You are on page 1of 1

ltcl Glilll $ P01lll0

preside ng Philippine Track Ang isa pang nakalimu- makakalap ng supplies, spor-
and Fleld Association (Patafa) tan na nina Coiuangco aY in" ting goods and equipment at
na nasangkot sa Garchitorena aprubahan ni Pang. Duterte service contractorc para sa
land scam, ang karagdagang Pondo na SEA Games para maliyak na
Ang hindi nila binabanggit P1 bilyon pala sa palarc da- bawat sentimo ay hindi masa-
ay si Pang. Dutede mismo ang hil sa pakiusap ni Cayetano sayar€ at mapupunta lang sa
nagpalabas ng Memorandum na siyang nagpallwanag sa bulsa ng kung sino-sino.
TALAGANG hindi papipigil gawa ng Cnmmittee Paa ma-
ging matagumpay ang pag- Circular No. 56 {oong\Enero harap ng Gabinete noong Tulad nang naganap no-
ang grupo ni Peping coiuang-
host ng Pilipinas ng SEA 25 na inuutusan ang lahat ng Mayo kung ano ang mga ong 2005, hosl din ang Pinas
co, na ngayon ay kasama pa
govemment agencies maging preparaEon para ito. lto ay ng SEA Games. 'Di ba1 naka'
ang dating Philippine Slods Games.
lsa lang palang demolilion qovenment-owned and con- pandagdag sa badyet ng suhan si Cojuangco ng mal-
Commission chairman na si
Popoy Juico; hanggat di na- job laban kay Cayehno at sa trolled conoralions, na ibigay SEA Games malapos na P5 versation? AYon sa dating
pasasakamay ang bilyon-bil- PHISGOC ang mga balitang ang buong suporta sa Philip- bilyon lang ang naaprubahan Philippine Sports Commission

yong pondo para sa 3othsouth- hindi raw awtoisado ng Pang" pine SEA Games oganizalion- ng Kongr€so sa P7.5 billion chairman Harry Angping, may
easl Asian Games na gaga- ulo ang PHISGOC na mama- al Committee Foundatin lnc. na hiningi ng PHISGOC. P73.2 miLyon ang hindi na-
hala sa pagsasaayos ng Pr€- para sa 'prsparation, organi- Kasama ni Cayelano sa liquidate ni Peping na Pondong
napin sa ating bansa sa No-
byembre. parasyon para sa sEA zaiion and holding ol tle 3&l. pag-present ng updates sa ginamit sa SEA Ganes noong

Pinalalabas ng kanpo nih Gamos dahil gobyerno raw Southeast Asian Games.' Pangulo at Gabinele sina taong iyon. Kaninong bulsa
na binawi raw ni Pang. Du- ang dapai na humahawak ng Nakalagay sa MC 56 na Bases Convelsion Develop- kaya napunta ang pera?
pinirmahan ni Exec, Sec. Sal- ment Authority president and Sa halip na ranira at gu-
tede ang suporta nito 6a Phil llabahong ito.
ippine Southeast Asian Hanggang ngayon, hindi vador Medialdsa by authority CEO Vinc€ Dizon at Execu- luhin ang spods event, dapat
Games otganizational Com- pa n sumusukosi cojuang- ol ths President, na ang PHIS- live Eoard member and PHIS- ay manahimik na lang sina
mittee (PHISGoC) na si Tagu- co sa plano niyang bawiin ang GOC lnc. ay isang 'non-stock, GOC chiel operating olficer Coiuangco at Juico. Tubuan
ig-Pateros Cong. Alan Petet leadership ng Philippine OlYm- non-profit organization"'clea- Ramon Suzara. naman saua ng mga konsen-
pic Commiltee at makonirol led to overcee th€ preparalions Napagkasunduan din sa sya ang mga ito. Bigyang
Cayetano ang chair.
Pinaglahi-tahi nila anq ang pondo ng SEA Games. and execution of the PhiliP- Cabinet meeting na ang Pre daan na ang tunay na Pagba-

sinabi umano ng Pangulo ukol Ngayo'y nalGkuha pa siya ng pines hosting ot the 3olhSEA curemeni service ng Depan- bago at malinis na Pama-
Games in 2019." 'Di ba mali- ment of Budget and [&nage malakad sa hrangan ng Phi-
sa PHISGoC al pinalabas na kasangga sa dati nyang !ad-
ner in cdme" na si Juic!, ang naw ang laman circulal? ment ang tutulong sa PSC na lippine sporis.
hindi ito sang-ayon sa gina'

Pte,e 4