TOPIK 1 KEMAHIRAN MENULIS 1.1 Definisi Menulis dan Tulisan 1.1.

1 Menulis Menulis merupakan keupayaan murid membina perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Juriah Long & rakan -rakan (1990): Menulis adalah satu proses untuk menyampaikan buah fikiran, idea atau pendapat dengan tepat dan berkesan kepada khalayak atau pembaca dengan m enggunakan bentuk grafik. Tarigan (Hasani, 2005:1): menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang -lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang -lambang grafik tersebut kalau mere ka memahami bahasa dan grafik tersebut. Rusyana (Hasani, 2005:1): menyatakan bahwa wujud pengutaran mempergunakan bahasa disebut karangan.

sesuatu

secara

tersusun

dengan

Hasani (2005:2): menulis merupakan keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk b erkomunikasi secara tidak langsung. Menulis merupakan kegiatan yang produktifdan ekspresif, sehingga penulis harus mampu memanfaatkan kemampuan dalam menggunakan tata tulis, struktur bahasa, dan kosakata.

1.1.2 Tulisan Tulisan ialah lambang -lambang bunyi bahasa yang dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi -bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi.

1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemahiran Menulis 1.2.1 Kematangan Kognitif Menurut penemuan psikolinguistik kognitif, pemerolehan bahasa dan keupayaan membaca seseorang individu bermula sejak ia dilahirkan malah kanak -kanak sememangnya telah mula belajar menuli s sejak dari peringkat awal perkembangan mereka. Permulaan kanak -kanak belajar menulis boleh diperhatikan melalui tingkah laku mereka, isyarat (gesture), perbualan, cara mereka bermain dan contengan yang mereka lakukan membentukkan makna yang tertentu (Vy gotsky, 1978). Ketika kanak-kanak mencipta satu penemuan baru tentang menulis melalui penerokaan kendiri dan penglibatan mereka dengan buku -buku bergambar, mereka sebenarnya telah membina pandangan kendiri tentang tulisan. Menurut Tempel et.al (1993), pembelajaran menulis di kalangan kanak -kanak adalah satu tindakan mereka melalui penemuan -penemuan kendiri. Daripada pandangan -pandangan tersebut mungkinkah kita boleh menegaskan di sini bahawa kanak -kanak mengajar diri mereka sendiri untuk bercakap, me nulis dan juga membaca. 1.2.2 Kematangan Fizikal / Kemahiran Motor Perkembangan fizikal amat ditekankan dalam aspek kemahiran menulis. Terutama sekali perkembangan motor halus. Perkembangan motor halus ini ialah pertumbuhan atau perkembangan otot -otot kecil pada bahagian jari seorang kanak -kanak yang membolehkan mereka memegang objek-objek kecil seperti pensil, guli dan sebagainya dengan cekap. Perkembangan motor halus yang sempurna membolehkan seseorang kanak -kanak menulis dengan tulisan yang cantik dan ceka p. Selain itu, koordinasi mata dan tangan juga dititik beratkan kerana dalam aspek perkembangan kemahiran menulis, koordinasi mata dan tangan akan menentukan sama ada seseorang kanak -kanak itu sudah bersedia unuk menulis atau tidak. Aktiviti-aktiviti yang bolah dilakukan untuk meningkatkan perkembangan motor halus :- Merantai manik - Menjahit kad lubang - Menconteng kertas - Menguli - Mengunting kertas - Menjentik getah - Melukis gambar

Guru harus menyediakan bahan -bahan latihan yang sesuai kepada kanak -kanak seperti huruf put us-putus. sendeng. gerigi. melentang. Melakukan koordinasi mata dan tangan b.2. Pratulisan:Melakukan pergerakkan tangan jari Mengoyak Menulis diatas pasir Membuat contengan bebas membuat contengan: . 2. Awal tulisan Meniru abjad Menekap abjad-abjad yang terkumpul c.Ibu bapa harus menyediakan barang -barang mainan yang dapat menggalakan perkembangan motor halus yang dapat membentuk otot -otot halus dijari. Menulis asas huruf kecil Melukis bentuk asas. bulat ombak. Ibu bapa . Minta mereka gerak jari mengikut bentuk tulisan yang dibuat daripada pasir.3 Persekitaran 1. 1.atas. Guru .bentuk putus2 Menulis huruf besar.Penulisan a. bawah.Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan anak -anak mereka dapat menulis dengan baik. . .

di lantai. bertitik-tolak daripada aktiviti -aktiviti pratulisan yang berbentuk bebas.1.3 Peringkat Perkembangan Menulis 1.latihan membentuk garisan lurus. di meja. mengoyangkan tangan.3. Latihan-latihan pratulisan menitikberatkan beberapa perkara seperti melakukan latihan-latihan pergerakan tangan terebih dahulu seperti mengerakkan jari diatas garisan atau corak yang dilakarkan di atas kertas supaya murid -murid dapat menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi kepada murid -murid dari awal -awal lagi.latihan mewarnakan rajah berbentuk mudah dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri . di atas rumput tanpa mengunaka n alat tulis seperti melukis bulatan besar dan kecil juga boleh dilakukan. di atas pasir. menekan jari. .membentuk corak-corak gabungan antara bulatan dan garis lurus secara bebas. . Setelah mahir aktiviti tersebut murid -murid boleh melakukan latihan -latihan pergerakan mata dan seterusnya melakukan latihan -latihan yang melbatkan koordinasi tangan dan mata.latihan mengikut garisan -garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. Antara aktiviti -aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti: .1 Pra Tulisan Peringkat pertama iaitu pratulisan adalah tempoh masa murid -murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf -huruf dengan kemas dan betul. . Di samping itu murid -murid boleh melakukan latihan pergerakan jari dengan memainkan jari. Dalam tempoh masa ini latihan otot-otot. meramas -ramas jari dan sebagainya. Latihan seperti membentuk bulatan di udara. Bagi membolehkan mereka menguasai kemahiran membentuk lambang -lambang yang kemas dan jelas. pelajaran tulisan yang dirancangkan haruslah si stematik.

Apabila murid mula membentuk huruf -huruf pada kertas bergaris. mereka boleh dilatih membentuk lambang-lambang tulisan. dicadangkan murid membentuk huruf di atas kertas kos ong yang tidak mempunyai sebarang garisan.latihan membentuk lambang tulisan dengan cara yang betul untuk mendapat keseragaman cara menulis bagi menghasilkan tulisan yang seragam. Kemudian murid -murid disuruh memadan dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. baik juga diberi latihan bebas untuk membetulkan urat -urat daging kanak-kanak. kawalan tulisan perlu dilakukan. . Latihan juga dilakukan dengan menggunakan kertas yang dimulakan dengan tidak bergaris dan selepas itu barulah menggunakan buku yang bergaris. baruah dilatih menggunakan buku dan alat -alat lain yang sesuai. .2 Tulisan Mekanis Setelah murid -murid menjalankan latihan pratulisan. Latihan ini diteruskan dengan menyalin per kataan yang mudah dan menyalin ayat ayat yang mudah dan sebagainya. Di bawah latihan menulis terkawal dari mula hingga ke lembaran satu garis itu. faham dan tahu memegang pensel serta boleh duduk dengan cara yang betul. Sebelum melatih menulis. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah seperti menekap dan barulah menulis mengikut urutan yang ditetapkan.latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua. Setelah didapati memuaskan barulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. latihan menulis huruf di atas kertas bergaris satu . Contoh aktiviti yang boleh dijalankan adalah seperti: . Seterusnya menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau petak yang dikosongkan. Ia harus bermula daripada g arisan lebar hingga kepada lembaran satu garis. Pada peringkat awal. Selain itu guru haruslah memberi perhatian kepada kanak untuk menulis dengan mengeja dan menyebut nama -nama huruf.3.latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan terkawal.1. Semasa menyampaikan kemahiran tersebut guru haruslah memberi perhatian kepada beberapa perkara iaitu kanak -kanak harus diperkenalkan kepada lambang lambang huruf dengan menggunakan gambar. Seterusnya apabila kanak-kanak dapat menggunakan alat -alat dengan baik.

