BAB 1 PENGENALAN Latar Belakang Kajian Proses menulis karangan merupakan kemahiran yang paling sukar untuk dikuasai

(Nik Safiah Karim, 2004; Abdul Shukor Shaari, 2001) berbanding dengan kemahirankemahiran bahasa yang lain dan banyak orang tidak mahir menulis (Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Kemahiran mengarang juga dikatakan kemahiran tertinggi dalam peringkat kemahiran bahasa dan paling sinonim dengan mata pelajaran Bahasa Melayu (Nawi Ismail, 2002). Oleh yang demikian, proses menulis memerlukan aktiviti pemikiran iaitu pemikiran sebelum menulis karangan, semasa menulis karangan, dan proses pemikiran yang dialami selepas karangan dihasilkan (Suppiah Nachiappan, 2006). Ismail Ahmad (2004) menegaskan bahawa penulisan adalah aktiviti kognitif yang dilakukan oleh orang yang berilmu serta menekankan penyebaran ilmu. Untuk menguasai tujuan tersebut, pengajaran bahasa memerlukan masa dan peluang yang sesuai bagi menjadikan murid penulis terbaik. Dalam penghasilan penulisan karangan, murid-murid mengalami dua proses iaitu proses dalaman dan proses luaran (Siti Zaleha M. Hashim, 2005). Justeru, proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis seharusnya dilaksanakan dengan berkesan (Roselan Baki, 2003). Penguasaan kemahiran menulis bukan hanya bergantung kepada bakat sematamata malah dipengaruhi juga oleh pengajaran menulis yang bersistem dan berkesan (Yahya Othman, 2005; Ahmad Khair Mohd. Nor, 2005). Oleh itu, dalam pengajaran kemahiran menulis, penguasaan peringkat asas adalah dimulakan dengan menulis huruf, perkataan, ayat dan akhirnya sebuah wacana yang dapat difahami apabila dibaca (Yahya Othman, 2005). Dalam penghasilan sesebuah penulisan, pengarang juga perlu menyampaikan idea secara jelas, tepat, dan berkesan. Pemilihan kata perlu disesuaikan dengan tujuan karangan sama ada untuk tujuan perbahasan, memujuk, memberi pendapat, atau untuk bercerita. Perkembangan isi dan huraian juga dibuat dalam bentuk perenggan yang mencirikan kesatuan sesebuah karangan. Oleh itu, murid perlu mendapat pendedahan dan mengetahui teknik menulis yang baik semasa di bangku sekolah. Penguasaan kemahiran menulis juga dapat membantu memantapkan penggunaan bahasa yang mengandungi nilai estetika seperti yang terdapat dalam penulisan karangan fakta, naratif, sajak, pantun dan sebagainya. Namun, kegagalan dalam menguasai kemahiran menulis mengakibatkan pelajar sukar hendak menyatakan mesej dalam bentuk tulisan. Haron (1990) dalam Yap Kim Fatt (1991) berpendapat bahawa penulisan melibatkan kemahiran menyampaikan maklumat, idea, perasaan, dan pandangan yang terdapat dalam pemikiran penulis melalui bahasa dan bukan sekadar menyusun atau menggubah perkataan, frasa dan ayat. Kemahiran mengarang mampu dikuasai oleh sesiapa sahaja sekiranya terdapat pengubahsuaian kurikulum dan

juga penyediaan bahan pengajaran yang sesuai (Faridah Serajul Haq dan rakanrakan, 2001). Proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kecemerlangan pencapaian penulisan dalam kalangan murid. Dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, guru seharusnya memiliki pengetahuan kandungan, pengatahuan am, kemahiran pedagogi dan sikap yang menggalakkan pembelajaran agar pengajaran mereka berkesan (Syed Lutfi Syed Hamzah, 1994). Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Semakan (2003), menegaskan bahawa tumpuan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia (BM) ialah supaya murid dapat menggunakan BM secara berkesan dalam kehidupan harian, bidang pekerjaan dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Selain itu, dalam pengajaran bahasa khususnya penulisan, guru juga perlu mempertimbangkan pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain dalam kalangan murid dengan menggunakan strategi berpusatkan murid. Kementerian Pelajaran berusaha untuk menerapkan kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar dengan memberi penekanan kepada proses kognitif dalam isi pelajaran dan pengetahuan. Proses kognitif seperti yang terkandung dalam kurikulum dikembangkan melalui isi kandungan yang dipelbagaikan dari segi pendekatan, strategi berfikir serta mempunyai kualiti intelek yang tinggi. Dalam konteks pelaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), guru harus melakukan penerapan nilai murni, dan penggunaan bahan yang merentas pelbagai disiplin dalam proses pengajaran (Roselan Baki, 2003). Teknik pengajaran guru juga mestilah sesuai dengan kebolehan murid dengan mengambil kira penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan kajian masa depan, kecerdasan pelbagai dan konsep konstruktivisme untuk meningkatkan minat murid terhadap pelajaran. Penggunaan pendekatan pembelajaran koperatif merupakan satu daripada ciri pembelajaran konstruktivisme yang membolehkan murid memiliki lebih kemahiran sosial. Pembelajaran secara konstruktivisme juga membolehkan murid memperoleh beberapa kemahiran seperti lebih berfikir, lebih memahami, lebih mengingati, berkeyakinan, berinteraksi dan menyeronokkan (Pusat Perkembangan Kurikulum 2001). Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam melakukan tugasan. Oleh itu, salah satu teknik yang dapat membantu guru dan murid dalam melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran ialah menggunakan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK). KPK merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid yang terdiri daripada pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin, 1982). Sasaran utama adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif iaitu saling bergantung antara satu sama lain secara positif,

saling berinteraksi secara bersemuka, akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri, kemahiran koperatif, dan pemprosesan kumpulan. Pembelajaran koperatif menjadi popular pada tahun 1980-an kerana positifnya terhadap pencapaian iaitu yakin diri, kedinamikan pergaulan antara individu dan motivasi diri (Mahzan Arshad, 2003). Strategi ini juga menegaskan bahawa murid seharusnya tidak dibezakan dengan warna kulit, keturunan, agama, jantina mahupun mental masing-masing (Kamaruddin Tahir, 2005). Semangat kerjasama, tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan perlu dibajai dalam diri murid agar menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok untuk belajar (Johnson & Johnson, 1989).

Pernyataan Masalah Dalam proses penulisan, masalah yang sering dihadapi oleh seseorang ialah untuk memulakan penulisan. Memulakan penulisan bukanlah sekadar persoalan kebolehan semata-mata atau soal pengetahuan tentang sesuatu kerana pakar yang berpengetahuan dan berkemahiran pun turut menghadapi masalah yang serupa (Flower, 1985 dalam Roselan Baki, 2003). Kelemahan dalam menulis karangan adalah salah satu punca murid gagal mencapai keputusan yang baik dalam peringkat Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) mahupun peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Penguasaan bahasa yang lemah dalam kalangan murid Cina menyebabkan pencapaian mereka dalam bidang akademik rendah kerana mereka tidak dapat menyatakan sesuatu dengan baik dan berkesan melalui tulisan. Penutur bahasa Melayu keturunan Cina adalah yang paling banyak menghadapi masalah gangguan bahasa ibunda dan pengaruh dialek tempatan dalam penguasaan bahasa (Abd. Aziz Abd. Talib, 2000). Hal ini disebabkan struktur bahasa Cina berbeza dengan Bahasa Malaysia. Selain itu, terdapat juga murid yang lemah dan berada pada tahap minimum dalam penulisan. Murid kurang mampu untuk mengarang dengan baik tanpa bantuan guru. Ini berlaku terutamanya bagi karangan berbentuk fakta dan karangan berbentuk naratif. Pemeriksaan terhadap beberapa buah karangan yang ditulis oleh murid dalam ujian di sekolah memperlihatkan bahawa pencapaian dalam penulisan karangan murid-murid tersebut tidak mencapai tahap yang memuaskan. Mereka kekurangan idea untuk menghasilkan karangan. Kemahiran penulisan dalam kalangan murid bukan Melayu kurang memuaskan dari segi ejaan, pemilihan kata (diksi), kosa kata, struktur ayat, jenis ayat dan sebagainya. Kelemahan murid dalam penulisan karangan juga tidak dapat dinafikan dengan kaedah yang digunakan oleh guru semasa mengajar menulis dalam kelas. Kaedah pengajaran yang digunakan dalam kelas menjadi salah satu faktor yang membuatkan murid menjadi pasif dan kurang berinteraksi sesama rakan dalam

melakukan tugasan (Roselan Baki, 2003). Cara dan gaya pengajaran guru dalam kelas lebih kepada memberi pendedahan secara menyeluruh tentang sesuatu tajuk dan mengamalkan pendekatan membincangkan isi untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Tambahan pula, suasana dalam kelas lebih berorentasikan peperiksaan iaitu memberi penekanan kepada pencapaian akademik semata-mata. Kebanyakan guru memainkan peranan utama dalam pengajaran kemahiran penulisan khususnya dalam memberikan isi-isi karangan. Murid-murid kurang dilatih untuk meneroka maklumat sendiri melalui pelbagai bahan sumber. Selalunya guru mengawal dari segi isi, bukan berperanan membantu menyaring dan menyusun maklumat yang telah diterokai oleh mereka. Kawalan begini sebenarnya akan mendorong murid terlalu banyak bergantung kepada guru. Keadaan ini seterusnya menyebabkan murid kurang berkemahiran untuk mengarang.

Objektif Kajian Kajian ini dijalankan untuk meneliti keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu . Objektif kajian ini seperti di bawah: Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian. Mengenal pasti pencapaian penulisan karangan jenis fakta dan naratif dalam pasca ujian. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis fakta. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan karangan jenis naratif. Mengenal pasti sama ada wujud perbezaan pencapaian dalam penulisan jenis fakta dan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian.

Persoalan Kajian Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan

antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian?

Kepentingan kajian Kemahiran menulis memberi peluang kepada murid menyampaikan buah fikiran mereka dengan berkesan kepada pembaca (Liew Siew Lin, 2003 dalam Yahya Othman 2005). Sekiranya kemahiran menulis tidak dikuasai sebaik-baiknya, tidak mustahil bahawa walaupun perkembangan teknologi maklumat bergerak dengan pantas, namun kita akan tertinggal Tanpa keupayaan menulis yang tinggi, kemahiran dan kepakaran seseorang akan tenggelam kerana tidak dapat disebarkan, dibuktikan dan dikaji (Maharom Mamat, 2000). Justeru, kajian ini diharap dapat memberi maklumat tentnang keberkesanan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif kepada murid, guru-guru dan juga para penyelidik pada masa akan datang. Hasil kajian ini penting untuk membantu para murid yang mempunyai masalah tidak berminat untuk belajar, prestasi merosot, murid tidak aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pelajar yang sering menimbulkan masalah disiplin dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar bukan Melayu, di sebuah Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Klang, Selangor dalam penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif. Kepada guru-guru BM, kajian ini mendedahkan kaedah pengajaran koperatif yang boleh dicuba dalam pengajaran menulis karangan BM. Justeru, kajian ini diharap akan menjadi satu amalan kepada guru-guru BM dan mencuba kaedah baru dalam pengajaran penulisan. Dengan cara ini, pengajaran dan pembelajaran BM menjadi lebih menarik. Kajian ini juga diharap dapat menambah koleksi bahan rujukan tentang penyelidikan yang dijalankan dalam bidang penulisan pada masa akan datang yang boleh dijadikan sumber rujukan kepada para penyelidik. Batasan Kajian Kajian ini memberi penekanan kepada keberkesanan KPK dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif BM dalan kalangan murid tingkatan dua. KPK digunakan kerana kaedah ini lebih menekankan pembelajaran secara kumpulan yang bersesuaian dengan saranan agar aktiviti kumpulan dititikberatkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental satu kumpulan eksperimen (KE). Kumpulan eksperimen ini ditadbirkan dua jenis ujian iaitu praujian dan pasca ujian bagi membandingkan tahap penguasaan menulis karangan fakta dan karangan naratif. Kajian ini melibatkan sampel yang terdiri daripada 40 orang murid bukan Melayu tingkatan dua di sebuah sekolah menengah di daerah Klang, Selangor. Data dianalisis menggunakan perisian “SPSS” Versi 1.5. Ujian-t digunakan untuk mengukur sama

Definisi Operasional Kajian ini melibatkan penggunaan beberapa istilah dan konsep yang perlu dijelaskan. murid-murid digalakkan berdikari dalam meneroka ilmu daripada pelbagai sumber. bekas sama ada kebaikan atau keburukan. ‘Kaedah’ juga membawa maksud langkah-langkah dan peringkat-peringkat yang diatur untuk mengajar sesuatu bahasa atau bahagiannya. Melalui KPK murid dapat belajar secara bekerjasama untuk mencapai matlamat pembelajaran dalam penulisan kedua-dua karangan tersebut. Dalam konteks kajian ini. Antara istilah dan konsep yang digunakan ialah: Keberkesanan pembelajaran Perkataan ‘keberkesanan’ berasal daripada ‘kesan’. 1996:114). pelapor dan seumpamanya. Kamus Dewan (2002:663) ‘Kesan’ membawa maksud tanda yang ditinggalkan oleh sesuatu. KPK merujuk kepada penggunaan teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) kumpulan eksperimen dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Kaedah Pembelajaran Koperatif Perkataan ‘kaedah’ mengikut Kamus dewan (1993: 513) bermaksud cara atau aturan membuat sesuatu. ‘kaedah’ merupakan cara keseluruhan mengajar bahasa bagi mencapai tujuan-tujuan yang tertentu melalui prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh satu-satu kaedah itu (Arbak Othman. .ada wujud keberkesanan antara dua min iaitu pra ujian dan pasca ujian. Kaedah pembelajaran ini membolehkan pelajar yang heterogen bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai matlamat bersama (Gan. 1989:13). Aktiviti ini sangat penting kepada murid yang lemah menguasai literasi membaca dan menulis. Hal ini bermakna. pencatat. Selain itu. Dengan strategi ini. Manalaka ‘keberkesanan’ membawa maksud berkesannya sesuatu tindakan atau perbuatan. sesuai dengan pendekatan yang dipegang (Abdullah Hassan. pengelompokan murid kepada kumpulan kecil merupakan langkah awal yang mesti dipatuhi oleh seseorang guru dalam pelaksanaan kaedah ini. Dalam konteks kajian ini ’keberkesanan’ bermaksud hasil atau akibat yang terjadi daripada penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam proses penulisan karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu. Langkah seterusnya diserahkan kepada kumpulankumpulan murid berkenaan untuk berbincang dan melantik ketua. Aktiviti ini memberi ruang kepada murid-murid tadi untuk berinteraksi serta menyesuaikan diri antara satu sama lain. Manakala KPK ialah strategi yang diperkenalkan dalam sistem pembelajaran bestari. 1999).

Para murid ditugaskan untuk berpasangan dalam kumpulan mereka untuk belajar dalam serangkaian kegiatan yang bersifat kognitif. 1986 dalam Stavin 2008). Kedua-dua teknik ini hampir sama dengan teknik Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC). urutan ayat-ayat ini dapat membentuk satu kesatuan yang jelas maksudnya. 1998). dan melatih pengucapan. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. Matlamatnya adalah untuk memberikan setiap ahli peluang mengemukakan idea masing-masing sambil menerima dan menolak idea yang lain secara diplomasi. serta tulisan yang kemas. (Kagan. Shukor. Melalui penurunan idea tersebut.Teknik Putaran Giliran (Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table) Dalam teknik Putaran Giliran (Round Robin). Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. membuat prediksi mengenai bahagian akhir berkaitan cerita naratif. setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka (Kagan. termasuk membacakan certia satu sama lain. rangkai kata. penerimaan dan kosa kata (Slavin. Walau bagaimanapun. 1999) penulisan ialah urutan ayatayat yang disusun dalam susunan tertentu dan berkait rapat antara satu sama lain dengan cara-cara tertentu. menerusi teknik tersebut. Zawiah Abd.CIRC merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan menulis pada peringkat sekolah menengah (Madden. Huraian Sukatan Pelajaran (2003) menghuraikan kemahiran menulis sebagai keupayaan murid menulis perkataan dan ayat serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis. 1994. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. 2008 halaman 16-17) Menulis Karangan Menulis adalah menggunakan simbol visual yang berfungsi sebagai komunikasi (Yahya Othman. Menurut Byrne (dalam Robiah Kulop Hamzah. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. tanda baca dan ejaan yang betul. Zawiah Abd. 1994. & Stevan. 2001). Akhirnya. Mereka juga saling bekerjasama dalam menghasilkan cerita. 2001). Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. Shukor. menulis idea. Husin. Manakala teknik Meja Bulat (Round Table) pula. ayat dan seterusnya unit-unit yang lebih panjang mengikut peraturan-peraturan tertentu dengan menunjukkan wacana dan penglahiran idea yang jelas dan tersusun (Kamarudin Hj. Slavin. Menulis ialah proses memberikan simbol-simbol grafik bagi melambangkan bahasa dalam menyusun perkataan. . 2005). setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. Urutan ini mungkin panjang dan mungkin pendek.

2003). kesan pembelajaran koperatif dan kajian-kajian yang pernah dijalankan berkaitan pembelajaran koperatif. perkembangan dan akhiran (Mahzan Arshad. contoh. analogi. BAB II SOROTAN LITERATUR Pengenalan Bab ini membincangkan aspek yang berkaitan sorotan literatur seperti teori yang mendasari pembelajaran koperatif dalam kemahiran menulis karangan. 2003). Teks naratif menampilkan pelbagai cerita dan disusun dalam satu pola yang mengandungi bahagian pengenalan. Naratif umum pula peristiwa yang didengar atau diimaginasikan oleh penulis. Setiap fakta yang dinyatakan perlu diperkuat dengan huraian sokongan yang mengandungi keterangan. Karangan Naratif Karangan naratif menceritakan semula peristiwa-peristiwa yang telah berlaku menurut susunan kronologi peristiwa-peristiwa itu terjadi (Abdd. Segala tanggapan yang bertentangan tentang sesuatu isu atau perkara haruslah disokong dengan hujah-hujah dan fakta sebagai pembuktian. 2003). ciri-ciri karangan yang bermutu. Dalam konteks kajian ini. Penulisan naratif biasanya dipaparkan mengikut urutan yang kronologi (Roselan Baki. menulis karangan adalah menulis karangan jenis karangan naratif dan karangan fakta. penyelidik membuat penilaian tentang karangan naratif umum iaitu peristiwa yang diimaginasikan oleh penulis. 1989). Dalam konteks kajian ini. Talib. rajah pembelajaran koperatif. prinsip-prinsip pembelajaran koperatif. Penulisan naratif boleh bersifat peribadi dan umum.Dalam kajian ini. anekdot atau ungkapan berwibawa (Roselan Baki. Aziz Abd. karangan fakta merujuk kepada suatu tajuk perbincangan atau pendapat yang memerlukan fakta atau hujah-hujah yang konkrit sebagai bukti untuk menyokong pernyataan. . Karangan Fakta Karangan fakta lebih memerlukan pernyataan fakta dan huraian yang mantap. Naratif peribadi merupakan peristiwa yang melibatkan diri penulis sendiri.

kefahaman dan makna berdasarkan idea dan pemikiran yang murid miliki. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. sejarah sosial dan budaya melahirkan perspektif baru tentang proses pengajaran dan pembelajaran (Roselan Baki. Proses pembelajaran bermula daripada konteks sosial ke konteks individual. Untuk kajian ini. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan apa yang orang lain tahu. Sauders dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya bekerjasama dengan rakan sebaya dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguitik . Sehubungan dengan itu. murid seringkali berinteraksi dengan kawan-kawan walaupun guru tidak membenarkan mereka bercakap dan berkongsi pendapat ketika menulis karangan dalam bilik darjah. Dalam kajian Marohaini Yusoff (1999) mendapati bahawa sepanjang proses menulis karangan. dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. menulis bersama. 1992 dalam Roselan Baki. perspektif naturalis. lebih banyak pembelajaran berlaku. Hasil daripada interaksi dengan orang lain. 2003). dan perspektif Vygotskian (McCathey & Raphael. perspektif Vygotskian yang menghubungkaitkan proses kognitif dengan sejarah dan budaya komuniti menjadi sebahagian proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Teori psikologi Vygotsky (1978) yang mengaitkan interaksi lisan dengan pemikiran. Pengetahuan itu akan menjadi pengalaman yang membantu proses pembelajaran. 2003).Vygotsky dalam Proses Penulisan Pelbagai perspektif mempengaruhi pengajaran kemahiran literasi amnya. Apabila guru memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti interaksi dalam kelas. 2003). berpendapat bahawa manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya.Teori Psikologi Leo S. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. KPK berfokuskan perbincangan dalam kumpulan iaitu murid berinteraksi antara satu sama lain secara lisan untuk mendapatkan idea dan bertukar-tukar pendapat dalam proses pembelajaran penulisan karangan. kanak-kanak belajar apabila mereka terlibat dengan aktiviti budaya dan sosial di sekeliling mereka. dengan interaksi lisan sebagai medium dan alat yang menghubungkan kedua-dua konteks berkenaan. 1978 dalam Roselan Baki. kanak-kanak belajar untuk memahami sesuatu atau mula mendapat pengetahuan. dan perolehi daripada orang lain. Interaksi dengan orang lain di persekitaran mereka terutamanya ibu bapa dan rakan sebaya akan membantu mereka dalam proses perkembangan (Vygotsky. dan penulisan khususnya. Interaksi lisan memungkinkan pembinaan pengetahuan. seperti perspektif pemprosesan maklumat. Dalam hal ini. Harste dalam Mahzan Arshad (2003).

bahasa memainkan peranan untuk menghubungkan orang yang lebih berkebolehan. Kesimpulannya. Berdasarkan teknik-teknik dan prinsip-prinsip KPK. Round Robin (Putaran Giliran). terdapat tiga kaedah menulis dalam Bahasa Malaysia iaitu menulis bebas. iaitu guru. Dalam teknik Round Robin. Menulis berkolabratif dilakukan secara berpasangan secara bergilir-gilir untuk berkongsi idea seperti bergilir-gilir menghasilkan perenggan dalam karangan untuk membantu murid yang kurang bermotivasi dalam menulis. . Model Pembelajaran Menulis Secara Koperatif Dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) bilik darjah terdapat pelbagai kaedah dan teknik yang perlu digunakan oleh guru untuk menarik minat murid dan menjadikan P&P lebih berkesan. 1994 dalam Roselan Baki 2003). menulis berkolabratif dan menulis berkoperatif. Melalui teknik ini berlakulah proses bertukar-tukar idea dan pandangan agar idea yang diperuntukan itu akan menjadi lebih jelas dan bermakna. murid dengan murid yang pelbagai kebolehan membawa memberi idea atau pendapat dalam penulisan karangan seperti yang terkandung dalam KPK. Belajar Bersama (Learning Together). Salah satunya ialah Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam P&P. Meja Bulat (Round Table) dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif. misalnya Jigsaw. Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). membuat huraian dan mencari contoh yang sesuai bagi huraian. Interaksi antara guru dengan murid. STAD (Students Teams. dan murid-murid yang lebih pintar dengan pelajar yang sedang menjalani pembelajaran (Mercer N. 1992).yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. Hal ini disebabkan kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasaan literasi mereka jika mereka dapat berinteraksi dalam masyarakat secara bermakna. Menulis bebas hanya memerlukan bantuan yang minima daripada guru dan sumber lain. pengkaji mengguna teknik Round Robin (Putaran Giliran).Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). Menulis berkoperatif ialah satu kaedah pengajaran menulis yang memerlukan guru memberi bantuan kepada murid. Cara lain ialah setiap ahli dalam kumpulan sama-sam mencari isi penting. Guru dan murid akan sama-sama menulis di papan tulis. Menurut Mahzan Arshad (2003). Tujuannya adalah untuk menggalakkan murid bebas menggunakan kreativiti untuk menghasilkan karya yang diingini. TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). setiap ahli dalam kumpulan akan mengutarakan pendapat masing-masing secara lisan mengikut putaran giliran mereka. Meja Bulat (Round Table) dan sebagainya (Kagan. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) murid.

Ciri-ciri Karangan yang Bermutu Sesebuah karangan dianggap baik jika memenuhi sekurang-kurangnya 3 aspek dalam penulisan iaitu isi yang cukup. Guru memberi arahan/ tugasan Pelaksanaan tugasan secara berkumpulan mengutarakan pendapat berkongsi maklumat membaca dan menyemak masing-masing secara secara bergilir-gilir hasil tugasan lisan mengikut putaran Membuat Refleksigiliran mereka. tepat dan berkesan. contoh. Membuat pembetulan isi. setiap ahli digalakkan untuk membaca dan menyemak hasil tugasan mereka agar tugasan mereka mantap dan bermakna. Dalam pengajaran penulisan karangan. memberi contoh dan menulis dengan bahasa yang betul. Gaya bahasa menarik dari segi ayat yang gramatis. mereka dapat menguasai kemahiran menulis dengan baik. berkesan dan pelbagai gaya . logik. murid dilatih untuk bekerjasama menghargai isi. Rajah 1: Pengajaran KPK dalam penulisan karangan fakta dan naratif BM. huraian. Di samping itu murid dilatih untuk membanding hasil kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. olahan dan sebagainya. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A yang disertakan. huraian yang tepat. menerusi teknik tersebut. 2008). Tema haruslah dapat dikembangkan secara teratur dalam perenggan yang bersepadu dan adanya peratutan dengan baik. ahli kumpulan dapat berkongsi maklumat secara bergilir-gilir dalam mencurahkan idea yang dibincangkan. Setiap ahli memerlukan tambahan idea untuk melengkapkan tugasan. KPK yang digunakan dalam kajian ini boleh ditunjukkan dalam Rajah 1. kesalahan bahasa. Aktiviti berkongsi maklumat ini dapat dilaksanakan oleh ahli dalam kumpulan agar perkara yang dibincangkan itu menghasilkan satu idea yang sangat bermakna. Akhirnya.Manakala dalam teknik Round Table pula. Melalui penurunan idea tersebut. penyusunan yang baik dan gaya bahasa yang menarik (Lembaga Peperiksaan. KPK ini dijalankan dijalankan untuk membantu murid menulis dengan lebih berkesan. Rajah 1 menunjukkan cara pelaksaan pengajaran menggunakan KPK semasa rawatan dijalankan ke atas sampel kajian.

Menurut Lembaga Peperiksaan lagi. Idea-idea yang dikemukan pula matang. kurang sesuai. gramatis dan pemilihan diksi yang sesuai mengikut tajuk yang dibincangkan. terdapat kepelbagaian dan keragaman dalam struktur ayat. kurang jelas dan gagal mengemukakan isi yang tepat. Dari aspek bahasa pula. memberi isi yang tidak jelas. pemilihan perkataan mestilah tepat. penggunaan tanda baca yang tepat serta setiap perenggan hanya mempunyai satu isi sahaja. Setiap ahli kumpulan mesti sedar bahawa mereka mempunyai kaitan dengan orang lain dan usaha untuk . 1998). lancar. Bahasa kurang memuaskan dan kadangkala salah penggunaannya. Antaranya ialah ahli-ahli saling bergantung secara positif. 1994). mengemukakan isi lebih daripada tiga dan menghuaraikan serta mengembangkan isi dengan jelas. isi karangan dihurai dengan tepat dan diberi contoh yang sesuai. idea dijalin mengikut urutan kepentingan dengan menggunakan penanda wacana. Antara ciri tersebut ialah isi karangan bertepatan dengan kaedah soalan atau tajuk. Di samping itu. idea dan contoh yang diberikan kurang matang. sesuatu karangan dinilai sebagai sederhana apabila karangan yang dihasilkan agak samar dengan tajuk yang diberi. Isu-isu yang diutarakan dapat dikupas secara matang dan dikaitkan setiap isu dengan keadaan semasa. jelas dan teratur. Pengolahan kurang menarik dan kurang berkesan. berkesan dan tidak ada kesalahan tata bahasa. Laporan Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi SPM 2002 (Lembaga Peperiksaan Malaysia. Struktur ayat lemah dan tiada keragaman serta kurang daripada 100 patah perkataan. karangan ditulis dengan bahasa yang memuaskan. contoh kurang tepat. Kementerian Pelajaran Malaysia. tidak berkembang atau lemah.Dari segi perspektif guru. isi karangan menepati mod wacana penulisan. Kesalahan bahasa pula kecil dan tidak ketara. penyampaian dan pemerengganan menarik dan berkesan. karangan yang dianggap bermutu mestilah mempunyai ciri-ciri berikut (Abdul Hamid Ahmad. Selain itu. Karangan dinilai sebagai lemah apabila murid gagal menulis mengikut kehendak soalan. Pengolahan. gaya bahasa menarik dan mempunyai kepelbagaian. memberi takrif yang kurang tepat kepada tajuk. Kepelbagaian dan keragaman ayatnya juga kurang. bahasa yang digunakan tidak lancer dan banyak melakukan kesalahan tatabahasa sehingga sukar memahamimaksud ayat. Unsur peribahasa diselitkan secara berkesan. menyertakan contoh yangs sesuai. Isi dalam karangan kurang dan bercampur aduk. Huraian isi kurang. ayat digunakan hendaklah gramatis. kabur dan tidak berkaitan. kurang berkembang. 2003) menggariskan maksud karangan yang cemerlang sebagai karangan yang dapat memberi takrif kepada tajuk dengan baik. Prinsip-prinsip Pembelajaran Koperatif Terdapat 5 elemen yang perlu dipegang dalam KPK (Johnson dan Johnson.

Dalam elemen ini. setiap ahli perlu berkomunikasi secara bersemuka. Tugasan perlu dilakukan secara muafakat dan keputusan yang dibuat adalah hasil persetujuan bersama. Setiap orang dalam kumpulan harus belajar dan terlibat secara aktif untuk membantu kumpulannya berjaya (Jacobs. Rasa tanggungjawab untuk menyiapkan tugasan antara ahli kumpulan juga terkandung dalam elemen KPK. Sharon & Slavin (1989) dalam Zakaria Kassim (2003) menyatakan pembelajaran koperatif meninggalkan pelbagai kesan yang dapat dikenal pasti seperti lebih bekerjasama. Setiap ahli kumpulan harus sedar mereka saling bergantung dalam melaksanakan beban tugas. Selain itu. guru dan murid harus berupaya membuat refleksi sejauhmana P&P telah berjaya (Kagan. Melalui kaedah pembelajaran koperatif ini. Implikasi Pembelajaran Koperatif terhadap Kemahiran Menulis Kajian-kajian yang dilakukan telah menunjukkan keberkesanan pembelajaran koperatif dari segi pencapaian akademik di samping meningkatkan proses sosialilasi murid. Setelah dapat bekerjasama dalam kumpulan mereka juga akan saling menerima dan bertukar-tukar idea antara satu sama lain. ahli-ahli kumpulan sedar mereka tenggelam bersama-sama. Perhubungan dengan individu akan mewujudkan persahabatan tanpa mengira kaum dan kedudukan. Kajian yang dijalankan menunjukkan murid yang belajar secara koperatif lebih bekerjasama dan saling bergantungan antara satu sama lain berbanding kaedah pembelajaran secara individu. 1994). Setiap kumpulan bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan mesti mempunyai kesedaran untuk bekerjasama dan meyumbang tenaga untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan sempurna. ahli kumpulan akan menghadapi kesukaran dalam melaksanakan aktiviti kumpulan.melakukan sesuatu tidak akan berjaya jika usaha tidak dilakukan bersama. Dalam hal ini. Kemahiran sosial penting kerana tanpa kemahiran sosial. Setiap ahli harus saling bantu-membantu. Seterusnya pelajar berasakan diri mereka diterima dan dihargai oleh rakan-rakan. murid berpeluang meneguhkan domain kognitif dan domain efektif. Sehubungan itu. membuat keputusan bersama dan berusaha membuat pembaikan dalam tugasan. Prinsip yang terakhir ialah pemprosesan kumpulan. interaksi bersemuka merupakan salah satu elemen yang terdapat dalam KPK. kemahiran komunikasi. kemahiran sosial perlu diberi penekanan yang berfungsi secara berkesan dalam kumpulan. 1995). Berdasarkan domain afektif. saling meningkatkan harga diri dan menyayangi sekolah. saling percaya. Antara kemahiran sosial yang harus ditekankan kepada ahli kumpulan ialah aspek kepimpinan. membuat kerja bersama dan menunjukkan kesungguhan untuk berkongsi maklumat dan berbincang dalam melaksanakan dan menyempurnakan tugasan dan mencapai matlamat kumpulan. Harga kendiri mereka akan meningkat dan secara tidak langsung mereka akan lebih . membuat keputusan dan sebagainya. Dalam hal ini.

Kaedah pembelajaran koperatif juga mendorong pelajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan sebaya secara harmoni. bertanggungjawab. Madden dan slavin. Johnson and Johnson (1994) dalam Mahzan Arshad (2003) menjelaskan bahawa belajar secara berkoperatif memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sosial dalam bilik darjah dengan aktif.menyanyangi sekolah dan berminat untuk belajar. Zakaria Kassim (2003) bersetuju bahawa kaedah pembelajaran koperatif dapat mengendalikan pelajar melaksanakan tugas-tugas secara bersemuka. Slavin. Sehubungan itu. Pembelajaran koperatif yang menggunakan kerjasama dalam kumpulan kecil yang terdiri daripada pelajar dari pelbagai kebolehan membolehkan pelajar bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan bagi menghasilkan pembelajaran secara maksimum. kajian oleh beberapa tokoh pengkaji (Deuttsh. kaedah pembelajaran koperatif memupuk nilai-nilai murni seperti kejujuran. Pelaksanaan tugas secara berkoperatif dapat menumpukan pelakuan dan keyakinan diri murid. kerjasama dalam kumpulan sangat diperlukan supaya setiap individu dapat mencapai apa yang dihasratkan dan dapat memperoleh manfaat bersama (Kagan. 1949. semua kaedah belajar bersama menekankan tanggungjawab setiap ahli dalam kumpulan dengan tidak mengambil kira pencapaian akademik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi. 1983. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. bekerjasama. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Dalam hal ini.Zubaedi. . D. setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk menguasai sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Apabila yang cerdas berada dalam kumpulan yang kurang cerdas. 1957. Jika dijalankan dengan sempurna. 1994). Robert E. 2008). namun ia akan memberi faedah kepada golongan yang berbeza dalam satu kumpulan (Robert E. Slavin. Kumpulan pembelajaran berkoperatif boleh terdiri daripada tiga orang atau lebih dalam satusatu kumpulan. Untuk tujuan ini. Terjemahan Nurulita. 1976. pelajar perlu betul-betul memahami subtopik itu. Sehubungan itu. sanggup berkorban sepakat dan berinisiatif. Dengan cara demikian. bertolak-ansur berperikemanusiaan. saling menghormati. bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Berdasarkan domain kognitif pula. mereka perlu menguatkan nada suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Thomas. 2008) menunjukkan pembelajaran koperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Hulten dan De Vries. Secara tidak langsung.

Permuafakatan ini akan membantu dan menggalakkan pembelajaran yang aktif. Sehubungan dengan itu. lebih banyak pembelajaran berlaku. Murid lebih cenderung dan berminat belajar sambil bertukar-tukar pendapat atau berinteraksi dengan rakan. beliau bersutuju bahawa KPK juga mendorong pelajar meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran. Kaitan pembelajaran Koperatif dengan penulisan karangan Menurut Vygotsky. Oleh itu. 2008). (Harste dalam Mahzan Arshad. Apabila guru memberi peluang kepada pelajar melakukan aktiviti interstektualiti dalam kelas. Slavin. Dalam menghasilkan penulisan misalnya. mereka perlu diberi peluang melakukan aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru. 2003).Justeru. menanam nilai-nilai positif hidup bermasyarakat selain membantu perkembangan emosi dan mental pelajar (Robert E. Tanggungjawab menyelesaikan tugasan merupakan kaedah yang amat baik untuk memberi peluang kepada pelajar memenuhi keperluan sosial mereka. kemahiran interpersonal dapat dibentuk selain daripada belajar menyelesaikan masalah bersama-sama. 1998). aktiviti kumpulan dan sebagainya perlu diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. KPK boleh menjadi satu asas yang kukuh untuk membina peribadi insan mulia. malah harus dilihat dalam aspek yang lebih luas iaitu pembentukan sahsiah generasi akan datang. pembelajaran bahasa harus bermula dengan aktiviti yang bersifat sosial sebelum menjadi aktiviti yang bersifat individual dan personal (Roselan Baki. Ini jelas menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara tradisonal. Perkembangan koperatif tidak hanya berperanan meningkatkan prestasi akademik sahaja. Manusia tidak mengetahui sesuatu perkara dengan sendirinya. Dengan menggunakan kaedah kumpulan kecil. kumpulan murid yang diajar dengan pendekatan pembelajaran koperatif mencatat pencapaian yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan murid yang diajar melalui kaedah tradisional (Cheah dan Poon. Selain itu. Segala pengetahuan adalah hasil daripada penggabungan pengetahuan dengan orang lain yang kita kenali serta dapat membezakan apa yang kita tahu dengan orang lain tahu. pelajar-pelajar dapat berkongsi kekuatan dan membaiki kelemahan masing-masing. 2003). pelajar gemar berinteraksi dengan aktif dengan membuat perbandingan antara teks yang ditulisnya dengan teks yang . saling bergantung antara satu sama lain. aktiviti perbincangan. Melalui penempatan ke dalam kumpulan dan memberi tugasan kepada mereka menyebabkan mereka perlu bekerjasama. sebelum pelajar mula diminta untuk menulis karangan. Oleh itu.

di Negara Brunei Darul Salam. Hasil eksperimen selama empat minggu mendapati bahawa pendekatan koperatif amat berjaya berbanding dengan kaedah tradisional. sosial dan bahasa dalam meningkatkan pengetahuan literasi (berbahasa) pelajar. Kajian Berkaitan Pengajaran dan Pembelajaran Koperatif Aspek Penulisan Karangan Rosni Yusof (1999) telah mengunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD (Students Teams. penjanaan idea. Beliau telah menyelidik cara pembelajaran koperatif dapat meningkatkan mutu penulisan pelajar. perbendaharaan kata. Enam aspek yang spesifik dalam penulisan karangan telah ditumpukan dalam kajian beliau iaitu kematangan fikiran. telah membuat kajian yang lebih menarik tentang pengajaran penulisan dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. ke atas pelajar tingkatan tiga dalam jangka masa enam minggu. Pendapat-pendapat di atas adalah selari dengan perspektif psikologi sosiolinguistik yang melihat proses menulis sebagai satu proses yang melibatkan aktiviti kognitif. mencari bahan. Beliau menggunakan kaedah pembelajaran koperatif STAD. Kajian yang dilakukan oleh mereka cuba meninjau kekuatan dan kelemahan kedua-dua teknik . olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Ini adalah kerana kanak-kanak menguasai pengetahuan literasi ketika mereka berhubung dengan orang lain dan mereka dapat meningkatkan penguasan literasi mereka dalam masyarakat secara bermakna. Hasil kajian mendapati bahawa pendekatan pembelajaran koperatif begitu berkesan berbanding tradisional. bagi melihat pencapaian pelajar tingkatan dua.Achievement Division) atau dikenali sebagai Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid. Saunders (1999) dalam Ahmad Zaini (2000) menegaskan tentang perlunya kerjasama dalam pembelajaran menulis terutamanya untuk merangka. isi dan kesalahan bahasa. struktur kata. Dalam hal ini. menulis bersama. Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. Kajian yang serupa dilakukan oleh Suraya (1999) dalam Masitah Zainuddin (2005). olahan. Shukor dan rakan-rakan (2001). Zawiah Abd. Mereka diajar cara bekerjasama dalam kumpulan untuk menghasilkan karangan. Sekolah Menengah Kebangsaan di negeri Melaka dalam aspek tersebut.ditulis oleh rakan yang lain. Hasil penulisan secara individu ini apabila digabung akan menghasilkan penulisan yang mantap. Beliau telah mendedahkan teknik koperatif kepada kumpulan rawatan. membetulkan kesilapan bersama dan menerbitkan bersama. Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar.

Roslina Othman (2002) telah mengkaji tentang strategi pembelajaran koperatif dalam kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran di Kelantan pula mendapati kanak-kanak yang mengikuti strategi pembelajaran koperatif telah menunjukkan pencapaian lebih baik dalam mengenal huruf dan suku kata berbanding kanakkanak yang belajar dengan kaedah tradisional. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. Hasil hubungan interaksi sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan.berkenaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. beliau mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan. Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. Hasil kajian mendapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. menghurai. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. Kajian dilakukan terhadap 30 orang pelajar di Sekolah Menengah di daerah Kuala Nerang. Kedah. Pelajar didapati bekerjasama. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. Kajian ini juga telah melihat cara pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. . Masitah Zainuddin (2005). Perlis. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan unsur naratif iaitu cerita rakyat. Berdasarkan pemerhatian beliau terhadap murid yang diajar menggunakan cerita rakyat. menjana supaya lebih mantap dan bernas. E. di daerah Kangar. Kajian Berkaitan Pengajaran Karangan dan Pembelajaran Koperatif Secara Am Taylor.

kumpulan sokongan . kasih sayang. membaca dan menulis. Secara spesifik kajian ini meneroka faktor-faktor yang mendorong guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif di samping mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka. berdikari. Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). Seramai 990 orang pelajar tingkatan dua dari 12 buah sekolah di Selangor diambil sebagai sampel dalam kajian ini. Klang. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. Kajian oleh Zakaria Kassim (2003) memberi tumpuan kepada kemahiran komunikasi. dalam kajiannya terhadap empat orang guru matematik di sebuah sekolah menengah. pembabitan dan amalan berkomunikasi pelajar. Kaedah kuasi eksperimen dijalankan dengan mengambil setiap sekolah dua buah kelas dijadikan sample. bekerjasama. Hasil kajian menunjukkan semua nilai murni yang dapat diterapkan melalui kaeadah pembelajaran koperatif dan setiap nilai murni didapati berbeza antara sekolah. Hasil kajian mendapati bahawa KPK secara relatif lebih berkesan dalam pengajaran tatabahasa berbanding dengan kaedah tradisional. Cerita rakyat mempunyai ciri-ciri istimewa yang sesuai untuk pengajaran bahasa. Beliau menjalankan kajian secara kuasi eksperimen selama 11 minggu bagi memastikan kesan kedua-dua kaedah ke atas pencapaian. Alat kajian yang digunakan ialah soal selidik (pra ujian dan pasca ujian). Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah pembelajaran koperatif menyumbang kepada peningkatan pelajar jika dibandingkan dengan kaedah pembelajaran secara konversional. murid-murid mengulas bahawa sesi pengajaran menggunakan cerita rakyat merupakan bahagian yang paling disukai mereka.Pada akhir pengajaran. kemudahan fizikal. yang melibatkan 64 orang pelajar. Kajian eksperimental menggunakan Rekabentuk Kumpulan Kawalan Pra-Ujian-Pasca-Ujian telah dijalankan di sekolah Menengah di daerah Kapar. pembabitan dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran perdagangan melalui kaedah permainan jigsaw II dan STAD (Students TeamsAchievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). pemerhatian guru dan temu bual pelajar. Faridah Hanim (2003). Hasil kajian mendapati bahawa lima faktor yang mempengaruhi guru matematik mengamalkan pembelajaran koperatif iaitu pelajar. Pelajar ini dibahagikan kepada dua kumpulan rawatan secara padanan iaitu 32 dalam eksperimen (KPK) dan 32 lagi dalam kumpulan kawalan (kaedah tradisional). mengkaji sejauh manakah pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran Sains dapat menerapkan nilai murni. guru. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. sebuah dijadikan kelas eksperimen dan sebuah lagi dijadikan kelas kawalan. kejujuran . bertutur. kerajinan dan rasional. Nor Azizah Salleh dan kawan-kawan (2002). mengkaji tentang keberkesanan penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa Bahasa Melayu. kebersihan mental.

mengkaji tiga pemboleh ubah paling penting tentang kemampuan guru. Hasil penyelidikan menunujukkan bahawa kemampuan guru mengalami masalah pada peringkat awal tindakan. menjalankan kajian berbentuk eksperimen untuk melihat kesan pembelajaran koperatif kaedah Jigsaw terhadap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan empat. guru. Dapatan juga menunjukkan bahawa kemampuan guru memotivasikan pelajar pada peringkat awal tindakan adalah rendah dan meningkat pada bahagian akhir. Salleh (2005). jigsaw dan Team-Games-Tournaments. menyatakan bahawa pembelajaran koperatif adalah satu usaha untuk mengelompokkan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kebolehan ke dalam kumpulan kecil demi menuju ke arah sasaran umum. Namun kemampuan guru tersebut semakin meningkat pada peringkat pusingan akhir. UTM Skudai Johor”. Fakulti Pendidikan. Seramai 60 orang pelajar tingkatan empat dipilih untuk menduduki ujin pra dan seterusnya dibahagikan kepada dua kumpulan. . masa. kemampuan guru menstruktur PK adalah tinggi daripada pemboleh ubah yang lainnya. pengurusan bilik darjah. Keseluruhannya. Kumpulan eksperimen didedahkan dengan pengajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah pengajaran sedia ada. Hampir kesemua elemen dalam pembelajaran koperatif diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran kecuali kemahiran social dan refleksi kumpulan. KPK yang digunakan dalam kajian ialah struktur jigsaw. Kajian dijalankan selama 10 minggu di sebuah sekolah menengah di daerah Kulim. Kedah. latihan dan kandungan pelajaran. dalam kajiannya tentang Penggunaan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam Pengajaran Matematik: Penyelidikan Sekolah Rendah. Tok Hoon Seng (2006) dalam kajiannya yang bertajuk “Cooperative Learning And Achievement In English Language Acquisition N A Literature Class In A Secondary School”. Ruslim Mohd. Zaenab Hanim dan kawan-kawan (2004). memotovasikan pelajar dalam PK yang bertujuan untuk mengubah amalan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Terdapat tujuh masalah yang telah dikenal pasti menyulitkan pelaksanaan pembelajaran koperatif adalah pelajar.dan budaya sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahawa penggunaan kaedah pembelajaran secara koperatif dapat membantu pelajar dan guru di sekolah dalam usaha untuk memantapkan strategi pengajaran dan pembelajaran mereka. Pernyataan tersebut diperkuatkan lagi dengan dapatan kajian oleh oleh Siti Hajar Abd Hamid (2007) dalam kajiannya yang bertajuk “Pembelajaran Koperatif Menggunakan EPembelajaran Di Kalangan Pelajar Yang Mengambil Subjek Telekomunikasi Dan Rangkaian. kaeadah penagajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru matematik mempunyai pengetahuan yang sederhana mengenai pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam pengajaran bilik darjah masing-masing. Hasil kajian mendapati bahawa kaedah pembelajaran koperatif yang menggunakan kaedah jigsaw telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam. Antara kaedah yang kerap digunakan oleh mereka ialah kaedah berstruktur. Tind The Find dan Pairs Check.

Instrumen yang telah digunakan di dalam kajian ini adalah satu set soalan soal selidik. Seramai 160 orang murid dari dua buah sekolah Cina dan Tamil telah terlibat sebagai sampel kajian. Yahaya. Perak. Rumusan Berdasarkan tinjauan dan kajian yang dijalankan.Hwang et al.Tujuan kajian dijalankan untuk meninjau keberkesanan kaedah Pembelajaran Koperatif (PK) Bahagian Pencapaian Pasukan Pelajar BPPP (Student Teams-Achievement Divisions-STAD) dan kaedah Pembelajaran Tradisional (PT) terhadap pencapaian bacaan pemahaman teks Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Kajian dilakukan terhadap murid darjah lima dari dua buah sekolah jenis kebangsaan Cina (SJK C) dan sekolah jenis kebangsaan Tamil (SJK T). jelaslah bahawa strategi pengajaran dan pembelajaran secara koperatif mendatangkan kesan yang positif . Keputusan kajian telah menunjukkan bahawa kaedah PK (BPPP) merupakan kaedah yang lebih berkesan berbanding dengan kaedah PT dalam pencapaian bacaan pemahaman teks. dalam kajiannya bertajuk Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif Dalam Pembelajaran Bacaan Pemahaman Teks Di Kalangan Murid SJK ( C ) Dan SJK ( T ). Hasil kajian. peningkatan pencapaian pemahaman teks bagi pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) heterogenous adalah lebih tinggi daripada pelajar yang mengikuti kaedah PK (BPPP) homogenous. Perak. Responden kajian terdiri daripada 132 orang pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. Kajian oleh Azizi Hj. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007) untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. Kajian ini melanjutkan Hwang et al. mengesahkan jangkaan yang pembelajaran bersama membolehkan pedagogi menjadi lebih berkesan dalam menambah keupayaan pelajar-pelajar untuk memperolehi pengetahuan perakaunan daripada satu tradisional kuliah kaedah dalam pasif selaras persekitaran pembelajaran. (2005) dalam Cheah Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007) yang mengkaji tentang Keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (c) dan SJK (T). Penemuan-penemuan positif pereplikaan ini dan sambungan adalah penting kerana mereka harus mengukuhkan keyakinan pengajar-pengajar perakaunan yang mengajar di satu persekitaran pembelajaran yang pasif dalam melaksanakan pedagogi ini untuk menyampaikan topik-topik perakaunan yang telah menjadi semakin lebih kompleks atas dua dekad lepas. didapati bahawa faktor rakan sebaya merupakan faktor yang paling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007). Perak.'s (2005) mengkaji dengan meneroka keberkesanan menggunakan pembelajaran bersama di darjah-darjah ilmu berbeza di dalam Bloom (1956) taksonomi. Hasil kajian menunjukkan terdapat perbandingan.

Putaran Giliran (Round Robin). Terdapat beberapa model KPK telah diperkembangkan dalam pengajaran dan pembelajaran. BAB III METODOLOGI KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membincangkan metodologi yang digunakan dalam menjalankan kajian ini. pengkaji berpendapat bahawa pembelajaran koperatif juga sesuai digunakan dalam apa jua mata pelajaran yang hendak diajarkan kepada pelajar. tempoh masa kajian. TGT (Teams-Games-Tournaments atau Kumpulan Pertandingan Permainan). reka bentuk kajian. tatacara pengumpulan dan penganalisisan data statistik. Meja Bulat (Round . Mereka melibatkan diri secara aktif dalam segala aktiviti yang dirancang oleh guru kerana mempunyai tanggungjawab untuk menaikkan imej kumpulan masing-masing. prosuder kajian.sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas rawatan. kerjasama dan saling bantu membantu amat penting memandangkan kaedah pembelajaran yang menekankan persaingan. Belajar Bersama (Learning Together). Permainan Panggil Nombor (Numbered Heads). Semangat perpaduan. Aspek-aspek yang dibincangkan ialah kerangka konseptual kajian. misalnya Jigsaw. pemilihan sampel. KPK menegaskan bahawa aktiviti berkumpulan yang melibatkan perlakuan murid dalam pembelajaran dapat menarik minat dan menjadikan pembelajarn lebih bermakna.Achievement Division atau dikenali Kumpulan Pembahagian Pencapaian Murid). Kerangka Konseptual Kajian Secara umumnya. instrumen kajian. Sikap dan perlakuan mereka didapati mengalami perubahan menerusi pembelajaran koperatif. Oleh itu. STAD (Students Teams.

Seramai 40 orang murid ini telah diminta menduduki pra ujian menulis karangan fakta dan karangan naratif. 2005). Selepas olahan diberi. kumpulan murid ini diberi pasca ujian. Pasca ujian Rawatan Pra ujian Pra ujian Pemilihan sampel Rajah 3: Reka bentuk Kajian keberkesanan KPK dalam pengajaran kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif BM. didapati bahawa KPK menggunakan Putaran Giliran dan Meja Bulat dapat meningkatkan pencapaian murid dalam penulisan karangan fakta dan naratif seperti Rajah 2. Reka bentuk kajian yang digunakan boleh ditunjukkan dalam rajah 2 seperti di bawah. Sebelum subjek diberi olahan. aktiviti kumpulan digunakan untuk aktiviti perbincangan hasil yang diperoleh. 1992). Putaran Giliran (Round Robin) Meja Bulat (Round Table) Penulisan Karangan Fakta Dan Karangan Naratif Pembelajaran Koperatif PENCAPAIAN Rajah 2: Kerangka Konseptual Kajian Reka Bentuk Kajian Kajian ini menggunakan kaedah eksperimental iaitu Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tahap pencapaian murid dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. Selepas itu mereka diberi rawatan dengan Kaedah Pembelajaran Koperatif. Setelah selesai rawatan.Table) dan sebagainya (Kagan. Berdasarkan Rajah 3 di atas pembolehubah bersandar kajian ini adalah skor pra ujian dan skor pasca ujian ujian yang diperolehi dari kumpulan yang dikaji. melibatkan dua teknik dalam KPK iaitu Putaran Giliran dan Meja Bulat. Untuk . Dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. cerapan dilakukan sekali lagi bagi menentukan kedudukan subjek dengan menggunakan pasca ujian (Mohd. Dapatan kajian ini. Namun dalam kajian ini. cerapan dilakukan dengan menggunakan praujian bagi menentukan kedudukan subjek. Majid Konting. Reka bentuk praujian-pasca ujian satu kumpulan hanya menggunakan satu kumpulan eksperimen (KE) untuk mengkaji kesan olahan pembolehubah tak bersandar.

