TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MODEL REKA BENTUK PENGAJARA N
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105

1

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN

Terdapat

pelbagai

jenis

model

yang

dapat

diaplikasi

untuk

tujuan

pembangunan instruksi. Secara umumnya model-model tersebut dapat dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu untuk pembangunan instruksi di dalam kelas pembelajaran, di dalam pembangunan bahan pengajaran, dan di dalam pembangunan kurikulum atau kursus pembelajaran. Kertas kerja ini akan membincangkan model pembangunan instruksi untuk pembelajaran di dalam kelas yang lebih dikenali dengan kata ringkas :-

A.S.S.U.R.E. 

Menganalisa Pelajar (Analysis) Penyataan Objektif (State objective) Pemilihan Cara Instruksi, Media Dan Bahan Pengajaran (Select Method / Media), Penggunaan Media dan Bahan Pengajaran (Utilize), Penyertaan pelajar (Required Participation), Penilaian dan Kajian (Evaluation).
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105

2

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MODEL ASSURE 

Menganalisis Pelajar

Sebelum

pengajaran

dilakukan

maklumat-maklumat

berkaitan

pelajar

hendaklah diketahui dan dikumpulkan. Ini termasuklah maklumat umum ciri-ciri pelajar (seperti jantina, umur, dan bangsa), tahap kemahiran mereka (seperti tahap pengetahuan dan penguasaan pelbagai kemahiran) ,dan maklumat-maklumat yang berkaitan gaya pembelajaran mereka. Dalam langkah membuat analisis terhadap murid -murid, terdapat tiga perkarayang boleh dibuat analisis iaitu ciri -ciri umum pelajar, pengetahuan dan pengalaman sedia ada serta gaya pembelajaran pelajar. Ciri -ciri umum yang boleh dianalisis bagi tajuk Pendidikan Kesihatan ialah jantina, taraf sosio ekonomi dan petempatan / daerah /kawasan. Guru bolehlah menganalisis tahap penjagaan kesihatan dan kebersihan diri pelajar lelaki dan perempuan melalui rupa dan pakaian mereka. Seandainya rupa dan pakaian mereka kotor, maka dapat ditafsirkan bahawa tahap penjagaan kesihatan dan kebersihan diri adalah rendah dan begitulah sebaliknya. Selain itu, tahap penjagaan kesihatan dan kebersihan diri juga boleh dilihat melalui taraf sosio ekonomi keluarga murid-murid. Jika taraf sosio ekonomi
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105

3

Melalui penggunaan poster tersebut. Mereka juga akan berinteraksi bersama rakan-rakan mereka mengenai poster tersebut selain menunjukkan reaksi muka dan emosi yang menyentuh perasaan yang mengakibatkan mereka akan lebih rasa menyayangi keluarga mereka. guru menanya dan berbincang dengan murid mengenai keluarga mereka . Seandainya murid tinggal di kawasan pedalaman.Sebagai contoh. Dalam masa yang sama hasil-hasil pembelajaran juga dapat dirangka untuk memastikan para pelajar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang digariskan di dalam kurikulum. berinteraksi dan bertindakbalas secara emosi apabila melihat poster tersebut. murid -murid akan dapat menanggap. maka dapat diandaikan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan diri murid -murid adalah rendah dan begitulah sebaliknya. mengariskan kemahiran tingkah laku yang perlu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 4 . Seandainya ujian pra bertulis diadakan. Seandainya diadakan sesisoal jawab. guru bolehlah memasukkan beberapa soalan pengetahuan am berkaitan dengan tajuk bagi menguji tahap pengetahuan murid -murid. Guru juga boleh menganalisis gaya pembelajaran pelajar tentang tajuk Pendidikan Kesihatan melalui penggunaan media bercetak seperti poster keluarga bahagiai. Contohnya. dapat diandaikan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan diri mereka adalah rendah. Secara kasarnya penyataan objektif pembelajaran adalah mengetahui ciri-ciri kumpulan sasaran. Tahap pengetahuan dan pengalaman pelaj ar mengenai tajuk Pendidikan Kesihatan boleh diuji melalui sesi soal jawab atau ujian pra bertulis. guru bolehlah bertanya dan berbincang dengan murid mengenai tajuk Pendidikan Kesihatan bagi memanggil semula ingatan murid terhadap terhadap tajuk tersebut. dapat dilihat murid -murid akan menanggap bahawa keluarga bahagia akan menjamin kebahagian di dunia in i. Penyataan Objektif Apabila maklumat berkaitan pelajar dapat diperolehi ini akan memudahkan proses penyataan objektif dalam satu-satu kursus yang akan ditawarkan.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN keluarga murid-murid adalah rendah.

