You are on page 1of 2

C®à¸ÀASÁåvÀgÀ PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ

¦ºÉZï.r/JA.¦ü¯ï ¥sɯÉÆò¥ïUÉ CfðAiÉÆA¢UÉ C°è¸À¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ

PÀæªÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå
1 J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ CAPÀ¥ÀnÖ, UÀjµÀ× ªÀAiÉÆëÄw: 35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
SSLC MARKS CARD (Age Limit: 35 Years)
2 ¦.AiÀÄÄ.¹ CAPÀ¥ÀnÖ
PUC MARKS CARD
3 ¥ÀzÀ«AiÀÄ J¯Áè ¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼À CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ
DEGREE MARKS CARDS OF ALL SEMESTERS
4 ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ/ PÁ£ÉÆéPÉñÀ£ï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
DEGREE CERTIFICATE/ CONVOCATION CERTIFICATE
5 ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ J¯Áè ¸É«Ä¸ÀÖgïUÀ¼À CAPÀ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ
POST GRADUATION MARKS CARDS OF ALL SEMESTERS
6 ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ/ PÁ£ÉÆéPÉñÀ£ï ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
POST GRADUATION CERTIFICATE/ CONVOCATION CERTIFICATE
7 DzsÁgï PÁqïð
AADHAR CARD
8 ZÁ®£À ¥ÀgÀªÁ£ÀV/ªÀÄvÀzÁ£À UÀÄgÀÄw£À aÃn/PAN PÁqïð/¥ÀrvÀgÀ aÃn
DRIVING LICENSE/ VOTER ID/ RATION CARD/ PAN CARD
9 ¤ªÁ¹ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
DOMICILE PROOF CERTIFICATE
10 gÀÆ.200 UÀ¼À E-¸ÁÖA¥ï£À°è ¥sɯÉÆò¥ïUÁV C¦üqÉ«mï£À £ÉÆÃlj (C£ÀħAzsÀ-I)
AFFIDAVIT DULY NOTARIZED FOR FELLOWSHIP IN RS.200 NON JUDICIAL STAMP PAPER
(ANNEXURE-I)
11 gÀÆ.200 UÀ¼À E-¸ÁÖA¥ï£À°è ¥sɯÉÆò¥ïUÁV ±ÀÆjn ¨ÁAqï(SURETY BOND) C¦üqÉ«mï£À
£ÉÆÃlj (C£ÀħAzsÀ-II )
SURETY BOND DULY NOTARIZED FOR FELLOWSHIP IN RS.200 NON JUDICIAL STAMP PAPER
(ANNEXURE-II)
12 «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¦ºÉZï.r/JA.¦ü¯ï ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (C£ÀħAzsÀ-III)
PHD/MPHIL STUDY CERTIFICATE ISSUED BY UNIVERSITY (ANNEXURE-III)
13 ZÁ°Û¬ÄgÀĪÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ DzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ (DzÁAiÀÄzÀ UÀjµÀ× «Äw gÀÆ.06 ®PÀëUÀ¼ÀÄ)
VALID CASTE AND INCOME CERTIFICATE (6 LAKH LIMIT)
14 ¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï
BANK PASSBOOK
15 2 ¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð C¼ÀvÉAiÀÄ ¨sÁªÀavÀæUÀ¼ÀÄ
2 PASSPORT SIZE PHOTOS
16 J¯Áè zÁR¯ÁwUÀ¼À ¸Àé-zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ
1 SET SELF ATTESTED COPIES OF ALL DOCUMENTS
17 ¦ºÉZï.r/JA.¦ü¯ï PÉÆøïðUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ vÁvÁÌ°PÀ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæ/¥ÀæªÉñÀ ¥ÀvÀæ/
£ÉÆÃAzÀt ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (¥ÀÆtðPÁ°PÀ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ)
PROVISIONAL ADMISSION CERTIFICATE/ ADMISSION LETTER/ REGISTRATION CERTIFICATE TO
MPHIL/PHD COURSE (MENTIONING FULL TIME REGULAR PHD/M.PHIL)
18 ¨ÉÆ£À¥ÉÊqï ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ (¥ÀÆtðPÁ°PÀ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ)
BONAFIDE CERTIFICATE (MENTIONING FULL TIME)
19 «±Àé«zÁ央AiÀÄzÀ UÀÄgÀÄw£À aÃn
UNIVERSITY IDENTITY CARD
20 PÉÆøïðUÉ ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀÄ®Ì ¥ÁªÀw gÀ²Ã¢UÀ¼ÀÄ
FEE PAID RECEIPT TO THE COURSE
21 ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á PÁAiÀÄðzÀ ¥ÀæUÀwAiÀÄ ªÀgÀ¢/¸ÁgÀ¯ÉÃR
PROGRESS REPORT OF THE RESEARCH WORK/RESEARCH PROPOSAL
22 PÉÆøïðªÀPïð ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
PRE-PH.D COMPLETION OR COURSE COMPLETION CERTIFICATE
23 ºÁdgÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
ATTENDANCE CERTIFICATE
24 ªÀ¸Àw¤®AiÀÄ/¨ÁrUÉ M¥ÀàAzÀzÀ ¥ÀvÀæ PÀ£ÁðlPÀ gÁdåzÀ ºÉÆgÀV£À
HOSTEL/RENTAL AGREEMENT «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ
«zÁåyðUÀ¼ÀÄ
(Students Studying in Universities out of
Karnataka)
25 «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ ¤gÁPÉëÃ¥Àt ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ
NOC ISSUED BY THE UNIVERSITY
26 ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ (E¯ÁSÉAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É)
JOINING REPORT (DOM FORMAT)
27 PÀAn¤AiÉÄñÀ£ï ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ (E¯ÁSÉAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É)
CONTINUATION CERTIFICATE (DOM FORMAT)
28 ºÁdgÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ (E¯ÁSÉAiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É)
ATTENDANCE CERTIFICATE (DOM FORMAT)
29 ²µÀåªÉÃvÀ£À ¸À»vÀ C¨sÀåyð ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ªÁå¸ÀAUÀ
WITH FELLOWSHIP LETTER ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼ÀÄ (Students
Studying in University of Mysore)

Signature of the official Signature of the Student

Name: Name of the Student

Date: