You are on page 1of 19

แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่ 21

แผนการจัดการเรียนรู ้ กลุม ่ สาระการเรียนรูค


้ ณิตศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
หน่ วยการเรียนรูเ้ รือ่ ง พหุนาม เวลา 12
ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรูท ้ ี่ 21 เรือ
่ ง เอกนาม เวลา 1
ชั่วโมง
รหัสวิชา ค 22101 รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน ผูส
้ อน
นางสาว นัฐรีญา นาเงิน

1. มาตรฐานการเรียนรู/้ ตัวชี้วดั
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชน

ลาดับและอนุกรม และนาไปใช้
ตัวชี้วดั
ค 1.2 ม.2/1
เข้าใจหลักการการดาเนินการของพหุนามและใช้พหุนามในการแก้ปญ
ั หาคณิตศา
สตร์
2. สาระการเรียนรู ้
พหุนาม
3. สาระสาคัญ
เอกนาม คือ
นิพจน์ ทส ี่ ามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปการณ์ คูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตัง้ แต่หนึ่งตัว
้ ไป
ขึน
โดยทีต่ วั แปรของเอกนามมีเลขชี้กาลังของตัวแปรเป็ นศูนย์หรือจานวนเต็มบวก
4. จุดประสงค์การเรียนรู ้
ด้านความรู ้
1. นักเรียนสามารถจาแนกลักษณะของเอกนามได้

ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
1. การให้เหตุผล
2. การสือ
่ สารและสือ
่ ความหมายทางคณิตศาสตร์
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวน
ิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู ้
3. มุง่ มั่นในการทางาน

5. การวัดและการประเมินผลรวบยอด
5.1 การประเมินรวบผลรวบยอด
ชิ้นงานหรือภาระงาน
ใบงาน
เกณฑ์การประเมิน

จุดประสงค์การเรียนรูท
้ ต
ี่ อ
้ งการวัดและประเมินผล
ด้านความรูท
้ างคณิตศาสตร์ วิธีวดั ผล
1. สามารถจาแนกลักษณะของเอกนามได้ พิจารณาความถูกต้องของคาตอบนัก

เครือ
่ งมือวัดผล
แบบทดสอบ

ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิธีวดั ผล
1. การให้เหตุผล
2. พิจารณาพฤติกรรมหรือการแสดงออกขอ
การสือ
่ สารและสือ
่ ความหมายทางคณิตศาสตร์
เครือ
่ งมือวัดผล
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานข
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิธีวดั ผล
1. มีวน ิ ยั
2. ใฝ่ เรียนรู ้ พิจารณาพฤติกรรมหรือการแสดงออกขอ
3. มุง่ มั่นในการทางาน
เครือ
่ งมือวัดผล
แบบสังเกตพฤติกรรม การทางานของนัก

6. กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนาเข้าสูบ
่ ทเรียน
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่ วกับการแสดงสัญลักษณ์ แทนจานวน เช่น 3
สามารถแทนจานวนของสิง่ ของสามสิง่
หรือบางครัง้ เราไม่ทราบว่าจานวนทีก ่ ล่าวถึงเป็ นจานวนใด ๆ
2.
ครูเขียนตัวอย่างบนกระดานและซักถามกับนักเรียนว่าประโยคดังกล่าวสามารถเขี
ยนแทนได้อย่างไร ถ้าให้จานวนจานวนหนึ่ง คือ 𝑥
ให้นกั เรียนพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้
- หกคูณกับจานวนจานวนหนึ่ง (เขียนแทนด้วย 6𝑥)
- กาลังสองของจานวนจานวนหนึ่ง (เขียนแทนด้วย 𝑥 2 )
- จานวนหนึ่งบวกด้วยสี่ (เขียนแทนด้วย x+4)
- นาสีเ่ ท่าของจานวนจานวนหนึ่งไปบวกกับสอง (เขียนแทนด้วย 4𝑥+2)
3.
ครูแนะนาว่าการเขียนข้อความทีอ ่ ยูใ่ นรูปของค่าคงตัวหรือตัวแปรซึง่ อยูใ่ นรูปกา
รดาเนินต่าง ๆ เช่น 3, 6x, 𝑥 2 , x+4, 4𝑥+2 เรียกจานวนเหล่านี้วา่ นิพจน์