Guru bolehlah memanggil beberapa orang murid ke depan bagi membuat demonstrasi bersalaman dengan ibu bapa dan cara menyayangi dan menghargai ibu bapa kita . Objektif yang dibuat perlulah dinyata kan secara khusus yang menepati kehendak siapa yang hendak capai. bagaimana hendak capai dan ukuran tahap minimum yang hendak dicapai. Contoh bagi objektif kognitif.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dipraktikan. dan bahanbahan yang berasaskan komputer. Bagi tajuk Pendidikan Kesihatan . perakam suara. Pemilihan Cara Instruksi. Bagi tajuk Pendidikan Kesihatan. radio. filem. contoh kaedah yang dapat dijalankan adalah kaedah main peranan. murid-murid dapat menyatakan caracara atau langkah-langkah yang betul bagi membahagiakan keluarga masing masing. mensasarkan keadaan pembelajaran yang sesuai. Manakala bahan pengajaran adalah apa juga bentuk bahan yang boleh dimanfaatkan oleh para pelajar untuk menguasai objektifobjektif pembelajaran. komputer. Contoh bahan pengajaran ialah tape filem. Contoh media yang dapat digunakan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 5 . suara. Langkah seterusnya ialah dengan memilih cara penyampaian pengajaran atau instruksi yang sesuai agar dapat memenuhi kehendak objektif-objektif yang telah digariskan untuk ciri-ciri pelajar tertentu. Media Dan Bahan Pen gajaran. dan peti TV. objektif pembelajaran boleh dibahagikan kepada objektif kognitif dan objektif afektif. Sebahagian daripada bahan ini boleh dibeli di pasaran dan disesuaikan dengan kehendak pengajaran. dan mengetahui sekadar mana tahap kemahiran yang perlu dikuasai. Contoh bagi objektif afektif ialah murid -murid dapat menerapkan nilai tanggungjawab dalam keluarga masing -masing bagi mengeratkan lagi hubungan antara ahli keluarga. Sebahagian yang lain pula boleh dirangka cipta oleh guru untuk memenuhi kehendak para pelajarnya. Contoh media ialah bahan-bahan seperti gambar. apa yang hendak capai. dan kaset ataupun alat pengajaran seperti projektor LCD. Pemilihan media yang sesuai juga amat penting agar ianya selari dengan keperluan objektif dan kehendak pelajar tersebut. program komputer. alat pemain cereka DVD.

