You are on page 1of 6

வி கி ல - இ ேத க

க தச கவச

பால ேதவராய வாமிக அ ளிய .

கா
தி ேபா வ விைன ேபா ; ப ேபா ; ெந சி
பதி ேபா ெச வ ப -கதி ேதா
நி ைட ைக , நிமலர க த
ச கவச தைன.

அமர ாிட தீர அமர ாி த


மரன ெந ேச றி.

ச ைய ேநா க சரவண பவனா


சி ட த ெச கதி ேவேலா
பாத இர ப மணி சத ைக
கீத பாட கி கிணி யாட

ைமய நடன ெச மயி வா கனனா


ைகயி ேவலா எைன கா கெவ வ
வரவர ேவலா தனா வ க
வ க வ க மயிேலா வ க

இ திர தலா எ ைச ேபா ற


ம திர வ ேவ வ க வ க!
வாசவ ம கா வ க வ க
ேநச றமக நிைனேவா வ க

ஆ க பைட த ஐயா வ க
நீற ி ேவலவ நி த வ க
சிரகிாி ேவலவ சீ கிர வ க!
சரவண பவனா ச தியி வ க

ரவண பவச ர ர ர ர ர ர ர
ாிவண பவச ாி ாி ாி ாி ாி ாி ாி
விநபவ சரவண ரா நேமாநம
நிபவ சரவண நிறநிற நிெறன

வ ர வணப வ க வ க
அ ர ெக த ஐயா வ க
எ ைன ஆ இைளேயா ைகயி
ப னிர டா த பாசா ச

பர த விழிக ப னிர ல க
விைர ெதைன கா க ேவேலா வ க
ஐ கி அைட ட ச
உ ெயாளி ெசௗ உயிைர கி

கி ெசௗ கிளெராளி ைய

converted by Web2PDFConvert.com
நிைலெப ெற நி த ஒளி
ச க நீ தனிெயாளி ெயா
ட யா சிவ க தின வ க!

ஆ க அணி ஆ
நீற ி ெந றியி நீ ட வ
ப னி க பவள ெச வா
ந ெனறி ெந றியி நவமணி

ஈரா ெசவியி இல டல
ஆறி தி ய தழகிய மா பி
ப ஷண பத க தாி
ந மணி ட நவர ன மாைல

ாி தணி மா
ெச பழ ைடய தி வயி தி
வ டம கி டெராளி ப
நவர தின பதி த ந சீ ரா

இ ெதாைட யழ இைண ழ தா
தி வ யதனி சில ெபா ழ க
ெசககண ெசககண ெசககண ெசகண
ெமாகெமாக ெமாகெமாக ெமாகெமாக ெமாெகன

நகநக நகநக நகநக நெகன


ண ண ண
ரரரர ரரரர ரரரர ரரர
ாிாிாிாி ாிாிாிாி ாிாிாிாி ாிாிாி

ட ட ட
வி வி மயிேலா வி
கேவ

எ றைன யா ஏரக ெச வ
ைம த ேவ வரமகி த
லாலா லாலா லாலா ேவச
லா லா லா விேனா தென

உ தி வ ைய உ திெய ெற
எ தைல ைவ இைணய கா க
எ யி யிரா இைறவ கா க
ப னி விழியா பாலைன கா க

அ ேய வதன அழ ேவ கா க
ெபா ைன ெந றிைய னிதேவ கா க
கதி ேவ இர க ணிைன கா க
விதிெசவி இர ேவலவ கா க

நாசிகளி ர ந ேவ கா க
ேபசிய வா தைன ெப ேவ கா க
ப தி ப ைனேவ கா க
ெச பிய நாைவ ெச ேவ கா க

converted by Web2PDFConvert.com
க னமி ர கதி ேவ கா க
எ னிள க ைத இனியேவ கா க
மா ைப ர ன வ ேவ கா க
ேசாிள ைலமா தி ேவ கா க

வ ேவ ேதா வள ெபற கா க
பிடாிக ளிட ெப ேவ கா க
அழ ட ைக அ ேவ கா க
ப பதி னா ப ேவ கா க

ெவ றிேவ வயி ைற விள கேவ கா க


சி றிைட யழ ற ெச ேவ கா க
நாணா கயி ைற ந ேவ கா க
ஆ றி யிர அயி ேவ கா க
பி ட மிர ெப ேவ கா க
பைண ெதாைட இர ப ேவ கா க

கைண கா ழ தா கதி ேவ கா க
வ ட த ைத வ ேவ கா க
ஐவிர அ யிைன அ ேவ கா க
ைககளி ர க ைணேவ கா க

ைகயி ர ர ேவ கா க
பி ைகயி ர பி னவ இ க
நாவி சர வதி ந ைண யாக
நாபி கமல ந ேவ கா க
பா நா ைய ைனேவ கா க

எ ெபா எைன எதி ேவ கா க


அ ேய வதன அைச ள ேநர
க கேவ வ கனகேவ கா க
வ பக த னி வ சிரேவ கா க
அைரயி த னி அைனயேவ கா க

ஏம தி சாம தி எதி ேவ கா க
தாமத நீ கி ச ேவ கா க
கா க கா க கனகேவ கா க
ேநா க ேநா க ெநா யி ேநா க
தா க தா க தைடயற தா க

பா க பா க பாவ ெபா பட
பி னிய ெப பைக அகல
வ ல த வலா க ேப க
அ ல ப அட கா னி
பி ைளக தி ழ கைட னி

ெகா ளிவா ேப க , றைள ேப க


ெப கைள ெதாட பிரமரா சத
அ யைன க டா அலறி கல கிட
இாி கா ேடாி இ ப ேசைன
எ இ எதி ப அ ண

converted by Web2PDFConvert.com
கன ைச ெகா காளிேயா டைனவ
வி டா கார மி பல ேப க
த ய கார ச டாள க
எ ெபய ெசா ல இ வி ேதா ட

ஆைன ய யினி அ பா ைவக


ைன மயி பி ைளக எ
நக மயி நீ ம ைட
பாைவக டேன பலகல ச ட

மைனயி ைத த வ சைன தைன


ஒ ய ெச ஒ ய பாைவ
கா பண கா ட ேசா
ஓ அ சன ஒ வழி ேபா

அ யைன க டா அைல ைல திட


மா றா வ சக வ வண கிட
கால தாெளைன க டா கல கிட
அ சி ந கிட அர ர ட

வா வி டலறி மதிெக ேடாட


ப யினி ட பாச கயி றா
க ட அ க கதறிட க
க உ ைககா றிய

க க கதறிட க
விழிக பி கிட
ெச ெச ெசதி ெசதிலாக
ெசா ெசா பைக ெசா

வ ேவலா
ப ப பகலவ தணெலாி
தணெலாி தணெலாி தணல வாக
வி வி ேவைல ெவ ட ேவாட

நாி னாி நா
எ கர இனி ெதாட ேதாட
ேத பா ெச யா ரா
க விட விஷ க க யர க

ஏறிய விஷ க எளிதினி இற க


ஒளி ஒ தைல ேநா
வாத சயி திய வ பி த
ைலசய ம ெசா சிர

ைட ச சில தி ட வி தி
ப க பிளைவ பட ெதாைட வாைழ
க வ ப வ ைக தா சில தி
ப தரைண ப அைர யா

எ லா பிணி எ றைன க டா
நி லா ேதாட நீஎன க வா
ஈேர உலக என றவாக

converted by Web2PDFConvert.com
ஆ ெப அைனவ என கா

ம ணா ளரச மகி ற வாக


உ ைன தி க உ தி நாம
சரவண பவேன ைசெலாளி பவேன
திாி ர பவேன திகெழாளி பவேன

பாி ர பவேன பவெமாளி பவேன


அாிதி ம கா அமரா வதிைய
கா ேதவ க க சிைற வி தா
க தா கேன கதி ேவ லவேன

கா திைக ைம தா கட பா கட பைன
இ பைன யழி த இனியேவ கா
தனிகா சலேன ச கர த வா
கதி கா ம ைற கதி ேவ கா

பழநி பதிவா பால மாரா


ஆவின வா அழகிய ேவலா
ெச தி மா மைல ெச க வ ராயா
சமரா ாிவா ச க தரேச

காரா ழலா கைலமக ந றா


எ நா இ க யா ைன பாட
எைன ெதாட தி எ ைத கைன
பா ேன ஆ ேன பரவச மாக

ஆ ேன ஆ ேன ஆவின திைய
ேநச ட யா ெந றியி அணிய
பாச விைனக ப ற நீ கி
உ பத ெபறேவ உ ன ளாக

அ ட இர சி அ ன ெசா ன
ெம தெம தாக ேவலா தனா
சி திெப ற ேய சிற ட வா க
வா க வா க மயிேலா வா க

வா க வா க வ ேவ வா க
வா க வா க மைல வா க
வா க வா க மைல ற மக ட
வா க வா க வாரண வச

வா க வா கஎ வ ைமக நீ க
எ தைன ைறக எ தைன பிைழக
எ தைன அ ேய எ தைன ெசயி
ெப றவ நீ ெபா ப உ கட

ெப றவ றமக ெப றவ ளாேம
பி ைளெய ற பா பிாிய மளி
ைம தென மீ மனமகி த ளி
த செம ற யா தைழ திட அ ெச

க த ச கவச வி பிய

converted by Web2PDFConvert.com
பால ேதவ ராய பக தைத
காைலயி மாைலயி க ட நா
ஆசா ர ட அ க ல கி

ேநச ட ஒ நிைனவ வாகி


க த ச கவச இதைன
சி ைத கல கா தியானி பவ க
ஒ நா ப தா ெகா
ஓதிேய ெசபி உக நீ றணிய

அ டதி ேளா அட கி வசமா


திைசம ன ெர ம ேச த அ வ
ம றவ ர லா வ வண வ

நவேகா மகி ந ைம யளி தி


நவமதெனன ந ெலழி ெப வ
எ த நா மீ ர டா வா வா
க த ைக ேவலா கவச த ைய

வழியா காண ெம யா விள


விழியா காண ெவ ேப க
ெபா லா தவைர ெபா ெபா யா
ந ேலா நிைனவி நடன ாி

ச வச ச கா ர த
அறி ெதன ள அ டல மிகளி
ரல மி வி ண வாக
ரப மாைவ ணி தைக யதனா
இ ப ேத வ வ த தளி த

பர பழநி றினி
சி ன ழ ைத ேசவ ேபா றி!
எைன த தா ெகாள எ றன ள
ேமவிய வ ேவலவா ேபா றி!

ேதவ க ேசனா பதிேய ேபா றி!


றமக மனமகி ேகாேவ ேபா றி!
திறமி தி விய ேதகா ேபா றி!
இ பா தேன இ பா ேபா றி!

கட பா ேபா றி க தா ேபா றி!


ெவ சி ைன ேவேள ேபா றி!
உய கிாி கனக சைப ேகா ரரேச!
மயி நட மி ேவா மலர சரண !

சரண சரண சரவண பவஓ


சரண சரண ச கா சரண !
Last modified 5 days ago

வி கி ல ™ ைகேபசி கணினி பதி


இ தி ட உைர இ கிைட Creative Commons Attribution/Share-Alike License; த நிப தைனக உ ப ட . விவர க பா க ெபா ற க . கி யா ஒ இலாபேநா க ற
Wikimedia Foundation, Inc. நி வன தி பதி ெப ற வ தக சி னமா .
Terms of Use தகவ பா கா

converted by Web2PDFConvert.com