You are on page 1of 1

OPINION HULYO 18,2019

ang mga balitang ito. lbig lang mabawi ni Cojuangco ang pa-
mumuno sa Philippine Olympic Committee (pOC) upang
makontrol ang pondo ng SEA Games.
.Sa totoo lang, ang Pangulong Duterte mismo ang nag-
palabas ng Memorandum Circutar No.56 noong Eneio
25. lnaatasan dito ang lahat ng government agiencies,
maging mga government-owned and controlled aorpora-
Target: pondo ng tions, na ibigay ang buong suporta sa philippine SEA
30th Asian Games Games Oganizational Committee Foundation anc.
Nakasaad dito na ang PHISGOC lnc. ay isang "non-
FAKE news: Binawi raw ni Panqulonq Duterte ano su- stock. non-profit organDation" "created to oversiee the
porta s€ Philippine Southeast Alian Games Orgairiza- preparatiorig ang execution o{ the Philippines' hosting of
tional Committee (PHISGOC) n6 pinamumuriuai ni in- the 30th SEA Games in 2019." Klaro ing
sinasabf ng
coming Speaker Taguig-Pateros Congrgtisman Alan peter circular. Nakalimutan ba nina Crjuangco na inaprubahan
Cayetano. lyan ang ipinakakalat ng grupo ni peping Co- ng Pangulong Duterte ang karagdagang pondo
juangco. Anang aking scurce, ito'y para makontrol ang billion para
na p1-
sa $EA Games dahil sa pakiusap ni Caye-
bilyung pisong pondo sa 30th Asian (SEA) Games ni tano na nagpaliwanag sa Gabinete kung ano
gaganapin ang mga
sa bansa sa darating ng Nobyembre. preparasyon para sa darating na palaro? lto ay pandag-
Anang grupo, hindi sang-ayon si Duterte sa ginagawa dag sa badyet ng SEA Gam6s ddhit ps-bittiori tanq an-q
ng Uommitte^e para m€gtagumpay ang hosting ng pilipi-
nas ng SEA Games. Malayo iyan sa katototranan. tsa tairg lqqryqalran ng Kongreso sa P7.s-bittion na hiniigi n6
P{ISGQC. para sa event na ito.
palang demolition iob taban kay Cayetano at sa pHlSGOd
AKSYON NGAYON... Muta pahina 4
Napagkasunduan din sa host din ang Pilipinas ng
Cabinet meeting na iyon na SEA Games, sinabi ni
a g Procurement Service Sports Commission chair-
ng Department of Budget man Harry Angping na
and Management (DBM) may P73.2 million ang hindi
ang tutulong sa PSC na naliquidate ni Cojuangco
makakalap ng supplies, sa ginamit na pondo sa
sporting goods and equip- SEA Games. Kaninong
ment at service contraclors bulsa kaya napunta ang
para sa SEA Games para pera? Sa halip na manira
matiyak na bawat sentimo at guluhin ang preparas-
ay hindi masasayang at ma- yon sa darating na sports
pupunta lang sa bulsa ng event, dapat manahimik
kung sinu-sino. na lang ang grupo ni co-
Noong 2005 nang nag- juangco.

Paae *