Guru juga perlu menyediakan hand -out yang mencukupi bagi setiap murid di dalam kelas. Bagi pengajaran tajuk Pendidikan Kesihatan . Kemudian. guru perlu menyediakan bahan yang betul. Dalam masa yang sama ianya dapat membiasakan para guru dalam penggunaan bahan-bahan tersebut dan tidak berasa kekok ketika proses penyampaian bahan dilakukan. Tayangan video ini akan membolehkan murid -murid lebih memahami dan nampak dengan jelas cara yang betul bgi menjaga hati dan perasaan ibu bapa serta mengetahui lebih jelas cara ingin menjadi murid yang baik. guru perlulah mengkaji bahan sumber seperti power point berfungsi sebelum digunakan semasa proses pengajaran dan pembelaja ran.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dalam pengajaran ta juk Pendidikan Kesihatan adalah seperti video mengenai tanggungjawab setiap ahli dalam keluarga bagi menjaga hubungan yang bahagia tanpa menhadapi masalah . para guru hendaklah memastikan terlebih dahulu bahawa bahan-bahan ini sesuai. Oleh yang demikian. Selepas itu. dapat berfungsi dengan baik dan boleh digunakan ketika proses penyampaian pengajaran dilakukan. para guru sewajarnya mempunyai pelan pilihan yang boleh dilakukan sewaktu bahan-bahan elektronik tersebut gagal berfungsi seperti yang diharapkan. Malah ketika bahan yang berbentuk elektronik digunakan. rancang penggunaan power point bagi memberi INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 6 . lengkap dan cukup untuk digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan Media Dan Bahan Pengajaran Bahan-bahan yang hendak digunakan hendaklah diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Ini bagi memastikan ianya berfungsi seperti yang diharapkan.

Ini termasuklah perkara-perkara seperti diskusi. Guru perlu menyediakan persekitaran yang sesuai dengan persembahan murid semasa menyanyikan lagu kelurga bahagia bersama -sama. soal jawab. Hal ini seterusnya dapat menigkatkan perubahan tingkah laku yang INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 7 . adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memikirkan cara bagaimana penyertaan pelajar ketika penyampaian dilakukan adalah menyeluruh dan tidak terbatas pada kumpulan pelajar tertentu sahaja. Dalam pengajaran tajuk Pendidikan Kesihatan . kerja dalam kumpulan. penggunaan bahan sumber seperti menyediakan segmen nyanyian lagu kanak-kanak dan main peranan akan dapat membantu meningkatkan serta mengekalkan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. dan aktiviti-aktiviti eksperimen.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN maklumat yang tepat kepada murid mengenai keluarga bahagia . Sebagai tenaga pengajar pelbagai cara boleh dipraktikan untuk memastikan penyertaan pelajar dalam proses pembelajaran. Penyertaan Pelajar Perkara yang perlu diingati oleh para guru ialah pelajar-pelajar akan dapat belajar dengan baik jika mereka terlibat aktif secaral angsung dalam proses pembelajaran. Interaksi dua hala ini adalah penting dan jangan sekali-kali diabaikan dalam rangka untuk mencapai objektif-objektif pembalajaran dengan jayanya. Pelajar yang pasif akan menghadapi kesukaran dalam menguasai pelajaran yang disampaikan. Malah di dalam pelanpengajaran.

menarik serta melibatkan semua orang murid. Selain itu.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN diharapkan iaitu murid -murid dapat mempraktikkan cara dan tanggungjawab bagi setiap ahli keluarga bagi melahirkan dan mebentuk keluarga yang b ahagia bagi setiap keluarga murid. menarik serta efektif. Perlu dipastikan bahawa isi yang disampaikan adalah ringkas tetapi padat. Dalam tajuk Pendidikan Kesihatan . Tayangan video dapat membolehkan murid -murid nampak dengan jelas sesuatu pembejaran. Keseluruhan langkah-langkah yang telah diutarakan di atas dapat INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 8 . aktiviti yang melibatkan murid perlulah bersifat baru. Media bercetak seperti poster juga sesuai digunakan semasa sesi induksi tajuk Pendidikan Kesihatan dengan menayangkan poster berkenaan masalah-masalah yang timbul akibat pengabaian menjadikan keluarga bahagia di dalam rumah . Penilaian Dan Kajian Langkah terakhir ini sering kali diabaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru boleh menayangkan pelbagai video berkenaan dengan tajuk seperti keluarga bahagia yang akan membawa kejayaan dalam hidup berdasarkan dengan pelaksanaan tanggungjawab masing -masing di dalam keluarga. Setiap bahan sumber perlualah sesuai mengikut tahap perkembangan murid di dalam kelas. Bagi mencapai tujuan ini. dapat diulang tayang seberapa kali yang mahu serta dapat menjana idea murid -murid. Jangan biarkan isi yang ingin disampaikan adalah meleret kerana hal ini akan membuat murid-murid berasa bosan. Guru perlulah memastikan suasana proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan sesuai. Contoh penglibatan murid-murid dalam pembelajaran tajuk Pendidikan Kesihatan adalah seperti sesi main peranan iaitu demonstrasi cara -cara yang boleh dilakukan bagi membahagiakan ibu bapa kita . boleh diadakan sesi pemerhatian video berkenaan keluarga bahagia serta sesi perbincangan selepas selesai proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan video semasa sesi induksi mengenai tajuk Pendidikan Kesihatan adalah sangat sesuai.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN diolah oleh semua guru akan tetapi guru yang baik ialah mereka yang dapat menilai semula adakah ianya efektif dan perlu diteruskan ataupun beberapa penambahbaikan perlu dilaksanakan untuk persembahan yang akan datang. Guru boleh mengajukan beberapa soalan kepada murid-murid bagi mengetahui apa yang telah diperolehi oleh murid -murid daripada sesi pengajaran dan pembelajran yang telah dijalankan. Sesi reflek si ini juga dapat membantu guru menilai kelemahan yang terdapat dalam pengajarannya INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 9 . Ada ketika rancangan pengajaran yang dirangka Nampak begitu sempurna. guru perlulah melakukan sesi refleksi bersama dengan murid-murid. namun sewaktu persembahan dilakukan beberapa masalah timbul seperti cara instruksi yang tidak sesuai. dan bahan pengajaran yang tidak sesuai dengan kehendak dan keperluan pelajar. Selepas tamat sesi pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Kesihatanyang bertajuk Pendidikan Kesihatan . alat pengajaran gagal berfungsi.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGA N PENGAJARA N HARIAN (RPH) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 10 .

4 ± Membina ayat tunggal. 3 ± Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. frasa serta sebutan intonasi yang baik dan betul.30 ± 11. Hasil pembelajaran : Fokus utama : 2.Menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. Aras 2 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 11 . 2 .Membaca dengan lancar dengan sebutan yang betul.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Tarikh Masa Tahun Mata Pelajaran Aras Tema Tajuk Objektif : 17 April 2008 : 10.30 pagi : 3 Arif : Bahasa Melayu : 1 dan 2 : Melancong Ke Sarawak : Bumi Kenyalang : Di akhir pengajaran dan pembel ajaran ini.1 Bercerita dengan menggunakan kata. murid dapat : 1 .

Aras 1 i Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ayat tunggal. dan menulis. Fokus Sampingan : 5.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Aras 1 i Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. SISTEM BAHASA : Tatabahasa : y y y y y Ayat aktif Ayat pasif Ayat penyata Ayat tanya Ayat tunggal Kosa kata : menurut kayangan pertanian INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 12 . 8. ii Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. KEMAHIRAN BAHASA : mendengar dan bertutur. dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang tajuk.2 Membina dan menulis perkataan. serta memahami perkara yang dibaca.membaca.

Kajian tempatan .Mendengar (b) Kemahiran berfikir .Menjana idea (c) Konstruktuvisme .Naturalis (d) ICT .Muzik .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN - sumpahan ibu negeri budaya dan adat resam maju PENGISIAN KURIKULUM : Ilmu .Membaca .Teori kecerdasan pelbagai .Penerokaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 13 .Mengesan lokasi .Interpersonal .Pendidikan moral Nilai murni ± Menghargai dan kasih sayang Kemahiran bernilai tambah : (a) Belajar cara belajar .Tutorial .

  Guru menunjukkan gambar mengenai negeri Sarawak. Murid menceritakan semula cerita yang diperdengarkan.   Guru memperdengarkan cerita ³Puteri Santubung Puteri Sejinjang´. Nilai dan pengajaran daripada cerita. gambar. komputer riba dan LCD. Berbincang tentang gambar. Langkah 1 (15 minit) Mengetahui asal-usul negeri Sarawak. Murid membaca teks petikan. Guru menerangkan tajuk pengajaran dan pembelajaran ialah ³Bumi Kenyalang´ . Guru bercerita tentang asal-usul negeri Sarawak. Guru menyerapakan nilai. Langkah 2 (10 minit) Menyebut membaca baik. . Guru dan murid bersoal jawab tentang negeri Sarawak. ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Induksi set (5 minit) Pengenalan tajuk. Teks petikan ³Bumi kenyalang´ Buku teks Menggunakan persembahan ³powerpoint´ Menggunakan persembahan ³powerpoint´ CATATAN kedudukan Langkah 3 (10 minit) Murid dapat bercerita dan menilai rakan. Mengaitkan dengan pembelajaran. lembaran kerja. mengetahui negeri di dalam   Guru menunjukkan gambar peta dan bendera negeri Sarawak. petikan. Guru bercerita tentang asal-usul negeri Sarawak dipanggil ³Bumi Kenyalang´ secara ringkas. dan dengan  Menyebut perkataan ³Bumi Kenyalang´ dengan betul. Murid menilai rakan bercerita. Gambar peta dan bendera negeri Sarawak di tayangkan. Murid pemulihan membaca teks dengan mengikut guru dan murid yang lain. Teks petikan ³Puteri Santubung Puteri Sejinjang´ Kasih Sayang Menghargai Langkah 4 (15 minit) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 14 .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHAN BANTU MENGAJAR : Buku teks. Murid Sarawak peta.

walaupun menghadapi masalah pada mulanya. Murid diberi lirik lagu. Refleksi : Murid-murid dapat mengikuti hampir kesemua ilmu yang disampaikan. Murid pemulihan diberi latihan tandakan jawapan yang betul.  Penutup Penutup Sosial Murid mendengar lagu dan menyanyi Murid mendengar lagu menerusi video. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 15 . Latihan pengayaan ³permainan bahasa´. (Lembaran Kerja) beramai-ramai. Mereka juga dapat membaca dengan sebutan dan juga intonasi dengan betul. makna dan perkataan juga dapat difahami hampir kesemuanya.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Membina tunggal. Murid menyanyikan lagu ³Puteri Santubung Puteri Sejinjang´ Video ³Lagu Puteri Santubung Puteri Sejinjang´ ayat Murid membina ayat tunggal berdasarkan gambar. mereka dapat juga bercerita dengan menggunakan sistem bahasa yang agak baik. Selain itu.

jangan lupa untuk melawat ´Waterfrontµ iaitu tebingan Sungai Sarawak yang indah.TEKNO OGI DA A ENGA A AN DAN EMBELA A AN LE E Negeri Sarawak dikenali sebagai ´Bumi Kenyalangµ dan terletak di Malaysia Timur. Ibu negeri Sarawak ialah Kuching. Negeri Sarawak kaya dengan budaya dan adat resamnya. Kita dapat melihat rumah panjang yang didiami oleh orang Iban di sana. Bandar Raya Kuching semakin maju pada masa ini. Kawasan ini merupakan sebuah IN TITUT PENDIDIKAN GU U KAMPU KOTA BHA U |EDU 3105 16 . Kita juga boleh melawat ke Gua Niah yang begitu popular di kalangan pelancong. Jika ke Bandar Raya Kuching.

Mereka ejinjang pula berjanji tidak akan bergaduh. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 17 . an engunjung. umpahan itu berlaku kerana mereka telah melanggar janji. kekasih Puteri antubung. enjaga kawasan pertanian. Puteri Puteri Puteri ejinjang kayangan. Pergaduhan itu berakhir dengan kedua-dua orang puteri itu disumpah menjadi gunung. Puteri amat cemburu akan Puteri erapi. khasnya ada hari cuti dan hujung PUTERI SANTUBUNG PUTERI SEJINJANG Menurut cerita rang-orang tua.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN kawasan kreasi yang sering enjadi inggu. Malangnya pada suatu hari. antubung berasa ifat cemburu itu ejinjang yang mencintai Putera menyebabkan mereka bergaduh. Orang arawak menceritakan kisah kedua-dua orang puteri itu di dalam lagu. Puteri antubung suka antubung dan anakala erupakan dua orang puteri yang turun dari enenun kain.

¡   elas : ««««««««««««««««.. ina ayat berdasarkan gambar yang diberi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------...TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tajuk : Melancong ke Sarawak Nama : ««««««««««««««««.------------------------ INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 18 .

um h te es B. W te f t A. P h B. ¦© ¢ 3. Ku t £¢ £¢ ¥£¢¦¢ £ ¢ ¢ A. Kit d p t me ih t ____________ y ¢ £ ¢ § ¢ ¢ £¢ ¢ ¢ didi mi eh ¥£¢§© ¥£¢ ¢ ¢ 2. b j B. b u C. A. Gu Ni h D. S t C. u m h p D.TEKNOLOGI DALAM PENGA A AN DAN PEMBELA A AN --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ysi Timu . Ne e i S k dike i seb ¢ ¥¢ ¦ T ¥£¢ £¢ ¢¤¢ £¢ ¢ £¢ d k j p y betu . Ibu e e i S k i h ____________ . Ke D. Ne e i _________ k y de bud y d d t es m y . Te e u k Ib . A. S k C. £©§ § ¢ ¢ ¢ ¢¤¢§¢ ¥£¢¦¢ £ § ¢ ¢¦¢¨ ¢¤¢§¢ § ¥ ¢ ¦ ¢¤¢§¢ £¢ ¥¥£ § £¢ £¢¦ ¥£¢ ¢ § ¥ § ¥ £ i ___________ d te et k di ©¦ ¥£¢ ¥£¢ £¢ ¢ § £¢£ ¥£¢ § ¢ § £¢ ¢ ¢ ¢ 19 . ¢ ¦§ £¢ £¢ ¥£ ¦¢ £ 1. bumi ke y B. Gu Ni h IN TITUT PENDIDIKAN GU U KAMPU KOTA BHA U |EDU 3105 ¢¦¢ ¢¤¢§¢ 4. bumi ke y C.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN D. Kedua-dua orang puteri itu disumpah men adi ««««. 4. Kuc ng S E R A P I E T KATA KUNCI : 1. Ruma pan ang didiami ole orang ««««. 2. Ibu neger Sarawak. Keka ih Puteri Santubong ialah Putera «««««. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 PERMAINAN BAHASA Q T V G B N U I W A A N G A A B E S D K G I E A G U N U N G Y N B A M R I A C T K G P U H N I A N A A Z C G V R I R L M U I E E L O I H K N H B 20 . 3.

Henti henti. Negeri arawak. eranok anok sik. atu harinya. ejinjang sayang. esah lama.       INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 21 . ertenun kain malam. Turun kayangan. Ulang # Ooo« sentubung puteri. Dapat dilawan. Penjaga gunung. Anak dak dewa. Duak kelai. angan mensia sayang.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LIRIK LAGU PUTERI SANTUBUNG PUTERI SEJINJANG Ooo« Puteri antubung. orang madah diri. Puteri ejinjang. agus agi. # Puteri antubung. Manic si ada. orang sik kalah. Menumbuk padi siang. Ooo« sejinjang puteri.

ampai gito ari. Pulo kerak. Lalu bertabur jadi. Asal berkawan. Duak puteri. Udah bermusuh. ejinjang sayang. Duak kelai. ejinjang kepalak. Aluk ke pipi. erpanjang panjang sayang. Ulang # Ooo« Puteri antubung.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Walau sampai kemati. Hingga terkena. Lalu di tikam. Pake ingatan. atang belida. Ulang # INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105  Puteri antubung Puteri        ejinjang 22 . ejinjang mengayun. adi musuhan. Tebik sentubung. Ulang # esah antubung. esah ejinjang. adi kenangan. epanjang jeman. Membalas juak. Tapi sentubung. Udah lejuknya. inek tok tinggal. Lalu bertukuknya.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Puteri antubung Puteri ejinjang PERSEMBA HAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 23 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MULTIMEDI A INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 24 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 25 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 26 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 27 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 28 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 29 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 30 .

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN MODEL ASSURE INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 31 .

S. gambar. y y Pemilihan Kaedah dan Bahan Media (Select Method / Media). y Rujuk RPH pada langkah 2. 4 ± Membina ayat tunggal. dan penutup. cara belajar. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 32 . murid dapat : 1 .Menyenaraikan isi penting dalam bahan bacaan. y KAEDAH PENGAJARAN : Belajar Konstruktivisme. lembaran kerja. Penilaian (Evaluation) y Rujuk RPH langkah 4 berdasarkan lembaran kerja. Analisa (Analysis) y y y y Bilangan pelajar : 20 orang (11 L. 2 . langkah 1. ICT.Membaca dengan lancar dengan sebutan yang betul. langkah 3. langkah 4. Kemahiran Berfikir. y Rujuk RPH pada set induksi. dan penutup. komputer riba dan LCD. kotak beracun.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BERDASARKAN MODEL ASSURE MODEL A.E. 3 ± Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.U. petikan. Penyertaan pelajar (Required Participation). Penggunaan (Utilize). 9 P) Tahun : 3 Arif Umur : 9 tahun Kesihatan pelajar : semua sihat Penyataan Objektif (State objective) y y y y y : Di akhir pengajaran dan pembelajaran ini. BBM : Buku teks.S.R.

pemilihan Bahan (Select Method / Media). Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. Ianya merupakan tugasan secara individu. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Haji Abdul Halim bin Konting ini dalam masa yang ditetapkan. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada semua guru pelatih bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (S ekolah Rendah). iaitu Analisa (Analysis) . Pada peringkat seterusnya. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. penggunaan (Utilize). Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar tentang cara penghasilan Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan model ASSURE . penyataan Objektif (State objective). dan penilaian (Evaluation). penyertaanpelajar (Required Participation). Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ¶soft-copy¶ tentang membina Rancangan Pengajaran Harian berdasarkan model ASSURE. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 33 . saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan l agi maklumat yang telah saya perolehi. saya tidak mempunyai sebarang masalah. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi m enyiapkan tugasan saya. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini.TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN REFLEKSI Alhamdulillah. Tugasan ini juga dikehendaki disediakan dalam bentuk persembahan elektronik iaitu µpowerpoint¶.

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN perkataan. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Bermula daripada penghasilan Rancangan Pengajaran Harian sehinggalah kepada pembinaan persembahan elektronik. Setelah semua maklumat siap sedia. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 34 . Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Walaupun keadaan ini berlaku. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. Pertamanya dari segi masa. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesuka ran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. terima kasih. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Sekian. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. namun ia bukanla h sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Maka dengan itu bera khirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. maka saya mula melaksanakan tug asan buku skraf ini. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. Saya tetap berusaha.

/penggunaan -teknologi-dalam-pendidikan-1335310 www. Bhd. Utusan Publications and Distributors Sdn. Pengajaran Bantuan Komputer . Boon Pong Ying. Dewan Bahasa dan Pustaka y LAMAN WEB y www.tutor.my/tutor/motivasi/index. y Teknologi Pengajaran .TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIBLIOGRAFI BUKU y Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran .wikipedia.Rashid..asp?.net/. Roziahah Jamaludin . Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Mazenah Youp.com. Norhashim Abu Samah. Wan Kmarauddin Wan Hassan . 2003 ../Teknologi-Maklumat-Dalam-Pendidikan http://ms. Oxford Fajar Sdn.org/wiki/Sarawak INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 35 ./pendidikan y y y www. Rose Alinda Alias. Noriati A.slideshare.. 2009 .. 1996 .com/. Bhd.scribd...

TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU |EDU 3105 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful