You are on page 1of 44

ThuyÕt minh

Mét sè yªu cÇu kü thuËt thi c«ng


C«ng tr×nh:
X©y dùng ®iÓm thu gom r¸c th¶i th«n ngäc nhÞ x· cÈm lÜnh

Nh÷ng vÊn ®Ò chung

I . §Þa ®iÓm - quy m« - kÕt cÊu x©y dùng:


1- §Þa ®iÓm x©y dùng:
X· CÈm LÜnh, huyÖn Ba V×, thµnh phè Hµ Néi.
2- Quy m« x©y dùng vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh:
X©y dùng ®iÓm thu gom r¸c th¶i th«n Ngọc Nhị cã tæng diÖn
tÝch lµ: 400m2. Trong ®ã:
- Nhµ chøa r¸c lµ (8.0*16.0)= 128m2, têng x©y 220mm, v÷a
xi m¨ng m¸c 75, V× kÌo xµ gå thÐp h×nh, m¸i lîp t«n mÇu 0.42ly.
- S©n bª t«ng lµ: 272 m2, bª t«ng ®¸ 1x2 m¸c 200 dµy 20cm,
bè trÝ khe co gi·n
- Têng rµo cã tæng chiÒu dµi lµ: 80md, têng g¹ch x©y trªn
110mm, bæ trôc 220, g¹ch chØ, v÷a xi m¨ng m¸c 75
- R·nh tho¸t níc víi tæng chiÒu dµi 74m, r·nh x©y g¹ch chØ B
r·nh 30cm chiÒu cao tho¸t níc Htb =40cm, x©y v÷a XM m¸c 75,
tr¸t trong dµy 1,5cm, l¸ng ®¸y r·nh, têng r·nh g¹ch ®Æc chiÒu
dµy 22cm, mò mè bª t«ng cèt thÐp m¸c 250 ®¸ 1x2, b¶n chÞu lùc
bª t«ng cèt thÐp ®¸ 1x2 m¸c 200, dµy 14cm, cèt thÐp 2 líp.
- 3 vÞ trÝ Hè ga, B hè ga 60cm, chiÒu cao thu níc Htb =70cm,
x©y g¹ch chØ v÷a XM m¸c 75, tr¸t trong dµy 1,5cm, l¸ng ®¸y, t-
êng r·nh g¹ch ®Æc chiÒu dµy 22cm, mò mè bª t«ng cèt thÐp m¸c
250 ®¸ 1x2, b¶n chÞu lùc bª t«ng cèt thÐp ®¸ 1x2 m¸c 200, dµy
14cm, cèt thÐp 2 líp.
- BÓ chøa l¾ng níc th¶i kÝch thíc 2x1.5x1.5 m, têng g¹ch x©y
110mm, v÷a xi m¨ng m¸c 75, tÊm ®an bª t«ng cèt thÐp ®¸ 1x2
dµy 12cm.
- Trång c©y xanh gi¶m « nhiÔm xung quanh khu chøa.
II. Nh÷ng ¶nh hëng cña c«ng tr×nh tíi biÖn ph¸p thi c«ng:
1- ThuËn lîi:
- C«ng tr×nh bè trÝ gän thuËn lîi trong viÖc ®iÒu phèi c«ng
viÖc thi c«ng vµ bè trÝ nh©n lùc.
- VËt t ®a vµo c«ng tr×nh chñ yÕu lµ vËt t th«ng dông, dÔ
khai th¸c.
- MÆt b»ng réng, tËp kÕt vËt liÖu ®îc ®ång bé.
2- Khã kh¨n:
- C«ng tr×nh n»m vµo vÞ trÝ míi san lÊp mÆt b»ng cha cã
®iÖn níc.
- Cha cã hµng rµo b¶o vÖ do vËy viÖc b¶o vÖ vËt t gÆp khã
kh¨n, phøc t¹p.
C«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng:
I. ChuÈn bÞ mÆt b»ng + hµng rµo b¶ng hiÖu:
1- TiÕp nhËn mÆt b»ng vµ c«ng t¸c tr¾c ®¹c:
Ngay sau khi tiÕp nhËn mÆt b»ng chóng t«i tiÕn hµnh triÓn
khai c«ng t¸c tr¾c ®¹c bao gåm:
- Kh¶o s¸t mÆt b»ng trªn c¬ së kh¶o s¸t c¸c c«ng tr×nh ®·
cã ®ang sö dông, tõ ®ã x©y dùng c«ng tr×nh cÇn ph¸ ®Ó gi¶i
phãng mÆt b»ng x©y dùng c«ng tr×nh míi. §Þnh vÞ c«ng tr×nh
míi lªn s¬ ®å mÆt b»ng:
+ X¸c ®Þnh nh÷ng ®iÓm cÇn ph¸ dì.
+ Bè trÝ vÞ trÝ kho tµng, b·i thi c«ng, b·i ®æ vËt liÖu rêi
- TiÕn hµnh th¨m dß nÒn ®Êt hiÖn tr¹ng, th¨m dß c¸c vËt
ngÇm díi ®Êt hoÆc c¸c rÔ c©y lín n»m trong mÆt b»ng c«ng
tr×nh, kiÓm tra møc níc ngÇm tù nhiªn hiÖn tr¹ng, nghiªn cøu kh¶o
s¸t c¸c c«ng tr×nh ngÇm (nÕu cã) ®Ó chän gi¶i ph¸p tèi u cho biÖn
ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh vµ biÖn ph¸p tho¸t níc thi c«ng mãng.
- TiÕn hµnh kiÓm tra kÝch thíc tim cèt thùc tÕ ®èi víi vÞ trÝ
®Þnh vÞ c«ng tr×nh, nÕu cã sù kh¸c biÖt sÏ b¸o Chñ ®Çu t vµ
thiÕt kÕ xö lý.
- KiÓm tra x¸c ®Þnh mèc ®Þnh vÞ tim cèt trôc nhµ c¸c mèc
®Þnh vÞ nµy ®îc lu gi÷ b»ng bª t«ng vµ dÉn lªn têng rµo hoÆc
c«ng tr×nh xung quanh b»ng s¬n mµu ®á.
- Tõ c¸c ®iÓm dÉn nµy sÏ lµm c¨n cø ®Ó kiÓm tra tim cèt
c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh thi c«ng.
- Phèi hîp vµ thèng nhÊt víi Chñ ®Çu t (nÕu cÇn thiÕt víi
chÝnh quyÒn së t¹i) ®Ó thèng nhÊt vÞ trÝ vµ diÖn tÝch ®îc dïng
lµm n¬i tËp kÕt vËt t trªn mÆt b»ng c«ng tr×nh.
2- Hµng rµo b¶ng hiÖu:
C¸c mÆt hë cña c«ng tr×nh, chóng t«i thi c«ng hµng rµo cäc
thÐp khung v¸n gç hoÆc t«n cao 2m cã më cöa vµo bè trÝ b¶o vÖ
thêng trùc 24/24 giê ®¶m b¶o trËt tù an ninh c«ng tr×nh.
Hµng rµo ®¶m b¶o ch¾c vµ mü quan, b¶ng hiÖu c«ng tr×nh
lµm b»ng t«n cã ghi tªn c«ng tr×nh, c¸c b¶ng b¸o hiÖu vµ khÈu
hiÖu, néi quy ra vµo c«ng tr×nh sÏ ®îc l¾p ë n¬i thÝch hîp, phÝa
trªn hµng rµo ®îc che b¹t ch¾n bôi ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng
vµ an toµn lao ®éng.
II. L¸n tr¹i:
XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm, quy m« c«ng tr×nh, nhµ thÇu
chóng t«i chän ph¬ng ¸n tæ chøc c«ng trêng gåm mét sè h¹ng
môc sau:
- Nhµ b¶o vÖ thêng trùc.
- V¨n phßng ban chØ huy c«ng tr×nh.
- Kho chøa vËt liÖu.
- B·i gia c«ng cèt thÐp, cèp pha mÆt b»ng tho¸ng kh«, gÇn
kho ®Ó tiÖn kiÓm tra qu¶n lý.
- L¾p dùng m¸y trén bª t«ng, m¸y trén v÷a, m¸y vËn th¨ng.
- B·i tËp kÕt vËt liÖu rêi: Tuú ®iÒu kiÖn mÆt b»ng trong qu¸
tr×nh thi c«ng cã thÓ chøa nhiÒu hay Ýt, nhµ thÇu sÏ ký hîp ®ång
cung cÊp khèi lîng theo tiÕn ®é thi c«ng hµng ngµy.
- M¸y ph¸t ®iÖn (dù phßng), bè trÝ m¸y b¬m tho¸t níc ®Ó phôc
vô c«ng t¸c thi c«ng.
* Phßng thÝ nghiÖm:
- Chóng t«i bè trÝ phßng thÝ nghiÖm t¹i hiÖn trêng cã c¸c dông
cô thÝ nghiÖm vËt t, vËt liÖu ®ång thêi cö c¸n bé kü thuËt lµm
nhiÖm vô chuyªn m«n vµ thÝ nghiÖm vËt t, vËt liÖu theo dâi s¸t sao
vÒ chÊt lîng vËt t vËt liÖu t¹i hiÖn trêng.
Iii. CÊp tho¸t níc + cÊp ®iÖn:
1- CÊp níc:
Nhµ thÇu sÏ sö dông bån chøa níc c¬ ®éng trong ph¹m vi thi
c«ng. Trêng hîp nguån níc kh«ng ®¶m b¶o cung cÊp cho c«ng
tr×nh th× nhµ thÇu sÏ dïng ph¬ng ph¸p khoan giÕng t¹i c«ng
tr×nh, nguån níc nµy sÏ ®îc thö nghiÖm vµ xö lý ®¶m b¶o tiªu
chuÈn míi ®a vµo sö dông.
2- Tho¸t níc:
Sau khi tiÕp nhËn mÆt b»ng Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng hÖ
thèng tho¸t níc, b»ng c¸ch ®µo r·nh xung quanh hµng rµo theo
®é dèc tho¸t níc vÒ phÝa hå vµ m¬ng xung quanh.
3- CÊp ®iÖn:
Nhµ thÇu sÏ liªn hÖ vµ ®¨ng ký sö dông nguån ®iÖn cña Chñ
®Çu t. Ngoµi ra Nhµ thÇu sÏ chuÈn bÞ mét m¸y ®iÖn 7,5KW ®Ó
dù phßng. M¹ng ®iÖn cÊp trªn c«ng trêng ®Òu b»ng c¸p cao su (3
x 35 + 1 x 16) vµ ®îc treo trªn cao tr¸nh ngêi vµ xe cé qua l¹i. C¸c
thiÕt bÞ ®Êu vµo nguån ®iÖn ®Òu qua cÇu dao, ¸tt«mat vµ ®îc
®¶m b¶o an toµn.
4- C¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m ®îc ¸p dông trong qu¸
tr×nh thi c«ng.
- TCVN 3508- 1991: Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y
dùng.
- TCVN 4085- 1985: KÕt cÊu g¹ch ®¸. Quy ph¹m thi c«ng vµ
nghiÖm thu.
- TCVN 1770- 1986: C¸t x©y dùng yªu cÇu kü thuËt.
- TCVN 4506 – 1987: Níc cho bª t«ng vµ v÷a.
- TCVN 1772- 1987: §¸ sái trong x©y dùng. Ph¬ng ph¸p thö.
- TCVN 2682 – 1992: Xi m¨ng POOCL¡NG.
- TCVN 5674- 1992: V÷a x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt.
- TCVN 453- 1995: KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn
khèi. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu.
- TCVN 4055- 1985: Tæ chøc thi c«ng.
- TCVN 4091- 1985: NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.
- TCVN 4447- 1987: C«ng t¸c ®Êt. Quy ph¹m thi c«ng vµ
nghiÖm thu.
- TVCN 4252- 1988: Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y
dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu.
- TCXD 79- 1980: Thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c nÒn
mãng.
- TCVN 2287- 1987: HÖ thèng tiªu chuÈn an toµn lao ®éng. Quy
tr×nh c¬ b¶n
- TCVN 2289- 1987: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, yªu cÇu chung vÒ
an toµn.
- TCVN 4086- 1985: An toµn ®iÖn trong x©y dùng, Yªu cÇu
chung.
- TCVN 3255- 1986: An toµn næ, yªu cÇu chung.
- TCVN 4244- 1986: Quy ph¹m an toµn thiÕt bÞ nÆng.
- TCVN 3254- 1989: An toµn ch¸y, yªu cÇu chung.
- TCVN 3508- 1991: Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y
dùng.
- TCVN 5672- 1992: HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng- hå s¬
thi c«ng. Yªu cÇu chung.
- TCVN 5637- 1991: Qu¶n lý chÊt lîng thi c«ng x©y l¾p c«ng
tr×nh x©y dùng
Vµ tiªu chuÈn, quy ph¹m hiÖn hµnh kh¸c cã liªn quan.
+ C«ng t¸c xö lý nÒn mãng theo tiªu chuÈn ViÖt Nam.
+ NghÞ ®Þnh sè: 209/2005/N§-CP.
+ §Þnh møc dù to¸n x©y dùng sè: 24/2005/Q§-BXD.
+ §Þnh møc dù to¸n l¾p ®Æt sè: 33/2005/Q§-BXD.
iV. ChuÈn bÞ vËt t thiÕt bÞ:
1- ChuÈn bÞ vËt t:
- C¨n cø vµo khèi lîng chñng lo¹i c¸c lo¹i vËt t sö dông vµo
c«ng tr×nh theo b¶ng tæng hîp ®· nªu trªn.
- §¬n vÞ Nhµ thÇu sÏ kiÓm tra nguån hµng, chñ ®éng khai
th¸c, tËp kÕt c¸c vËt t chÝnh vµo ch©n c«ng tr×nh sau khi ®· cã
lÖnh khëi c«ng.
- KiÓm tra nguån vËt t cña C«ng ty tù cung øng s¶n xuÊt.
- Liªn hÖ víi chñ hµng, ký hîp ®ång mua b¸n, c¸c khèi lîng
vËt t theo b¶ng tæng hîp, chñng lo¹i, ®Þa ®iÓm tËp kÕt, gi¸
thµnh.
- LËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t ®Õn ch©n c«ng tr×nh theo
yªu cÇu tiÕn ®é.
2- ThiÕt bÞ thi c«ng:
- KiÓm tra chñng lo¹i b¶o dìng c¸c lo¹i thiÕt bÞ m¸y thi c«ng.
- KiÓm tra tÝnh to¸n nhu cÇu c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong thi
c«ng.
- ChuÈn bÞ b·i tËp kÕt m¸y thi c«ng.
- KÕ ho¹ch thi c«ng m¸y, kÕ ho¹ch cung øng dÇu mì, thiÕt bÞ
söa ch÷a trong qu¸ tr×nh thi c«ng m¸y.
V. ChuÈn bÞ nh©n lùc
- Nh©n c«ng bè trÝ chØ huy kü thuËt qu¶n lý xe m¸y, thñ
kho b¶o vÖ, C«ng ty cã QuyÕt ®Þnh ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ
quyÒn h¹n cña tõng ngêi.
- ChuÈn bÞ bè trÝ c¸c ®éi thi c«ng x©y l¾p: §éi x©y, ®éi gia
c«ng l¾p ®Æt cöa, ®éi l¾p ®Æt ®iÖn, níc...
- CÊp b¶n vÏ, thèng nhÊt biÖn ph¸p thi c«ng, yªu cÇu kü
thuËt c«ng tr×nh, yªu cÇu tiÕn ®é, yªu cÇu chÊt lîng vËt liÖu.
- Qu¸n triÖt an toµn lao ®éng, trËt tù an ninh, vÖ sinh m«i tr-
êng vµ yªu cÇu thiÕt bÞ phßng hé nÕu cã.

VI. Tæ chøc thùc hiÖn:


- Gi¸m ®èc C«ng ty phô tr¸ch chung.
- Thµnh lËp ban ®iÒu hµnh:
+ Phã Gi¸m ®èc C«ng ty (Kü s x©y dùng) trëng ban trùc tiÕp
®iÒu hµnh t¹i c«ng trêng.
+ C¸n bé gi¸m s¸t thi c«ng: Giao cho c¸n bé lµ kü s thùc
hiÖn.
+ Cung øng vËt t: Giao cho c¸n bé kÕ ho¹ch vËt t trùc tiÕp chØ
®¹o vµ cung øng.
+ Qu¶n lý kü thuËt xe m¸y giao cho c¸n bé kü thuËt ®· cã
kinh nghiÖm trong ®iÒu hµnh xe m¸y t¹i hiÖn trêng thùc hiÖn.
- Lùc lîng thi c«ng x©y l¾p c«ng ty bè trÝ 1 ®éi m¹nh ®· cã
kinh nghiÖm tham gia x©y dùng c¸c c«ng tr×nh BÖnh viÖn, Tr-
êng häc, v¨n ho¸, thÓ dôc, thÓ thao trong khu vùc víi sè nh©n lùc
trong ®éi cã tõ 40- 45 ngêi trong ®ã c«ng nh©n kü thuËt cã tay
nghÒ tõ bËc 3 trë lªn chiÕm 60%- 70%, cßn 30% lµ lao ®éng thñ
c«ng. Nh÷ng ngµy ®æ bª t«ng sµn cÇn døt ®iÓm trong ngµy,
C«ng ty thuª lùc lîng thñ c«ng cã s½n t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó phôc vô
®æ bª t«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é.
- Ngoµi c¸c lùc lîng thi c«ng trªn, C«ng ty cßn bè trÝ c¸c ®éi
thi c«ng kh¸c nh: §éi gia c«ng l¾p ®Æt cöa, ®éi s¶n xuÊt hoa
s¾t lan can, ®éi l¾p ®Æt ®iÖn níc, c¸c ®éi tham gia tuú theo
yªu cÇu tiÕn ®é cña c«ng tr×nh.
VII. Trang thiÕt bÞ thi c«ng :
- §Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng hoµn thµnh c«ng tr×nh ®·
®Þnh. C«ng ty sÏ bè trÝ lùc lîng xe m¸y phôc vô thi c«ng gåm :
+ 01 m¸y ®µo V ≥0,7m3;
+ 01 ®Çm cãc
+ 01 m¸y c¾t uèn thÐp
+ 01 m¸y trén bª t«ng
+ 01 ®Çm bª t«ng c¸c lo¹i
+ 01 m¸y hµn
+ 01 m¸y b¬m
+ 01 M¸y ph¸t ®iÖn
+ 01 m¸y thuû b×nh.

BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng.


I. BiÖn ph¸p thi c«ng tæng thÓ:
Sau khi thèng nhÊt vÞ trÝ mÆt b»ng cÇn x©y dùng víi Chñ
®Çu t, tiÕn hµnh kiÓm tra ®o ®¹c, gi¶i phãng mÆt b»ng, bãc
phong ho¸, san nÒn, kÌ, ®¸, cæng hµng rµo....
TËp kÕt vËt t chÝnh theo s¬ ®å bè trÝ mÆt b»ng thi c«ng.
ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®iÖn, níc phôc vô thi c«ng, l¸n tr¹i kho
tµng bÕn b·i, m¸y thi c«ng, nh©n c«ng thùc hiÖn.
KiÓm tra thùc tÕ, yªu cÇu kü thuËt c«ng tr×nh, ®¬n vÞ Nhµ
thÇu cã biÖn ph¸p thi c«ng tæng thÓ nh sau:
1- Thi c«ng phÇn th« c«ng tr×nh:
- TiÕn hµnh thi c«ng tõ mãng ®Õn m¸i, tõ díi lªn trªn vµ tõ
trong ra ngoµi.
- Thi c«ng cuèn chiÕu cho tõng tÇng, tõng ®¬n nguyªn
- PhÇn mãng: Ph¶i thi c«ng døt ®iÓm, ®µo mãng, ®Êt ®µo
dän s¹ch, x¸c ®Þnh tim cèt ®æ bª t«ng g¹ch vì, ®Æt thÐp mãng,
ghÐp cèp pha vµ ®æ bª t«ng.
- C«ng viÖc thi c«ng phÇn mãng bè trÝ hîp lý thi c«ng gän,
nhanh ®Ó thi c«ng phÇn th©n.
TiÕn hµnh ghÐp cèp pha cét ®Õn d¹ ®¸y dÇm, sau khi bãc
cèp pha cét tiÕn hµnh x©y têng, xong x©y têng tiÕn hµnh ghÐp
cèp pha dÇm sµn vµ ®æ bª t«ng dÇm sµn .
+ KiÓm tra l¹i toµn bé mÆt dÇm, sµn, x¸c ®Þnh l¹i tim cèt,
l¾p dùng cèt thÐp cét, xö lý phÇn tiÕp gi¸p ch©n cét, dän vÖ sinh
s¹ch sÏ, ghÐp cèp pha cét.
+ NghiÖm thu ®æ bª t«ng: PhÇn cét khi thi c«ng chó ý
nh÷ng mÆt tiÕp gi¸p víi têng x©y, ®¬n vÞ ®Ó thÐp liªn kÕt víi t-
êng cø 0,5m ®Ó 1 r©u thÐp, cét ®æ bª t«ng cø 1,5m ®Ó lç chê
cã phÔu ®Ó rãt bª t«ng vµo cét ®îc dÔ dµng.
+ Thi c«ng cét chó ý tõng trôc, tõng khung ®Ó gióp cho c¸c
c«ng viÖc tiÕp theo ®îc thuËn lîi.
TiÕn hµnh: GhÐp cèp pha tho¶ m·n TCVN: 4453- 95 vµ TCVN:
0175-71
Cèt thÐp dÇm: TCVN: 170- 89
Cèp pha sµn: TCVN: 4453- 95 vµ TCVN: 0175- 71
Cèt thÐp sµn: TCVN: 170- 89
NghiÖm thu ®æ bª t«ng toµn khèi: TCVN: 5424- 93
§¬n vÞ chuÈn bÞ kü lìng cã biÖn ph¸p ®æ hîp lý:
* Híng ®æ bª t«ng: Tõ trong ra ngoµi, gi¶i quyÕt døt ®iÓm
c¶ dÇm sµn cïng tiÕn hµnh song song vµ ®ång thêi cã bé phËn
trùc cèp pha ®Ó ®¶m b¶o cho cèp pha lu«n trong t thÕ cè ®Þnh,
cã bé phËn trùc cèt thÐp ®Ó tr¸nh thÐp lÖch khái c¸c con kª
®¶m b¶o líp b¶o vÖ cña cÊu kiÖn ®óng yªu cÇu tiªu chuÈn.
* TiÕn hµnh ®æ bª t«ng: VÒ vËt liÖu ®· ®îc kiÓm tra chÆt
chÏ.
Xi m¨ng: Lµ xi m¨ng Trung ¬ng ®· ®îc ®¨ng kiÓm cña Nhµ
níc, dïng xi m¨ng PC 30 TCVN: 2682- 92
C¸t vµng: Lµ c¸t trong x©y dùng ®¹t yªu cÇu kü thuËt TCVN:
1770- 86.
§¸ d¨m 1 x 2: lµ ®¸ ®· qua sµng läc kh«ng lÉn t¹p chÊt ®¹t
TCVN 1771- 86.
Níc: Lµ níc s¹ch lÊy tõ nguån cung cÊp cã s½n mµ Chñ ®Çu
t ®ang sö dông, nÕu v× mét lý do nµo ®ã níc dïng thi c«ng kh«ng
®ñ, sÏ khoan lÊy tõ m¹ch níc ngÇm vµ xö lý níc cho hÕt c¸c chÊt
phÌn vµ c¸c muèi cã trong ®ã ®¶m b¶o ®é tin cËy cña níc vµ ®¹t
TCVN: 4056- 1987.
(+) CÊp phèi bª t«ng: Dïng m¸y trén cã dung tÝch 250L, ®Ó
trén cÊp phèi bª t«ng, dùa vµo ®Þnh møc dù to¸n x©y dùng c¬
b¶n sè: 24/2005/Q§-BXD ngµy 29/7/2005 cho 1m3 bª t«ng ®Ó x¸c
®Þnh cho m¸y trén 250L, cïng gi¸m s¸t A kiÓm ®Þnh l¹i hiÖn tr-
êng kiÓm tra bª t«ng ®¸nh gi¸ ®é bÒn TCVN: 5540- 91.
(+) LÊy mÉu thö: C¸c mÉu thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh cêng ®é bª
t«ng lÊy ngay mÎ trén ®Çu tiªn, ®ång thêi kiÓm tra khi cã nghi
ngê. MÉu thö 150 x 150 x 150 vµ b¶o dìng phï hîp víi TCVN: 3105.
§é sôt bª t«ng: TCVN: 3105- 93.
§¬n vÞ sÏ bè trÝ ®æ liªn tôc ®Õn khi xong.
* C«ng t¸c kh¸c sau ®æ bª t«ng: Sau 10  12h tiÕn hµnh b¶o
dìng bª t«ng ®Ó ®¶m b¶o cho bª t«ng lu«n lu«n Èm: TCVN: 3105-
93.
§æ bª t«ng dÇm sµn m¸i. Xong bª t«ng ®¹t cêng ®é nghiÖm
thu x©y têng thu håi vµ ®æ bª t«ng gi»ng xµ gå theo thiÕt kÕ.
Xö lý phÇn l¸ng, tr¸t ®Æt èng tho¸t níc mÆt, tæng vÖ sinh
phÇn m¸i, ®¶m b¶o cho c«ng t¸c hoµn thiÖn, lËp v¨n b¶n nghiÖm
thu.
+ Hoµn thiÖn ®îc tiÕn hµnh thi c«ng tõ trªn xuèng díi, tõ trong
ra ngoµi.
ii. BiÖn ph¸p thi c«ng chi tiÕt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh:
1- Thi c«ng phÇn san nÒn, cæng têng rµo:
* Thi c«ng phÇn san nÒn.
C«ng t¸c chuÈn bÞ:
+ Kh«i phôc vÞ trÝ mèc giíi ®Þnh vÞ mÆt b»ng:
- ViÖc thi c«ng nÒn ®îc b¾t ®Çu triÓn khai sau khi ®¬n vÞ
thi c«ng nhËn ®îc c¸c v¨n b¶n bµn giao mÆt b»ng thi c«ng.
- Trªn c¬ së hå s¬ thiÕt kÕ, x¸c ®Þnh vµ kh«i phôc hÖ thèng
cäc mèc bæ sung c¸c cäc chi tiÕt ë nh÷ng vÞ trÝ cÇn thiÕt, kiÓm
tra ®èi chiÕu mÆt b»ng hiÖn tr¹ng so víi ®å ¸n thiÕt kÕ. §èi víi c¸c
cäc khèng chÕ chñ yÕu dêi cäc ra ngoµi ph¹m vi thi c«ng ®Ó lµm
c¨n cø cho viÖc kh«i phôc l¹i vÞ trÝ cäc ban ®Çu bÊt cø lóc nµo
trong thêi gian thi c«ng.
- Sau khi kh«i phôc mèc giíi ®Þnh vÞ tiÕn hµnh ®o c¸c mèc
cao ®¹c ®Ó khoi phôc bæ sung thªm c¸c mèc phô ë gÇn c¸c vÞ
trÝ ®Æc biÖt.
- Mäi sai sãt kh¸c so víi thiÕt kÕ ban ®Çu sÏ ®îc ghi l¹i trªn
b¶n vÏ vµ b¸o cho c¬ quan thiÕt kÕ cïng chñ ®Çu t ®Ó gi¶i
quyÕt.
- Dùa vµo hÖ thèng cäc tim vµ hå s¬ thiÕt kÕ ®Ó ®¸nh dÊu
mèc giíi trªn thùc ®Þa.
- C¸n bé kü thuËt thêng xuyªn kiÓm tra.
+ Dän s¹ch mÆt b»ng thi c«ng:
Dän s¹ch mÆt b»ng thi c«ng, t¹o ®iÒu kiÖn thi c«ng nÒn ®-
êng ®îc tèt h¬n.
Tr×nh tù c¸c bíc thi c«ng.
- §µo vÐt bïn, ®Êt h÷u c¬, vËn chuyÓn bá, ®æ ®óng n¬i
quy ®Þnh.
- §¾p c¸t c«ng tr×nh.
Ph¬ng ¸n, c«ng nghÖ thi c«ng vµ nh©n lùc thiÕt bÞ.
- Thi c«ng theo ph¬ng ph¸p hçn hîp, c¬ giíi kÕt hîp víi lao
®éng thñ c«ng.
- C«ng nghÖ thi c«ng theo ph¬ng ph¸p d©y chuyÒn.
Thi c«ng ®µo ®Êt (bãc phong ho¸):
- Dïng m¸y kÕt hîp thñ c«ng ®µo ®Êt, m¸y xóc xóc ®Êt lªn «t«
®i ®óng n¬i quy ®Þnh.
- ë nh÷ng vÞ trÝ kh«ng dïng m¸y ®µo th× dïng lùc lîng thñ
c«ng ®Ó thi c«ng theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ.
- Qu¸ tr×nh thi c«ng tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy tr×nh thi
c«ng vµ nghiÖm thu díi sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña t vÊn gi¸m s¸t
chØ khi t vÊn gi¸m s¸t nghiÖm thu míi thu míi ®îc thi c«ng c¸c
h¹ng môc tiÕp theo.
Thi c«ng ®¾p ®Êt:
- §îc tiÕn hµnh sau khi phÇn bãc phong ho¸ ®îc c¸c bªn
nghiÖm thu x¸c nhËn thµnh v¨n b¶n.
+ §¾p ®Êt:
- Sau khi nghiÖm thu xong phÇn bãc phong ho¸ tiÕn hµnh thi
c«ng san ®¾p nÒn. §Êt ph¶i ®¶m b¶o ®óng chñng lo¹i ®Êt kh«ng
®îc lÉn c¸c lo¹i t¹p chÊt kh¸c nh cá, r¸c…
- NÕu ®Êt qu¸ kh« th× khi san ph¶i tíi níc thªm ®Èm b¶o ®é
Èm gÇn ®¹t ®Õn ®é Èm tèt nhÊt.
+ C«ng t¸c ®Çm lÌn:
- San vËt liÖu thËt ®Òu theo chiÒu dµy thiÕt kÕ cã nh©n víi
hÖ sè xèp ®Ó ®¶m b¶o sau khi lu lÌn chÆt xong ®¹t ®îc chiÒu
dµy theo thiÕt kÕ.
- Khi san xong th× vËt liÖu ph¶i ®ång ®Òu mäi chç vÒ cÊp
phèi, thµnh phÇn, mµu s¾c, ®é Èm ph¶i ®ång ®Òu tr¸nh hiÖn t-
îng ph©n tÇng. TÊt c¶ mïn, cá, rÏ c©y côc vËt liÖu lín qu¸ so víi
quy ®Þnh vÒ thµnh phÇn h¹t ph¶i lo¹i hÕt. Kh«ng ®îc ®Ó sãt l¹i
nh÷ng côc sÐt, bïn, than.
- San tõng líp tõ 30÷40cm, cho ®Çm lÌn ngay ®Ó ®Êt k«ng
bÞ kh« mÆt, nhÊt lµ khi thêi tiÕt nãng, n¾ng, kh« hanh.
- Ph¶i ®Çm lÌn phÝa lÒ ngoµi tríc ®Ó phÇn ngoµi chÆt tríc
th× sÏ ch¾n ®îc ®Êt khái chuyÓn dÞch.
- VÖt b¸nh lu sau ph¶i ®Ì lªn vÖt b¸nh lu tríc 1/3 chiÒu réng
hoÆc Ýt nhÊt lµ 25cm.
- VÕt ®Çm cña 2 líp trªn vµ díi kh«ng ®îc trïng nhau.
- Dï cho m¸y chuyÓn ®éng theo s¬ ®å nµo th× tÊt c¶ mäi
®iÓm ph¶i nhËn ®îc c«ng ®Çm lÌn tèi thiÓu nh nhau ®Ó tr¸nh
g©y lón côc bé.
- Ngêi l¸i lu ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh theo s¬ ®å quy
®Þnh.
- Trong khi lu ngêi c¸n bé kü thuËt ph¶i quan s¸t nÕu thÊy
®Êt tr«i d¹t tríc b¸nh lu th× ph¶i cho ngõng lu v× ®é Èm qu¸ cao.
Nh÷ng chç ®Êt bïng nhïng, níc l¸ng trªn mÆt ph¶i hít ®i vµ thay
ngay b»ng ®Êt cïng lo¹i vµ phï hîp ®é Èm.
- Nh÷ng chç tiÕp gi¸p ph¶i ®îc lu ®Çm cÈn thËn tr¸nh hiÖn
tîng mèi nèi gå ghÒ, kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt.
- Sau khi ®¾p xong mét líp tiÕn hµnh lÊy mÉu ®Êt kiÓm tra
chÊt lîng ®Êt ®¾p, cã chøng kiÕn cña Chñ ®Çu t vµ T vÊn gi¸m
s¸t.
KiÓm tra, nghiÖm thu:
Hoµn thiÖn nÒn ®¾p:
- C«ng viÖc hoµn thiÖn nÒn ®¾p ®îc triÓn khai khi nÒn ®·
c¬ b¶n ®¹t ®îc c¸c yªu cÇu ®Çm, ®¾p cao ®é vµ c¸c kÝch thíc
h×nh häc kh¸c.
- §Ó ®¶m b¶o theo ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ Nhµ thÇu sö
dông nguån nh©n c«ng thñ c«ng ®Ó chØnh söa.
C«ng t¸c ®¶m b¶o chÊt lîng khi thi c«ng.
- Thêng xuyªn kiÓm tra chÝnh x¸c c¸c thiÕt bÞ ®o lêng ®Ó
®¶m b¶o ®é hÝnh x¸c trong thao t¸c thi c«ng.
- TuyÖt ®èi tu©n thñ c¸c quy tr×nh quy ph¹m thic«ng vµ
nhiÖm thu theo theo c¸c chØ tiªu ®· ban hµnh vµ tiªu chuÈn cña
dù ¸n.
- TuyÖt ®èi tu©n thñ theo c¸c thiÕt kÕ mÉu ®· ®îc chÊp
thuËn vµ hå s¬ thiÕt kÕ b¶n vÏ.
- Bé phËn KCS cña nhµ thÇu thêng xuyªn ho¹t ®éng trªn
c«ng trêng cïng víi c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra chÊt lîng c¸c
h¹ng môc thi c«ng.
- Tõng phÇn c«ng viÖc ®îc kiÓm tra vµ kü s t vÊn chÊp thuËn
míi chuyÓn sang thi c«ng c¸c h¹ng môc tiÕp theo.
* Thi c«ng phÇn têng rµo, cæng vµ c¸c chi tiÕt kh¸c
theo ®óng tr×nh tù vµ hå s¬ thiÕt kÕ ®îc duyÖt
C¨n cø vµo yªu cÇu thùc tÕ khèi lîng vµ thêi gian thi c«ng
®Ó ®iÒu ®éng m¸y mãc, thiÕt bÞ, nh©n lùc hîp lý. ChuÈn bÞ m¸y
mãc, thiÕt bÞ, nh©n lùc bæ sung thay thÕ trong qu¸ tr×nh thi
c«ng khi x¶y ra sù cè ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é ®· lËp.
2- Thi c«ng mãng nhµ r¸c:
a. §µo ®Êt mãng (KÕt hîp thñ c«ng vµ c¬ giíi).
C¨n cø vµo chiÒu s©u ®Æt mãng so víi mÆt ®Êt tù nhiªn
®Ó ®µo mãng, C«ng ty bè trÝ m¸y ®µo lo¹i nhá 0,45m 3, ®µo ®Êt
b»ng m¸y thi c«ng gän, tÝnh to¸n ®Êt dù tr÷ ®Ó lÊp mãng vµ
vËn chuyÓn ®Êt thõa b»ng c¬ giíi ra ngoµi cho phï hîp.
Lùc lîng thñ c«ng söa vµ chØnh mãng ®óng ®é s©u vµ kÝch
thíc ®µo, thiÕt kÕ kiÓm tra tim cèt, c¸c trôc, kiÓm tra nÒn ®Êt,
nÕu gÆp nÒn ®Êt yÕu ph¶i b¸o cho c¸n bé gi¸m s¸t vµ Chñ ®Çu
t vµ thiÕt kÕ xö lý.
§¬n vÞ bè trÝ m¸y b¬m níc ®Ó hót níc ngÇm, níc ma (nÕu
cã) ®¶m b¶o thi c«ng liªn tôc, tËp chung thi c«ng døt ®iÓm, gèi
®Çu c«ng t¸c bª t«ng lãt, cèt pha, cèt thÐp, bª t«ng... theo ph¬ng
ph¸p thi c«ng cuèn chiÕu.
b. Xö lý nÒn mãng:
Sau khi ®µo söa thñ c«ng xong chóng t«i tiÕn hµnh kiÓm tra
tim cèt mãng vµ dÇm gi»ng b»ng m¸y tr¾c ®¹c, ®Çm chÆt nÒn
mãng b»ng ®Çm cãc, ®Çm bµn. Tæ chøc nghiÖm thu phÇn nÒn
mãng theo TCVN 4447- 87 vÒ c«ng t¸c thi c«ng nghiÖm thu nÒn
mãng.
c. §æ bª t«ng lãt mãng:
Bª t«ng lãt mãng ®îc trén b»ng m¸y trén 250L vµ ®îc chuyÓn
tíi hè mãng b»ng xe c¶i tiÕn, dïng lùc lîng thñ c«ng san g¹t vµ ®îc
®Çm chÆt, dïng m¸y thuû b×nh ®Ó kiÓm tra l¹i cao ®é ®óng cèt
thiÕt kÕ míi cho ®Æt cèt pha, cèt thÐp.
d. C«ng t¸c cèp pha:
C«ng t¸c cèp pha ®¶m b¶o ®óng cèt, kÝch thíc h×nh häc,
®é kÝn khÝt vµ th¼ng ®øng, hÖ thèng gi÷ ®îc gia c«ng v÷ng
ch¾c, dïng cèp pha gç chèng ®ì b»ng tiÕt diÖn 60 x 80 (Xem b¶n
vÏ thi c«ng).
e. C«ng t¸c cèt thÐp:
Dïng thÐp Liªn doanh hoÆc s¶n xuÊt trong níc ®¶m b¶o tiªu
chuÈn ViÖt Nam TCVN 198- 1996, TCVN 197- 1985.
§¬n vÞ tiÕn hµnh ®Þnh vÞ cèt thÐp cét lÊy tim 2 chiÒu. §Æt
cèt thÐp dÇm däc, dÇm ngang, xö lý c¸c mèi nèi buéc b»ng tay >
30d, hµn b»ng m¸y >10d, chia c¸c ®ai kho¶ng c¸ch theo thiÕt kÕ
vµ cè ®Þnh víi thÐp chÞu lùc b»ng d©y buéc hoÆc hµn ®¶m b¶o
kÝch thíc h×nh häc cña cèt thÐp kh«ng bÞ biÕn d¹ng, kiÓm tra
lÇn cuèi, nghiÖm thu ghÐp cèp pha, ta tiÕn hµnh ®æ bª t«ng.
g. §æ bª t«ng:
Tríc khi ®æ bª t«ng ®îc vÖ sinh c«ng nghiÖp, chuÈn bÞ mÆt
b»ng, dông cô vµ trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, sau khi ®îc kü s vµ ban
qu¶n lý c«ng tr×nh nghiÖm thu phÇn cèp pha, cèt thÐp míi ®îc
tiÕn hµnh ®æ bª t«ng.
* VËt liÖu:
- ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ: + §¸ tho¶ m·n theo tiªu chuÈn
TCVN: 1771- 86.
+ C¸t theo tiªu chuÈn: TCVN: 1770- 86.
+ Xi m¨ng Trung ¬ng ®· ®îc ®¨ng
kiÓm.

* Tr¹m trén vµ ph¬ng ph¸p cÊp phèi bª t«ng:


- Bè trÝ tr¹m trén: + Cã m¸y trén 150L  250L
+ Dông cô ®ùng níc.
+ Xi m¨ng, c¸t, ®¸ trong ph¹m vi b¸n
kÝnh 5m
- CÊp phèi bª t«ng: + Bªn thi c«ng vµ kü s gi¸m s¸t A tiÕn
hµnh thùc hiÖn vµ quy ®Þnh cho c¸c dông cô ®ong ®Õm chÝnh
x¸c.
+ LÊy mÉu thÝ nghiÖm ngay n¬i ®æ bª
t«ng vµ ®îc b¶o dìng phï hîp víi TCVN: 3105- 93, kÝch thíc 150 x
150 x 150, ®é sôt theo TCVN 3105- 93. Thùc hiÖn mÎ trén ®Çu
tiªn ®ång thêi kiÓm tra víi c¸c mÎ trén tiÕp theo. NÕu thÊy cã
nghi ngê, c¸c mÉu sÏ ®îc kiÓm tra ®é chèng thÊm níc, cêng ®é
m¸c.
V÷a bª t«ng ®îc trén b»ng m¸y t¹i hiÖn trêng, vËn chuyÓn tíi
vÞ trÝ ®æ b»ng xe c¶i tiÕn vµ kÕt hîp lùc lîng thñ c«ng, tiÕn hµnh
®Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi ®Çm theo tõng líp, c«ng t¸c ®æ bª
t«ng, ®¶m b¶o thi c«ng liªn tôc cho tíi m¹ch ngõng, bè trÝ thî cèp
pha, cèt thÐp, thî ®iÖn vµ c¸n bé kü thuËt thêng xuyªn cã mÆt t¹i
vÞ trÝ ®æ, nÕu gÆp sù cè nh mÊt ®iÖn, níc, thiÕt bÞ háng hãc...
ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi vµ thÝch hîp.
Bª t«ng khi ®æ 13 giê sÏ ®îc b¶o dìng ®óng thêi gian vµ ®é
Èm b»ng ph¬ng ph¸p tíi níc, ®¶m b¶o bÒ mÆt bª t«ng thêng
xuyªn ®îc Èm.
h. X©y mãng:
Bª t«ng mãng ®æ sau 48 tiÕng cã thÓ th¸o dì cèp pha ®Ó
tiÕn hµnh x©y mãng.
Tr×nh tù thi c«ng chung nh sau:
- KiÓm tra g¹ch cã tÝnh chÊt co Ðp phï hîp víi TCVN: 4085-
85.
- KiÓm tra cÊp phèi v÷a x©y yªu cÇu kü thuËt theo TCVN:
4316- 86.
- Thùc hiÖn híng dÉn pha trén theo TCVN: 4459- 87.
- C¨ng d©y 2 mÆt ®Ó ®¶m b¶o ph¼ng cña têng.
- Phun níc ®¶m b¶o ®é Èm ®Ó t¨ng cêng sù liªn kÕt cho khèi
x©y.
- Khèi x©y ®¶m b¶o ®Æc ch¾c, kh«ng trïng m¹ch.
- B¶o dìng khèi x©y theo quy ph¹m sau 2 ngµy cã thÓ san
lÊp nÒn ®Ó thi c«ng phÇn th©n.
3- Thi c«ng cét:
Thi c«ng cét:
- Tríc khi thi c«ng cét, Nhµ thÇu kiÓm tra l¹i trôc ngang däc,
®Þnh vÞ vÞ trÝ cét cho ®óng, ®¸nh dÊu trôc b»ng s¬n ®á trªn
mÆt têng, mãng, sµn.
- C¨n cø vµo chiÒu cao tõng tÇng c¸c cét ®îc thi c«ng ®Õn d¹
dÇm.
- Cèt thÐp cét ®îc gia c«ng uèn b»ng m¸y t¹i xëng, ®îc ph©n
lo¹i ®¸nh dÊu bã thµnh côm vµ vËn chuyÓn tíi vÞ trÝ l¾p buéc b»ng
thñ c«ng, vËn chuyÓn lªn cao b»ng m¸y vËn th¨ng.
- Cèt thÐp ®îc vÖ sinh s¹ch, tríc khi l¾p buéc.
- Buéc cèt thÐp theo ®óng thiÕt kÕ, sö dông giµn gi¸o TiÖp
®Ó buéc cèt thÐp trªn cao, nÕu nèi b»ng nèi buéc ph¶i ®¶m b¶o
chiÒu dµi theo thiÕt kÕ quy ®Þnh (tèi thiÓu ®¹t 30d). NÕu nèi b»ng
hµn th× thî hµn ph¶i cã tay nghÒ cao, c¸c mèi hµn ®îc kiÓm tra thÝ
nghiÖm tríc khi thi c«ng, khi hµn cÇn ®¶m b¶o chiÒu dµy, chiÒu
dµi. C¸c mèi hµn ph¶i s¸ng bãng, kh«ng rç mÆt, kh«ng chøa xØ
hµn, kh«ng trïng qu¸ 30% trªn cïng mét mÆt c¾t.
- Buéc miÕng kª líp b¶o vÖ cèt thÐp b»ng v÷a xi m¨ng ®óc
s½n kho¶ng c¸ch tõ 300 ®Õn 500mm.
- Buéc c¸c r©u thÐp ®Ó liªn kÕt víi têng cét, kho¶ng c¸ch r©u
thÐp  500mm.
- GhÐp cèp pha b»ng cèp pha thÐp ®Þnh h×nh, chõa lç ®æ
bª t«ng cét ë ®é cao 1,5m, ®îc ®Þnh h×nh ®Ó dÔ thao t¸c trong
qu¸ tr×nh thi c«ng (chó ý ®Ó cöa tho¸t cho vÖ sinh ®¸y cét) lµm
phÔu b»ng t«n ®Ó rãt bª t«ng vµo cét.
- G«ng cèt pha cét b»ng g«ng s¾t, xiÕt chÆt bu l«ng ®¶m
b¶o cèp pha th¼ng ®øng vµ kÝn khÝt (Xem b¶n vÏ thi c«ng).
- C¨n chØnh cèp pha ®¶m b¶o tim chuÈn vµ th¼ng ®øng 2
ph¬ng vu«ng gãc.
- KiÓm tra nghiÖm thu cèp pha, hÖ thèng v¨ng chèng, dµn
gi¸o thao t¸c.
- L¾p hÖ thèng dµn gi¸o thi c«ng, sµn c«ng t¸c.
- VÖ sinh c«ng nghiÖp t¹i ®¸y cét, bÞt cöa tho¸t vÖ sinh ®¸y
cét.
- TiÕn hµnh ®æ bª t«ng liªn tôc cét nµo xong cét Êy.
- §Çm bª t«ng b»ng ®Çm dïi (cø 30cm cho 1 líp ®Çm, líp
®Çm tríc c¾m vµo líp ®Çm sau 10cm).
- Theo dâi ®é Èm æn ®Þnh cña cèp pha, nÕu cã hiÖn tîng
ch¶y níc xi m¨ng, tr¬ng ph×nh cèp pha...sÏ ®îc sö lý kÞp thêi.
- LÊy mÉu thÝ nghiÖm ®¹i diÖn cho tõng l« cét theo tÇng vµ
chØ ®Þnh cña kü s gi¸m s¸t.
- Sau 8 giê sÏ tiÕn hµnh b¶o dìng, sau 2 ngµy cã thÓ th¸o cèp
pha ®Ó x©y têng ng¨n vµ thi c«ng l¾p cèp pha dÇm.
4- X©y têng:
* V÷a x©y:
V÷a x©y ®¶m b¶o ®óng TCVN: 4314- 86, ®óng m¸c thiÕt
kÕ, c¸t x©y tr¸t ®îc sµng läc qua líi sµng, v÷a ®îc trén b»ng
m¸y, cÊp phèi ®îc c©n ®ong chÝnh x¸c b»ng thïng, x«, v÷a ®îc
®ùng trong c¸c héc ®¶m b¶o kh«ng bÞ mÊt níc, r¬i v·i ra ngoµi,
v÷a x©y trén võa sö dông hÕt trong ngµy, kh«ng sö dông v÷a
®· qua ®ªm ®Ó x©y.
* G¹ch x©y:
G¹ch x©y theo tiªu chuÈn kÕt cÊu g¹ch ®¸ quy ph¹m thi
c«ng vµ nghiÖm thu TCVN 4085- 85, ®óng kÝch thíc, m¸c thiÕt
kÕ, kh«ng cong vªnh nøt nÎ, g¹ch ®îc bèc dì b»ng thñ c«ng, ®îc
xÕp thµnh kiÓu ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh trªn mÆt b»ng vµ vËn
chuyÓn ®Õn vÞ trÝ x©y b»ng thñ c«ng, vËn chuyÓn lªn cao b»ng
vËn th¨ng vµ ben cÈu thiÕu nhi.
* Kü thuËt x©y:
Tr×nh tù thi c«ng chung nh sau:
- Nhóng níc g¹ch tríc khi x©y t¨ng ®é b¸m vµ kh«ng hót kh«
v÷a.
- Sö dông m¸y tr¾c ®¹c vµ c÷ chuÈn truyÒn ®¸nh dÊu tim t-
êng vµ 2 mÆt têng bª t«ng cét, dïng cét lÌo thíc gãc b¾t má c¸c
gãc têng kiÓm tra b»ng d©y däi, ni v«, kh«ng ®îc ®Ó má nanh,
má hèc khi x©y.
- Tíi níc xi m¨ng mÆt cét tiÕp gi¸p têng x©y, t¹i vÞ trÝ cã
r©u thÐp ®îc x©y cao kh«ng qu¸ 1,2m dõng sau 2 h míi ®îc x©y
tiÕp.
- §èi víi têng 220 x©y 3 däc 1 ngang, hµng trªn cïng tiÕp xóc
víi dÇm lanh t«, nhÊt thiÕt ph¶i lµ hµng g¹ch ngang, chó ý c¸c t-
êng ngoµi th× hµng ngang ®îc x©y b»ng g¹ch ®Æc, m¹ch v÷a
®¶m b¶o dµy ®Òu tõ 812mm vµ kh«ng trïng m¹ch.
- Sau khi x©y mÆt b»ng ph¶i ®îc dän s¹ch hµng ngµy, khèi
x©y ®îc vÖ sinh miÕt m¹ch gän gµng, b¶o dìng khèi x©y theo
quy ph¹m.
- Nhµ thÇu quan t©m bè trÝ thî x©y cã tay nghÒ cao ®Ó
x©y trôc têng ë mÆt chÝnh, ®¶m b¶o kÝch thíc, h×nh d¸ng vµ
c¸c gãc c¹nh ®îc ®Ñp.
5. C«ng t¸c hoµn thiÖn dùa theo TCVN: 5674- 92:
a. C«ng t¸c tr¸t:
C«ng t¸c tr¸t, hoµn thiÖn ®óng vai trß quan träng trong viÖc
n©ng cao chÊt lîng vµ mü thuËt cho c«ng tr×nh. Thùc hiÖn c«ng
t¸c tr¸t khi khèi x©y ®· kh« mÆt vµ tèi thiÓu ®îc 7 ngµy, gi¶i
ph¸p vµ tr×nh tù thi c«ng nh sau:
- §µ gi¸o vµ sµn c«ng t¸c ®îc l¾p dùng nh c«ng t¸c x©y tr¸t
hoÆc sö dông phÇn ®µ gi¸o ®Ó l¹i khi x©y hoÆc b¾c l¹i. MÆt
ngoµi chóng t«i sö dông hÖ dµn gi¸o treo cã líi høng vËt liÖu r¬i
v·i vµ b¹t ch¾n bôi ®Ó ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh cho khu vùc,
v÷a x©y dùng theo TCVN: 4314- 86 yªu cÇu kü thuËt vµ TCVN:
1459- 87 híng dÉn pha trén trong x©y dùng.
- C¸t ®îc läc sµng kü tríc khi trén, v÷a ®îc ®ùng trong héc
kÝn vµ bè trÝ trong tÇm ho¹t ®éng cña ngêi thî ®Ó n©ng cao
n¨ng suÊt lao ®éng.
- Tríc khi tr¸t, mÆt tr¸t ®îc vÖ sinh c«ng nghiÖp, tíi Èm, phÕ
liÖu ®îc ®æ vµo èng ®æ r¸c ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ chèng bôi.
- §èi víi nh÷ng bøc tr¸t cã diÖn tÝch lín, sö dông m¸y kinh vÜ
kiÓm tra x¸c ®Þnh ®é låi, lâm lín nhÊt cña mÆt têng, trªn c¬ së
thùc hiÖn chia líi « vu«ng 1,8x1,8m vµ g¾n c¸c mèc chuÈn ®Ó
lµm mèc c÷ trong qu¸ tr×nh tr¸t, víi ®é låi, lâm lín chóng t«i dïng
líi thÐp m¾t c¸o vµ tr¸t lµm nhiÒu lÇn ®Ó tr¸nh hiÖn tîng nøt
mÆt tr¸t.
- Tr¸t trong nhµ tiÕn hµnh tõ tÇng 1 ®Õn tÇng m¸i.
- Tr¸t ngoµi nhµ tiÕn hµnh tõ trªn xuèng.
- PhÇn tr¸t gê chØ trang trÝ ®Òu ®îc c¨ng d©y, ®¸nh cèt 2
®Çu ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c.
- KiÓm tra ®é ph¼ng mÆt tr¸t b»ng thíc tÇm, tiÕn hµnh
nghiÖm thu tríc khi thi c«ng phÇn b¶ ma tÝt l¨n s¬n.
Mét sè c«ng viÖc ®Æc biÖt Nhµ thÇu sÏ tiÕn hµnh lµm thö
mÉu sau khi ®îc thiÕt kÕ, Chñ ®Çu t chÊp nhËn míi thi c«ng
®ång lo¹t. Nhµ thÇu tuyÓn chän nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ
cao, tæ chøc ®i tham quan mét sè c«ng tr×nh cã chÊt lîng mü
thuËt ®Ó häc hái rót kinh nghiÖm tríc khi hoµn thiÖn c«ng tr×nh.
b. L¸t nÒn:
Yªu cÇu c«ng t¸c l¸t nÒn lµm sao cho mÆt l¸t ph¶i ph¼ng,
kh«ng bong rép m¹ch v÷a ®Òu kh«ng bÞ nhai, m¹ch nÒn hµnh lang
ph¶i trïng víi mÆt nÒn trong phßng.
- KiÓm tra cao ®é toµn bé mÆt ph¼ng nÒn nhµ cöa tõng
tÇng, ®¸nh mèc chuÈn cña cèt nÒn, trªn c¬ së cèt thiÕt kÕ, ®iÒu
chØnh x¸c ®Þnh cèt mÆt nÒn l¸t ®îc kü s gi¸m s¸t cña Chñ ®Çu
t ®ång ý.
- X¸c ®Þnh c¸c ®êng th¼ng qua m¹ch l¸t tæng thÓ v× nã
liªn quan tõ c¸c phßng ra hµnh lang ®Ó lµm viÖc ®ã, ph¶i ®o tÊt
c¶ kÝch thíc c¸c khu vùc x¸c ®Þnh gãc vu«ng, ®ång thêi lµm s¬
®å xÕp g¹ch thö hoÆc l¸t thö mÉu mét phßng ph¶i c¨ng d©y
®Æt viªn g¹ch bÞ c¾t ph¶i ®îc bè trÝ hîp lý.
- Sau khi l¸t xong hµng ®Çu, cø l¸t xong 4 hµng th× cho lau
m¹ch. L¸t xong phßng nµo cho kho¸ cöa phßng ®ã råi tiÕn hµnh
l¸t ra ngoµi hµnh lang. C«ng viÖc l¸t nÒn ®îc tuyÓn chän c«ng
nh©n cã tay nghÒ cao, trang bÞ ®Çy ®ñ dông cô, v÷a l¸t ®îc
trén dÎo, ®¶m b¶o ®óng m¸c thiÕt kÕ, mÆt l¸t xong tèi thiÓu 2
ngµy míi ®îc ®i l¹i nhÑ, tr¸nh va ®Ëp hoÆc xÕp nguyªn vËt liÖu
lªn trªn.
c. C«ng t¸c èp têng:
- Tríc khi èp tiÕn hµnh kiÓm tra m¶ng têng cÇn èp.
- VÖ sinh, tíi níc t¹o Èm têng tiÕn hµnh tr¸t lãt têng b»ng v÷a
XM 75#.
- Khi m¶ng têng tr¸t lãt b¾t ®Çu kh« tiÕn hµnh èp g¹ch men
kÝnh, g¹ch tríc khi èp ph¶i ®îc kiÓm tra quy c¸ch chÊt lîng g¹ch
c¸c gãc c¹nh ph¶i ®îc m¸i mÐp, phÇn ghÐp g¹ch ph¶i ®îc c¾t,
mµi ph¼ng ®Ó khÝt vÕt ghÐp.
- èp têng ph¶i ph¼ng, kh«ng nhai m¹ch, m¹ch khÝt gän, lau
m¹ch XM tr¾ng, cä röa m¸ng èp, tæng vÖ sinh.
d. Thi c«ng phÇn m¸i:
Sau khi ®æ bª t«ng m¸i sau thêi gian b¶o dìng ®óng kü
thuËt.
Sau khi ®æ bª t«ng ®îc 24h míi tiÕn hµnh x©y bê chia «
ng©m chèng thÊm. Lîng níc ng©m ®îc ®¶m b¶o liªn tôc 5-8cm
víi 5kg XM/1m3 níc, cø 2h ®îc khuÊy 1 lÇn, ng©m cho hÕt thÊm
(nÕu cã) trong vßng 7 ngµy. Sau ®ã tiÕp tôc thi c«ng phÇn tiÕp
theo.

C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®¶m b¶o chÊt lîng:


I. ChÊt lîng vËt liÖu:
1- Xi m¨ng:
- Xi m¨ng sö dông vµo c«ng tr×nh theo ®óng chñng lo¹i nh ®·
®¨ng ký trong hå s¬ mêi thÇu: Xi m¨ng x©y tr¸t, l¸ng, èp, l¸t dïng
XM ®Þa ph¬ng, ®æ bª t«ng cèt thÐp dïng XM trung ¬ng c¸c bao
®ùng xi m¨ng kÝn, kh«ng r·nh, thñng.
- Xi m¨ng ph¶i ®îc lÊy t¹i nhµ m¸y hoÆc c¸c ®¹i lý chi nh¸nh
cña nhµ m¸y, cã chøng chØ, nh·n m¸c vµ l« hµng ®¶m b¶o TCVN:
2682- 92 vµ TCVN: 4487- 92.
- Xi m¨ng dù tr÷ trong kho kh«ng qu¸ 3 th¸ng kÓ tõ ngµy s¶n
xuÊt.
- NÕu gÆp trêng hîp xi m¨ng vãn côc, hoÆc nghi ngê vÒ c-
êng ®é ph¶i kiÓm tra cêng ®é xi m¨ng ngay vµ cã biÖn ph¸p xö
lý.
2- C¸t:
Tho¶ m·n theo TCVN: 1770- 86.
- Ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt trong b¶n vÏ thiÕt kÕ
®· quy ®Þnh, c¸t vµng, c¸t ®en ph¶i tho¶ m·n tiªu chuÈn 14
TCVN 68-88 vµ quy ph¹m QPLD 6-78 cã c¸c quy ®Þnh sau:
+ C¸t vµng ®æ bª t«ng cã m« ®un ®é lín tõ 1,5  2.
+ C¸t cã lîng h¹t nhá h¬n 5mm tÝnh b»ng % khèi lîng kh«ng lín
h¬n 10%.
+ Trong c¸t kh«ng cho phÐp cã ®Êt sÐt côc, c¸c t¹p chÊt
mµng ®Êt b¸m xung quanh h¹t c¸t, kh«ng lÉn sái ®¸ hoÆc nh÷ng
h¹t cã kÝch thíc tõ 510mm vµ kh«ng qu¸ +5% khèi lîng.
+ C«ng tr×nh dïng c¸t ®en S«ng Hång, c¸t vµng S«ng L«
c¸nh to, cung øng tõ c¶ng l©n cËn.
+ NÕu cÇn thiÕt th× c¸t ph¶i ®îc sµng, röa cÈn thËn ®Ó
gi¶m hµm lîng chÊt bÈn cho phÐp míi ®îc thi c«ng.
3- §¸ d¨m:
- §¸ d¨m ph¶i ®îc kiÓm tra ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt, cã ®-
êng biÓu diÔn thµnh phÇn h¹t trong vïng cho phÐp cña tiªu chuÈn
14 TCVN 70-88.
- Khèi lîng riªng cña ®¸ d¨m kh«ng nhá h¬n 1,5 t/m3.
- §¶m b¶o cì h¹t ®· qua sµng cì h¹t 1 x 2 hoÆc 4 x 6 theo hå
s¬ thiÕt kÕ.
- §¸ s¹ch, lîng bôi sÐt kh«ng lín h¬n 1% theo träng lîng.
- C«ng tr×nh sö dông ®¸ MiÕu M«n (®¸ say cña xÝ nghiÖp) ®¹t
TCVN: 1771- 86.
- §¸ sái vµ ®¸ d¨m dïng chÕ t¹o bª t«ng yªu cÇu theo ph¹m vi
cÊp phèi sau:
Lîng sÐt tÝch luü trªn sµng
KÝch thíc mÆt sµng
TÝnh theo % khèi lîng
Dmin 95100
0,5 (Dmax+Dmin) 4070
Dmax 05
+ Sè lîng c¸c h¹t dÑt vµ c¸c h¹t h×nh thoi kh«ng ®îc lín h¬n
15% theo khèi lîng (H¹t dÑt vµ h×nh thoi cã chiÒu dµi hoÆc chiÒu
ngang nhá h¬n 1/3 chiÒu dµi).
+ Sè h¹t mÒm (yÕu) trong ®¸ kh«ng vît qu¸ 10% khèi lîng.
+ Hµm lîng t¹p chÊt trong ®¸ kh«ng ®îc vît qu¸ c¸c gi¸ trÞ
quy ®Þnh theo b¶ng sau:

Bª t«ng ë vïng
Bª t«ng díi níc Bª t«ng trªn
Tªn t¹p chÊt mùc níc thay
(%) kh« (%)
®æi (%)
Bïn, bôi, ®Êt 1 2 3
sÐt
Hîp chÊt Sulfat 0.5 0.5 0.5
vµ sulfat tÝnh
®æi ra SO3
4- ThÐp c¸c lo¹i:
- ThÐp sö dông vµo c«ng tr×nh ®¶m b¶o TCVN 5574-91.
- Sö dông thÐp vµo tõng cÊu kiÖn ®óng chñng lo¹i.
- C«ng tr×nh sö dông thÐp liªn doanh cã ®¨ng ký chøng chØ
cña nhµ m¸y.
- Sö dông ®óng yªu cÇu vÒ nhãm, sè liÖu, ®êng kÝnh quy
®Þnh cña b¶n vÏ thi c«ng.
- ChØ ®îc phÐp thay thÕ chñng lo¹i thÐp khi ®îc thiÕt kÕ
®ång ý. NÕu thay ®æi ph¶i theo quy ®Þnh sau.
+ Khi thay ®æi nhãm vµ sè hiÖu cèt thÐp ph¶i so s¸nh cêng
®é cèt thÐp ®îc sö dông trong thùc tÕ víi cêng ®é tÝnh to¸n cña
cèt thÐp quy ®Þnh trong b¶n vÏ thi c«ng ®Ó thay ®æi diÖn tÝch
mÆt c¾t ngang cèt thÐp mét c¸ch thÝch øng.
+ Khi thay ®æi ®êng kÝnh cèt thÐp trong cïng mét nhãm vµ
sè hiÖu th× ph¹m vi thay ®æi ®êng kÝnh kh«ng lín h¬n 2mm.
+ DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang tæng céng cña cèt thÐp thay thÕ
kh«ng nhá h¬n 2% vµ lín h¬n 3% diÖn tÝch t¬ng øng cña cèt thÐp
quy ®Þnh trong b¶n vÏ thi c«ng.
- Xö lý cèt thÐp tríc khi gia c«ng ®¶m b¶o tho¶ m·n yªu cÇu:
+ BÒ mÆt s¹ch kh«ng cã bïn ®Êt, dÇu mì, s¬n, kh«ng cã vÈy
s¾t, kh«ng rØ vµ kh«ng søt sÑo.
+ DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang thùc tÕ kh«ng bÞ hÑp, bÞ gi¶m
qu¸ 5% diÖn tÝch mÆt c¾t ngang tiªu chuÈn.
+ Thanh thÐp kh«ng ®îc cong vªnh.
5- G¹ch x©y:
- §¶m b¶o g¹ch ®óng quy c¸ch kÝch thíc, g¹ch m¸y lo¹i A, cêng
®é 75#.
- Kh«ng sö dông g¹ch non, kÐm chÊt lîng.
- Cã kÝch thíc tiªu chuÈn 6,5 x 10,5 x 22,0 (cm).
- Cêng ®é chÞu lùc ®¶m b¶o theo yªu cÇu thiÕt kÕ, thí g¹ch
ph¶i ®Òu, kh«ng t¸ch thµnh tõng líp.
- MÆt g¹ch ph« ra ph¶i thËt nh½n, kh«ng r¹n nøt, ®Òu mµu,
c¹nh ph¶i s¾c.
6- Nguån níc phôc vô thi c«ng:
- Níc ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng TCVN 4506-87 vµ 14 TCVN 72-
88 vµ ®¸p øng QPLD 6-78.
- C«ng tr×nh thi c«ng dïng níc s¹ch, kh«ng dïng níc bÈn ®Ó
thi c«ng.
- §¶m b¶o chÊt lîng, hµm lîng NACL < 2% theo träng lîng sÏ
®îc dïng ®Ó thi c«ng bª t«ng vµ c¸c s¶n phÈm cã xi m¨ng.
- Dïng b¶o dìng bª t«ng, röa cèt liÖu, thiÕt bÞ s¶n xuÊt hµm
lîng chÊt r¾n kh«ng tan < 4750 ppm.
- ChÊt Chloride kh«ng qu¸ 2000 ppm.
7- Gç v¸n, ®µ gi¸o, sµn c«ng t¸c:
- Gç ®Ó lµm v¸n khu«n, ®µ gi¸o, sµn vµ cÇu c«ng t¸c ph¶i ®¸p
øng theo quy ®Þnh.
- §Ó lµm v¸n mÆt ®îc dïng gç nhãm IV vµ V.
- V¸n l¸t mÆt cÇu c«ng t¸c dïng gç IV, V.
- Gç lµm cét chèng ®æ v¸n khu«n cÇu c«ng t¸c nÕu cao <
30m dïng gç nhãm V, VI ®¶m b¶o kh«ng cong vªnh.
- Gç lµm v¸n khu«n trªn kh« ph¶i cã ®é Èm thÝch hîp
28%30%.
- Gç dïng lµm ®µ gi¸o ph¶i tèt ®¶m b¶o tiªu chuÈn, kh«ng cong
vªnh, nhiÒu sÑo.
- V¸n khu«n thÐp ph¶i dµy ≥ 1mm, b»ng ph¼ng, kh«ng rØ,
thñng, låi lâm kh«ng dÝnh bÈn.
- §µ gi¸o ®iÓn h×nh ph¶i ch¾c ch¾n ®ñ hÖ thèng gi»ng,
neo gi÷ æn ®Þnh.
ii. c¸c c«ng t¸c x©y l¾p.
1. C«ng t¸c cèp pha ®µ gi¸o.
a. KÕt cÊu vµ gia c«ng v¸n khu«n:
- KÕt cÊu v¸n khu«n chÞu lùc ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh, v÷ng
ch¾c kh«ng biÕn d¹ng qu¸ ph¹m vi cho phÐp.
- §¶m b¶o h×nh d¹ng kÝch thíc thiÕt kÕ.
- C¸c mÆt tiÕp gi¸p cña v¸n khu«n kÝn khÝt ®Ó kh«ng bÞ mÊt
níc cña bª t«ng.
- §µ gi¸o cÇu c«ng t¸c dùa trªn nÒn v÷ng ch¾c kh«ng bÞ trît,
cÇn thiÕt ph¶i lãt v¸n díi ch©n cét ®Ó chèng lón.
- §Ó dÔ ®iÒu chØnh vµ th¸o dì ph¶i dïng nªm, gãc nghiªng
cña nªm kh«ng qu¸ 250, lùc tiÕp xóc kh«ng qu¸ 25 daN/cm2.
- L¾p v¸n khu«n ph¶i chõa lç ®Æt tríc nh÷ng bé phËn ch«n
s½n nh bul«ng, mãc s¾t... ®Ó thi c«ng c¸c phÇn sau hoÆc c¸c ®-
êng èng, vËt ch«n s½n theo thiÕt kÕ. Khoan lç ®Ó ®Æt bul«ng
ph¶i cã ®êng kÝnh b»ng 0,9 ®êng kÝnh cña bul«ng.
- V¸n khu«n cét ph¶i chõa cöa ®æ vµ ®Çm bª t«ng, cöa nªn
bè trÝ phÇn kÕt cÊu kh«ng lé ra ngoµi.
- V¸n khu«n l¾p dùng xong ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu, ®é chÝnh
x¸c cña v¸n khu«n so víi thiÕt kÕ.
- §é chÝnh x¸c c¸c bé phËn ®Æt s½n.
- §é kÝn khÝt gi÷a c¸c tÊm v¸n khu«n.
- Sù v÷ng ch¾c cña v¸n khu«n, gi»ng chèng.
- §é chÝnh x¸c cña c¸c kÝch thíc h×nh häc tõng vÞ trÝ c¸c cÊu
kiÖn theo thiÕt kÕ.
+ Sai lÖch cho phÐp ®èi víi v¸n khu«n, gi»ng chèng kh«ng ®îc
vît qu¸ trÞ sè sau:

TT Tªn sai lÖch TrÞ sè cho


phÐp
1 §é gå ghÒ côc bé cña mÆt v¸n khu«n ®Ó
®æ bª t«ng dïng thíc th¼ng 2m Ðp s¸t vµo
v¸n ®Ó kiÓm tra ®îc phÐp låi lâm
- PhÇn mÆt bª t«ng lé ra ngoµi ±3
- PhÇn mÆt bª t«ng kh«ng lé ra ngoµi ±5
kh«ng cÇn nh½n
2 ChiÒu cao cña dÇm kh«ng ®îc nhá h¬n so +5
víi kÝch thíc thiÕt kÕ cã thÓ lín h¬n theo
quy ph¹m

b. Sµn c«ng t¸c.


- Sµn c«ng t¸c ch¾c ch¾n, b»ng ph¼ng kh«ng dïng gç môc,
khuyÕt tËt ®¶m b¶o Ýt rung ®éng trong qu¸ tr×nh thao t¸c thi
c«ng.
- Kh«ng nèi, gi»ng sµn c«ng t¸c vµo v¸n khu«n, cèt thÐp, ®Ó
tr¸nh lµm sai lÖch vÞ trÝ cèt thÐp vµ chÊn ®éng bª t«ng trong
thêi gian ninh kÕt.
c. Th¸o dì v¸n khu«n.
- ChØ th¸o dì cèp pha khi bª t«ng ®¹t cêng ®é tiªu chuÈn
quy ®Þnh.
- V¸n khu«n thµnh ®îc th¸o dì khi bª t«ng ®¹t cêng ®é
25daN/cm ®¶m b¶o gi÷ ®îc bÒ mÆt, c¸c gãc c¹nh kh«ng bÞ søt
mÎ, s¹t lë.
- V¸n khu«n chÞu t¶i träng lín nh ®¸y dÇm chØ ®îc th¸o dì
khi bª t«ng ®¹t cêng ®é cÇn thiÕt ph¶i thÝ nghiÖm cêng ®é bª
t«ng.
NÕu kh«ng cã kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ph¶i tu©n theo ®iÒu
kiÖn sau:
- B¶n, dÇm, vßm ≤ 2m ®îc phÐp th¸o dì khi cêng ®é bª t«ng
®¹t tèi thiÓu 50%/R20 tøc lµ sau 7 ngµy.
- B¶n, dÇm, vßm > 2m lµ 70%/R28 tøc lµ sau 10 ngµy.
Ngoµi ra khi th¸o dì ph¶i kiÓm tra chÊt lîng bª t«ng.
2- C«ng t¸c cèt thÐp.
a. Uèn cèt thÐp.
- TuyÖt ®èi kh«ng dïng nhiÖt ®Ó uèn cèt thÐp.
- Chç uèn cong ph¶i ®Òu, ph¼ng b¸n kÝnh =15 lÇn ®êng
kÝnh cèt thÐp.
- VÞ trÝ phï hîp yÒu cÇu thiÕt kÕ.
- Mãc cong 2 ®Çu thÐp ph¶i híng vµo trong cña kÕt cÊu, ®-
êng kÝnh ®ai thÐp 6÷8 chiÒu dµi mãc kh«ng ®îc < 40mm.
- §êng kÝnh thÐp 10÷12mm chiÒu dµi mãc kh«ng ®îc <
60mm.
- ThÐp cã gê, cã líi hoÆc khung hµn ®iÖn th× kh«ng cÇn
uèn thÐp.
Sai sè cèt thÐp sau khi uèn kh«ng ®îc vît qu¸ gi¸ trÞ theo
b¶ng sau:
TrÞ sè sai
TT Tªn sai lÖch lÖch cho
phÐp (mm)
1 Sai lÖch vÒ kÝch thíc theo chiÒu dµi cña
cèt thÐp chÞu lùc theo kÕt cÊu.
- Mçi mÐt dµi. ±5
- Toµn bé chiÒu dµi ±20
2 Sai lÖch vÞ trÝ ®iÓm uèn ±20
3 Sai lÖch chiÒu dµi cèt thÐp trong kÕt cÊu bª
t«ng khèi lín +d
- ChiÒu dµi < 10m +(d+0,2a)
- ChiÒu dµi > 10m
4 Sai lÖch vÒ gãc uèn cña thÐp 3,0
- VÒ kÝch thíc mãc uèn +a

Trong ®ã: - d lµ ®êng kÝnh cèt thÐp.


- a lµ chiÒu dµy líp b¶o vÖ.
b. Nèi cèt thÐp.
Sö dông ®ång bé c¶ 2 ph¬ng ph¸p nèi t¹i vÞ trÝ cÇn thiÕt.
+ Nèi hµn:
- Sö dông thî cã chuyªn m«n, tay nghÒ cao ®Ó thi c«ng.
- Hµn nèi chång hoÆc nèi cã nÑp tuú theo nhãm cèt thÐp.
- VÞ trÝ mãc nèi tu©n theo sù híng dÉn cña c¸n bé kü thuËt.
- ChiÒu dµi mèi hµn (hµn 2 mÆt L =10d).
- Nh÷ng chç thÐp dµy a < 1,5 lÇn ®êng kÝnh th× kh«ng
dïng ph¬ng ph¸p hµn ®¾p chång cèt thÐp lªn nhau ®Ó ®¶m b¶o
khe hë cho bª t«ng chÌn vµo.
+ Nèi buéc:
- Kh«ng nèi qu¸ 25% diÖn tÝch tæng céng cña c¸c thanh
thÐp thuéc nhãm AI vµ 15% cho phÐp nhãm AII.
- Kh«ng nèi ë vÞ trÝ chÞu lùc lín cña c¸c thanh thÐp.
- Mèi nèi ph¶i phï hîp theo quy ®Þnh sau:
ChiÒu dµi mèi buéc
ChÞu kÐo ChÞu nÐn
TT Lo¹i cèt thÐp §Çu thÐp
DÇm, t- KÕt cÊu §Çu thÐp
kh«ng cã
êng kh¸c cã mãc
mãc
1 ThÐp tr¬n c¸n 40d 30d 20d 30d
nãng
2 ThÐp gê c¸n 40d 30d - 20d
nãng
- ThÐp tr¬n th× ph¶i uèn mãc, thÐp cã gê kh«ng cÇn mãc.
- D©y thÐp buéc dïng 1 ly hoÆc sè hiÖu 18-22. Trong mét
®o¹n Ýt nhÊt ph¶i cã 3 mèi (gi÷a vµ 2 ®Çu).
- NÕu nèi buéc c¸c líi cèt thÐp hµn trong ph¬ng thøc chÞu
lùc th× trªn chiÒu dµi gèi lªn nhau cña mçi ®o¹n líi cèt thÐp bÞ
nèi n»m ë vïng chÞu kÐo ph¶i ®Æt Ýt nhÊt 1 thanh cèt ngang vµ
hµn chóng vµo tÊt c¶ c¸c thanh däc cña líi, chiÒu dµi mçi ®o¹n nèi
chång kh«ng <250mm cho thanh kÐo vµ kh«ng <200mm cho
thanh chÞu nÐn.
c. §Æt cèt thÐp.
- Khi vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt cèt thÐp ®¶m b¶o thanh thÐp
®· gia c«ng kh«ng ®îc biÕn d¹ng.
- VÞ trÝ kho¶ng c¸ch chiÒu dµy líp b¶o vÖ theo yªu cÇu thiÕt
kÕ.
- C¸c chi tiÕt ®Æt s½n nh bul«ng, cÇu thang... ®óng vÞ trÝ
quy ®Þnh kh«ng lµm g·y cèt thÐp chÞu lùc khi ®æ bª t«ng.
- Dïng nh÷ng viªn kª b»ng xi m¨ng c¸t ®óc s½n ®Ó lµm
kho¶ng c¸ch b¶o vÖ, kh«ng dïng mÉu s¾t hoÆc ®¸ ®Ó kª.
- Gi÷a 2 líp cèt thÐp dïng trô ®æ b»ng bª t«ng hoÆc trô
thÐp ®u«i c¸ ®Ó ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch thiÕt kÕ.
- Khi ®Æt xong cèt thÐp ë c¸c b¶n máng ph¶i lµm sµn c«ng
t¸c, kh«ng ®i l¹i trªn cèt thÐp ®Ó g©y biÕn d¹ng, xª dÞch cèt
thÐp.
- C¸c ®Çu thÐp thõa ra ngoµi ph¶i dïng thanh ngang cè
®Þnh kh«ng ®îc bÎ cong bÊt kú gãc ®é nµo ®Ó tr¸nh lµm r¹n nøt
bª t«ng t¹i vÞ trÝ tiÕp nèi.
- C¸c sai sè cho phÐp khi l¾p ®Æt cèt thÐp kh«ng ®îc qu¸
nh÷ng trÞ sè quy ®Þnh theo b¶ng sau:
TrÞ sè cho
TT Tªn sai lÖch
phÐp (mm)
1 Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thanh chÞu
lùc riªng biÖt. ±30
- KÕt cÊu khèi lín ±10
- Cét, dÇm, vßm ±20
- B¶n, têng, mãng díi kÕt cÊu khung.
2 Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng cèt
thÐp khi bè trÝ nhiÒu hµng theo chiÒu cao.
- Trong kÕt cÊu cã chiÒu dµy > 1m trong c¸c ±20
mãng ®Æt díi kÕt cÊu vµ c¸c thiÕt bÞ kü
thuËt. ±5
- Trong b¶n khung cã chiÒu dµy >100mm. ±3
- Trong b¶n cã chiÒu dµy = 100mm,
Líp b¶o vÖ lµ 10mm
3 Sai sè c¸c kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®ai cña
khung vµ giµn cèt thÐp.
Sai sè chiÒu dµy líp b¶o vÖ.
- Trong kÕt cÊu khèi lín chiÒu dµy > 1m. ±20
- ë mãng n»m díi c¸c kÕt cÇu vµ c¸c thiÕt bÞ ±10
kü thuËt. ±5
- Cét, dÇm, vßm ±3
- Têng vµ b¶n cã chiÒu dµy =100mm
4 Sai sè vÒ kho¶ng c¸ch c¸c thanh ph©n bè
trong 1 hµng ±25
- C¸c têng ±40
- KÕt cÊu khèi lín
5 Sai sè vÒ vÞ trÝ thÐp ®ai so víi chiÒu ®øng
hoÆc ngang (kh«ng kÓ trêng hîp ®ai ®Æt ±10
nghiªng theo quy ®Þnh)
6 Sai sè vÒ vÞ trÝ tim cña c¸c thanh ®Æt ë
nh÷ng ®Çu khung hµn nèi t¹i hiÖn trêng c¸c
khung kh¸c nhau khi ®êng kÝnh c¸c thanh.
- ≥ 40mm. ±10
- < 40mm ±5
7 Sai sè vÒ vÞ trÝ nèi hµn cña c¸c thanh theo
chiÒu dµi cña bé phËn
- C¸c khung vµ kÕt cÊu têng mãng ±25
- KÕt cÊu khèi lín ±50
8 Sai sè vÞ trÝ c¸c cäc bé phËn cèt thÐp cña
kÕt cÊu khèi lín (so víi thiÕt kÕ)

d. NghiÖm thu cèt thÐp.


- Khi nhËn vËt liÖu ph¶i tiÕn hµnh nghiÖm thu lo¹i bá c¸c
thanh thÐp kh«ng ®ñ quy c¸ch, chÊt lîng.
- NghiÖm thu bµn giao cèp pha, cèt thÐp tríc khi ®æ bª t«ng
(Víi ®iÒu kiÖn vÖ sinh s¹ch sÏ, kÝch thíc c¸c ®iÓm uèn, chÊt lîng
c¸c mèi nèi, vÞ trÝ l¾p dùng, chiÒu dµy líp b¶o vÖ ®óng yªu cÇu
thiÕt kÕ).
- NghiÖm thu ph¶i lËp biªn b¶n cã ghi sæ c¸c b¶n vÏ thi c«ng,
c¸c sai sè so víi thiÕt kÕ, ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c cèt thÐp vµ
kÕt luËn.
- Qu¸ tr×nh nghiÖm thu cèt thÐp cÇn cã c¸c chøng chØ cô
thÓ sau:
+ Lý lÞch l« thÐp, que hµn cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc c¸c b¶n ph©n
tÝch cña phßng thÝ nghiÖm.
+ C¸c biªn b¶n nghiÖm thu cèt thÐp, gia c«ng t¹i xëng víi kÕt
qu¶ thÝ nghiÖm mèi hµn, thÝ nghiÖm c¬ häc cña cèt thÐp chÞu
lùc theo quy ®Þnh thiÕt kÕ.
- Kh«ng dïng nhiÖt ®Ó uèn.
- C¸c b¶n sao hoÆc thèng kª cã c¸c v¨n b¶n cho phÐp thay
®æi trong b¶n vÏ thi c«ng.
- LËp b¶n vÏ hoµn c«ng cèt thÐp.
3- C«ng t¸c bª t«ng (Tu©n thñ TCVN 4453-95)
a. Thµnh phÇn bª t«ng.
- C¨n cø hå s¬ thiÕt kÕ ®· quy ®Þnh ®Ó lùa chän thµnh
phÇn vËt liÖu sö dông hçn hîp bª t«ng cho phï hîp tõng lo¹i kÕt
cÊu.
- Bª t«ng > m¸c 100, tû lÖ cÊp phèi, tû lÖ níc vµ xi m¨ng ®îc
th«ng qua phßng thÝ nghiÖm ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng bª t«ng.
- Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ chÕ t¹o v÷a bª t«ng, ph¬ng
tiÖn vËn chuyÓn, thiÕt bÞ ®Çm, hµm lîng thÐp, kÝch thíc kÕt cÊu,
tÝnh chÊt c«ng tr×nh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®Ó x¸c ®Þnh ®é dÎo
(®é sôt h×nh nãn) cho phï hîp ®¶m b¶o chÊt lîng c«ng tr×nh.
b. §æ bª t«ng.
Tríc khi ®æ bª t«ng ph¶i kiÓm tra, nghiÖm thu lËp biªn b¶n
A-B nhËn cô thÓ nh÷ng c«ng t¸c sau.
- C«ng t¸c chuÈn bÞ cèt thÐp, ®Æt cèt thÐp c¸c bé phËn
ch«n ngÇm.
- §é chÝnh x¸c cña v¸n khu«n, cèt thÐp, tÊm èp, ®µ gi¸o,
gi»ng chèng, ®é v÷ng cña gi»ng nÐo khi chÞu t¶i do viÖc ®æ bª
t«ng g©y ra.
- V¸n khu«n, cèt thÐp, chi tiÕt ®Æt s½n ph¶i s¹ch bïn, bôi,
r¸c...
- V¸n khu«n ph¶i ®îc tíi Èm, kÝn khÝt...
- V¸n khu«n kim lo¹i hoÆc gç d¸n ph¶i quÐt dÇu nhên.
- Theo dâi liªn tôc hiÖn tr¹ng v¸n khu«n ®µ gi¸o, gi»ng
chèng, cét chèng vÞ trÝ thÐp trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng.
- Møc ®é ®æ hçn hîp bª t«ng theo chiÒu cao cña v¸n khu«n
phï hîp víi tÝnh to¸n cêng ®é vµ ®é cøng cña v¸n khu«n chÞu ¸p
lùc ngang do hçn hîp bª t«ng g©y ra.
- KiÓm tra thêng xuyªn ®é sôt cña bª t«ng, c¸c mÎ lÊy mÉu thÝ
nghiÖm theo quy ®Þnh.
- §Çm bª t«ng b»ng m¸y ®Çm dïi vµ ®Çm bµn.
- §iÓm dõng bè trÝ theo quy ®Þnh, thêi gian gi÷a 2 líp
kho¶ng tõ 20÷24.
- Nh÷ng ngµy n¾ng hoÆc ma ph¶i che ®¹y phÇn bª t«ng míi
®æ.
- Thêi gian ngõng ®æ nÕu qu¸ 24h ph¶i ®Ó bª t«ng ®¹t
25daN/cm2 míi ®îc ®æ tiÕp vµ ph¶i xö lý bÒ mÆt khe thi c«ng
theo quy ®Þnh.
- Nh÷ng chç kh«ng sö dông ®îc b»ng m¸y ®Çm ph¶i ®Çm tay
víi dông cô thÝch hîp.
- Kh«ng ®Ó v÷a bª t«ng dÝnh b¸m vµo bul«ng chê, v¸n
khu«n hoÆc c¸c vËt ch«n s½n cha ®æ bª t«ng tíi.
- Khi ph¸t hiÖn v¸n khu«n ®µ gi¸o, cèt thÐp bÞ biÕn d¹ng, sai
lÖch ph¶i ngõng ®æ bª t«ng vµ xö lý kÞp thêi theo ®óng yªu cÇu
kü thuËt.
- Theo dâi ghi nhËt ký ®Çy ®ñ ngµy, giê ®æ bª t«ng b¾t
®Çu, kÕt thóc mét kÕt cÊu, mét giai ®o¹n.
- Sè hiÖu bª t«ng (®é sôt, ®é cøng).
- Khèi lîng bª t«ng trong giai ®o¹n ®æ.
- LËp biªn b¶n kiÓm tra mÉu bª t«ng, sè lîng mÉu, vÞ trÝ kÕt
qu¶ lÊy mÉu, thêi h¹n vµ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm mÉu.
- NhiÖt ®é ngoµi trêi trong thêi gian ®æ bª t«ng.
- Lo¹t v¸n khu«n vµ biÖn ph¸p l¾p dùng.
- §Çm tay chØ ¸p dông trêng hîp c«ng tr×nh nhá, vÞ trÝ nhá
nÕu diÖn tÝch réng, ®é sôt <6cm dïng ®Çm quay tõ 8÷10 kg ®é
cao n©ng ®Çm 10÷15cm ®Çm ®Òu vµ liªn tôc.
- DiÖn tÝch hÑp ®é sôt >6cm hoÆc diÖn tÝch cèt thÐp dµy
dïng thanh s¾t hoÆc xµ beng thäc ®Òu vµ dïng bµn nÆng 1kg vç
mÆt cho ®Òu.
- §æ hçn hîp bª t«ng san ®Òu ®æ ®Õn ®Çu ®Çm ®Õn ®ã
kh«ng ®æ cao tr¸nh hiÖn tîng dån cèt liÖu to.
- Ph©n chia ph¹m vi ®Çm cho thÝch hîp tr¸nh ®Çm sãt.
c. B¶o dìng bª t«ng vµ xö lý khuyÕt tËt.
- Gi÷ chÕ ®é nhiÖt cÇn thiÕt cho sù t¨ng dÇn cêng ®é cña bª
t«ng theo tèc ®é quy ®Þnh.
- Ng¨n ngõa biÕn d¹ng theo nhiÖt ®é vµ co ngãt dÉn ®Õn
h×nh thµnh khe nøt.
- Tr¸nh c¸c chÊn ®éng, va ch¹m lµm gi¶m chÊt lîng bª t«ng.
- Tíi níc thêng xuyªn nh÷ng ngµy n¾ng nãng, cÇn thiÕt ph¶i
phñ bao t¶i.
- Thêi gian b¶o dìng x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm cho phï hîp
tõng lo¹i kÕt cÊu, nhiÖt ®é, ®é Èm nhng kh«ng nhá h¬n 7 ngµy.
- Xö lý ngay nh÷ng khuyÕt tËt cña bª t«ng ngay sau khi th¸o
dì cèp pha, cÇn thiÕt ph¶i ®ôc bá phÇn bª t«ng xÊu vµ thi c«ng l¹i
theo sù híng dÉn cña kü s gi¸m s¸t.
d. KiÓm tra chÊt lîng vµ nghiÖm thu
- ChuÈn bÞ, xö lý nÒn mãng vµ c¸c bé phËn c«ng tr×nh bª
t«ng.
- ChÊt lîng vËt liÖu sö dông, thµnh phÇn hçn hîp bª t«ng, v¸n
khu«n, cèt thÐp chÊt lîng l¾p dùng cèt thÐp vµ c¸c bé phËn ch«n
tríc.
- Sù lµm viÖc cña thiÕt bÞ, dông cô c©n ®ong, ®o ®Õm vËt
liÖu, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn.
- B¶o dìng bª t«ng vµ thêi gian th¸o dì v¸n khu«n.
- KiÓm tra cêng ®é bª t«ng b»ng ph¬ng ph¸p kÐo nÐn t¹i
phßng thÝ nghiÖm.
- LÊy mÉu thÝ nghiÖm theo tiªu chuÈn (mçi nhãm 3 mÉu)
cïng vÞ trÝ b¶o dìng theo quy ®Þnh.
- C¸c mÉu ®îc c¸c c¬ quan thÝ nghiÖm cã thÈm quyÒn vµ
chøc n¨ng thÝ nghiÖm theo quy ®Þnh.
- C¸c mÉu bª t«ng kh«ng ®îc <85% cêng ®é quy ®Þnh.
- Ghi chÐp lËp hå s¬ lu tr÷ c¸c th«ng sè kü thuËt ®Ó tiÖn
theo dâi.
- NghiÖm thu v¸n khu«n, cèt thÐp tríc khi ®æ bª t«ng.
- C¸c phÇn kÕt cÊu che khuÊt, bé phËn ch«n tríc...
- LËp b¶n vÏ hoµn c«ng ghi ®Çy ®ñ thay ®æi vÒ thiÕt kÕ
hay thi c«ng ®îc c¸n bé qu¶n lý x¸c nhËn.
- Sæ nhËt ký c«ng tr×nh.
- C¸c biªn b¶n nghiÖm thu chÊt lîng nÒn mãng.
- NghiÖm thu chÊt lîng v¸n khu«n, dµn gi¸o.
- NghiÖm thu chÊt lîng cèt thÐp, líi, khung thÐp hµn.
- Sè liÖu thÝ nghiÖm kiÓm tra mÉu bª t«ng.
- ChÊt lîng bª t«ng theo cêng ®é c¶ chèng thÊm vµ chØ tiªu
kh¸c.
- ChÊt lîng bÒ mÆt bª t«ng.
- C¸c lç vµ r·nh cÇn chõa theo b¶n vÏ.
- Sè lîng vµ ®é chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c bé phËn ch«n tríc.
- H×nh d¸ng vµ kÝch thíc h×nh häc theo thiÕt kÕ.
4- C«ng t¸c g¹ch x©y.
- G¹ch ph¶i ®Æc ch¾c, thí g¹ch ®ång ®Òu, kh«ng ph©n líp.
Sai sè trong ph¹m vi cho phÐp. G¹ch non, cong vªnh, låi, lâm
kh«ng ®îc dïng vµo khèi x©y chÞu lùc.
- Khèi x©y ngang b»ng, th¼ng ®øng, ph¼ng mÆt, gãc
vu«ng, kh«ng trïng m¹ch, g¹ch kh« ph¶i nhóng níc.
- Cêng ®é v÷a x©y ®¹t ®é dÎo tiªu chuÈn quy ®Þnh
9÷13mm cho têng vµ cét g¹ch; 5÷6mm cho lanh t« x©y vØa.
- Kh«ng ®i l¹i trªn khèi x©y, dän vÖ sinh trªn bÒ mÆt khèi
x©y cò tíi níc tríc khi x©y tiÕp.
- X©y 3 däc 1 ngang m¹ch v÷a dµy trung b×nh lµ 12 ly,
chiÒu dµy m¹ch ngang, ®øng kh«ng <8ly vµ kh«ng >15 ly, m¹ch
®øng 2 ®Çu ph¶i so le ≥50 ly.
- Kh«ng ®îc dïng g¹ch vì qu¸ tû lÖ cho phÐp.
- Kh«ng ®Ó má nanh, hoÆc má hèc mµ ph¶i ®Ó má rËt cho
têng chÞu lùc.
- Hµng g¹ch quay ngang nhÊt thiÕt ph¶i lµ g¹ch ®Æc.
- §Ønh têng, ®Ønh cét, ra gê, díi c¸c ®Çu dÇm xµ tÊm sµn ph¶i
quay ngang viªn g¹ch.
5- C«ng t¸c hoµn thiÖn.
a. C«ng t¸c tr¸t v÷a.
- Têng míi x©y kh«ng ®îc tr¸t ngay ®Ó tr¸nh bong rép trît líp
tr¸t. Têng x©y cao 3÷4m v÷a tam hîp tr¸t sau 3÷4 tuÇn, têng v÷a
XM tr¸t sau 3÷4 ngµy.
- ChØ tr¸t sau khi ®· lµm xong m¸i, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®i
ngÇm (nh ®iÖn, níc...).
- V«i kh«ng lÉn t¹p chÊt > 10%, v«i t«i ph¶i ≥60 ngµy míi ®îc
sö dông, ph¶i dïng líi cã m¾t sµng 1mm ®Ó läc.
- Kh«ng dïng xi m¨ng vãn côc ®Ó tr¸t.
- V÷a tr¸t th«ng thêng, líp ®Öm dïng c¸t cã cì h¹t ≤2,5mm cã
24÷40% cì h¹t 1mm.
- Tr¸t líp mÆt kh«ng dïng c¸t >1,2 mm.
- Dïng c¸t s¹ch lîng bôi, bïn sÐt kh«ng > 5%.
Trong ®ã: SÐt ≤ 2%, hîp chÊt SO3 ≤ 11%.
- Dïng níc s¹ch kh«ng dïng níc th¶i, níc cã lÉn bïn dÇu mì.
- Líp tr¸t >15mm ph¶i chia lµm 2÷3 líp mçi líp kh«ng
>15mm, <5mm.
- Líp ®Öm tr¸t dµy 8÷15mm.
- Líp mÆt dµy 5÷10mm.
- MÆt tr¸t s¹ch, nh½n, tíi níc tríc khi tr¸t.
- §é gå ghÒ mÆt tr¸t theo tríc 2m <2mm.
- B¶o vÖ, gi÷ Èm cho líp míi tr¸t trong tuÇn lÔ ®Çu.
b. C«ng t¸c l¸t, l¸ng.
- BÒ mÆt cña nÒn sµn b»ng ph¼ng kh«ng gå ghÒ qu¸ 3mm,
khi kiÓm tra b»ng thíc dµi 2m.
- MÆt l¸t xong ph¶i th¼ng, ®óng ®é dèc thiÕt kÕ sai lÖch
bÒ mÆt sµn so víi mÆt ph¼ng ngang, nghiªng < 0,2%.
- MÆt sµn ph¶i kÕt dÝnh kh«ng bép nÕu bép ph¶i bãc lªn lãt
l¹i.
- G¹ch l¸t ph¶i chän mµu, hoa, c¸c viªn g¹ch ph¶i nguyªn
c¹nh, kh«ng søt mÎ, m¹ch v÷a chiÒu dµy theo quy ®Þnh ≤2mm.
M¹ch th¼ng hµng kh«ng sai lÖch qu¸ quy ®Þnh ≤10mm (so víi
chiÒu dµi 10m).
- Líp v÷a lãt kh«ng > 15mm ®é gå ghÒ theo thíc 2m kh«ng
>1m.
c. C«ng t¸c s¬n:
- S¬n gç, s¾t thÐp ph¶i röa s¹ch bôi, bÈn, ®¸nh gi¸p tríc khi
s¬n.
- S¬n ph¶i ®¹t mµu s¾c quy ®Þnh thiÕt kÕ.
- MÆt líp s¬n ph¶i lµ mµng liªn tôc, ®ång nhÊt, kh«ng cã chç
dép gi÷a c¸c líp s¬n.
- Kh«ng cho phÐp líp s¬n cã hiÖn tîng bãc ra thµnh tõng líp
do c¹o rØ kh«ng s¹ch, kh«ng cã líp nh¨n.
- Mµng s¬n mÆt gç ph¶i th¼ng, kh«ng gå ghÒ, kh«ng cã vÕt
xíc cña vÕt chæi.
d. C«ng t¸c l¾p ®iÖn (§¶m b¶o TCVN 027-91).
- Tríc khi l¾p ph¶i tr×nh mÉu, chñng lo¹i c¸c lo¹i d©y dÉn.
- §¶m b¶o an toµn cho ngêi sö dông.
- Kh«ng ®Ó ®iÖn dß rØ ra ngoµi nÕu lµ ®iÖn ngÇm.
- C¸c ®iÓm nh¸nh, rÏ ph¶i ®Æt trong hép næ ®Ó dÔ xö lý,
söa ch÷a.
iII. BiÖn ph¸p thi c«ng ®¶m b¶o chÊt lîng:
- §¶m b¶o theo quy tr×nh thi c«ng phÇn th« tõ mãng ®Õn
m¸i, hoµn thiÖn tõ trªn xuèng díi, tõ trong ra ngoµi.
- Thi c«ng h¹ng môc c«ng viÖc nµo ph¶i døt h¹ng môc ®ã,
tr¸nh ¶nh hëng tíi chÊt lîng c«ng tr×nh.
- Thi c«ng c¸c cÊu kiÖn ph¶i tu©n thñ theo kÝch thíc cao ®é
hå s¬ b¶n vÏ thiÕt kÕ trong qu¸ tr×nh thi c«ng cã mét sè lu ý sau:
+ Hè mãng thi c«ng ph¶i s¹ch, trêng hîp cã mùc níc ngÇm
cao ph¶i cã hè thu níc ®Ó b¬m, tr¸nh níc ®Çy vµo hè mãng thi
c«ng.
+ ThÐp c¸c mèi nèi kh«ng trïng nhau, liªn kÕt mèi nèi ph¶i
®¶m b¶o neo  30d, mèi hµn  10d.
+ Bª t«ng cét ®æ qu¸ cao ph¶i bè trÝ cöa ®æ bª t«ng, chiÒu
cao b»ng 1,5m, ®Ó tr¸nh ®æ bª t«ng ph©n tÇng ë ch©n cét,
®æ bª t«ng sµn, thÐp ph¶i ®îc kª b»ng con kª quy ®Þnh, qu¸
tr×nh ®æ bª t«ng cã m¹ch ngõng, tríc khi ®æ tiÕp m¹ch ngõng
ph¶i ®îc lµm s¹ch tíi níc xi m¨ng.
+ C¸c cÊu kiÖn tríc khi ®æ bª t«ng ph¶i ®îc tíi níc xi m¨ng vÖ
sinh s¹ch sÏ.
+ Bª t«ng sau khi ®æ ph¶i ®îc b¶o dìng chèng thÊm ng©m
níc xi m¨ng theo quy ®Þnh, tõng vÞ trÝ theo yªu cÇu thiÕt kÕ.
+ Qu¸ tr×nh th¸o dì cèp pha ph¶i ®îc ®¶m b¶o ®óng thêi
gian theo quy ph¹m trong x©y dùng.
+ Qu¸ tr×nh x©y mãng, x©y têng kh«ng x©y g¹ch vì qu¸
quy ®Þnh, g¹ch non, kÐm chÊt lîng, tØ lÖ g¹ch vì x©y trong têng
< 5%.
+ C«ng t¸c tr¸t, l¸ng, l¸t, èp tríc khi thi c«ng ph¶i lµm mèc,
v«i tríc khi tr¸t ph¶i läc kü, mÆt tr¸t ph¶i s¹ch, ®é Èm ®¶m b¶o...
- B¶o hµnh c«ng tr×nh: Sau khi bµn giao c«ng tr×nh cho bªn
A, nhµ thÇu lu«n lu«n theo dâi vÒ chÊt lîng cña c«ng tr×nh, nÕu
cã nh÷ng sai sãt do lçi thi c«ng cña nhµ thÇu, nhµ thÇu sÏ chÞu
mäi phÝ tæn ®Ó xö lý vµ kh¾c phôc trong thêi gian quy ®Þnh vÒ
b¶o hµnh cña nhµ níc.
- B¶o tr× c«ng tr×nh: Nhµ thÇu bµn giao c«ng tr×nh ®Ó Chñ
®Çu t qu¶n lý vµ sö dông, ®ång thêi lu ý thêi gian sö dông c«ng
tr×nh, ®Ó ngêi qu¶n lý c«ng tr×nh biÕt, ®ång thêi ®Ò nghÞ ngêi
qu¶n lý c«ng tr×nh ph¶i cã biÖn ph¸p tu söa, biÖn ph¸p b¶o vÖ
c«ng tr×nh ®Ó c«ng tr×nh ®¶m b¶o ®é bÒn v÷ng theo yªu cÇu
cña thêi gian sö dông.
iv. BiÖn ph¸p qu¶n lý, kiÓm tra vµ ®¶m b¶o chÊt lîng:
Nh trªn chóng t«i ®· x¸c ®Þnh ®©y lµ mét c«ng tr×nh quan
träng, v× vËy b»ng mäi kh¶ n¨ng cña m×nh chóng t«i x¸c ®Þnh
x©y dùng c«ng tr×nh nµy víi chÊt lîng cao nhÊt, yÕu tè ®Ó ®¹t
®îc lµ tæng hîp cña nhiÒu yÕu tè hîp thµnh bao gåm con ngêi,
vËt t, biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng tiªn tiÕn.
1- Sö dông con ngêi:
C¸n bé c«ng nh©n ®îc lùa chän cã phÈm chÊt t c¸ch ®¹o
®øc tèt, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ cã tay nghÒ cao.
Tæ chøc tèt c«ng t¸c ¨n ë sinh ho¹t trªn c«ng trêng ®¶m b¶o
c«ng nh©n cã søc khoÎ vµ tinh thÇn tho¶i m¸i.
§iÒu ®éng hîp lý theo tiÕn ®é thi c«ng, kh«ng ®Ó c«ng
nh©n ph¶i chê viÖc ®¶m b¶o møc l¬ng thu nhËp cao.
2- Sö dông vËt t:
Mäi vËt t ®a vµo sö dông cho c«ng tr×nh ph¶i ®óng chñng
lo¹i, quy c¸ch vµ chÊt lîng theo c¸c TCVN vµ quy ph¹m x©y dùng.
Nh÷ng vËt liÖu chñ yÕu nh xi m¨ng, thÐp, g¹ch x©y, ®¸,
c¸t..tríc khi ®a vµo sö dông ®Òu ph¶i qua thÝ nghiÖm vÒ c¸c chØ
tiªu nÐn, kÐo, ®é s¹ch, cÊp phèi h¹t...c¸c chØ tiªu nµy ph¶i ®¹t
tiªu chuÈn cho phÐp míi ®îc sö dông.
3- BiÖn ph¸p qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt lîng trªn c«ng
trêng:
a. Tæ chøc qu¶n lý:
ThiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng (KCS) tõ ban chØ huy tíi
c¸c ®éi, tæ s¶n xuÊt.
T¹i phßng kü thuËt trong ban chØ huy c«ng trêng chóng t«i
bè trÝ mét kü s chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c kiÓm tra chÊt lîng
(KCS), díi c¸c ®éi x©y dùng vµ c¸c ®¬n vÞ tham gia thi c«ng cã
c¸n bé chuyªn tr¸ch.
b. KiÓm tra cÊu kiÖn ®óc s½n, s¶n phÈm gia c«ng:
KiÓm tra chÊt lîng, quy c¸ch vËt liÖu tríc khi ®a vµo sö dông.
KiÓm tra vÒ mÆt ph¼ng, kÝch thíc h×nh häc tríc khi ®a vµo
l¾p ®Æt.

c. KiÓm tra tim, cèt, chÊt lîng cèt thÐp, cèp pha:
KiÓm tra cèt thÐp theo TCVN: 1651- 85, cèp pha:TCVN 4453-
95
Tríc khi ®æ bª t«ng chóng t«i tiÕn hµnh kiÓm tra ®Þnh vÞ,
tim, cèt, kiÓm tra chñng lo¹i, sè lîng, vÞ trÝ l¾p ®Æt cña cèt thÐp,
kiÓm tra kÝch thíc th«ng thuû, ®é æn ®Þnh, kÝn khÝt cña cèt
thÐp, tÊt c¶ c¸c kÝch thíc th«ng sè kiÓm tra trªn sÏ ®îc so s¸nh víi
thiÕt kÕ vµ c¸c chØ tiªu kü thuËt cho phÐp míi tiÕn hµnh nghiÖm
thu ®Ó ®æ bª t«ng.
d. KiÓm tra chÊt lîng bª t«ng ®æ t¹i chç:
KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp theo TCVN: 4453- 95
Trong suèt qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng chóng t«i thêng xuyªn theo
dâi ®é æn ®Þnh cña cèp pha: cèt thÐp, ®iÒu phèi dÇm vµ ®æ
bª t«ng ®¶m b¶o liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n, ph©n tÇng, ph©n
líp vµ ®óng tim cèt thiÕt kÕ.
Bª t«ng ®æ xong tuyÖt ®èi tr¸nh mäi va ®Ëp sau 8-12h sÏ
®îc b¶o dìng b»ng níc tíi bÒ mÆt ®¶m b¶o ®é Èm thêng xuyªn
trong suèt thêi gian 7 ngµy b¶o dìng theo TCVN: 4353- 95.
Bª t«ng dÇm vµ c¸c cÊu kiÖn sau khi th¸o cèp pha, quan s¸t
ph¸t hiÖn c¸c vÕt nót, rç vµ dïng thíc thÐp ®Ó kiÓm tra kÝch thíc
h×nh häc cña s¶n phÈm hoµn thµnh. NÕu thÊy sai ph¹m qu¸ lín v-
ît qu¸ giíi h¹n quy ph¹m ®Ò ra, b¸o c¸o gi¸m s¸t vµ thiÕt kÕ cïng
bµn b¹c xö lý, ®ång thêi rót kinh nghiÖm c¸n bé c«ng nh©n viªn
trong c«ng trêng.
Nhµ thÇu chuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô, khu«n mÉu ®Ó thö ®é
sôt, m¸c bª t«ng cø 15m2, bª t«ng sÏ ®îc lÊy mét tæ hîp mÉu 9
viªn, c¸c viªn mÉu sÏ ®îc thö cêng ®é sau thêi gian b¶o dìng 7
ngµy, 14 ngµy vµ 28 ngµy, mÉu ®îc dìng hé, b¶o qu¶n t¹i kho
c«ng trêng.
C¸c mÉu thÝ nghiÖm nÐn bª t«ng, kÐo thÐp vµ vËt liÖu kh¸c
®Òu ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa ®iÓm viÖn khoa häc vËt liÖu x©y
dùng hoÆc t¹i mét c¬ së ph¸p nh©n nµo cã trªn ®Þa bµn mµ chñ
®Çu t yªu cÇu.
Nhµ thÇu ghi nhËt ký cho tÊt c¶ c«ng viÖc nh ®µo ®Êt, bª
t«ng lãt, c«ng t¸c cèp pha, cèt thÐp ®æ bª t«ng..nhËt ký miªu t¶
c«ng viÖc, ®Þa ®iÓm kÝch thíc ®óng sai, khèi lîng c«ng viÖc
hoµn thµnh vµ c¸c sè liÖu kh¸c cã liªn quan.
e. KiÓm tra chÊt lîng c«ng t¸c hoµn thiÖn:
Dùa vµo hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt, tiªu chuÈn thi c«ng nghiÖm
thu TCVN 5674-1992, dùa vµo nhËt ký thi c«ng tõng ngµy t¹i hiÖn
trêng ®èi víi tõng c«ng viÖc cô thÓ ®Ó kiÓm tra, nghiÖm thu
chÊt lîng c«ng t¸c hoµn thiÖn.
KiÓm tra chÊt lîng, quy c¸ch vËt liÖu tríc khi ®a vµo sö dông
KiÓm tra vÒ mÆt ph¼ng, vÒ kÝch thíc h×nh häc.
KiÓm tra mµu s¾c, mü quan bÒ mÆt hoµn thiÖn.
4- NghiÖm thu kü thuËt:
Nhµ thÇu cïng kü s gi¸m s¸t tiÕn hµnh nghiÖm thu kü thuËt
theo c¸c giai ®o¹n sau:
- Hoµn thµnh c«ng t¸c ®Þnh vÞ, gi¸c mãng c«ng tr×nh.
- NghiÖm thu c«ng t¸c ®µo ®Êt, lÊp nÒn.
- NghiÖm thu cèp pha, cèt thÐp tríc khi tiÕn hµnh ®æ bª
t«ng mãng cét, dÇm, sµn theo tõng giai ®o¹n.
- NghiÖm thu ®æ bª t«ng.
- NghiÖm thu phÇn x©y th«.
- NghiÖm thu phÇn hoµn thiÖn.
- Tæng nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh.
C¸c v¨n b¶n nghiÖm thu nµy ®îc lu gi÷ trong hå s¬ bµn giao
c«ng tr×nh lµm c¬ së cho viÖc thanh quyÕt to¸n theo tõng giai
®o¹n vµ toµn bé c«ng tr×nh.
5- Thùc hiÖn ®óng quy tr×nh K.thuËt vµ biÖn ph¸p thi
c«ng ®· ®îc phª duyÖt.
Ngoµi biÖn ph¸p, tiÕn ®é thi c«ng chóng t«i ®· ®Ö tr×nh
trong hå s¬ thÇu nµy, nÕu tróng thÇu chóng t«i ph¶i triÓn khai
biÖn ph¸p, tiÕn ®é chi tiÕt cho tõng c«ng viÖc, ngoµi ra ban chØ
huy c«ng trêng tæ chøc giao ban thêng xuyªn (sau mçi buæi lµm
viÖc, sau 1 tuÇn lÔ) ®Ó ®óc rót kinh nghiÖm, ®iÒu ®éng c«ng
viÖc nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng cao nhÊt vµ ®óng tiÕn ®é thi
c«ng.
6- KiÓm tra ®é lón vµ ¶nh hëng cña c¸c c«ng tr×nh
l©n cËn:
KiÓm tra ®é lón, h h¹i c¸c c«ng tr×nh l©n cËn sÏ ®îc kiÓm
tra tríc vµ trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh.
Tríc khi thi c«ng nhµ thÇu tiÕn hµnh kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng c¸c
c«ng tr×nh l©n cËn, chän vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó truyÒn cèt chuÈn
cho c«ng tr×nh lÊy ®ã lµm c¨n cø ®Ó thi c«ng vµ theo dâi ®é lón
cña c«ng tr×nh x©y dùng vµ c¸c c«ng tr×nh l©n cËn. Víi biÖn
ph¸p thi c«ng trªn chóng t«i ®¶m b¶o kh«ng cã sù ®¸ng tiÕc nµo
x¶y ra.
C¸c biÖn ph¸p vÖ sinh m«i trêng, an toµn, phßng chèng ch¸y
næ, b¶o hµnh
I. C«ng t¸c an toµn lao ®éng:
1- C¸c ®Æc ®iÓm chung:
- Tríc khi vµo thi c«ng ph¶i cho c¸n bé c«ng nh©n qu¸n triÖt
vÒ an toµn lao ®éng vµ phæ biÕn néi quy cña c«ng trêng.
- LËp b¶n néi quy c«ng trêng, néi dung dÔ hiÓu treo ë cæng
chÝnh tríc lèi vµo khu vùc c«ng trêng. Trong khu vùc thi c«ng cã
c¸c khÈu hiÖu nh¾c nhë mäi ngêi vÒ an toµn lao ®éng.
- Ngoµi viÖc kÎ khÈu hiÖu an toµn lao ®éng quanh c«ng
tr×nh ë nh÷ng vÞ trÝ dÔ nh×n thÊy cßn ph¶i thêng xuyªn qu¸n
triÖt néi dung sau:
+ B¶o vÖ tµi s¶n, an toµn lao ®éng.
+ Phßng chèng ch¸y næ, ma b·o.
+ Tæ chøc cho mçi c¸ nh©n trong lùc lîng x©y l¾p cam kÕt
vÒ viÖc thùc hiÖn néi quy an toµn, néi quy ¨n ë ®i l¹i trong khu
vùc thi c«ng.
2- Thùc hiÖn c«ng t¸c díi mÆt ®Êt:
- KiÓm tra ®iÒu kiÖn mÆt b»ng thi c«ng, bè trÝ hîp lý c¸c
khu vùc thu gi÷ vËt t, n»m trong khu vùc thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o
cho c«ng t¸c an toµn.
- Duy tr× ®é dèc thÝch hîp cña m¸i taluy trong c«ng t¸c ®µo
®Êt thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thi c«ng, gi¸m s¸t chÆt chÏ, theo dâi
thêng xuyªn ®Ó øng phã víi mäi bÊt ngê x¶y ra, cã dù phßng c©y
chèng, v¸n ng¨n ®Ó ®Ò phßng sôt lë, g©y nguy hiÓm cho ngêi
vµ ph¬ng tiÖn.
- Cö ngêi híng dÉn xe cé, vËn chuyÓn vËt t vµo c«ng tr×nh,
tËp trung vËn chuyÓn buæi tra, tèi, ngµy chñ nhËt ngµy lÔ ®¶m
b¶o an toµn giao th«ng.
3- C«ng t¸c thi c«ng trªn cao:
- §¶m b¶o ®é dµi thÝch hîp c¸c kÕt cÊu t¹m thêi nh : Gi¸
®ì, sµn c«ng t¸c, hÖ thèng khung chèng sao cho æn ®Þnh tèt
nhÊt, viÖc leo trÌo trªn cao ph¶i sö dông c¸c thang an toµn,
c«ng nh©n thao t¸c trªn cao ph¶i sö dông d©y an toµn, kh«ng
®îc nÐm c¸c ®å vËt tõ trªn xuèng, khu vùc xung quanh c«ng
trêng ph¶i cã líi an toµn, trong giê lµm viÖc cÊm mäi c«ng
nh©n cã biÓu hiÖn sö công c¸c chÊt kÝch thÝch nh rîu bia,....
- §¶m b¶o an toµn trong khi l¾p dùng vµ th¸o dì c¸c kÕt cÊu
t¹m thêi, chØ bè trÝ c«ng nh©n cã ®ñ søc khoÎ vµ thÇn kinh tèt
®Ó thao t¸c trªn cao.
4- C«ng t¸c sö dông ®iÖn vµ trang thiÕt bÞ:
- ViÖc tiÕn hµnh sö dông ®iÖn vµ trang thiÕt bÞ thi c«ng
ph¶i do c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ®¶m nhiÖm. Ngêi kh«ng cã
tr¸ch nhiÖm tuyÖt ®èi kh«ng ®îc ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ m¸y mãc,
khi thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c gÇn ®êng d©y ®iÖn ph¶i tu©n thñ
theo chØ dÉn biÓn b¸o, viÖc ®ãng më cÇu dao ph¶i tu©n thñ
theo nguyªn t¾c vËn hµnh.
- Trang thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i ®îc b¶o dìng ®Þnh kú vµ
kiÓm tra thêng xuyªn tríc khi sö dông. ChØ ®îc phÐp vËn hµnh
thiÕt bÞ trong t×nh tr¹ng kü thuËt cho phÐp. NÕu ph¸t hiÖn cã sù
cè ph¶i ngõng m¸y vµ b¸o cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm ngay, tríc khi
di chuyÓn m¸y mãc ph¶i ng¾t nguån ®iÖn.
- Toµn bé m¸y mãc ph¶i ®îc ®Æt trong hµng rµo thi c«ng ®·
quy ®Þnh.
- Chó ý kiÓm tra thêng xuyªn kh¶ n¨ng c¸ch ®iÖn cña vá bäc
d©y dÉn, tay n¾m cÇu dao, æ c¾m ®iÖn.
II. C«ng t¸c an ninh trËt tù:
- Tríc khi triÓn khai lùc lîng trªn c«ng trêng ®¬n vÞ thi c«ng
ph¶i lËp danh s¸ch b¸o víi chñ ®Çu t vµ ®¨ng ký víi c«ng an khu
vùc.
- Ngoµi giê lµm viÖc, c¸n bé trùc chØ huy vµ nh©n viªn b¶o vÖ
kiÓm tra c«ng trêng.
- C¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ph¶i ®Ó trong kho vµ cã kÕ ho¹ch
b¶o vÖ chu ®¸o, tr¸nh gi¶m chÊt lîng hoÆc h hao, mÊt m¸t.
- Thêng xuyªn qu¸n triÖt tèt tõng tæ nhãm c«ng nh©n theo
®Þnh kú ®Ó nh¾c nhë thùc hiÖn néi quy c«ng trêng, kiªn quyÕt
®uæi khái c«ng trêng nh÷ng c«ng nh©n vi ph¹m néi quy c«ng tr-
êng. B¾t båi thêng thiÖt h¹i vËt chÊt cho hµnh vi lµm sai quy
ph¹m kü thuËt, nÕu vi ph¹m nghiªm träng sÏ ®a ra xö lý tríc ph¸p
luËt.
- Quan hÖ tèt víi chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n së t¹i, kÕt hîp
víi c«ng an ®Þa ph¬ng, chñ ®Çu t lµm tèt c«ng t¸c an ninh trËt tù
trong khu vùc thi c«ng vµ vïng l©n cËn.
III. VÖ sinh m«i trêng: TCVN: 4086- 95
- Ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng trong khu vùc thi c«ng,
kh«ng ¶nh hëng vÖ sinh trong khu vùc. VËt liÖu cung øng cã tÝnh
kh« dßn ph¶i ®îc che ch¾n hoÆc t¹o ®é Èm thÝch hîp tr¸nh g©y
« nhiÔm trªn ®êng vËn chuyÓn.
- Quanh c«ng trêng ph¶i cã hµng rµo ch¾n víi chiÒu cao ®ñ
chèng bôi thêng xuyªn tíi níc lµm Èm g¹ch, c¸t, ®¸, nÒn sµn ®Ó
chèng bôi, cã ph¬ng ¸n tho¸t níc mÆt trªn c«ng trêng ®Ó mÆt
b»ng thi c«ng lu«n kh« r¸o, c¸c phÕ th¶i thu gän gµng, tËp trung
®óng n¬i quy ®Þnh, sau mçi ca lµm viÖc vËt liÖu ®Òu ®îc thu
gom s¹ch sÏ, hîp lý.
- Khu vÖ sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng liªn hÖ dïng chung vµ
®¶m b¶o gi÷ g×n vÖ sinh. NÕu kh«ng ®¬n vÞ sÏ t×m vÞ trÝ hîp
lý trong ph¹m vi khu vùc x©y dùng, ®¶m b¶o m«i trêng vµ c¶nh
quan khu vùc.
iV. C«ng t¸c phßng chèng ch¸y næ:
¸p dông theo TCVN: 2622- 199
- Bè trÝ dông cô tù ®ãng ng¾t ®iÖn ë cÇu dao tæng líi ®iÖn
thi c«ng.
- Trªn mÆt b»ng c«ng trêng bè trÝ bÓ níc vµ b·i c¸t dù phßng
®Ò phßng bÊt tr¾c x¶y ra ho¶ ho¹n sÏ sö dông chóng cøu ho¶
mét c¸ch nhanh nhÊt.
- §¬n vÞ thi c«ng thêng xuyªn qu¸n triÖt nh»m n©ng cao ý
thøc phßng chèng ch¸y næ ®èi víi lùc lîng c«ng nh©n båi dìng
nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt ®Ó xö lý kÞp thêi cã hiÖu qu¶ cao khi
x¶y ra sù cè.
- Ph¶i kiÓm tra thiÕt bÞ m¸y mãc tríc khi vËn hµnh, thi c«ng
trªn cao ph¶i cã d©y an toµn vµ líi b¶o hiÓm ®Ó ®¶m b¶o an
toµn cho ngêi lao ®éng.
- C«ng nh©n lao ®éng ®îc trang bÞ phßng hé ®Çy ®ñ, hîp
t¸c chÆt chÏ víi nhµ trêng, phôc vô cøu ch÷a kÞp thêi khi sù cè
x¶y ra.
V.B¶o hµnh c«ng tr×nh:
Nhµ thÇu b¶o hµnh c«ng tr×nh theo NghÞ ®Þnh
209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004.
§¶m b¶o thêi gian b¶o hµnh lµ 12 th¸ng
Møc tiÒn b¶o hµnh kh«ng vît qu¸ 5% gi¸ trÞ hîp ®ång
TiÒn b¶o hµnh ®îc hoµn tr¶ khi hÕt h¹n b¶o hµnh c«ng
tr×nh vµ ®îc Chñ ®Çu t x¸c nhËn ®· hoµn thµnh
TiÒn b¶o hµnh ®îc tÝnh l·i xuÊt ng©n hµng do 2 bªn tho¶
thuËn
* Tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu trong qu¸ tr×nh b¶o hµnh.
Tæ chøc kh¾c phôc ngay sau khi cã yªu cÇu cña Chñ ®Çu t,
Chñ së h÷u hoÆc Chñ qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh vµ ph¶i chÞu
mäi phÝ tæn kh¾c phôc.
Tõ chèi b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ c«ng tr×nh
trong trêng hîp sau ®©y:
a) C«ng tr×nh x©y dùng vµ thiÕt bÞ c«ng tr×nh h háng
kh«ng ph¶i do lçi cña nhµ thÇu g©y ra.
b) Chñ ®Çu t vi ph¹m ph¸p luËt vÒ x©y dùng bÞ c¬
quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn buéc th¸o dì.
c) Sö dông thiÕt bÞ c«ng tr×nh x©y dùng sai quy tr×nh
vËn hµnh.
* Nhµ thÇu thi c«ng ph¶i båi thêng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh
g©y ra h háng c«ng tr×nh x©y dùng, sù cè c«ng tr×nh x©y
dùng kÓ c¶ sau thêi gian b¶o hµnh, tuú theo møc ®é vi ph¹m
cßn bÞ xö lý theo ph¸p luËt.
VI.híng dÉn vÒ vËn hµnh, b¶o tr× cho nhãm qu¶n lý duy tu b¶o d ìng.
* C«ng tr×nh sau khi ®îc nghiÖm thu ®a vµo sö dông ph¶i
®îc b¶o tr× ®Ó vËn hµnh, khai th¸c l©u dµi. C«ng viÖc b¶o tr×
c«ng tr×nh x©y dùng ®îc thùc hiÖn:
- Nhµ thÇu híng dÉn sö dông c¸c thiÕt bÞ trong c«ng tr×nh.
+ Híng dÉn cÊp duy tu b¶o dìng
+ CÊp söa ch÷a nhá
+ CÊp söa ch÷a võa
+ CÊp söa ch÷a lín.
Néi dung ph¬ng ph¸p b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng cña c¸c
cÊp b¶o tr× thùc hiÖn theo quy tr×nh b¶o tr×.
* Thêi h¹n b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng
Thêi h¹n b¶o tr× c«ng tr×nh ®îc tÝnh tõ ngµy nghiÖm thu
®a c«ng tr×nh x©y dùng vµo sö dông cho ®Õn khi hÕt niªn h¹n
sö dông theo quy ®Þnh cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng
tr×nh.
Trêng hîp c«ng tr×nh x©y dùng vît qu¸ niªn h¹n sö dông nh-
ng cã yªu cÇu sö dông tiÕp tôc th× c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã
thÈm quyÒn ph¶i xem xÐt quyÕt ®Þnh cho phÐp sö dông trªn c¬
së kiÓm ®Þnh ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng chÊt lîng c«ng tr×nh do tæ
chøc t vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc thùc hiÖn.
* Quy tr×nh b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng:
B¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng phï hîp víi lo¹i vµ cÊp c«ng
tr×nh x©y dùng ®· ®îc nhµ thÇu, t vÊn thiÕt kÕ lËp quy tr×nh
b¶o tr× cho c«ng tr×nh.
Chñ ®Çu t, ngêi qu¶n lý sö dông ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ
chøc thùc hiÖn b¶o tr× c«ng tr×nh x©y dùng theo quy tr×nh b¶o
tr× c«ng tr×nh x©y dùng.
ChÕ ®é b¶o hµnh c«ng tr×nh, nhiÖm vô nhµ thÇu trong qu¸
tr×nh b¶o hµnh:
Nhµ thÇu b¶o hµnh c«ng tr×nh trong thêi gian lµ 12 th¸ng theo
quy ®Þnh cña Nhµ níc.
TiÕn ®é thi c«ng
i. tæng tiÕn ®é thi c«ng.
Trªn c¬ së ph¬ng ¸n thi c«ng, n¨ng lùc s½n cã cña C«ng ty,
khèi lîng c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn, kh¶ n¨ng cung øng vËt t, thiÕt
bÞ, kinh nghiÖm qu¶n lý vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh t¬ng tù,
chóng t«i ®a ra tæng tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh nh sau:
C«ng tr×nh ®îc khëi c«ng vµ hoµn thµnh trong thêi gian 45
ngµy kÓ tõ ngµy cã th«ng b¸o khëi c«ng c«ng tr×nh cô thÓ cña
Chñ ®Çu t. Tr×nh tù tiÕn hµnh c¸c bíc c«ng viÖc ®îc thÓ hiÖn
trong b¶ng tiÕn ®é.
ii. huy ®éng thiÕt bÞ vµ nh©n lùc
- Nguån nh©n lùc ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng tiÕn ®é thi c«ng.
Theo tõng giai ®o¹n cô thÓ, biªn chÕ cña c«ng tr×nh sÏ bao gåm
c¸c tæ ®éi thi c«ng phÇn cèt thÐp, cèp pha, bª t«ng, nÒ, ®iÖn n-
íc, vµ c¸c tæ ®éi l¾p ®Æt thiÕt bÞ... vµ ®îc ®Æt díi sù gi¸m s¸t
cña Ban chØ huy c«ng trêng bao gåm c¸c ®éi ngò c¸n bé kü s
giµu kinh nghiÖm. ViÖc bè trÝ sè lîng thî sÏ ®îc tÝnh to¸n vµ s¾p
xÕp sao cho thËt phï hîp víi khèi lîng c«ng viÖc yªu cÇu tiÕn ®é
thi c«ng ®Ò ra. Sè lîng c«ng nh©n cã tay nghÒ tõ bËc 3-7 phï hîp
víi yªu cÇu cña c«ng tr×nh.
- Nh×n chung víi mÆt b»ng thi c«ng vµ khèi lîng cÇn thùc hiÖn
trªn c«ng tr×nh, viÖc bè trÝ sè lîng nh©n lùc nh trªn vµ lµm viÖc tõ
1-2 ca th× c«ng viÖc qu¶n lý lµ rÊt phøc t¹p, ®ßi hái tiÕn ®é thi
c«ng còng nh tiÕn ®é cung øng vËt t thiÕt bÞ ph¶i thËt khoa häc,
®Ó ®¸p øng yªu cÇu nµy, trong b¶ng kª thiÕt bÞ thi c«ng bè trÝ t¹i
hiÖn trêng, chóng t«i ®· m« t¶ ®Çy ®ñ vÒ sè lîng, chñng lo¹i, c«ng
suÊt... c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ sö dông cho c«ng tr×nh, víi chÊt lîng
cßn míi b¶o ®¶m sö dông vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt nhÊt.
iii. biÖn ph¸p kiÓm tra vµ tæ chøc thùc hiÖn theo tæng tiÕn
®é thi c«ng
Ban chØ huy c«ng trêng dùa vµo b¶ng tæng tiÕn ®é ®Ò ra
tiÕn ®é thi c«ng hµng tuÇn cho bé phËn kü thuËt. Tõ tiÕn ®é nµy
c¸n bé kü thuËt bè trÝ s¾p xÕp nh©n lùc , lËp biÖn ph¸p thi c«ng
cho phï hîp vµ trùc tiÕp phæ biÕn tíi c¸c tæ s¶n xuÊt thùc hiÖn,
b¸o c¸o lªn Ban chØ huy nh÷ng c«ng viÖc ®· thùc hiÖn ®Ó cã kÕ
ho¹ch ®iÒu chØnh bæ sung nh©n lùc cho phï hîp b¶o ®¶m kÕ
ho¹ch ®Ò ra.
(Tæng tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh lµ 45 ngµy)
KÕt luËn:
Trªn ®©y lµ nh÷ng nÐt chñ yÕu vÒ biÖn ph¸p thi c«ng cña
chóng t«i ®¶m b¶o hoµn thµnh c«ng tr×nh ®óng tiÕn ®é.
NÕu C«ng ty chóng t«i tróng thÇu sÏ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p
tÝch cùc nhÊt ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng, tiÕn ®é ®Ò ra.
NÕu sai sãt C«ng ty xin chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt Nhµ níc
quy ®Þnh./.

C«ng ty tnhh th¬ng m¹i vµ xd


trêng an ph¸t