You are on page 1of 1

Ang Kabataan ay Pag asa ng Bayan

Pero naligaw sa daan ng Kamalian

Ang iba nadin ay naging luhaan

Bigyang importansya ang ating edukasyon

Upang maging matagumpay sa darating na panahon

At para din maging matatag ang kanilang pundasyon

Kailangan ang kabataan ay laging Bantayan

At kailangan din itong laging Pagtuonan

Para hindi madaan sa mga Katiwalian