You are on page 1of 4

Sir Mahina yung sound ng Title ng game Early Readiness . Pati yung command sir in English.

Natatalo ng
Background

1. Sa English version ng game nito sir . Nawala ang voice feedback na try again . Lahat ng items sir .

2. Paki ayos sir ng pagkasulat nito. Within Blue dapat.

3. Yung watermelon sa part nito sir naghahang kapag I drag


4. Paki usod mo sir nito . Naka overlap

5. Left, Right, Front, Behind

6.“Tap the fruit on the right.” Walang side. Sir sa lahat ng ganito. May sound asset ako for this ap the
fruit on the right.”

7. Naghahang sir .
8. Nagsabi ng Tumpak kahit na nasa English ang language . Paki change sa English na Feedback .
9. Sa first middle last na game. Pakitagtag ng Ang Pamilhan

10. Pakilahan ang arrow kapag ng prompt

Request : Pakisend sir ng screen shot ng Garamond ang font kahit 3 lang ..

Paki send din ng picture na nag bubuit ka. Kahit 5 lang . Kasama yung work station mo.