cm qro sirne. bine compoctate cu rnciul, intre foto vertical6 exter.io.ar~

o centurii de beton armat de 10 bazo fundotiei !?l

o blocului de fundotle, ~i peretele sapatLfrii ; • executareo hldrolzolctlel. in conditiileorato'te 10 cazurile deja expuse : • pe stratul de mortar de protect~e o hldrolzolotlel se rldlco opoi zidul exterior d~ ca-

ramide.

Spre exteriorul fundctiei in elev?tie !?i al ce.n,t';Hii de bston armat de deosupra aces tela • se ap[,ca 0 tencuial6 lrnperrneubllc (hidroizolctle rigida verticaI6), iar spre interior" se toorna plocn-s uport a pardoselii parterului, in ocelecsi conditi] co. cele d~jo expuse 10 fundojio sirriilar'a cmplosotd in terenun mccroporice (loessoide).

Fig. 38. Fundcjie sub un zid. ex:terio! de c~ramida, realizata din bloc de beton sirnp lu ~I centuri de he-

ton orrnct. Sscjiurre trqnsversala :

1 _ teren de fundore ; 2 - strot de egolizore ; 3 - cen!urQ de baton crrnct ; 4 - o.rmatul"a in centura: 5 - Iundotie ; 6 - fundctie in elevctie (soclu) ; 7 - strct 5UPOrt; 8 - hldroillolritie ela',stic6 oriz ontnlti : 9 - strat de protectie : 10 - 'lid exterior 10 porter; " - tencuiolo extericoro • 12 - hldrclzo lctle rigid~ verticala : 13 - dop de bitum ; 14 - asfolt turnct : 15 - pl~ca trotuor : 16 - bolast : 17 - urnpluturo de pdrnint stobillzct : 18 _ ploco suport a pordoselii parterului ; 19 - pietris : 20 - strct

de separare ; 21 - urnpluturo compoctata.

135

Materiale folosite

Pentru realizarea acestei [undo tii se folosssc acelea~i materiale co !ii pentru fundctio slmilorfi amplosoto in terenuri macroporice (loossoide), La urnpi erea zonei -to rnpon exteriocre fu ndctiei, se foloseste pcrnlnt stobilizct, o dico pcmlnt argilos +40% nisip.

Dinnensionare censtructivd

1j!. CARAM/&" 24 , t3.,OQP de 8/TUM.;2cm

14, MORTAR PROT. H 15 I-IIDRO/ZOLATIE2co(,()(H500 3b . 16 MORTAR M 50~I-2cmdri'?cuit 'if amOf.<j1'J'l::!;

cu bdum foiat 17. STRAT DE RUPERE A

CAPILARITA!II din pJeln"?t:iOcm

78. ARMATURI 08 ee 10 2.()cm

19.PLACA din beion crmai consituctiv cu reieo ¢6mm, 20. HiRTlE d€J amb%j 21. UMPWTURA de pamht biitut 22. ARMATURI.-4 -8]612-16 mm 23 CENTURA din beion crmot .. 20cfT/

. 24 ETRIER! </l6 fa 20-30cm. 25 BETON BI00 Tn 26TERENDEFUNDARE 27 FUNDATIE BETON B75 28 CENTURA d'n beton armQt~20~m

29. ARMATURI:4-B ¢ 12-'16 mm

30. ETRIER/ ee /0 20-30cm

31 BETON de EGAUZARE 825t.5-10cm

La realizmea [undotiei se vctlne seama de tocte condltiile care se cer sotlsfccute de catre toate funda\iile. lndlcntiile specifice constructive sint ocelecsl co ~i pentru Fundctlo similar6 amp\osatCi in terenurl macroporice (loessoide), expu sri anterior, cu menfiunec co adincimeo minima de funda,re 10 aceste fundatii este de 1.50-200 cm de 10 cota tratuarulul. la~imea zonei-tampon exterioare fundctiei va fi de 40-50 em, iar umplutura de pornint stabilizat se vo realizain stroturi de cite 20 em fiecare, bine compcctcte cu maiul. Stratul de nisip grauntos curet de sub talpa fundotiei va avea 0 grosime de :::::::: 5 em.

Tehno'IQgia executiei

Fundotia din bloc de beton simplu ~i centuri de beton arm~t, de sub zidurile portonte exterioore ale constructi i lor fo ra subsol, situate in teren u ri contractile (fig. 38), se reolizeozo in urm6toarele faze de execu~ie : • trasarea ;;i • soporeo so ntului de fundatie, de o latime egala cu latimea blocului de fundctie +40-50 em pentru umplutura de p drnlnt stabilizat i • executarea cofrojului pentru centura de beton ormat de 10 bozo Fundotiei ~i pentru blocul de fundctie, • turncreo unui strut de nisip grauntos curat ~i cccp erireq lui cu un strat de seporore i • turnoreo unui strot de 3-4 em beton pentru acoperireo orrncturii peste care - se o~'a,za ormcturc centurii die beton armat de

sc, 1:5

EXTERIOR iN MARl

FUNDATE LA Zf) CDNTRACT/I

TEREN [U

legend(J: .

l-tercoo/O ederioaii «scm 2-fk:T0i2o/ofie elastica: PeA 4OO+3b 3--m6rtrr Cie prot. M 100 'iF 2-3 em 4-mortor egalizare M50 *2c(n

5-- phso de rob;!

6-hkfoiZohlie rlgdo {sa:lul#4~6cm,' h;.3a:m

7- ~ de' titum -t2-Scm ,

8.- p/ocO prefdbrfcold pentru Irofuor B 50-

«tocrn

9- bordJ.r6 l71OZaicaf6 t: IOem h~ fltcm

10- sIraI de- bolos! ~ Vem

t/ - IUndiile troluar B35 '~20, h- 30

i2-lencuial6 inlerioar6 * ',5' em .

n- pardoseal6 de moeacescm (mortar de ciment cu rnozoic ",am, 600(g/m3 -mato: cE pozd 4txJlfgW) .

fIt- ploeG beton, B 100, * JOan (orrrtJlO~_ ccnstrodiv cu retea oemm 10 2Dcm'e) 15- !!Ird de rupere a capi~HpielrifJ.i- f):;m 'ill 15- centurd de BA F20em arrnofd elf I'> 4-IJ¢'!2-16mm :Ji etrieri ¢6mm (a 2D-Xkm B 100'

..... "I2(j\ .

. . ~. )/./' ',.:/;;;r: ','

." • 'c' , - •

... $:-')/"

11- fundciie if?

lie . L'I100

8- 'fuildojie 815 J9- s Ird! de risip un/os ,f5-rJcm

2O-iimplutur6' de mini s/abilizof

rrinI crgifos + . #/ 4' .

I7SipJ e:iewlci6 in ae 20 unDine com-

poctoecu moiu/ "/,'l .' . if'·. _ . 'w._ .

21-umPulur6 de p6mi1t I'n sti'r:1tlJli/COmpar;tate· .. 22-scaf6 de beton mozciqaf h" to-12cm, 'q . .' #' 23-armoturi ¢/2-1smm- -:>: h·. "

2?-efneri ¢6rrm /0 20 em /// '. /1' .$

25-51r61 osfalt 42-3em, ponZo' 2 -3 ;t'~~~m~ 26-martor de aceeas/ rrorco cu

27-riHle' 6nll;Jo/a) ((o/Ie p c v] -

Z8·teren de tundone

~O.-50

sc.1 :5

136

LL 'tSN't7d

137

j. Fundafii pentru construcfii amplasate In terenuri compresibile

1(39). Furido tie sub un zid interior

de ccromido. Latimea fundctiei ~1 ,20 rn, ior inoltimeo el ,;:: 2,00 m

Destinajie

Fundntio de fata. avind lo timeo tdlpii fundctiei B,,:; 120 ern ~i inoltimea totol6 a fundoti ei H 6 200 ern face parte din elementele de coris tructie destinate prelu6rii ~i transmiterii 10 solul cornpresibil a Inc6rco rilcr de pe zidurile constructiilor Fora subsol, ovind structure de rezistento din pereti portu nti, din zidarie sou beton, La osemenea terenuri compresibile, .curn sint argilele eu consistento redusc, profurile argiloase sau nisipurile in stare ofinctd, co ?i tere nurlle imbun6talite artificial prin indesare meco nico sou hidrornecunicd, pot o poreo tus ori diFerentiote dutorito corccteristicilor lor fizico-meccnlce.

Din oceusto co uzo, 10 aceste terenuri se va urmor], inco din etopo de co nceptie a plo nului qeneral de [undutii, reolizarea elementelor de legatura dintre fundoiiile grupelor de pereti, in special atunei eind aceste legoturi nu opo r in suprastructuri, pre' cum ~i reolizarea Fundo tiilo r eu contururi inchise. astfel incit onsamblul fundaliilor, so forrneze un element rigid monolit. Furidctiile sint prevczute cu trilpi si centuri de beronormor atlt 10 parteo in+eriourfi, ell ~i 10 ceo s uperlooro.

Moler iale folosite

La realizorea blocului de fundotie s e Iolos esre beton de marco 875, iar pentru soclul fundctiei Bl00 ; pentru tolpile ~i centurile de beton armat se [ol ose s te beton de marco Bl00 ormateu bore metalice din OB 37, Strotul de egolizare. pe core 52 toorno eentura de beton ormot omplosat6 10 bazo blocului de fundo tie, s e reolizeaz6 din beton 825,

D i mens i onare constructive

La reolizareo Iundutiei (fig. 39) se vo tine seama de to ate conditiile core se cer sotisfccute de cctre too te fu nda ti j le. I ndi coti i I e speci lice constructive se refera 1:1 lctimeo talpii lundntiei care trebuie 56 fie B ~ 120 em; in61timea toto lo a Fundotiei, de 10 fundul srmtului de' [undotie pine 10 into s uperiocro a eenturii de beton ormot de peste soclul fundctiei, trebuie sa fie H';;; 200 ern : inoltimea t61pii de beton armot de 10 bozo fundotiei trebuie so fie h ;?: 30 ern, iar raportul dintre oc:eost6 inoltime ~i lotirneo eu care bl ccul de fundctie si centuro de beton ormot de 10 bozo so deposasc ':otimeo soclului iundotiel de 0 porte ~i de alta 0 ccestuio trebuie so fie hlo ;?: 0.7 ; 10 rindul ei, inoltirneo centurli de beton armat de deasupra so:::lului fundutlei tr abuie 56 fie c = 25, , ,35 em, Arrnoturo longitudinol6 a t61pilor ~i centurilor de beton armot se face ell bore din OB37. avind di arnetrul minim de 10 mm si sectiuneo totol6 de minimum 4.6 ern", insc nu rnoi putin de 0.2%

din suprofc to zonei o rrncte. Folosirea unor oteluri de me rei superioore face co limitele indicate sa pocto f r sduse. Acoperireo loterol6 cu beton a bo relor longitudinole va fi de minimu'm 4,5 cm. lnncciireo lor se va foee prin petrecereo pe 0 lung.ime de 110 diamet I-e, io r 10 i nter secto reo cent uri lor S8 vo r reo I iz o a ncoro ri ole barelor longitudinale (v, fig. 40. b), Armoreo trc nsverso lo a centurilor s e va fo ce cu etrieri o 6, , ,8 rnrn dispusi 10 2S em distonio. iar armorea tronsversal6 a tolpi!or de Iundctie cu bare de eel putln 0 10 mm 10 distcnto de 25 em, Verificarea ocestei orrnuturi transversale 10 irico rco reo data de teren de [o s in sus esre nece sorri,

in legotura eu recomandareo co fu ndo tiile peretilor so formeze contururi inchise. 5e precizeoz(i co lu;,gimeo Iundottllcr. foro 0 legaturo pe uno din cele douo loturt, IlU vo dep6si 6,00-7,00 m.

Tehnologiu execuriei

Fundotio de lata 58 reoliz eo zo in oceleosi faze de exeeutie c~ si fund~fia simi/oro, urrnotoure. 'avind 10- timea't6lpii B;?: 120' em ~i ino lti meo totolo a fundal,iei H <200 ern, cu mentiurieo co, dupo It turner eo ~i • vibrareo betonului in tclpo ormato (1 furidotiel ;;i inointe d? • executorea coirojului pentru • turricreo betonului in so clu .• se tocrnd, direct in tr e peretii sopoturii, betonul pentru blocul de fundntie ~i • 58 cornpocteo zo in straturi. u!timul strot trebuind so fie • nivelat ~i 56 i se • verifice orizonto litcten

Fig. 39, 16tirneo

Fundotie sub un zid interior de cOI'omida i fundat'iei ,;:: 1,20 rn, iar inol)illlea [undcjiei ~ 2,00 rn. Sectiune tronsversola

I Sc.1=75 I

FUNDATIE AMPLASATA IN TERENURI COMPRESIBILE

1. TEREN DE FUNDARE COMPRESIBIL

2. BETON DE EGALIZARE 825"- 3" TALPA B A, 81QO;hDO em 4, BARS 0837 «» 10 mm max, 5, ARMATURI ,p;o1Ilm,m la125em 6, BLOC FUND/l.TIE B 75 7, FUNDATIE IN ELEVATIE ISOCLUj 8100 B.4-8 ARMATURI OB37 ¢k10mm ~~~~~I 9, ETRlERI~~6-amm 10 25cm

10, CENTURA B A. 8100 i C;25-35 ern 11. UMPUTURA IN STRATURI CO),1PACTATE 12, STRAT DE RUPERE 'A CAPILARI-

, TATII (pietri?FlO-15em

13, HIRTlE KRAFT SAU FOLIE PVC 14, MORTAR M50 Idri~euit \>1 nrnor sct cu hilum taiat I '" 2 em 15, HIDR.QIZOLATIE ELASTICA ORIZONTALA I 2 s tr; CA + 3 str, bitum)

16. MORTAR DE PROTECTIE A HIDROIl. 17, PLACA-SUPQIRT A PARDOSELII B100 (armata constructiv cu retea <iJ 6 mm I a 20 em pe 2 direclii p~rperidi'~ulare )

18, DOP DE BITlJM" 2 em '9, ZIDARIE INTERIOARA DE CARAMI -

" D~"'25cm

20, TENCUlAlA INTERIOA.RA '" 1,5 em

21, PARDOSEALA DIN MORTAR M 100 I sclivisit si ralat 1* 2 em 22, PLiNTAh=10-15cm

I NOTA:i

1 )SE RECOMANDA CA.; -@W.7 c>2S-35em h)30em

2) LA INTERSECYIILE CENTURILOR (col!ur; , rornificnfii ,rncrucl?ori) BARELE LONGITUDINALE SE VOR PETRECE INTRE ELf PE LUNGIMI DE MIN_ 30 OIAMETRE

3) B (Iatimea Iundctiei ) <1 20 m

H lin61\imea fundaliei) 42,00 m

(sub un zid interior lo constructii

,

fara subsol )

/// .»-
/// /// ///
/// /// ///
/// /// #/ ///
U/ /# I B75 I q..::s_er;,~

S(1.20m

139

1 - teren de lundore : 2 - str ct de egalizore ; 3 - talpa de beton ormct ; 4 - orrnc turo ill talpa; 5 - Iundotie ; 6 - furl, dotie in elevotie (socl u) ; 7 - centuro de be t on a rmot : B -orma'tur6 in cen'tura : 9 - strut supcrt ; ro - hidroizolo tie elastica orizonlalo; 11 - stro l de protectie ; 12 - zid interior 10 porter; 13 - dop de bitum ; 14 - ploco suport a pardoselii pcrterului ; 15 - pietri~ ; 16 - stro! de seporo re : 17 - urnpluturc cornpcc-

tato.

138

FUNDATIE AMPLASATA IN ( su b' un zid interior lo constructii faro

TERENURI COMPRESIBILE subsol )

NOTA I

1\ SE RECOMANDA CA'H)-D,7 c~2S-35cm h)-30cm

2) LA INTERSECTIILE CENTURILOR l colturi , rornificoti]. incrucisnr: ) BARHE LONGITUDINALE SE VOR PETRECE INTRE ELE PE LUNGIM.I DE MIN. 30 DIAMETRE

3) S' (16limea fundaliei) < 1.,20m H [\nQI~imea fundariei ) (2,OOm

1.TEREN DE FUNDARE COMPRESIBIL 2. BETON DE EGALIZARE B25

'l'S-10cm 3 TALPA SA B 100,hi30cm

1.. BARE 08'37 ¢:>-10 mm 5, ARMArURI rp~ 10mm 10

6. BLOC FUNQATIE 875

7. FUNDATIE IN ELEVATIE I, S

. . ClUI

8. z-s ARMATURI 0837 ¢>1

9. ETRIERI if; 68 mni 10 25cm 10 CENTURA SA 8100.c=2S-35cm 11:UMPLUTURA IN STRATURI 'COMP

-TATE 12 STRAT DE RUPERE A CAPILARIT Til [ pietrislol 13 HIRTlE KRAFT SAU FOLIE PVC 11.:MORTAR M50 l driscuit ~I amorsat cu biturn toiat I .. 2em

15 HIDROIZOLATIE ELASTICA QRIZQ . TALA I 2str 'CA + 3 sir. bitum I

16 MORTAR DE PROTECTIE A HIDRO-

. , tZOLATIEI

17.PLACA-SUPORT A PARDOSELlI'DfN B 100 [armata consfructiv cu . otl6mm la 20.em p e 2 directii per pendiculare I 18,DOP DE SITUM" 2cm

19. ZIDARI E INTE RIDARA DE. CARAMI DA;t25cm 20. TENCUIALA INTERIOARA <1,5 em 21, PARDOSEALA DIN MORTAR M 100 Isclivisit ~i rolct ji" 2cm

22. PLlNTt..h:10-15 em

Sc.l7,5

140

".'i

-~
A
..

.
~
~ ." 2(40). Fundctie sub un zid interior

de ccrcmido. Lotimea fundotiei >1,20 rn, lor inoltimco ei < 2,00 m

Destinorie

F u ndoti ode fato, cvind I ati mea tal pi i fu n dctiei B >120 em ~i indltirneo totclc a fundaiiei 1-/<200 cm are oceeo~i destino tie co ~i [undc t!o s irnilor o precedentc. ovind inoltirneo talpii fundctial B -(: 120 em f~ i no Iti mea toto I a a fund ati ei H < 200 ern, Can siderotiunile facute In fundctio ontericorc, In legatura ell terenuri!e eompresibile ~i ell rndsurlle care trebuie luate in privinta fundutlllor amplasate in asemenea terenuri, sint intru totul valabile 5i o ici. Prevederile cons tructivs 0 rata te 10 fu nda tic p reced €rlta, I a ceo de fata co si 10 ceo core urmeo zo vor fi luatein considerotie ~umai in co zuri deosebite.

Moteriale Jolosite

L~ reo I izo rea aces tei fu ndati i se Iolosesc cceleo sl fl'ateriole co ~i pentru funda1tia 'similara, arhericoro, ovind lctimeo tdlpii fundotlei B < 120 cm ~i infiltimeo totala a fundctiei H <: 200 em.

Dimensionare construct iva

La realizarea fundatiei seva tine seoma de toots conditiile core se cer S~lisfoeute 'de catre toote fundo tii Ie. lndicctii Ie s pecifice constructiva 58 refera 10 16timed talpii crmote a fundctiel CC'He trebuie sa fie B> 120 cm ~i 10 la\imea soclului core nu va f rnni mica de 45 em. in rest, sint valobile ocelensi indlcutll co si 10 fundctio similoro onteriooro, cu exceptio blocul~i de' Iundctie core cici llpses te, soclul [undctiei

facind ell rect legatura Intre talpa de beten ormat de 10 [undul soritulu! de fundctis ~i centura de beton ormot tur rioto pe ocest soclu.

Tehnologia exeeutiei

Fundctio cmplo s o to in teren compresibil, avind lo\imeo fundlo\iei B> 120 em .;.:i il10ftimea totclc a fundo tle. H <: 200 em, destincto sustineri! unui Lid portont interior (fig. 40, a), se reolizeoz6 in urrnctonrele foze de executie : - trosarea ?i • sopo reo sontului de fundctle, deIctlrneo tolpii orrnote n fundutlei B > 120 cm ; - turnareo, - niveloreo si - verlficcreo crizontolitctli stro tului de eqo liznre : ~ a~el-Orea pe stratul de egalizare q urrnnturii din talpa armata de 10 baiza fundoliei ; • turnarea si - vibrarea betonului I'n talpa armata a fundaliei ; .; execute rea eofrajului pentru soclu ~i centuro de baton annat de 10 parte a superioaro a fundotiei ; " turno rea ~i - compactareo, in straturi, a betonului din soclu (Iundctio in elevotie) ell " niveloreo si • verificareo orizontolit6tii ultirnulul strat; • a~ezar~a pe betonul intortt 01 soclulu] a orrnriturii din ceritura de beton orrnct de [131 porteo tuperio o rn a Iundo tiei in elevotie ~i • tur~areQ ;;i • fibrorea betonului in centura de beton ormat de la partea s up e r ioo ro a tundctiei in elevotie, cu • nivelarea ~i • veri fico rea orizontalitatiifetei superiocre : • decofrorea : • executorea urnpluturii cornpcctcte. in strcturi de cite 20 cm.

Executorea hidroizolotiei, • (1 zldulul interior co si • a placii-suport a pardo~elii porterului pe .ump'IL;tura compoctoto si • strotul de pletris, S8 reullzeczc in ccelo si mod co ~i in cazurile similo re descrise anterior.

Petrecerea (cncororeo) barelor lonqitudino le 10 colturi~i 10 intersectdri!e tolpilor ~i ole centurilor de beton orrnot ale fundctiilor se face co ln fig. 40, b.

30

-,_ - ;-
~ .--
j_
r b

Fig. 40. Fundojie sub un zid interior de conSmid6. l.dtirneo fundatiei > 1,20111, ior ihal-

[irneo fundatiei ;:;; 2,00 n~ : '

C1 - sectiune trcnsversclo ; b - petrecereo borelcr longitudinole 10 c olturi ~i 10 intersectii in centurile de beton orjnct ole Iundctiilor : 1 - teren de fund are; 2 - strot de egoliwre ; 3 -talpa de beton annat: 4 - nrrnoturo in talpa: 5 - soclu ; 6 - centurc de beton annat: 7 - armature In ceuturc : 8 - stro t suport : 9 - hidroiz clo (ie elastica . orizontolo : 10 - strot de prote ctie : 11- zrd interior 10 po Iter; 12 - clop de bitum : 13 - ploco suport 0 po rdoselr! porterului : 14 - pietri~ ; 15 - umpluturo cornpcctcto , 16 - strut

de seporore.

'141

TERENURI

If-

, III.

AnPLA,SA.TA IN

(OnPRESIBILE (sub un zi,o interior to construc~ii faro subsoD

,

, A

AnPLASATA IN TEREMURI

(OMPRESIBILE

{sub un zio interior 10 constructii rfir6

,

'lfliI~

G)rEREN DE FUNDARE (1)SETON DE EGAU'Z.ARE 825 gr...frl0cm G)TALPA 8A,DiN 8100 @ARMATURA lONGITUDINALA iN TAL-

PA 08 37 ~ "" 10mm @ARMATURA TRANSVERSALA IN TAt-

PA t!J ~10mm 10 max, 25cm @FUNOATIE ~ ,ElEVAJ1E (SOCW) B 75. -B 100 G)LMPWTURA 1'1 STRAlUiJ COMFACf,llTE @CfNTURA SA, [lIN B 100 ®ARMA:TURA lDNGITU~ALA IN tEN-

TURA DB 37, cu ~-8 ~"'" l[)mm @ETRlm ¢ 10mm 10 max, 25cm @STRAT SUPORT HIDROIZOLATIE tvi50 gr-2cm (dri!jiOJit si omorsat) @HlDROIZOUVIE ELASTrcA ORIZONTALA @ STRAT PROTECJ!E HlDROIZOLAJIE

MlODA g(-2-3cm ® STRAT DE AJPmE A CAPfLARfTATl1 . (PIETR,S) gr.~1O-15cm ' ® FOLIE' PCV St,U HIRTlE KRAFT @PLACA-SlPQRT A P,llRDOSELII BlIlO

ARMATA CU<I>6mmla20cm pe 2'-<'-~-"i:;l-r-7'7C7--:-""""'~-"" ® PAROOSEAI.A Ml00 (sclivisit si rc- .

lot) gr~2cm @pUNTA h~10-12cm @ TENCUIAL1\ INTERIOARii,_ gr.~\5-2cm @ ZiOARIE INTERIOARA cARAMloA gr.·25cm @ OOP DE SITUM gr,-2cm

FUMDATIE

,;

. § II;

;tn : 1/1

m (1)TEREN DE FlJNDARE

/1/V8ETO~ DE EGAL[ZARE 825 gr-5-10em ,.CD TALPA SA DIN Bl00

~WARMATURA L()\IGITUOINALA N TALPA ./' 06 37, <I> ~ lOmm

!I;® ARMA1URA TRANSVERSALA IN TALPA

• <1>;;;.. 10mm 10 max, 25cm

®FUNDATIE IN tLEVATIE(SODLU) 875-5100 CVUMPLlJTURA IN ~TRAT~I COMPACTATE @CENTURA BA DIN Bl00

9 AR'MATURA LONGITUDINALA IN CENTUM DB 30 cu 4-8 !P ~10 mm

IjQ)HRIERI <l>10mm [0 max. 25cm

@ STRAT SlJPORT HIDROrlOLATIE M 50 gr,02cm ldriscult ;;i ornorsof

@ HJOROIZOLAJIE ELASTIcA ORIZONTALA © STRAT PRQTECJIE HIJROIZOLATIE M100A gr.,2-3em

@STRAT DE RUPERE A CAPILARITA.,TJl (PIETRI$) gr .• l0-15 em

®mLlE PCV SilU HIRTlE KRAFT @PLACA-SUPORT A PARDOSELII 81Oq.ARMATA OJNSTRUCnV CU REJEA IP6mm LA 20cm PE 2 OIRECTtl 1

@PARDOSEAlA Ml00(scliviSTt ~i rda~gr.a:m @fLINTA MO-12cm

@TENCUIALA INTERlQII..R.A gr.-15-2 em

@ ZloARlE INTERIQ1I,RA cARAMm g:-25cm @ DDP DE BITUM gem 2cm

fUMDATIE

I

SC.ll5

.11;' ,

, _ /1/ . '

/1; , ' :

_ . (j)

" III ' ,

I

B"'" 120m

143

142

3(41).

Fundatie sub un zid interior

de cor6mida. Lotimea fundotiei > 1,20 m, iar in6ltimea ei > 2,00 m

Destina!ie

Fundotio de fata,avind laFmea fundctiel B> > 120 em ~iina'I'imea H > 200 cm are oceausl destinctle co ~i cele doud fundotll precedents avind la~im eo fun doli ei B < 120 ern, ~i respectiv B > 120 cm ~i inoltirneo H <200 cm.

M ateriale folosite

La realiza.rea ocestei fundotil se folosesc, in general. ccelecsi materiale co si pentru cele douo fundctil .sirn i I are expuss a nterior.

Dimansioncre constructiva

lndicotllle specifice con·struetive se refera la latimea blocului de fundotie care trebuie sa fie B > > 120 em ~i 10 inscriereo unghiului 0: de repartiw.re a eforturilor intre limitele admise ; inaltimea totclc a fundctiel va fi H > 200 em ; centurile de beton armat vor fi' situate una intre bloeul de fundatie si soclu (fundotio in elevatie), iar cec lcltd 10 portec superiooro a scclului.Tntre acesta ~i zidul sustinut,

Tehnologia executiei

Fundotia amplasat6 in teren cornpreslbil. avind lctimeo Iundo tiei B> 120 em ~i lnoltimeo toto,la a fundctlel H> 200 ern, destlnoto sustinerii unui zid po rta nt interior (fi g, 41, a), se reo I izea za in urrnctoorele faze de executie : • trcsoreo ~i • soporeo scntului de fundctle, de IOiimea blocului de Iundotie B > > 120 em ; • turnorea ~i • cornpo eta rea in straturi a betonului din blocul de Fundctie, cu. niveloreo ;;i • verifieorea ortzontclltctil ultimului strut ; • executarea co'frajului pentru scclu \ii centurile de beton ormat de 10 bozo si partea s uperiocrd a acestuio ; • csezoreo pe betonul j'ntarit al blocului de fundctie a crmcturii din centum de betan ormot de 10 bozo soclului ; • turnarea ~i • vibrarea betonului in centura de beton armat de 10 bozo soolulul ; • turnoreo ~i • compoctareo in s.traturi a betonului din soclu eu • nivelarea Sl • verificorec orizontolitotli ultimul ul strct : a fundatiei ; • turnarea ~i • vibrorea betonului in centurc ide beton armat de 1'0 partea s uperioord a Iundotiei, cu • n ivela reo ~i • verificarea 0 rizonta I i toti i fetei superionre ; • decofrorea ; • executcreo umpluturii cornpncto te.

Cofrajul lateral pentru turnarea soclului ;;i a eenturilor de beton armat, de la parteo inferioar6 ;;i de 10 partea sup ericoro 0 fundntiilor, so va monte co in fig, 41, b,

b

Fig. 41. Fundotis sub un zid interior de caramida i lotirTiea funda-

jiei > 1,20 m, ior inaltimea fundajiei > 2,00 m :

a - sactluna trcnsversnln ; b - rncntcrec cofrcjulu! lateral pantru turncreo soclului ~i a cenlurilor de heton arma! : 1 - teren de fundo re ; :2 - bloc de fundalie (talpa) ; 3 - centurd de baton armat; 4 - arm6tur6 In centuro ; ,5 - soclu ; 6 - strof supcrt ; 7 - hidrclzolotie elastica orizorrtolo ; 8 - strut de protectia : 9 - zld interior la parter; 10 - dc,") de bitum :11 - plnco suport 0 pardoselii pcrterului , 12 - pietris : 13 - strot de sepo rcre ; 14 - urnplulurc compucto to :

15 - rnontcnti (chingi) ; 16 -~proi!uri : 17 ~ ponou de eofro],

I SC,1:7,5 I

FUNDATIE AMPLASATA IN TERENURI COMPRES1BILE

I

NOTA: I

1) SE RECOMANDA CA: {t)0.7 c~25-35cm h)-30cm

2) LA INTERSECTIILE CENTURILOR [coltur i. rqrmficotii incrucisor! l BARELE LONGITUDINAlE SE VOR PETRECE TNTRE ELE PE LUNGIMI DE MINIMUM 30 DIAMETRE

3) 45 '(ex:: ( 50·

4) B (Ia!imeb Iundcjiei l > 1,20 m 1-1 (,nallimea Iundojiei}'> 2,00 m

1.TEREN DE FUNDARE COMPRE-

SIBIL 2. BLOC, DE FUNDATIE 850 3.TALPA SA,BlOD

4.ETRIERI <1>lOmm 10 25cm

5, z-a ARMATURI OB 37 io)10mm

6. FUNDATIE iN ELEVATIE 875-8100

7. UHPLUTURA TN STR'A'tURI COM-

• PAC TATE

8. CENTURA B A B 100

9· STRAT DE RUPERE A CAPILA-

. RITATIIJpietri~~10-15cm

10, FOliE PVC SAU HIRTlE KRAFT 11. PLACA-SUPORT A PARDOSELII B50 .. 10cm

12. DOP DE BITUM .. 2cm

13_ MORTAR f'.:\50 DRISCUIT SI AMORSAT CU BITUM TAIAT" Z~m

tz, Fi $IE CA LlPITA CU BITUM

15, GRINZISQARE 5·7 (6x91cm 10

, 50-70(50-90) cm

16. TERMOIZOLATIE Imoloz, zguro) l' 6-8 em 17. PARDOSEALA qlN DU$UMELE

FAQUITE,'2,2cm 18 .. PERVAZ

19,DIBLU DE LEMN 6><6em 1050cm 20. ZIDARIE INTERIOARA DE CARA-

MIDA~25cm 21. TENCUIALA INTE~IOARA"1,5cm 22 .. HIDROIZ ELASTICA (2strCA~

+ 3 sir. BITUM ) 23, MORTAR DE PROTECT IE A HIDROizOLATIEI

(sub zid interior lo construct ii fara sub sol )

,

//) -« ///--I~__"'r---""-7-<'-~-_;__--I': :;w

/// /// yFc

-+ ~8~>~1.20m

144

145

k, Fundaiii sub zldurl despartitoare neportante

;:;;_

, A ~~

FUNDATIE Atv1PLASATA IN TERENURI COMPRESIBILE ~'"

(sub zid interior to constructii

I NOTA: I fnro _ subsot l ,

1) SE RECOMANDA CA'{r:< 0.1 c~25-35cm h)30cm

2) LA INTERSECTIlLE CENTURllOR 'i cotturi , romif iea!ii , incrucisori J BARELE LONGITUDINALE

SE' VOR PETRECE iNTRE ElE PE LUNGn~1 DE MIN. 30 DIAMETRE

3) 1.5"<0« < 50'

4) B il6!imea tundntiei 1>1,20m

H [inaljirnea lundojiei I> 2.00 m

de 10-15 em, ior grosimeo zidului despc1ir1itor, neportant, maximum 15 cm (in functie de mote.rialul folosit 10 realizarea zidului), inaltirnea de maximum un nivel, iar lungimea lui de 'maximum 300 em, in cazul incore placa-suportse executa din beton sirnplu Bl00. In ceeo ce prlveste incorcoreo tronsmisd pl6cii, aceasta nu va depa~i 1 000 kgf/m.

1 (42). Fundotie sub zid interior neportont.

Placo-suport a ,pardoselii este csezuto pe teren sonctos

Destinafie

Fundctio constituitc din insa~i placa-suport a pardoselii porterului (sou subsolulul), csezctd pe teren son atos, estedes tl no to s usti n eri i zi d uri lor despertitoore, neportante (situate In spojii protejate de inqhet], cu grosimea de maximum 15 em, rnaltimea unui nlvel, ~i trnnsrnltind plocii 0 lncorcore de eel mult 1000 kgf/m.

Tehnologia executiei

Fundctic de sub un zid interior -despartitor, neportant, reolizot6 de insdsi plocc-suport a pardoselii csezotc pe teren sanatos (fig. 42). se rnotericlizeozd 1n urmntoorele faze de executie : " csezoreo pe terenul sonatas, nivelot, a unul strut filtrani!: de pietri!? qros de 10-15 em ; • acoperirea pletrlsulul cu un strut de seporore (o sezot In confinuarea hldrolzolctiei orizontcle oplicotc pe fundotio zidurllor .portante), pentru a impiedica scurgerea laptelui de eiment din placo de beton i e rurnoreo betonului in plcco-suport q pcrdos elli, cu • nivelarea ~j • verificare.a orizontolitat,ii fetei superioare ; • in cazul in cere plccc-suport este armata constructiv sou local, 'sub zid S8 csterne Inti; un strat de beton gros de 3-4 ern, pe e] se o·~az,6 orrnoturo ~i se toorno restul de beton pin6 10 obtinerea grosimii prevczuts pentru p,aca-sulPoft. e Zidul despcrtltor neportant se executa pe un strat de mortar de ciment gros de 2-3 em, reolizot cu nisip rrrdrunt.

De 0 parte ~i de alto a zidului inferior. se executa pardoselile prevnzute in proiect, pte un • strnt corespunz dtor de urnpluturc termoizolontd.

Materiale folosite

La reolizarea acestei fundcfii se folosesc urrnutoarele materiale : beton simplu 8100 pentru plocosuport i otel betan 08 00 pentru orrndturile constructive; OB37, PC52·sau plase sudate din STNB sou STPB pentru orrncturile de sub zid; pietri~ pentru strutul filtrant, hirtie de 125, g/m2 sou carton, sau lmpislituro bttumotc, sau folie PVC pentru stratul de ocope· rire a pletrisului.

-I, TEREN DE FUNDARE COMP

Bil 2 BLOC DE FUNDATIE' 850

3. TALPA BA/BlOG

c . ETRIERI <j\10mm 10 25cm

5, 1.-8 ARMATURI 0837 <P> 10 mm 5, FUNDATIE iN ElEVATIE B 7. Ut-.1PLUTURA iN STRATURI C

. PACTATE

8.CENTURA BA, Bl00 .

9. STRAT DE RUPERE A - TATII (pie t - 10, FOLIE PVc. SAU HiRTlE KRAFT 11, PlACA-5UPORT A PARD05El.,II 850" 1Dem

12.DOP DE BITUM:t- 2cm

13. MORTAR M50 ORISGU1T 51 AMORSAT CU BITUt~ TAIAT;'-2cm 11., Fi SIE CA L1PITA CU BITUM

15, GR'INZISOARE S~7(5):9lcm 10

. 50-70150-90)cm

16. TERMOIZQlATIE I rnolozzquro] ;i'6-8cm 17. PARDOSEAlA [JIN OU;iUtv1ElE

FI~ l:rUITE ~2,2 em 18_PERVAZ

19, DIBlU DE Lt:MN 5~6c"'1 lc 20, ZIOARIE INTERIOARA DE

MIOA .. 25cm

21. TENCUJALA INTERIOARA~1.5cm

22. HIDROIZ.ELAST1CA (2str_CA .~

+ 3slr. BITUM ) 23, MORlAR DE PROTECTIE A

. HIDROJZDLATIEI

Dimensionare constructivD

La recllzoreo fundctiel se va tine seama de toote conditiile core se cer sntlsfricute de cotre toate fundotiile. lndlcctiile specifiee constructive 5e refera 10 modul in care incdrcoreo, pe care 0 tronsmite pl6cii zidu 1 ui interior despd rtitor neporto nt, d eterm i no structura ~i dimensionorea acesteia. Astfel, in cozul in care zidul desportitor tronsmite 0 incorcore de maximum 400 kgflm ~i are a lungime de maximum 300 em, placa-suport se poate realizo din beton simplu Bl00 ;;i grosime de cel putin 8 ern ; in cazul in care sub ploca-suport pe care a~·elam zidul despcrtitor se g6- sese conduete de instclcjii ingropate, placa vo fi reallzotd din beton 8100 in grosime de 10 em ~i armat construetiv cu 0 reteo din vergele metalice 0 6 mrn 08 00, dispuse 10 20 em pe doud direcjii perpendieulore : in cozul in care ziduI desportltor transmite a Inccrcore cuprinso intre400 ~i 1000 kgf/m ~i are 0 lungime de peste 300 ern, placa-suport se va realizo din beton Bl00, in grosime de 10 cm armata transversal sub lid, pe a la1;ime de 100-150 ern, eu a rejeo avind eel' pujin 3 boreyrn liniar 12) min. 6 mrn, daea se folososte otel-beton OB sou 05 min. 5 mm pentru STNB. Grosimeo strctului filtront de pietris vo fi

Fig. 42. r :"::ldatie sub Uri zid interior neportcnt . placo-suport a pardoselii este ar;ezatd pe teren sa-

natos. Secti une tran sverscld :

1 - taren de lundc re : 2 - pletrls : 3 - simi de seporcre : 4 - plccc-suport a pardoselii parterului ; 5 - a~mqturo construetiva sou loeole : 6 - umpluturn iermoizoJanla ;. 7 - pcrdosecld :

8 - zid despcrtitor neportont.

147

146

~g tt'5N'v'7d

58 tfSNtI7d

g~-m I

149

2(43). Fundctle sub zid interior neportont.

Placo-suport a po rdoselii este csezoto pe teren de umpluturo

cu grosimea < 40 em

Destina!ie

Fundotlc constltulto din insa~i placa-suport ,0 po rdoselli porteru I ui (sa IJ subso I u I ul), csezoto pe t8@ ren de urnpluturd cu grosimeo < 4'0 em are cceeusi destinotie co ~i fundotio slmilc rc, precedentc, o sezoto pe teren sanatos.

Pentru reo I iza rea aeestei fu ndctil se folosese in general cceleosl moterlcle co ~i pentru fundotio simllorc, precedentc. c sezuto pe teren sonatas.

Dimensionare constructi'va

La realizarea fundctiei se vo tine seamo de toote conditlile care se cer sctlsfdcute de cotre toate fundctlile. Referitor 10 determ inc rea structuri i ~i d i mensiondrii plocll-suport, in functie de incorcoreo pe care a trcnsmlte zidul desportltor, neportant. sus[inut, mentioncrn ca in cceo sto s ituctie placo S8 executa din beton Bl00. groasa de 8-10 em, armata cu retea de vergele metaliee 0 6 mm OB 00, dispuse lo 20 'em pe doua directii perpendiculore !?i cu 0 orrndturo suplirnentord formoto din douo verqele 0 8-1'0 mm. dispuse in pia ca. in lungul zidului. Groslrneo umpluturii compactate, in straturi, va f mai mica de 40 ern, iar g rosi mea strotu lui fi ltront de pletris, pentru ruperea ceplloritdtii, va fi de 10-15 cm. Grosimea zidului interior desportitor, neportant, vo fi de maximum 15 em (cdicd de 1/2 caramidCi eficiento), in funetie de ma-

terialul folosit 10 realizorea zidului. '

Tehnolo9ia executiei

Fundctic de sub un zid interior desportitor, neporta nt, renllzoto de insa~i placa -suport a pardoselii osezctd pe teren de urnpluturd eu grosimea < 40 cm

(fig. 43), S8 mcterinlizeozo in· urrnctoorele faze de executie: - executo rec umpluturii de pamin~ sou moloz in strcturi bins compoetate, pe a incltime totclo mai mica de 40 cm ; • csezcreo pe o censtd urnpluturo a unui strat filtrant de 'pietris, in grosime de 10-15 em, destinat ruperii copilcritct!l opel freatiee ; • acoperirea pietrfsului eu un strat de separare (osezot in eontinuorea hidroizolctlel ori'zontale aplicotCi pefundctio zidurilor portents), pentru a lrnpiedico scurgerealaptelui de ciment din placo de beton ; • intinderea unui strut de beton gr05 de 3-4 em, pe care. 5e osczo orrncturo constructive ~i crmoturo suplirnentoro, cxcte longitudinal sub traseul zidului desportitor. neportant si • turnarea restului de beton, pina 10 obtinereo groslmilprevczute pentru placa-suport.

Zidul desportitor neportant se executa pe • un strat de mortar de ciment, 9r05 de 2-3 em. reo lizo t eu nisip m6runt. De 0 parte ~i de alta a zidului interior • se executa pordoselile prevazute in project. pe • un strct core spunzotor de urnpluturc termcizolontd.

F1ig. 43. Fundojie sub zid interior neportont. Plocosuport a pordoselii este osezcrd pe teren de ump luturn eu g'rosimeo < 40 em. Sectiune trcnsverscld : 1 - teren de fundare ; -2 - urnpluturc ccrnpcctcto ; 3 ~ pietris 4 - simi de separore ; 5 - plcco suport a pardoselii parterului (; - crrnfrtur] suplimentare; 7 - urnpluturd ter moizolcnto

8 - pordoseold ; 9 - zid despcrtitor neportcnt.

150

11 FI~IE DECA LlPITA CU BlTUM

12 TERM9rzOLAJIE l'?;guro sou rnoloz) qroo·Bcm 13 PLACA 8100, gn.8-10cm arlTlJmconstrucliv

14 REJEA ¢6 mm to 20 em pe 2 !iredii 1.

1 'ARMATURb. SlJPUMENTARA. 2 ttl ~·1Omm

16 HIRTiE KRAFT (folie pev)

17 STRAT F lIT RANT (p let r[s 9 f. 8-10 em ) 18 ~jNT mMFACTAigr.":40cm

19 TEREN DE FUNCME

GRINZJi.OARE 'L_EMN 6,,9(51<7) em 10 9:J-70m

FUNDATiE SUB ZiDURI DESpARTITOARE NEPORTANTE

, ,

~ZARE (M50 drlscuit ~i crorsct)

ERVAZ 3,5xlScm gr.-l.5-2cm

RI2

~RCHET UJ g~Z2cm U~UMEA OARsA gr.-2,3cm

SC.1:)

L :0-70 om . I

5O-mcm

..

,.'///.',-- .$

-'.///

• \ l.

., ."

.',

... I .

.///

.-///

'///.

. .

. '.

NUTA. Placo-suporl a pordoselii o;;ezala pe teren limpluturo gr . .:. 4.0"m

151

fUMDATIE SUB ZIDURI DESpARTITOARE ·NEPORTANTE

, . - , -

1 zo DESPARTI10R NEPORTA NT gr """15cm

2 TENCUIALA ~g';'1,5-2cm ..

3 cARAMIOA RUtvlBETON [rnltlsEToN 1 4 MORTAR

5 CUI

6 MORTAR EGA.UZARE M50 (dr¥uJt ~i ojnorsct I

7 ERVAZ3,5x45cm gr~15"2em

8FRIZ

9 PARCHET W gr-%2 em @mU?UMEA OARBA gr.~2,3 em

NOTA. Ptccc-suport a pardoselii a~e'za\a

pi;> tsrsn umpluturc gr. "'" 40 em

! R'?tE CA LlPITA OJ BITUM'

. TER~OIZ. DeAriE (zgura SQlJ molozl gr.6.8.cm PlACA 8100,gr,,8-10 em nnTlClia. cmstructiv

I. RETEA </.16 La 20 em pe 2direc,Hi 1 ARMATURA SUPu.1ENTARA2 ip 8-10cm

'HIRTlE KRAFT (folie 'PCV]

S.TRf\T FILTRANT (pielri§ I g~~8 -10 ern PAMINT COMPACTAT gr.<:: 40 em TEREN CE FUNOA.RE

® GRrNZI5,OARE l£MN In 50~ 70cm

",

,,.

-:/;/(' '." .. W

1//",:

- 'II I-

///,'

'.~/,"

,///

152

3(44). Fundotle sub zid interior neportont.

Placa-suport a pardoselii este csezoto pe teren de urnpluturo

cu grosimeo > 40' em

Destinafie

Fundotio constituitd din insa~i plccc-suport a pordo.selii porterului (sou subsolului), a;;ezata pe teren de umpluturri CLt a 9 roslme de 40-120 em, are oceecsi destinotie to si celelclte dcuo fundatii similore, prezentcte anterior.

Materiale folosite

La reo lim rea ocests! fundotii se folosesc in ge~ nercl oceleosi materiale co ~i pentru celelolte douo fundctil si m no re, prezentote 0 nterior,

plocil de 100-150 em ~i lonqitudirio] cu rrururnum 4 bore, din care dcuo bore sub zid (fig. 44,0); in cczul in core zidul transmite inccrccri mai rncrl, intre 400- 1000 kgf/m placa-sup-ort se vo reoli,zo din beton 8100 crrnof conslructiv cu rejeo de vergele metalice .06 rnrn O~ 00, dispusela 20 em pe doua direcjii perpendiculare ~i, in plus se recorno ndd ~i 0 ingro~are a plocl), de-a lungul zidulul, care 5e VC'.l ormo longitudina J cu 4 0 8 , ., 1 a rnmsi tronssenso I curetrieri des. chi~i 0 6 mm 10 20-25 cm unul de altul (fig. 44, b).

Tehnologia executiei

.Fundctio de sub un zid interior despcrtitor, neporta nt, realizata din insa~i plcco-suport a pardoselii o~ezata pe teren de urnpluturd cu grosimea > 4,0 cm, se rnotericlizeczo, in oceleo$i faze de executie ~ca $i fundatia simi/ora, precedemis, a;>ezato Pe tsren de umpiuturo eu grosimeo < 40 em. Decseblreo consto in faptul co pentru cozul 01 doileo pee urrrplutura cornpacta este necescr • sa se traseze cxaztdulul interior :;;1, in lungul ei, • sa se ereeze santul coresp,u~z'qtor'ca latime, adincime ~i ponte intra 45 ~; 6~l"', pentru co 10 rind'ul lui, • stro tul de pietris acoperit- ICU • unstrat de separare (o sezct in continuorea hidroi,zol;atieiorizontale cpllccto pefundatlo zidurllor portcnte), sa poata co putn profi I u I Cores p unzdtor core s6 perm'ita

IP reo I izo rea, in fino 1. a ing roso rii locale ('I ploci i, in lungui zid ului. Pentru armorea ingro~6rii ,plodi, •. se vor risezo inti] etrieril deschlsl, .opoiarmat\.lrile SU~ plimentore longitudinole {porolele cu Q)(Q zidului), in rest ramin, volabHe loote celelolte indicctlidqte pentru Iu nd atlo si mi 10 r6 prezeritat6 anterior.

o imens iono reconstruct i va

La reolizoreo Iundctlei S8 va tine seama de toate conditiile care se cer sotlsfccute de catre toate fundcitiile. lndicotiile specifice constructive se referc, co $i in cczurlle precedente. tot la modul In core Inccrcored, pe care a transmite plocii zldul interior despartitor, neportont, determine structure ~i dimensionoreo aces!eia. Astfe!' dcco zidul despcrtitor transmite a inccrcore de maximum 400 kgf/m se recomond6 co plccn-suport sa se reo!izeze din beton B100 armata !ronsversoleu minimum 3 0 6 mm, pe a IOtime 0

Fig .. 44. Fundojie sub zid interior neportdnt. Plocc- suport a pclrdoselii este osezot d pe teren de urnpluiurd cu grosirnea > 40 em. Sectiuns transversale priri [undojie, in eazul in -core zicltll desportitor rronsrnite o.inccrcore de :

o - maximum 400 kgf/m ; b - 400.,,1000 kg,f/m : 1 - teren de lundare; 2 - urnpluturc cornpqctnto '; 3 - pietri~: 4 - strot de se.parare;;5 - plnco super! a. pardoselii porterului: 6 - crrncturi suplimentcre : 7 - ormoiura tronsversal6; 8 - urnpluturc terrnoizclorrto ; 9 - pordoseala ; 10 - zid despcrtitor neportorit.

153

:, J;/ : -' Iii, . if. :

):: :, 'Ii; ,III . !I;:. Ill. 11/:', /{,:,<jil:,';#', ';;!'::~ , ,-;11 11/,' III, '. (II',' , ;/1 ,:III_:', 'III. .. I~.' ',.»'/:

. /1 .. '/11' ·111 ,.III,' 1/1', ;XI, '/#' -/# ".11/ ','111 .>, .:, III ' . i1': ill . '-11/ ""II/ - ";1/ :.; -/;1 '.: ':III ' .. li--: ,i;/'

FUMDATtE SUB ZIDURI DESPARTITOARE NEPORTANTE

- ~

11,5

G) ZID DESPARYHOR NEPORTANT gt.o:-15em @TENCUIALA INTERIOARA gt:~~-2 cm

mtARAMIDA RUM8ETON (RBROBETON) !VIORlAR

OJ!

MORTAR M5Q (dri!?cuit _?i nmorsot, gr."15-2cm)

(7;pERVAZ 45"35 em I:;P~E~-

(6)FRrz

@FARCHET LU g[>2,2 em (9)JU$UMEA OARBA g[>2,3 cm

@ GRINZI~OARE LEMN 6,9 (5,<7) cnY50·70c.nt

~ FIsIE CA LlPITA CU BlTUM

@ TERMOIZOLATIE !zgura, moloz) yli'&8cm @l PLJC.ii B100 gr:8-10em

@ REJEA (.b5mm 10 20cm orrnele direqii J__ G§l ETRJERI CESCHl;iI<t>6mm lc 20cm

@ AFl.MATURA SUPLIMENTARA 4 rt>8-10mm ® HiRTlE KRl\FT (folie PCV)

@ STRAT FllJRANT'ipietri?) gr.:8-1Oem,

@ UMPLUTURA PA.'v1iNT COMP.A£TAT gr.",.. 40em @ TEREN DE FUNDARE

- I

NOTA. _+ SQ-70an

Ploca-s__port Q pardoselii a;;ezota pe

teren umpluh.lrp gr".. 40em

r

S

/,

I G~RINZJ$OARE L_EMN 6x9 (5x7) em ln 5O-70[m FISIE CA UPITA OJ BITUM

TERMOIZOLATIE izgurC, molozl gJ106-8an PLAcA 8100 gn=S-lO em

15 RETEA es \0 20em

16 ETRIERI DESCHISi es 10 20 em

1 ARMATURI 4 opa:10mm suplimenture as HIRTlE KRAFT (folie PCV)

19 STRAT FlLTRANT (pietri§.l gr"S-10em @ U~PIl1TURA PAMiNT gr ~ 40cm, ,@ TEREN DE RJNDARE

fUMDATIE SUB ZIDURi DESPARTITOARE MEPORTAMTE

• •

1:.:: _/.,/' . /// /// . ///'///: //1

(z1L_.l:t ('- / '-:~.,\,/<;Z" "C«Z> y /2\ 5);:~~'<"-'Y:0<\V/;<>,Y.0~

~ . ~ - _. ~ ,~ .

ZID DESPARllTOR NEPORTANT g~-=15em TENClJiALA ~w15-2 em \interionro.) cA.RAMIOA RUMBETON (fibrobetonl

MORTAR

CUI

6 MORTAR M 50 (driscuit !?i urnorsot l gr-1,5-2 em 7_ PERVAZ 3,5"3,5 em

FRIZ

@ PARCHET LU gr"'42em

@ DU5L!MEA OARsA g[&2?cm

NOTA, Ptacu-suport a pardoselii m;;ezota. pe teren umplutura gr.=- 40 em

SC.1=3

154

,--11/',

I, '

" ,'_ i//

//1-'-,', "

'1/1 --

I ,~ ,

155

B.

Fundafii

construcfii

cu

subsol

a. Fundafii contlnue rigide, de betonsimplu, sub zidurl portante

1 (45). Fundotie continuo rigida, de beton sirnplu,

cu sectiuneo dreptunghiulara, sub un zid exterior de c6ramid6

Destina!ie

Fundotlc continua rigida, de beton simplu, au sectiunec dreptunqhiulcrfi este destinot5 prelucril ~i tmnsmiterii 10 sol 'a lnccrcdrilor de pe zidurile exterioore ale constructillor cu subsol, avind structura de rezlstentc din pereti po rta nii rea I izo tid;" zido rie sa u beton. Co ~i In cazul constructiilor faro subsol, oceosta este fundatia cea mai utlllzcto la recliznreo construetiller 'de c16diri.

Materiale folosite

Pentru renlizoreo acestei fundotil se foloseste, in general, beton simplu 850, ~xecutat cu ciment P400. Dace fundctio urrneozc a fi crnploscto in soluri cu ape agresive, se folcseste un beton eu eiment metalurgic M400, nor pentru fundctiile amplasate in tereh umed se foloseste beton CUi cirnent cu trns. Dozajul de ciment vc fi de 280-350 kg clment/rn-' beton.

D~mel1lsionare constructive

La realizarea fundotlei se va tine seama de tocte conditiile care se cer sotlsfucute de cotre toote funda~iil~, lndlcotiile specifice constructive se referola Intimea minima constructive care va fi egala cu latimeo zidului exterior, plus cite 12-15 em de fieeore porte a zidului, necescr pentru recllzoreo hldroizolotiei verticcle a zidului ~i a protectlei aeesteia, precum ~i pentru simetria Iundotiei in vedereo obtinerii unei inccrccrl centrice. CHrele intermediare, care pot re:zu/to, se rotunjesc 10 rnultipli de 5 em. Indljimec fundojie! (adincimea in terenul de fundare) va fi de eel putin 40 em.

Pentru co eforturile de intindere din incovoiere In fundatia continua din beton simplu sa fie neglijabile co valoare, trebuie sotisfccutc conditio co tg 0: ~ ;;;: Ig 0: min. Valorile pentru tg 0: min=HII sint date in tabelul indicat 10 fundatia slmllcrd, de sub zldurile interiocre, care urmeezo.

Tehnologia executiei

Fundotio continua rigida, de beton simplu, eu sectiune dreptunqhiuloro, de sub zidurile exteriome ale constructiilor cu subsol, cu structure de rezistento din ziddrie portcnto de cara:mida sau beton (fig. 45), se renllzeczo in urmctoure!e faz:e de execuHe : - troscree ~i • executcrec scntului de fundctie ; ;. turnarea ~i • compoctarea betonului in fundo tle (in stroturl), cu

• nivelarea ~i "verificareo o rizontolltotll ultimului strot ;

• pe fvndotie se intinde _un strat de egalizare (suport 01 hldrolzolotiei) gros de 1,5-2 em, din mortar de ciment 0 driscuit ~i, dupe uscare, 0 ornorsut eu bitum

taiat sau cu suspensie de bitum filerizot(SUBIF);. pe stratul .de egalizare se aplica 0 hidroizolctie elastica sou 0 tencuio lo impermeobil6. Cele douo straturi de carton bitumat (Ca400) presnrct eu nisip, ole hidroizolctiel elastice, S8 lipesc intre ele ~i de stratul suport eu mastic de bitum topit (numai din loc In loe). Este indicat ea peste ultimul strot al hidroizclotiei so nu se moi aplice bitum topit, pentru 0 se preveni 0 eventucle alunecare a zidului; • zidul exterior se executa pee un 0 strat de marta r de cl men! (p rotectio hldroizolotlel) gros de 2-3 em, reclizct cu riisip mdrunt.

Pentru aplicarea hidroizclcfiei vertico le exterioore, tehnologia vcrlozo in functie de modul cum a fost executoto sopoturo pentru subsol : in toluz sou vertical. Aceosto tehnologie vo fi expuso in volumul 01 doileo 01 lucro ri! "Hidraizolatii".

Spre interior, pe sol.. se o sterrie un strat filtront de pi etris, pentru ru perea co pi 10 ritatii, 9 ros de 10- 15 ern, • se ocopero cu un strct de seporore (o.sezct in continuarea hldrolzolotlei orizontaie opliccto pe fundctie), pentru a impi_edica scurgerea loptelui de cimen! din beton, ~i • se toornc placa-suport a pardoselii subsolului, din beton 850, in grosime de 10 cm.

Fig. 45. Fundojie continuo rigido, de beton simplu, cusectiunec dreptunqhiulord, sub zid exterior de

cor6mida. Secjiune transversala :

1 - teren de fundore ; 2 - fundotie ; 3 - strut suport : 4 - hi· droizolotie elastica orizontolii ; 5 - straf de protec!ie : 6 - hidrolzolctie elastica verticolii ; 7 - fis!e suplimentar6 de ccrton as" Icltot ; 8 - mortar de vor gras ; 9 - zid de protectle ; 10 - beton B 35 ; 11 - urnpluturo cornpoctctd ; 12 - zid exterior 10 subsol; 73 - placo suport a pordoselii pcrterului : 14 - pietris :

15 - dop de bitum ; 16 - strot de separore.

156

J .J

FUHDATIE CONTINUR RIGIDR DE BETON SIMPLU

I:U SGCTIUH& DR&PTUHDHIUL.RRR SUB UN 21D EXTERIOR a

~ ~

::

'0 TretN DE FuND,IJX " " . "" .

® fUNC:V;1:if ocrbJo.j 13 SQ CO ~ITI N U", ,'" • ..,

® MOETAI<:: t1 &l DR.ISCUIT 51 .I.l1a:::IAT ClJ. 00\Ji0\ TAJ.!,T

, . 40 ... 70:+ 61-Tur1 .,. 00- 30;:' ~NZ.LNA j. a~,'rt\ .,_' -;,.,

"@\olllEcizoune Qi1.1z?h'A,I...i.,-2~~ c.A."~ •• ?,o,v.ft.l'> • ..Iw;.,

® ~~ 1%·Pl<C1I~qll:: ·,..2on 1-1,100 ~,. '".

® P ... T IIE1'OlI. e ... 1"6..,. - "

(i).ZlD txn:~ "0lt4 cID~IQl. ¢.~1·"" ,. ; • , "."

@no PIWIl:.'ale, fllDlW'lOV;r\t Vl"!C\"CAi.A .... :\2'0'" ~'

®M:JI;'rrA.l!~!lt.-ZIr:f.i;1,Ii! . ' •... " \;;:/.,'

® MCJer'!'£· or: VA£'rus <".'.5-20·"" --,.: •. ph. ",~. ;;'~::l!l~alU1$=::;-;;:G;d~=:::::::~i

® ~A!i!. !':tlPOlOf Oi1.f,iJ.)I1 ~I i\I"IJf.~; .litst>·;"{'.i-~e",

@D1euJ Le'HN G"_€-JC,s.c:~ "".. • ;i'.

@ fUN~A11e e,OR.oufM ,,~5 ("O~~()C",)

® Fe£VAZ 44 <>~

@F£lZ'1'2 '2 <.,

®p~ i.o n;:.!.c,", ' .' '.:: ." ® DO:?U~ 0',i:eJ. ·0'>1 ~ltlOUe. N~Gf:WlTt\.'" ,2'"\",

@ FOUr:. CIJ:!tIN A!'ll'ALTAl •

. @G>:l~.!.EMfI 5;1',,,, "',.'p,r.;' "'" 50"1,.50",,,

®J;~ .. :.,.;.. ('10 .. 07.)' .:

@ PlA<:.i,I!1.lMBElOH 00·00, !>'cm

@NI,.,iPlJ'5W+:\;5"... .

@J PlAfA rt:Too ~MI'Ui B..,t@ ll~l: l<li:A'fT (;.0,-,,," P

@~lV.T DE I:UPE!::U. c.:!"11A1::!TiI.~II~~~

@IT ..... \JZUL NATUI!A.l AJ_ :~!'~~Ii~~~

@$TT<OAT DE UMP1-UTlJRA~

(BINt: CDMPACTA:t)

@OOIOWi!A. 0111 ~ , .

,@ DOf' DE I'!lITUM ¢ ~ o..._

® Srt<ATASFALT TUi!NIo.T ~i!<.rn .• rAM~ ... : Z-'.%

@ !'tAo. PlCEf'ABi::ICATA "'DON ,. S ·"0(' ....

® e.otUl-H.IOCO'ZOIATiE I::II;IW. *5 -<; <_.

@ Tf:!'IC\.lIi\I.A t:~I!Hl.r.,V. I> ~

@ T1:.NCUIALA INTE1eIQAI<A * ;' ern

® O:1>l.TURA OCI'()K Al':HAT

® t:T!'!itp. ¢ e "'''' .

® A,E,!1i.TURI f'LAt<?eU

@l KIOI:OIZOlATIf. VU'l'1CAU. • 2. """'"00 c..>...... + ~ ""' ... ~u ... , \:)Il""l @l ~10RrAPc. DE f'OZA" fo '2. e"'"

if)':)U :'I.lf\.lt\ENTN'\C fENT!W ~eoo:.tl QJ ':'lOClUL {~ ... _,_"' .... )

fl~e SlP.L\~N""v.: FENTIOJ RAalR.DAEE/>." OJ !1iORQ1ZOLAl1J>, UlION11>..U,,\~ ~_L~Jo.,-r) lJALAST MAlWioIT f' ~-8=

.'

SCRRH 1:5

157

16 'v'SN'rt7d

158

2(46). Fundotle continuo rigido, de beton simplu,

CU sectiuneo drcptunqhluloro, sub zid interior de cdrornidc

functiede presiunea maximo pe teren, ~i de marca betonului din care s-o reolizot fundotio. Astfel :

Presiunec maxima Volorile mlhtrne ale tgoLpentru
p". befec ne ·de me rco :
pe teren.
[deN/em'] ! I
B50 BI00 B150
p" ~ 2 1.3 ~. , 1,0
p" = 3 1,6 1,3 1 , 1
p" = 4 1,8 1 .. 5 1 ,3
p" = 6 ~ 1,8 1,6 Tehno1logia execUltiei

Fundctio .contlnuc rigida: de beton simplu, cu sectiuneo dreptunqhilord, de sub zidurile Interioore ale constructiilor cu subsol, cu structura de rezistento din zidorie portonto de coromido so u beton (fig. 46), se reollzeczo in aceleo~j faze de execufie co /0 hmdatio simi/oro de sub zidurile exter/oore .• Hldroizolotto. zidul interior, co ~i • pl.oea-suport a pcrdcselii subsolulul au oceeo si tehnoloqie a executiei co ~i in cazul precedent.

