You are on page 1of 4

ARALIN 2: KAKAPUSAN

PALATANDAAN NG KAKAPUSAN PARAAN UPANG MAPAMAHALAAN ANG


 Pagkaubos at pagkasaira ng natural na KAKAPUSAN
Sistema ng kalikasan, extinction ng
mga species ng halaman at hayop at
 Kailangan ng angkop at makabagong
pagkasira ng biodiversity.
teknolohiya upang mapataas ang produksyon
 Sa mga produktong agrikultural na
 Pagsasanay sa mga manggagawa upang
nakukuha mula sa lupa ay maaaring mapataas ang kapasidad ng mga ito sa paglikha
mabawasan dahilan ng pabago-bagong ng produkto at pagbibigay ng kinakailangang
panahon at umiinit na klima. serbisyo
 Ang yamang capital tulad ng makinarya,  Pagpapatupad ng programa na
gusali, at kagamitan sa paglikha ng makapagpapabuti at makapagpapalakas sa
produkto ay naluluma, maaaring organisasyon, at mga institusyong
masira at may limitasyon din ang nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya.
 Pagpapatupad ng pamahalaan ng mga polisiya
maaaring malikha.
na nagbibigay proteksiyon sa mga
pinagkukunang yaman