Kaedah ini mudah dan sesuai digunakan bagi guru yang hendak mencuba KPK dalam bilik darjah (Kagan. kaedah dan bahan yang sesuai untuk pelajar (Popham. khasnya dalam menentukan objektif. Selain itu. Kaedah ini digunakan sebagai bahan rawatan utama yang bersesuaian dengan objektif utama kajian ini. Salah sebuah sekolah yang terletak di daerah Pelabuhan Klang telah dipilih oleh pengkaji. iaitu kaedah pembelajaran koperatif (KPK).mendapatkan skor tersebut. Tempat ini dipilih berdasarkan ciri-ciri yang didapati memenuhi syarat-syarat dan keperluan kajian. Semua murid di sokolah ini adalah terdiri daripada kaum Cina yang menggunakan bahasa ibunda iaitu Bahasa Teochu dalam pertuturan seharian. khususnya populasi kajian. Tempat Kajian Kajian ini di jalankan di sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di daerah Klang. 1994:71) dalam Zawiah Abd. Simbol C mewakili cerapan terhadap pembolehubah bersandar. Hasil daripada sesuatu ujian akan dapat membantu guru menentukan hala-tuju dalam proses pengajarannya. penyelidikan ini dijalankan dengan menggunakan kaedah eksperimental yang berasaskan reka bentuk kajian seperti yang digambarkan dalam rajah 3 Praujian Pembolehubah tak bersandar Pasca ujian C1 O C2 Rajah 4: Rekabentuk Prapasca ujian Ujian Satu Kumpulan Nota: Simbol O mewakili olahan pembolehubah tak bersandar. KPK yang digunakan ialah Putaran Giliran(Round Robin) dan Meja Bulat (Round Table). Shukor (2001). C1 digunakan untuk cerapan pertama iaitu pra ujian. Pembolehubah tak bersandar dalam kajian ini ialah kaedah rawatan. Simbol C2 mewakili cerapan terhadap cerapan kedua dan biasanya untuk mencerap pasca ujian. penyelidik menjalankan satu ujian pencapaian untuk menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif Bahasa Malaysia (BM) murid. iaitu untuk melihat sejauh manakah berkesannya KPK dalam meningkatkan prestasi murid dalam tingkatan dua dalam pembelajaran aspek kemahiran menulis karangan BM. Kerjasama baik yang ditunjukkan oleh pentadbir sekolah berkenaan juga memudahkan pengkaji . 2000:10). Secara ringkasnya. iaitu sekolah gred B. Oleh itu penyelidik akan menguji penguasaan kemahiran menulis karangan fakta dan naratif BM murid melalui pengujian. di tempat kajian terdapat ciri-ciri heterogenus yang mewakili murid lelaki dan perempuan yang mempunyai pelbagai kebolehan.

Sampel kemudian dirawat dengan menggunakan KPK dalam penulisan karangan.mengakses maklumat untuk keperluan kajian ini. Daripada jumlah tersebut terdapat 10 orang murid lelaki dan 30 murid perempuan. Keputusan dalam UPSR dan keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun menjadi asas pemilihan sampel. Setelah selesai menjalani rawatan dalam masa yang disebut. sampel menduduki pra ujian. Pelaksanaan pengajaran koperatif dijalankan selama lapan kali pengajaran iaitu selama 40 minit untuk setiap karangan. Dalam tempoh tersebut pengkaji telah memberi penerangan tentang tujuan kajian. Pada peringkat pertama. Secara amnya pecahan bilangan murid boleh diringkaskan seperti Jadual 1 di bawah. Majid Konting. pra ujian. Tempoh masa kajian Kajian ini dijalankan dalam tempoh empat minggu. 2005). Kriteria yang dipertimbangkan semasa memilih sampel kajian kerana mereka mempunyai pencapaian akademik yang berbeza dan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi pencapaian dan jantina. pengkaji menjalankan aktiviti eksperimental seperti penerangan. Tujuan perbincangan ini adalah untuk memberi . Seramai 40 orang murid telah dipilih secara rawak yang terdiri terdiri daripada lelaki dan permpuan. Dalam tempoh seminggu. Sampel Kajian Sampel yang dipilih terdiri daripada murid tingkatan dua di sebuah sekolah menengah. mengendalikan pra ujian dan mendedahkan KPK kepada sampel terbabit. Bilangan seramai ini memudahkan aktiviti pembahagian kumpulan. Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 Jadual 1: Sampel kajian mengikut jantina Pengkaji memilih murid tingkatan dua kerana sampel sudah mempunyai pengalaman menulis karangan setahun di tingkatan satu dan dianggap mahir dalam penulisan karangan. Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini dijalankan dalam tiga peringkat. Jumlah sampel hendaklah melebihi 30 unit kerana andaian taburan normal biasanya dipenuhi apabila saiz sampel melebihi 30 unit (Mohd. kaedah belajar secara berkumpulan. sampel akan diajar kemahiran menulis sebanyak dua kali pengajaran. Penentuan ini dibuat dengan memilih murid yang mempunyai ciri-ciri heterogenus dari segi kebolehan dan pencapaian mereka.

satu pasca ujian diberikan kepada pelajar. persoalan dan pendapat tokoh. dan fungsi kumpulan. Peringkat kedua merupakan sesi rawatan. Pembentangan secara kumpulan dan soal jawab. murid diberikan soalan pra untuk menjawab dalam masa 40 minit sebelum menjalani sebarang rawatan. huraian. bukti. 2 Penerangan tentang cara Pembelajaran Koperatif iaitu pembentukan kumpulan. dan contoh. Rancangan pelajaran bagi sesi rawatan tersebut adalah seperti dalam lampiran A. menghurai isi. 5 Cara mengembangkan isi. Peringkat ketiga dalam eksperimen ialah setelah selesai menjalani pembelajaran menulis secara berkoperatif. Jenis rawatan yang diberikan ialah menulis karangan secara kerjasama dan berkongsi idea atau menulis secara berkoperatif dengan menggunakan teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat. ciriciri kumpulan yang baik. Setiap isi dihurai berserta contoh. memberi contoh bagi isi. menulis karangan dengan bahasa yang betul. 3 Pengenalan pendahuluan karangan yang terdiri daripada definisi tajuk. Murid didedahkan dengan cara mencari isi berdasarkan isi.gambaran kepada pelajar tentang kaedah pembelajaran secara berkoperatif. Dalam pengajaran dan pembelajaran menulis karangan fakta dan karangan naratif. Di samping itu. mengolah isi karangan dan membaiki kesalahan bersama rakan dalam kumpulan. Data yang dikumpulkan melalui ujian ini dibandingkan dengan data yang diperolehi dalam pra ujian untuk melihat keberkesanan KPK ke atas pengajaran penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Pelaksanaan KPK ke atas kumpulan eksperimen adalah seperti Jadual 2 di bawah: Jadual 2: Kelas Rawatan Pembelajaran Koperatif Perjumpaan Aktiviti 1 Perjumpaan pertama. murid dilatih untuk bekerjasama memberi pendapat. 4 Cara mendapatkan isi. murid dilatih untuk membanding hasil kerja sendiri dengan hasil kerja rakan-rakan dalam bilik darjah. contoh. Setiap kumpulan perlu membincangkan isi-isi dan . Murid dikehendaki menjalankan perbincangan dalam kumpulan.

sesi soal jawab dan rumusan kelemahan karangan. Lembaga Peperiksaan 2008. Sesi soal jawab dan mencari penutup terbaik antara kumpulan. pemarkahan ke atas penulisan pelajar dibuat dengan mengambil contoh pemarkahan yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dalam PMR 2007. Kriteria pemarkahan yang baik (A1 dan A2). kemudian pembentangan isi oleh ahli kumpualn. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. 8 Membuat penutup atau kesimpulan. Perbincangan penutup dalam kumpulan. dan lemah (D dan E) adalah seperti Jadual 3 di bawah. 6 Cara menyusun keutamaan isi. Seterusnya sesi soal jawab dan kupasan isi. Pembentangan hasil kumpulan. Sehubungan itu. penilaian karangan terbaik. Peringkat Markah Kriteria Cemerlang 33-40 (37-40) (33-36) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. sederhana (B dan C).membuat pembentangan. Jadual 3: Pemarkahan bagi karangan Karangan Respons terbuka (40 markah). sesi soal jawab dan kupasan isi. Setelah itu. . 10 Murid menjawab soalan pasca dalam masa 40 minit setelah selesai menjalani kelas rawatan. 7 Penggunaan penanda wacana. Karangan yang diajarkan setiap minggu pelaksanaan rawatan ini adalah seperti dalam Lampiran A. 9 Latihan menulis karangan berdasarkan apa yang didedahkan. Kriteria Penskoran Bahagian C. Murid mencari dan menyenaraikan penanda wacana daripada teks yang diberi sebagai latihan. Perbincangan isi oleh setiap kumpulan. Penerangan cara menulis penutup oleh guru. Guru menerangkan kepentingan wacana dan gunanya.

-Penggunaan kosa kata yang luas.-Penggunaan penanda wacana yang betul. -Penggunaan kosa kata luas dan tepat. -Penggunaan penanda wacana yang betul. . pantun. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. -Ejaan dan tanda baca yang betul. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh yang sesuai. -Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa. cogan kata dan frasa yang menarik. pantun. -Idea yang relevan dengan huraian yang jelas beserta dengan contoh. -Ejaan dan tanda baca yang betul. Baik 17-24 (21-24) (17-20) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. cogan kata dan frasa yang menarik. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Kepujian 25-32 (29-32) (25-2 8) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan.

-Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum. -Penggunaan penanda wacana yang masih sesuai.-Eejaan dan tanda baca yang betul -Penggunaan kosa kata luas. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Penggunaan kosa kata terhad dan minimum. Penguasaan minimum 01-08 (05-08) (01-04) -Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis. -Pengolahan menarik dan berkesan dengan pemenggalan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan. -Keseluruhan jawapan calon menggambarkan bahasa yang tidak cekap. -Idea yang relevan dengan huraian yang masih jelas. pengolahan dan bahasa dibuat secara holistik berdasarkan kategori seperti jadual di atas. Memuaskan 09-16 (13-16) (09-12) -Penggunaan pelbagai jenis kata yang sesuai. -Idea yang relevan dengan huraian yang kurang jelas. -Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang minimum. Markah penuh yang boleh diperoleh ialah 40 markah. pemarkahan terhadap isi. -Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat. Bagi tujuan kajian ini. Jumlah markah yang diperoleh murid kemudiannya ditukarkan dalam bentuk peratus .

untuk memastikan soalan tersebut mempunyai kesahan kandungan yang tinggi. untuk menentukan kesahan pembahagian markah bagi menilai ujian penulisan karangan fakta dan karangan naratif. Nilai min dan nilai-t untuk markah ujian karangan fakta dan karangan naratif dalam setiap kumpulan kemudian diperbandingkan untuk melihat keberkesanan atau manfaat yang diperoleh daripada rawatan yang diberikan. Selain itu. Statistik deskriptif digunakan untuk menghitung min dan sisihan piawai yang diperoleh daripada kedua-dua ujian yang dijalankan melalui Ujian-t. Pra ujian dan pasca ujian digunakan untuk mengukur kebolehan murid dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif.. Ujian menulis karangan ini dibina sendiri oleh pengkaji.. sesal kemudian tidak berguna lagi. Dia malu kerana telah mencemarkan nama baik keluarganya” sesal dahulu pendapatan.. Tetapi dia tidak mengulangi masa yang telah berlalu. Panjang karangan yang perlu ditulis oleh murid bagi ujian ini tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Kedua-dua ujian ini ditadbir dengan soalan ujian yang sama. Didapati markah yang diberikan oleh pengkaji dengan guru berkenaan menunjukkan hubungan yang hampir sama.. pengkaji juga telah membandingkan soalan-soalan tersebut dengan peperiksaan sekolah-sekolah menengah yang lain. sebanyak sepuluh karangan yang telah diperiksa oleh pengkaji telah dipilih secara rawak untuk dinilai semula oleh guru yang mengajar lebih dari tiga tahun.Instrumen Kajian Instrumen kajian ini ialah dua set soalan ujian menulis karangan. Dalam karangan naratif pula tajuk yang diberikan menghendaki murid melengkapkan cerita dengan ayat yang berikut . Tajuk karangan fakta ialah "Punca-punca berlakunya masalah gengsterisme dalam kalangan murid”. ’’Dia menyesal. Sehubungan itu. Tujuan diadakan pasca ujian adalah untuk melihat pencapaian murid dalam mengarang setelah mereka didedahkan dengan pendekatan koperatif dalam menulis karangan fakta dan karangan naratif. . Tujuan pra ujian diadakan adalah untuk menilai kebolehan mengarang murid sebelum rawatan dijalankan. Penganalisisan dan Pemprosesan Data Data yang dikumpul dalam kajian ini iaitu pra ujian dan pasca ujian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Kesahan Instrumen Soalan bagi ujian menulis karangan ini telah diuji kesahannya oleh dua orang guru Bahasa Malaysia di sekolah berkenaan yang mempunyai pengalaman mengajar melebihi tiga tahun.

Soalan kajian tersebut dinyatakan seperti di bawah: Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? . Data diananlisis dengan menggunakan program Statistical Package For Sosial Science (SPSS 15). Pembentangan hasil analisis kajian dijalankan secara analisis deskriptif dan analisis inferens.BAB 1V DAPATAN KAJIAN Pengenalan Bab ini akan membentangkan dapatan kajian untuk melihat keberkesanan Kaedah Pembelajaran Koperatif (KPK) dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah. Selain itu. dapatan kajian bertujuan untuk menjawab persoalan kajian dan kajian yang telah dibentuk.

