You are on page 1of 1

Ήρωες

               
A‹ E A‹ E A‹ G C G C G C

    


     G    C A‹  E A‹    E A‹
   
11 D‹
             
1η φορά

      
            
20 G C G

 

   
     
30 C A‹ E A‹ E A‹
     
2η φορά

         
      
40 G C G


     
C A‹ D‹ E A‹

       
47

        
Τέσσερις φορές

   

Copyright © Θεολόγης Καρκαλέτσης