You are on page 1of 1

Grupa B

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………..

1. Połącz odpowiednią definicję z jej objaśnieniem:

1 zdanie muzyczne A fragment utworu złożony z dwóch zdań


muzycznych: poprzednika i następnika

2 poprzednik B zdanie muzyczne o melodii opadającej

3 następnik C fragment melodii składający się najczęściej


z czterech taktów

4 okres muzyczny D zdanie muzyczne ze wznoszącą się melodią

1………… 2………… 3………… 4…………

Zadanie 2. Podpisz nazwy literowe dźwięków: