You are on page 1of 8

School: Grade Level: V

GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Ma’am MELLANIE A. TAMARES Learning Area: EPP
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: SEPTEMBER 25 – 29, 2017 (WEEK 7) Quarter: 2ND QUARTER

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


I.LAYUNIN
naipamamalas ang pang-unawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay/naipamamalas ang pang-
A. Pamantayang Pangnilalaman
unawa sa kaalaman at kasanayan sa pag-aalaga ng hayop bilang gawaing mapagkakakitaan
naisasagawa nang maayos ang pagtatanim, pag-aani, at pagsasapamilihan ng gulay sa masistemang pamamaraan/naisasagawa nang may kawilihan ang pag-aalaga ng hayop
bilang gawaing
B. Pamantayan sa Pagganap
mapagkakakitaan

Nakagagawa ng plano sa pag- Nakagagawa ng plano sa pag- Natutukoy ang mga hayop na 1.Natutukoy ang mga hayop
aalaga ng hayop aalaga ng isda maaring alagaan tulad ng namaaring alagaan tulad ng tilapia
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto EPP5AG-0g-14 EPP5AG-0g-14 manok,pugo, itik at pato 2. Naiisa-isa ang mga salik sa pag-
(Isulat ang code ng bawat Page 19 of 41K Page 19 of 41K EPP5AG-0g-15/ Page 19 of 41K aalaga ng isdang tilapia LINGGUHANG PAGSUSULIT
kasanayan) EPP5AG-0g-15/ Page 19 of 41K

Pagpaplano sa Pag- aalaga ng Paggawa ng Plano sa Pag- Pagtukoy sa mga Hayop na Pag-aalaga ng Isdang Tilapia
II. NILALAMAN
Hayop aalaga ng Isda maaring alagaan tulad ng manok,
pugo, itik at pato
III. KAGAMITANG PANTURO
K to 12 CG EPP5AG-Og-14 K to 12 CG EPP5AG-Og-14 Kto12 CG EPPAG5-Og-15
A. Sanggunian MISOSA V- Pag-aalaga ng Hayop MISOSA V- Pag-aalaga ng MISOSA V Pag-aalaga ng Hayop
Hayop
1. Mga pahina sa Gabay ng Guro TG/Week 7 TG/Week 7 TG/Week 7 TG/Week 7
2. Mga pahina sa Gabay ng Pang-
LM/Week 7 LM/Week 7 LM/Week 7 LM/Week 7
mag-aaral
3. Mga pahina Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
Larawan ng hayop na aalagaan, Kagamitan: Larawan ng isda notebook, ballpen, manila paper, larawan, manila paper, pentel pen
manila paper, pentel na aalagaan, manila paper, pentel pen
pentel pen
B. Iba pang Kagamitang pangturo
IV. PAMAMARAAN
A.Balik –Aral sa nakaraang aralin PANIMULANG PAGTATASA PANIMULANG PAGTATASA PANIMULANG PAGTATASA PANIMULANG PAGTATASA
at/o pagsisimula ng bagong aralin Ipasagot sa mga mag-aaral ang Punan ng salita o Ipagawa sa mga mag-aaral ang Ipasagot sa mga bata ang mga
mga sumusunod na tanong. mga salita ang mga patlang sumusunod: sumusunod na tanong:
1.Magbigay ng mga hayop ang upang mabuo ang diwa ng 1. May alam ba kayong uri 1.Mahalaga ba sa tao o sa mag-
maaring alagaan at mga pangungusap. Pumili ng ng hayop o mga hayop na anak ang pag-aalaga ng isda?
mapagkakitaan? sagot sa talaan ng mga salita maaring alagaan. 2.Anong mga kapakinabangan ang
2.Ibigay ang kahalagahan ng at parirala sa ibaba. 2. Anu- ano ang mga makukuha sa pag-aalaga ng isda
paggawa ng plano sa pag-aalaga kagandahang maidudulot sa pag-
ng hayop bilang aalaga ng nasabing mga hayop sa
mapagkakakitaan ? Tubig, insekto, mataas buhay ng tao?
1. Ang pag-
aalaga ng isada ay
makatutulong upang
mabaasan ang mga
____________ at iba pang
peste na pumipinsala sa mga
alagang tanim.
2. Kailangan
ang palaisdaan ay nasa
____________ upang hindi
bahain.

Tula Alin sa mga hayop na nasa mga Magbigay ng iba’t ibang uri ng isda
Pag-aalaga ng Hayop Malapit ba ang inyong larawan ang naalagaan mo na? na maaring alagaan?
pamayanan sa dagat, lawa, Original File Submitted and
Sa paghahalaman, maging sa ilog at sapa? Alam mob a ang Formatted by DepEd Club Member
paghahayupan mag-alaga, magparami at - visit depedclub.com for more
Ang pagpaplano ay kailangan mag-ani ng mga alagang isda?
Kung gawaing ito’y nais
mapagtagumpayan
Mahalagang bagay, dapat
B. Paghahabi ng layunin ng aralin
isaalang- alang.

Pagpili ng hayop iyong pag-


isipan
Ganun din ang lugar at
kapaligiran
Perang gagamitin at iyong
puhunan
Isama na ring mga kagamitan.
Sa pasimula at kung wala pang
alam
Sumamgguni sa may karanasan
Maaari ding sa ahensyang
pamahalaan
Upang sigurado maibibigay na
kaalaman.

Wastong pag-aalaga sa napiling


hayop
Kuneho, kambing, baka at
manok
Sa damuhan, sa dagat, at
maging sa ilog
Pumili ng lugar, sa kanila ay
angkop

Unti-uni ay matututunan din


Ang mga dapat at hindi dapat
gawin
Mula ditto maaaring palawakin
Proyektong sinimulan, kayang
palaguin.
Anu- ano ang dapat
isaalang-alang sa pagpapalano
sa pag-aalaga ng hayop?
Pag-aralan ang halimbawa ng Pag-aralan ang Plano ng Pag- Tukuyin at alamin ang mga hayop Ipabasa sa mga mag-aaral ang
Plano ng Paghahayupan aalaga ng Isda na mainam alagaan. Alamin sa LM
C.Pag-uugnay ng mga halimbawa Pag-aalaga ng Manok Isa-isahin ang salik sa pagpili ng
sa bagong aralin Pag-aalaga ng Tilapya hayop na aalagaan.
Ang pag-aalaga ng hayop ay Ang Pilipinas ay binubuo ng Dapat nating malaman na may May mga mahahalagang
isang kapaki- pakinabang na maraming isla, dagat, ilog at mga hayop na maaring alagaan pangangailangan dapat isaalang-
gawain.Maraming produkto ang lawa. Dahil dito maraming tao ayon sa ating pangangailangan at alang at bigyang halaga bago
makukuha mula sa mga alagang sa pamayanan ang ng mamimili. Ang pag-aalaga ng magpasya magsimula o magtayo ng
hayop. Hindi lamang ito isang pangingisda ang ikinabubuhay mga manok,pugo,itik at pato ay isang palaisdaan.
libangan kung hindi isang upang matugunan ang isang mabuting gawain. Ang mga
D. Pagtalakay ng bagong konsepto magandang pagkakakitaan kanilang pang-araw araw na manok, itik.pato at pugo ay
at paglalahad ng bagong kasanayan Ngunit mahalagang maghanda pangangailangan. Kung nais nagbibigay ng karne at itlog.
#1 muna ng plano sa mo magsimula ng isang
paghahayupan bago ito proyektong palaisdaan,
isagawa, upang matiyak ang kailangan mo ng sapat na
ikatatagumpay ng proyekto. puhunan, sapat na kaalaman
at kasanayan.

Alamin kung naunawaan ang Alamin kung naunawaan ang Bakit mahalaga ang pag-aalaga Bakit kailangan natin malaman ang
plano. Sagutin ang sumusunod plano. Sagutin ang ng hayop? iba’t ibang salik sa pag-aalaga ng
na tanong: sumusunod na tanong: isda?

1.Ano ang unang bahagi ng 1.Ano ang unang bahagi ng


E. Pagtalakay ng bagong konsepto
plano? Ano ang nilalaman nito? plano?Ano ang nilalaman
at paglalahad ng bagong kasanayan
nito?
#2
2.Ano ang ikalawang bahagi ng
plano? Ang pangatlong bahagi 2.Ano ang ikalawang bahagi
ng plano? Ang pangatlong
bahagi?

Anu- ano ang dapat isaalang- Basahin ang mga Ipagawa sa mga mag-aaral ang Ipasagot sa mga mag-aaral ang
alang na pangkalusugan sa pag- pangungusap at piliin ang sumusunod: Gawin Natin sa LM.
aalaga ng hayop? tamang sagot. Isulat ang titik Pasulatin ng isang maikling talata
ng tamang sagot sa sagutang ang mga mag-aaral tungkol sa
papael. pag-aalaga ng manok/pugo batay
sa sunod na tanong.
______1. Ang pinakamadaling Nakatutulong ba at
isdang alagaan ay nakapagdudulot ng kasiyahan
F. Paglinang sa kabihasnan (Tungo
__________ ang pag-aalaga ng mga manok at
sa Formative Assessment)
A. bangus C. pugo?
dalag
B. tilapya D. hito

______2.Ang tilapia ay maari


nang anihin pagkalipas ng
_____________.
A. isang buwan C. tatlong
linggo
B. dalawang buwan
D. apat na linggo

Pumili ng isang uri ng hayop na Paano natin maisasama sa Pagtukoy ng iba’t ibang hayop na Bakit kailangang isaalang-alang ang
nais mong alagaan. Gumawa ng plano kung papaanong aalagan na may dalawang ( 2) topograpiya sa pag-aalaga ng isda?
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
plano tungkol sa pag-aalaga ng mapapanatiling malusog ang paa.
araw araw na buhay
hayop na napili mo. pag-aalaga ng isda?

Ano ang mangyayari kapag Ano ang mga salik sa pagpili ng Ibigay ang mga salik na dapat
mahusay at wasto ang Ano- ano ang mga salik na hayop na aalagaan? isaalang-alang sa pag-aalga ng isda?
H. Paglalahat ng aralin pagpaplanong inyong ginawa? dapat tandaan sa pag-aalaga
ng isda?

I.Pagtataya ng aralin Ang mga sumusunod ay mga Sagutin ng Tama kung wasto Punan ang patlang ng tamang Sa inyong sagutang papel, lagyan
gawain sa paghahayupan. Sipiin ang kaisipan at Mali kung sagot. ng masayang mukha ang bilang
at isulat sa inyong notebook ang hindi. 1. Ang pag-aalaga ng ng pangungusap na nagsasaad ng
mga salita o parirala tungkol sa 1.Makikilala ang babaeng hayop ay isang mainam tamang gawain na dapat isaalang-
mga gawaing pagpaplano. tilapia dahil may dalawang __________ na maaring alang sa pag-aalga ng isda at
Pagpili ng lugar o kapaligiran bilog ito sa may buntot ang pagkakitaan. naman kung hindi. Gawin ito sa
Pagpapakain sa mga hayop lalaki naman ay isa ang bilog. 2. Sa pag-aalaga ng hayop inyong notebook.
Sumangguni sa ahensiya ng 2.Ang dami ng pagkain kailangan ang _________ upang ____ 1. Ang huwarang palaisdaan
pamahalaan ibiboigay sa tilapia ay naayon panustos sa pagkain at gamut ng ay nararapat na nasa patag na
Paggamot sa mga sakit ng hayop sa laki at timbang nito. mga alaga,. lugar.
Pagpili ng hayop na aalagaan 3.Magpakain ng 5% na 3. Ang uri ng hayop na _____ 2. Dapat piliin ang matabang
Isaalang- alang ang puhunan kabuuang bigat ng isda sa aalagaan ay dapat angkop sa lupa, dahil ito ay magdadagdag ng
Paggawa ng kulungan unang buwan ng pag-aalaga. ________ paglalagyan nito. pagkain para sa isda.
Pagsunod sa makaagham na 4.Balutin ng lambat ang 4. Ang paghahayupan ay _____ 3. Ang hindi patag na ilalim
pamamaraan balangkas ng kulaungan. isang uri ng paraan ng pagtugon ay nakasasagabal Sa mga gawain
5.Mag-ingat sa paggamit ng sa pangangailangan ng mag-anak tulad ng paglilinis at pag-aani.
mga matatalas na kagamitan sa ___________. _____ 4. Malaki ang maitutulong ng
at kasangkapan 5. Mahalaga ang masusing kalagayan ng lupa sa pag-aalaga ng
pag-aaral at________ bago isda.
magsimula ng paghahayupan _____ 5. Piliin ang lugar na
upang matiyak ang tagumpay. mayroong sapat na panustos ng
Susi sa Pagwawasto: tubig sa buong taon.
1.Libangan
2.Pera
3.Kapaligiran
4.Pang-araw-araw
5.Pagbabalak

Kung merong mag-aalaga ng Humanap ng taong Kawili-wili ba ang pag-aalaga ng Gumawa ng album tungkol sa
hayop sa inyong lugar kakapanayamin tungkol sa manok at pugo ?Bakit? mga iba’t ibang uri ng isda na
kapanayamin mo at itanong kasanayan sa pamamaraan, maaring alagaan.
kung paano niya ginawa ang pangkalusugan at
J. Karagdagan Gawain para sa plano at paano ito nakaapekto pangkaligtasan sa pag-aalaga
takdang aralin at remediation sa proyekto. ng iba’t ibang uri ng isda.
Isulat ang mga tanong at
sagot sa inyong notebook.

V.MGA TALA
VI. PAGNINILAY

A.Bilang ng mag-aaral na nakauha ng ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to ___Lesson carried. Move on to the ___Lesson carried. Move on to the next ___Lesson carried. Move on to the
80% sa pagtatayao. next objective. the next objective. next objective. objective. next objective.
___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried. ___Lesson not carried.
_____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% _____% of the pupils got 80% mastery _____% of the pupils got 80%
mastery mastery mastery mastery
B.Bilang ng mag-aaralna ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties in ___Pupils did not find difficulties
nangangailangan ng iba pang Gawain answering their lesson. in answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. in answering their lesson.
para sa remediation ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in ___Pupils found difficulties in
answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson. answering their lesson.
___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson ___Pupils did not enjoy the lesson
because of lack of knowledge, lesson because of lack of because of lack of knowledge, skills because of lack of knowledge, skills because of lack of knowledge,
skills and interest about the lesson. knowledge, skills and interest and interest about the lesson. and interest about the lesson. skills and interest about the
___Pupils were interested on the about the lesson. ___Pupils were interested on the ___Pupils were interested on the lesson.
lesson, despite of some difficulties ___Pupils were interested on lesson, despite of some difficulties lesson, despite of some difficulties ___Pupils were interested on the
encountered in answering the the lesson, despite of some encountered in answering the encountered in answering the lesson, despite of some difficulties
questions asked by the teacher. difficulties encountered in questions asked by the teacher. questions asked by the teacher. encountered in answering the
___Pupils mastered the lesson answering the questions asked by ___Pupils mastered the lesson ___Pupils mastered the lesson despite questions asked by the teacher.
despite of limited resources used by the teacher. despite of limited resources used by of limited resources used by the ___Pupils mastered the lesson
the teacher. ___Pupils mastered the lesson the teacher. teacher. despite of limited resources used
___Majority of the pupils finished despite of limited resources used ___Majority of the pupils finished ___Majority of the pupils finished their by the teacher.
their work on time. by the teacher. their work on time. work on time. ___Majority of the pupils finished
___Some pupils did not finish their ___Majority of the pupils finished ___Some pupils did not finish their ___Some pupils did not finish their their work on time.
work on time due to unnecessary their work on time. work on time due to unnecessary work on time due to unnecessary ___Some pupils did not finish their
behavior. ___Some pupils did not finish behavior. behavior. work on time due to unnecessary
their work on time due to behavior.
unnecessary behavior.
C.Nakatulong ba ang remedial? Bilang ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% ___ of Learners who earned 80% above ___ of Learners who earned 80%
ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. above above above above

D.Bilang ng mag-aaral na magpapatuloy ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require ___ of Learners who require additional ___ of Learners who require
sa remediation additional activities for remediation additional activities for additional activities for remediation activities for remediation additional activities for
remediation remediation

E.Alin sa mga estratehiyang pagtuturo ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No ___Yes ___No
ang nakatulong ng lubos?Paano ito ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up the ____ of Learners who caught up
nakatulong? lesson the lesson lesson lesson the lesson
F.Anong sulioranin ang aking naranasan ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue to ___ of Learners who continue to
na solusyunansa tulong ng aking require remediation require remediation require remediation require remediation require remediation
punungguro at superbisor?
G.Anong kagamitang panturo ang aking Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well: Strategies used that work well:
nadibuho nanais kong ibahagi sa kapwa ● ___Metacognitive Development: ● ___Metacognitive Development: ● ___Metacognitive Development:● ___Metacognitive ●
Development: ___Metacognitive Development:
ko guro? Examples: Self assessments, note Examples: Self assessments, note Examples: Self assessments, note Examples: Self assessments, note Examples: Self assessments, note
taking and studying techniques, and taking and studying techniques, taking and studying techniques, and taking and studying techniques, and taking and studying techniques,
vocabulary assignments. and vocabulary assignments. vocabulary assignments. vocabulary assignments. and vocabulary assignments.
● ●
___Bridging: Examples: Think-pair- ●
___Bridging: Examples: Think- ___Bridging: Examples: Think-pair- ● ___Bridging: Examples: Think-pair- ● ___Bridging: Examples: Think-
share, quick-writes, and pair-share, quick-writes, and share, quick-writes, and anticipatory share, quick-writes, and anticipatory pair-share, quick-writes, and
anticipatory charts. anticipatory charts. charts. charts. anticipatory charts.
● ● ● ● ●
● ___Schema-Building: ●
Examples: ●
___Schema-Building: Examples: ___Schema-Building: Examples:● ___Schema-Building: ●
Examples: ___Schema-Building: Examples:
Compare and contrast, jigsaw Compare and contrast, jigsaw Compare and contrast, jigsaw Compare and contrast, jigsaw learning, Compare and contrast, jigsaw
learning, peer teaching, and learning, peer teaching, and learning, peer teaching, and projects. peer teaching, and projects. learning, peer teaching, and
projects. projects. ● ● projects.
● ● ● ___Contextualization: ● ___Contextualization: ●
● ___Contextualization: ● ___Contextualization: ● ●
Examples: Demonstrations, media, Examples: Demonstrations, media, ● ___Contextualization:
● ●
Examples: Demonstrations, media, Examples: Demonstrations, manipulatives, repetition, and local ●
manipulatives, repetition, and local Examples: Demonstrations,
manipulatives, repetition, and local media, manipulatives, repetition, opportunities. opportunities. media, manipulatives, repetition,
opportunities. and local opportunities. ● ● and local opportunities.
● ● ● ___Text Representation: ● ___Text Representation: ___Text Representation:
● ___Text Representation: ● ___Text Representation: ● ●
Examples: Student created drawings, ●
Examples: Student created drawings, Examples: Student created
● Examples: Student ●
created Examples: Student created videos, and games. videos, and games. drawings, videos, and games.
drawings, videos, and games. drawings, videos, and games. ● ___Modeling: Examples: Speaking ● ___Modeling: Examples: ●
Speaking ___Modeling: Examples: Speaking
● ___Modeling: Examples: Speaking ● ___Modeling: Examples: slowly and clearly, modeling the slowly and clearly, modeling the slowly and clearly, modeling the
slowly and clearly, modeling the Speaking slowly and clearly, language you want students to use, language you want students to use, and language you want students to
language you want students to use, modeling the language you want and providing samples of student providing samples of student work. use, and providing samples of
and providing samples of student students to use, and providing work. student work.
work. samples of student work. Other Techniques and Strategies used: Other Techniques and Strategies
Other Techniques and Strategies ___ Explicit Teaching used:
Other Techniques and Strategies Other Techniques and Strategies used: ___ Group collaboration ___ Explicit Teaching
used: used: ___ Explicit Teaching ___Gamification/Learning throuh play ___ Group collaboration
___Gamification/Learning throuh
___ Explicit Teaching ___ Explicit Teaching ___ Group collaboration ___ Answering preliminary play
___ Group collaboration ___ Group collaboration ___Gamification/Learning throuh activities/exercises ___ Answering preliminary
___Gamification/Learning throuh ___Gamification/Learning throuh play ___ Carousel activities/exercises
play play ___ Answering preliminary ___ Diads ___ Carousel
___ Answering preliminary ___ Answering preliminary activities/exercises ___ Differentiated Instruction ___ Diads
activities/exercises activities/exercises ___ Carousel ___ Role Playing/Drama ___ Differentiated Instruction
___ Carousel ___ Carousel ___ Diads ___ Discovery Method ___ Role Playing/Drama
___ Diads ___ Diads ___ Differentiated Instruction ___ Lecture Method ___ Discovery Method
___ Differentiated Instruction ___ Differentiated Instruction ___ Role Playing/Drama Why? ___ Lecture Method
___ Role Playing/Drama ___ Role Playing/Drama ___ Discovery Method ___ Complete IMs Why?
___ Discovery Method ___ Discovery Method ___ Lecture Method ___ Availability of Materials ___ Complete IMs
___ Lecture Method ___ Lecture Method Why? ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Availability of Materials
Why? Why? ___ Complete IMs ___ Group member’s ___ Pupils’ eagerness to learn
___ Complete IMs ___ Complete IMs ___ Availability of Materials collaboration/cooperation ___ Group member’s
___ Availability of Materials ___ Availability of Materials ___ Pupils’ eagerness to learn in doing their tasks collaboration/cooperation
___ Pupils’ eagerness to learn ___ Pupils’ eagerness to learn ___ Group member’s ___ Audio Visual Presentation in doing their tasks
___ Group member’s ___ Group member’s collaboration/cooperation of the lesson ___ AudioVisual Presentation
collaboration/cooperation collaboration/cooperation in doing their tasks of the lesson
in doing their tasks in doing their tasks ___ Audio Visual Presentation
___ Audio Visual Presentation ___ Audio Visual Presentation of the lesson
of the lesson of the lesson