Zadania z fizyki dla Informatyki Stosowanej, I rok (na 29.10.

2007)
(R. Resnick, D. Halliday, Fizyka t.1, § 3-4, 11 PWN 1993 {D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki t.1, § 1-4, PWN 2003 (RHW)} Przygotować z RHW § 4 (ruch w dwóch i trzech wymiarach), i z § 11 (obroty) rozdziały 11.1 do 11.5, przerobić przykłady! Należy stosować wszędzie gdzie tylko jest to możliwe zapis wektorowy! Przygotować pochodne i całki. Z.2.1) Piłka toczy się po poziomym stole o wysokości 1 m z poziomą prędkością 1 m/s. Znajdź: (a) po jakim czasie od oderwania się od krawędzi stołu piłka uderzy o podłogę? (b) poziomą drogę jaką przebędzie do tego momentu i (c) prędkość w chwili uderzenia o podłogę. Z.2.2) Łucznik wystrzeliwuje w powietrze strzałę pod kątem 30º do poziomu. Strzała uderza w budynek oddalony o 100 m na wysokości 20 m. Ile wynosiła początkowa prędkość strzały (a) oraz czas jej lotu (b)? Z.2.3) Cząstka porusza się tak, że zależność jej położenia (w metrach) od czasu (w sekundach) jest  ˆ następująca: r  i  4t 2 ˆ  tk . Podaj wyrażenia, opisujące zależność od czasu: a) prędkości, b) j ˆ przyspieszenia tej cząstki (RHW 9/80).

  ˆ Z.2.4) Prędkość v cząstki, poruszającej się w płaszczyźnie xy jest dana wyrażeniem v  6t  4t 2 i  8 ˆ , j  przy czym v wyrażone jest metrach na sekundę, a t (> 0) – w sekundach. a) Wyznacz przyspieszenie cząstki w chwili t = 3 s. b) Czy w jakiejś chwili, jeśli tak, to w której, przyspieszenie cząstki jest równe zeru? c) Czy w jakiejś chwili, a jeśli tak, to w której, prędkość cząstki jest równa zeru? d) Czy w jakiejś chwili, a jeśli tak, to w której, prędkość cząstki ma wartość 10 m/s (RHW 14/81)?
Z.2.5) Ruch względny w dwu wymiarach. Transformacja Galileusza. a) Śnieg pada pionowo ze stałą prędkością 8 m/s. Z punktu widzenia kierowcy samochodu jadącego po prostej, poziomej drodze z prędkością 50 km/h płatki śniegu spadają na ziemię ukośnie. Pod jakim kątem do pionu spadają płatki śniegu (RHW 57/84)? b) Pociąg jedzie na południe z prędkością 30 km/h (względem toru) w deszczu, którego krople znosi wiatr, wiejący na południe. Nieruchomy obserwator na ziemi stwierdza, że tor każdej kropli tworzy z poziomem kąt 70°. Obserwator w pociągu widzi natomiast, że deszcz pada dokładnie pionowo. Wyznacz wartość prędkości kropli deszczu względem ziemi (RHW 59/84). Z.2.6) Położenie kątowe punktu na obrzeżu obracającego się koła jest dane wyrażeniem: θ = 4t – 3t2 + t3, gdzie θ jest wyrażone w radianach, a t w sekundach. Ile wynosi prędkość kątowa tego koła w chwili: a) t = 2 s, b) t = 4 s? c) Ile wynosi średnie przyspieszenie kątowe koła w przedziale czasu od t = 2 s do t = 4 s? Ile wynosi chwilowe przyspieszenie kątowe koła: d) na początku, e) na końcu tego przedziału czasu (4/288)? Z.2.7) Ziemia obraca się wokół osi, łączącej jej bieguny. a) Ile wynosi przy tym prędkość kątowa ω punktu na powierzchni Ziemi, na szerokości geograficznej 40º N? b) Ile wynosi prędkość liniowa v tego punktu? c) Ile wynoszą wartości: d) ω, e) v dla punktu na równiku (RHW 27/290)? Z.2.8) Elektron porusza się względem pewnego układu odniesienia. Wektor jego położenia początkowego   ˆ j i dany jest wzorem ro  x o ˆ  z o k , gdzie xo=3.0 m i zo=1.0 m prędkość początkowa v  v oy ˆ , gdzie voy=2.0  ˆ j m/s przyspieszenie a(t )  At ˆ  Bk , A=12.0 m/s3 i B=8.0 m/s2. (a) Jaka jest współrzędna z elektronu w chwili t=0.5 s? (b) Jaka jest prędkość elektronu w chwili t=1 s? (c) Jaki jest kąt między wektorem   położenia r i wektorem prędkości v w chwili t=0? Czy jest to możliwe (J. Orear 20/57)?
ˆ ˆ Z.2.9) Ruch po okręgu –przygotować (a) Wyrazić wektory jednostkowe u r i u za pomocą wektorów ˆ ˆ jednostkowych ˆ , ˆ i kąta θ z rys.1. (b) Napisać, posługując się wektorami jednostkowymi u r i u , i j  odpowiednie wyrażenie na promień wodzący r dla punktu materialnego poruszającego się ruchem  ˆ jednostajnym po okręgu i korzystając z tego wyrażenia wyprowadzić równanie v  u (30, 31/88). (c) Obliczyć też składowe przyspieszenia cząstki: aθ, ar i przyspieszenie wypadkowe.

Rys.1 Z.2.10) Punkt materialny porusza się na płaszczyźnie, przy czym położenie jego opisane jest równaniami: x  Rsin t  t  , x  Rcos t  1 , gdzie ω i R są wielkościami stałymi. Przykładem takiego ruchu jest ruch punktu znajdującego się na brzegu koła, które toczy się bez poślizgu wzdłuż osi x. Krzywa opisana powyższymi równaniami nazywa się cykloidą. (a) Narysować tor punktu, (b) Obliczyć chwilową prędkość i chwilowe przyspieszenie punktu dla minimalnej i maksymalnej wartości y (33/88). Z.2.11)* Znaleźć równanie toru ciała, którego ruch jest opisany równaniami: x=acosωt, y=bsinωt. Określić minimalną i maksymalną wartość prędkości oraz przyspieszenie styczne i normalne.