You are on page 1of 3

PrrAN coNc NrrrEM vu KHoA co xui

Tru0ng khoa: Nguy n Qu6c Hung


- Phu tr6ch chr Tg cdng t6c ttdo t4o vd hoat dQng NCKH cria khoa. Trpc ti6p php tr6ch
NCKH vd vi, t giiio trinh, bdi gi6ng cria GV thuQc khoa.
- Phu tr6ch ch ng viQc quin lf .c6n b0 vi€n chfc vd HSSV trong toirn khoa
- Plru tr6clr c6 g t6c quan h€ tl6i ngoai
- PhU tr6ch dd t4o sau dai hoc vd chuong trinh ti€n ti6n thuQc khoa

Ph6 khoa l: Di6p B .o Tri


- Phu tr6cli qr Ln li trarrg thi6t bi, v{t tu vd c6c xucrng thp'c hdnh
- Phu trrichvi c ddo tgo ngdn h4n
- Phu triichvi c gia cong,iin xu6t theo c6c hqp d6ng vcri c6ng ty, doanh nghiQp
- Phu tr6ch vi c thpc tap TN cfra sinh vi€n
- Phu tr6ch v( sinh, an todn LD, PCCC trong khu vyc do khoa quin ly.
- Crlc viec kh c theo sg phAn cdng cta trud'ng khoa

Ph6 khoa 2: ChAu tlinh Quang


- Plru tr6ch v )c l{p k€ ho4ch giing day vd TKB cria khoa
- PhAn gi6o r 0n coithi
- I(tit hop v6' c6c tru6'ng bg m6n ph6n GV giing d4y
- I(6t hqp v6 c6c trtr6'ng bQ rn6n kirSm tra hd so- gi6ng.d4y crJra GV
- Giirp gi6o' ,, khoa gi6i quy6t c6c v6n d€ li€n quan it6n cdng t6c gi6o vg: trirng rnd hgc
phAn, t4o n i tuong cluong, ddng ki hqc phdn, md l6p hqc phAn hqc laitin chi...
- PhU trdctr c rc hgat dQng phong trdo TDTT, vdn nghQ, hQi giAng, dg gid', tri6n l6m vd cdng
t6c doAn kl 5i sinh vi6n
- Phu trilch l CKH sinh vi€n
- ftSt hgp v( cilc tru6'ng bQ mdn trong viQc ra dO thi tqi c6c co sd khi c6 y€u cAu
- CAc viQc k 6c theo sU phdn cdng cfra truong khoa

Gi6o vg:
-Tiiip
lhern T ,iNhg
- vd gi i quyrSt cric v6n dO hqc v9: in bArrg diiim, cl6ng ki thi TN, xdt TN, cldng kihqc
phdn, hgc ?i, hgc bi...
- i,nu tnich 'iQc phAn lich thi hqc k!. Ktit hqp vdi Thiy ChAu Minh Quang gi6i quy6t c6,c.
v6n dO nh : irirng md hgc phAn, t4o me tuong ducrng, tlang ki hgc phAn, mo l6'p hgc phAn
hoc l4i.
- Lap cilc b ng b6o c5o, thanh t6an tdi chinh theo quy ch€ chi ti6u nQi b0
- C6c viQc lr6c theo sg ph6n c6ng cfia trudng khoa

Chii tich cdng di rn: 'fhS. Nguy6n Nggc DiQp


- Phu trr{ct c6c c6ng t6c Iien quin ct6n hgat ctQng cdng <loan: ch6 d0 lim viQc, thi dua, khen
thu6'ng, r a chay, hi6u hi...
- H6 trg tr ong qua trong c6ng tac nh6n sg vd c6c ho4t ilQng chuy€n m6n cfia khoa
- Ldm cdn t6c tht qu! cria khoa
- Chc viQc rhSc theo sg phAn c6ng cira tru6ng khoa

Cic trudng bQ r rdn: 'fheo quy dinh v€ nhiQm vp cita trudng bQ rn6n thuQc khoa CK.

HQi tl6ng khoa gc khoa : Theo quy ctinh v€ t6 chirc hgat ilQng vd nhiQm vp cta HDKH Khoa
CK

KHOA Cd KHI
n.,,fgrfk grrf, il,h{
NHrpM v[ cAc ng uoN THUec KHoA co xui
Trucrng c6c bQ m )n, xuong thuc hanh co tr6ch nhiOrn to chfc thuc hi6n c6c
nhi€rn vu sau:

l) Phdn cdng GV li6ng dpy c6c mdn hgc thuQc phqrn vi bO rndn quin li theo k6
ho4ch vd tiOn dQ c ia khoa

2) Tu v6n SV c6c vAn Oe tien quan d6n c6c rndn hgc do b6 rndn phu tr6ch nhu:
Dan,e ky hgc phfu , rnd hoc phdn, chuong trinh hoc, m6n hoc tuong duong, lich
gidng cua GV thu )c bQ rn6n...

3) Giarn sat viQc iAng d4y cria c6c GV thuQc bQ m6n k6 ca 9V thinh gi6ng: lich
gi6ng day, chuon ; trinh gi6ng d4y...vd th6ng b6o c6c vAn dO ndy sinh d0 khoa giAi
quyet.

,. !'. . I
4) De
^\ xudt cdc pl uong 6n giAi quy6t cdc vAn d0 li6n quan d€n viQc thay doi rnd hgc
phdn, chuong tri: h hoc cua c6c m6n hoc do bQ mdn qudn ly

-. ^i a , ^. c4p nhdt chuong trinh chi ti0t c6c rn6n hgc do b0 m6n qudn ly
5) De xudt thay r oi.

6) DuyQt va lam Ie thi cho c6c rn6n hoc do bQ rndn qudn li, k6 cA dd thi tai cdc co
scr khi co y0u cd

7 PhOi hgp v6i I nh d4o khoa trong viOc td chric hudng d5n Khoa lufln TN. DA
chuyen ngirnh, t .uc tAp t6t nghiQp.

8) Boi dudng vi danh gia vd chuyen rn6n cho c6c GV thuQc khoa, dac biQt cho circ
GV rnoi nhdn c ng tirc

9) Td chuc NCI -H, bien soan gi6o trinh, bdi gi6ng cho c6c GV trong bQ mdn

l0) 'fu vAn cac :ong t6c li€n quan d6n chuyOn m6n cho ldnh d4o khoa

I l) C6c c6ng ti c khac do khoa phdn c6ng

rnc st' HQc coNG NcuP TP.lcll

(HOA Cd KHI
B,,lwtufo
HQr DoNG KHOA rQC
KHOA CO KHi
Nguv6 Qutic Hung (Trucrng
,f;lJr!;"ttTS' ' khoa, trudng b0 m6n ccy
Sd, thdnh vi€n HDKH
Thu kf: Nguy6n Ngg EiQp (truong
b0 m6n CET)
Thinh viGn:
-TS.NguyQn phuong B6c
- TS. Nguy6n Si DDnr
-
Jl gheu Minh eua g
itin (trutrng b6 m6n cAD/cAM/cNc)
- T3. R-rrf"t#f ft
- TS. Le Thanh Danh
- TS. H6 Tri6t Hu.ne
- TS. V0 Duy Thini
-
]S. Nguygn vi6n
- TS. Nguy6n Danh
b tic
S n
IllDiQp 86o rri ( h6 khoa)
11s: {glvan rhi ri ry Nga lirucrng bQ m6n)
-
- rhs: Nguy6n- .ia" Hri,elt;;?il
)9s,Nguy6n
- KS. oo rnun)
Ngsc C ry (Trucrn!'*u*igiu
- KS. TrAn Cong Hir c6ng CK)
sli.uong-*;;;;ff" tri, co di€n)
NhiQm vg:
-
Pjr! huong c6ng 16 ddo r4o vd NCKH c0a khoa
- To chrirc ttr6m oinn,
anh giri oJiair.icKH, giiio rrinh, bdi gi6ng
- H6 tro.' khoa rrong c,, hoaT "a, cta khoa
d6. NC"Iii,i't
"g
a,y."tr6 ho4t rtQng

- Hep theo su rrieLr td .,:u.ntl"#;;,:nt"


:
.;..0,;;;,;i,il'd:'l
dinh do rrcH i
)KH duu;
dua ra chj aA,.,l,l?:j:'qi6i
quv6t cric vdn d6 chuyen
m6n
irlTai*'"
hQi d6ng ";i;l"il?1."i,'t::1ffiil1ffi"t:#il1#flril
n,unn u,un
- QLr! hoat d6ng crlra I
DKH du,gc trfch tir qu! NCKH
cria khoa

TnUdNc DAt HQc conc ucHrEp Tp,itCrii

HOA CO KHi