You are on page 1of 3

Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli Šk.

2016/2017

Mašinski fakultet Tuzla Materijali II Mašinski fakultet Tuzla Materijali II

Ukratko o nastavnom predmetu


Predavanja (Kampus A1: 1300-1430)
Kazafer Bečić
MATERIJALI II Izudin Delić
Uvod u kolegij E-mail:
izudin.delic@untz.ba
Konsultacije:
Utorak 830 - 1000h, srijeda 830 - 1000h,
Kancelarija 05C, Mašinski fakultet,
ili poslije predavanja

Uvodno predavanje 1 Uvodno predavanje 2

Mašinski fakultet Tuzla Materijali II Mašinski fakultet Tuzla Materijali II

Materijali I ZAŠTO JE POTREBNO IZUČAVATI MATERIJALE ???

Predavač: Kazafer Bečić, Izudin Delić, kabinet 05C


Asistenti: Jasmin Halilović, Dzemal Kovačević, Valerija Vuksanović,
Fehmo Mrkaljević, Ferid Mulahalilović
Fond sati: 2P - prezentacija
1AV - tematski zadaci
1LV - tematske laboratorijske vježbe
Način polaganja ispita:
Prisustvo na nastavi 0 – 10 bodova
I test 0 – 20 bodova
II test 0 – 20 bodova
Grafički rad/laboratorijska vježba 0 – 10 bodova

Završni ispit (pismeni/usmeni) 0 – 40 bodova

Uvodno predavanje 3 Uvodno predavanje 4

Predavanja 1
Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli Šk. 2016/2017

Mašinski fakultet Tuzla Materijali II Mašinski fakultet Tuzla Materijali II

ZAŠTO JE POTREBNO IZUČAVATI MATERIJALE ???

Uvodno predavanje 5 Uvodno predavanje 6

Mašinski fakultet Tuzla Materijali II


MATERIJALI II
MAŠINSKI FAKULTET Dr.sc.Kazafer Bečić, van.prof. Dr.sc.Izudin Delić, docent LITERATURA
Datum Naziv predavanja Čas
20.2.2017 Uvodna predavanja o funkciji, značaju i izboru materijala u konstrukcijama 2 Preporučena:
27.2.2017 Ispitivanje mehaničkih osobina materijala pri različitim vrstama i vidovima opterećenja 2
1. “Materijali II” – Dž.Kudumović, Mašinski fakultet Tuzla,
6.3.2017 Ispitivanje čvrstoće (zatezanjem), Hukov dijagram 2
13.3.2017 Čvrstoća na smicanje, savijanje i uvijanje 2
2010.
20.3.2017 Ispitivanje tvrdoće materijala 2 2. "Mašinski materijali” – M.Jovanović, D.Adamović, V.Lazić,
27.3.2017 Ispitivanje tvrdoće materijala, Ispitivanje žilavosti 2 N.Ratković, Mašinski fakultet Kragujevac, 2003.
3.4.2017 TEST I 2
10.4.2017 Zamor materijala, Dinamička čvrstoća, Wőhler-ova kriva, Smith-ov dijagram 2 3. “Mašinski materijali” – R.Petrović, O.Pešić, Visoka tehnička
17.4.2017 Ispitivanje dugotrajnim statičkim opterećenjem, puzanje 2 mašinska škola Trstenik, 2010.
24.4.2017 Mjerenje deformacija i napona tenzometrija 2
4. “Materijali - Praktikum za vježbe” – I.Hajro, D.Hodžić,
1.5.2017 Neradni dan 2
8.5.2017 Ispitivanje metodama, bez razaranja; ultra zvuk, radiografija, penetranti, magnetofluks 2
Mašinski fakultet Sarajevo, 2002.
15.5.2017 Korozija i habanje metala 2
22.5.2017 TEST II 2
29.5.2017 Kriterij za izbor materijala, baze podataka i ekspertni sistemi za izbor materijala. 2

7
Uvodno predavanje 8

Predavanja 2
Mašinski fakultet Univerzitet u Tuzli Šk. 2016/2017

Mašinski fakultet Tuzla Materijali IU Mašinski fakultet Tuzla Materijali II

LITERATURA Pravila
1. Testovi se polažu u terminima predavanja ili vježbi.
Pomoćna: 2. Testovi se održavaju u 7. i 14. sedmici nastave.
1. Callister,
Callister, William D.: Fundamentals of Materials Science 3. Test nosi 20 bodova, student mora da osvoji najmanje 12 bodova
and Engineering
Engineering:: An Integrated Approach
Approach,, 2nd ed
ed.. Wiley koji će mu se upisati za taj test.
4. Ako student osvoji manje bodova to se tretira kao da je osvojio 0
and Sons, 2004
2004.. bodova.
2. Ashby, M.F.: Materials Selection and Mechanical Design
Design,, 5. Oba položena testa tretiraju se kao položen pismeni dio ispita.
3rd edition, Butterworth Heinemann, Oxford, 2001
2001.. 6. Studenti koji nisu položili testove mogu testove ponoviti u
terminima završnog i popravnog ispita.
3. Ivica Ljubišić
Ljubišić:: Mašinski materijali
materijali,, elektronsko izdanje, 7. Na pismeni ispit se pristupa isključivo uz indeks ili drugi lični
Tuzla 2014
2014.. dokument sa fotografijom.
4. Mašinski materijali – Metalurgija
Metalurgija,, internet blog 8. Podrazumjeva se kulturno i dostojanstveno ponašanje studenata na
nastavi i ispitima.
9. Prisustvo predavanjima nije obavezno – ali se boduje.
10. Prisustvo vježbama je obavezno - uslovljava potpis.
Uvodno predavanje 9 Uvodno predavanje 10

Mašinski fakultet Tuzla Materijali II Mašinski fakultet Tuzla Motori i motorna vozila

Hvala na pažnji !!! MATERIJALI II


Drugo predavanje
Eventualna pitanja ???

Uvodno predavanje 11 2 predavanje 2015/2016 12

Predavanja 3