You are on page 1of 12

Komunik(syon (t

P(n(n(liksik s( Wik( (t
Kultur(ng Pilipino

B. N(gbibig(y k(hulug(n
(ng mg( komunik(tibong
g( s( lipun(n — Ayon k(
M.A.K. H(llid(y (F11PT-
Ic-86)

!. K$m$k$il$n $y inil$b$s
ng Oxford English
Diction$ry (OED), $ng
pin$k$b$gong edisyon
ng diksyun$ryo nito n$
n$gl$l$m$n ng mg$
b$gong s$lit$ng Ingles,
bukod p$ s$ mg$ d$ti
n$ng termino n$
pin$l$w$k $ng
k$hulug$n $yon s$
n$gb$b$gong p$gg$mit
nito. K$bil$ng dito $ng
$p$tn$pung (40) s$lit$
mul$ s$ Pilipin$s n$
h$l$w s$ ‘Philippine
English.ʼ Il$n s$ mg$ ito
$y $ng presidenti)ble,
gimmick, c)rn)p $t
s)lv)ge, g$yundin $ng
b)likb)y)n, despedid),
b)rk)d), kik)y, h)lo-
h)lo $t KKB. Ayon s$
mg$ ul$t, ito n$ r$w $ng
pin$k$m$l$king bil$ng
ng mg$ s$lit$ng s$riling
$tin n$ s$b$y$ng
kinil$l$ ng OED mul$ p$
noong 1928 n$ng is$m$
ng Oxford $ng )b)c) s$
un$ng edisyon ng
diksyun$ryo nito. Ano
n$m$n $ng h$l$g$ nito
s$ $tin?

— Sen$tor Pi$
C$yet$no
G(mit o tungkulin ng wik(:
Imporm$tibo. Ito $y
n$gbibig$y ng imporm$syon
ukol s$ is$ng p$ks$ n$
ipin$h$y$g. Ipin$p$kit$ $ng
n$is ib$h$gi o ibig$y n$
imporm$syon.

K(hulug(n (t p(liw(n(g:
Ang Oxford English
Diction$ry $y n$gl$b$s ng
b$gong edisyon, k$s$m$ s$
mg$ bin$gong ito $y $ng
$p$tn$pung (40) s$lit$ng
s$kl$w ng “Philippine
English.” Mul$ p$ noong
1928, $b$c$ p$ l$m$ng $ng
n$id$d$gd$g dito. Ang mg$
Pilipino $y n$gp$p$kit$ ng
p$gk$m$likh$in d$hil s$
p$g-imbento ng mg$
s$lit$ng w$l$ s$
diksyun$ryo.
T. “Hindi m$k$$$s$ng
m$giging m$hus$y n$
m$hus$y $ng m$g-
$$r$l kung hindi
m$hus$y n$ m$hus$y
$ng modelo — $ng mg$
guro. Ito $ng opinyon ni
Ruth Elyni$–M$b$nglo
noong Agosto 2015, s$
gin$n$p n$ Kongreso ng
P$gp$pl$nong
P$ngwik$.

G(mit (t tungkulin ng
wik(:
Person$l. Ipin$kit$ rito $ng
p$gp$p$h$y$g ng opinyon
ng is$ng indibidw$l.
Regul$toryo.
N$gp$p$h$y$g $t
n$gp$p$kit$ kung $nong
kin$k$il$ng$ng g$win.
K(hulug(n (t p(liw(n(g:
Ang mg$ m$g-$$r$l $y
m$giging m$g$ling o
m$hus$y kung $ng
n$gtuturo s$ mg$ ito $y
m$g$ling din. Ang mg$ guro
$y k$il$ng$ng m$gp$kit$ ng
k$g$ling$n s$ n$piling
propesyon up$ng m$is$lin
$t m$ib$h$gi $ng mg$
k$$l$m$n s$ mg$ m$g-
$$r$l.

Z. N$gbig$y ng lubos n$
p$gsuport$ si d$ting
P$ngulong Cor$zon
Aquino s$ p$gg$mit ng
Filipino s$ p$m$h$l$$n
s$ p$m$m$git$n ng
At$s T$g$p$gp$g$n$p
Blg. 335, serye ng 1988.
Ito $y “n$g-$$t$s s$
l$h$t ng mg$
k$g$w$r$n, k$w$nih$n,
opisin$, $hensiy$, $t
instrument$liti ng
p$m$h$l$$n n$
m$gs$g$w$ ng mg$
h$kb$ng n$ k$il$ng$n
p$r$ s$ l$yuning
m$g$mit $ng Filipino s$
opisy$l n$ mg$
tr$ns$ksiyon,
komunik$syon, $t
korespondensiy$.”

G(mit o tungkulin ng wik(:


Imporm$tibo. N$gbibig$y
imporm$syon $t k$$l$m$n
s$ n$k$s$$d s$ mg$
p$ngy$y$ri $t n$k$s$$d s$
b$t$s.

K(hulug(n (t P(liw(n(g:
Ang pgsuport$ ni d$ting
P$ngulong Cor$zon Aquino
s$ p$gg$mit ng wik$ng
Filipino s$ opisy$l n$
tr$ns$ksiyon, komunik$syon
$t korespondensiy$.
D$gd$g p$ dito,
ipin$liw$n$g s$ At$s
T$g$p$gp$g$n$p Blg. 335,
serye ng 1988, $ng Wik$ng
Filipino $ng wik$ng
g$g$mitin s$ l$h$t ng
instrumento ng p$g-uus$p o
p$gh$h$tid ng
imporm$syon.

A. Tukuyin (ng g(mit ng


wik( s( ib(ʼt-ib(ng
p(h(y(g mul( s( p(l(b(s
s( telebisyon (t pelikul(,
(t ip(liw(n(g kung b(kit.

!. “Ak$l$ ko b$ $y ok n$?
N$gd$dr$m$ k$
n$n$m$n. ‘Di b$ ng$
p$gd$ting s$
k$p$k$n$n ng p$mily$,
w$l$ng p$ng$-
p$ng$n$y, w$l$ng $te-
$te, w$l$ng bunso-
bunso? Ang meron
l$ng...k$pit-bisig!”
— M)y), Be C)reful
With My He)rt, un)ng
episode

T. “Mins$n gusto ko n$ng


ip$gsig$w$n, k$y$ l$ng,
$ko l$ng n$m$n $ng
m$gmumukh$ng t$ng$.
B$kit b$ n$m$n k$si
$ng complic$ted
m$gm$h$l?”
—B)sh), One More
Ch)nce

Z. MACE: G$$no k$t$g$l


b$go mo siy$
n$k$limut$n?
ANTHONY: M$t$g$l.
MACE: G$$no ng$
k$t$g$l? One Ye$r?
Two? Three? Four? Five?
ANTHONY: Import$nte
p$ b$ ‘yun?
Ang m$h$l$g$,
n$k$limut$n.
— M)ce )t Anthony,
Th)t Thing
C)lled T)dh)n)

Inter$ksyon$l. M$kikit$ rito


$ng p$gk$k$roon ng
ugn$y$n ng d$l$w$ng t$o
s$ p$m$m$git$n ng
p$gt$t$nong ni M$ce $t $ng
p$gs$got ni Anthony s$
t$nong nito.

B. “Word of the Lourd:


Bitin s( K(nin”

Buod ng video:
Ang Bitin s$ K$nin $y
tungkol s$ mg$ t$ong bitin
s$ k$nil$ng mg$ kin$k$in.
Mg$ t$ong gustong
m$gk$roon ng m$g$nd$ng
k$t$w$n k$g$y$ ng $bs $t
muscle. Sil$ $y l$ging n$g-
eehersisyo $t umiiw$s s$
p$gk$in. Sin$s$bi ng host
s$ video n$ $nong problem$
s$ p$gk$k$t$on ng
m$l$king tiy$n. B$kit $ng
mg$ sik$t n$ $rtist$ d$ti $y
di k$il$ng$n ng m$g$nd$ng
k$t$w$n $t k$hit $ng mg$
t$mb$y s$ k$nto $y p$r$ng
buntis s$ l$ki ng tiy$n. S$
ng$l$n ng mg$ sik$t hindi
b$le n$ng unli rice B$st$
m$g$nd$ $ng k$t$w$n.
B$lew$l$ s$ k$nil$ $ng
k$nin n$ kung tutuusin $y
m$d$mi $ng hindi
n$k$k$k$in ng s$p$t. Sin$bi
din ng host $ng mg$
k$t$g$ng "M$g$nd$ ng$
$ng p$ndes$l s$ k$t$w$n
mo ngunit w$l$ng l$m$n
$ng ut$k mo".

Tungkulin ng Wik(:
Heuristiko.

P(liw(n(g:
Ang tungkulin niyo s$ $ting
lipun$n $y p$gkuh$ o
p$gh$h$n$p ng mg$
imporm$syon s$
p$m$m$git$n ng p$g
iinterbyu s$ mg$ t$ong
m$k$k$s$got ng tungkol s$
p$ks$.

P$gk$t$pos mong s$gut$n


$ng mg$ p$gs$s$n$y A $t
B, n$kit$ mo b$ $ng g$mit
ng wik$ s$ mg$ n$p$nood
mong pelikul$ o p$l$b$s s$
telebisyon? Ip$liw$n$g.
Ng$yong $l$m mo n$ $ng
k$h$l$g$h$n ng wik$,
p$$no d$p$t g$mitin ng
mg$ pelikul$ o p$l$b$s s$
telebisyon $ng wik$? K$il$n
mo m$ituturing n$ m$li o
um$$buso $ng k$nil$ng
p$gg$mit s$ wik$? Ano-$no
$ng m$$$ri mong imungk$hi
s$ mg$ medi) pr)ctitioner
up$ng m$g$mit nil$ s$ t$m$
$ng wik$?

K$p$g $ng mg$ s$lit$ o


wik$ $y hindi n$ $km$,
n$k$k$b$stos $t
n$k$k$s$kit n$ ng
d$md$min.