You are on page 1of 1

tll ga inino dnil I $i ilan Forrr Gayetano [ita n g

Pi I

susunod na House S[eater


Pa-
MATAPOS ieodorso ni niya
Pulse Asia
pinag-aralan.
dating Senador Kasunod
ngulong Rodrigo Duterte bilang sa listahan sina datin!
susunod na Tagapagsalita ng Presidente Jejgm.ar Blnay.
kasariaii,.iidad at - Sa larangan ng kakayahan
Bi'se Sa suivey nitong-Hunyo, karanasan,"naka"-aangit din si
l6 lumaki pa ing suiorta liay Cayerano laban ru ibu pung
Kamara de Representantes. porsiyenl.o: dating Speaker Cayetan6 sa 6i poriiyento n! naghahangad maging Spe"iker.-
at

lumalabas na si Taguig-Pareros Pantaleon Alvarez, 12 porsi- mga Pilipino. Nasa 52 porsi -eng
bigong -kinarakan ng
R€!. Ala[ Peler Cayetano din yento; Rep. Martin Romual- yeirto an! lamang niya ia pi- Tagui;-Pitero"s oa nanalo sa
pala ang pinili og nakararaming dez.5 porsiyento:at Rep. Lord iakaDalaph niyaig k;laban:si isaigiandslide victory noong
Pilipino para sa posisyon. Allan Velajco. I porsiyento, Alvarez ('ll o'orsi]yenro). Na- Mav"ll elections av mavkasal
. Ayon sa mga survey ng
mga_survey Pulse Kung susuriin.-
n'gPulse susuriin. si Cayetano kakuba ng 8 iorsiiento si R{-
iorsijento ;i Ro- *y',-
nayan ,u ui at p'".Ui;"g
lokal
sa tot pambinsdne
Asia noong Marso 23-27 at ang pinaboran sa lahat ng mualdez-ar'6 ooisivento si ouiitit<a. "i
- oI
Hunyo 24-30, nakuha niCaye- socio-economic class -Vetalco. eng iUi ay riatatutra Siyaaynaging konsehal, bise
tano ang nasa kalahali ng mga porsiyento sa_mga kabilaog sa ng-0. I perceit lamiirg. uiUrae rir iht';-iir"" .o;s;;:
boto sa kanitang mga poll. ma- Class ABC, porsiyenro sa Sa sirrveynaito. nanguang man. Dalawang bese; din
layung-malayo sa ibapang ma- Class D at 34 iorsiyento sa muli si Cayetano sa ljhat ni sivane n;eine i;ador. Dirhil
-,14 ,
tunog din na pangalan sa pag- Class E. socio-econ6mic class. eO porl airio, faya iivirg."gi"g hila;
ka-Speake= Pabor diD sa kanyang pagi- siyento sa class ABC. 63 'por- ng Sendao ui rn-ngtdo.-
Sa survey noong Marso,,t4 ging Holse Spealeringmga Fi- siyento sa Class D at 7l -Naging
porsiyento ang bumoto para sa lipino kung susuriin ayon sa siyenro sa Class E. Nanguniinr-
1r;ivi,iUro rin ng
rin Cabiriete-si Ciyetano. nangai
$ya sa geograp-bicat ar€as: 56 ngahulugang kaya niyang pag-
porsiyento sa Metro Manila, ugnayin ang mel lehislaiiBoit
68 porsiyento sa Luzon, 64 ehekuribong sangay ng gob-
porsiyento sa Visayas at 65 yemo.
po$iyento sa Mindanao. Maaari rin niyang katawa-
Ang resulta ng mga survey nin ang Kongresoatmaging ang
ay-nakabase sa p-anayam sa pilipinas sa pandaigdigang
1.200 representative adults lebel.
edad l8 pataas. Siya ay nagsilbing top dip-
Ang mga ho ay may +-2.8 lomat Dg bansa nang
porsiyentong erormargin ar 95 manungkulan siyaag Kalihi; ,
porsiyentong confidenie level. ng Ugnayang la;rlabis.

Paer {