You are on page 1of 21
Céng ty Cé phan Dau tu Thé Gi ‘to cot chin ng gy 31 thing 12 nim 2017 ‘Bong 3 i ‘ Céng ty Cé phan Dau tu Thé Gidi Di Déng ye Lye “hone tn chung by cio Ba On a: ‘Blo cdo ibm oan bp Bing can ab ok ig £0 co kt qua hoa dong Kh anh ing Bo cdo nu chy tn ing “Truyét minh bo cdot chin eng _ a. Cong ty Cé phan Bau tu Thé Gidi Di Déng ‘THONG TW cHUNG cone TY nat C8 pn Dy 1 Gt 0 Btng Cra 7) mcg ob ge hn bp tao {ca Dann nf eon Vi am to Sy Gg nas Seng Wah Gar sb 050127 ‘S26 ach va Bu ty Tinh Binh Ovong clo ngay 16 ang 1 Adm 200, vc Gy Chong Bing iy cea bu ooh Cina of ach ang ye 86 22, Duong Yara, Png Poi Cuong. TH X8 Th Obs SiGe ers ong” Si ar npg Seo Uh Ts ta rome 2 5 et Ding Cogn Prvbng 12,uan Tan Bn Tha rs HOM Mn, Na ang 28 om an Cg dn. Dp, Cog CE in Thang Sea See naa Ae ath en Chagas tee ty Po So bina va cang i (Canaosa Co, iron Cont) Ta egy tty 2 nam 2047 ing nm a8.) at nou tong lng Cd pan Te Gl Dn. Bo. W 80 hx ong Cony bp Trg at Bas na Sanh, TOO hu bos Cig MES TY ing ng ng tr rd ban 8 OO gyn bs gy gn op MA (eso) ou Host dbng cha yu tong nm eta Cg ty a qu Ie kon dt vo cde ng ty on, (0b phi ca Cong ty aug nlem yt tl St Gao deh Ching khan Thanh ph HBA Minh vem "MIG" tho Quyét din rim ye sb 2581GD-SGDHCM do SP Giz cen Chung Khoan Thanh oS 'HB.Ch Mi cp ngay 7 thang 7 nam 2044 01 ONG QUAN TR} Cte han vin Ho’ ng Quin wong nv vo ay bp bed ny oh sau na Nauyén Be Ta conten ag an Lb in Stan in Ong eu Grins Teds Thamnwen Sng Chi Freon Thar in Sg Tremos Lan thar vn ng Tan eon Doan Thanh isn ng Rober Het Thar vn ag Bang nh irom Thanh in BAN Kiem SoAT Ce than vin Bank strong nd v vo gy lp bo co ny nh su: {ng Trin Huy Thanh Tong Teng ban Ong Hating Hou ung Tramvn Sig ngby 31 hg 3 nm 2017 ng Hoang Xuan Thang Tainan A andr ogy 31 tang 3 nim 2047 Ba Nguyde Kann Van Trash en BAN clin 966 ‘Cle thanh vin Ban Gil rong nm von ip Bo co yn a: 6 Nguy 806 Ta “tng im ate Sig Psnvan ny Ga Oe ask ln iy Ua bm 2017 Sng Biu Chinn Ha Tru Gaba thst teahibm nga tng nam 2017 tg vo bing Lon iim 8 Thin NGVOLDA DIGN THEO PHAP LUAT Nav di ign theo php Wal ca Cg ty tong nam vt wo ny lp bdo Bo nay Ong NguySn Bieta, Kiem TOAN ViEN ‘cong ty Trch ign Hou han Emst & Young Vig Nam ka cng ty ibm ton cho Geng Wy 1 3 a ao m.