Fig. 46. Fundcjie continuo rigida, de beton simplu, cu secjiuneo dreptunqhiulcrd, sub ziq interior de

cdrdrnidd, Sectiune transversaJe :

1 - leren de fundcre : 2 - fundatie : 3' ~ strot superl ; 4 - hidroizolotie elcstjco orizontcld: 5 - strut de protectie : 6 ~ zid interior 1.0 subsol ; 7 - dop de biturn ; 8 - plccn supert a pcrdc-

selli subsolului ; 9 - pietrls : 10 ~ strut de sepcrore.

159

Destinatie

Fundntio continua rigido, de beton slrnplu, cu sectiuneo dreptunqhiulord. este destinotd preluorii ~i trnnsrniterll 10 sol a incorcdrilor de pe zidurile interioare ale constructiilor cu subsol, avind structura de rezrstentd din pareti 'portanti reo llzcti din zidarie sou beton. Co ~i in cowl constructiilor fora subsol, oceasta este fundctio ceo rncl utilizcto 10 realizareo construetiller de clddirl,

Materiale folosite

Pentru realizmea ocestel fundatii se folosesc, in general, ocelecsi moteriale ca ~i pentru Iundot!o similor6, de sub zidurile exterioare, expuso anterior,

Dimensionare constructive

La realizarea fundatiei s'e va tine secmo de toote condltiite cape se cer s~tisfacute 'de cctre toote fund a ti i I~. I nd lcctill e specifice constructive' se refero 10 inaltimea fundatiei (adincimea in terenul de Fundore) care va fi de eel putin 40 cm : 16timea t61pii funda!iei vo fi de eel putin 40 ern, dcco prin colcul, sou din alte motive (co, de exem.plu, dlmenslunlla minime necescre executorli supriturilor sub forma de snnturi) nu rezulto 0 latime rnci more. Cifrele intermediare, care pot rezultc 10 stobilirea latimii fundotlel, -se rotunjesc 10 multipli de 5 cm. in ceeo ce priveste lotimile minime B necesore pentru executorea. sopoturllor 10 fundctiile contiilue, in functie de adincimea H o sopoturii, se orotc co :

0,40 < H ~ 0,80 ---+ B = 0,40 m 0,80 < H -< 1,00 ---+ B = 0,45 m H> 1,00_ 8=0,50 m

Pentru to eforturi!e de intindere din incovoiere in fundotlo continua din beton simplu sa fie neqlijabile co valoare, trebuie sctlsfccuto conditio co tg C( ~ tg ex min. Valorile pentru 19 Co{ min = HI/ 'sint in

FUNDATIE CONTINUA RIGIOA

I

DIN BETON SIMPLU

LJ;G~NDA

. ...,. P"UNDATI(;; 010. BETON B50

2. MORTA~ DE: PROT~CTIE:;l-2-3C1'1 ~ HIDROIZOLATII;;{2:CA400' SAU 2CA

. • . 500+3STR. ",TUM

4. STRAT FtlTRANT DE PII:TRI~ i

.5. ~iRT1!;;.KR.AFT (FOLIE r=c v)

S. PLACA DIN SI;;ToN esc#: 10CM 7. TERMOIZOLATll:: 4>6-8CM (ZGuRJ.) 8.DU$UM~A OARBA~2~eM

9. PARCt-l1;"T TIP L U j. 2,2CM

....,0. G"RI NZ IS 0 A R A S,,7CM LA 50 -70CH """"'.FRIZ '

/12. PbRVAZ 3,5><.3,5 eM

/13. DIBLU oc Lb"MN 6~6' .. SCM -14. Z'lDARIt; D~ CAR.6NT.):f 25CM

-15. T(;NCU1ALA ">i,5CM QNT~RIDR)

-1S. DOP . D~ BITUM:I 2 eM

SC.1: 3

17. STRAT SUPORT HIDROIZQL. 4-f,5-l2.eM -M50 DR.ISCUIT 51 AMORSAT

-16. FT;m;: CARTON ASR LIPITA CU BITUM

160

es VSNV7d IJI

"'" •

U V)

L

161

b. Fundafii continue elastice, de beton armat, sub ziduri portante

1 (47). Fund otie conti n u·o . el a stico, de beton armat,

cu sectiune dreptunqhiulcro, sub zid exterior de carolmido

Destfnatie

Fundotio continua elastica, de beton ormat, cu sectiune dreptunqhiulorc, este destinctc orelucril ~j transmiterii 10 solo incdrcorllor de pe zid:urile exterioare ale constructiilor cu subsol, ovind structura de rezistento din peretl porta nti reo lizo]i din zidarie sou betcn.

Aceosto solutie este indlcoto atunei cind, din unumite motive (nivel ridlcct 01 opei subterone, presiuni elective mari pe teren, teren de fundare cu 0 n~zistenta norrnuto mica sou teren neuniform) se impun latimi mori de fundctie ~i cdlnciml mici de fundare. in aceste conditii fundctiile din beton ormat sint mai rationale din punct de vedere' tehnico-econornlc, ele realizind economii de beton ~i sapatura~i oferind a s uprofuto mare de rezemare. faro crestereo qreutctii proprii a fundotiei.

Fundotio continua elastica de beton armat, cu secti une d reptu ng h i u lo re, este i nd icoto -o·tlmci cind loiimea talpii fundctiei este relativ mica.

Materiale folosite

Pentru rea I i.1O rea acestei fundctli se foloseste beton B 1 OO-B 1 SO (so u B 200 atu nci cind fu ndctio este supuso Io sollcltorl importante etc.). Arrnoturo utilizata este fie din bore drepte de ojel-beton 0837 sou PC52, fie din p lase sudate din STNB sou STPB. Co beton de egalizare 5e folosests 825. La executarea betoonelor se Ioloseste ciment P400 sou cirnent M400 care este rozlstant 10 cctiuneo apelor ogresive. Dozejul de ciment este de 280-350 kg clrnent/rn-' beton.

Dimensionare ccnstrucfivd

Lo realizareo fundatiei se va 1ine seamo de toote condltille care se cer sotisfdcute de cctre toote fundotii!e. lndlcotil!e specifice constructive se refera 10 inaltirnea fundotiei H care nu yo fi mai mica de 30 em ; latime9 fldnirno constructiva a fundctiei va fi egala cu I'atime{!zidului pius 12-15 cm de fiecare parte a ccestuic, r.ecescr otit pentru realizarea hidroizolctiei verticole o ziduiul, ~i a protectlei ocesteia, cit ~i pentru simetr:c fundctiel in vederea obtinerii unei 'incarcari centrtce, ciunqlndu-se in acest fel 10 0 la~ime minima constructlvd de 65-70 em, La stobilireo Tdtimii tolpii fiJfldo\lei se v,a tine seoma ~i de respectorea valorilor n ;.lime ole raportului HIB (dintre inaltime ~i liStime) oSll:et i ,cit sa se osigure rigiditoteo necesoro

fundntlel in vedereo reportlzcrii presiunilor pe teren, Valorile minime ole roportului HIB sint dote in tabelui di n fi$a fundctlel sim i 10 re (co re u rrneozc) de sub zidurile interiocre.

Ta I po fu ndotiei se a rmeaia la po rtea inferioa ra cu armature de rezis.tento dispusd trnnsversulv focuto din bare drepte de otel-beton (3 ;;? 10 mm 10 10-25 cm ~i cu ormatura de repcrtitie dlspusc longitudinal, facute din vergele metalice 06 mm 10 25 ern. Procentul minim de armore vo fi de 0,05%. Armaturlle de repnrtitie trebuie sa reprezinte minimum 10% din ormoturo de rezistentc corespunzdtoore. Se recorncndo a rma:rea fundctlei cu plase sudate STNB sou STPB in locul solutiei descrise mai sus. Grosimea strotului de beton de eqallzcre val fide 5- 10 em,

Tehnologio executiei

Fundatia continua elastica. de betcn armat, cu sectiune dreptunqhiuloro, de sub zidurile exterioare a Ie constructi i lor cu subsol, ovind structu ra de rezi stentadin zidarie porto nto decaramida so u beton "(fig, 47), se reolizeo zd in oce/eofi foz'e de execufie co 10 fundaria simi/ora, de sub zidurile interioare, care urrneozci.

Hldrolzclotlc, zidul exterior, cit $i plocc -suport a pardoselii ou cceecsl tehnologie de executie co 10 fundotio continua rigid6 de beton simplu, cu sectiune dreptunghiular6, de sub zidurile exterioare.

I

-___lL_----I-~

FUNDATIE CONTINUA ELASTIC.A DE BA CU SECTIUNE~

• ,.. t....-, ..

- ~

OREPTUNGHIULARA SUB UN ZID EXTERIOR ~

l.STRAT DE EGALIZARE 825 t 5-10tm

(sou bolost morun!)

2. FUNDATIE CONTtNUA ELASTIcA DE B.A 8,100 3J'-10RTAR M. 50 (driscuit sl omorsat cu biturn toiot) ;l 1,5- Zcrn '

I.. HIDROIZOLATE ELASTICA (2co 400 sou co 500 + 3 sir. bilu";l

5.ARMATURI FUNDATIE .¢10mm

I\~ 5. MORlAH DE WlR. GRAS '!.15-2cm

.---~----7,1 +-. -7. ZID DE PROTECTIE A HffiOIZOLA-

TIEl i~3em '

8.STRAT DE RUPERE A CAPILAAITATil (pielris) t. 10cm

9.f'lAcA SETON SIMPLU B50;il0~m

10. T~RMOIZClAT[E Izgum sou molozl_S'Bcm

11. HIRTlE AMBALAJ (folie p c v~

12 Fi$lE CARTON ASFALTAT lipitdcu bit 13.GRINZt:?0ARA 5x7(6,,9bn lipito'ru bitunl

14. DIJ~MEA OARBA Isclnduri. negeILiite) " 2,3 em

15.FRIZ

15.PARDOSEAlA DE ~RCHET LU"'Z2cm 17. PERVAZ 4 ~ 4 em

18.DIBLU DIN LEMN 6~6,,6e_rn 19.TENCUIALA 'INTEROARA i15cm 20.TENCUIALA EXl(SOCLU),,' 4-8tm 21, FUNDATIE TROTUAR B 35 (20)qOcrriJ 22.MORTAR M 50 ;c 2 em

23.BORDURA PREFABRICATA DIN

B 50 mozoicatii 1O>l14cm

Fig. 47. Fundotie continua elastica, de beton orrnot cu secjiune dreptunghiulard, sub zid exterior de cd-

ram ida. Sectiune transversa 10 :

1 - teren de fundare ; 2 - simi de egaliza re : 3 - Iundotie : 4 - armatur6 in lundctie : 5 - strut suport : 6 - hid roizolutie alcsticc orizontolc : 7 - strot de protectie : 8 - rnortor de vcrg'os : 9 - hid roizolojie elastica vert.icala ; 10 - fifie suplimentara de carton bitumot; 11 - zid de protectie : 12 - beton 835; 13 - zid exterior 10 subsol ; 14 - plocc suport a pcrdosel!i subsolului ; 15 - pietris ; 16 - urnpluturo cornpoctotd : 17 - strot de

seporcre.

162

2l"PLAcA TROTUAR PREFA8RICATA t 8 -10cm

;.I 2-3 em

sc .1:5

163

FUNDATIE CONTINUA ELASTiCA DE BA

DREPTUNGHIULARA, SUB

UN

CU SECTIUNE

ZID

EXTERIOR

, STRAT DE EGALIZARE 925 i,S·iQcm(sou bolasl morunlj

2 FUNDATIJ:' CONTINUA ELASTICA DE SA B)100 3 MORTAR M50 (driscuit srnrrorsot cu biturn Inial) t 1,5- 2cm t. HIDROIZOlATiE ELASTICA {2c aL.OOSQU co 500+ 3bituml 5 ARMATURA -FIJNDATIE ¢ 10 rn m 6 MQRTAR DE VAR GRAS" 1.5-2cm 7 ZID DE PROTECTIE A H10ROIZOLATliEi ~ 6,3cm 8 tiffiAT DE RUPERE A CAPILARITATlllpielrl?);ilOcm 9 PLAtA BETON SIMPLU B 50;l10cm 10, TERMOIZOLATIE (zgura sou moloz) ~ 6 -8 em 11 HIRTlE AMBAltu (folic pcv j 12 FISIE CARlON ASFALTAT

"( I i pita CLJ bit u

5c.1:7,5

164

"(

~-

"I;

~ 13.GRINZISORA S,,716xglcmlipita cu bit 14.0USUM·EA OAR8A(sclndurl negeluitell 2,3cm ®FRIZ

16.PARDQSEALADE PARCHET LU~

.PERVAZ l,,,4em c m

lSDIBlU OIN LEMN 5><6x6 c m 19.TENCUlALA INTERIOARA. i 15cm 20.TENCUIALA EXT.(scx;.\l..l) s t; -Sem 21.FUNDATIE TROTUAR 835(20x2 22.MORTAR M 50 '" 2 C m 13.80RDURA PREFABRICATA DIN 850

mbzaicala 10." 'lit, em

2! •.. PLACA TROTUAR PREFABRICATA

'18- 10cm

25. MORTARM 100 oF 2 em 25-DOP' DE BITUM 1- Zcrn

27. TROTUA.R ASFAlT TURNAT "'2~3cm panta:2-3o/~ • 28_TAUJZ NATURAL AL PAMINTULUI

29. UMPlUTURA , DE PAMINT BATiUT 30, TEREN DE FUNDARE 31.BALAST MARUNT;6'8-10 em

32, MORTAR DE PROT A HIDROIZOL. ;o2-3em

2(48). Fundatie continua elastica, de beton ormot,

cu sectiune dreptunqhluloro, sub zid interior de caramido

Destinafie

Fundctfn continua elastica, de beton c rrnot, cu sectiuns dreptunqhiulnro. este destinnto prelucrli ~i tronsmiterii la sol a incorcorilor de pe zidurile interioore ale constructillor cu subsol, ovind structura de rezistentd din pereti portonf renlizcti din zid6rie sou beton.

Cons.iderotlll e asu pro co uzelor co re justifi co a I egerea acestei solutii In locul fundotiei continue rigide, de beton simplu, sint oceleo si ca ~i cele fCicute pentru fundo!ia slrnllcrc de sub zidurile exterioare. Si aceasia fundctie, co ?i ceo precedentc, est€ indicot'o atunei eind latimea talpii fundotlel este relctlv mica.

Materiale fo~losite

Pentru realizarea ocestei fundotii se folosesc, in general, oceleo~i materiole co 10 {unda\io slmlloru, precedentc, de sub zidurile exteriome.

D i men si 0 n a re co nstruct iva

La realizareo fundctiei se va tine seurnc de toote condltllls care se cer sctisfdcute de cctre tonte fundntille. lndicotiile specifice constructive se refera 10 inqltimea fundotiei H care nu va fj mai midi de 30 ~m ; latimea' minima- ~onstr~ctiva 0 fundatiei va fi de 60 em, dar pentru csiquroreo rigiditat'ii' necesa re fu ndotiei, in. vedereo repa rtizd ri i presiun il or pe teren, este necesar sa fie respectate ~i volorile minime ale rcportulul dintre inaltime ~i latime HIB. Astfel :

stratului de egalizare ; II csezurec ormdturll de 10 parteo inferiooro a fundotiei pe betonul de egal,jzare ~i • ridicoreo ei pe purici pentru realizareo strntuiui de beton de acoperire 0 o rmcturil ; • rurnorao ~[ fI vibrorea betonu.lui in fundotl e, cu G niveloreo ~i '. verificarea crlzontc lltdtli fetei superioare; • pe [urrdntie se iMinde un strot de eqallzore (suport 01 hidroizolotlei) gros de 1,5-2 ern, din mortar de ciment • driscuit sl, dupe uscare, • amorsat cu biJtum taiat sou .cu suspensie de biturn filerizot (SUBIF) ; • pe strctul de egolizore se cplico 0 hldrolzolotla elastica. sou 0 tencuic lo imperrnecbtlc. Cele douo strcturi de carton blturnct (CA400) prescrot cu nisip, ale hldroizolctiei elostice, se lipesc intre ele, ~i de stratul suport au mastic de bitum topit (numai din loc in lee). Este indicat co peste ultimul strut 01 hidroizolutiei sa nu se mai oplice bitum topit, pentru a se preveni 0 evantuo lfi alunecore a zidului.

Zidul interior se executa pe • un strct de mortar de ci ment (protectio h idroizo i ati ei), 9 ros de 2-3 em. realizat cu nisip morunt,

De 0 parte :,;i de alta a zidului, • se asterne pe sol un strot filtront de pietris. pentru ruperea ceplloritolii, gros de 10-15 em, '. se ocopero cu hirtie 125 91m2, carton sou irnpis lituro bitumatCi, sau cu folie PVC (csezctd in continuorea hidroizolnjiei orizonta Ie oplico tc pe fundotie), pentru a irnpiedico scurgereo loptelui de ciment din beton iii • se tournn plata-suport a pardoselii subsolului. din beten 850, in grosime de 10' em. inainte de turnareo betonului, • se pun spre zldul interior scinduri pe cant; dupa intcrlreo betonului, sdndurile • se scot ~i gelul remus in lungul zidului • se umple bine cu mastic fierbinte de-bitum, turnat eu eanciocul.

)60

Fig. 48. Fundojie continua el'ostica, de beton armat, cu secjiune dreptunqhiulord, sub tid interior' de, c6-

ramidCi. Secjiurie trcnsversuld :

1 - teren de fundare ; 2 - simi de egaliz'ore; 3 - fundalie; 4 - urrncturu in furidotle : 5 - strut suport : 6 - hidroizolotie elastica orlzontcld : 7 - slraf de protectie : 8 - zld interior lla subscl : 9 - dcp de bitum : 10 - plccc suport a pqrdcselll sub-

solului; 11 - pletris : 12 - strut de separare.

165

Pres i uneo me XJ me pe teren pn [daN/em'l

S100 B150

Volorilo HIB peste co re nL,J mOl este neces.orc veriflcc reo lo

for~e tciatoare HIB minim

1 2 3 4 5 6

0.20 0,21 0,23 0,26 0,28 0,30

0,20 0,21 0.22 0.23 0,26 0.28

0,20 0,21 0,2.2 0,23 0,24 0,25

Armoreo talpii fundotiei se face pe bow acelora~iindicafii date la Iundctio slmllorc (precedentc) de sub zidurile exterioare ; 10 fel ~i stratul de equliznre.

Tehnologia executiei

Fundctlo continuo elastica, de beton armat, cu sectiune dreptunqhiulcro, de sub zidurile interioore ale constructlllor eu subsol, avlnd structure de rezistenia din zldcrie portcnto de carom-ida sou beton (fig. 48), se reollzeozn In urrnctcurela faze de executie: • trasarea ~i • scporeo scntulul de fundntie ; • turnarea, e nivelcreo !ii • verifi.carea orizonto.litctll

~
J-
W
m
w
0
II:::!
0
!---
f.J) .--...
c::J:: 0:::
'" _J
::r: W a
0::
Ie::( W
=:l !---
Z z
F
z 0
0 N
U
W S
!--- " ....__..
<:::( ~
0
z L
=:J cr: m r;~
lL.. c::r: FUNDATIE CONTINUA ELASTiCA DE SA (LA UN ZID INTERIOR)

CD TENCUlALA INTER!QMA;lltrn

CD ZlDARIE PORTANIA DEcARAMIDA;o25cm CD STRAT DE MORTAR.

QFRIZ

® PARD DIN PARCHETLudcm

® DU~UMEAOMlBA~tcm(scinduri mge.uitel (]) STRAT DE UMPLUTURA~~GURA(mo!o:z1

{;\ ". T" 6-8.em

\V PLACA"SUPCiRT DIN BETON-B.sG ,"10 c.rn

® HiRTlE DE Af\1BALAJ (FOLI E pev) @$TRAT FILTRANT -PIETRI~"10 -15c m (2!:lMORTAR M50!dri~OJit?i OrTiO.Fsotl

'* 1.5-2 em

® HIDROIZOLATIE( 2 str cA400:' 3sk bit!

<, (~FUNDATIE DIN B A B .. 'KlO

- @ARMATURA LONGtTUDt.NALA (@ARMATURA TRANSVERSALA (iiD STRAT DE BETON DE EGAliZARE " -825 ?5"100ll

® TEREN DE FUNOARE ® DOP DE BITUM.20Tl ® DIBLU DE LEMN

.6x6x6cm (~)pmVAZ4xt. em

® GRtNZI~OARE 5X7cm ®FI~IE C A

@ STAAT DE MdmAR prot" hidroi:z,,.:2-,3cm

SCAM 1:3

166

167

I'

3(49). Fundctie continua elastica, de beton orrnct, cu pante, sub zid exterior de can1mida

Destina!ie

Fundatia continua elcstlco, de beton crrnnt, cu po nte (sa u tesi to) este d esti nata p reluorll ~i tra ns m iterii la sol a incdrcnrilor de pe zidurlle exterioore ole constructiilor cu subsol, avind structura de rezistentc din pereti portoritl recllzotl din zid·arie sou beton.

Motivarea optiunii pentru alegerea acestei solutli este cceecst co 10 fundctio similarci cu s ectiurieo dreptunqhiuloro, de sub zidurtle exterioare. Spre deosebire de oceeo, [undcjic de foto este indicate atunci cind latimeo falpii Fundnjiei este relativ mare. Foto superio~Ta te~ita a [undotiei este [ustificotc de faptul co zonele respective nu contribuie in mod activ 10 prelucreo eforturilor ; prin indep6rtarea ocestor zone se obtin economii importante de beton.

