1 PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN BANI ABBASIYAH A.

Pendahuluan Sejak lahirnya agama islam, lahirlah pendidikan dan pengajaran islam, pendidikan dan pengajaran islam itu terus tumbuh dan berkembang pada masa khulafaurasyidin dan masa bani Umayyah.Pada permulaan masa Abbasiyah pendidikan dan pengajaran berkembang dengan sangat hebatnya di seluruh negara islam. Sehingga lahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya, tersebar di kota sampai ke desa-desa. Anak-anak dan pemuda berlomba-lomba untuk menuntut ilmu pengetahuan, pergi kepusat-pusat pendidika, meninggalkan kampung halamannya karena cinta akan ilmu pengetahuan.Kerajaan islam di Timur yang berpusat di Bagdad dan Cordova telah menunjukan dalam segala cabang ilmu pengetahuan sehingga kalau kita buka lembaran sejarah dunia pada masa keemasan, yang bermula dengan berdirinya kerajaan Abbasiyah di Bagdad, pada tahun 750 M dan berakhir dengan kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. B. Pendidikan Islam dan Segala Aspeknya Kekuasaan dinasti bani abbas, sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dinasti bani Umayyah. Dinamakan khilafah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas paman Nabi Muhammad Saw, dinasti didirikan oleh Abdullah Alsaffah Ibnu Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Al- Abbas.1 Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti islam yang sempat membawa kejayaan umat islam pada masanya. Zaman keemasan islam dicapai pada masa dinasti-dinasti ini berkuasa. Pada masa ini pula umat islam banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan. Akibatnya pada masa ini banyak para ilmuan dan cendikiawan bermunculan sehinnnngga membuat ilmu pengetahuan menjadi maju pesat.Popularitas daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun Al-Rasyid (786-809 M) dan puteranya Al-Ma’mum (813-833 M). Kekayaan yang dimanfaatkan Harun Arrasyid untuk keperluan sosial, rumah sakit, lembaga
1

Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 49

Al. penerjemahan buku-buku asing digalakan. untuk menerjemahkan buku-buku Yunani.2 Lembaga-lembaga Pendidikan 2 Mahrus As’ad. 4. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi terwujud pada zaman khalifah ini. 1994). Kuttab. Bangunan madrasah tersebut tersebar luas di kota Bagdad. Balkan. Madrasah yang terkenal ketika itu adalah madrasah Annidzamiyah. yang didirikan oleh seorang perdana menteri bernama Nidzamul Muluk (456-486 M). yakni tempat belajar bagi para siswa sekolah dasar dan menengah. Pada masa Al-Ma’mun inilah Bagdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar dan menjadi perpustakaan umum dan diberi nama ”Darul Ilmi” yang berisi buku-buku yang tidak terdapat di perpustakaan lainnya. pemandian-pemandian umum juga dibangun. gedung perpustakaan pusat.Diantara bangunan-bangunan atau sarana untuk penndidikan pada masa Abbasiyah yaitu: 1. kekota inilah para pencari datang berduyun-duyun. dan farmasi didirikan. kesehatan. para ulama. ilmu pengetahuan. dan pada masa ini pula kota Bagdad dapat memancarkan sinar kebudayaan dan peradaban islam keberbagai penjuru dunia. cendikiawan dan para filosof dalam menyeminarkan dan mengkaji ilmu yang mereka geluti. ilmuan. 3. Tabaristan. 25-263 . Majlis Munadharah. Sejarah Kebudayaan Islam . Naisabur dan lain-lain. (Bandung: CV Amirco. Ia juga banyak mendirikan sekolah. dokter. salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Bait AlHikmah. tempat pertemuan para pujangga.2 pendidikan. h. pada masanya sudah terdapat paling tidak sekittar 800 orang dokter. dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya.Ma’mun pengganti Al.Rasyid. pendidikan. ia mengkaji penerjemah-penerjemah dari golongan kristen dan penganut golongan lain yang ahli. Pada masa pemerintahannya. dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Muro. Disamping itu. Kesejahteraan sosial.pada masa inilah Negara islam menempatkan dirinya sebagai Negara terkuat dan tak tertandingi. Darul Hikmah. 2.

Kuttab atau maktab. tetapi juga ilmu pengetahuan umum.Dengan adanya perubahan kurikulum tersebut dapat dikatakan bahwa kuttab pada awal perkembangan merupakan lembaga pendidikan yang tertutup dan setelah adanya persentuhan dengan peradaban helenisme menjadi lembaga pendidikan yang terbuka terhadap pengetahuan umum. (Jakarta: PT. Halaqah. 3. gramatikal bahasa arab. Sejarah Pendidikan Islam. Bahkan dalam perkembangan kuttab dibedakan menjadi dua. Seorang guru biasanya duduk dilantai menerangkan. yaitu kataba yang artinya menulis. termasuk filsafat. membacakan karangannya. astronomi. atau memberikan komentar atas karya pemikiran orang lain. dalam perkembangan berikutnya. 32-42 . 2004). sekolah shuffah juga menawarkan pelajaran dasar-dasar menghitung. Sedangkan kuttab atau maktab berarti tempat untuk menulis atau tempat dimana dilangsungkan kegiatan tulis menulis. geneologi dan ilmu filsafat. Kegiatan di halaqah ini tidak khusus untuk megajarkan atau mendiskusikan ilmu agama.Halaqah artinya lingkaran. Hitti mengatakan bahwa kurikulum pendidikan dikuttab ini berorientasi kepada alqur’an sebagai suatu tex book. 2. hal ini mencakup pengajaran membaca dan menulis. SuffahPada masa Rasulullah SAW. Raja Grafika Persada. h.3 Lembaga-lembaga pendidikan sebelum madrasahAdapun lembaga-lembaga pendidikan islam yang sebelum kebangkitan madrasah pada masa klasik. termasuk filsafat. kedokteran. Artinya proses belajar mengajar disini dilaksanakan dimana murid dan meringkari gurunya. 3 Abuddin Nata. khususnya yang berkaitan dengan Nabi SAW.Philip K.Kuttab atau maktab berasal dari kata dasar yang sama. adalah:3 1. suffah adalah suatu tempat yang dipakai untuk aktivitas pendidikan biasanya tempat ini menyediakan pemondokan bagi pendatang baru dan mereka yang tergolong miskin disini para siswa diajari membaca dan menghafal al-qur’an secara benar dan hukum islam dibawah bimbingan langsung dari Nabi. yaitu kuttab yang mengajarkan pengetahuan non agama (secular learning) dan kuttab yang mengajarkan ilmu agama (religius learning). Sejarah Nabi hadits. kaligrafi.

yang lebih penting adalah sebagai lembaga pendidikan. terlebih lagi pada saat masyarakat islam mengalami kemajuan.Majlis al-adabg. Toko-toko buku dan perpustakaan. masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kaum muslimin. khotib dan iman masjid. Rumah sebenarnya bukan temapat yang nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. seperti. majlis berarti sesi dimana aktivitas pengajaran atau berlangsung. menurut Muniruddin Ahmad ada 7 (tujuh) macam majlis. qodhi. Semenjak berdirinya di zaman Nabi SAW. seperti.Majlis muzakarahe. Ribarth. khan al narsi yang berlokasi di alun-alun karkh di bagdad. 9. majlis digunakan sebagai kegiatan transfer ilmu pengetahuan sebagai majlis banyak ragamnya. namun para ulama dizaman klasik banyak yang mempergunakan rumahnya secara ikhlas untuk kegiatan belajar mengajar dan pengembangan ilmu pengetahuan.Majlis al-tadrisc.Kurikulum pendidikan dimasjid biasanya merupakan tumpuan pemerintah untuk memperoleh pejabat-penjabat pemerintah. 6. Namun. Masjid. Pada perkembangan berikutnya disaat dunia pendidikan islam mengalami zaman keemasan. mulanya ia merujuk pada arti tempat-tempat pelaksanakan belajar mengajar.Toko-toko buku memiliki peranan penting dalam kegiatan keilmuan islam. 7. Majlis. Urgensi masyarakat terhadap masjid menjadi semakin kompleks.4 4. Khan biasanya difungsikan sebagai penyimpanan barang-barang dalam jumlah besar atau sebagai sarana komersial yang memiliki banyak toko. Rumah – Ulama. sebagai berikut:a. hal ini menyebabkan karakteristik masjid berkembang menjadi dua bentuk yaitu mesjid sebagai tempat sholat jum’at atau jami dan masjis biasa.Seiring dengan perkembangan pengetahuan dalam islam.Majlis al-syu’araf.Majlis al-manazharahd. pada awalnya memang hanya manjual buku- . baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Khan.Majlis al-haditsb.Perkembangan masjid sangat signifikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Istilah majlis telah dipakai dalam pendidikan sejak abad pertama islam. 8.Majlis al-fatwa dan al-nazar 5. Ribath adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengkonsentrasikan diri untuk semata-mata ibadah.

madrasah itu kurang dikenal mengingat motivasi pendirian madrasah itu sendiri pada waktu itu masih bersifat ahliyah (keluarga) berdasarkan .5 buku. b. dan mereka tetap mempertahankan keaslian dan kemurnian bahasa arab. Paling tidak ada 3 teori tentang timbulnya madrasah: a. tetapi berikutnya menjadi sarana untuk berdiskusi dan berdebat. 10.Madrasah sudah eksis semenjak awal islam seperti bait al-hikmah yang didirikan Al-Makmun di Bagdad abad ke-3 H. Rumah sakit.Disamping tokobuku. perpustakan juga memilki peranan penting dalam kegiatan transfer keilmuan islam. percabaan dalam bidang kedokteran dan obat-oibatan dilaksanakan sehingga ilmu kedoteran dan obat-obatan cukup pesat. c.Madrasah selalu dikaitkan dengan nama nidzam al-mulk (W. Badiah (padang pasir.Madrasah1.Sejarah dan motivasi pendirian madrasahBeberapa paradigma dapat digunakan dalam memandang sejarah dan motivasi pendirian madrasah. Sehingga banyak anak-anak khulifah.Rumah sakit juga merupan tempat praktikum sekolah kedoteran yang didirikan diluar rumah sakit.Dari informasi diterima diatas dapat diketahui bahwa madrasah yang pertama di Nisyapur. Oleh karena itu badiah-badiah menjadi pusat untuk pelajaran bahasa arab yang asli dan murni. ia berasumsi bahwa madrasah pertama adalah madrasah nizhamiyah yang didirikan tahun 457 H. dusun tempat tinggal badui).Menurut al-makrizi. rumah sakit juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan . 11. Dengan begitu badiah-badiah telah berfungsi sebagai lembaga pendidikan. bahkan pertemuan rutin sering dirancang dan dilaksanakan disitu. Badiah merupakan sumber bahasa arab yang asli dan murni. Rumah sakit pada zaman klasik bukan saja berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit. dengan usahanya membangun madrasah nizhamiyah diberbagai kota utama daerah kekuasaan saljuk begituh dominannya peran nidzam al-mulk adalah orang pertama yang membangun madrasah. 485 H/1092 M). Pada masa itu. tetapi juga mendidik tenaga-tenaga yang berhungan dengan perawatan dan pengobatan. Namun demikian. ulama-ulama dan para ahli ilmu pengetahuan pergi kebadiah-badiah dalam rangka mempelajari bahasa dan kesusastraan arab. b. salah seorang wajir dinasti saljuk sejak 456 H/1068 M sampai dengan wafatnya.

maka pendidikan islam mesasuki periode baru. Agar tidak kegiatan ibadah. Yaitu pendidikan menjadi fungsi bagi negara dan madrasah-madrasah dilembagakan untuk tujuan pendidikan sektarian dan indoktrinasi politik. Diantara madrasah Abu Hanifah. kurikulum. menurutnya madrasah sebagai konsekuensi logis dari semakin ramainya pengajian di masjid yang fungsi utamanya adalah ibadah.Madrasah Nizhamiyah. Pada awal telah berdiri madrasah yang menjadi cikal bakal munculnya madrasah nizamiyah. . dan merupakan karakteristik tradisi pendidikan islam sebagai suatu lembaga pendidikan resmi dengan sistem asrama.3. ini bukan berarti bahwa sejak awal perkembangannya islam tidak mempunyai lembaga pendidikan dan pengajaran. Hal ini mengakibatkan pelacakan informasi tentang permasalahan tersebut kurang lengkap. Namun sayang para sejarawan tidak cukup tertarik berbicara madrasan di Mekah dan Madinah. madrasah sa’idiyah dan madrasah yang terdapat di Khusan.Meskipun madrasah sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran didunia islam baru timbul sekitara abad ke-14 H. dibuatlah tempat khusus untuk belajar yang dikenal madrasah. Lahirnya lembaga pendidikan formal dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang pada awalnya berlangsung di mesjid-mesjid. Disisi lain. Tetapi keterkaitan dengan standarisasi dan pelestarian ajaran kurang mampu menunjang pengembangan ilmu dan penelitian yang inofatif. Pemerintah atau penguasa ikut terlibat didalam menentukan tujuan.Madrasah nizhamiyah merupakan pertotipe awal bagi lembaga pendidikan tinggi. syalabi mengemukakan bahwa perkembangan dari masjid ke madrasah terjadi secara tidak langsung. misalnya madrasah al-baihaqiyah. Informasi tentang madrasah mendapat dukungan banyak dari berbagai leteratur. 2. madrasah tyersebut berada diwilayah Persia.Dengan berdirinya madrasah.Lebih lanjut secara kuantitatif madrasah di Mekah lebih banyak dibandingkan di Madinah.6 wakaf keluarga dan sejarah baru mencatat sesuatu bila telah menjadi fenomena yang meluas. ia juga dianggap sebagai tonggak baru dalam penyelenggaraan pendidikan islam. sarana fisik dan lain-lain. tepatnya di daerah Nisyapur. pendanaan.Kendati madrasah nizhamiyah mampu melestarikan tradisi keilmuan dan menyebarkan ajaran islam dalam persi tertentu.Madrasah di Mekah dan Madinah. tenaga pengajar.

penghormatan kepada guru semakin tinggi terhadap guru sekolah menengah dan pendidikan tinggi.c.4 b) Organisasi guru Keberadaan guru mempunyai pengaruh yang penting dalam suatu pemerintahan. di Persia: penghormatan kepada guru merupakan suatu tradisi lama dalam pendidikan zoroastrian. Semuanya ditutup dengan jubah atau aba mantel luar dan taylasan diatas surban. tradisi ini dilanjutkan kedalam periode islam. madrasah muzhafariah.Ada enam tipe guru yaitu muallim. ustad. rompi. Kehidupan guru a) Guru dalam pendidikan muslim Tinggi rendahnya penghormatan terhadap guru pada awal abad-abad pendidikan muslim tergantung atas dua faktor. b. yaitu: 1. Guru-guru sekolah dasar kurang dihargai karena pengetahuannya yang amat sederhana dan karena tingkat pendidikan tampaknya sudah menjadi daya tarik. sedangkan madrasah megah yang dijumpai di Mekah adalah madrasah qoi’it bey. 2. mu’addib. syaikh atau guru besar adalah julukan khusus yang menggambarkan keunggulan akademis atau teologis. Tingkatan dimana ia belajar. imam. celana lebar.Pakaian guru Selama pemerintahan abbasiyah para guru mengikuti gaya Persia. imam adalah guru agama tertinggi. mengenakan tutup kepala Persia. adalah julukan untuk guru-guru sekolah dasar dan menengah. madrasah ursufiyah. Tempat dimana dia mengajar.. C.7 Maliki. bahkan kekuasaannya mempunyai andil yang besar dalam kekuasaan kholifah. Ia sama dengan asisten profesor dan membantu mahasiswa menjelaskan hal-hal yang sulit mengenai kuliah yang diberikan profesornya. 152 . Biasanya. belum lagi termasuk guru pribadi dan para muaiyyid atau asisten (guru-guru yunior). mudarris. rok. arti harfiyahnya orang yang beradab atau guru adab. Cit. mudarris adalah satu julukan propesional untuk seorang murid atau pembantu. h. karena 4 Abuddin Nata. mu’addib. syaikh. Muallim biasanya julukan bagi guru sekolah dasar. dan jaket. Op.Tipe-tipe guru. didirikan oleh Sultan Mamluk di Mesir.

Dengan demikian pola yang dimunculkan bernuansa demokratis. b. Pola al uswah al hasanah Pada pendidikan islam klasik. pola interaksi seperti ini membuat guru menghargai potensi yang dimiliki anak. 4.Pada pola ini guru senantiasa bersikap: a. yaitu pola keikhlasan. khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberian izin untuk menjadi pengajar di masjid. dan menganggap interaksi itu berlangsung sesuai dengan panggilan jiwa dan untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. Pola Lemah lembut dalam proses belajar mengajar.Pola interaksi guru dan siswa pada pendidikan islam klasik 1. interaksi yang terjadi antara guru dan siswa tidak hanya terjadi pada proses belajar . 3. artinya mereka mempunyai tanggung jawab yang penuh dalam pendidikan tersebut. 5. Pola kekeluargaanPada masa ini guru memposisikan dirinya dan siswa seperti orang tua dan anak. kesederajatanGuru dalam interaksinya senantiasa hukuman pada anak. 2. 3. guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menyampaikan sesuatu yang belum dimengerti. dan mencurahkan kasih sayang seperti menyayangi anak sendiri. pola kesederajatan dan pola uswatun hasanah. pola kekeluargaan. Pola keikhlasanPola keikhlasan mengandung makna bahwa interaksi yang berlangsung bertujuan agar siswa dapat menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkan tanpa mengharap ganjaran materi dari interaksi tersebut. Pola sikap guru terhadap siswa dalam interaksi edukatif pada pendidikan islam klasik.Bentuk pola sikap guru pada pendidikan islam klasik berdasarkan pada nilai-nilai hubungan yang ada pada pola bentuk sikap Rasulullah dan Sahabat dalam mendakwahkan islam. Bijaksana dalam memberikan pujian atau hadiah dan Guru tidak bersikap pilih kasih. memunculkan sikap tawadhu terhadap siswanya. c.8 guru terhimpun dalam suatu organisasi yang mempunyai fower yang dapat mengendalikan kepentingan kholifah.

jika bertamu kerumah guru hendaknya tidak mengetuk pintu. b)Ketaatan terhadap keluarga guru. 2.Pendidikan islam pada masa ini sudah mengenal beberapa bentuk komunikasi dalam proses belajar mengajar.a. 76-77 .9 mengajar. tetapi hanya satu tingkat yang bermula dikuttab dan berakhir didiskusi halaqah. maka siswa dalam interaksi dengan guru merupakan upaya mencari ridhonya (kerelaan hatinya).Gambaran ketaatan siswa dalam interaksinya dengan guru dibagi 2 (dua). dimana guru menjadi agen moral sekaligus model. menghormati guru dan semua orang yang mempunyai ikatan keluarga dengan guru. Pola ketaatan Ketaatan seorang siswa terhadap gurunya membawa barokah dalam proses pencarian ilmu. yaitu: 1. yaitu jangan berjalan didepan guru. Pola kasih sayang Menurut ibn naiskawaih. seorang guru bertindak sebagai instruktur dan senantiasa mendorong siswa untuk lebih menghapal. siswa dan siswa. Kontribusi Islam atas Dunia Intelektual Barat. (Surabaya: Risalah Gusti. tetapi siswa dan guru. kewajiban antara siswa terhadap guru berada diantara cinta terhadap Allah dan cinta kepada orang tua. yaitu: a)Ketaatan terhadap guru secara langsung. karena menurut Ibnu Miskawaih. 5 Mehdi Nakosteen. tetapi cukup menunggu diluar. h. Pola satu arah Pada pola komunikasi terjadi hanya satu arah. tidak ada tingkatan dalam pendidikan islam. Pola banyak arahPola ini komunikasi terjadi tidak hanya antara guru dan siswa.5 Dari moral yang diajarkan. Tidak ada kurikulum khusus yang diikuti oleh seluruh umat islam. guru merupakan penyebab eksistensi hakiki kita dan penyebab kita memperoleh kebahagiaan sempurna.Pola komunikasi guru dan siswa dalam proses belajar mengejar pada pendidikan islam klasik. D.3. Pola sikap siswa terhadap guru dalam interaksi edukatif1. Kurikulum pendidikan islam Kurikulum pendidikan islam sebelum berdirinya madrasah.Kurikulum pendidikan rendah Sebelum berdirinya madrasah. 2003). Ini berlangsung dalam diskusi dan perdebatan masalah-masalah ilmiah. dan lain-lain. Untuk itu. tetapi berlangsung juga di tengah masyarakat.

arsitektur. Kurikulum setelah berdirinya madrasah. Di istana orang tua (para pembesar istana) adalah yang membuat rencana pelajaran tersebut sesuai dengan anaknya dan tujuan yang dikehendaki. etika. sulap.Kurikulum pendidikan tinggi. jurusan ilmu-ilmu agama dan jurusan ilmu pengetahuan. cara bergaul dengan masyarakat disamping pengetahuan pokok. tahun 976) meringkas kurikulum agama sebagai berikut: Ilmu Fiqih. mereka meyelidiki setip cabang ilmu pengetahuan manusia. Namun demikian. sosiologi. dagang.Sejalan dengan perkembangan zaman dan tingkat kebutuhan. ilmu tentang tanda dan isyarat. geometri. ilmu nahwu. filsafat. matematika. baik psikologi. hukum. logika. teologi. ilmu hitung. sejarah. aktivitasaktivitas kebudayaan pendidikan islam tidak mengizinkan teologi dan dugma membatasi ilmu pengetahuan mereka.2) Ilmu-ilmu filosofis: matematika. historiografi.Al-Khuwarazmi (Yusuf alkutub.Kurikulum pendidikan tinggi. karena sebuah kurikulum dibuat tidak akan pernah lepas dari faktor sosiologis. dan lain-lain. musik. Pada zaman keemasan islam. kedokteran. arti baca gramatika. dan sebagainya. syair dan bahasa. logika. kimia. peperangan-peperangan. demikian juga guru tidak mewajibkan kepada mahasiswa untuk mengikuti kurikulum tertentu. sejarah.Sedangkan kurikulum yang ditawarkan oleh Ibnu Sina untuk tingkat ini adalah mengajari al-qur’an. astronomi. seni. seperti al-qur’an.Kurikulum pendidikan tingkat ini dibagi kepada dua jurusan. ilmu sihir. ada perbedaan antara kuttab-kuttab yang diperuntukanbagi masyarakat umum yang ada diistana. ilmu angka-angka. ilmu arudh. dan sebagainya.b. aritmatika dan hukum-hukum geometri.Ikhwan AlAhafa mengklasifikasikan ilmu-ilmu umum kepada: 1)Disiplin-disiplin umum: tulis baca. ilmu kitabah (sekretaris). ekonomis masyarakat yang melingkupinya. kesustraan. berpariasi tergantung pada syaikh yang mau mengajar para mahasiswa tidak terikat untuk mempelajari mata pelajaran tertentu.10 dilembaga kuttab biasanya diajarkan membaca dan menulis disamping al-qur’an. satra. Rencana pelajaran untuk pendidikan istana ialah pidato. jimat. Kurikulum pada tingkat ini bervariasi tergantung pada tingkat kebutuhan masyarakat. politis. ilmu kalam. karena anak-anak dari segi fisik dan mental telah siap menerima pendiktean. mendirikan . kadang diajarkan bahasa nahwu dan arudh.

tapi pada sisi lain membawa dampak yang buruk bagi dunia pendidikan setelah hegomoni negara terlalu kuat terhadap madrasah ini. Tetapi juga ilmu pengetahuan agama. interpretasi tradisional dengan mengambil interpretasi dari Nabi SAW dan para sahabatnya. mereka yang punya minat besar terhadap ilmu-ilmu ini terpaksa belajar sendiri-sendiri. tafsir bi al-ra’yi yaitu metode rasional yang lebih banyak bertumpu kepada pendapat dan pikiran dari pada hadis dan pendapat sahabat. Imam Abu Hanifah (700-767 M) dalam pendapat-pendapat hukumnya di pengaruhi ole perkembangan yang terjadi di Kuffah.11 madrasah dianggap krusial. hal yang sama juga terlihat dalam ilmu fiqh. Umpamanya Nuruddin Mahmud bin Zanki telah mendirikan di Damaskus dan Halab beberapa madrasah untuk mazhab Hanafi dan Syafi’i dan telah dibangun juga sebuah madrasah untuk mazhab ini di kota Mesir. Perkembangan Ilmu Keislaman Pengaruh dari kebudayaan bangsa yang sudah maju. Kedua metode ini memang berkembang pada masa pemerintahan Abbasiyah. dan terutama dalam ilmu teologi perkembangan logika dikalangan umat islam sangat mempengaruhi perkembangan dua bidang ilmu tersebut. pada satu sisi. sejak awal sudah dikenal dua metode penafsiran.Imam-imam mazhab hukum yang empat hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama. ilmu-ilmu profan yang sangat dicurigai dihapus dari kurikulum madrasah. tafsir bi al-ma’tsur yaitu.Berdirinya madrasah. kota yang berada ditengah-tengah kebudayaan Persia yang . pertama. E. Karenanya ilmu-ilmu profan banyak berkembang di lembaga nonformal. bukan saja membawa kemajuan dibidang ilmu pengetahuan umum. terutama melalui gerakan terjemahan. akan tetapi jelas sekali bahwa tafsir dengan metode bi al ra’yi (tafsir rasional). Dalam bidang tafsir. ”pemakruhan” penggunaan nalar setelah runtuhnya Mu’tazilah. sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiranfilsafat dan ilmu pengetahuan. Akibatnya kurikulum madrasah ini dibatasi hanya pada wilayah hukum (fiqih) dan teologi. Kedua. Pendirian lembaga pendidikan tinggi islam ini terjadi di bawah patronase wazir Nizam Al-Mulk (1064 M). Biasanya sebuah madrasah dibangun untuk seorang ahli fiqih yang termasyhur dalam suatu mazhab yang empat. merupakan sumbangan islam bagi peradaban sesudahnya.

dan lain-lain). arudl. penulisan hadis juga berkembang pesat pada masa bani Abbas. Hal itu mungkin terutama disebabkan oleh tersedianya pasilitas dan transportasi. Perkembangan Ilmu-ilmu Non Keislaman (Kedokteran. Inti ajarannya adalah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan meninggalkan kesenangan perhiasan dunia dan bersembunyi diri beribadah. akan tetapi karena pengikutnya tidak berkembang pemikiran dan mazhab itu hilang bersama berlalunya zaman. ilmu kedokteran juga sempat mencapai masa keemasannya. akan tetapi perkembangan pemikirannya masih terbatas. Para Ilmuan Muslim dan Kepakarannya Kedokteran Seiring dengan ilmu-ilmu lain. Pendapat dua tokoh mazhab hukum ditengahi oleh imam Syafi’i (767-820 M) dan imam Ahmad ibn Hambal (780855 M). pada masa pemerintahan bani Abbas banyak mujtahid mutlak lain yang mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan mendirikan mazhabnya pula. Muridnya dan sekaligus pelanjutnya. sehingga memudahkan para pencari dan penulis hadis bekerja. Filsafat. Selain itu dalam bidang sastra. Namun pemikirannya yang sudah kompleks dan sempurna baru dirumuskanpada masa pemerintahan bani Abbas periode pertama.Berbeda dengan Abu Hanifah. bayan. murji’ah. F. Dan pada zaman bani Abbasiyah juga ilmu tasawuf dan ilmu bahasa mengalami kemajuan. daulah Abbasiyah telah melahirkan banyak dokter . Teologi rasional mu’tazilah muncul diujung pemerintahan bani Umayah. menjadi Qodhi Al-Qudhal dizaman Harun Al-Rasyid. karena bahasa arab semakin berkembang memerlukan ilmu bahsa yang menyeluruh. badi’. Ilmu bahasa pada daulah bani Abbasiyah berkembang dengan pesat. ma’any. Abu Yusuf. dan lain-lain.Aliran teologi sudah ada sejak masa bani Umayah. Disamping empat pendiri mazhab besar tersebut. imam Malik (713-795 M) banyak menggunakan hadis dan tradisi masyarakat madmah. shorof. dan mu’tazilah.12 hidup kemasyarakatannya telah mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi.dalam ilmu bahasa ini didalamnya mencakup ilmu nahwu. seperti khawarij. dan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur’an. Astronomi. ilmu tasawuf adalah ilmu syari’at. karena itu mazhab ini lebih banyak menggunakan pemikiran rasional dari pada hadis.

juga ilmu-ilmu lai. h. direktur rumah sakit Yunde Shafur. Diantaranya sekolah tinggi kedokteran yang terkenal: 1. dokter ahli penyakit campak dan cacar.Qur’an fi al rhibb yang merupakan ensiklopedi kedokteran paling besar dalam sejarah. 3. dan dia juga orang pertam yang menyusun buku mengenai kedokteran anak. Hunain bin Ishak (194-264 H/ 810-878 M) seoranng ahli Abu Zakaria Ar-Razy kepala rumah sakit di Bagdad dan seorang pada masa itu antara lain: rumah sakit Yunde Shafur. 607 7 Mahrus As’ad . penyakit mata ternama. Ilmu Pendidikan dalam Persepektif islam .13 ternama. begitulah rumah-rumah sakit besar yang berfungsiselain sebagai perawatan para pasien. Ia seorang ilmuan yang multi dimensi. Sekolah-sekolah tinggi kedokteran banyak didirikan diberbagai tempat.6 Ibnu Sina (370-428 H/ 980-1037 M). (Bandung: Remaja Rosdakarya 2000).juga sebagai ajang peraktek para dokter dan calon dokter. Ibnu Sina berhasil menemukan sistem peredaran darah pada manusia diantara karyanya adalah Al. .Adapun para dokter yang populer Abu Zakaria Yuhana bin Miskawaih. Sebab itulah lahirla filsafat islam yang akhirnya menjadi bintangnya dunia filsafat diantara para ahli filsafat. seorang ahli formasi di Sabur bin sahal. 2. Filsafat Melalui proses penerjemahan buku-buku filsafat yang berbahasa Yunani para ulama muslim banyak mendalami dan mengkaji filsafat serta mengadakan perubahan serta perbaikan sesuai dengan ajaran islam.cit. Op. Yang terkenal pada waktu itu adalah: 7 6 Ahmad Tafsir.. yakni selain mengasai ilmu kedokteran. seperti filsafat dan sosiologi. 1) 2) 3) 4) Sekolah tinggi kedokteran di Yunde Shafur (Iran) Sekolah tinggi kedokteran di Harran (Syria) Sekolah tinggi kedokteran di Bagdad.

14 1. Kaldan. Rahyan Al Bairuny. Ilmu AstronomiIlmu astronomi atau perbintangan berkembang dengan baik. seorang ahli astronomi yang terkenal dimasanya. seorang astronomi. Al-Fazzari. Abu Nasr Al-Faraby (390 H/961 M). Al-Ghazali (450-505 H/1058-1101 M). Ibnu Rusyd di barat lebih dikenal dengan nama Averoes. sehingga disana terdapat aliran yang disebut averroisme. seorang menemukan jalan ketiga dari bulan. Mizanul Amald. Ihyaulumuddin Mahkun Nazarf.Ilmu Matematika Bidang ilmu matematika juga mengalami kemajuan pesat. dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles dan karyanya tak kurang dari 12 buah buku. banyak berpengaruh di barat dalam bidang filsafat. logika. Al-battani atau Albatagnius. yakni alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Miyazul Ilmi. etika. Abu Mansyur Al Falaky. 2. yakni dari suku kindah. Tahafutul Falasifahc. 3. Persia. kaum muslimin pada masa bani Abbasiyah mempunyai modal yang terbesar dalam mengembanngkan ilmu perhitungan. kenegaraan. ia adalah satu-satunya filosof berkebangsaan asli arab. seorang ahli ilmu falaq. dang. jalan kesatu dan kedua telah ditemukan oleh ilmuan yang berkebangsaan Yunani. 4. beliau dijuluki sebagai hujjatul islam. Abu Ishak Al-Kindi (1994-260 H/809-873 M). Maqashidul Falasifah 4. disamping observatorium milik pribadi ilmuan. karya-karyanya tidak kurang dari 236 buah buku. Untuk mendukung perkembangan ilmu ini. Diantara para ahli ilmu astronomi pada masa ini adalah: 1. seorang pencipta atrolobe. 2. Ilmu bintang memegang peranan penting dalam menentukan garis politik para khalifah dan amir. Mereka menggodok dan mempersatukan aliran-aliran ilmu bintang yang berasal atau dianut oleh Yunani. diantara para tokohnya yaitu: . Abul Wafak. Dan ilmu falak arab jahiliyah. karyanya tidak kurang dari 70 buah diantaranya:a. India. Al Munqidz Minadlalalb. Al Farabi banyak menulis buku tentang filsafat. para khalifah telah banyak membangun observatorium diberbagai kota. jiwa. 3. bahkan sampai mencapai puncaknya..

Dan dia juga yang menemukan angka nol. 2. tetapi yang paling terkenal adalah ibnu Baithar. Al-Khawarizmi. Penutup Demikianlah isi makalah kami ini semoga dengan hadirnya makalah ini dapat memberikan pengetahuan tentang sejarah pendidikan islam. karyanya adalah Almughni (memuat tentang obat-obatan) dan lain-lain. seorang insinyur dan arsitek kota Bagdad.8 Masa dinasti Abbasiyah sebenarnya sangat banyak. h. Kami sebagai pemakalah menyadari bahwa masih ada kesalahan dan kekurangan baik dari isi maupun karya ilmiah. Ia adalah seorang ilmuan farmasi yang produktif menulis. G. 26-27 .15 1. untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pengetahuan kita tentang ini. seorang pakar matematika muslim yang mengarang buku AlGebra (Al-jabar). 8 Ibid. Umar Al Farukhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful