You are on page 1of 74

KHOA Y - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

Nhóm 1

BÁO CÁO QUẢN LÝ KINH TẾ DƯỢC


CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PUBMED

TP HCM - 05/2019
KHOA Y - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

Nhóm 1

BÁO CÁO QUẢN LÝ KINH TẾ DƯỢC


CHUYÊN ĐỀ: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PUBMED

Danh sách thành viên và phân công công việc

STT Họ và tên Nhiệm vụ


1 Lê Cẩm Thành Đặt vấn đề - Kết luận
2 Nguyễn Trần Đăng Linh Giới thiệu PubMed – Ngoài PubMed
3 Hồ Thị Thanh Mai Từ vựng – My NCBI
4 Trần Thị Hương Cách tìm kiếm PubMed – Lưu tìm kiếm
5 Hoàng Trần Thuỳ Linh Xây dựng nghiên cứu ( trừ Cách tìm
kiếm PubMed)
6 Nguyễn Thị Duyên Quản lí kết quả - Lấy các bài báo
7 Lý Quốc Kiệt Trình bày word

TP HCM - 05/2019
MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ .............................................................................................................................................................. 1


TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................................................................................................... 2
1. GIỚI THIỆU PUBMED .....................................................................................................................2
1.1. Tổng quan Pubmed .......................................................................................................................2
1.2. Pubmed là gì ? ...............................................................................................................................3
1.3. Tài liệu toàn văn tìm kiếm ở đâu ? ...............................................................................................3
1.4. MEDLINE .....................................................................................................................................4
1.5. Chọn lọc tạp chí từ MEDLINE .....................................................................................................4
1.6. MEDLINE® Trích dẫn thư mục cơ bản ......................................................................................6
1.7. Xử lý hồ sơ PubMed ......................................................................................................................7
2. TỪ VỰNG ............................................................................................................................................7
3. XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU ........................................................................................................... 13
3.1. Cách tìm kiếm PubMed ............................................................................................................ 13
3.2. Bộ lọc (Filters)............................................................................................................................ 21
3.3. Xây dựng khối tìm kiếm (Building blocks) ............................................................................. 23
3.4.Công cụ tìm kiếm (Search tools) ............................................................................................... 28
3.5. Tìm kiếm bằng trích dẫn .......................................................................................................... 34
3.6. Tìm kiếm theo lĩnh vực ............................................................................................................. 36
4. QUẢN LÍ KẾT QUẢ........................................................................................................................ 37
4.1. Cài Đặt Hiển Thị........................................................................................................................ 37
4.2. Gửi Đến…( Send to) .................................................................................................................. 41
4.3. Collection.................................................................................................................................... 44
4.4. My Bibliography ........................................................................................................................ 50
4.5. Bộ Lọc (My NCBI) .................................................................................................................... 52
5. LƯU TÌM KIẾM .............................................................................................................................. 53
5.1. Lưu các tìm kiếm bằng My NCBI ............................................................................................ 53
5.2 Gửi đến RSS (Send to RSS) ....................................................................................................... 57
6. LẤY CÁC BÀI BÁO ........................................................................................................................ 58
6.1. LinkOut ...................................................................................................................................... 58
6.2. Công Cụ Bên Ngoài (Outside tool) ........................................................................................... 60
6.3. Trung Tâm PUBMED ............................................................................................................... 62
6.4 Sử dụng các tập hợp con và bộ lọc ............................................................................................ 62
6.5. Đặt hàng bài viết (order)........................................................................................................... 63
7. NGOÀI PUBMED ............................................................................................................................ 64
7.1.Liên kết từ công cụ tìm kiếm ..................................................................................................... 64

i
7.2. Liên kết từ hồ sơ. ....................................................................................................................... 64
8. My NCBI ........................................................................................................................................... 65
KẾT LUẬN ................................................................................................................................................................ 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................................................................ 67

ii
DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ minh họa mối quan hệ .............................................................................................. 2


Hình 2. Số lượng các hồ sơ trong PubMed ..................................................................................... 3
Hình 3. Ví dụ về trích dẫn MEDLINE của một bài báo.................................................................. 6
Hình 4. Hồ sơ được gắn MEDLINE ............................................................................................... 7
Hình 5. Ví dụ về cấu trúc cây MeSH. ............................................................................................. 8
Hình 6. Ví dụ các thuật ngữ MeSH chính của một bài báo ........................................................... 12
Hình 7. Hộp tìm kiếm PubMed ..................................................................................................... 13
Hình 8. Hộp Search details ............................................................................................................ 14
Hình 9. Màn hình chi tiết của Search Details. ............................................................................... 15
Hình 10. Bảng dịch MeSH cho cụm “Hepatitis b medication” ..................................................... 16
Hình 11. Các thuật ngữ phụ của từ MeSH “hepatitis b”. .............................................................. 17
Hình 12. PubMed tìm kiếm với tên tạp chí ................................................................................... 17
Hình 13. Tìm kiếm với tên tác giả................................................................................................. 18
Hình 14. Cách PubMed tìm kiếm với cụm từ “head lice shampoo”. ............................................ 19
Hình 15 . Tính năng Best Match trong Sort by ............................................................................. 19
Hình 16. Hộp thoại Best Match và các từ bổ sung. ....................................................................... 20
Hình 17. Tìm kiếm bằng Citation sensor. ..................................................................................... 20
Hình 18. Các bài báo liên quan ..................................................................................................... 21
Hình 19. Các dạng bài báo ............................................................................................................ 22
Hình 20. Đối tượng trong PuMed. ................................................................................................ 22
Hình 21. Thể loại tạp chí ............................................................................................................... 23
Hình 22. Ví dụ về toán tử OR ....................................................................................................... 24
Hình 23. Ví dụ về toán tử NOT ..................................................................................................... 24
Hình 24. Ví dụ về toán tử AND .................................................................................................... 25
Hình 25. Sử dụng nhiều toán tử .................................................................................................... 25
Hình 26. Lịch sử tìm kiếm trên PubMed. ...................................................................................... 26
Hình 27. Cơ sở dữ liệu MeSH. ...................................................................................................... 28
Hình 28. PubMed Clinical Queries. .............................................................................................. 32
Hình 29. Trình trích dẫn đơn. ........................................................................................................ 35
Hình 30. Cài đặt hiển thị ............................................................................................................... 37
Hình 31. Định dạng Summary....................................................................................................... 38
Hình 32. Định dạng Abstract......................................................................................................... 39

iii
Hình 33. Dịnh dạng MEDLINE .................................................................................................... 40
Hình 34. Số mẫu tin mỗi trang ...................................................................................................... 40
Hình 35. Sort by ............................................................................................................................ 41
Hình 36. Send to... ......................................................................................................................... 41
Hình 37. Send to file ..................................................................................................................... 41
Hình 38. Send to Email. ................................................................................................................ 44
Hình 39. Kết quả cập nhật email ................................................................................................... 55
Hình 40. Đặt mua bài viết ............................................................................................................. 63
Hình 41. Tìm kết dữ liệu liên quan ............................................................................................... 64
Hình 42. Thông tin liên quan ........................................................................................................ 65

iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU

Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt


NLM National Library of Medicine Thư viện Y khoa Quốc Gia
NCBI National Center for Biotechnology Trung tâm Thông tin Công nghệ
Information sinh học Quốc gia
PMC PubMed Central Trung tâm PubMed
NIH National Institutes of Health Viện nghiên cứu sức khoẻ quốc gia
LSTRC Literature Selection Technical Ủy ban đánh giá kỹ thuật lựa chọn
Review Committee văn học
MeSH The Medical Subject Headings
ATM Auto Mapping Đối chiếu thuật ngữ tự động

v
ĐẶT VẤN ĐỀ

Tra cứu thông tin là một giai đoạn không thể thiếu được trong một quy trình nghiên cứu khoa học.
Bất kỳ một nghiên cứu khoa học nào cũng được hình thành từ một ý tưởng nghiên cứu. Các dữ
liệu cần phải dựa trên một nền tảng thông tin và y văn hiện hành, chứ không thể không có bằng
chứng và chỉ dựa trên kinh nghiệm. Trong thời đại ngày nay, thông tin đã được quản lý và lưu trữ
một cách hệ thống, nên việc tìm kiếm thông tin và trích dẫn tài liệu trở nên rất dễ dàng và hiệu
quả.

Các trang web cung cấp nguồn tài liệu uy tín như: Google Scholar[1], Scobus[2], PubMed[3],... Tuy
nhiên, các trang web này có ưu và nhược điểm riêng.[4] PubMed và Google Scholar có thể truy cập
truy cập miễn phí nhưng đối với Scobus thì phải trả phí. Scopus bao gồm phạm vi tạp chí rộng
hơn, giúp cả về tìm kiếm từ khóa và phân tích trích dẫn, nhưng hiện tại nó chỉ giới hạn ở các bài
báo gần đây (xuất bản sau năm 1995). Google Scholar có thể giúp truy xuất ngay cả những thông
tin khó hiểu nhất nhưng việc sử dụng nó bị hủy bỏ bởi thông tin trích dẫn không đầy đủ, ít được
cập nhật và quan trọng hơn là các bài báo có độ chính xác không nhất quán. Tìm kiếm từ khóa với
PubMed cung cấp tần suất cập nhật tối ưu và bao gồm các bài viết trực tuyến sớm. Nhìn chung,
PubMed vẫn là một công cụ tối ưu trong nghiên cứu y sinh.

Vấn đề đặt ra là dữ liệu thông tin khoa học quá đồ sộ, trong khi đó những vấn đề chúng ta cần để
phục vụ cho một mục đích nghiên cứu lại quá khu trú và cụ thể. Cho nên, chúng ta cần phải có
một kỹ năng tìm kiếm thông tin sao cho có hiệu quả. Bài viết về kỹ năng tìm kiếm thông tin này
ra đời với mong muốn giúp mọi người có cái nhìn khái quát về cách tìm kiếm thông tin khoa học
trên hệ thống quản trị dữ liệu PubMed.Bài viết tham khảo chủ yếu từ bản hướng dẫn online của
PubMed (PubMed Tutorial)[5].

1
TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1. GIỚI THIỆU PUBMED

1.1. Tổng quan Pubmed

- Thư viện Y khoa Quốc gia (NLM) đã được lập từ các tài liệu y sinh vào năm 1879, để giúp
cung cấp cho các nhân viên y tế truy cập và tìm kiếm thông tin về chăm sóc sức khỏe và
giáo dục. MEDLINE chứa các trích dẫn tạp chí và tóm tắt cho tài liệu y sinh từ khắp nơi
trên thế giới.
- Từ năm 1996, Đã cấp quyền truy cập miễn phí vào MEDLINE trực tuyến thông qua
PubMed.
- PubMed là một hệ thống truy xuất dựa trên nền tảng Web được phát triển bởi National
Center for Biotechnology Information (NCBI) (Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học
Quốc gia) tại Thư viện Y khoa Quốc gia. Nó là một phần của hệ thống truy xuất rộng lớn
của NCBI, được gọi là Entrez.
- PubMed là một cơ sở dữ liệu thông tin thư mục có nguồn chủ yếu từ các tài liệu khoa học
đời sống.
- PubMed chứa các liên kết đến các bài báo toàn văn tại các trang web của nhà xuất bản cũng
như các liên kết đến các trang web bên thứ ba khác như: thư viện và trung tâm giải trình
tự.
- PubMed cung cấp quyền truy cập, liên kết đến cơ sở dữ liệu sinh học và hóa học phân tử
tích hợp được duy trì bởi NCBI.

Hình 1. Sơ đồ minh họa mối quan hệ


giữa một số tài nguyên thông tin trong Entrez.

2
1.2. Pubmed là gì ?

- Hơn 27 triệu hồ sơ đại diện cho các bài viết, tài liệu y sinh và một lượng nhỏ các mục từ
cơ sở dữ liệu NCBI Books.
- Hầu hết các hồ sơ PubMed là trích dẫn MEDLINE.
- Các hồ sơ khác bao gồm những hồ sơ trong các giai đoạn xử lý khác nhau (bao gồm các
hồ sơ được cung cấp trực tiếp từ nhà xuất bản tạp chí) nhưng cuối cùng là trích dẫn
MEDLINE.
- Một lượng nhỏ hồ sơ có trong PubMed nhưng không được chọn cho MEDLINE.
- PubMed không chứa các bài báo toàn văn.

Hình 2. Số lượng các hồ sơ trong PubMed


1.3. Tài liệu toàn văn tìm kiếm ở đâu ?

- PubMed không chứa các bài báo toàn văn, nhưng các bản ghi có thể chứa các liên kết đến
các nhà xuất bản, trang web và các tài nguyên khác. Các nhà xuất bản quyết định xem nội
dung của họ miễn phí hay tính phí. Trong năm năm qua, có hơn 91% các hồ sơ được thêm
vào PubMed liên kết đến tài liệu toàn văn và hơn 37% các hồ sơ có chứa các liên kết đến
tài liệu toàn văn miễn phí.
- Các bản ghi mà bạn tìm thấy trong PubMed cũng có thể liên kết với PubMed Central®
(PMC), là kho lưu trữ của Viện nghiên cứu sức khoẻ quốc gia (NIH) cho:
 Tài liệu tạp chí được gửi bởi các nhà xuất bản tham gia.
 Bản thảo tác giả đã được gửi tuân thủ Chính sách truy cập công cộng của NIH, đảm
bảo rằng mọi người có quyền truy cập vào kết quả được công bố của nghiên cứu
do NIH tài trợ.
 Có thể truy cập các bài viết trong PubMed Central miễn phí.
 Thư viện y tế địa phương là nguồn cho bất kỳ bài viết nào bạn không thể tìm thấy
miên phí trên trực tuyến (cũng như rất nhiều tài nguyên khác bao gồm đào tạo và
tìm kiếm chuyên môn).

3
1.4. MEDLINE

- PubMed cung cấp quyền truy cập vào MEDLINE®: Thư viện Y khoa Quốc gia có cơ sở
dữ liệu ,thư mục hàng đầu có chứa trích dẫn và tóm tắt của tác giả từ hơn 5.600 tạp chí y
sinh được xuất bản ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- Phạm vi của MEDLINE bao gồm các chủ đề đa dạng như vi sinh, cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe, dinh dưỡng, dược lý và sức khỏe môi trường. Các danh mục được đề cập
trong MEDLINE bao gồm mọi thứ, từ giải phẫu, sinh vật, bệnh tật, tâm thần học và tâm lý
học đến khoa học vật lý.
- MEDLINE hiện có hơn 24 triệu tài liệu tham khảo từ năm 1946.
- Tài nguyên mới được thêm vào hàng ngày.
- Mức độ phủ sóng là trên toàn thế giới, nhưng hầu hết các hồ sơ (khoảng 87%) là từ các
nguồn tiếng Anh hoặc có tóm tắt bằng tiếng Anh.
- Hầu hết các trích dẫn bao gồm một bản tóm tắt được xuất bản.
- Thư viện Y khoa Quốc gia phân phối dữ liệu MEDLINE cho các nhà nghiên cứu và nhà
cung cấp thương mại, nhưng PubMed cung cấp quyền truy cập miễn phí vào MEDLINE
trực tiếp từ NLM.

1.5. Chọn lọc tạp chí từ MEDLINE

 Ủy ban đánh giá kỹ thuật lựa chọn văn học (LSTRC) họp ba lần một năm và xem xét
khoảng 190 tiêu đề cho MEDLINE tại mỗi cuộc họp.
 Phê duyệt cuối cùng được thực hiện bởi Giám đốc Thư viện Y khoa Quốc gia.
 Các tiêu đề được xem xét về phạm vi và độ phủ sóng, chất lượng nội dung, chất lượng công
việc biên tập, chất lượng sản xuất, đối tượng và loại nội dung.
 Phạm vi và độ phủ sóng:
Các tạp chí được đưa đến Ủy ban để xem xét sẽ chứa các bài viết chủ yếu về các chủ đề y
sinh. Các tạp chí có nội dung chủ yếu là một chủ đề ngoại vi hoặc liên quan đến y sinh đôi
khi được đưa đến Ủy ban khi chúng có một số nội dung y sinh. Trong những trường hợp
này, lời khuyên của Ủy ban không chỉ được tìm kiếm về chất lượng nội dung mà còn về sự
đóng góp của nó đối với độ phủ sóng của các chủ đề được đề cập. Nói chung, các tạp chí
như vậy sẽ không được lập chỉ mục nếu nội dung y sinh của chúng đã được bảo vệ đầy đủ.
 Chất lượng nội dung:
Bằng khen khoa học về nội dung của một tạp chí là sự cân nhắc chính trong việc lựa chọn
các tạp chí để lập chỉ mục. Tính hợp lệ, tầm quan trọng, tính nguyên bản và đóng góp cho
phạm vi của lĩnh vực nội dung tổng thể của mỗi tiêu đề là những yếu tố chính được xem
xét khi đề xuất một tiêu đề để lập chỉ mục, bất kể mục đích và đối tượng dự định.
 Chất lượng công việc biên tập:
Tạp chí cần chứng minh các đóng góp vào tính khách quan, độ tin cậy và chất lượng của
nội dung của nó. Các tính năng này có thể bao gồm thông tin về các phương pháp chọn bài
viết, đặc biệt là về quy trình rõ ràng của đánh giá ngang hàng bên ngoài; tuyên bố cho thấy
tuân thủ các hướng dẫn đạo đức; bằng chứng cho thấy các tác giả đã không xung đột lợi
ích tài chính; khắc phục kịp thời lỗi sai; rút lại trách nhiệm rõ ràng khi thích hợp; và cơ hội
4
cho ý kiến và ý kiến bất đồng. Cả nội dung quảng cáo lẫn tài trợ thương mại đều không
ảnh hưởng về tính khách quan của tài liệu được xuất bản. Tài trợ của các xã hội nghề nghiệp
quốc gia hoặc quốc tế có thể được xem xét. Các yếu tố bổ sung được xem xét bao gồm nhà
xuất bản và / hoặc lịch sử tài trợ của tổ chức và cấu trúc công ty, tuổi thọ và hồ sơ hiệu suất
liên quan đến các vấn đề như: chất lượng của các ấn phẩm; kinh nghiệm trong xuất bản
học thuật; sự tham gia của cộng đồng khoa học; công bố và tuân thủ các tiêu chuẩn xuất
bản và in ấn trực tuyến và thực tiễn kinh doanh (ví dụ: tiêu chuẩn quảng cáo, hướng dẫn
đạo đức và xung đột tiết lộ lợi ích); và thúc đẩy toàn vẹn biên tập và độc lập.
 Chất lượng sản xuất:
Chất lượng của bố cục, in ấn, đồ họa và minh họa đều được xem xét trong việc đánh giá
một tạp chí. Mặc dù không phải là một yêu cầu để lựa chọn, các tạp chí có tầm quan trọng
lưu trữ nên được in trên giấy không chứa axit.
 Đối tượng:
MEDLINE chủ yếu dành cho những người trong ngành y tế: nhà nghiên cứu, học viên,
nhà giáo dục, quản trị viên và sinh viên. Cụm từ chuyên gia y tế bao gồm bác sĩ, y tá, nha
sĩ, bác sĩ thú y và nhiều loại chuyên gia y tế đồng minh trong các hệ thống phân phối nghiên
cứu và chăm sóc sức khỏe.
 Các loại nội dung:
Để lập chỉ mục trong Medline, NLM hiện chọn các ấn phẩm mà nó coi là tạp chí. NLM sử
dụng một số hướng dẫn chung để quyết định xem một ấn phẩm có phải là một tạp chí hay
không:
 Ấn phẩm phải có ISSN
 Nội dung xuất bản được phát hành theo thời gian dưới một tiêu đề chung
 Ấn phẩm là một tập hợp các bài báo của các tác giả khác nhau
 Ấn phẩm dự định sẽ được xuất bản vô thời hạn

Khi đưa ra quyết định này, NLM cũng tính đến hình thức và cấu trúc của các đơn vị riêng
lẻ (ví dụ: bài viết) và bộ sưu tập các bài báo được xuất bản (ví dụ: tập) trong ấn phẩm.
Các tạp chí có nội dung bao gồm một hoặc nhiều loại thông tin sau sẽ được xem xét sẽ
được xem xét lập chỉ mục:

1. Báo cáo nghiên cứu ban đầu


2. Quan sát lâm sàng ban đầu kem theo phân tích và thảo luận
3. Phân tích các khía cạnh triết học, đạo đức hoặc xã hội của các ngành nghề y tế hoặc
khoa học y sinh
4. Đánh giá quan trọng
5. Tổng hợp thống kê
6. Mô tả đánh giá các phương pháp hoặc thủ tục
7. Báo cáo trường hợp với các cuộc thảo luận

5
 Tạp chí ngoại ngữ:
Tiêu chí để lựa chọn giống như đối với những người viết bằng tiếng Anh. Để mở rộng khả
năng tiếp cận nội dung tạp chí tới độc giả tiềm năng, phần lớn các bài báo được xuất bản
phải chứa bản tóm tắt bằng tiếng Anh trước khi được xem xét tiêu đề để lập chỉ mục.
 Phạm vi địa lý:
Các tạp chí chất lượng cao nhất và hữu ích nhất được chọn mà không liên quan đến nơi
xuất bản.

1.6. MEDLINE® Trích dẫn thư mục cơ bản

Một trích dẫn MEDLINE đại diện cho một bài báo và bao gồm thông tin cụ thể (Tiêu đề, Tác giả,
Ngôn ngữ, v.v.) về bài báo. Thông tin sau đây thường được cung cấp:

 Tạp chí Nguồn thông tin


 Tiêu đề của bài báo
 Ngôn ngữ mà bài báo đã được xuất bản (nếu không phải tiếng Anh)
 Tên của các tác giả
 Liên kết tác giả và thông tin
 Tóm tắt được xuất bản với bài báo
 Loại ấn phẩm (mô tả loại bài viết, ví dụ: Đánh giá, Thư, v.v.)
 Thuật ngữ tìm kiếm được kiểm soát (MeSH)

Hình 3. Ví dụ về trích dẫn MEDLINE của một bài báo


6
1.7. Xử lý hồ sơ PubMed

Hầu hết các hồ sơ PubMed được cung cấp điện tử và có thể được chỉnh sửa bởi các nhà xuất bản
(ngoại trừ MeSH được thêm bởi người lập chỉ mục). Nếu bạn thấy lỗi trong bản ghi PubMed, vui
lòng báo cáo cho nhà xuất bản để sửa. Chỉ những hồ sơ có nhãn "Được lập chỉ mục cho MEDLINE"
mới được áp dụng thuật ngữ MeSH. Các hồ sơ khác có thể đang được xử lý hoặc có thể từ các tạp
chí không được chọn cho MEDLINE.

Hình 4. Hồ sơ được gắn MEDLINE

2. TỪ VỰNG

MEDLINE sử dụng từ vựng quản lý, nghĩa là có một hệ thống thuật ngữ được sử dụng để mô tả
cụ thể mỗi bài viết. Thông thạo các từ vựng này sẽ giúp bạn tìm kiếm trên PubMed tốt hơn.

The Medical Subject Headings (MeSH®)

MeSH là từ viết tắt của "The Medical Subject Headings". MeSH là bản danh sách đáng tin cậy về
các từ vựng thuật ngữ được dùng trong phân tích chủ đề về tài liệu y sinh tại NLM. Từ vựng MeSH
được sử dụng để lập danh mục các bài báo cho MEDLINE cũng như được sử dụng để lập các danh
mục cho sách và tài liệu nghe nhìn.

Từ MeSH gồm 4 loại từ:

 Từ khóa (Headings)
 Loại Ấn phẩm (Publication Types)
 Từ khóa phụ (Subheadings)
 Mẫu tin Khái niệm Phụ (Supplementary Concept Records)

Từ khóa MeSH

 Từ khóa MeSH đại diện cho những khái niệm tìm thấy trong tư liệu y sinh.
 Từ khóa MeSH và Loại Ấn phẩm được sắp xếp thành hình cây gọi là Cấu trúc Cây MeSH.

7
“Cấu trúc cây MeSH”

Từ MeSH được tổ chức thành 16 nhánh chính:

A. Giải phẫu học (Anatomy)


B. Sinh vật (Organisms)
C. Bệnh (Diseases)
D. Hóa chất và Thuốc (Chemical and Drugs)
E. Kỹ thuật và Thiết bị Phân tích, Chẩn đoán và Điều trị (Analytical, Diagnostic and
Therapeutic Techniques and Equipment)
F. Tâm thần học và Tâm lý học (Psychiatry and Psychology)
G. Hiện tượng và Quá trình (Phenomena and Processes)
H. Đào tạo và Nghề nghiệp (Disciplines and Occupations)
I. Nhân học, Giáo dục, Xã hội học và Hiện tượng Xã hội (Anthropology, Education, Sociology
and Social Phenomena)
J. Công nghệ, Công nghiệp, Nông nghiệp (Technology, Industry, Agriculture)
K. Nhân văn (Humanities).
L. Khoa học Thông tin (Information Science)
M. Nhóm được đặt tên (Named Groups)
N. Chăm sóc Y tế (Health Care)

V. Đặc tính Xuất bản (Publication Characteristics)

Z. Vị trí Địa lý (Geographic Locations).

Hình 5. Ví dụ về cấu trúc cây MeSH.

8
Ví dụ này cho thấy một phần của hệ thống phân cấp bao gồm thuật ngữ. Lưu ý: các từ nghĩa hẹp
hơn sẽ thụt vào trong các từ có nghĩa rộng hơn.

Khi PubMed tìm kiếm cụm từ MeSH, nó sẽ tự động bao gồm các cụm từ hẹp hơn trong tìm kiếm
(nếu có). Điều này cũng được gọi là "mở rộng tự động."

Một số từ khóa xuất hiện ở nhiều trong hệ thống phân cấp. Ví dụ: "Mắt" xuất hiện dưới nhánh Giải
phẫu, nhưng cũng thuộc nhánh Giác Quan. “Tự động mở rộng” sẽ bao gồm các từ nghĩa hẹp hơn
đến từ tất cả các trường hợp của từ trong cấu trúc phân cấp.