Pemilihan ujian analisis dapatan berdasarkan kepada objektif kajian yang bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikemukakan. peratus. Selangor. Peringkat-peringkat Pencapaian Murid Mengikut skema pemarkahan Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008. Sampel kajian terdiri daripada 10 orang atau 25% murid lelaki dan 30 orang atau 75% murid perempuan.05. Bahagian C karangan respons terbuka. skor min dan sisihan piawai.Bahagian analisis deskriptif hanya melibatkan analisis berkaitan taburan frekuensi. Bagi tujuan analisis inferens aras signifikan yang ditetapkan ialah 0. Jadual 4: Pecahan Sampel Kajian Mengikut Jantina Jantina Kekerapan (Sampel) Peratus (%) Lelaki 10 25 Perempuan 30 75 JUMLAH 40 100 Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina. Jumlah markah keseluruhan adalah 40 markah Jadual 5: Skema Pemarkahan Karangan Bahagian C (Lembaga Peperiksaan Malaysia 2008) Markah Peringkat Pencapaian A (33 – 40) Cemerlang B (25 – 32) Baik C (18 – 24) Memuaskan D (10 – 17) Kurang Memuaskan E . Ini menunjukkan bahawa sampel karangan murid perempuan lebih ramai berbanding murid lelaki. Manakala bahagian analisis inferens akan melibatkan analisis berkaitan Ujian-t. terdapat lima peringkat pencapaian seperti yang disenaraikan dalam Jadual 5. Data Demografi Sampel Kajian Kajian ini melibatkan seramai 40 orang murid dari sebuah sekolah menengah di daerah Klang. Jadual 4 menunjukkan pecahan sampel kajian mengikut jantina.

00 4 10 14.0 32.00 1 2. Bagi melihat tahap pencapaian keberkesanan KPK dalam pengajaran aspek kemahiran menulis karangan fakta dan karangan naratif dalam kalangan murid bukan Melayu di sekolah menengah.5 peratus.00 2 5.(1 – 9) Pencapaian Minimum Jadual 5 menunjukkan peringkat-peringkat pencapaian karangan yang terdiri daripada Cemerlang atau A (33-40).5 30.5 28.5 27. Manakala markah kedua kerap ialah 20 markah yang diperoleh 5 orang murid atau sebanyak 12.5 peratus.5 23. Dapatan Berdasarkan Persoalan Kajian Berikut merupakan huraian dapatan kajian berdasarkan persoalan kajian. dan Pencapaian Minimum atau E (1-9).00 2 5.00 3 7. Perbezaan seramai 13 orang murid wujud atau sebanyak 32. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah.5 JUMLAH 40 100 Jadual 6 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan fakta. Markah yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah dengan 18 orang murid atau sebanyak 45 peratus. Terdapat lima persoalan kajian dan huraian dapatan adalah seperti berikut: Persoalan Kajian 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Jadual 6 : Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12.00 1 2.00 1 2. data akan dianalisis mengikut aras pemeringkatan yang telah dikategorikan seperti Jadual 5.5 22. Baik atau C (18-24).5 24. Memuaskan atau D (10-17).20 1 2. .00 18 45 20.00 5 12.5 16. Kepujian atau B (25-32).0 36.20 1 2.00 1 2.

Manakala skor min pra ujian bagi penulisan ujian naratif adalah 19.76 6. Jadual 8: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pra ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 19.5 JUMLAH 40 100 Jadual 7 menunjukkan taburan markah pra ujian karangan naratif.5 22 3 7. Markah minimum yang diperoleh murid semasa pra ujian dijalankan ialah 12 markah dan markah maksimum ialah 36 markah.5 36 1 2. Rajah 5: Perbandingan Taburan Markah Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 5 menunjukkan markah pra ujian karangan fakta dan karangan naratif.98.5 24 2 5.65 3. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif.40 Karangan Naratif 19. Jadual 9: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta . Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang kerap diperoleh kedua-dua jenis karangan.98 Jadual 8 menunjukkan keputusan taburan min dan sisihan piawai pra ujian dalam karangan fakta dan karangan naratif. Markah kedua kerap yang diperoleh murid pula ialah 16 markah yang diperoleh seramai 8 orang murid atau 20 peratus. Perbezaan sebanyak 9 orang murid wujud di antara markah yang kerap diperoleh murid atau sebanyak 22. Didapati murid kerap mendapat 20 markah yang diperoleh seramai 17 orang murid atau sebanyak 42.0 30 1 2. Didapati murid dalam karangan fakta kerap mendapat 16 markah manakala murid dalam karangan naratif kerap mendapat 20 markah.Jadual 7: Taburan Markah Pra ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 12 1 2.65 dan sisihan piawai adalah 3.5 peratus.5 peratus. Skor min bagi pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.76 dan sisihan piawainya adalah 6.5 16 8 20 18 7 17.5 20 17 42.40.

5 E00 Jadual 9 menunjukkan peringkat pencapaian murid pra ujian dalam karangan fakta. Manakala murid semasa menjawab soalan karangan naratif banyak mendapat peringkat Memuaskan. Jadual 10: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2.5 E00 Jadual 10 menunjukkan peringkat pencapaian yang diperoleh murid semasa menjawab soalan karangan naratif pra ujian.5 D 9 22.0 C 8 20.5 C 29 72.5 peratus.0 D 24 57. didapati seorang murid mendapat keputusan Cemerlang dengan 2. Murid paling ramai mendapat keputusan Memuaskan iaitu seramai 29 orang atau 72. Didapati terdapat seorang murid atau sebanyak 2.5 peratus. Murid semasa menjawab karangan naratif lebih ramai mendapat peringkat pencapaian Memuaskan berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. Rajah 6: Peringkat Pencapaian Murid Pra ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 6 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pra ujian untuk karangan fakta dan karangan naratif. Manakala keputusan Kurang Memuaskan diperoleh seramai 9 orang murid atau sebanyak 22.5 peratus. Persoalan Kajian 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? .Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 1 2. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus.5 peratus. Dalam pra ujian karangan fakta.5 B 1 2. Seramai 8 orang murid atau 20 peratus daripada sampel kajian mendapat keputusan Baik dan Memuaskan.5 peratus yang mendapat keputusan Cemerlang dan Baik.5 B 8 20. Dapatan menunjukkan murid semasa menjawab karangan fakta ramai berada dalam peringkat pencapaian Kurang Memuaskan. Murid paling ramai mendapat keputusan Kurang Memuaskan iaitu seramai 24 orang atau sebanyak 57.5 peratus.

Untuk menjawab persoalan ini Jadual 11 merupakan taburan markah pasca ujian karangan fakta. Jadual 12 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Naratif Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16.5 34 1 2.5 . Jadual 11 : Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta Markah Taburan Frekuensi Peratus (%) 16 8 20 18 1 2. Murid semasa pasca ujian karangan fakta kerap mendapat 20 markah iaitu seramai 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus.8 1 2. Jadual 14 ialah peringkat pencapaian murid karangan fakta.5 36 2 5 38 1 2. Markah kedua yang kerap diperoleh murid ialah 16 markah iaitu seramai 8 orang murid atau sebanyak 20 peratus.5 20 10 25 22 6 15 24 2 5 28 2 5 30 4 10 32 3 7. Jadual 15 ialah peringkat pencapaian murid karangan naratif dan Rajah 4 ialah perbandingan peringkat pencapaian murid karangan fakta dan karangan naratif. Markah minimum yang diperoleh murid ialah 16 markah dan markah maksimum ialah 38 markah. Rajah 3 ialah perbandingan taburan markah karangan fakta dan naratif. Perbezaan kekerapan antara markah yang kerap dan kedua kerap yang diperoleh murid ialah 2 orang murid atau 5 peratus sahaja.5 JUMLAH 40 100 Jadual 11 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta. Jadual 12 ialah taburan markah pasca ujian karangan naratif. Jadual 13 ialah taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan naratif.

Markah yang kerap diperoleh murid ialah 24 markah yang diperoleh seramai 13 orang murid atau 32.5 36 1 2.2 1 2.50.5 38 1 2.5 24 13 32.8 markah dan markah maksimum ialah 38 markah. Jadual 14: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta . Manakala nilai min karangan naratif ialah 23.8 1 2.5 26 1 2.82 4.5 peratus di antara markah kerap dan kedua kerap diperoleh murid semasa menjawab karangan naratif pasca ujian. Ini diikuti dengan 20 markah yang diperoleh seramai 12 orang atau 30 peratus. Didapati nilai min yang diperoleh murid semasa pasca ujian karangan fakta ialah 23.56 Karangan Naratif 23.55 dengan nilai sisihan piawai 6. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta. Dapatan menunjukkan nilai min karangan naratif adalah lebih besar berbanding nilai min karangan naratif pasca ujian.56.55 6. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif.5 28 2 5 30 2 5 32. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah.82 dengan nilai sisihan piawai 4. Didapati markah minimum yang diperoleh murid ialah 16.5 25. Rajah 7: Perbandingan Taburan Markah Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 7 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif. Perbezaan seramai seorang murid sahaja atau sebanyak 2.5 peratus.20 12 30 22 5 12.5 JUMLAH 40 100 Jadual 12 menunjukkan taburan markah pasca ujian karangan naratif.50 Jadual 13 menunjukkan taburan nilai min dan sisihan piawai karangan fakta dan karangan naratif. Jadual 13: Taburan Min dan Sisihan Piawai Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Pasca ujian Min Sisihan Piawai Karangan Fakta 23.

Murid didapati paling ramai mendapat peringkat Memuaskan iaitu sebanyak 19 orang atau 47.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam kedua-dua jenis karangan. murid karangan naratif 11 orang lebih ramai atau 27.Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A 4 10 B 9 22. Namun.5 C 19 47. Peringkat kedua ramai yang diperoleh murid ialah peringkat Baik dengan 6 orang murid atau sebanyak 15 peratus. Jadual 15: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Naratif Peringkat Taburan Frekuensi Peratus (%) A25 B 6 15 C 30 75 D 1 2. Didapati murid kerap berada dalam peringkat pencapaian Memuaskan iaitu diperoleh seramai 30 orang murid atau 75 peratus. Peringkat kedua ramai diperoleh murid ialah peringkat Baik iaitu seramai 9 orang atau 22. Rajah 8: Peringkat Pencapaian Murid Pasca ujian Karangan Fakta dan Karangan Naratif Rajah 8 menunjukkan perbandingan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta dan karangan naratif.0 E00 Jadual 14 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan fakta. Perbezaan sebanyak 10 orang murid atau sebanyak 25 peratus antara peringkat paling banyak dan kedua diperoleh murid. Murid yang mendapat peringkat Memuaskan 24 orang lebih ramai berbanding murid yang memperoleh peringkat Baik atau perbezaan sebanyak 60 peratus. terdapat seorang murid atau 2. Walau bagaimanapun.5 D 8 20. .5 Jadual 15 menunjukkan peringkat pencapaian murid semasa pasca ujian karangan naratif.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta.5 peratus.5 E 1 2.5 peratus.

Terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23. skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19.76 dan sisihan piawai adalah 6.05 N= 40 Jadual 16 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta.55 dan sisihan piawai adalah 6. t (39) = 10. Berdasarkan jadual tersebut.0001 Pra ujian 19.0001 Pra ujian 19.54 39 0.82 4.40 Pasca ujian 23.56 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.50 .0001.76 6.80 39 0.98 Pasca ujian 23. p = 0.80.Persoalan 3 : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 16: Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Fakta Karangan Fakta Min SP t df p 10.40.55 6.56. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Jadual 17 : Ujian-t Perbezaan di Antara Pra ujian dengan Pasca ujian Bagi Penulisan Karangan Naratif Karangan Naratif Min SP t df p 5.65 3.

05 N= 40 Berdasarkan Jadual 18.98.27 39 0.97 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.56 Karangan Naratif 23. p = 0.76 dan sisihan piawai adalah 6.82 4.0001.05 N= 40 Jadual 17 menunjukkan perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif. Ujian-t yang dijalankan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu.40 Karangan Naratif 19.05 N= 40 Jadual 19 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pasca ujian Min SP t df p 0.76 6. Manakala skor min penulisan karangan naratif adalah 19. t (39) = 5.65 dan sisihan piawai adalah 3.50.Nota: Signifikan pada aras keertian 0.40. Ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan .12 39 0.65 3.97.82 dan sisihan piawai adalah 4.91 Karangan Fakta 19. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23. Didapati skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19.65 dan sisihan piawai adalah 3. didapati semasa pra ujian skor min penulisan karangan fakta adalah 19. Persoalan 5: Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Jadual 18 : Ujian-t Perbezaan di Antara Penulisan Fakta dan Penulisan Naratif Di Dalam Penulisan Karangan Pra ujian Min SP t df p 0.55 6.50 Nota: Signifikan pada aras keertian 0.80 Karangan Fakta 23.54.

40. d = 0. Skor min pasca ujian karangan naratif pula ialah 23. RUMUSAN DAN CADANGAN KAJIAN Pengenalan Bab ini membincangkan data yang diperolehi dalam kajian. Persoalan 1 Sejauh manakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pra ujian? Berdasarkan dapatan kajian dalam bab 4. Manakala Jadual 19 menunjukkan semasa pasca ujian skor min karangan fakta ialah 23. Bab ini juga mengemukakan rumusan dan cadangan untuk kajian lanjut yang boleh dilakukan pada masa akan datang. didapati dalam pra ujian karangan fakta. Perbincangan Hasil Kajian Perbincangan kajian berfokuskan kepada huraian kajian berdasarkan persoalan kajian. d = 0. Berdasarkan ujian-t yang dijalankan didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu. t (39) = 0. .04.82 dengan nilai sisihan piawai 4. t (39) = 0. p = 0.56.50.27.80.55 dengan nilai sisihan piawai 6.yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif. BAB V PERBINCANGAN.12. Perbezaan kecil juga berlaku di antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu.

Walau bagaimanapun.5 peratus yang mendapat peringkat Pencapaian Minimum. Didapati teknik ini berkesan untuk murid lemah serta murid yang cemerlang pada masa sama. Persoalan 3 Adakah terdapat perbezaan yang signifikan tahap pencapaian penulisan karangan . Dapatan kajian beliau menunjukkan pembelajaran koperatif dapat meningkatkan aspek-aspek tersebut dalam mutu penulisan pelajar. terdapat seorang murid atau 2. Daripada keputusan markah yang diperoleh. Perbezaan sebanyak 4 markah wujud antara markah yang paling kerap diperoleh murid dalam karangan fakta dan karangan naratif. didapati murid mendapat markah yang lebih tinggi dalam menulis karangan naratif. Hal ini disebabkan murid sudah dapat menghuraikan isi-isi penting dengan baik setelah rawatan KPK diberikan. bertutur. olahan dan struktur kata dalam karangan pelajar. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah ini didapati meningkat dari segi perancangan. Murid-murid paling ramai mendapat peringkat Memuaskan dalam keduadua jenis karangan. mencari bahan. Manakala murid dalam karangan naratif banyak murid mendapat peringkat Memuaskan. Peringkat pencapaian Memuaskan dalam karangan naratif lebih ramai berbanding karangan fakta iaitu seramai 21 orang murid atau sebanyak 52. penjanaan idea. Manakala peringkat Pencapaian Minimum paling ramai diperoleh murid karangan fakta berbanding karangan naratif iaitu seramai 15 orang murid atau 35 peratus. Namun. Dapatan kajian mendapati murid-murid ini menunjukkan minat serta bersemangat untuk belajar. murid paling kerap mendapat 20 markah manakala karangan naratif 24 markah. membaca dan menulis.5 peratus. Cerita rakyat memperkenalkan penggunaan bahasa yang pelbagai kepada murid. Malah sangat sesuai untuk meningkatkan kemahiran mendengar. Hal ini disebabkan bahawa murid beranggapan bahawa penulisan karangan berbentuk imaginatif atau naratif adalah lebih mudah berbanding dengan karangan fakta.ramai murid berada pada peringkat pencapaian Kurang Memuaskan. Persoalan 2 Sejauhmanakah tahap pencapaian penulisan karangan dalam pasca ujian? Dapatan menunjukkan skor min pasca ujian bagi penulisan ujian fakta adalah lebih tinggi daripada skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif. Dapatan kajian di atas selaras dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Ahmad Zaini Yaacob (2000) yang mengkaji tentang kesan pembelajaran koperatif dalam kalangan pelajar tingkatan empat di luar bandar. dalam karangan naratif seramai 11 orang lebih ramai atau 27. Pengulangan pada bahagian-bahagian tertentu membolehkan perbendaharaan kata serta tatabahasa baharu diperoleh. E.5 peratus lebih banyak mendapat peringkat Memuaskan berbanding ketika menjawab karangan fakta. Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Taylor. Didapati semasa pasca ujian karangan fakta. (2000) melalui kajian beliau terhadap murid yang diajar mengunakan cerita rakyat.

50. Kaedah pengajaran dan pembelajaran secara berkumpulan ini sekali gus dapat menarik minat murid dalam penulisan karangan. p = 0.55 dan sisihan piawai adalah 6. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 19. Kesimpulan yang dibuat ialah pencapaian karangan fakta dan karangan naratif dalam pasca ujian lebih tinggi berbanding dengan pra ujian. dengan mencuba strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan dalam kalangan murid tahun empat sebuah sekolah rendah.65 dan sisihan piawai adalah 3. p = 0.0001. Secara keseluruhannya.76 dan sisihan piawai adalah 6. Kaedah Koperatif ini boleh dijalankan di sekolah-sekolah bagi membantu meningkatkan tahap pencapaian penulisan karangan murid. Terdapat perbezaan yang signifikan antara pencapaian pelajar dalam menulis karangan sebelum dan selepas dirawat dengan kaedah pembelajaran koperatif. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan dan peningkatan dari segi penulisan karangan terhadap kaedah yang digunakan oleh guru dalam penulisan karangan. d = 0.56. Justeru. Namun. Skor min pra ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 19. d = 0. perbezaan adalah kecil iaitu.17.0001. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan naratif adalah 23.jenis fakta antara pra ujian dengan pasca ujian? Dapatan kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian.80. Shukor dan rakanrakan (2001). Dapatan kajian ini relevan dengan kajian oleh Khadijah Ahmad (2005) yang mengkaji tentang keberkesanan pembelajaran koperatif dalam menulis karangan BM. Ini bermakna terdapat peningkatan skor min penulisan karangan naratif pasca ujian berbanding pra ujian. t (39) = 10. Dapatan juga menunjukkan terdapat perbezaan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta yang signifikan.40.17 di antara pra ujian dan pasca ujian bagi penulisan karangan fakta. Persoalan Kajian Keempat : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan jenis naratif antara pra ujian dengan pasca ujian? Kajian mendapati terdapat perbezaan yang signifikan di antara pra ujian dengan pasca ujian bagi penulisan karangan naratif iaitu.54. Manakala skor min pasca ujian bagi penulisan karangan fakta adalah 23. Dapatan kajian di atas disokong dengan hasil kajian Zawiah Abd.82 dan sisihan piawai adalah 4. t (39) = 5. Kajian ini juga menunjukkan bahawa . penggunaan Kaedah Koperatif dalam pengajaran karangan fakta yang dijalankan adalah berkesan untuk meningkatkan skor penulisan karangan murid menulis karangan fakta. Hasil hubungan interaksi sesama ahli kumpulan atau rakan sebaya telah berjaya meningkatkan pengetahuan kebolehan pelajar dalam menulis isi karangan.98.

Implikasi Terhadap Guru Dalam pembelajaran koperatif.40. d = 0. Teknik ini mempunyai potensi untuk melahirkan murid yang berketrampilan jika dapat dilaksanakan dengan berkesan. d = 0.12. menjelaskan atau menerangkan perkara yang menjadi kekeliruan setiap murid. bolehlah dirumuskan bahawa kedua-dua teknik ini memberikan implikasi yang baik terhadap kestabilan emosi. Guru juga perlu memberi bantuan kepada setiap kumpulan yang memerlukan bantuan. khususnya penulisan karangan pada masa akan datang. Kajian juga mendapati bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara karangan fakta dan karangan naratif semasa pasca ujian iaitu. d = 0. dapatan kajian juga menunjukkan bahawa semua murid mempamerkan perasaan terkawal ketika mencatat isi dalam kumpulan masing-masing. struktur ayat dan bahasa yang baik dalam sesuatu aktiviti penulisan murid.97.02. Dari segi afektif pula. penggunaan teknik ini ternyata menunjukkan bahawa aspek kognitif banyak memainkan peranan dalam melahirkan isi.91.27.65 dan sisihan piawai adalah 3. Implikasi Terhadap Murid Berdasarkan kajian yang dijalankan. guru berperanan sebagai ’supervisor’ untuk menggalakkan aktiviti pembelajaran. guru perlu menunujukkan hubungan yang mesra dan bermakna kepada setiap kumpulan dan membantu menghubungkan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang lebih luas berkaitan mata pelaran yang diajarkan. Perbezaan kecil juga berlaku di antara markah karangan fakta dan karangan naratif pasca ujian iaitu. p = 0.04. t (39) = 0. Persoalan Kajian Kelima : Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian penulisan karangan antara jenis fakta dengan naratif dalam pra ujian dan pasca ujian? Kajian menunjukkan ujian-t yang dijalankan terhadap skor markah pra ujian mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pencapaian penulisan karangan jenis fakta dengan naratif. p = 0. Hal ini memberikan petanda yang baik bahawa teknik tersebut dapat digunakan dalam aktiviti pembelajaran. Secara keseluruhannya. Selain itu. Hal ini bermakna dalam pembelajaran koperatif. Skor min penulisan karangan naratif adalah 19.80.pengguna teknik ini boleh mendorong murid untuk menghasilkan karangan yang baik. Berdasarkan dapatan di atas dapat disimpulkan bahawa KPK adalah sesuai dan berkesan untuk murid bukan Melayu dalam pembelajaran penulisan karangan naratif. Aspek kognitif ini memainkan peranan penting dalam proses menjaring dan memilih maklumat untuk dijadikan isi karangan. t (39) = 0. guru .

dan mengaktifkan bilik darjah serta dapat menceriakan suasana pengajaran dan pembelajaran. Perkongsian maklumat ini dapat membantu mereka menghasilkan karangan yang lebih baik. terutamanya bagi aktiviti pengumpulan dan penyaringan . dan berfikiran positif. proses pembelajaran menggunakan teknik ini memerlukan masa yang lebih panjang. Namun demikian.guru perlu mentadbir kelas dengan baik dan mengatur serta memastikan pembelajaran berlaku setiap masa. Dalam KPK ini. guru pelu sentiasa membimbing murid untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih positif. Mereka dapat memberikan pendapat dan mendengar komen daripada kumpulan yang lain. Aktiviti ini juga melatih murid untuk mendengar arahan dengan teliti dan seterusnya melaksanakan arahan dengan cepat dan tepat. Sekiranya aktiviti ini berterusan. teknik Putaran Giliran dapat meningkatkan keupayaan mereka dalam penulisan karangan. murid dapat berfikir dengan matang yang boleh membantu penghasilan penulisan karangan yang baik. Keberanian dalam mengemukakan pendapat dan kebolehan mengawal emosi merupakan aspek yang penting bagi melahirkan murid yang berwibawa. Keseluruhan aktiviti membolehkan mereka bergerak. Kekuatannya teknik ini dapat memotivasikan serta dapat memberikan keseronokkan kepada murid pada masa pengajaran dan pembelajaran berjalan. Teknik ini juga dapat memdorong murid untuk matang dalam berfikir kerana proses pemerolehan maklumat yang relevan. Rumusan Kajian Sebagai rumusannya. Bagi murid yang kurang mampu dalam kemahiran berfikir. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Dari segi masa. Keadaan ini beleh mengganggu pembelajaran sekiranya tidak dikawal dengan baik oleh guru. murid yang cerdas dapat membantu murid yang lemah sama ada secara langsung atau idak langsung.perlu merancang dan menyusun proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih teliti. Dengan cara ini guru dapat mempelbagaikan corak interaksi (murid dengan guru dan sebaliknya) dalam proses pengajara dan pembelajaran dalam bilik darjah. sekali gus dapat menyemaikan sikap tanggungjawab antara ahli kumpulan. penggunaan teknik ini juga ada kelemahannya. teknik Putaran Giliran boleh menyebabkan kelas menjadi bising. Sikap ini akan dapat memupuk sikap rasional dalam diri mereka. teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam penulisan karangan. Justeru. dapatan kajian ini membuktikan keberkesanan KPK dalam meningkatkan prestasi penulisan karangan fakta dan karangan naratif murid tingkatan dua bukan Melayu. Murid-murid berpencapaian sederhana dijadikan sampel kajian ini. Dalam proses pengajaran karangan. penyaringan maklumat dan penghasilan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan yang memerlukan penjanaan fikiran.

Oleh itu. Walau bagaimanapun. Perbincangan dapatan kajian ini selaras dengan kajian Masitah Zainuddin (2005). Cadangan Kajian Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan KPK dalam proses pengajaran dan pembelajaran memberikan kesan positif dalam meningkatkan pencapaian murid khususnya dalam penulisan karangan fakta dan karangan naratif.lisan karangan yang me Hasil karangan sebahagian murid yang kurang memuaskan adalah berpunca daripada jarak jarak masa yang terlalu lama antara aktiviti prapenulisan dengan penulisan karangan. iaitu masa untuk . Kaedah yang digunakan adalah kaedah eksperimen yang memakan masa selama hampir sebulan. Namun demikian. tolong menolong dan bertindak sebagai satu pasukan yang mantap tanpa mengira perbezaan yang wujud sesama mereka. dicadangkan agar masa untuk pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan yang menggunakan teknik ini dipanjangkan sehingga murid selesai menulis karangan. Semakan yang teliti terhadap penulisan murid perlu diadakan dari semasa ke semasa agar mempertingkatkan lagi penguasaan kemahiran menulis dalam kalangan murid. Hasil kajian mendapati bahawa pembelajaran koperatif berjaya meningkatkan penulisan dalam karangan setelah sesi rawatan dijalankan. Waktu satu jam biasanya diperuntukkan untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia tidak sesuai untuk pengajaran kemahiran menulis karangan menggunakan teknik pembelajaran koperatif. Sampel kajian terdiri daripada 30 orang pelajar sekolah menengah. Sewaktu teknik ini dilaksanakan. Penyaringan maklumat memerlukan ketelitian agar hasil yang diperoleh tepat dan relevan. guru berpeluang untuk memantau penggunaan bahasa murid. dalam kajiannya tentang keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. Ini adalah disebabkan penulisan karangan merupakan satu pakej PKP yang tidak boleh diasing-asingkan. sama ada dalam lisan mahupun tulisan. Dapatan ini diharap dapat membuka minda para pendidik. Pembelajaran koperatif juga boleh membina kemahiran menulis yang berkualiti tinggi di samping mengatasi masalah kesantunan mengembang. Pelajar didapati bekerjasama.maklumat. Perlis. di daerah Kangar.Guru juga perlu sentiasa membaiki kesilapan bahasa murid dalam semua aspek. khasnya guru bahasa Malaysia untuk membuat refleksi tentang kaedah pengajaran yang mereka amalkan dalam bilik darjah. Guru-guru hendaklah berusaha untuk menggunakan KPK dalam pengajaran karangan dengan memperbanyakkan aktiviti kumpulan belajar bersama supaya murid dapat berbincang dan berkongsi masalah dalam penulisan karangan. dicadangkan agar percubaan lain dibuat pada masa akan datang. menghurai. Aliran idea terhenti dan mewujudkan keinginan yang berlainan pada masa murid menulis. kesediaan terganggu oleh sebab had masa yang ditetapkan. Teknik Putaran Giliran dan Meja Bulat telah mampu menyediakan minda murid untuk menulis karangan. menjana supaya lebih mantap dan bernas.

Hal ini bertujuan untuk memastikan sama ada pencapaian murid boleh berubah dengan cara ini ataupun tidak. malah dalam semua bentuk pembelajaran. Kajian-kajian yang terdahulu telah berjaya membuktikan KPK dari segi keberkesannya untuk meningkatkan pencapaian akademik murid di samping meningkatkan motivasi. kerjasama. untuk melihat keberkesanan KPK ini. beberapa peruntukan cadangan dikemukakan. pengkaji perlu menggunakan masa kajian yang lebih lama supaya lebih banyak masa dapat diberikan untuk proses rawatan dengan menggunakan KPK. banyak perkara yang perlu diberikan perhatian khususnya komitmen yang tinggi daripada pihak guru agar penggunaan teknik ini dapat memberikan hasil yang optimum. BIBLIOGRAFI .aktiviti yang menggunakan kedua-dua teknik ini dalam prapenulisan diteruskan hingga terhasilnya karangan tanpa terikat dengan waktu satu jam yang ditetapkan. Selain itu. Cadangan Kajian Lanjutan Kepada pengkaji-pengkaji pula. KPK merupakan teknik yang bukan sahaja boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran penulisan karangan. Antara cadangannya ialah pengkaji perlu menggunakan jumlah sampel yang mewakili sekolah berpencapaian baik untuk melihat sejahmana keberkesanan KPK terhadap murid cemerlang. dapat disimpulkan bahawa sebagai sebuah kajian kecil mempunyai kelemahan yang tersendiri. Kesimpulan Kajian ini telah berusaha untuk melihat sejauhmana keberkesanan KPK dalam penulisan Bahasa Malaysia. tanggungjawab pelajar dalam pembelajaran. Sehubungan itu. Justeru. Kepelbagaian jenis karangan juga perlu diuji dan diajar dengan KPK supaya dapat ditentukan sama ada kaeadah ini sesuai dilaksanakan dalam semua jenis pengajaran karangan.

Abdul Shukor Shaari (2001). Teaching Blingual & ESL Children. (1956). Hand book of research on teaching the English Language Arts. D. Ahmad Khair Mohd. Keberkesanan pembelajaran koperatif dalam meningkatkan penulisan bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 4 luar bandar. New York: Macmillan. B. Jensen. & squire. Kuala Lumpur: Utusan Publication&Distributors Sdn. (1998). Julai.M. Isu-isu Pembelajaran dan pengajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan di Negeri Selangor. Serdang. Persepsi dan kepercayaan guru dan pelajar terhadap karangan berkualiti. 18 (7): 12-14. Bhd. Penulisan Karangan: Beberapa Proses Yang Harus. New York: David McKay. Taxonomy of Educational Objektives. Intan Sapinas Binti Bahuri (2007).Poon. Arbak Othman. (1989). Februari.Abdul Aziz Talib. Fakulti Pendidikan. Dewan Bahasa. (ed). kaedah dan teknik. (1998). Universiti Malaya. Talib (2000). Pelita Bahasa. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. Disertasi untuk sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Aziz Abd. Abdul Hamid Ahmad. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Azizi Hj. Efficacy of cooperative learning amaong Malaysian . Lapp. Tesis Master. Abdullah Hassan. Tinjauan amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar tingkatan dua Maktab Rendah Sains Mara. Dalam Flood J. (1996). Keberkesanan kaedah pembelajaran koperatif dalam penmbelajaran bacaan pemahaman teks di kalangan murid SJK (C) dan SJK (T). Ahmad Zaini Yaacob (2000). Universiti Malaya. Nor (2005).R. Gerik. Fakulti Pendidikan. Cheah & L. (ed) (1989). Skudai: Universiti Teknologi Malaysia Bloom. Pengajaran dan pengujian Bahasa: Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. V.G (1991). Yahaya. Kertas Projek Sarjana Pendidikan yang Tidak Diterbitkan Fakulti Pendidikan. Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip. Mengajar tatabahasa. Menulis Membina Ketrampilan Berfikir. Cheah Tong Tiat dan kawan-kawan (2007). 1 (2): 24-27. Abd. J. Allen. Perak. J. Handbook 1: Cognitive Domain. Universiti Putra Malaysia.

Edina. R. Johnson.O (1989). Johnson. Penulisan Saintifik. T.. J. & Grant. L. Learning together and alone: Cooperative. Integrated curriculum and experative learning in Malaysia Multiracial classrooms. & Ball.. competitive. 39: 140-156. Masalah penulisan naratif di kalangan pelajar sekolah menengah. (1995). Pelaksanaan pembelajaran koperatif dalam mata pelajaran matematik di sebuah sekolah menengah: Satu Kajian Kes. E. Englewood Cliffs. Kagan. Kamaruddin Tahir (2005). & Holubec. Ismail Ahmad. Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Singapore: SEAMEO. Nooreiny Maarof & Raja Mohd Fauzi Raja Musa (2001). R. 22-24 Mac 1992). Dayang Rositer Awang Ibrahim (2001). Johnson. Jacobs. Regional Language Centre. (2004). Los Angeles. CA: Kagan Cooperative Learning. Gan. Kesan strategi koperatif dalam meningkatkan tahap pemahaman di kalangan pelajar tingkatan 1. halaman 13-27. W.. Advanced cooperative learning: Playing with elements. Faridah Hanim Omar (2003).(1994). SL (1992). Cooperation in the classroom.Secondary school Student.. M. Keberkesanan penggunaan kaedah pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa bahasa Melayu di sekolah menengah. D. Gan. Jurnal Pendidikan jilid 16. M. Universiti Kebangsaan Malaysia. Paper presented at The reaseach trumen wold conference on Education (Cairo. S. Johnson.. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. T. Jurnal Pendidikan 27.J. & Johnson. D. Written Narratives of Normal& Learning disebled of Dysledvia. Minnesota: Interaction Book. UPM: Serdang: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. & Kagan. (1987). and individualistic learning. (1988). W. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. . D. Spencer. J. Faridah Serajul Haq. Learning cooperative learning via cooperative learning: A sourcebook of lesson plans for teacher education on cooperative learning. UKM. J. NJ: Prentice-Hall. G.

Pendidikan literasi bahasa Melayu: Satu pendekatan bersepadu. (1992). (2003). Kaedah penyelidikan pendidikan. Newark. Reading/ Writing Connection. Marohaini Yusoff (2004). _____________ (2003). Perlakuan dan proses menulis karangan bahasa Melayu.Lembaga Peperiksaan Malaysia.E. M. Kemahiran menulis dan pengajian umum: Antara sikap dan keperluan. Kuala Lumpur: Utusan Publications& Distributor Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2008). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. McCarthey. & Doyle. Bhd. DE: International Reading Associaton. Kuala Lumpur: Penerbitan UM. Marohaini Yusoff (1999). Masitah Zainuddin (2005). Persidangan Kebangsaan Pengajian Umum di Alaf Baru. Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman ke arah kemantapan pembelajaran di sekolah menengah. Permasalahan dalam penyampaian isi karangan. Bangi: 18-19 April. Keberkesanan koperatif dalam kemahiran menulis bahasa Melayu di kalangan pelajar tingkatan 2. 14 (08): 44-45. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia. Skema Pemarkahan Karangan Respons Terbuka. Ogos. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Irwin. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Edisi Sekolah Bestari. Nawi Ismail (2002). Mahzan Arshad (2003). Laporan prestasi SPM 2002. Pelita Bahasa. S. Dlm. T. & Raphael. Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Majid Konting (2005). Maharom Mamat (2000).Khadijah Ahmad (2005). Keberkesanan teknik pembelajaran koperatif dalam penulisan karangan BM pelajar tingkatan dua. (pnyt). . S. Alternative perspectives of reading/ writing connections.J. Kementerian Pelajaran Malaysia. Lembaga Peperiksaan Malaysia.

Penterjemahan Nurulita. Universiti Sains Malaysia: Tesis Sarjana Muda.Nik Hassan Basri Nik Ab. Bhd. Jilid/ Volume 27. UM: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak boleh diterbitkan. Rohani Salleh (2002). Universiti Malaya: Tesis Sarjana Pendidikan yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bengkel Pedagogi Bahasa Melayu. Siti Rohayah Ariffin & Musa Daia (2002). UM: Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan. Robert E. . Kajian terhadap pencapain bahasa Melayu bagi pelajar berprestasi rendah sekolah menengah atas. Kesan pembelajaran koperatif ke atas pencapaian pelajar pendidikan mata pelajaran Pendidikan Islam bagi Tingkatan 4 di sekolah dalam daerah Kulim. Rusnah Hashim (2003). atribusi pencapaian. Cooperative learning: Teori. Ruslim Mohd. Keberkesanan strategi pembelajarankoperatif di kalangan kanak-kanak bermasalah pendengaran: Satu kajian Eksperimen. UM: Tesis Sarjana Pengajian Bahasa Moden yang tidak diterbitkan. Bahasa Melayu sedekad yang lalu. Slavin. Robiah Kulop Hamzah. Pengajaran dan pembelajaran penulisan bahasa Melayu. Roselan Baki (2003). Shah Alam: Karisma Publicatins Sdn. Salleh (2005). “Perbandingan pembelajaran koperatif dan tradisional terhadap prestasi. (1999). konsep kendiri. Kemahiran menulis: Pengalaman penulis. Teori Bahasa: Implikasi terhadap pengajaran tatabahasa. Kadir (2003). riset dan praktik. (2008). Kuala Lumpur: 6-8 Jun. Tanjung Malim: Penerbit UPSI. Perlakuan dan proses pengajaran pra menulis karangan dua orang guru tingkatan 4. Suhaida Abdul Kadir (2002). Nik Safiah Karim (2004). UKM: Latihan Ilmiah Ijazah Sarjana Muda tang tidak diterbitkan. Rosni Yusof (1999). Kesan dua pendekatan pengajaran terhadap pencapaian tatabahasa pelajar tingkatan 2. Bandung: Penerbit Nusa Media. akademik dan hubungan sosial dalam Pendidikan Perakaunan”. Roslina Othman (2002). Mei. Nor Azizah Salleh. Penerapan nilai murni melalui pembelajaran koperatif dalam Sains. Jurnal Pendidikan.

Penyelidikan Sekolah Rendah. Bhd. UTM Skudai Johor”. Universiti Malaya. Perak: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris. E.. “Pembelajaran koperatif menggunakan epembelajaran di kalangan pelajar yang mengambil subjek telekomunikasi dan rangkaian. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Siti Zaleha M. Siti Hajar Abd Hamid (2007). Peranan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi mencapai matlamat wawasan. Desertasi untuk sarjana pendidikan yang tidak diterbitkan. Yahya Othman (2005). PTS Professional Publishing Sdn. Jurnal Pendidikan. . Slavin R. Fakulti Pendidikan. Fakuti Pendidikan. Penggunaan gaya bahasa dan pemprosesan informasi dalam penulisan karangan melalui analisis hermeneutik. K. Siti Rihayah Ariffin & Noriah Ishak (2004). Julai.Suppiah Nachiappan (2006). United State of America: Cambridge University Press. Boston. Taylor. Hashim (2005). Guru yang efektif. Pelita Bahasa. Kuantan: Jawatankuasa Perayaan Hari Guru Peringkat Negeri Pahang. Trend dalam pengajaran bahasa Melayu. “Cooperative learning and achievement in English language acquisition N A literature class in a secondary school”. Penggunaan kaedah pembelajaran koperatif (PK) dalam pengajaran matematik. Syed Lutfi Syed Hamzah (1994). Kuala Lumpur. Jilid/ Volume 29. Research on cooperatif learning. Universiti Teknologi Malaysia: Tesis Sarjana Muda. Tok Hoon Seng (2006). Using Folktales.). (2000). Yap Kim Fat (1991). Dalam Yaakub Isa (pnyt.E (1989). Kesan sambutan interaktif penulisan karangan pPelajar tingkatan 4. MA: Allyn& Bacon. Penulisan Kreatif Latihan Berfikir Yang Baik-Satu Pengalaman. reseach& practive. Zaenab Hanim. Theory. Rahmat Soe’oed. 18 (7): 18-20.

edu. Institut Bahasa Melayu Malaysia. Strategi pembelajaran koperatif menggunakan teknik ‘Round Robin’ dan ‘Round Table’ dalam proses penulisan: Satu Tinjauan.my/LamanR&D2007/KajianPemantauanBPG/Bahasa01. Kemahiran kKomunikasi. http://www. Forum Penyelidikan Pendidikan. Nadzeri Hj. Zawiah Abd.Zakaria Kassim (2003). USM: Tesis Ijazah Doktor Falsafah yang tidak diterbitkan. Suria Baba. Isa (2001).ipsah. Shukor.htm keberkesanan-koperatif . pembabitan dan pencapaian pelajar perdagangan melalui kaedah pembelajaran koperatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful