You are on page 1of 212
ae vONG!: iw CHAT VAT L¥ cba Dari CHUONG 1 TINH CHAT VATLY CUA DAT BAI + CAC CHI TIEU TINH CHAT cUA BAT L TRONG LUONG THE Tic: Fs 'Bé tien so sinh va tinh tofn, cée Ki higu eae 5 sau day duige hid I: p - Kho? lating the? jb ee tich (g/cm? ; T/am’) vay - trong tung thé? tich (N/cm? ; KN/m?), hai dai liong nay 4 6 thé tinh chuyén 44i lin nhau, 4 s ‘Twong quan trong Iugng ~ thé tich cha” mnfu ditxem hinh 1-1. Hinh 1-1: Tang quan trong hging’- thé? tich ciia méu dt 41. Trong lung thé tich tw mhin (y- oh tit xc dink tre tip) Don vi tinh va khodng ‘Trong luyng thé tich ty nhien 1a trong hong eda (Sil te KN/or') dt don vj thé tich dat 6 trang thai tuerihién. : ot 18 "E=pg (kN/ut) Sét 16-22 4 day trong lugng Q chi gém hai thinh phén la Than bin oo trong lwong hat dit va mute trong 18 ring (2=0,+0,), cin kht trong 15 ring o6 trong Iugng (Q) rt nhd nen b3 qua. tre Pip adc din 7 tu) theo thin phn vi tang til cia dt ma chen met trong céc phuong phap sau day: - TrMnE plidp dao ving: ding cho cic ogi dt mémdinh hake Ach ob kei aon Ee Hoa va dod thin ahi hin tadng Lit jpeg php a, Khong nén 4p dung d6i v6i dat in dim, 58i cigi. - Phuong phép boc sép (ntving nutbc, thay th€ nutée): diing cho dit dénh ma ue ty ge chan ph hp nh ne ee a + Phuong pap iy the bing oft (cot ct: hich hop cho log lt c6 in dm, san, séi cudi, dic biet la dat dang hat. Trang 4 oi CcHuoNet: Tinh cHKT VATLY GUA BATH + Phuong phép hat nhar. ang by that iden tm étage ob hl do due cé trong lugng tnhien lan do dm cita dat. a) Phuong phap dao ving Dao vang lim bing kim loai khong gi, 6 mép sdc va V 2 50cm’ (hinh 1-2). Dat chita nhiéu hat to phai st dung dao ving cing day va dung inh cng lén. ‘Thuéc cp, dao ct dat hwdi thang, cin ky thuat, cc tim kinh phing, dung cu dé xAc dinh 49 dm. “Trinh ty thi nghign: Hinh 1-2: Dao ving (1) Xéc dinh thé tich dao vang, 7 = 4; Koi hngng dao ving me vi Ohi dao, (2) Xée dinh Khoi lugng cdc tim kinh day 1a 2m, @) Miu dit tht nghiém duge cit thanh Khoanh c6 chidu cao Khoding 3em. Dit mép sdc cha dao vong va dung cu 1d} mu len trén khoanh dit r6i &n thing diing, tir tiv dé dao ngap dan dén ngap hin vao trong khéi dat. Ding dao cit dat got bé phan ditt dur thita & hai ddu dao vong, got dan tir xung quanh vio giiia mat day dao ving, phai dam bao mit dat hai dau dao ving that phing. Got xong mot mit, ldy tim kinh day len, Ist ngugc lai aé got tiép dau kia, got phdng xong lai day tim kinh len trén mat miu. (8) Dat dao ving cé chita miu dat duige day hai tim Kinh Jen can kj thuat, xd dinh uige Khoi hugng m,,chinh xéc dén 001g. *Kétqud thi nghitem: a) 7 (KN/m’) +) Phurong phip boc sip Miu cue dit ditge cin cho kh6t kigng m, sau Khi boc skp cfn Iai due my, sau a6 tha vio thing chia nue dy c6 Ging xiphong din nuxéc ra ngoai va do thé tich nube bj chitin ch6 1a Vy N&a ty trong cia sp 1a A, thi ket qua duge tinh nhu saw: ‘Thé tich cha dat: V=V,- Vs | | GHUONGS: Tinh CHAT VATLY CUA Bardt ‘Thé tich cia sap Trong higng thé tich cla dat: (12) ¢) Phuong phap rétcét Ding mét dng tru dé rét cét. Trude tien dao m6t hé nhé cé dudng kinh khodng 100mm va do stu Jon hon 150mm. Dit dao én duge can cdn than khdi luong am Xéc dinh thé tich h6 bing cach rét cat tir ng tru vao trong h6. Can Ong try r6t cat lp dy hola mm, va m, Vi da biét trube trong lugng thé tich ciia cét la 7, s® xéc inh thé tich cua h6, va do vay tinh duge ‘trong lugng thé tich tyenhien ciia dat. Hinh 1-3: Thidt bj r6t cit thay thé” Két qué duge tinh nhu sau: ‘Thé tich cia hé dat: AE N/m) ‘Trong hugng thé tich tunhién: = y 2. Trong lugng thé tich bio hoa (7,.) Trong Iugng thé tich bao hoa JA trong lugng cla Don vj tinh va khodng snot don v thé ch Ait 6 tang thi no nit, ofc (gid tej (KN/m?) 16 réng déu duge lap day béi nudc. Thé tich nbc bein gg os trong Ib ring cia dit ding bing thé tich phn 18 (aban od than ban) song cia dat. 19-22 Cong thite xée dink: Paty = 222 BATE n/m a3) 3. Trong luong thé tich dy néi (y,,) es ‘Trong Iugng thé tich ddy néi la trong lugng céa Don vj tinh va khoing mot don vj thé tich dt nm 4 dui nutéc. Trong trang thai nay céc hat dat chiu luc dy Acsimet. (Un bin va than bin) Cong thite xée dinh: 9-12 Paty = AFT (N/m) (4) Trang 3