Cơ sở dữ liệu MeSH

MeSH là tên của một cơ sở dữ liệu Entrez giúp người dùng MeSH chọn các từ thích hợp để tìm
kiếm. Cơ sở dữ liệu này cung cấp các thông tin về từ MeSH gồm:

 Định nghĩa
 Từ đồng nghĩa
 Từ có liên quan
 Vị trí của từ khóa trong thang bậc MeSH

Chúng ta có thể sử dụng cơ sở dữ liệu MeSH để xem loại thông tin đi kèm với mỗi từ MeSH.

Bước 1: Nhấp vào MeSH Database trên trang chủ hoặc chọn MeSH từ trong hộp chọn cơ sở dữ
liệu và nhấp vào Search

Bước 2: Gõ vào cell proliferation và nhấp vào Search

9
Bước 3: Trong kết quả, nhấp vào Cell Proliferation

Mẫu tin đầy đủ của Cell Proliferation hiện ra.

Bước 4: Sử dụng các liên kết trong cột bên phải để vào NLM MeSH Browser xem các thông tin
bổ sung

10
NLM MeSH Browser là công cụ được các nhà phân loại bài báo và sách sử dụng

Lập danh mục từ vựng MEDLINE

Những người lập danh mục của NLM xem xét các bài báo và gán (các) tiêu đề MeSH chuyên biệt
nhất để mô tả các khái niệm chính được thảo luận.

 Người lập danh mục sẽ gán càng nhiều tiêu đề MeSH phù hợp để bao quát các chủ đề của
bài viết (thường là 5 đến 15).

 Khi không có tiêu đề cụ thể cho một khái niệm, người lập danh mục sẽ sử dụng tiêu đề
chung nhất, gần nhất có sẵn.

11
 Người lập danh mục cũng có thể gán tiêu đề phụ để mô tả thêm về một khía cạnh cụ thể
của khái niệm MeSH.

Ngoài việc gán các thuật ngữ MeSH mô tả chủ đề của bài viết, người lập danh mục cũng sẽ cung
cấp các thuật ngữ mà phản ánh:

 Đặc điểm của nhóm được nghiên cứu (ví dụ: nhóm tuổi, người hoặc động vật khác, nam
hay nữ)

 Tài liệu được trình bày (Các loại ấn phẩm), ví dụ: Thử nghiệm lâm sàng, Biên tập, Đánh
giá...

Các thuật ngữ MeSH phản ánh các điểm chính của bài viết được đánh dấu bằng dấu hoa thị (*).

Hình 6. Ví dụ các thuật ngữ MeSH chính của một bài báo

Từ tác dụng dược lý:

Mọi từ khóa MeSH dược phẩm và hóa chất được gán một hoặc nhiều từ khóa mô tả tác dụng dược
lý đã được biết (PA – Pharmacologic Action).

Từ năm 1996, người phân loại NLM bổ sung các từ khóa MeSH tác dụng dược lý phù hợp, cũng
như từ khóa MeSH hóa học đặc thù vào một trích dẫn khi tác dụng của hóa chất được bàn luận
trong bài báo.

12
Ví dụ các tác dụng dược lý dành cho từ khóa MeSH Aspirin:

Tác dụng dược lý

Tác dụng kháng viêm, không steroid

Tác dụng tiêu sợi huyết

Các chất ức chế kết tập tiểu cầu

Các chất ức chế Cyclooxygenase

Thuốc hạ sốt

• Một trích dẫn đến bài báo bàn luận về aspirin được sử dụng như là một chất chống viêm sẽ được
gán: Aspirin Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal

• Một trích dẫn đến bài báo bàn luận về aspirin được sử dụng để ức chế đông máu sẽ được gán:
Aspirin Platelet Aggregation Inhibitors

3. XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU

Trong mô-đun này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng PubMed để tiến hành tìm kiếm. Đến cuối mô-
đun này, bạn sẽ có thể:

 Hiểu cách PubMed diễn dịch các tìm kiếm cơ bản.


 Sử dụng các bộ lọc để thu hẹp tìm kiếm của bạn.
 Hiểu và sử dụng các toán tử logic Boolean.
 Sử dụng các công cụ tìm kiếm PubMed và cơ sở dữ liệu liên quan để xây dựng một tìm
kiếm.
 Xây dựng tìm kiếm của riêng bạn bằng cách sử dụng thẻ trường tìm kiếm.

3.1. Cách tìm kiếm PubMed

Để tìm kiếm trên PubMed, hãy nhập các cụm từ khái niệm vào hộp tìm kiếm.

Hình 7. Hộp tìm kiếm PubMed

13
Đối với hầu hết các tìm kiếm PubMed, tốt nhất là:

 Cụ thể
Bạn nhập càng nhiều thuật ngữ, tìm kiếm của bạn sẽ càng hẹp và kết quả không liên quan
sẽ truy xuất càng ít.
 Sử dụng không có dấu câu
Nếu bạn sử dụng gạch nối hoặc ngoặc kép thì cụm từ không được tìm thấy, gạch nối hoặc
ngoặc kép không được nhận ra còn cụm từ được xử lý bằng một quá trình gọi là Đối chiếu
thuật ngữ tự động (Automatic Term Mapping-ATM)..
 Không sử dụng toán tử logic (ví dụ: AND)
PubMed sẽ thêm AND giữa các khái niệm.
 Không sử dụng thẻ tag.
PubMed sẽ phân biệt các từ chủ đề, tên tạp chí và tên tác giả.

3.1.1. Đối chiếu thuật ngữ tự động (ATM)

a. Tìm kiếm chi tiết (Search details)

Bạn có thể thấy cách PubMed xử lý tìm kiếm bằng cách xem “Search details” ở cột bên phải của
trang kết quả tìm kiếm.

Hình 8. Hộp Search details

Nhấp vào See more… để mở trang Search details.

14
Hình 9. Màn hình chi tiết của Search Details.

Trang Search Details cho thấy tìm kiếm của bạn đã được diễn dịch hoặc đối chiếu với các từ đã
phân loại trong cơ sở dữ liệu. Kiểm tra “Translations” để chắc chắn các thuật ngữ y khoa được đối
chiếu với MeSH, nếu không thì bạn cần thay thuật ngữ khác để đảm bảo tìm được bản ghi chỉ mục
phù hợp nhất ( xem phần xây dựng tìm kiếm với Cơ sở dữ liệu MeSH).

Khi bạn không sử dụng dấu ngoặc kép, thẻ hoặc dấu hoa thị, PubMed sử dụng tính năng ATM để
tìm kiếm theo thứ tự: Chủ đề ( sử dụng MeSH) – Tạp chí – Tác giả.

Ngay khi PubMed tìm thấy kết quả khớp, tức là tìm thấy một thuật ngữ phù hợp với chủ đề, quá
trình đối chiếu sẽ dừng lại, PubMed không tiếp tục tìm kiếm thuật ngữ đó như một tạp chí.

Nếu không tìm thấy kết quả khớp, PubMed tách cụm từ và lặp lại quy trình cho đến khi tìm thấy
kết quả khớp.

Các cụm từ và thuật ngữ riêng lẻ cũng được tìm kiếm trong [All Fields].

b. Chủ đề (Subects)

Như đã nói ở trên, PubMed trước hết sẽ tìm kết quả khớp với sự tìm kiếm của bạn dưới dạng chủ
đề bằng cách sử dụng Bảng dịch MeSH (MeSH Translation Table) gồm:

 Tiêu đề MeSH

15
 Tiêu đề phụ
Các tiêu chuẩn được Thư viện Y khoa Quốc gia (NLM) sử dụng để lập chỉ mục kết hợp
với MeSH cho MEDLINE. Các tiêu đề phụ được sử dụng để mô tả thêm một khía cạnh cụ
thể của khái niệm MeSH.
 Loại ấn phẩm (ví dụ: Đánh giá, Thử nghiệm lâm sàng, Ấn phẩm rút lại, Thư).
 Đối chiếu từ nhập ( từ đồng nghĩa) cho các thuật ngữ MeSH.
 Đối chiếu có nguồn gốc từ Unified Medical Language System® (UMLS®)
 Khái niệm bổ sung và từ đồng nghĩa với khái niệm bổ sung đó.

Ví dụ tìm kiếm với từ khoá “ hepatitis b medication”, PubMed sẽ tìm thấy kết quả khớp với nó
trong bảng dịch MeSH:

Hình 10. Bảng dịch MeSH cho cụm “Hepatitis b medication”

Có thể thấy “hepatitis b” là một thuật ngữ MeSH còn “medication” đồng nghĩa với thuật ngữ
MeSH là “pharmaceutical preparations”. Từ nhập vào và thuật ngữ MeSH được đối chiếu cũng
được tìm trong tất cả các trường (All Fields).

c. Sự mở rộng tự động (Automatic Explosion)

Khi một từ được tìm kiếm như là một từ khóa MeSH, PubMed tự động tìm từ này và các từ chuyên
sâu hơn nằm bên dưới cây MeSH (nếu có). Việc này được gọi là sự mở rộng một từ. Điều này rất
quan trọng để biết vì sự mở rộng KHÔNG được hiển thị trong Tìm kiếm chi tiết.

Ví dụ, trong tìm kiếm này, PubMed đã tìm thấy kết quả khớp với “hepatitis b”. Nếu tìm trong Cơ
sở dữ liệu MeSH, chúng ta sẽ thấy rằng “hepatitis b”có một số thuật ngữ cụ thể hơn bên dưới nó
trong hệ thống phân cấp MeSH. Các thuật ngữ này được tự động đưa vào tìm kiếm PubMed.

16
Hình 11. Các thuật ngữ phụ của từ MeSH “hepatitis b”.

d. Tạp chí (Journals)

Nếu PubMed không tìm thấy kết quả phù hợp cho một thuật ngữ là chủ đề, quy trình ATM sau
đó sẽ tìm kiếm các tạp chí bằng Bảng Dịch tạp chí gồm:

 Tên tạp chí đầu đủ


 Chữ viết tắt MEDLINE
 Mã số Chuẩn Quốc tế (ISSN)

Ví dụ: nếu bạn tìm kiếm tạp chí “Cancer Research”, PubMed sẽ dịch đây là "Cancer Res"
[Journal] và cũng tìm kiếm các thuật ngữ trong [All Fields].

Hình 12. PubMed tìm kiếm với tên tạp chí


17
Khi tìm kiếm theo tiêu đề tạp chí (thay vì tiêu đề viết tắt hoặc ISSN), bạn phải sử dụng tiêu đề
tạp chí đầy đủ (the journal of cell biology). Nếu bạn chỉ nhập một phần tiêu đề (cell biology), bạn
sẽ không truy xuất tất cả các trích dẫn từ tạp chí đó.

Điều gì xảy ra nếu một tên tạp chí cũng đối chiếu tới một tiêu đề MeSH ? Trước tiên PubMed sẽ
kiểm tra Bảng dịch MeSH, tìm tất cả các kết quả khớp (trong ví dụ này là từ cell) và dừng quá
trình đối chiếu. Tìm kiếm cũng sẽ bao gồm [All Fields], do đó sẽ tìm thấy tên tạp chí, nhưng kết
quả sẽ bao gồm nhiều trích dẫn hơn từ tạp chí và Cell.

Xem xét sử dụng Single Citation Matcher hoặc Search Builder feature of Advanced Search để
tìm tiêu đề tạp chí nếu bạn không chắc nó là tiêu đề đầy đủ hay chưa hoặc lo sợ PubMed tìm
kiếm dưới dạng chủ đề.

Tìm kiếm các tiêu đề tạp chí trong Danh mục NLM sẽ được trình bày trong phần sau.

e. Tác giả ( Authors)

Nếu PubMed không tìm thấy một thuật ngữ như một chủ đề
hoặc một tạp chí thì thuật ngữ đó sẽ được tìm kiếm như một
tác giả hoặc nhà nghiên cứu.

Tên tác giả và nhà nghiên cứu tồn tại ở định dạng tên viết
tắt họ (ví dụ: smith ja) trong tất cả các bản ghi PubMed, do
đó bạn nên sử dụng định dạng này để tìm kiếm.

Tên tác giả đầy đủ cho các bài viết cũng được bao gồm cho
một số tạp chí được xuất bản từ năm 2002 trở đi, khi nhà
xuất bản cung cấp chúng. Hình 13. Tìm kiếm với tên tác giả

Tương tự như trên, xem xét sử dụng Single Citation Matcher hoặc Search Builder feature of
Advanced Search để tìm tên tác giả.

Với tính năng ưu việt của ATM, bạn có thể nhập cùng lúc các thuật ngữ, bao gồm các chủ đề, tạp
chí và tên tác giả để tìm thấy kết quả phù hợp nhất.

Nếu không tìm được theo Chủ đề-Tạp chí-Tác giả, PubMed tách rời cụm từ từ phải sang trái và
lập lại qui trình tìm từ tự động cho đến khi tìm được. Những từ không tìm được sẽ được tìm trong
[All Fields], sau đó kết hợp chúng lại với nhau ( sử dụng AND) và cho ra chiến lược tìm kiếm duy
nhất.

Ví dụ: Tìm kiếm dầu gội trị chấy “head lice shampoo”:

18
Hình 14. Cách PubMed tìm kiếm với cụm từ “head lice shampoo”.
Chiến lược tìm kiếm duy nhất với từ khoá “head lice shampoo”:

(("pediculus"[MeSH Terms] OR "pediculus"[All Fields] OR ("head"[All Fields] AND


"lice"[All Fields]) OR "head lice"[All Fields]) AND shampoo[All Fields]

3.1.2. Phù hợp nhất (Best Match)

Nếu bạn đang tìm kiếm một vài bài viết có liên quan về một chủ đề, hãy xem xét sử dụng tính
năng Phù hợp nhất (Best Match) của PubMed, có sẵn trong menu Sắp xếp ( Sort by).

Hình 15 . Tính năng Best Match trong Sort by

Best Match sử dụng thuật toán đặc biệt để sắp xếp các kết quả theo mức độ phù hợp với các kết
quả phù hợp nhất xuất hiện ở đầu. Xem hộp Best match search ở cột bên phải để xem các thuật
ngữ MeSH được đối chiếu. Nhấp vào See more... để xem các từ đồng nghĩa bổ sung.

19
Hình 16. Hộp thoại Best Match và các từ bổ sung.

Lưu ý rằng Best Match là một tìm kiếm khác không toàn diện của PubMed. Để tìm kiếm toàn diện,
sử dụng tùy chọn "Sắp xếp" khác.

3.1.3. Cảm biến trích dẫn (Citation Sensor)

Cảm biến trích dẫn tìm bản ghi PubMed bằng dữ liệu trích dẫn.Nó tìm kiếm sự kết hợp của các từ
tìm kiếm là đặc điểm của trích dẫn ( ví dụ: số tập/quyển, tên tác giả, tên tạp chí, tên bài báo, ngày
xuất bản,..) và khớp với trích dẫn trên PubMed (khi có thể). Kết quả hiển thị với đường link dẫn
tới tài liệu và trích dẫn của nó với các từ khớp với tìm kiếm được in đậm.

Hình 17. Tìm kiếm bằng Citation sensor.

3.1.4 Bài báo tương tự ( Similar Articles)


PubMed sử dụng thuật toán để so sánh các từ trong Tiêu đề và Tóm tắt của mỗi trích dẫn, cũng
như các tiêu đề MeSH đã được chỉ định. Các kết quả phù hợp nhất cho mỗi trích dẫn được tính
toán trước và lưu trữ thành một bộ các đường dẫn tới các bài báo tương tự.

20
Hình 18. Các bài báo liên quan

3.2. Bộ lọc (Filters)

Chức năng bộ lọc (Filters) cho phép thêm cụm từ tìm kiếm để thu hẹp kết quả của bạn

 Tùy chọn bộ lọc xuất hiện ở bên trái kết quả tìm kiếm.

 Nhấp vào bộ lọc để áp dụng nó cho tìm kiếm của bạn và bộ lọc hoạt động xuất hiện trên
kết quả tìm kiếm.

 Bộ lọc sẽ được áp dụng cho các tìm kiếm trong tương lai cho đến khi bạn tắt chúng.
 Chỉ các bộ lọc phổ biến nhất hiển thị theo mặc định. Nhấp vào Show additional filters để
xem thêm tùy chọn.
 Chọn nhiều bộ lọc từ một danh mục sẽ thêm các bộ lọc với "OR", mở rộng kết quả của
bạn.
21
Lưu ý : Chỉ các bộ lọc hợp lệ cho kết quả tìm kiếm của bạn sẽ xuất hiện. Ví dụ: nếu không
có Clinical Trials nào trong kết quả của bạn, bộ lọc cho Clinical Trials sẽ không xuất hiện.

3.2.1. Các dạng bài báo (Article types)

Hầu hết các bộ lọc dạng bài báo tiêu biểu cho các loại ấn
phẩm MeSH . Các nhà xuất bản được phép đưa chúng vào
bài đăng của họ cho PubMed, do đó kết quả tìm kiếm của bạn
có thể không bị giới hạn đối với các bản ghi được lập chỉ mục
khi áp dụng các bộ lọc này. Tuy nhiên, kết quả của bạn có thể
tốt hơn khi bản ghi được đánh giá bởi người lập chỉ mục và
(các) loại bài viết được thêm hoặc xác minh.

Systematic Reviews filter KHÔNG phải là loại ấn phẩm


MeSH. Không có loại ấn phẩm đánh giá hệ thống trong
MeSH. Bộ lọc chạy một chiến lược tìm kiếm .

Nhiều lựa chọn được thêm vào tìm kiếm của bạn với "OR",
Hình 19. Các dạng bài báo
mở rộng truy xuất của bạn.

3.2.2. Đối tượng (Subjects)

Bộ lọc đối tượng là các tìm kiếm chuyên biệt, mỗi bộ được phát triển với sự hội ý giữa thủ thư và
chuyên gia về đối tượng tại các viện NIH và các nơi khác.

Hình 20. Đối tượng trong PuMed.

Giới hạn truy xuất của bạn vào chủ đề:

 AIDS: tìm kiếm các đối tượng trong khu vực của AIDS. Nó dựa trên các chiến lược tìm
kiếm được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu AIDSLINE® của NLM. Đạo đức sinh học: được

22
tạo ra bởi NLM và Viện đạo đức Kennedy, Đại học Georgetown để tạo điều kiện tìm kiếm
các trích dẫn cho các bài báo trong lĩnh vực đạo đức sinh học.
 Ung thư: sử dụng các thuật ngữ từ Neoplasms và các nhánh liên quan của MeSH, các từ
văn bản liên quan đến ung thư và các tiêu đề tạp chí MEDLINE. Nó được tạo ra bởi NLM
và Viện Ung thư Quốc gia để tạo điều kiện tìm kiếm các đối tượng trong tất cả các lĩnh
vực ung thư, từ chăm sóc lâm sàng đến nghiên cứu cơ bản.
 Y học bổ túc: sử dụng các thuật ngữ từ nhánh MeSH thay thế, cũng như các thuật ngữ và
tên bổ sung của các tạp chí MEDLINE do Trung tâm sức khỏe bổ sung và tích hợp cung
cấp. Nó được cung cấp để tạo điều kiện tìm kiếm các đối tượng trong lĩnh vực y học bổ
sung và thay thế.
 Bổ sung chế độ ăn uống: được phát triển bởi NLM và Văn phòng bổ sung chế độ ăn uống
tại Viện sức khỏe quốc gia. Nó được thiết kế để giới hạn kết quả tìm kiếm trong các trích
dẫn từ một phổ rộng các tài liệu bổ sung chế độ ăn uống.
 Lịch sử y học: tìm kiếm các đối tượng trong lịch sử y học.
 Nhận xét có hệ thống: Chiến lược này nhằm lấy các trích dẫn được xác định là đánh giá hệ
thống, phân tích tổng hợp, đánh giá các thử nghiệm lâm sàng, y học dựa trên bằng chứng,
hội thảo phát triển đồng thuận, hướng dẫn và trích dẫn từ các tạp chí chuyên nghiên cứu
về giá trị cho các bác sĩ lâm sàng.
 Chất độc: được tạo bởi Dịch vụ thông tin chuyên ngành của NLM để tạo điều kiện tìm
kiếm các đối tượng trong lĩnh vực độc chất học.
 Khoa học thú y: tìm kiếm các tài liệu về thú y và thú y. Nó bao gồm một loạt các thuật ngữ
tìm kiếm chủ đề và tiêu đề tạp chí.

Nhiều lựa chọn được kết hợp với "OR", mở rộng truy xuất của bạn.

3.2.3 Thể loại tạp chí (Journal categories)

Thể loại tạp chí là trích dẫn từ danh sách các tạp chí được lập chỉ mục
trong MEDLINE với các trích dẫn liên quan bổ sung.

Xem danh sách tạp chí bằng cách sử dụng các thuật ngữ chủ đề như được
mô tả trong phần Tìm kiếm Tạp chí của hướng dẫn.

 Tạp chí lâm sàng cốt lõi (lưu ý rằng danh mục này đã hết hạn)
 Tạp chí nha khoa
 MEDLINE
 Tạp chí điều dưỡng
Hình 21. Thể loại tạp chí
3.3. Xây dựng khối tìm kiếm (Building blocks)

Phần này sẽ hướng dẫn trình bày cách xây dựng các tìm kiếm phù hợp hơn bằng cách sử dụng
logic Boolean (AND, OR và NOT), tính năng Lịch sử và tìm kiếm cụm từ.

23
3.3.1. Logic Boolean

Trong phạm vi tìm kiếm cơ sở dữ liệu, logic Boolean đề cập đến các mối quan hệ logic giữa các
cụm từ tìm kiếm. Các toán tử Boolean AND, OR, NOT có thể được sử dụng để kết hợp các cụm
từ tìm kiếm trong PubMed. Trong PubMed, các toán tử Boolean phải được nhập bằng chữ in hoa.

a. HOẶC (OR)

 Được sử dụng để truy xuất một tập hợp trong đó mỗi trích dẫn chứa ít nhất một trong các cụm
từ tìm kiếm.
 Sử dụng OR khi bạn muốn tập hợp các bài viết về các chủ đề tương tự.

Ví dụ: Football OR Hockey OR Soccer

Mỗi vòng tròn trong sơ đồ bên phải đại diện cho việc truy xuất
cho mỗi thuật ngữ. Các vùng màu xám biểu thị truy xuất cho ví
dụ này - tất cả các bản ghi bao gồm bất kỳ một trong các điều
khoản này.

Bảng dưới đây biểu thị kết quả mẫu cho từng thuật ngữ, sau đó
cho các thuật ngữ kết hợp với OR.

Thuật ngữ tìm kiếm Các kết quả


Hình 22. Ví dụ về toán tử OR
Football 4809
Hockey 1058
Soccer 2517
Football OR Hockey OR Soccer 6090
b. KHÔNG (NOT)

 Lấy một tập hợp từ đó trích dẫn đến các bài viết có chứa các cụm từ tìm kiếm được chỉ định
sau toán tử NOT được loại bỏ.
 Sử dụng toán tử NOT một cách thận trọng để có thể loại bỏ các bài viết không liên quan.

Ví dụ: Arthritis NOT Letter

Lưu ý trong sơ đồ bên phải và trong các kết quả tìm kiếm mẫu
bên dưới rằng việc truy xuất là một phần của tổng truy xuất cho
bệnh viêm khớp - phần đó không bao gồm chữ cái.

Thuật ngữ tìm kiếm Các kết quả


Arthritis 167.933
Letter 617.646 Hình 23. Ví dụ về toán tử NOT
Arthritis NOT Letter 159.681

24
c. VÀ (AND)

 Được sử dụng để truy xuất một tập hợp trong đó mỗi trích dẫn chứa tất cả các cụm từ tìm kiếm.

Ví dụ: salmonella AND hamburger


Lưu ý trong sơ đồ bên phải và trong các kết quả tìm kiếm mẫu
bên dưới rằng việc truy xuất chỉ là sự trùng lặp của các kết
quả cho mỗi thuật ngữ - những hồ sơ trong đó cả hai thuật ngữ
xuất hiện.

Thuật ngữ tìm kiếm Các kết quả


salmonella 64810 Hình 24. Ví dụ về toán tử AND
hamburger 2494
salmonella AND hamburger 12

AND là toán tử mặc định được sử dụng trong PubMed. Nếu bạn không bao gồm các toán tử
Boolean trong tìm kiếm của mình, PubMed sẽ tự động sử dụng AND giữa các thuật ngữ.

Ví dụ: Bạn tìm kiếm với “xạ trị đái tháo đường”. PubMed sẽ hiểu như: xạ trị AND đái tháo đường.

d. Lồng ghép (Nesting)

Khi sử dụng nhiều toán tử Boolean trong PubMed:

 Toán tử Boolean AND, OR và NOT phải được nhập vào dưới dạng in hoa.
 AND là toán tử mặc định được sử dụng trong PubMed. AND sẽ tự động được thêm vào
giữa các cụm từ tìm kiếm của bạn trong PubMed.
 PubMed xử lý các kết nối Boolean từ trái sang phải.

Ví dụ: salmonella AND hamburger OR trứng

Điều này sẽ truy xuất các bản ghi bao gồm cả hai thuật
ngữ salmonella và hamburger cũng như tất cả các bản ghi có
thuật ngữ eggs, dù chúng có chứa hai thuật ngữ kia hay không.

Hình 25. Sử dụng nhiều toán tử


Có thể thay đổi thứ tự xử lý bằng cách lồng một khái niệm riêng lẻ trong ngoặc đơn. Các thuật ngữ
bên trong dấu ngoặc đơn sẽ được xử lý dưới dạng một đơn vị và sau đó được đưa vào chiến lược
tổng thể.

Ví dụ: salmonella AND (hamburger OR trứng). Điều này sẽ truy xuất các bản ghi có chứa thuật
ngữ salmonella , cũng như một hoặc cả hai thuật ngữ hamburger và eggs.

25
3.3.2. Lịch sử

Lịch sử tìm kiếm PubMed của bạn có sẵn trên trang Advanced search. Trang này hiển thị các chiến
lược tìm kiếm và số lượng mục được tìm thấy cho mỗi tìm kiếm. Các số câu lệnh tìm kiếm có thể
được kết hợp với nhau hoặc với các cụm từ tìm kiếm mới bằng logic Boolean (ví dụ: # 1 AND #
2).

Hình 26. Lịch sử tìm kiếm trên PubMed.

Có một số cách để kết hợp các tìm kiếm trong Lịch sử của bạn:

 Nhấp vào Add để thêm tìm kiếm vào trình tạo tìm kiếm bằng "AND."

 Nhấp vào số tìm kiếm để mở rộng menu tùy chọn và chọn toán tử Boolean.

 Tạo chiến lược tìm kiếm bằng cách sử dụng các số tìm kiếm, trong trình tạo tìm kiếm hoặc
hộp tìm kiếm.

Mẹo:

 Số lịch sử được sử dụng trên cơ sở dữ liệu. # 1 có thể ở PubMed, # 2 trong Cơ sở dữ liệu


MeSH, # 3 trong Danh mục NLM, v.v. PubMed History sẽ chỉ hiển thị những thứ chạy
trong PubMed.

26
 Lịch sử có thể chứa tối đa 100 báo cáo tìm kiếm. Khi đạt được số đó, PubMed sẽ xóa tìm
kiếm cũ nhất để thêm hiện tại.

 Lịch sử tìm kiếm sẽ tự động bị mất sau 8 giờ không hoạt động, nhưng 6 tháng hoạt động
cuối cùng của bạn được lưu trong tính năng Hoạt động gần đây của My NCBI, nếu bạn sử
dụng tài khoản My NCBI.

3.3.3. Tìm kiếm theo cụm từ (Phrase searching)

PubMed tự động tìm kiếm theo cụm từ trong Đối chiếu thuật ngữ tự động (ATM).

Khi bạn gặp khó khăn trong việc tìm từ vựng MeSH cho một khái niệm, cần tìm kiếm cụm từ để
xác định các bản ghi có chứa từ MeSH đó và sau đó tìm hiểu cách chúng được lập chỉ mục. Lưu
ý, KHÔNG sử dụng dấu ngoặc kép với lần tìm kiếm đầu tiên và chỉ sử dụng khi không tìm thấy
kết quả phù hợp.

Cụm từ của bạn có thể xuất hiện trong trích dẫn và dữ liệu trừu tượng, nhưng có thể không có
trong Index. Nếu vậy, dấu ngoặc kép được bỏ qua và cụm từ được xử lý bằng ATM . Bạn sẽ thấy
thông báo "Không tìm thấy cụm từ được trích dẫn" ở đầu kết quả tìm kiếm của bạn.

27
Bạn có thể đề xuất một cụm từ được thêm vào Index bằng cách viết vào Writing to the Help Desk.

3.3.4 Cắt ngắn (Truncation)


Cắt ngắn bỏ qua ATM và mở rộng tự động để tìm tất cả các thuật ngữ bắt đầu bằng một chuỗi văn
bản nhất định. Biểu tượng cắt ngắn PubMed là dấu hoa thị (*), đôi khi được gọi là "ký tự đại diện".

Ví dụ: khi tìm kiếm tất cả các thuật ngữ có gốc mimic. Gõ vào trang ô tìm kiếm “mimic*”,
PubMed sẽ truy xuất các từ như mimic, mimics, mimicking, v.v.

PubMed hạn chế truy xuất đối với 600 biến thể đầu tiên của thuật ngữ bị cắt ngắn. Khi điều này
xảy ra, PubMed sẽ hiển thị một thông báo cảnh báo.
Trong một cơ sở dữ liệu lớn như vậy, các biến thể của một chuỗi văn bản có thể trở nên quá tải và
không thể quản lý được. Đặc biệt là khi nhiều thuật ngữ bị cắt ngắn, PubMed thậm chí có thể hết
thời gian và thất bại trong nỗ lực chạy tìm kiếm. Vì vậy đây thường không phải là một kỹ thuật
tìm kiếm được đề xuất cho PubMed.

3.4.Công cụ tìm kiếm (Search tools)

Một số công cụ có thể hỗ trợ bạn xây dựng tìm kiếm trong PubMed:

 Cơ sở dữ liệu MeSH cho phép bạn tìm và tìm kiếm với các thuật ngữ từ vựng MeSH.
 Trang tìm kiếm Tạp chí Danh mục NLM cho phép bạn tìm thông tin về các tạp chí và tìm
kiếm các tạp chí này trong PubMed.
 Truy vấn lâm sàng là các tìm kiếm đúc sẵn có thể giúp bạn thu hẹp tìm kiếm của bạn vào
các tài liệu liên quan đến lâm sàng.

3.4.1 Cơ sở dữ liệu MeSH

Hình 27. Cơ sở dữ liệu MeSH.

MeSH được sử dụng bởi người lập chỉ mục để mô tả các bài viết cho hồ sơ MEDLINE. Cơ sở dữ
liệu MeSH giống như một từ điển cho phép bạn khám phá từ vựng này. Nó cho phép bạn:

 Xác định vị trí và chọn thuật ngữ MeSH, (Tiêu đề, Tiêu đề phụ & Loại xuất bản); Các
thuật ngữ Khái niệm bổ sung (Tên chất) và thuật ngữ Hành động dược lý cho tìm kiếm
PubMed.

28
 Xem định nghĩa và thông tin hữu ích khác cho thuật ngữ MeSH.
 Hiển thị các thuật ngữ MeSH trong cấu trúc hệ thống và tìm hiểu các thuật ngữ.

Các bước để tìm kiếm với cơ sở dữ liệu MeSH:

 Chuyển đến Cơ sở dữ liệu MeSH từ trang chủ PubMed hoặc menu chọn cơ sở dữ liệu phía
trên hộp tìm kiếm.
 Để tìm kiếm một thuật ngữ trong Cơ sở dữ liệu MeSH, hãy nhập cụm từ vào hộp tìm kiếm
và nhấp vào Tìm kiếm.
 Hiển thị Tóm tắt có thể bao gồm định nghĩa của khái niệm sau tiêu đề MeSH.
 Chuyển đến màn hình đầy đủ cho một thuật ngữ MeSH bằng cách nhấp vào cụm từ.
 Toàn màn hình bao gồm nhiều thông tin hơn về thuật ngữ MeSH bao gồm:
o năm thuật ngữ được giới thiệu
o lựa chọn phân nhóm
 Danh sách phân nhóm bao gồm những người được ghép nối ít nhất một lần
với tiêu đề trong
MEDLINE và có thể không
phản ánh các quy tắc hiện
tại cho các kết hợp được
phép.
 Nhấp vào liên kết Tiêu đề
phụ để xem danh sách các
định nghĩa phân nhóm.
o một hộp kiểm để hạn chế thuật ngữ
đối với Chủ đề chính MeSHvà một
hộp kiểm không bao gồm các thuật ngữ MeSH được tìm thấy bên dưới thuật ngữ
này trong hệ thống phân cấp MeSH (nghĩa là tắt các vụ nổ MeSH).
o Điều khoản nhập cảnh (từ đồng nghĩa) được cung cấp.
o Cấu trúc cây MeSH với thuật ngữ được duyệt theo kiểu chữ in đậm.

29
Trình tạo tìm kiếm Pubmed

Sử dụng Hiển thị đầy đủ cho Diagnosis, hãy xây dựng chiến lược tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu
MeSH để trích dẫn về chẩn đoán viêm burs ở khớp gối.

Bước 1: Kiểm tra phân nhóm Diagnosis.

Bước 2: Nhấp vào Add to search builder. Thuật ngữ với bất kỳ thông số kỹ thuật sẽ xuất hiện trong
trình tạo tìm kiếm PubMed.

Bước 3: Để thêm các thuật ngữ bổ sung cho chiến lược này, hãy tiếp tục tìm kiếm cơ sở dữ liệu
MeSH và thêm thuật ngữ vào trình tạo tìm kiếm PubMed bằng nút Thêm vào trình tạo tìm kiếm
và trình kết nối boolean thích hợp (AND, OR hoặc NOT). Nhập knee joint, bấm search.

Bước 4: Hãy giới hạn các trích dẫn trong đó trọng tâm chính của bài viết là knee joints và sau đó
thêm thuật ngữ này vào chiến lược. Nhấp vào hộp kiểm cho: Restrict to MeSH Major Topic.

Bước 5: Nhấp vào Add to search builder. Sử dụng toán tử boolean mặc định, AND.

Bước 6: Bây giờ tìm kiếm đã được xây dựng và sẵn sàng để chạy trong PubMed. Nhấp vào
nút Search PubMed bên dưới trình tạo tìm kiếm PubMed để gửi chiến lược đến PubMed.

3.4.2. Tìm kiếm danh mục tạp chí NLM

Danh mục NLM có một công cụ đặc biệt cho phép bạn tra cứu thông tin về tạp chí PubMed. Nhấp
vào Tạp chí trong Cơ sở dữ liệu NCBI từ trang chủ PubMed.Cho tôi xem

Bạn có thể tìm kiếm một tạp chí bằng cách sử dụng:

 tên tạp chí


 tên viết tắt của tạp chí MEDLINE / PubMed
 in và điện tử Số sê-ri tiêu chuẩn quốc tế (pISSN và eISSN)
 từ khoá chủ đề

Lưu ý: Danh mục NLM bao gồm các tạp chí trong tất cả các bộ sưu tập NLM và cơ sở dữ
liệu Entrez (ví dụ: PubMed, Nucleotide , Protein ).

Cách tìm kiếm Danh mục NLM:

Bước 1: Nhấp vào Journals in NCBI databases từ trang chủ PubMed.

Bước 2: Nhập tên tạp chí và chọn tiêu đề từ tính năng tự động đề nghị. Bấm Tìm kiếm.

30
Bước 3: Hiển thị Tóm tắt (mặc định) trong Danh mục NLM bao gồm:

o Tên tạp chí

o Tên viết tắt NLM

o Số sê-ri tiêu chuẩn quốc tế in và điện


tử (pISSN và eISSN)

o Nơi xuất bản và tên của nhà xuất bản

o Trạng thái lập chỉ mục MEDLINE

o ID NLM (số nhận dạng tạp chí duy


nhất của NLM).

Thông tin thêm về tạp chí có sẵn trên Full


Screen. Để truy cập, nhấp vào liên kết tiêu đề tạp chí.

Bước 4: Để truy xuất các mục trong PubMed, hãy sử dụng Trình tạo Tìm kiếm PubMed bằng
cách nhấp vào Thêm vào trình tạo tìm kiếm, sau đó Tìm kiếm PubMed.

Để biết danh sách các chủ đề rộng được gán cho các tạp chí MEDLINE và các liên kết đến các tạp
chí được chỉ định cho từng tạp chí, hãy nhấp vào Browse MEDLINE Journals theo các thuật ngữ
chủ đề rộng trong More Resources.

Để chọn một tập hợp các tạp chí từ Danh mục NLM để tìm kiếm trong PubMed:

 Nhấp vào hộp kiểm ở bên trái của mỗi tiêu đề quan tâm.

 Nhấp vào Add to search builder ở cột bên phải.

31
 Khi hoàn tất tìm kiếm và thêm tiêu đề, nhấp vào Search PubMed.

 Bạn có thể lưu chiến lược tìm kiếm PubMed bằng cách chọn Create Alert.

3.4.3. Thông tin thêm về câu hỏi lâm sàng (Clinical queries)

Có trên trang chủ PubMed; cũng có ở phía dưới màn hình Advanced Search.

Hình 28. PubMed Clinical Queries.

Có 3 bộ lọc tìm kiếm từ trang này:

 Clinical Study Categories


 Systematic Reviews
 Medical Genetics

Bước 1: Nhập từ của bạn, nhấp Search và chọn Category, Scope hoặc Topic (nếu phù hợp).

Bước 2: Nhấp See all để tiến hành tìm kiếm trong PubMed.

32
5 trích dẫn đầu tiên được hiển thị. Chọn Category, Scope or Topic (nếu thích hợp). Nhấp vào See
all để xem kết quả hoàn chỉnh.

Lưu ý: Những tìm kiếm này sẽ không xuất hiện trong lịch sử tìm kiếm PubMed của bạn cho đến
khi bạn nhấp vào See all.

Danh mục nghiên cứu lâm sàng là một bộ truy vấn chuyên biệt được thiết kế cho các bác sĩ lâm
sàng, dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi R. Brian Haynes, MD, Ph.D. tại Đại học McMaster
ở Canada.

Năm loại hoặc bộ lọc nghiên cứu được cung cấp:

• Nguyên nhân (etiology)

• Chẩn đoán (diagnosis)

• Điều trị (therapy)

• Dự hậu (prognosis)

• Các hướng dẫn dự đoán lâm sàng (clinical prediction


guidelines)

Hai loại hoặc bộ lọc nhấn mạnh được cung cấp:

• Narrow, specific search sẽ lấy những trích dẫn chính


xác hơn, liên quan gần hơn nhưng số lượng truy cập ít
hơn.

• Broad, sensitive search gồm những trích dẫn có liên


quan nhưng có thể có một số ít liên quan; sẽ có số lượng
truy cập nhiều hơn.

Thí dụ: Hãy tìm những trích dẫn về ban đỏ (rash) có


sốt (fever) sử dụng mặc định điều trị (therapy) và tìm
kiếm rộng (broad).

 Bước 1: Chọn Category, Diagnosis


 Bước 2: Chọn Scope, Narrow. Thông báo giảm kết quả.
 Bước 3: Nhấp vào See all để chạy tìm kiếm trong PubMed

Systematic Reviews : Chức năng này nhằm giúp các nhà lâm sàng định vị các bài tổng quan hệ
thống và các bài báo tương tự. Nó truy cập các bài tổng quan hệ thống, phân tích gộp, tổng quan
các thử nghiệm lâm sàng, y học chứng cứ, hội nghị đồng thuận và hướng dẫn. Trích dẫn từ các tạp
chí chuyên về nghiên cứu tổng quan lâm sàng cũng có.
33
Ví dụ: Hãy tìm các tổng quan hệ thống về liệu pháp hít (inhalation therapy) đối với viêm phổi
(pneumonia).

Lưu ý: Bộ phụ này có thể kết hợp trực tiếp với các từ tìm kiếm khác sử dụng AND systematic. Ví
dụ lyme disease AND systematic. Theo cách khác, bạn có thể chọn Systematic Reviews từ menu
kéo xuống Subset trên màn hình Limits.

Tìm kiếm Medical Genetics

 Tìm những trích dẫn có liên quan đến những chủ đề khác nhau trong di truyền y khoa.
 Mặc định là All. Sử dụng ô kéo xuống để chọn chủ đề ưa thích.
 Được soạn với sự kết hợp với nhân viên của GeneReviews: Genetic Disease Online Reviews
tại GeneTests, Đại học Washington, Seattle.

Ví dụ: Hãy tìm các trích dẫn về thiếu máu hình liềm (sickle cell anemia) sử dụng loại Medical
Genetics Genetic Counseling.

3.5. Tìm kiếm bằng trích dẫn


3.5.1. Sử dụng hộp tìm kiếm để tìm trích dẫn cụ thể

Nhập thông tin có sẵn vào hộp tìm kiếm.

34
3.5.2. Citation sensor

 Tìm kiếm sự kết hợp của các cụm từ đặc trưng của tìm kiếm trích dẫn, ví dụ: số lượng số
vấn đề, tên tác giả, tên tạp chí, ngày xuất bản.
 Bất cứ khi nào có thể, Citation sensor khớp với tìm kiếm với các trích dẫn trong PubMed.
 Nếu tìm kiếm của bạn gọi Citation sensor, bạn sẽ thấy một khu vực được viền màu xanh
lam phía trên truy xuất mặc định với các liên kết đến một hoặc nhiều trích dẫn để bạn xem
xét.
 Để xem thêm các kết quả phù hợp cho Citation sensor, nhấp vào liên kết chứa số lượng bài
viết

3.5.3. Trình trích dẫn đơn

Có sẵn từ trang chủ PubMed và trang Advanced search, cho phép bạn điền thông tin bạn có về một
trích dẫn (ví dụ: tác giả, tiêu đề, tạp chí, tập, vấn đề, trang). Nhập tiêu đề tạp chí và thông tin phát
hành cho một danh sách các trích dẫn có trong PubMed từ vấn đề đó.

Hình 29. Trình trích dẫn đơn.

35
3.6. Tìm kiếm theo lĩnh vực
3.6.1. Search builder

Trang Advanced search bao gồm một tính năng để tìm kiếm theo từng trường trong bản ghi
MEDLINE / PubMed theo trường.

 Bất kỳ trường tìm kiếm có thể được chọn từ các menu.


 Các trường Tác giả, Tạp chí và MeSH bao gồm tính năng tự động đề nghị. Bắt đầu nhập
tên, tiêu đề hoặc chủ đề quan tâm và chọn từ danh sách xuất hiện.
 Khi bạn nhập hoặc chọn cụm từ, các mục nhập sẽ tự động được thêm vào hộp tìm kiếm.
 Đối với các trường không có tính năng tự động đề nghị, chỉ cần nhập cụm từ bạn muốn tìm
kiếm.
 Chọn AND, OR hoặc NOT để kết hợp tìm kiếm của bạn với bất kỳ thành phần tìm kiếm
nào đã có trong hộp tìm kiếm
 Để xem và chọn từ danh sách tất cả các giá trị trong cơ sở dữ liệu trong một trường cụ thể,
hãy sử dụng tính năng Show Index list feature. Nhập một vài ký tự để nhảy đến điểm đó
trong danh sách theo thứ tự chữ cái. Số trong ngoặc đơn phản ánh số lượng hồ sơ trong
PubMed bao gồm thuật ngữ đó.
 Bạn có thể chọn nhiều giá trị từ một chỉ mục sẽ được kết hợp trong câu lệnh OR bằng cách
giữ phím <ctrl> trong khi bạn thực hiện các lựa chọn của mình.
 Khi bạn đã hoàn thành việc xây dựng tìm kiếm của mình, nhấp vào nút Search.

3.6.2. Search builder tags

Bạn có thể tìm kiếm các trường cụ thể của bản ghi PubMed bằng Search builder tags của
PubMed. Có thể tìm thấy danh sách các tên trường và mô tả ngắn gọn trong PubMed Help trong
mục Search Field Descriptions and Tags.

 Mỗi thuật ngữ tìm kiếm phải được theo dõi với thẻ trường tìm kiếm phù hợp cho biết
trường nào sẽ được tìm kiếm.
 Thẻ trường tìm kiếm phải tuân theo thuật ngữ.
 Các thẻ được đặt trong dấu ngoặc vuông.
 Sử dụng dấu ngoặc đơn để lồng các thuật ngữ với nhau để chúng sẽ được xử lý như một
đơn vị và sau đó được đưa vào chiến lược tổng thể.

Trong ví dụ, aromatherapy[mh] là chính xác và [mh]aromatherapy là không chính xác.

36
4. QUẢN LÍ KẾT QUẢ
Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về màn hình kết quả tìm kiếm và các lựa chọn khác nhau
cho phép thực hiện với kết quả tìm kiếm của mình. Sau khi đọc phần này, chúng ta có thể:
 Hiểu cách bố trí của màn hình kết quả tìm kiếm.
 Di chuyển giữa các trang kết quả.
 Thay đổi hiển thị các trích dẫn được lấy.
 Điều chỉnh số lượng trích dẫn được hiển thị trên một trang.
 Sắp xếp kết quả của bạn.
 E-mail, tải xuống và in các trích dẫn được chọn.
 Lưu các trích dẫn được chọn vào Clipboard và Bộ sưu tập.
 Tạo thư mục của bạn.
 Thiết lập bộ lọc cho kết quả của bạn.
4.1. Cài Đặt Hiển Thị
Mục Format cho phép người dùng chọn định dạng hiển thị mẫu tin, mục Per page để chọn số
lượng mẫu tin mỗi trang và vào Sort by để chọn cách sắp xếp thứ tự kết quả. Cài đặt hiển thị kết
quả mặc định là: định dạng Summary, 20 mẫu tin mỗi trang, xếp theo thứ tự gần đây nhất đến xa
hơn lần lượt theo thời gian.

Hình 30. Cài đặt hiển thị


a. Định dạng (Format)
Định dạng Summary
Các trích dẫn PubMed được hiển thị lần đầu theo định dạng Summary
Định dạng Summary có thể gồm có:
• Tên bài báo: Tên bài báo là đường liên kết đến hiển thị đầy đủ mẫu tin (định dạng Abstract).
Hầu hết các tên tiếng nước ngoài sẽ được dịch sang tiếng Anh và đặt trong ngoặc vuông.
• Tên (các) tác giả: Tên các tác giả được hiển thị và là đường liên kết đến một tìm kiếm PubMed
các công trình của tác giả này.
• Tác giả tập thể: Xác định quyền tác giả tập thể của một bài báo.
• Nguồn: Gồm có tên viết tắt của tạp chí, ngày xuất bản, tập, quyển và số trang. Đặt chuột trên tên
viết tắt của tạp chí sẽ hiển thị tên tạp chí đầy đủ.
• Số định danh PubMed (PMID).
• Đuôi tình trạng: [PubMed - as supplied by publisher], [PubMed - in process], [PubMed-
indexed for MEDLINE], [PubMed - OLDMEDLINE] or [PubMed]
• Related citations: Liên kết đến các trích dẫn có liên quan.
• Nhãn: Books & Documents khi toàn văn miễn phí có trong cơ sở dữ liệu Entrez Books.
• Nhãn: Free PMC Article khi toàn văn miễn phí có trong PubMed Central.
• Nhãn: Free Article khi toàn văn miễn phí có từ nhà xuất bản hoặc nhà cung cấp toàn văn khác.
37
Liên kết đến toàn văn xuất hiện trên hiển thị Abstract.
• Liên kết Free text: Xuất hiện khi toàn văn miễn phí có trong cơ sở dữ liệu Books hoặc PubMed
Central.
• Cũng có thể bao gồm ngôn ngữ (bài báo không phải tiếng Anh) và loại ấn phẩm nếu bài báo là
một tổng quan hoặc là ấn phẩm rút gọn. Các bài báo không có tóm tắt sẽ hiển thị ghi chú: “No
abstract available”.
• Các ghi chú đến trích dẫn kèm theo (e.g., Errata).

Hình 31. Định dạng Summary.


Định dạng Abstract
Định dạng Abstract có thể có thông tin sau:
• Nguồn (tên viết tắt tạp chí – đặt chuột lên trên để xem tên đầy đủ và liên kết đến các tùy chọn
tìm kiếm, ngày xuất bản, tập, quyển và số trang)
• Tên
• Đuôi [Article in language] trên các bài báo không phải tiếng Anh.
• (Các) tác giả với các tên tác giả hiển thị như là “liên kết tìm kiếm” đến tìm kiếm theo tác giả.
• Tác giả tập thể
• Nơi làm việc (địa chỉ) của tác giả đầu tiên
• Tóm tắt (nếu có) từ bài báo đã xuất bản
• Các ghi chú đến các trích dẫn kèm theo (TD. errata)
• PMID
• Đuôi tình trạng
• Thông tin bổ sung (mở ra phần này để xem):
o Publication Types (trừ “Journal Article”) với các đường liên kết
o MeSH Terms với các đường liên kết (nếu có)
o Personal Name as Subject (nếu có)
o (Chemical) Substances (nếu có) với các đường liên kết
o Supplementary Concepts (nếu có) với các đường liên kết
o Grant numbers (nếu có) với các đường liên kết
o Số định danh ClinicalTrials.gov (nếu có) với các đường liên kết
• Đường liên kết đến các nguồn thông tin bên ngoài (gồm LinkOut)
• Các biểu tượng với đường liên kết đến toàn văn (nếu có)
• Related articles (nếu xem một trích dẫn riêng lẻ)

38
Hình 32. Định dạng Abstract.
Định dạng MEDLINE
Định dạng trường có đuôi từ 2 đến 4 ký tự hiển thị tất cả các trường của mẫu tin PubMed.
• Để xem thêm thông tin về dữ liệu tìm được trong các trường trên định dạng hiển thị MEDLINE,
xem MEDLINE®/PubMed® Data Element (Field) Descriptions.

39
Hình 33. Dịnh dạng MEDLINE
Các định dạng hiển thị khác
• Định dạng Summary (Text) được thiết kế dành cho danh sách các tài liệu tham khảo. Nó gồm
có những thông tin giống như hiển thị Summary, có thêm PubMed Central ID
(PMCID).
• Định dạng Abstract (Text) gồm có những thông tin trong hiển thị đầy đủ hơn, ngoại trừ dữ liệu
bổ sung. Nó có thể hữu ích cho chép, in, lưu vào tập tin hoặc gửi email.
•Định dạng XML là một định dạng được gắn thẻ khác. XML thường được sử dụng để hiển thị và
thao tác dữ liệu trong các ứng dụng phần mềm.
• Sử dụng PMID List để chứa các nhóm số định danh ID dành truy cập về sau.
b. Số mẫu tin mỗi trang (Items per page)
PubMed hiển thị lần đầu các kết quả tìm kiếm theo nhóm 20 trích dẫn mỗi trang.
• Nhấp vào phần Per page để chọn con số khác.
• PubMed hiển thị lại các trích dẫn theo chọn lựa của bạn.

Hình 34. Số mẫu tin mỗi trang


c. Xếp thứ tự theo (sort by)
• PubMed lần đầu hiển thị các kết quả tìm kiếm theo thứ tự nhập vào sau ra trước.
• Để xếp thứ tự theo ngày xuất bản, tác giả đầu tiên, tác giả cuối cùng, tên tạp chí hoặc tên bài
40
báo, chọn trường theo ý trong Sort by và chọn kiểu muốn xếp.

Hình 35. Sort by


4.2. Gửi Đến…( Send to)
Chọn Send to: để gửi các mẫu tin đã chọn hoặc tất cả các mẫu tin trong kết quả đến một tập tin,
đến My NCBI Collections, để đặt mua, vào khay nhớ tạm hoặc vào e-mail.

Hình 36. Send to...


a. Send to File
• Để lưu và gửi toàn bộ kết quả tìm kiếm vào một
tập tin, sử dụng menu Send to:, chọn File, và chọn
kiểu định dạng và kiểu xếp thứ tự.
• Để đánh dấu các trích dẫn được chọn để lưu và gửi
đến một tập tin, nhắp vào ô kiểm phía trên số mẫu tin
khi bạn đi qua mỗi trang truy cập. Sau khi bạn chọn
các trích dẫn xong, chọn File từ menu Send to và chọn
các tùy thích.
o Send to File với định dạng Summary (text) hiển
thị các trích dẫn với đầu tiên là các tên tác giả,
theo sau là tên bài báo.
o Send to File với định dạng CSV tạo nên một tập
tin phân cách bằng dấu phết để sử dụng trong
bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu.
Hình 37. Send to file
b. Send to Clipboard
• Khay nhớ tạm (clipboard) cho phép bạn thu lượm các trích dẫn đã chọn( chọn bằng cách tích vào
đầu ô vuông nhỏ trước mỗi tiêu đề bài) từ một hoặc từ vài tìm kiếm mà bạn có thể muốn in, lưu
hoặc đặt mua.

41
• Số lượng mẫu tin tối đa có thể đặt vào trong khay nhớ tạm là 500.
• Để đặt một mẫu tin vào khay nhớ tạm, hãy nhấp vào ô cạnh trích dẫn này và chọn Clipboard từ
trong menu Send to.

• Khi đã thêm một trích dẫn vào khay nhớ tạm, mẫu tin này sẽ hiển thị dòng “Item in Clipboard”
và đường liên kết clipboard hiển thị phía dưới ô tìm kiếm.

42
Mẹo Clipboard

 Nếu bạn gửi các mẫu tin vào khay nhớ tạm mà không chọn các trích dẫn bằng ô kiểm, PubMed
sẽ thêm vào đến 500 trích dẫn từ truy cập của bạn vào khay nhớ tạm.
 Số lượng mẫu tin tối đa có thể thêm vào khay nhớ tạm là 500.
 Khay nhớ tạm sẽ bị mất sau 8 giờ không hoạt động.
Sử dụng Clipboard
• Để xem nội dung của khay nhớ tạm, hãy nhấp vào đường liên kết Clipboard trong cột phải của
kết quả tìm kiếm:

Bạn đến màn hình Clipboard:

• Bạn có thể sử dụng các tùy chọn Format, Sort by, Per page và Send to: với các trích dẫn
trong khay nhớ tạm.
Xóa các trích dẫn trong khay nhớ tạm:
• Để xóa các trích dẫn trên khay nhớ tạm, hãy nhấp vào Remove from clipboard bên cạnh mẫu
tin
hoặc là chọn (các) mẫu tin và nhấp vào Remove selected items
• Để xóa sạch khay nhớ tạm, hãy chọn Remove all items
c. Send to E-mail
• Chọn E-mail từ menu Send to.

43
• Chọn Format.
Với định dạng Abstract: Chọn có bao gồm MeSH and Other Data hay không.
• Chọn Sort by.
• Chọn Number to send (nếu gởi nhiều hơn 20 mẫu tin đầu tiên).
• Chọn Start from citation (nếu gởi theo nhóm).
• Gõ vào một địa chỉ E-mail. Chỉ cho phép một để tránh e-mail rác (spam).
• Thêm Additional text nếu muốn.
• Nhấp vào E-mail.
Mẹo E-mail:
Bạn có thể E-mail đến 200 mẫu tin một lần.
Một địa chỉ E-mail mặc định có thể được lưu thông qua My NCBI User Preferences.

Hình 38. Send to Email.


4.3. Collection
• Sử dụng Collections để lưu các kết quả tìm kiếm vào trong My NCBI.
Tạo một bộ sưu tập (Collection)
Bước 1: Chọn các mẫu tin kết quả tìm kiếm bạn muốn lưu.
Bước 2: Chọn Collections từ menu Send to.
Bước 3: Nhấp vào Add to Collections , Nếu bạn chưa đăng ký My NCBI, bạn sẽ được nhắc đăng
ký.

44
(Nếu bạn không chọn các mẫu tin, tất cả các mẫu tin (lên đến 5000) sẽ được lưu vào bộ
sưu tập bạn đang tạo.)
Bước 4: Chọn Create new collection. Đặt tên lại bộ sưu tập của bạn. Nhấp Save.

Số lượng các mẫu tin tối đa trong một bộ sưu tập đã được tăng lên từ 500 đến 5.000. Nếu bạn đã
lưu bất cứ bộ sưu tập nào trước tháng Hai 2009, số lượng này sẽ vẫn là 500 tối đa, trừ khi bạn tái
tạo bộ sưu tập.
Chọn yêu thích từ bản tóm tắt:
Bước 1: Trong khi xem một bản tóm tắt trong PubMed, bấm vào mục Yêu thích, ở cột bên phải.
Một bộ sưu tập gọi là "Add to Favorites" được hiển thị ở trên cùng. Nếu bạn đã đăng nhập vào
My NCBI, tất cả các bộ sưu tập của bạn đều được liệt kê.
Bước 2: Chọn bộ sưu tập mà bạn muốn thêm các mục. Ngôi sao bên cạnh tên bộ sưu tập sẽ
chuyển sang màu xanh khi bài được thêm vào.
Để xóa mục này khỏi bộ sưu tập, nhấp vào tên bộ sưu tập lần thứ hai. Ngôi sao sẽ trở lại rõ ràng.

45
Nếu bạn thêm nó vào mục Yêu thích thì ngôi sao sẽ chuyển thành màu xanh:

Bổ sung vào một bộ sưu tập


• Mở bài muốn bổ sung vào bộ sưu tập. Nhấn vào nút mũi tên ở cạnh ô Add to Favorites trong
phần Save items:

• Chọn bộ sưu tập mà bạn muốn bổ sung các mẫu tin và nhấp vào, khi hình ngôi sao chuyển qua
màu xanh là bạn đã thêm vào bộ sưu tập đó.

46
Truy cập các bộ sưu tập của bạn
 Truy cập My NCBI bằng cách nhấp vào My NCBI trong góc trên phải của bất cứ trong
PubMed nào

 Cửa sổ Collections xuất hiện mặc định bên tay phải.

 Di chuyển các cửa sổ bằng cách nhấp vào và kéo thanh tên đến vị trí ưa thích.

 Dấu các cửa sổ bằng cách sử dụng mũi tên lên . Đóng cửa sổ bằng cách sử dụng dấu
X .

 Sử dụng liên kết Customize this page ở đầu trang này để chọn và xóa chọn các cửa số.

Biên tập một bộ sưu tập


Từ cửa sổ Collections trên trang chủ My NCBI bạn có thể:
• Xem bộ sưu tập này trên PubMed bằng cách nhấp vào tên bộ sưu tập,

• Biên tập, thay đổi các cài đặt hoặc xuất một bộ sưu tập bằng cách chọn biểu tượng bánh răng
• Thay đổi bộ sưu tập đến Public hoặc là Private, hoặc là
• Nhập chung hoặc xóa các bộ sưu tập bằng cách chọn Manage Collections.

47
Từ từng trang bộ sưu tập bạn có thể: Nhấp vô edit để chỉnh sửa

Chia sẻ bộ sưu tập


Bạn có thể chia sẻ Bộ sưu tập NCBI của tôi với người khác bằng cách đặt Bộ sưu tập thành
"công khai" và chia sẻ liên kết đến bộ sưu tập.
Công khai bộ sưu tập
Bước 1: Nhấp vào liên kết dưới cột Cài đặt / Chia sẻ trong hộp thoại Bộ sưu tập.

48
 Bước 2: Trong Chia sẻ Bộ sưu tập, chọn Công khai. Nhấp vào để lưu.

 Bước 3: Sao chép URL trực tiếp từ trang này để chia sẻ hoặc nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt để sao
chép mã HTML để đưa vào trang Web hoặc Blog.

49
4.4. My Bibliography
My Bibliography được thiết kế để tạo thuận lợi cho các tác giả tìm kiếm và chọn các trích dẫn
đưa vào ấn phẩm của mình từ PubMed. Các trích dẫn không có trong PubMed (các bài báo khác,
sách, bản trình bày,…) cũng có thể thêm vào thủ công.
Tạo Your Bibliography
• Chọn các công trình của mình từ kết quả tìm kiếm PubMed của bạn và nhấp vào Send to: My
Bibliography

Hoặc
• Trong cửa sổ My Bibliography trên trang chủ My NCBI, chọn Manage My Bibliography để
nhập thủ công các trích dẫn:

Bạn đến màn hình My Bibliography với phần Add Citation:

50
Nhấp vào Add from Pubmed ta có cửa sổ mở ra:

Bạn gõ từ khóa cần tìm vào ô Search term:

Sau đó chọn bài bằng cách tích vào ô vuông và click vào Add To My Bibliography thì các trích
dẫn của bạn sẽ được thêm vào phần My Bibliography:

51
Bạn có thể thêm các mẫu tin vào thư mục bằng cách sử dụng menu Send to trên bất cứ màn hình
kết quả PubMed nào, hoặc bằng cách trở lại cửa sổ My Bibliography và làm tương tự:

Các chức năng bổ sung có trên trang My Bibliography


Chọn bằng cách tích vào ô vuông, sau đó có các ô như Move, Delete, Copy, View, Suggest,
Download as text cho phép bạn thực hiện với mục đã chọn.

4.5. Bộ Lọc (My NCBI)


 Bộ lọc cho phép hạn chế tìm kiếm theo ngày, loại bài viết và các đặc điểm khác.
 My NCBI cho phép bạn đặt và giữ các bộ lọc giữa các phiên PubMed bằng tài khoản My
NCBI của bạn.
 Quản lý Bộ lọc (Manage Filters) liên kết với My NCBI, nơi bạn có thể thêm hoặc sửa đổi
các lựa chọn bộ lọc của mình.

 Bộ lọc My NCBI sẽ sớm được tích hợp vào các bộ lọc thanh bên .

52
 Bộ lọc Liên kết My NCBI cho phép bạn kích hoạt các liên kết từ các bản ghi PubMed đến
thông tin liên quan ở nơi khác trên Web (ví dụ: toàn văn của bài viết thông qua đăng ký của
thư viện của bạn).
 Bạn có thể có tối đa 15 bộ lọc hoạt động bằng My NCBI .
5. LƯU TÌM KIẾM
Có hai cách để lưu chiến lược tìm kiếm của bạn bằng cách sử dụng tính năng My NCBI Save
Search và Gửi đến RSS.
5.1. Lưu các tìm kiếm bằng My NCBI
Bước 1: Tiến hành tìm kiếm PubMed.

Bước 2: Từ trang kết quả, nhấp vào liên kết Create alert phía dưới ô tìm kiếm.
Bạn sẽ được đưa đến màn hình Saved Research để thực hiện các tuỳ chọn của mình. (Nếu bạn
chưa đăng nhập vào My NCBI, bạn sẽ được nhắc làm như vậy.)

53
Bước 3: Chọn tần suất bạn muốn cập nhật, định dạng của e-mail và các bản ghi và số lượng mục
bạn muốn có trong tin nhắn. Email sẽ bao gồm một liên kết đưa bạn đến toàn bộ kết quả cập nhật
trong PubMed.
Bước 4: Sau khi hoàn tất các tuỳ chọn, nhấn Save.
Kết quả cập nhật email
Dưới đây là một mẫu các kết quả cập nhật tự động e-mail mà bạn nhận được.
Nhấp View để lấy kết quả hoàn chỉnh trong PubMed.
Nhấp vào Edit để thay đổi tần suất hoặc định dạng của tin nhắn e-mail của bạn hoặc để thay đổi
chiến lược tìm kiếm của bạn.
Nhấp vào Unsubscribe để ngừng nhận thông tin cập nhật qua e-mail.

54
Hình 39. Kết quả cập nhật email
Các chức năng bổ sung trong cửa sổ Saved Searches
Để xem, chỉnh sửa hoặc xóa các tìm kiếm đã lưu của bạn, nhấp vào liên kết My NCBI ở phía bên
phải của biểu ngữ trên cùng.

 Chạy các tìm kiếm đã lưu


Nhấp vào tên của tìm kiếm để truy xuất tất cả các
kết quả (không giới hạn ở các trích dẫn mới).
Thực hiện hành động này sẽ không ảnh hưởng
đến các bản cập nhật trong tương lai.
 Cập nhật thủ công một tìm kiếm
Số lượng trích dẫn mới của mỗi tìm kiếm được
hiển thị trong cột “What’s New”. Nhấp con số này
để xem các trích dẫn.
Nếu bạn liên kết đến các kết quả, nghĩa là hoàn
tất cập nhật, danh sách tìm kiếm đã lưu của bạn
sẽ phản ánh ngày giờ cập nhật này.

55
 Sửa đổi chiến lược tìm kiếm đã lưu
Nhấp vào biểu tượng ☼ để đi đến trang Cài đặt tìm kiếm đã lưu.
Từ trang này bạn có thể:
Sửa đổi chiến lược tìm kiếm của bạn.
Thay đổi tần số hoặc định dạng của các bản cập nhật.
 Xóa một tìm kiếm đã lưu
Bước 1: Nhấp vào Manage Saved Searches.
Bước 2: Từ danh sách, chọn chiến lược tìm kiếm bạn muốn xóa bằng hộp tìm kiểm.
Bước 3: Nhấp vào nút Delete Selected Item(s) ở đầu trang.
Bước 4: Xuất hiện hộp thoại, chọn OK.

 Lưu Tìm kiếm từ Lịch sử Tìm kiếm của bạn:


Bước 1: Thực hiện tìm kiếm với PubMed
Bước 2: Nhấp vào Advance ở dưới ô tìm kiếm

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại PubMed Advanced Search Builder, nhấp Edit.

56
Bước 4: Nhập số câu lệnh tìm kiếm Lịch sử, ví dụ: # 1 VÀ (# 2 HOẶC # 3) và nhấp Search .

Bước 5: Thực hiện lưu tìm kiếm bằng My NCBI như hướng dẫn ở trên.

5.2 Gửi đến RSS (Send to RSS)


Chức năng RSS ( Really Simple Syndication) trong PubMed cho phép tạo nên một nguồn cấp dữ
liệu RSS (RSS feed) của một tìm kiếm PubMed để hiển thị một kết quả mới với liên kết quay lại
các trích dẫn trong PubMed.
Để tạo một RSS feed và nhập nó vào trình đọc feed:
Bước 1: Chạy một tìm kiếm
Bước 2: Nhấp Create RSS ở dưới ô tìm kiếm,

57
Bước 3: Chọn số lượng mục sẽ được gửi hàng ngày đến trình đọc feed và đổi tên feed nếu muốn,sau
đó nhấp Create RSS.

Bước 4: Kéo và thả biểu tượng XML vào giao diện trình đọc feed.

Hoặc nhấp vào biểu tượng XML màu cam và sao chép URL trong hộp địa chỉ của cửa sổ trình
duyệt kết quả và thực hiện theo các hướng dẫn của phần mềm đọc feed .
Lưu ý rằng nguồn cấp dữ liệu RSS của bạn sẽ chỉ hiển thị các mục mới. Ngoài ra, nếu kết quả của
bạn vượt quá số mục tối đa bạn đã chọn, nguồn cấp dữ liệu sẽ chỉ hiển thị một liên kết trở lại kết
quả của bạn trong PubMed.
Nếu bạn muốn hiển thị kết quả tìm kiếm đầy đủ hơn, hãy xem xét sử dụng e-Utilities để tạo tập
lệnh. Nếu bạn muốn nhận kết quả mới từ tìm kiếm PubMed trong e-mail của mình, hãy sử dụng
tính năng Lưu Tìm kiếm của My NCBI.

6. LẤY CÁC BÀI BÁO


PubMed không có các bài báo. Tuy nhiên PubMed có các đường liên kết đến toàn văn các bài báo
khi các đường liên kết có sẵn. Truy cập một số bài báo là miễn phí. Truy cập số khác đòi phải trả
tiền.
6.1. LinkOut
 Liên kết đến tài nguyên văn bản đầy đủ từ PubMed có sẵn thông qua một dịch vụ có tên
LinkOut.

58
 Khi bạn nhấp vào biểu tượng LinkOut hoặc liên kết trong màn hình LinkOut trong PubMed,
bạn rời PubMed và được chuyển đến toàn bộ văn bản tại một trang web bên ngoài.
 NLM không giữ bản quyền đối với tài liệu này và không thể cho phép sử dụng. Người dùng
nên xem lại tất cả các hạn chế bản quyền được cung cấp bởi nhà cung cấp văn bản đầy đủ trước
khi sao chép, phân phối lại hoặc sử dụng tài liệu thương mại được truy cập thông qua LinkOut.

Tính khả dụng của toàn văn bản qua LinkOut được hiển thị theo nhiều cách khác nhau trong
kết quả tìm kiếm PubMed:
 Toàn văn miễn phí xuất hiện trong thanh bên bộ lọc. Liên kết này hiển thị kết quả tìm kiếm của
bạn có sẵn toàn văn miễn phí.

 Xem nhãn bài viết miễn phí hoặc bài viết PMC miễn phí từ màn hình Abstract

 Xem màn hình Abstract để xem có liên kết biểu tượng đến toàn văn không.

59
 Kích hoạt các biểu tượng để liên kết đến đăng ký thư viện của bạn bằng My NCBI filters
hoặc tùy chọn Outside Tool My NCBI .
 Để xem danh sách đầy đủ các tài nguyên trực tuyến có thể truy cập Web cho một mục, hãy mở
rộng LinkOut - liên kết nhiều tài nguyên hơn từ màn hình Tóm tắt của một mục kết quả tìm kiếm
riêng lẻ.

6.2. Công Cụ Bên Ngoài (Outside tool)


Công cụ bên ngoài cho phép các thư viện đặt một liên kết đến đăng ký trực tuyến của họ và
thông tin nắm giữ khác trên tất cả các bản ghi PubMed.
Sử dụng My NCBI để tìm hiểu xem thư viện của bạn có sử dụng Công cụ bên ngoài không và để
thiết lập liên kết trên các trang kết quả PubMed của bạn thực hiện như sau:
Bước 1: Nhấp vào My NCBI. (Đăng ký và đăng nhập nếu bạn chưa có.)

Bước 2: Chọn NCBI Site Preferences.

Bước 3: Trong PubMed Preferences, nhấp vào Outside Tool.

60
Bước 4: Duyệt tìm tên thư viện của bạn hoặc sử dụng chức năng Tìm kiếm của trình
duyệt để tìm kiếm nó. Chọn thư viện và nhấp vào Lưu

Sau khi được kích hoạt, liên kết Công cụ bên ngoài sẽ xuất hiện trên màn hình trừu tượng của tất
cả các bản ghi PubMed. Nhấp vào biểu tượng để truy cập toàn văn (hoặc tìm hiểu cách truy cập
toàn văn) từ My NCBI.

61
6.3. Trung Tâm PUBMED
Một phần của các bài báo toàn văn miễn phí nằm trong PubMed Central (PMC) . PMC là kho
lưu trữ kỹ thuật số miễn phí NLM của tạp chí khoa học đời sống. Toàn văn trong PMC có thể
được xem dưới dạng HTML hoặc PDF.

Sử dụng các mục con và bộ lọc để tìm toàn văn

6.4 Sử dụng các tập hợp con và bộ lọc


Thêm phần sau vào tìm kiếm của bạn để hạn chế các trích dẫn liên kết đến toàn văn miễn phí
hoặc toàn văn:
 Free full text[sb]

 Full text[sb]
 Sử dụng Filters để dễ dàng chọn các tập hợp con LinkOut này.

62
6.5. Đặt hàng bài viết (order)

Hình 40. Đặt mua bài viết

Để đặt mua các bài báo thông qua PubMed:


• Chọn các trích dẫn của các bài báo bằng cách nhấp vào ô kiểm bên trái mỗi mẫu tin (từ bất kỳ
màn hình kết quả nào hoặc Clipboard).
• Chọn Order từ menu Send to.
• Bạn đến trang sau đây:

Loansome Doc là gì?


• Loansome Doc® đưa ra đặt hàng toàn văn từ một thư viện thành viên. Chức năng này là một
phần của PubMed và NLM Gateway.
• DOCLINE® là hệ thống mượn liên thư viện vi tính hóa, là nền tảng của Loansome Doc.
Trước khi sử dụng chức năng này, bạn cần lập một hợp đồng với một thư viện thành viên
Loansome Doc. Thư viện Loansome Doc của bạn sẽ cung cấp bạn số Library ID, cần đến khi
cài đặt dịch vụ này trong PubMed hoặc NLM Gateway.
Giá bao nhiêu?
Thư viện cung cấp bạn dịch vụ này sẽ giải thích phí đặt bài của họ, nếu có. Dịch vụ này thường
không miễn phí.
Thư viện nào cung cấp loại dịch vụ này cho tôi?
Các thư viện y khoa khắp Hoa Kỳ liên kết với nhau trong một mạng lưới gọi là National
Network of Libraries of Medicine® (NN/LM®). Mục đích của NN/LM là giúp cho các thầy

63
thuốc, nhà nghiên cứu, nhà giáo và nhà quản lý y tế trong Hoa Kỳ truy cập nhanh chóng, tiện lợi
các nguồn thông tin y sinh học và chăm sóc y tế.
• Mạng lưới do Thư viện Y khoa Quốc gia quản lý.
• Nó gồm có 8 Thư viện Y khoa Vùng (các cơ quan chính hợp đồng với NLM), hơn 159 Thư
viện Nguồn (chủ yếu tại các trường y) và khoảng 4.762 Thư viện Truy cập Ban đầu (chủ yếu tại
các bệnh viện).
• Thư viện Y khoa Vùng quản lý và điều phối các dịch vụ trong tám vùng địa lý của mạng.
Trang web NN/LM: http://nnlm.gov
Hãy gọi Thư viện Y khoa Vùng của bạn tại 1-800-338-7657 Thứ hai – Thứ sáu, 8:30 sáng – 5:00
chiều trong tất cả các múi giờ để tìm ra thư viện y khoa nào trong khu vực của bạn có thể giúp
bạn vào dịch vụ đặt bài Loansome Doc.
Xem thêm chi tiết về Loansome Doc và DOCLINE tại:
Loansome Doc – http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/loansome_doc.html

DOCLINE - http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/docline.html

7. NGOÀI PUBMED
7.1.Liên kết từ công cụ tìm kiếm

 Nhấp vào Find related data để tìm thông tin


liên quan đến tìm kiếm của bạn trong Cơ sở
dữ liệu NCBI khác.
 Mở rộng Tìm dữ liệu liên quan trên cột bên
phải của PubMed để hiển thị kết quả
 Sau khi bạn chọn cơ sở dữ liệu và bất kỳ tùy
chọn nào, chi tiết về dữ liệu và cách tìm
kiếm sẽ xuất hiện.

Đối với ví dụ về Liên kết gen, Cơ sở dữ liệu


“Gene” sẽ được tìm kiếm với các văn bản về gen
trích dẫn các bài báo trong kết quả PubMed.

7.2. Liên kết từ hồ sơ. Hình 41. Tìm kết dữ liệu liên quan

Liên kết đến thông tin trong các cơ sở dữ liệu NCBI khác liên quan đến nội dung của một bản
tóm tắt cụ thể có thể được tìm thấy trong cột bên phải của màn hình Tóm tắt trong phần có nhãn
Thông tin liên quan.

64
Hình 42. Thông tin liên quan

8. My NCBI
My NCBI là một tính năng của cơ sở dữ liệu của NCBI cho phép lưu hồ sơ và các nghiên cứu, và
tùy chỉnh hiển thị kết quả bằng các bộ lọc và các tùy chọn khác.

Truy cập nhanh đến My NCBI, bao gồm:

 Đăng ký

 Đăng nhập

 Tùy chỉnh trang chủ My NCBI

 Chọn tùy chọn trang NCBI

Các phần chức năng của My NCBI (Lưu tìm kiếm, Bộ sưu tập, Bộ lọc) được trình bày trong các
phần có liên quan của hướng dẫn.

65
KẾT LUẬN

Có thể thấy rằng trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là Y học dựa trên bằng
chứng, dữ liệu khoa học là cần thiết thay vì ý kiến hay kinh nghiệm của cá nhân. Những niềm tin
được thay thế bằng những chứng cứ có thẩm định và được kiểm duyệt chặt chẽ. Bài viết mang
tính hướng dẫn từng bước này hi vọng đã cung cấp cho mọi người một vài kĩ năng cần thiết trong
việc tìm kiếm tài liệu khoa học.

PubMed là một nguồn tài liệu y văn vô giá cho bất cứ ai làm việc trong ngành y tế hay có liên quan
đến y sinh học. Với PubMed, chúng ta có thể cập nhật hóa thông tin về bất cứ lĩnh vực nào một
cách nhanh chóng và chính xác.

Để có thể sử dụng Pubmed hiệu quả thì đòi hỏi người dùng cần trang bị cho mình vốn tiếng Anh
và thuật ngữ y khoa cần thiết.

66
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Harzing, A.-W.K. and R. Van der Wal, Google Scholar as a new source for citation
analysis. Ethics in science and environmental politics, 2008. 8(1): p. 61-73.
2. Burnham, J.F., Scopus database: a review. Biomedical digital libraries, 2006. 3(1): p. 1.
3. McEntyre, J. and D. Lipman, PubMed: bridging the information gap. Cmaj, 2001.
164(9): p. 1317-1319.
4. Falagas, M.E., et al., Comparison of PubMed, Scopus, web of science, and Google
scholar: strengths and weaknesses. The FASEB journal, 2008. 22(2): p. 338-342.
5. NIH. PubMed Tutorial. Available from:
https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/cover.html.

67