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้
1. ครูแจกใบความรู ้ เรือ ่ ง เอกนาม
และให้นกั เรียนอ่านความหมายของเอกนามพร้อมกัน
“เอกนาม
เป็ นนิพจน์ ทส ี่ ามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตัง้ แต่หนึ่งตั
วขึน้ ไป โดยทีเ่ ลขชี้กาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็ นศูนย์หรือจานวนเต็มบวก”
2. ครูยกตัวอย่างนิพจน์ทเี่ ป็ นเอกนามบนกระดาน
และซักถามนักเรียนว่านิพจน์ทก ี่ าหนดให้เป็ นเอกนามเพราะอะไร
ตัวอย่างนิพจน์ทเี่ ป็ นเอกนาม
1. 5𝑥 เป็ นเอกนาม เพราะ มีคา่ คงตัวคือ 5 และตัวแปร 𝑥 มีเลขชี้กาลัง
เป็ นจานวนเต็มบวกคือ 1
2. 4𝑥𝑦𝑧 2 เป็ นเอกนาม เพราะ มีคา่ คงตัวคือ 4 ตัวแปร 𝑥
มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็มบวกคือ 1, 𝑦 มีเลขชี้
กาลังเป็ นจานวนเต็มคือ 1 และ 𝑧 2 มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็มคือ 2
3. 0 เป็ นเอกนาม เพราะ มีคา่ คงตัวคือ 0
4. 5 เป็ นเอกนาม เพราะ มีคา่ คงตัวคือ 5
3. ครูยกตัวอย่างนิพจน์ทไี่ ม่เป็ นเอกนามบนกระดาน
และซักถามนักเรียนว่านิพจน์ทก ี่ าหนดให้ไม่เป็ นเอกนามเพราะอะไร
ตัวอย่างนิพจน์ ทไี่ ม่เป็ นเอกนาม
1) 4𝑥𝑦 −2 ไม่เป็ นเอกนาม เพราะ ตัวแปร 𝑦
มีเลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็มลบคือ -2
𝑥 𝑥
2) ไม่เป็ นเอกนาม เพราะ เมือ ่ จัดรูป
𝑦 𝑦
ให้อยูใ่ นรูปการณ์ คูณจะได้ 𝑥𝑦 ดังนัน
−1
้ ตัวแปร 𝑦 มี
เลขชี้กาลังเป็ นจานวนเต็มลบคือ -1
3) 4 − 3𝑥 ไม่เป็ นเอกนามเพราะ
ไม่สามารถเขียนอยูใ่ นรูปของการคูณได้

4.
ครูจดั กิจกรรมโดยครูเขียนแสดงนิพจน์บนกระดานและให้นกั เรียนช่วยกันตอบว่
านิพจน์ทค ี่ รูกาหนดเป็ นหรือไม่เป็ นเอกนาม
1
ข้อที่ 1 3𝑥 (เป็ นเอกนาม) ข้อที่ 6 2𝑎2 b
(ไม่เป็ นเอกนาม)
1
ข้อที่ 2 -4𝑥 3 (เป็ นเอกนาม) ข้อที่ 7 ( )2
𝑏
(ไม่เป็ นเอกนาม)
1
ข้อที่ 3 𝑥𝑦 2 (เป็ นเอกนาม) ข้อที่ 8
3
4−2 𝑎2 𝑏 3 (เป็ นเอกนาม)
ข้อที่ 4 -7(𝑎𝑏)−2 (ไม่เป็ นเอกนาม) ข้อที่ 9 𝑥 + 𝑦
(ไม่เป็ นเอกนาม)
1
ข้อที่ 5 (เป็ นเอกนาม) ข้อที่ 10 0.6
𝑥 −1
(เป็ นเอกนาม)
5. ครูแจกแบบทดสอบเรือ ่ งเอกนาม ให้กบ ั นักเรียนแต่ละคนทุกคน
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเอกนามคือนิพจน์ทส ี่ ามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปการคูณ
ของค่าคงตัวกับตัวแปรตัง้ แต่หนึ่งตัวขึน
้ ไป
โดยทีเ่ ลขชี้กาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็ นศูนย์หรือจานวนเต็มบวก”
กิจกรรมรวบยอด
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นดังต่อไปนี้

“เอกนามคือนิพจน์ทีส ่ ามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปการคูณของค่าคงตัวกับตัวแปรตัง้ แ


ต่หนึ่งตัวขึน
้ ไป
โดยทีเ่ ลขชี้กาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็ นศูนย์หรือจานวนเต็มบวก”

7. สือ
่ การเรียนรู/้ แหล่งการเรียนรู ้
1. ใบความรูเ้ รือ
่ ง เอกนาม
2. แบบทดสอบเรือ ่ ง เอกนาม
8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้ (ม. 2/10)
ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
ปัญหาในการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
แนวทางแก้ปญ
ั หา
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ลงชือ
่ ……………………………………………………….ผูส
้ อน
(.........................................................................................)

วันที.่ .............../............................./......................

ความคิดเห็นของผูบ
้ งั คับบัญชา/นิเทศการสอน
1. เป็ นแผนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
2. นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
3. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการวัดผลและประเมินผล
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะของผูบ
้ งั คับบัญชา/นิเทศการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

8. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้ (ม. 2/8)


ผลการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ปัญหาในการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
แนวทางแก้ปญ
ั หา
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
ลงชือ
่ ……………………………………………………….ผูส
้ อน

(.........................................................................................)

วันที.่ .............../............................./......................

ความคิดเห็นของผูบ
้ งั คับบัญชา/นิเทศการสอน
1. เป็ นแผนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
2. นักเรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
3. นักเรียนมีสว่ นร่วมในการวัดผลและประเมินผล
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ข้อเสนอแนะของผูบ
้ งั คับบัญชา/นิเทศการสอน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

แบบสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
หน่ วยการเรียนรู ้ เรือ
่ ง พหุนาม
จานวน 1 ชั่วโมง
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101 ชัน
้ ม.2/10

การสือ่ สารและ
การให้เห การสือ
่ ความหม รวม
สรุป
เล เลขปร ตุผล ายทางคณิตศาส
ชือ
่ -นามสกุล
ขที่ ะจาตัว ตร์
2 1 0 0 ไม่ผ่
2 1 4 ผ่าน
าน
2787 ด.ญ. ปาณิสรา ทองอยู่
1
3
2806 ด.ช. ธนากร สัทเทรลล์
2
6
2806 ด.ช. รพีพฒ ั น์
3
7 พิทกั ษ์ วงศ์
2806 ด.ช. อภิรกั ษ์ เมตตา
4
8
2808 ด.ช. นันทพงศ์ วงษ์ เชื้อ
5
0
2808 ด.ช. คุณานนท์ สังเสวี
6
3
2815 ด.ญ. ขวัญธิดา
7
8 งามสมบัติ
2816 ด.ช. นิธศ
ิ เฝ้ าหัน
8
0
2816 ด.ช. พงศกร
9
1 ประเสริฐโสภณ
2816 ด.ญ. นกฤติยา
10
2 สาราญใจ
2816 ด.ญ. สุชญา โสภา
11
3
2816 ด.ช. นพเกล้า
12
4 สงวนทรัพย์
2816 ด.ญ. พิมลัดดา
13
6 พูลสุวรรณ
2816 ด.ญ. ปภัสสราพร แก้วมี
14
7
2816 ด.ญ. ชนาภา เดินไธสง
15
8
2816 ด.ช. กิตติกร บุญมา
16
9
2817 ด.ญ. ชลธิชา
17
0 ตระกูลอุทยั อาไพ
2817 ด.ญ. พิมพ์ชนก
18
2 สุจน
ิ น
ั ท์กุล
2817 ด.ญ. พลอยพรรณ ลดาวัลย์
19
3 ณ อยุธยา
2817 ด.ญ. ชนม์นิภา ยอดสิงห์
20
4
2817 ด.ช. เสฎฐวุฒิ
21
5 สัมพันธ์รษ
ั ฎากร
2817 ด.ช. พีรกานต์ ทับทิม
22
6
2817 ด.ญ. พัชรพร เพ็งเพชร
23
7
2817 ด.ช. ธนชาต เขือ
่ นมณี
24
8
1818 ด.ช. อภิรกั ษ์ วิ มาเณย์
25
1
2818 ด.ช. อนุวตั ร
26
3 ก๋งมีประเสริฐ
2818 ด.ญ. ชาลิสา บุญส่ง
27
4
2818 ด.ญ. ทิพย์วรรณ
28
5 แก้วน้าเย็น
2818 ด.ญ. รุง่ นภา ศรีนากุง
29
6
2818 ด.ช. สุคณิน ค้าคล่อง
30
7
2818 ด.ช. ปฏิพทั ธิ ์
31
8 จุย้ ประโคน
2818 ด.ช. พงศธร
32
9 โล้วมั่นคง
2819 ด.ญ. ชลธิชา
33
0 บุตรน้าเพชร
2819 ด.ช. พสิษฐ์ แก้วใส
34
1
2819 ด.ช. ฐิตาภา ทองบาง
35
2
2819 ด.ช. บูรพา จรพิภพ
36
3
2819 ด.ช. ชัยวัฒน์
37
4 สุพรรณกลาง
2819 ด.ช. กฤตภาส ทองสัมฤทธิ ์
38
5
2819 ด.ญ. มนัสวี ประพันธ์
39
6
2846 ด.ญ. จิตรวดี ศุภสิงห์
40
3
2846 ด.ญ. จิระประภา สุม
่ ทอง
41
5
2846 ด.ช. เอกพันธ์ เรืองอนันต์
42
7
2916 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ตรีถน

43
3

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนจะได้ 2 คะแนน
นักเรียนแสดงออกให้เห็นเพียงเล็กน้อย จะได้ 1 คะแนน
นักเรียน ไม่แสดงออกเลย จะได้ 0 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ถือว่าผ่าน
แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน่ วยการเรียนรู ้ เรือ
่ ง พหุนาม
จานวน 1 ชั่วโมง
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค22101 ชัน ้ ม.2/10

มุง่ มั่นใน รว
มีวน
ิ ยั ใฝ่ เรียนรู ้ การทาง ม สรุป
เล เลขปร
ชือ
่ -นามสกุล าน
ขที่ ะจาตัว
2 1 0 0 2 1 0 ผ่า ไม่ผ่
2 1 6
น าน
2787 ด.ญ. ปาณิสรา ทองอยู่
1
3
2806 ด.ช. ธนากร สัทเทรลล์
2
6
2806 ด.ช. รพีพฒ ั น์
3
7 พิทกั ษ์ วงศ์
2806 ด.ช. อภิรกั ษ์ เมตตา
4
8
2808 ด.ช. นันทพงศ์ วงษ์ เชื้อ
5
0
2808 ด.ช. คุณานนท์ สังเสวี
6
3
2815 ด.ญ. ขวัญธิดา
7
8 งามสมบัติ
2816 ด.ช. นิธศ
ิ เฝ้ าหัน
8
0
2816 ด.ช. พงศกร
9
1 ประเสริฐโสภณ
2816 ด.ญ. นกฤติยา
10
2 สาราญใจ
2816 ด.ญ. สุชญา โสภา
11
3
2816 ด.ช. นพเกล้า
12
4 สงวนทรัพย์
2816 ด.ญ. พิมลัดดา
13
6 พูลสุวรรณ
2816 ด.ญ. ปภัสสราพร แก้วมี
14
7
2816 ด.ญ. ชนาภา เดินไธสง
15
8
2816 ด.ช. กิตติกร บุญมา
16
9
2817 ด.ญ. ชลธิชา
17
0 ตระกูลอุทยั อาไพ
2817 ด.ญ. พิมพ์ชนก
18
2 สุจน
ิ น
ั ท์กุล
2817 ด.ญ. พลอยพรรณ ลดาวัลย์
19
3 ณ อยุธยา
2817 ด.ญ. ชนม์นิภา ยอดสิงห์
20
4
2817 ด.ช. เสฎฐวุฒิ
21
5 สัมพันธ์รษ
ั ฎากร
2817 ด.ช. พีรกานต์ ทับทิม
22
6
2817 ด.ญ. พัชรพร เพ็งเพชร
23
7
2817 ด.ช. ธนชาต เขือ
่ นมณี
24
8
1818 ด.ช. อภิรกั ษ์ วิ มาเณย์
25
1
2818 ด.ช. อนุวตั ร
26
3 ก๋งมีประเสริฐ
2818 ด.ญ. ชาลิสา บุญส่ง
27
4
2818 ด.ญ. ทิพย์วรรณ
28
5 แก้วน้าเย็น
2818 ด.ญ. รุง่ นภา ศรีนากุง
29
6
2818 ด.ช. สุคณิน ค้าคล่อง
30
7
2818 ด.ช. ปฏิพทั ธิ ์
31
8 จุย้ ประโคน
2818 ด.ช. พงศธร
32
9 โล้วมั่นคง
2819 ด.ญ. ชลธิชา
33
0 บุตรน้าเพชร
2819 ด.ช. พสิษฐ์ แก้วใส
34
1
2819 ด.ช. ฐิตาภา ทองบาง
35
2
2819 ด.ช. บูรพา จรพิภพ
36
3
2819 ด.ช. ชัยวัฒน์
37
4 สุพรรณกลาง
2819 ด.ช. กฤตภาส
38
5 ทองสัมฤทธิ ์
2819 ด.ญ. มนัสวี ประพันธ์
39
6
2846 ด.ญ. จิตรวดี ศุภสิงห์
40
3
2846 ด.ญ. จิระประภา สุม
่ ทอง
41
5
2846 ด.ช. เอกพันธ์
42
7 เรืองอนันต์
2916 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ตรีถน

43
3

เกณฑ์การให้คะแนน
นักเรียนแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนจะได้ 2 คะแนน
นักเรียนแสดงออกให้เห็นเพียงเล็กน้อย จะได้ 1 คะแนน
นักเรียน ไม่แสดงออกเลย จะได้ 0 คะแนน
เกณฑ์การประเมินผล
ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม ถือว่าผ่าน
ใบความรูเ้ รือ
่ ง เอกนาม
เอกนาม

เอกนาม
เป็ นนิพจน์ทส ี่ ามารถเขียนให้อยูใ่ นรูปการณ์ คณ
ู ของค่าคงตัวกับตัวแปร
ตัง้ แต่หนึ่งตัวขึน้ ไป
โดยทีเ่ ลขชี้กาลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็ นศูนย์หรือจานวนเต็มบวก
เช่น นิพจน์ 9, 5𝑥 , −2𝑥 3 ,
4
3
𝑥 2 𝑦 3 , −3−2 𝑥 4 𝑦 , −1 , √5 เป็ นเอกนาม

ส่วนนิพจน์ −4𝑥 −3 , 2−3 𝑦 −4 , 𝑦𝑥−2 , 3𝑎 + 𝑏 ไม่เป็ นเอกนาม


ดังนัน้ เอกนามจึงประกอบไปด้วยสองส่วน คือ
ส่วนทีเ่ ป็ นค่าคงตัวเรียกว่า สัมประสิทธิ ์
ของเอกนามและส่วนทีเ่ ป็ นตัวแปร(หรือการคูณตัวแปร) และเรียก
ผลบวกของเลขชี้กาลังของตัวแปรว่า ดีกรีของเอกนาม
เช่น 5𝑥 3 𝑦 มีสมั ประสิทธิเ์ ป็ น 5 และมีดก ี รีคอ

4
1 1
− 3 𝑥𝑦 3 มีสมั ประสิทธิเ์ ป็ น − 3 และมีดก
ี รีคอ
ื 4

−3 มีสมั ประสิทธิเ์ ป็ น -3 และมีดก


ี รีคอ

0
0.002 มีสมั ประสิทธิเ์ ป็ น 0.002
และมีดก
ี รีเป็ น 0

แบบทดสอบ
เรือ
่ ง เอกนาม
คาสั่ง : ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความทีถ่ ูกต้อง
และทาเครือ
่ งหมาย  หน้าข้อความทีไ่ ม่ถูกต้อง
………….1. 5 เป็ นเอกนาม
………….2. 𝑥+𝑦
𝑦
ไม่เป็ นเอกนาม
………….3. 34 𝑥 3 𝑦 2 เป็ นเอกนาม
………….4. 3√5 เป็ นเอกนาม
………….5. 0.5 𝑎2 𝑏 เป็ นเอกนาม

………….6. 4𝑎 + 5𝑏 เป็ นเอกนาม


………….7. −5.5𝑎2 เป็ นเอกนาม
1
………….8. ไม่เป็ นเอกนาม
3𝑥
𝑥2
………….9. ไม่เป็ นเอกนาม
𝑦3

………….10. (−0.4)−3 ไม่เป็ นเอกนาม

ชือ
่ ………………………………………………………. ชัน
้ ……….เลขที…
่ ………

เฉลยแบบทดสอบ เรือ
่ ง เอกนาม
คาสั่ง : ให้นกั เรียนทาเครือ่ งหมาย  หน้าข้อความทีถ่ ูกต้อง
และทาเครือ
่ งหมาย  หน้าข้อความทีไ่ ม่ถูกต้อง
 1. 5 เป็ นเอกนาม
 2. 𝑥+𝑦
𝑦
เป็ นเอกนาม
 3. 34 𝑥 3 𝑦 2 เป็ นเอกนาม
 4. 3√5 เป็ นเอกนาม
 5. 0.5 𝑎2 𝑏 เป็ นเอกนาม
 6. 4𝑎 + 5𝑏 เป็ นเอกนาม
 7. −5.5𝑎2 เป็ นเอกนาม
1
 8. เป็ นเอกนาม
3𝑥
𝑥2
 9. ไม่เป็ นเอกนาม
𝑦3

 10. (−0.4)−3 ไม่เป็ นเอกนาม