MOferiale folosite

Pentru reolizarea acestei fundatiii 5e [olosesc, in general, uceleo si materiole co ~i 'pentru fundctio slmiloro cu sectiune dreptunghiulara, de sub zlduri!e exterioare.

Dimensionnre constructive

Lo reolizarea Iundotiel se va tine seama de toate conditiile core se cer sotisfocute de entre toate fundotlile. lndicotiile specifice constructive 5e refero 10 incltlmeo minima 10 marginea Fundotiei care trebuie so fie h = ('/3 ... '/2) H, dar nu moi mica de 15 cm. lncltlmeo H,ca ~i in cczul fundo\iei cu sectlune dreptunqhiulnrd, va f de eel putin 30 em, iar valorile mini me ale raportului H/B vor fi celie din tabelul dot in Hso fundctiei cnterioore. Armorea fundctiel se face pe bczn indicctillor date 10 fundctic continua elastica de beton ormat .• cu soctiuneo dreptunghiulara, de sub zidurile exteriocre, cu mantiuneo co in cowl unor eforturi principo!e mari de uluriecore se dispun ~i crrncturi inclinate cu 0 min. 12 mm. (numoi dcco rezulto din colculul de dimensionare). In acest coz se prevcd ~i orrridturi longitudinale constructive 10 parteo de sus 0 Iundotiei. Procentul minitm de armore se ia 0,05%. Grosimea strotului de beton de egalizore va fi de 5-10 cm.

Tehnologia executiei

Fundatia continua elastica, de beton crmct, cu ponte (te~ita) de sub zidurile exterioare ale construetiilor cu subsol, avind structura de rezistentd din pereti portcnti reollzoti din zidarie sou beton (fig, 49) se moterializeaza in urrnctourele faz'e de executie:

.. trosa rea ~i • sapo rea so ntu] u i de fu n do lie; • tu rnarea, • n ivel a reo ~i • verif co rea orizonto bi I itati istratulUi de egolizare ; • executa rea cofrcjului pentru obtinerea ponte-lor (teslturilor) ; • osezcreo ormoturii pe betonull de egalizare ~i • ridicarea so pe purici pentru reujizor eo strotului de beton de ocoperire a orrnoturii ; • turnoreo ~i • vibroreo betonului in fundutie, cu II nivelurea ~i • verificoreo orizontclitutli fetei superioare ; • executareoumpluturilor compactate intre pa n telefu n dctiei ~i pereti i sapatu rii.

Realizorea hidroizolotiei. • a zidului exterior, • co ~i a plocii-suport a pardoseliisubsolului au rrce eo s i tehnolcigie de executie co 10 Iundotio continua rigid6, .de beton sirnplu, cu sectiune dreptunghiularo. de sub zldurlle ex'terioare.

49, Fundatie continuo elastica, de beton ormor, cu ponte, sub zid exterior de caramido.

Secjiune tronsversclo

1 - ter en de Iundore ; 2 - strot de egolizore; 3 - lundctia : 4 - crmcturo in lundctie : 5 - strot suport; 6 - hidrolzolctie elastica orizontolc : 7 - strot de protectie : 8 - hidroizolctie elostica verticclc ; 9 - mortar de VOl gras; 10 - zid de protsctie ;11 - beton B 35; 1i! - zld exterior 10 subsol ; 13 - dop de 'bitum ; 14 - placa suport a pnrdoselii subsolulul ; 15 - pietris: 16 - urnpluturf cornpoctoto : 17 - strut de sepcrc re ;

fa - fi~ie suplirnentorfi cle carton bitumat.

Fig.

168

------------------------------------------------------------------------~

Fl_l ~DA.-_r 16: CONTINU~ Cl J ~6...r--...JTr;: SUB Ui'J

~LASTICA ZID b:.XT~:e~DJa

1_,:::r.. LU(I-IIDRGI~{:l'_".~I':O: ""I .1:__,,"'fF; 2.. ~ ~ r-ALT ar._j1 .rl;A I iJ~!l_J_""\ 2J"X. 3, & A ') i t ~~. kl 1 ;. ei.)C',~rl 4, Pi .,:::J.,."1 ~T JH12 ~c, F/."""C. 5 IYJP BITUI-1 ,..1",,,, B~"8_'.ll"Jn .

1i. ZfD PROTE:CTO'E AL I-lIDROI~ 12., MoeTAI2 F;eOr:HIDE.M10013cm

13. MO£TAlC Dt: VAl2-GRA~'h"1;5-.2an

14. MOETAE DE z:rIY>-El€~ 1:iM08TA12 :O:E.POZA _"1_5-2~," :!&A12MA:TU!2A LONG.\N rU~DA1;iE 17.1=UMDA'TIA B}iOO (COr..lTlt\lUA") 1& AE\..1AIUBA, TRA Nsv.TI'lFUNtJA1;\E. :19. BETON "E:GAUZ6.EE: B25~5-1Oco.c 2O.ZIDCA:~IvlI~""375<rn (EXT.) 21. TEUCUlALA \N-n:J?J~' 15~2(1" 22.DIBLU L1::NN 6><6 ... 6<1>1

23. PE£VAZ 4>4cm

24.. "PJ.:I2C1-1ET L U "!2.2=

25. DU~UIvlEA ~#2.;)0'tl 26.G"EIt>JZIQQA.~ LONGIT#S,,7<m

2'1. STI'2A, DE ZGUI<:!I":"\ ~-8c'" (Mm.oZ) 2B. PLACA DE EE10J '5IlvjPLU s5J

HIDT20I;::OLA'IL0~m:JI...J A:::>t="ALTAT lIPl'r eu BIT·JM)

31. f-IO~T/.J2. "~I ':i( D~~Cll;T" ~T ~~5-2"",, "32. H1);z71~ 1:£ M.{F.b..LA,;] (FO>-\~ PC V)

33. STe-t>;T:IE l2.~E AL c.A;PI~lT)!<:T.1I ~1Pun 34, R:\"'1\t-i"T DE UlvIPLLITlJE<>: ~,UT (PIETR.l§:)

55c 'PAt0i~iT NA.TlJRAJ._ (~ fU~J

t_",Ci,-})H; H ~3Q"rn.

f,.> 15cm. ~~q.20-o,'Z5

H~qZ:5.B

'r

'-J\~o

169

66 ttSN'v'7d ~

I::! :J Z

~ Z o U

UI

~

o z

~

170

..

U U)

4(50). Fundotie continua elastica, de beton armat, cu ponte, sub zid interior de ccrcmidd

Destincjia

Fundotio continua elostico. de beton armat, cu ponte' (te~ita), este destincto preluorf ~i tronsmiterii 10 sol c Incdrccrllor de pe zidurile interionre ale constructi i lor cu subso I, avind struct u ro de rezi s.tenla din pere]i portonti reclizoji din zidcrie sou beton. Motivareo optiunil pentru alegerea acestei solutii este o ce ec si co 10 Iundctio simllnrc, cu sectiune dreptunghiulara, de sub zidurile exterioore. Spre deosebire de oceeo, fundctio de fato este inso indlcutc iotunci cind IOiimea tolpii [uridofiei este relativ mare.

care, • amorsot cu bitum taiot sau cu susperrsie de bitum filerizat (SUBIF), Pe stratul de egalizar:e .se cplicc 0 hidroizolctle elastica, sou a tenculolc imperrnecbllc. Cele douo straturi de carton biturnnt (CA400) presorct cu nislp, 01 hidroizolctiei elostice. se lipesc intre ele. ~i de stratul suport, cu mastic de bitum topit (nurnni din loc in IDe). Este indicot co peste ultimul strat 01 hidroizolotiel so nu se rnoi aplice bitum topit, pentru a sa preveni 0 eventuclo olunacore a zidului.

Zidul interior se executa pe un • strot de mortar de ciment (prctectio hidrolzolotlel, ~i totodoto strat de pozo), gros de 2-3 em. reolizat cu ntsip rrrorunt.

De 0 porte ~i de alto a zidulul .-se o sterrie pe sol un strut filtrorrt de pietris. pentru rurperea c(i)pi!arita~ii apelor freatice. gros de 10-15 em, • se ccoperc cu un strat de separore (csezct in continuorea hidroizclotlel orizontole nplicoto pe fundctie), pantru I1l impiediea scu rg area 10 ptel u i de ei ment din beton, ~,i .se loa rna placa-suport a pardoselii subsolului. din beron 850 in grosime de 10 em. inointe de turnoreo batonulul in plocfi, a se pun spre zidul interior scinduri pe cant; duod lntorireo betonului, • s·cindurile se scot ~j' golul rornos in lungul zidului • se umple bine cu mastic fierbinte de biturn, turriot cu canciocul.

F~9. 50. Fundatie continua elcst lco, de heton armat, eu ponte, sub zid interior de earamida.

Sectiune transversale:

1 - teren de fundare ; 2 - strct de egalLzore: 3 - fundctle ; 4 - o rrndturo in lundotle : 5 - strut suport : 6 - hlcimizolplie elostlco orizontclo ; 7 - strut de protectie : B - ziq Interior 10 subsol ; 9 - dop de hilum; 10 - ploco suport 10 pordoselll sub-

solului : 11 - pietris ; 12 - strct de sepernre.

171

Materiale folosite

Pentru rea lizarea acestei fundctii se [olosesc, in general, ccelecsi moteriale co 10 fundctio similorO. cu s ectlune dreptunqhiulorc. de sub zidurile exterioo reo

Dimensionare constructive

Lo reollzoreo Iundotiel se va tine seoma de toate conditiile core se cer sctisfccute de critre tocte fundotiile. lndicctiile specifice constructive sint, in general. ccelec si co ~i pentru fundotio s lrnilnru, de sub zidurile exterioore. expusfi onterior,

T ehnQlogia execu!iei

Fundotin continua elastica. de beton o rrnot, eu ponte (tesito), de sub zidurile iuteriocre ale construepilor cu subsol, ovind structuro de rezistentd din zidcrie portonto de caramido sou beton (fig, 50),5e reolizeczo in ace/eosi faze de executie co si fundotia

• j -I !

simi/ara de sub zidurile exterioore, expusa anterior.

Pe Icto superionro 10 fundctiel • 5e intinde un shot de eqclizore (suport 01 hidroizolntiei), gros de 1,5-2 em din mortar de ciment • driscult ~i, dupe us-

OOt IISN II 7d '<i II>
U ~ 7
!!! I- I--tz; '" II)
1-' VI f!;o W cc li- N
U « ~~ '" ,~ OJ It)
W _J D 2:
l- -c ::L z
w ",>- _.l U.
0 «Vl a: 'Vi. ,« « 0
tl:: M ~ ,_ n, 0:: I- t"C ~
IL !:!:! ' z + ::; ::::> UJ
Co ~.~ 1« 0
w § 1--- ,<{ ,_ D· (l:: !;i co ..".
«...J "'''' w
0 «« 0 ~.~ 0::
~ <5 i=! a: z w (J)
uU X E>- :J 0 E o
0:: i£6~ « u", I- U
« ~ t::! z F"'F' I-NN:>=> l- I-- ~ 52 (f)
I- ::>:0 0 ~grri « ::J~~ _. => Z I
0:: cr: N a:: « co Cl. 1-0 <~ 0:: '"
0 0 ir ~~w I- eJ ~::> ::r_ .<:( '4: l- ii
L I 0 ~OD VlW;;rU::::>CD n, Vl
.it to cO ,.... oi oi
1-;" ..... .,.... ..... ,... ,..
r~=n
IJji.T- t
z
0 a::
f- a
w 0:
0) W
f-
W Z
0
.. :::r 0
u N
l-
V) Z
« ::>
_J
w co
::>
~<! VJ
::>
z w
l- I-
Z Z
0 «
u 0.
W
~. :::>
<:( u
a
z ~
::>
LL I:
0:: E
"'u
<! UJ~
._ J<{
a:: a:
'<C <{
90
No::
::::> UJ
...J I-
a_z
::L-
-'4:
Ul_.
o::::!:
<{::::>
I-u
O::z
Ow
::;:1--
.-:C'J 172

173

5(51). Fundotie continua elastica. de beton armat,

sub forma de grinda,

sub zid exterior de corornido

Destina!ie

Fundctio continua elastica, de beton armat, sub forma de grinde, este destlnoto prelucrii ~i transmiterii la sol a incdrccrilor de pe zidurile exterioare ole constructillor cu subsol, avind structure de rezistentd din pereti portoritl renlizcti din zidurle sou beton.

Motivareo optiunii pentru olegereo acestei 50- ! uti i este a ceeo ~i co 10 fund oti a cu secti u neo d reptunqhiuloro, de sub zidurile exterioare; solutio se impune ~i co urmare a incorcdrllor sporite care 50- lieita fundctic, justifidnd ~i forma de grindo. Fete superioo rc te~ita a tolpii fundctlel este justlficotu de foptul co zonele respective nu contribuie in mod octl ... 10 preluarea eforturilor ; prin indepcrtcreo ocestor zone se obtln econornii importante de beton.

Acscstc fundctie este indiccto otunci cindlatimea talpii este relotiv more.

Mo.eriale folosite

Pentru realizareo acestei fundot!l se folosesc, in general, oceleo si mater-iole co si pentru fundctlc continua elastica, de beton armot, cu sectiuneo dr eptunqhiulcrd, de sub zidurile exterioare de corornidc.

o i mens ion are ('0 nstru ct iva

La reollzcreo Iundotlel se va tine seamo de toote condltllle care Sf! cer sotlsfccute de cctre iorice fundotie. lndicntlila specifice constructive sint, in general, cceleo si co ~i pentru fundotio continua elastica, de betan ormat, cu ponte, de sub zidurile exterioare. In eeea ce priveste Ini5ltimea grinzii de beton ermat H' cceosto poate fi cuprinso total sau partiol in inal\imeo talpii fundotiei, in functie de dimensiunile calculate.

Tehnologia executiei

Fundntio continua elastica, de beton ormct, sub forma de grindo, de sub zidurile exterioare ale constructl i lor cu subso 1, avind structu ra de rezi stento di n pereti porta nti execu toti din zidorie sa u beton (fig. 51), se reclizeczc, in general, in ocelecsi foze de execufie ca 10 fundatia continua elastica, de beton orrnot, cu ponte, de s~b ziduri/e exterioare, /0 care se adougo • executareo cofrajului pentiu realitarea part!i de grindo armata care depdseste inoltimea tajpii. in ceea ce prlvaste - armature grimii, aceasta se monteczo odcto cu ormcturo tclp ii, iar .' betonui in grinda se toornc $i • se vlbreozo in continuarea celui din talpa fundotiei. Intre fundctlc-qrindd ~i peretii sopctur!i • se execute urnpluturi compcctote in -straturi.

Pe fete superioorc orizontol6 a grinzii armate • se oplicc 0 hldroizolntle ~i opol • se ridlco zidul exterior prevCizut pe fete lui exterioar6 cu. 0 h idro lzolotie elastica vertical6, protejat6 de • un zid de caramida csezotc pe cant; spre interlor • .se toorno plocc-suport a pardoselii subsolului dupe cceeo si tehnologie de executie ca ~i in eazul Iundotiei continue rigide, de beton simplu, eu secti une dreptunqhiulorc, de sub zidurile exterioare.

Fig. 51. Fundcjie continua elastica, de beton armat, sub forma de grinda, sub zid exterior de coramida.

Sectiune rronsversold :

1 - terencle fundore; 2 - strot de egalizare ; 3 - fundctie ; 4 - ormaturii in talpa; 5 - grindCi de belon crmct ; 6 - crrncturc in grincio ; 7 - strat suport; 8 - hidroizolctie elastica orizontcld ; 9 - strut de protectie : 10 - hidrotzolotle el_astica verticolc ; 1'1 - fi~ie suplirnentord de carton bitumat; 12 - mortar de vor-qrus : 13 - zid de protactie : 14 - baton B 35; 15 - Lid exterior 10 subsol ; 16 - dop de bitum ; 17 - ploco suport a pardoselil subsolului : 18 - pletrls : 19 - urnpluturo compa-clolo;

20 - strat de sepcrc re.

174

FUNDATIE CONTINUA ELASTICA GRINDA, LA

DE BETON ARMAT, SUB UN ZID EXTERIOR

FORMA DE C>.j -S!

H _~ 30 em

sc. 1:10

H B~O,20

1 -I

h'=(3"-"2)H

h~15cm

175

176

6(52). Fundctie continua elastica, de beton ormat,

sub forma de gdnd6, .

sub zid interior de coramid6

DestinCltie

Fundotlo continua elastica de baton armat, sub forma de grinde, este destinoto preluort! ~i tronsrniterii 10 sol a inccrcurilor de pe zidurile interiaare ole constructiilor cu subsol, ovind structure de rezistenta din 'pereti portontl reoliwii din zid6rie SdU beton.

Motivarea tehnico-economica -o optiunii pentru alegerea acestei solutil este cceeosi co ~i pentru fundctio similara, cntertocro, de sub zidurile exteriocre.

M.ateriale folosite

Pentru realizareo ocestei fundotli se folosesc. in general, oceleosl materiole co 10 fundoiia continue elastica, de beton armat, cu sectiunec dreptunghiulara, de sub zidurile exterioare de caramida.

Oimensionare constructiva

3

La realizorea fundotiei se va tine seorno de too te condltille care se cer s~tisfacute ·de cdtra arlee fundatie.' lndicctllle speclfice constructive sint oceleo si eo ~i pentru fundotio sirnilo rfi, nnterioo ro de sub zid u ri Ie exterioo reo

iala irnperrneobild. Cele doud stroturi de corton bitumat (CA 400) presdro t cu misip, sou de irnpisliturt bitumate IA 900 (IA. 1100), ole hidrolzolatiefelcstlce, se lipesc intre ele ?i de strotul suport cu mastic de biturn topit (numai din loc in loc), cu petrecerl de 10-15 em. Este indicatco peste ultimul strut 01 hidroizolctie; sa nu se mai aplice bitum topit, pentru 0 prevent a eventuolo alunecare a zidului.

Zidul interior se executa pe - un strct de mortar de ciment (protectio hidroizolotiai), 9r05 de 2-3 cm, realizat eu nisip rndrunt.

De a parte ~i de alta 0 zidulul • se csterne pe sol un stro t filtrcnt de pietris pentru rupereo co piloritctii. oros de 10-15 cm, • se o cop erd cu hlrtie 125 91m2, ~arton sou irnpisllturo bitumotc, sou cu folie PVC (osezo to in continucreo hidroizolqtle] orizontcle cplicutu pe [undntte), pentru a impiedica scurgerea laptelui de eiment din betcn, ~i • se toorno placd-suport a pardoselii subs olulu], din beton 850, in grosime de 10' em. inointede turnarea betonului in plccd, !it S8 pun spre zidul interior sdnduri pe eant ; dupa intorirea hetonului in plo co, • scindurilese scot ~i golul rcrnos in lungul zidului • se umple bine au mastic fierbinte de bitum,turnat cu candocul.

Fig. 52. Fundofie continua elastica, de beton orrnot, sub forma de grindOl, sub zid interior de caromido.

Secjiune transversale:

1 - teren de lundare ; 2 - stro t de egol'izare : 3 - Iundctla : 4 - ormaturo inlolpa ; 5 - grindCi de bsrcn orrnar : 6 _ nrrnuturo in grind6 ; 7 - strct super! ; 8 - hldrolzclctle elastica crizontc lq , 9 - strut de protsctie : 10 - zid interier In sUbsol: 11 - dop de bitum ; 12 - plo co suport a pordaselii SlJbsolului : 13 - pietris ; 14 ~ urnpluturo ccrnpcctoto : 15 - sire! de sepo-

rare.

177

Tehnologia executiei

Fundotio continua elcsticc, de beton armat, sub forma de grinda, de sub zidurile exterioare ale COI1- structiilor cu subsol avind structura de rezlstentc din peretl portcntl executotl din ziddrie sou beton (fig. 52), S8 reollzeczc in oceleosi faze de execuf;e co fa fundatia simj/ora, anterioara, de sub zidurlle exterioare. Pe' fota supericcro crizorrtolo a grinz.ii fundotiel • se intinde un strat de egaliiare ·(suport 01 hidroizolotiei), 9ros de ',5-2 cm, din mortar de cirnent e driscuit ~j, dupe usccre, • omorsat cu biturn tdiot sou cu suspensie de blturn filerizat (SUBIF). Pe stratul de egalizare • se nplico 0 hidroizolotie elastica. sau 0 'tencu-

(;(lNPrIN:IJ,\. )!;J..,\SPI"I(;,\. ~.

It~1,\:r, SIJ)) 1~()ltj\1J\. I)I!; ~ (;ltI N I),\' , S IJ)) IJ N ZI I) IN'l'J!:ltl()lt

... ,_ .. " .. __ ~~ ~~ --::--_-----J

178

179

7(53). Fundctie pe rodier general, sub forma de plocd dreopto de beton armat,

de grosime uniforrno, sub ziduri portante

Destinatie

Fundotio pe radier qensrcl, sub forma de plccc drecpto de beton ormat, de grosime uniformo se folosests pentru preluorea ?i tronsmitereo 10 sol 0 inccrccrilor de pe zidurile portante ale constructiilor cu subsol, 10 care distcnro dintre pere]i nu depdseste 300-400 cm ~i 10 care se cere a rigidizore mare a constructlel 10 nivelul fundotlllor.

Fundatia met este indicata ?I In cozul in core terenul de fundore are 0 presiune normotd sub 1,5 daN/cm2 fiind format din paminturi cornpreslblle ?i neuniforme ~i prezentind pericolul unor tasari inegale etc. La oleqerec ocestei solutii de fundare, co ~i 0 tipului respectiv de rcdier, se vo tine seama ctit de tipul de struct urd a constructiei, cit ?i de calitatile terenului de fundare, pe boza unui calcul tehnico-econornlc oprolundct.

Mater-i,ale folosite

Pentru realizorea ccestei fundotii se foloseste, in general. beton B150, executat cu cirnent P400 sou M400 rezistent 10 cctiunen opelor agresive. Armaturn utilizoto va fil din otel-beton OB 37 sau PC 52. Betonul de egolizore (subradier) se recllzeozfi din beton B35.

structlei cu 50-100 cm. Arrnoreo plccii se face pe o singura directie.· pe dlstcntc dintre pereti, atunci cind raportul deschiderilor dintre ccestlo este mai more de 1.5. ~i pe douc directil (crucis) atunci cind acest raport este mal mic de 1,5. Gtosimea stratului de egalizore (subnodier) va fi de 10-20 cm.

Tehnologia executiei

Fundntio pe radier general. sub forma de plccn' dreapt6 de beton ormot, de grosime uniformd, desub zidurile portante ole constructlllor eu subsol (fig .. 53). se reclizeczc in urmotocrele faze de executie ; • troscree conturului constructlei cu depfssireo perimetrului pe 0 latime de 50-100 cm ; • sdporeo gropii de fundctie pe 0 adincime rezultind din curnulorec grosimi; subradierului ~i a radieruJui, ovind grija c,:! suprofcto sapcturii s6 rezulte eit mai plana !?ii orizontal6 ; • turnoreea ~i • compactoreo betonului de egolizare (subrcdler) cu • niveloreo ~i • verificarea orizontclltetn suprcfetei ; • csezorec ormdturii radierului pe betonul de egalizore ~i • ridicoreo aeesteiq pe purici pentru obtinereo stratului de beton de acaperire a orrrrnturll ; • turnarea ?i • vibrarea betonului in rodi e r, eu • r\ivel area ~i ., verificcreo orizonto I itati i suprnfetel acestuia.

Pe fundctio ro dler • se aplic6 hidroizolatii in lungul axelor zidurilor portonte exterioure (conform tehnologiei respective descrise in cazurile expuse onterior), dupe care. se executa zidurile •• urnpluturile etc.

Dimensionare ccnstructivd ~t~~~~~lli~i,~

La reollzoreo fundotiei se ve tine seerno de toate J ~ m~~~~?i$~

conditli!e core secer sotlsfccute de entre toate fun- ~ dctiile. Radierul este 0 Iundctle elastica continua. ~ 2 care se intinde pe tonto suprofctc con.structi~i ; el 'ti, )-~~?S;~~~~~~?0';~~ ~&;~$j~~~>'J

lucreoz~ .10 ~ncovoi:re •. fi~nd inearca.t d.e "" I.n jos 13 Fig .. 53. Fundojie pe radiergeneral, ~ub fo~ma due cu snrcrru uniform distribuite pe benzl (din ziduri por- ~eJela gloe~a' de beton armat,. de qrosirne umforma,

tnnte), ~i de jos in sus cu reoctiunile terenului de ~ sub zid de caramida. Secjiune transversala :

fundare distribuite uniform pe toctd suprofctc infe- 1 - teren defl1ndare; ·2·- sImI de ega~izar~ (subradier};

. -' ... 'f' ,... .. '" f" - I 3 _ fl1ndalie ; 4 _. armature in radier ; 5 _ strat suport : 6 - hl-

noara. Ind~ca\:lde speci Ice construwtlv~ 5e re _ra a droizolatie elastica orizontala; 7 _ stro! de protec~ie: 8 _ hidro-

grosimea plodi de beton omiat, care va fi de c'e,1 izola·tie ~Iastica verticola ; 9 _ fi~ie sUl?limentora de. carton bitu-

. " .. d .. mat; 10 _ mortar de vor-gros; 11 - Zld de protec!19 : 12 _ be-

putm 20 cm pentru aSlgurarea unul minim e flgl- ton B 35: 13 _ zid 'exterior 10 subsol ; 14 _ zid interior 10 sub-

ditate a radierului. Radlerul va depa~I perimetrul con- sol; 15 _ umpluturq cornpactot6.

180

g
E '"
E N'
U U ...
N :>
.j> ,,' ~
< ~ :;;
,~
. => I
'" .. U
0::
Z .. ;}_
s: "'
w r 'ot
-' <J
'" -'
OJ t "
us
to "'
:> . 0
N '"
-' 0::
til a: ~
6 L~_
, N r'l E
.u
N
. ::J
~, U rz
-t!,. 'ot ti' ill
,_ ~ :::J zo
<1, "' "
'"
a: ~ z to
UJ '"
0 en ~
~ § w ~
"" ..J
<1\. If> UJ 5"
I- co
5 ,~ 2 "l ~
Ll :"J ,;;; L
<fl' ~ !G
ii' OJ -r g
C c; m
w ~
0 z " ]
e, Z ,,, w
;:;: ';t 0 9 tu I ~
W '<' <I: ., ';j if
w .J
rc <5 'oJ '" fi
« w '" :E -' 2
N 0 '" I" <>:
::l ill W
" 'ot ur 9 w iii
'" <to c, ~ ~ w
w 2 lid ur <OJ
0
~ 3 <f '" z :t z
0 cO ~ G?
0: 0. Z :5 go ".
~ '" ::J lei '"
T u. a. m '"
..,;. , , .
'" ..., en .<.0 <-
'" N N .• N '" N
!5
...
9 ;[
a
I- "'
..,
u 5 g;
" b={ :!l
N ~
0 '" •
:r c ~ ... 0
"' ',; " w s
~ E f 3" <i
"9- u
~ "'
.... 0 §
<0 ,.., eo ... "' N
.. " "'. .~ <,
N cr ';'0 ~ '" u
e u e
u f- a: -cr .« .'" ~
'" '" "" s: '"
Z ::J <f )C
" OJ 11 ",. ... ci G.-
;;: '" co '" cr.
w l1. !!!
:J U " :) '" ~
ro
t:: OJ u, III '" 0 .s
ill CI 0: '" OJ cc
.'" c, 2
LU rIC a: ur ;::. a,
" $ :::J ,.., d "" W o.
'" u '" '" 0:
a. 0: a: -s I- Z '" 0
0 (;> 0 .J ... :::J N 'I:
o ::: III n, Q, 'f- . ,
6 ~ ~ ~ <- ~ ~ a
N 181

w
a....
~
toJ
LIJ ~lS 0
~- "-1« ..--
IJ..co oe.
OloJ
Z -
=:J~ U
LL§t If)
(;: 182

8(54). Fundctie pe radier general, sub forma de plcco drecptd de beton crrnct, cu vute, sub ziduri portante

Desrinctie

Fundctlo pe radier g2neral, sub forma de plocc drenptc de beton orrnnt, cu vute (v. schito), se foloseste pentru preluarea ;;i transmiterea 10 sal a inccrcorilor de pe zidurile portante ale constructiilor cu subsol, vutele de pe rsczerne servind 10 preluareo mornentelor maxime negative.

Motivarea tehnlco-bconornico a optiunli pantru alegerea acestei solutii, co ~i sltuctiile in care este indicoto folosirea aeestei funda~ij, sint nceleo si co ;;i pentru Iundot!o slrnilo ro expusf anterior (plocri dreopto de beton crmot de grosime unlformc).

in cczul in care se prevcd incorcdri sporite ;;i disto nto dintre ziduri creste, se poate ajunge 10 solutlo unui radier general, sub forma de plncc dreuptri de beton ormat cu nervuri si vute, amplosote sub ziduri!e portonte (v. plonsele 108 ~i 109).

Tehnologia execujiei

Fundo~ia pe rodier general, sub forma de plncc d rea pta de beton a rrno t eu vute, de sub zid u ri I e portcnte ale ccnstructillor cu subsol (fig. 54), se realizeczo in ace/ea~i faze de executie <;0 ~f fundatia similara expusa anterior (plcco dreoptd de beton arm at de 9 rosi m e un ifbrma), Po ntele vutelo r, in fu nctie de inclinotle, pot necesito • executareo de cofroje. iDe asemenea realizorea nervurilor (in eventuolitatea alegerii aceslei solutii) presupune • executcreo unor cofro]e corespunzotocra.

Hidrolz olotin ;;i • zidurile se executa (conform tehnologiei respective descrise in cazurile expuse anteri 0 r) pe s uprofotc 0 rizontc 16 a vutelo r, reallzcts axot peaxele Ionqitudinule ale zidurilor portonte. Fiind vorba de constructii cu subsol, spre exteriorul zidurilor extericcre • se va o plico 0 hldroizolctie elastica vertlco!o. protejo tc de • zidcrie de cor6mid6 csezoto pe muchie dupo core. se va executa urnpluturo exterioor6, bine compoctoto in straturi de cite 20 em.

Sp r e i nte rior • S8 0 pi i co, in gene·fa I., un strut de beton slob de urnpluturo ~i egolizore, dupe care. 58 recllzeo zo pordoseala subsolului in solutio prevdzutd

in proiect. '

Fig. 54. Fundotie pe rodier general, sub forma de plocd dr ecptd de beton orrnot, cu nervuri ;;i 'lute, sub

ziduri de cor·omidCi. Sectiune trcnsverscld :

1 - teren de fundore; 2 - strct de egolizore (subradie.r): 3 - fundotie rndier ; 4 - orrncturo radier : 5 - nerv!Jro de beton orrnct ; 6, - armature in nervuro : 7 - strct suport i 8 - hldroizolotie elastica orizontold ; 9 - strut de prctactla : 10 - hidroiz clotie alostlco vertlcclc : 11 - Iisle supllmentord de ccrtcn bitumct : 12 - rnorto r de vor-gms; 13 - zid de protactle : 14 - beton B 35: 15 - zid ext",rior 10 subsol : 16 ...! zid inte-

rior 10 subsol ; 17 - umpluturo cornpcctctd.

183

Materiale folosite

Pentru rea Ii za rea a cestei fu ndof i se fo I osesc, in general, aceleo si materiale co la Iundotio sirnilo rf expuso anterior (ploco drecpto de betcn armat cu grosime unilorrnc].

Dimensioncre constructive

La reolizarea Fundotlal se va ~ine seamade toote conditiile care se cer sctisfdcute de entre toate fund.atiiil~. lndicctiile speeifice constructive sint cceleosi co ~i pentru fundctio s.imilor6 expuso anterior (placo drecpto de beton ormot de grosime uniform6).

in cazul in care peretil subsolului sint de beton o rrnct, 10 po rtea su perioo ra 0 rizonto I (5 0 vulei s e va lase un prag de 5 ern latime, de 0 parte ~i de olta a zidului, pentru rezemarea cofrojelor. Pantele vutelor ·se foc in general 10 45°, putind ojunge pine la 60°.

Din punct de vedere 0.1 dlspozitlilor constructive curente, nervurile de fundatie sint o serndndtoor e grinzilor obisnuite de plcnseu. eu deosebirea co ele sint ,solicitat~ de jos in sus de cctre presiunea renctlvo.

Dc-Of

. l::
~
[;So ~ . . ~ 0,.
rr ~, .<::;
~
f't , ~. ~ ~
l,~ -, .. ~
2: . ~
::)
o
,.._- .. ~ ~ ,.,
q .'~ "
~
Q:
g 0 ." .~
., 184

.1{) r->

u if)

.-.?:..

...

, .

":'.'

\ 02'-Dt

-..J
"""l
Q:::
kl ~
lJj '<:::)
h: . <..!) ~
Q:
~ 0
frj k .;:s'
Q § Q.
§ W
.........: II)
Q It.J Q:
It_ f:::. .• c:i
~ <:::) '<::1
§? I.)
<::1
G: ._J.
0..
~ ,-:;il It.J
~I CJ. 18.5

9(55). Fundotls pe rodier general, sub forma de holti rasturnate de beton armat,

cu cxtrodosul plan, sub ziduri portonte

Desitinajie

Fuudotio pe radier general, sub forma de bolti rcsturncte de beton armat cu exrrcdosul plan, se foloseste pentru prelunreo ~i tronsrnitereo 10 sol a incnrcurilor de pe zldurlle portonte ale constructlilor cu subsol, bolti!e rosturncte de beton armat servind 1.0 preluarea inccrcorilor de jos in sus, date de reactiunile terenului de fundore.

Motivareo tehnlco-economicc a optiuni: pentru a I eg ereo acestei sol uti i, ca ,?i situctii I e in co re este indicate. Foloslreo ucestei fundotii, sint ccaleo si co ~i peritru Iundctlo slmllorc expusc anterior (piece drea pta de beton J rma t de 9 rosi me u niformc),

M ateriale folosite

Pentru renllzcreo ccestei fundotii se folosesc, in general, ocelecsi materiole co 10 fundotlo $imilara expusc anterior (plcco dreo pto de beton ormct de grosime unlformo).

Dimensionare constructiva

La real izo rea tu nda tiei se vo tine sea III ode too Ie conditiile core se cer sotis acute de cctre toate fundctiile. lndicctiile specifice constructive sin! ccelecsl co 10 fundajia similara expuso anterior [p loco drecptc de beton armot de grosime uniform a). Tn cazul in care per etii subsolului sint de beton ormot, 10 portec superionro orizontol6 0 zonei dintre bolti se va loso un prag de 5 em IOlime, de 0 parte ~i de alta a zidului, pentru rezemmea cofrajelor.

Penh-u Ira sarea cu rbei i ntrcdcsu lui ba I ti lor 51;) pat lua in eonsiderare diverse solutii : una dintre eele moi aeceptabile consto in trasarea unui arc turtit 10 care, in cazul unei deschideri a boltil L = 300 cm rezultc, 10 a sogeata = Ll7,S, 0 inaltime de 40 ern. La cheie, bolto are grosimea radierului, intradosul acesteio fi i nd decl t::mgent 10 fa~o s u perico r6 n rcdierului, in lungul oxei boltii,

T ehnoloq io execu!iei

Fundntio pe radier gene~al, sub forma de bolt! rcsturno te de beton ormat, CLl extrodosul plan, de sub zidurile portonte ole constructlilor cu subsol (fig. 55), se reulizeczd, in general. in oceieasi iaze de e)(ecutie co ~i fundotia simifata expu50 anterior (ploco drecpto de beton armat de grosime unifo rmo}, 10 care se odouga, desigur. - confectionurao cofrajelor pentru reolizorso boltilor intoarse.

Pe suproferele orizontale ale zonelor dintre bolti, axate pe cxele lonqltudino!e ale zidurllor. '. se oplico hid roizolctti 10 zid u ri Ie exteri 00 fe conform teh nolag iei respective descrise in cozurile expuse anterior, dupe care" se ridica zidurlle portorite. Fiind vorba de constructi i cu su bsol, spre exterio ru I zid u ri lor exterioo re CI se opllco a hidroizole tie elastica verticolo, pro tejotd de - zidarie de caramida o sezctd pe muchie, dupe co re se vo executa " u m pi u tu ra exterioa ra, bi n ecornpcctoto In straturi de cite 20 em,

Spre interior se npllcc. in general, 0 un strot de beton slab de umpluturo ~i egalizare, dupo care II> se reollzeczo pardoseolo subsolulul in solutio prevdz uto in project.

v,. "

000

Fig. 55. Fundarie pe radial" general, sub Forrnd de bolf rdsturnote de beton armot, cu exlrodosul plan, sub ziduri de <:oramido_ Secjiune trcnsversclo ;

_. tercn de fundare: 2 - strot de egolilore (subrcdler) : 3 - Fund-o~ie rod ier : 4 - ormolu rn in rodier , 5 - baH6 rils\urnatii: 6 - strct suport : 7 - hidroizclotie elcstico orizont.ala ; 8 - strct de protectie : 9 - hidroizolotie erostica verticnlc ; 10 - fi$ie suplinienlo ra de carton bitumal; 11 - mortar de vor-qro s : 12 - lid de prot:-·l\ic i 13 - beton '3 35; 14 - , d exterior 10 subsol : 15 - rid interlor 10 sub so] ; 16 - urnplutur« cornpoctctc-

186

II)

Ott t/SNV7d

187

..

.

U CI)

-

c::

I'tJ

--

Q..

188

c. Fundafii denivelate

1 (56). Fundctle 1'0 0 constructie vnouo cu subsol, am plosoto lingo

o constructio existento faro subsol

Destinatie

Fundctic unei constructil noi cu subsol. omplasata lingo a constructie existentd faro subsol (sou COTe a re 0 0 dinci me de fu nda re ma i m i co decit 0 celei noi), este destinqto preluorl! ~i transmiterii 10 sol 0 incdrcdrllor de pe zidul portant exterior, astfel tnclt sa' nu pericliteze sub nici 0 forma constructio existentd. Tn cceostd situo+is solutio ccnstd in sub'zidirea fundajiei construcjiei existente pina 10 coto de fundore 0 can structi ei n oi.

tarea cofrajului _pentru zonele sdpcte ; • turnoren ~i • compactarea 111 straturi 0 betonului in zonele respective ; • traso rea ?i • scporeo ~a!"ltu lui de fu ndctie pentru z:idul exterior 01 noii construct'ii ; " turnorecst • cornpcctoreo -1n straturi a betonulu'i in nouo f~nda'tie, cu " niveloreo ~i • verifica:rea orizontclltdtil ultlrnului strct ; at pe Icto orlzontclc a funddti~i - se aplice 0 hldroizolotie, conform tehnologiei prezentcts la cczurlle siniil.are descrise cnterior, - se rid led zidul de protectie, gros de '/2 caramid6, spre cOll5tru~tia existento (respectind rcstul de tcsore) ~i • sa oplicc pe acesta stratul suportai hldroizolotio ver-ticolCl Cl zldcriei subsolului nail constructii ; .. pe strctul de protectie al hldroizolctiai orizontcle de pe fundotle se, construieste zidul portant exterior ~i, pe masUra ce Sa rldicc, intre zido,rie ~i hidrolzolotio varticnlo • se indense mortar de var-gras ; - spre interior, pe sol. se "iIltl nd e un shot fi Itran t de pi etris, pentju ru pereo copiloritct!i, 9r05 de 10:_ 1S em, - se acoperq cu hirtie 125 g/m?, cotton sou impislituro bitumctti, sou folie PVC (a~ezatq in conHnuarea ,hidroizolatiei orizontole c plicutc pe fundctie). pentru a impiedica scurqereu laptelui de ciment din beton, ~i " se toornc plcccsuport a pordoselii su'bsalului noll consfrucfll, din beton B50, in grasime de 10 cm. inainte de turnoreo betonului in plucc, lit se pun spre zid scinduri pe cant; dupe intorireo betonului, - scindurlle se scot.

Fig. 56. Fundatie 10 0 constructie nou,Q cu subso], amp lasara lingo 0 construcjie existentd foro subsol,

Sectiune trunsverscld :

1 - teren de fundo re ; 2 - fundatie e.xistentii ~ 3 - subzldlreo lundctiei exlsterite : 4 - re-st de tcscre : 5 - fundotie noua:

II - strct supcrt ; 7 - hidroizolotie elastica ori~ontal.o ;' oS - strct de protectie ; 9 - lid de protectie ~ 10 - hidrolzolntle elastica vertical6; 11 - fi~ie suphmenroro de carton bitumat ; 12 - mortar de var-gros : 13 - zid exterior 10 subsol :74 - dop de bltum: 15 - ploco super! a pordoselii subsofulul : 76 - pielri;;,;

17 - strot de,separare.

189

Materiale folosite

Pentru reolizoreo o cestei fundatii continue rigide de beton slmp!u, se folosesc, in generol, ocelecsi materiale co 10 oriccre alta fundcjie continua rigida de beton simplu. Prepararea betonului folosit la realizarea subzidiril existente se va face de prefelfinta cu ciment RIM200, sou cu un dozaj rncri mare de ciment portland obisnuit,

D i men 5 io no re con sir uct i va

La reclizoreo fundntiei S8 va tine seornc de toate conditii,le care se cer sctisfdcute de catre toate fundotHle. lndicotlile specifice constructive slnt, in general, oceleosl co 10 fundotio similara de beton sirnplu cu sectluns dreptunghiulara de sub zidurile ex-

terioore de caramido. .

in ceea ce privaste subzidirea, aceasta va avea aceeo,~i latime ca ~i fundotlo sub care se red,lizeazo :;i .se va adinci pinq 10 cota de fundare a noii fundatii olcturcte. Rostul de tasare dintre cele douo fund-atii are 0 grosime de 3-5 em. . .

Tehnofogia exacutiel

. ~undati,q ~onti'nua rigid6, da beton simplu. pentru zidul exterior cl unei constructlt nol cu subsol, a'mplQ50ta lingo 0 corsstructie existent6 faro subsol Sew care ore 0 adillcime de tundore moi rnicd decit a eele! no! (tig. 56), se reclizenzo in urmotoo rale faze

Gte executie It, . - -.. . I I .

': "u encore sopcru subso u UI pentru con-

structla noua~; mdsuri lor de asig urcre a stcbilitdtii ~?nstruciiei existente : • evacuarea, pe zone alternative, 0 pamintului de sub fundctio existentd, plna 10 adfndmeo de fundare a neil constructil : • execu-

· FUNDATIE DE~IVFLA.

:JJElZIClRE LA 0 CUN:5Tf\UCTIE EXISTt'lJli.\ UNGA. ClIJtL S[ CDNSTKUIE~TE UN,4, NOu&.

canstr: mma

SC.1:5

, I

.l..

FlJl\jD~:-II: Ott IlVELATA

'S\...DIDF~t LA o CONSrRUCTIL t'r(\5-,!l..rrA LiJ-.\G.t.. ct>I.~ SE.

1.TEEEN DE fUlIll;AR.E

2.Fl.)t\[)'>.llE BSO EXlSlJ=NTA

.3 .. f1J~lIE 13':'0 NOUA_ A 4.:SUE'iZIDIRE EXI5TCNTA (fl~ 'lACOTA

DE FUN[:¥l.IT A CON$T~lK:;UEI Nal) 5.MOK1A~ flE EG.AUZA~ M50 ~c.2crn

t;lt1:;WTT ,:,?I ~oe5,<l:J" 6.H1DROIZOlAi,lE !"l.A5TIc6. ~ZOfJ1AUi:. 7. HI[)~ZOLA.T,lE. etA-5r1cA VE"OIO\I:;( B.Fi:;;IE SUFUMCNlAM C Af'[ ~O~D

9. liD f'ROfECT,1A H1DI':OI20lAl;lEI nr_l;L'"""H'I' '1c.WOKl;!\K . i~OTECQE fA 1CQl. 1-I.Mof[jaf( vM- G~ !;\r:~ 2C.rn -12. ZIDD<JER\oK t=YlSTENT '@l3'7,7atrl 13.ZID EXTEKlOR(C"AlCAN) NOU@,r. ~~7,7<;m i"l.roS1 If'~L Q-r.·"'3>-5c;m

15.~r tt: BEroN 'e:.35 ,~\"1i.6 em 1tS.CENnJ~ SA !'iN 5150(~2.00) 17. PJ.AN=?EU "DA

'\0. fl~\E CA UrI'lA. ell I3ITUM

19. 6Rlf.lZI~O!:.rt Lf.MN 5"7 em io.TEXM(JIZOLAT,IE (zauRj\_MOLflz)

24,PlACI ItLlMDETON 50 >{50 Q11

22.1/"I,T 31'1'" U'5Q'>.T ~ .. =3-4

5EroN ~:J\fW 135<:F<l\,;=1:Jcml

1~1

2(57). Fundctf denivelate, racordote cu trepte

Destina!ie

Fundatiile denivelate racordate eu trepte . sint destinate ~reluarii ~i transmiterii 10 sola inccrcorilor de pe zldurila portante ale cnror fundotll se rccordenzo 10 adincimi dlferite. Asemenea situctii se pot intilni, de exemplu, 10 fundatiire zldurllor in zonele de seporntie ale subsolurilor pe portiunile faro subsoil sou la intilnlreo unor ziduri exterioare, ovind cote de fundare mai ad~nco (conditlonntn de adincimea de inqhet), ell ziduri Interioore 10 care coto de fundare este mai mica. Solutio obligotarie in aceste situctil esteeea a rccordcr!l in treptea fundnttilor cu adincimi diferite.

Matel'iale folosite

La realizarea acestor fundatii se folosesc, in general, ncaleo sl mat'eriale co La oricare alte fundctii rigide, de beton simplu : 850 pentru blocul de fundati e ~ i B 100 pen tru fu n dctio in elevoti e (soc! u), reqlizate cuclmant P400 S::lU M400 resistant 10 o ctiuneo apelor agresive, dozcjul de ciment fiind de 280-350 kglm3 beton

Dimensionare constructiva

La reolizcreo fundotlal se vo tine senrno de taate conditlils cora 52 cer satisfO::ute de cdtro toote fundctil!e. in ceeo ca privaste Iundntll!e in trepte, amplosote pe pornlnturi, din punet de vedere construetiv este indicat co linio de ponte a treptelor, so rezults astfel incit raportul (t9 C<) dintre in¢iltimea treptelor ;;i lungimeo lor so nu depdseo sco valoareo 2/3, Inaltimeo treptelor 58 aJege astFel incH sa fie de mexirnurn 50 em In terenurile de fundcrs putin eoezive ~i de maximum 70 em in terenuri eoezive sou compacte. De-a lungul intregii zone de rdcordare, cota superiooro a talpii fundotiei trebuie so rcrnino 10 aceJa~i nive!. Dimensionareo fundctlel propriu-zise, in diversele ei sectiunl, atit in ce eo ce priveste blccul de fundcjia, cit ~i fundcjio in elevojia (soclul)se vc face tinind seoma de indicctlile constructive date 10 funda1iile similare expus e anterior.

in cozul fundarii pe roei stincoase. ponte fundatlllor in t eDte ponte depo~j valoarea 2/3 a rcportului (to «) dintre inoltlmso treptelor ~i lungimea lor.

Tehnologia execu,iei

Fundotlile denivelote, racordate in trepte, de sub zidurile portcnte (fig. 57) S8 reolizeczo in urmotonrals faze de execufie : " trcsoreo ~i • scpureo sontulul de fundore, de lctirneo talpii Iundotlel, cu respectoren dlferentei de nivel ~i a pantei 10 rnuchio treptelor, pe too ta zone de racordare ; 0' trcso rea ~i • sa po rea treptelor, eu respectarea latimii ~i a inaltimii sta-bilite; • executoreo cofrojului care sa perrnitfi delimitcreo diverselor inaltimiale blocului de fundotie ; • turnarea ~i • coinpactarea in straturi a betonuluj din blocul de fundctle : e executareo cofrojului pentru funda~i:::J in elevctis (soclul) ; " turno rao ~i • compactaree in s troturl a betonului din soclu ; • decafrorea ; • executerea umpluturilor tompactate dintre soclu ~i peretii sapaturii : • pe fcto superiooro orizontola a soc!ului se nplicc 0 hidrojz olotls, conform tehnologiei oratate in cazurile similare precedente, dupe core • se executa zidul etc,

Fig. 57., FundoYii. d~niv~ia!e, rccordcte cu trepte.

Secjiune longltudfhala ;>1 secjruni trcnsversojs ;

- teren de Iundore : 2 - Iundctie : 3 ~ treptelo Iundctiei ; 4 - soclu : 5 - hidroiz olctls, elo stico orizontole ; 6 - zid.

192

.... ,

@:r:;.::,'.:.,

~ .~1 -,

"t)-- -

-Cl--

--.I:l

-----1

I I I I ,

I I

-----1

r.,-

--r.,

'" "' AI

., ~ . ,

. :,.~:.; ...

193

511 'VSNIf7d

194

d. Fundafii sollcltate excentric

1 (58). Fundotie rigid6 de beton sim plu,

sub zid exterior de corornido. cctioncto excentric, in eazul existentei unor instnlct!i subterane

Destinutie

Fundo tio rigido de beton sirnplu ests destlnotc preluarii ~i tr'ansmiterii 10 sol a incorcorilor de pe zidurile exterloora ale constructiilor cu subsol, care au structu ra de rezistento eu zld uri porto nte de co ramide sou beton, fundctio fiind cctlonoto excentric din ccuzo exlstentei unor lnstnlctil subterane cum or fi de examplu : ccbluri electrice, telefon, ratele exteriocre de canalizare etc,

Materiole folosite

Pentru renlizcren acestei furidctii se folcseste beton sirnplu B50, executat cu cimen.t NOD. D.aca fundctio urmeczo a fi omplusoto in soluri cu npeoqresive, 58 Iolcseste un beton cu ciment metclurqic ~400, iar pentru fundotiile ornplosote in teren umed, se folo seste beton cu ciment cu tras. Dozajul de eiment vo fi de 280-350 kg eiment/ m3 beton.

Dimensioncre constructive

La rea; I izcreo fu ndotiei se vo \i ne sea ma de toote condiiiile care S8 cer satisfOcute de catre toote fundatil Ie. Din punct de vedere constructiv se vaal/eo in vedere 10 dim ensionc re co rezu lto ntc tutu ro r for[elor sa S8 mantino in treimeo mijlociea bazei, astfel co intreogo ei 16time sa fie activo 10 transmitereo presiunilor pe ter en.

Deco ocecsto conditie nu pouts fi satisfocuto, lor lotimeo de fundo tie o stfel irnpusc nu satisFace din punct de vedere 01 presiunilor odmisibile se poate admite co lotime .cctivo B =3X3l4 a =.2.25 a ceeo ce, 10 un zid exterior de 1112 caramida se "[traduce printr-o ldtirne a tolpli bazei = 85 em. Este recomandabil co excantricitoteo rezultantei tuturor incarcorilor permanente, temporare. de lungo durcto ¥i de swrta duroto, ~i exceptionole, sa nu deposeosco 1/4 din lotimea tdlpii, Suprofcto superioorc. orlzorrtolc. q fundoiien se stcbileste ~i in furictle de groslmeo zidulul ce sprjjlnfi pe Iundctie. plus suprofcto neceso.ro pentru rezernoreo zldurllor de protectie a hidroizo'iotiei vertlco le azidului subsolulul, ~i grosimea celor dOUG stroturi de mortor : strotul suport ~i strctul de protectle din mortar de var-gras, precurn ~i su-

profuto corespunzotocre, spre interior, pentru rnentinerea rezultoritei tuturor Iortelor in treimea mijlacie a bazei.

Tehnolnqio executiei

Fundctio rigid6 de beton simplu, de sub zidul portant exterior, cctionoto excentrlc in cazul existentei unor lnstolctii subterane (fig. 58}. se recllzeczo in urrnotoorele faze-de execufie : - trosorea ~i • saparea suntului de fundotie ; • turncreo ~i • cornpoctnsen .In straturi a betonului in fundctie, cu • nlvelcreo ~i 0 veri fica rea ori zan to litaii i u Iti In ul uistrat; • pe f,at·p superionrfi orizontolo a [undctiel se apllca o hldroizolctle, conform tehnologiei deja expuse 10 cczurlle cnterioore, dupe care - se ridico zidul de caramid6 ; pe fate lui exterico rd a se c plico hidrolz olctlo vertlcolo pe strctul suport ?i • se protejeczo eu un zid de caramid6 o sezotc pe cant, dupe care - S8 executa urnpluturo compo ctctu in straturi de cite 20 em 9rosime ; ,- spre interior se csterne pe sol un strat filtrant de pietris, pentru ru,perea co pllo ritctii. qros de 10- 15 em, care. se ccopero cu hirtie 125 91m2, carton. snu irnpislituro bitumcto. sou folie PVC (a~etata in contiriuarea hrdroizolctiei orlzontc le opliocto pe fundctie) pentru a impiedico scurqereo laptelui de c,iment din betonvsi - s€! toornn placa-suport a patdoselii subsolului. din beton 850, in grosime de 10 em. inainte de turnarea betonului in plocc, • se pun spre zldul exterior scinduri pe cant; dupe intcrireo betonului, sclndurile • se scot ~i golul ramas • se umple bine eu mo stic flerbinte de biturn, turnat cu cnnciocu],

Fig. 58. Fundcjie rigida de beton simplu, sub zid exterior de cdrdrnidd, ocjionotc excentric, in cozul existentei unor instclotii subterane. Sectiune transyersala:

~ ~ ~

1 - leren de Fundare : 2 -funda\ie ; 3 - siro! supon ; 4 - hldroizolo tie elastica orizontold : 5 - strct de protectie i 6 - hldrcizolc tie elastica veriicola ; 7 - flsle supllmentord de ccrtcn bilumal; 8 - mortar de var-gros ; 9 - zid ae protectle : 10 - beton B 35; 11 - ztd e·xterior 1(1 subsol ;12 - clop de blturn : 13 - ploco suport o- pcrdoself subsolului ; {4 - pjetri~ ; 15 - urnplutur5 compocto tn : 16 - cond ucte de lnstclctl i 'Sobterar1e;

. 17 - strut de sepcrcre.

195

FUNDA TIE RIGIDA DIN BETON

C AZUL EXISTENTEI SUBTERANE

"'I:

V].

<:: "'I:

EXCENTR'C IN 0:

UNOR INSTALA Til

8MPLU-···· ACTIONATA

[) GRINDA BETON ARMAT

@ BORDUf1A PREFABRICATA DIN BETON

. 10x 1.i.:-: L c m HO~ AlcArA:

Q) MORTAR DE CliMENTMiOO ,2"",

@

® ®

C7J MASTIC BITUMINO;S

® DOP DE BITUM ><20m

® SOCLU HIDROrzOlXi'IE RIGID';;' ,'.oem ® TENCUIALA EXTERIOARA .2Scm @ ETRIERI:06mm

TRO TUA R ASFAl T TURNAT ,2 .3 c m PANTA 2.3% ."

PlACA PREFABRICATA DIN BETON BSD J,Hicm

STRAT DE BAlAST MARUNF~~-fO"rn

® ZID DIN CARAMIDA "J~5cm(E .. rEflI0.0;')

:!]) FUNDATIE. BOROURA B 35(20"20<-,",) ® UMPLUTURA DE PAMiNT IlATU,T

@ MORTAR DE VAR-GRAS ~1.5.:2cm

@ ZID DE PROTECTIE ':75,c[n

@, MORTAR DE CIMENT"Z-3<""

(PH.or. HI_DROIZ.)

@STRAT DE BETON .S_6cm 835

,f.@I HID ROI ZO L A TIE ORIZONTAl fi. SI \3J VE RTI [ALA CA ';00_ SOD + 8'1 T UM "

® TALUZ NATURAL Al TERENUlUI

~21 MORTAR DE EGAUZARE DRISCUIT \tY 51 AMORSAT CU BITUM TtilAT .15._2cm

r9'i> ~U~DATIEs 50 rACfiO/:fArA ~"Clwrl'l!C,';; '8l c.,.a,:Zul. 2"{!$T~N!,EiI U,VOR IN'SrfltA nt S.~J3T~RA N£ >

@ CONDUCTE INSTALATIISUBTERANE

f)li, QIBLU DIN L.EHN TAREi'N eOADA DE

~ RINDUNIC 6,"0,6,"",

"~"

@ STR AT DE NISIP yiN i2.3cm ® TENCUIALA TAVAN~lcm M.i\ PLACA PARTER DIN SETON 'C_') ARMAT "8JO"rn (PLAN;;"",,,)

@ ARMATURA PLAN:;;EU

~ GRINZISOARA DIN lEMN LIPITA IY CD E!lTUM 5x7 16x giG ITI ~A 50 -70<m Q\ OUSUMEA OARBA DIN Sc\'N· ~ OURI ,NEGELUIH ;2',30m

@ UMPLUTURA DE MOlOZSAU ~ ZGUHA >6_80", (rEf'lMO"W1-A:rI~)

@ PLACA BETON sso ."10om A HfRT~E DE AMBALAJ

\2!J (FOl,l! ~~ V)

@ STRAT f'IETRI$ PU<UPEREA.

CAPILARITAJII ilo..1Scm

'196

FUNDA TIE RIGIDA D"IN

81MPLU ~ACTIONATA EXCENTRIC IN UNOR INSTALATII SUBTERE CD GRINDA BETON ARMAT R\ BORDU.RA PRUABRIC.AT~ DIN SETON V;:/ IOKI4xL em MCZAICAT.A

W MORTAR DE CIMENT M100 .. 2cm

G) TROTUAR DIN ASFAq TURNAT ,,230m

, PANTA.';;!_:J% R\ PLACA PREFABRICATA DI~

®\;::.J SHO N B 5 0.'". 6. - 8. C rri STRAT DE O~~~~hl~H'JN

(j) MASTIC

BETON

""'I:

~.

"'I:

~'

AZUL EXISTENTEI

DE NISIP FIN 1Z..J"in

®. SOiCLU fllDROIZOl>l.TI."

RIGIDA #4_0 CI'I'I

@ TENCUIALA EXT. "t,3> FUNDATIE BORe,,, u,,'."'__

~ B35 (20' '" 20:<;'171 )

® llMPLUTURA DE PAMlW 'WUT

® t1;;~2c~A DE VA.I? GRAS

r42\ ZID DE PROTECTIE

~ '~5Gm

® MORTAR DE CIMENT 7/2 -3 em (PROT-It/DROI;::.)

@ 1~~~T DE BETONB35 @'ft~.f~.~T LU N1\ HIDR61zo~ATIEoRfzoN'C .RI.. TALCfz NATURAL Al TERENULUI \B 51 VERTICALA-CMOO.sOO.8 \B

p;;., DIBL!.J DIN LIO"1N TABf IN, . f2i\ MORTAR DE EGAUZARE DllisCUIT ~I ~ COAQA DE RINDUNICA6.6"b"~ AM'ORSAT GU BITlJM -rAIAT /\5_2 em

@ PERYAZ DIN UMN 7"') CONDUCTE INSTAlATIl SUBTERANE

35 ;>I;,~ 5 em \t.9 ....

@ FRIZ ~2;2om @ PLACA DE RUMBETON S{)x50u;5cl'l'l

HIRTlE DE AMBAlAJ

(F()U!' =c V!

,"""",,:7h,_ STRAT DE PIETRIS PI1NlRU RUPERt:A CAPllARITATlI ;!fil_l~"m

197

2(59). lndepdrtoreo [undotiel zidului exterior de caramid6 01 unei constructll noi, de construct.o existento,

pentru evita rea excentricitoti i

zidul parterului este sustinutin console

Desfinutie

Fundatia zidului exterior portent de coramida 01 unei constructii noi se executa indeportoto de funilotia constructiei existente ol6turate. pentru evitarea exce ntricito tii ~.i pentru transmiterea lo sol o inca rcarilar centrice preluate de pe zidul respectiv. In oceostd situctie zidul parterului este sustinut in consolo, recuperindu-so astfel spctlul pierdut prln indeportorec fundatiei. Solutio aceosta este aplicobilo numai constructiilor cu putine niveluri, respectiv eu parter ?i maximum dcuo etc]e.

Materiale folosite

Pentru realizarea acestei furidctii continue elastice, de beton drmat, sub forma de grind6, se folosese cceleo si materiale co iii pentru fundotio similon~l de scrisd anterior'.

Dimensicaore constructiva

La realizqrea fundutlei se va tine seama de toate coriditiile care se cer sotisfOeute de cctre toote fundetiile. Indicotii,le specifics constructive sint ccelensi co 10 lundctio slrniloro descrisu anterior,

Tell n 0 lo 9 i a executie i

Fundatia nouo, continua elastica de beton orrnct, sub form 6 de 9 ri n do, in depd rta t6 de co n structio existento cldturcto (fig. 59), se reulizeczo in urrnctoorala faze de execuiie ulteriocre soporii subsolului pentru constructio neue ~i mcsurilor de osigura.re a stabilitaW construcliei existente : • trasorea iii 0 scpcreo scntulul de fundotle : "turnarea. - nivelareo ~i • verif co rea orizonta I itati i strotu I ui de ega I lzc re ; G csezoreo ormfitur!l pe betonul de egalizore ~i • ridicarea ei pe purici pentru realizarea strotulul de beton de ocoperire a urrnoturii ; ,a executa rea eofrajului pen tru obti n erec po ntel or (tesitur! lor) ~i pentru reo I izarea partii de grindCi armata 'care depa~e~te inol~imea taipii : • turnarea ~i D vibrarea betonului in fundatie. cu 0 niveloreo ~i III verificoreo oriwntalita~ii fetei

superloore ; eo decofrarea ; e execute rea umpiuturilor compactate intre pontele fundatiei ~i peretii sapoturii ; It realiwreo hidrolzolutie! orizontale : executarea zidoriei portante exlerioare ; • executa rea cofrojul.ui pentru grinda. placo ~i console de beton ormat de 10 nivelul parteruiui ; II o sezo reo crmdturii in. grinda, plccd ~i consol6 ~i • ridicareo ei pe purici pentru obtloereo stratului de beton de ccoperire a otrnoturii ; • turnarea ~i 9 vibrcreo beton ului In grind6, ploco sl consol6, eu • 'nivelorea ~i • verificarea crizontclttott: feiel superioore a betonului ; • executarea z.ldului exterior, de calean 01 parterului s us tinut pe console ~i qrindn de beton crmot a consolei 10 distanto de 3-5 ern de zidul exterior al constructiei existenie, pentru reojlzcrao rostului de dilctctie ~i tasore dintre cele douc corrstructi! ; • spre interior, 10 subsol. se toorno din beton plncu-suport a pardoselii, conform tehnologiei deja crdtcte 10 cazurile exp use anterior.

Fig. 59. Indepcrtoreo fundajiei zidului exterior de coram ida 01 unei construcjii noi, de construcjio existento, pentru evitarea excentricitoJii i zidul porteru-

lui este susfinut in console. Sectiune transversala ;

1 - teren de fundare ; 2 - funclo\ie existentd j 3 - strct suport : 4 - hid rolzolctla elastica orizonbalo : 5 -. strat de prctectie : 6 - zid existen t 10 subsol ; 7 - plcco suport a po rdoseli i subsclulul existent; B - pietris : 9 - rest de dilctctie ~i toscre : 10 - simi de egoliwre; 11 - fund ope noun ; 12 ,- zid nou 10 subsol ; 13 - grirndo de belon crmot : 14 - plcnseu de beton orrnot j 15 - console de belon a rrnct ; 16 - zid nou 10 po rter ; 17 .: dop de bitum : 18 - placo suport 0 po rdo selii subsolului

nou j 19 ~ urnplulurd cornpcctutc ; 20 - simi de sepnrcre.

198

eu VSNlf7d

...

<I
ill
"
UJ
'"
~
,.<- II)
u-
,." t--., ..
-'
e, ..
~ or-
.
0:; U
l!i
I VI
~
~ ::J
rr
f-
z
W
CL
'<t
f-
z
W
f-
VJ
X
LJ.J
<!
f-.
U
~ <t
0::: W
f- 0:::
VJ
Z «
0 I-
U >
W
W
0
0
z
f-.
U
:J
0:::
f-
V)
Z
0
U
W
Z
~
W
f-.
q
0
z
~
LL
<t
W
cr:
<t
r-
0:::
><t
Q_
W
0
Z
<- A

w,<l[

J-':J Uo :::::lz a:

IV)

Z a o

w J-"4 Uf~z o:::W I-fUltI)

zx ow u y

Q
Q. oC
- t;
"
c .~
0..)
'"
Q
r; 199

",." 0
tJ:ii3 .....
"'"'
z ' ..
0;;:0 ~
gu
~,;;:; •
1i'i5 U
z en
5:~·
C::J
... '"
'il
~ '<i J-Z W J-~ X I.:.LJ

3(60). Fundctil pe arce intoarse, din caramida, pentru desco reo rea porticlo

a fundctiei sol icitote excentric

DestihCl!ie

Fundotiile pe crce intoerse_, din coramido .. sint destinate desccrccrli particle 0 fundo!iei de beton arma! s_olicitata excentric, careie i S8 'mCi:re~te forte portontc, orce.lecontribuind $i 10 preluareo incdrcdrilor de jos in sus, dote de recctlunl!e terenului de fundare ~i justiflcind prin ncensto luoren in considerare a eventuolitcjii reconsidercri! 5i folosirii ccestei s olutii mai vechi ; un argument i~ plus il constlluie ~i costui de executie redus pe care 11 presupun cceste I ucrori ..

Materiale folosite

La- reulizoreo ocestor fundctil se folosesc, in genera I, acel eosl materia Ie co 10 orico re a Ito fundalie continua rigida, de beton simplu, 10 core trebuie adaugata~i caramida, de bunc cc litcte, necescro .executOrii arcelor intoarse.

o i rnensi on ere constructiva

tru csezoreo crcelor ; - opllcoreo hldrolzolcttei orizontale; • eanstruireo ziddriei portante; '. sxecutoreo ~idroizola\iei ~ertieo Ie exterioo re ~ia zidu I uirespectiv de protectis : -amenajorea pa.tului' pentru construlreo areelor inteorse de caramida ; • ccnstrulrec arcelor intocrse de carqmida, cu • incnstrcreo lor in zid6da portontd: " spre interior se executa urnpluturo de pests orcele.tntoorse i - a~ezarea -stratuiui fi Itrant de pi etris, gr05 de 10-15 em i- dcoperireo strotu-I ui de pietri ~ cu hlrtle 125 91m2, eqrton so u Impislitura biturnctc, sou eu folie PVC (p.~ez.olain cantinuarea hidrolzolnti ei orizontale apllccto pe fund-ati e), pentru opri re·o scu rqerii lapte! .. !Ji de crment din heton ; • executarea plCicii-suporto pordoseliisubsoiului, din beton B100 in grosime de 10 em, armata constructiv cu 0 re~eo din verqele, metaliCe 08 00 f2J 6 mm 1020 ern pe. douo directii peJpendi'oulare. I~o,inte de turncreo betonului in pl'ceq, - se pun spre zldul exterior sdnduri pe cant; dupe intorireabetonulul, scindurile • se scot~i golu-I rorncs in lu~gul zld u lui- se urnpl e bine cu mastic fierbinta de bitu m, turnat cu conclocul,

Fig. 60. Fundojii pe orce tntcorse, din caramidc, pentru descdrcoreo parJiol.a a Fundojiei solicitcte excen-

tric. Sectiune +rcnsversole :

? - t:ren de.fu~nda~e: 2 -: lundctle ; 3 - SVC!ISlJp.ort ; 4 - hidro~zolotle elostico orizontclo : 5 - strut de prottePlle : 6 - K-ldroizolotle elcstlcc vertlcnlo : 7 -fi~ie s,uplimentara de ccrton bitumot: 8 - mortar de vcr-qrcs : 9' - zid de protaejle.: HI - beton B 35: 11 -z!d exterior 10 subsol : 12 - dop de blturn : 13 - ~Io.co supcrt crpcrdosahi subsolului r 14 - pietri::; ;, '5 - urnpluturo compa::totCi; 16 - arc de cCiromida: 17 - strot de

seporore.

201

<::( J--. U

::)

a::: l-

V)

Z. o

(.)

LU 0=

r-.:. -,« 01-

Za:::

:-~ I-'LLI Ut.) :::Jxg:W

~<t

OW Ua:::

-~

W-

z> ::lW

-::> LLla::: ~.I«Z ow Zo... ;:)

LL

« ui a:::

« to:::: >«

11... lJJ o Z

,-

20D

La rea!izoreo fundotiei se va fine seorno de tocte conditiile core se cer sotisfOcute de cOtre tootafundotille. lndlcotille specifice constructive referitoare 10 fundotlo propriu-ziso de beton simplu solicitnto excentric sint cceleo si co 10 eeleloltefundotii continue rig ide, de beton _simplu. solieito.te excenti-ic.

in eeea ce priveste orcele intoorse de caratnida,

acesteo au, in general, grosimea de 0 car'amidCi ~i se zidesc cu morto r de clrnent sou de ciment-vor. Tnaltimea orcului 10 cheie (sageatC) est ecuprinsd lntre 1/15 ~i J/10 din deschidereo L lntre reazeme.

Tehnologia exacutiei

Fu ndctiil e pe arce intocrse, di n caramid6, (fig. 60), se realizeaza: in urmotoorele faze de executie: • trasoreo ~i - sqparea scntulul da f~n'datie ; • turnarea ~i • compactorea in straturi a betonului din fundotie. cu - nlveloreo ~i - verificcreo orlzontolltdtii ui;tirnuiui strat ~i - tesireo muchiei dinspre intcri::lrpe~-

ili 17. Zid din'caramid6t50 em 18_ Scola h=1'Z em

19.Dop de bitlJm;<2cm 20_Soc"-, -# 5, em nidr. rigjdfi 21. Ploco preiabricolo

din beion;ro Wcm Z2_Asfolt lurnot #-2cm 23_Bordur6 prefabncat6

10x14 em 24. Bclost rndrunl to i5.Morlar Iv! 100 26_FIsH; supllmentara

, carton csfcttct 27. F undntie din baron strnptu 850

28. Teren de tllnc!ore Z-9.Zid de protecpe

de li,5 em

30. Mortar de var gras

31. B 35 :t5-6cm

32. Mozo" turnoi ~ 1 cm

1 - Iencuialc lnlerlooro ~ 1,5 em 2 -Pervnz ~5 ,,3 .. 0; em

3 -Friz

4 -PO~ChEi lip l 'U 5 -Du;;;umE'Q ocrbd

(an ...ch6..ir'i l'eo;r'lul·",l

FUNDATIE PE ARGE iNTOARSE, DIN CARJMIDA

fNTOARSE, DIN

CARAMIDA'

FUNDATIE PE ARCE

re n "~r-) :>:>7cm 8 -Iv! 50 crtscun si

amor~t;;<1,~-2cm 9 -Corton ostottot lO-Centurii b '" l1-PlOh~eu din beton

annal r 8 ern 12-Arm::liurO p!on~eLl bo. 13-H id~oizola\,e 00.".

14- Ii idroi zoio!',. "",d. 1S-Mortar p'-ot.h,d~ 16-Zid exterior din

caromid6 37,5 em

17-Zid .dln caramidCi 50 _I"~";::"..JI","""I

18 -Scala h 0 12 em 19-Dop de hilum 12em

ZO-Soclu '" 5 em hid roizola;.,ti e

I • Tencuotc interiocro ~ 1.!? em

2 • Pervaz 3,5><3,5 c m 3 . Friz pal'l:het

" . Porche l ip L U =1-2,2 em

5 ; Dusurneo oorud ~2!J em

6 .• Grinzlsccre cnn lernn 5x7cm -r~~~~~;;~r 7 • F 01"10 (z a iqtie l1"olistil'el1 eXI')'" rem 8 . M 50 drrscui] si amorsot ~ 15-2cm 9 . Cor ion astalic! li/llt ell brtum

10. Cehturc b o

'11 _ Ptcnseu din beton crrnnt it Bern 14. Hidroizoloiie vert.l2cA -t3 b) 13. Hidroi:zola\ie or-iz.

12. Armature plon.~" ... b c

15· Mortar p,·ot.hidl'. ,.2-3cm 16. Zid exterior din carami

33. Plqcc.suport opcrcos els 1'-

BAt;o 0~ t ~~~~ (~ilE,LfJ.r rf~ ;:~.R~ :-~t M r-t

34. HirHe de embole]

35. Pietris r iOcm

35. Umplu·!uro. de pamlnl

37. ArcE' din caramid6 5=1/10;1/15 L 38· Iencumtc exlerlooro;c 3 em 40. Diblu de lemn 6"5~6cm 39·T"

f! it~ '~
41 if If HI ;tJ'
ttl "I, l> .J/ /II a

~l

-I-- '<-B ~,

21-PlacQ prefabri-:a '

din betcn i 10 em 22-Aslo1t \urnnl p 2 em 23·Borduro pretcbriccnd 10 d4cin 24Balos!mo.runt ,,1>-10<:'" 25-Morlor M 100

26-Flsle supl rnentcrd din cor ton as folia \

, din beton . 850

28-Teren de fundare

Z9-Zid de protecjie de 11,5 em 30-Mortar de vcr gras

31-835 ",5-6em

32-Mozolc turnnt 33- PlacCI-suport' a oardo15eli "10"", e1CO ;'I,~f...'iAr). OO\:"'5lRUCRf dJ HE1:EAA ,..".....

"'" 0"-'"' 81RE0'I p" ..... rEl1'''l'JlA;lE' 3t,:.Hirtle de ambola] 35-Pie-tris l' !Oem 3G-Umpl~!uro.de pamint

37-Arce din car6mida 38-TE'rleuio!a exterloord .,. 3an 39-Tencu'lala lavon ~ ~ em ~OOiblu de ternn 6~6,,6t::m

SC. 1 :7,5

sc. 1 :,,,"5

202

20~

e. Fundafii prefabricate

1(61). Fundctie sub un zid exterior

de ccrornidc, recllzoto din blocuri rncri, prefabricate din beton greu,

preturnate pe sontier

Destinatie

Fundntio reoltzotd din blocuri rnori prefabricate din beton greu. pretumate .pe sontier, este destinctfi preluurii ~i transmiterii 10 sol a incercar.ilor de pe zidurlle exterioure sau inte-rioare ale constructiilor cu subsol, avind structure da rezistentd din peretl porIonti reclizoti din ziddrie sou beton.

Avantajele pe care Ie prezlntd aceste fundctii, co ~i motlvsle care corrditioneozd ~i limiteaza ut-ilizoreo lor pe score largo slnt identice cu cele expuse cu acazio prezentoril fundotiilor similare de sub zidurile exterioore de ca.ramida ale constructiilor faro subsol,

Materiale folosite

Co ~i pentru furrdotiile similare de sub zidurile ex.terioore de caramida ale constructiilor faro subsol, ~i in cczul de fate se folosesc blocuri mcri, prefabricate din beton greu (cu densitotea cporento de peste 3000 kg/m3), preturncte pe sontier. Stratul de egolizare pe care se osozd prefabricate Ie, se reolizeozd din nisip, baton 825 sou din bclcst mOrunt. Intre prefabricate se aplica mortar M ~ 25 ..

Dimensionare construct iva

La reclizoreo fundctlei se vd tihe seorno de toote conditlile core sa cer satisfacute de cctre toate fund:ltii Ie. I ndiccti i Ie - specifice co nstructive referitoa re 10 dirnensiunile blocurilor mari prefabricate, co ~i la dimensionorea santulu] de fundctia, sint identice cu eel e expuse in codru I prezento ri i fundof i lor si milo re de sub zldurl!e exterioore de coramida ale construetiller faro subsol,

Tehnologia executiei

Dupa sapar2!'J subsclului, fundatia reoUzata din blocuri rnori, prefabric:rte din beton greu, preturnate pe scntler, de sub zidurlle portante exteriaare ale constructiilor cu subsol (fig. 61); S8 moterlollzeozo in oceleosl faze de execut.e co fa fundaria simi/ara de sub zidurile portante exterioare de caramida ale consfructii/or fora subsot. Pe fata s uperi 00 ra a eel ui de 01 doilea rind de prefabricate • se apli:::a 0 hidroizolotie, in conditiile orctcte 10 cow-rile expuse anterior,

dupe core • se construieste zidul pe strctul de protectie a hldroizolotiei.

Atunci cind se considero necescr, pe fotc superlocdo a ultimulul strct de prefabricate • 52 toa:rna o centuro de beton slab armata pentru a leqo blocurile intre ele ~i a forme 0 suprnfcto perfect plano, dupri care. se oplicc stratul de eqclizcre, suport 01 hid roizolotiel.

Spre exterior • se opllcd hldroizolqtle ela-stica vertico lc, protejcto de • un zid de caramid6 c sezo to pe muchie ~i se executa • _0 urnpluturo cornpuctntd in straturi. Partea lnferioorc a zidulul, de daosupro so-Iului,se protejeozo spre exterior cu • 0 tencuial6 lmpermecbilo (hidrolzolntle rigid6 vertlcclc), pine 10 eel putln 30 em deo supro nivelului trotuo rulul.

Spre lnterlor, pe sol •• se csterne unstrct filtrant de pietris, pentru ruperea ccpilcrttotil in grosirne de 10-15 em, • se ocopero cu hirtie 125 g/m2, carton sou impisltturd bitumcto sou cu folie PVC (osezoto in eontinuarea hldroizolctiei orizontale opliccto pe fundctie), pentru a impiedic-a scurgerea llaptelui de ciment din beton ~i • se toornd placa-suport a pcrdoselii subsolului, din beton 850. in grosime de 10 cm. Inainte de turnoreo betonulul in plocc, • se pun spre zldul exterior scinduri pe cent ; dupe intdrireo betonului di-n plccc, • scindurile se scot ~i golul rorncs in lungul zidulul • se urnple bine cu mastic fierbinte de bltum, turnat eu eanc:iocul.

Fig. 61. Fundatie sub un zi d exterior de co ro midd, rea I izata din blocuri mari, prefabricate din betan greUl, preturnate pe scntier. Sectiune transversold: 1 - teren de fundore ; 2 - strat de ego,nzare; 3 - blccurl de Iundotle ; 4 - strut supcrt ; 5 - hldrolzolotie elastica orizontolc ; _6 ;_. strct de protactie : 7' - hidroizolat,ie elastica verticoln : 8 - fisiesuplirneotorc de ccrtcn biturnct ; 9 - rncrtcr de var·g-ras: 10 - zid de protectie : 11' - betan B 35: 12 - zid exterior II:! subsol: 1'3 - dop de bitum: 14 - plcco super! a pardoseliJ subsolului ;15 - pletris ; 16 - umpluturo cornpoctcto ; 17 - strar

de sepcrore.

204

FUNDATIE BL. MARl PREFABR. UMPLUTURA iN STR, COMP. TEREN DE FUND'ARE

MORTAR M 50 t- 2em

STRAT FIL TRANT I PIETRI$)t-1 SUPQRT PARD. PLAC.E; 650.., TERMOIZOL. (ZGURA, MOLOZh8Gm

PAT NISIP *5-10 em

MORTAR EGALIZ., M 50 * 20m

HIDROIZ, ELASTlc.A ORIZONT..

FUNIDATIE TROTUAR B 35

HIOROIZ. ELAST-ICA VERTICALA BORDURA PREF. BSH ;10x 14em PLACA TROTUAR PREF. :j: 100m FI?IE C ASF. L1P!TA cu alTUM

MARl PREFABRICATE DIN

GREU

FUNDATIE DIN

BLOCURI

@ DUSUMEA OARBA ~ 2,3 ern @ GRINZI~OARE LEMN 5·7em

I MORTAR PROT HIDR. * 30 rnBALAST MARUNT * 8 -100m

. HiRTlE AMBALAJ (FOLIE PCV) PAT BETON B 3S 1: 6 em

DOP DE BITUM = 2 em

~ .. - " /. ~,
" "1 " Ilf /7.1
," .IN N -10 --'
i'/
III pi !U II'
-- If!
)"II /11
If/ - .,
'N ill
I" CENTURA BA

@ TENCUIALA EXT. * 25 3 em @ TENCUIALA INT * 15 2 em

2 HIDR. RIGIOA (SOCLU) 1: 4~6cfl1 ZID EXT. CARAMIDA f 3'l50m ZID PROT. HIDR'OIZ.* 12;5em MORTAR VAR GRAS t 2 om

24 PERVAZ 3,5 ~ 3,5 em

L U f 2,2 em

Jl! iii iii
/I ill 1/1- ql
lIt 'I III II/
IV '({. _.

205

·

o

V)

z o I-

W rn

z o

z o

'N'M~Lnt.D':'COO':lO'l[""'""" NN:'JNNNNNMM

206

2(62). Funda~ie sub un zid interior

de corcmldo, reciizoto din bfocuri .rnici

'prefabricate din beton greu, '

pretu rna te pe so ntier

Intre saclul de blocuri mici prefabricate ~i pere1ii sopcturii <II se executa urnpluturi compactate.

Pe Into superiooro a ultimului rinc! de bloc uri mici • se cplicc 0 hldroi zojqtie, in ccndltlire orctote 10 cazurile exp use anterior, dupri care • se construieste zid u11 i ntsrie rpe strotu 1 de prcteetle c h idroizo latiei.

Este indicot co p·e fcto superioorc a ultirnului rind de prehrbrico te G) 50 se toarne 0 centum de beton slab armata, pentru a leqo blacu ri Ie in tre ele -?i a forma 0 suprafo1;a perfect plana, dupe core. se cplico stratul de eg'al,iza.re, suport 01 hldrolzolntiei.

De 0 'parte -?i de alta a zidulu) • .se cstams pa sol un strut Iiltrunt de pietris pentru ruperao ccplloritatii, gros de 10-15 em, <II se ccoperc cu hirtia 125 91m2, carton sou imp.islitura biturnrrto, sou cu folie PVC (csezctc in continuareo hldrolzolatiel orizo nto Ie oplicctc pe fundctie), pentru CD impiedico scurqereo lcptelui de ciment din be-ten, ~j • sa ·b:Jrn:5 plcco-suport a po rdo selli subsclului, din beton 850 in grosime de 10 em. lnointe de turn-area betonulul

in plccc, III se pun spre zld scinduri pe cant; dupd into,rirea betonulul din place •• scindurile se scot, ior golul rornos in lungul zldulul • S8 umple bine cu mcstic fterbirrte de bitum turnot cu conclocul,

Fig. 62. Fundatie sub un zid interior de coramida realizata din blocuri rnici, pl'efapric~te din met·o~ 9 r eu, prsturn ate p e sent i er. Secfi'une fran sversc fa : 1 - teren de lundore : 2 - strut de eqolizcre : 3 - blocurl de fundotle : 4 - strct suport ; 5 - hidroizolctie elostlca orizontolo ; 6 - strot de protectie ; 7 - lid interior 10 subsol i 8 - dop de biturn ; 9 - plcco supcrt 0 pordoselii subsolului : 10 - pietris ;

11 - umpluturo compnctotc ; 12 - strct de seperore.

207

Destinarie

F.undatia recllzotd din bIoeuri mici orefcbriccta cii n beton 9 re u pretu rn ate pe so ntier ests desti n a to prelucril ~i tronsmiterii 10 5001 a incarcarilor de pe zlduri!e interioare (sou exterlocre) ale constructiilcr cu subsol ovind structure de rezistenta din pereti portonti, reulizotl din zidarie sau beto n,

Avorrtojqle co ~i dezo vo ntcjala uHlizarii pe scord largo a acestor iundctf s'int similore cu cele expuse 10 fundotio recrllzutn din blocuri mari prefabricate de beton greu de subzidurile exterioare de caromid6 ole constructiiior fara subscl ~i e,le trebuie avute In vedere atunci clnd se ia i,- considerotie eventcoli-

tcteo folosirii lor. ' .

MateriC1le folosite

Pentru reo liznreo ccestcr fundo tii se Iolosesc blo::uri mici prefobric ata din baton g'reu (cu densitotea cporento de peste 3000 kg/m3), prstumote pe ~:dntie'r. Co $i 10 fundntllle anterioare, stro tul de egolizor e pe care se csozd prefabricotele 5e reolizeozd din nisip, beton B25 sou bnlc st morunr : mortc ru] care S8 aplictl intra prefabricate este M ~ 25,

I

I

Dimensionare constructivd

La renlizcreo fundotiei se va tine seoma de toote conditii!e care se cer s~tisfacute 'de co tre toule Fundctiila. lndicotil!e speciflce constructive reFedtoare 10 dimensiunile blocurilor mici prefobricote, co ~i 10 dimension 0 rea. scntu lui d.2 fu nda ti =. slnt idantice cu

eele expuse in eadrul prezentariifundatii.lor similare de sub zidurlle interioo re de caramida ; Ie construetiilor faro subsol,

Tehnologia executiei

Dupe sapo rea subsolului, fundotic reolizoto din blocuri miei prejo brico ta din beton greu, preturnota p;? ~':Jntier, de sub zrdudle portonte intarioore ale con"truqiilor cu subset (fig. 62). S8 materlnliz aozd in aceleos! fcze de executie co la fundatia simi/oro de sub zidurile interioare de coromido o/~ constructiiior foro subsot, cu r2spect::lre:J ncalo ro si iridic-rtf r,,:feritome 10 modul de a~2Z::H2 :l blo:;;ur'ilor (v. fi'g, 30, b).