3.Tanggapan pelajar terhadap aspek penulis . Di antara aktiviti aktivit -aktiviti menulis yang boleh dijalankan adalah seperti mengisi silang kata. melengkapkan ayat-ayat dengan perenggan sehingga murid -murid itu boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan. menulis ayat yang lengkap dengan perkataan yang diberi. Selain itu aktiviti seperti memanjangkan ayat dengan menambahkan rangka ka ta yang sesuai juga boleh dilakukan. menulis jawapan -jawapn kefahaman. Pra penulisan Brainstorming tajuk yg dipilih Perbincangan kumpulan kecil Pembacaan @ rujukan di pusat sumber Rangka karangan Mencari pendekatan yg sesuai utk menyampaikan idea dlm bntuk karangan diajar kepada .1.4 Kemahiran Mengarang Tujuan utama dalam pengajaran kemahiran mengarang ialah untuk membolehkan para pelajar menul is pelbagai jenis karangan tentang ilmu pengetahuan dan kegiatan harian dengan berkesan dalam erti kata dapat menyampaikan mesej penulisan kepada pembaca.3 Penulisan Mentalis Setelah menguasai menulis mekanis. (Kementerian Pendidikan Malaysia 1987) Dalam kegiatan mengarang. murid -murid patut digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis. mengisi tempat kosong dalam ayat. terdapat beberapa aspek yang perlu murid. Cara-cara yang dicadangkan ialah bermula daripada yang ter kawal iaitu berpandukan gambar -gambar dan perkataan. 1.Tanggapan pelajar terhadap aspek subjek penulisan . . Seterusnya adalah aktiviti seperti membentuk ayat -ayat bagi menyudahkan cerita. menulis ayat berdasarkan gambar yang disediakan.3. Aspek-aspek tersebut ialah.Tanggapan pelajar terhadap aspek pembaca Proses Penulisan 1. Pelbagai aktiviti yang dapat dijalankan supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran menulis. melengkapkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai. mengisi tenpat kosong. menulis rencana daripada bahan yang diperlihatkan dan m enulis karangan daripada tajuk yang disediakan.Situasi penulisan .Proses penulisan (peringkat) .

Menulis Beri bukti utk idea Bina + kembang isi Hubung ayat + perenggan = idea luas Membentuk ayat yg jelas dan konkrit Guna tanda baca yg sesuai maksud jelas Rancang tajuk.2.Penggunaan ayat mudah Strategi pemulihan kemahiran mengarang: Menulis ayat mudah Menulis karangan berpandukan gambar bersiri dan tunggal Menulis karangan terkawal dan berpandu . pengenalan dan penutup yg sesuai dgn tajuk 3. Penulisan semula Menyalin dan meniru Menghasilkan semula Menggabungkan Penulisan berpandu Penulisan bebas Masalah mengarang: .Kesalahan struktur ayat .Lemah kosa kata .

. .1 l l l m m li P li 1. 1. . 1. l S i 1. .1. 1. . S C j m i + i = i (subj m i (predi t .

.ini hari Abu tidak datang. 1. maka bentuk bahasa menjad salah.6 l S t t sahaja bl beerti bahasa ji a ata-kata itu tidak tersusun di dalam bentuk ayat. emah dalam memahami urutan gambar bersiri. . . 1.Ali dan Abu baik berkawan. idak dapat memastikan bila . Apabila kata-kata tidak betul susunannya. .7 m i B m idak dapat mengaitkan peristiwa yang dilihat dalam gambar. Idea yang sangat terhad kepada pengalaman pernah yang dilalui. di mana dan bagaimana peristiwa berlaku supaya penulisan lebih jelas.1.Bulu di kepala saya lebat. . . i nt h: .buku ini Awang tidak mahu membaca.8 li P emah dalam penghasilan idea untuk penulisan. idak dapat membina ayat yang berkesinambungan. .

Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini.5.medreka 1. mengganggu ± menganggu Pengaruh dialek mengatasi ejaan bahasa baku.9 Salah Ejaan Meninggalkan huruf.Melakukan latihan -latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. 1. tangan. Kemudian. dari atas ke bawah dan lain-lain. pensil harus dip egang dengan ibu jari dan jari telunjuk. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. . cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. . . bukanlah setakat tapak tangan sahaja.1 Pergerakan Tangan dan Jari Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut.Menguasai gerak tanga n bebas.4.jari serta kordinasi mata tangan. menguli tepung dan lain -lain. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak -kanak mendapatkan latihan otot.Melakukan latihan -latihan keselarasan (koordinasi ) mata dan tangan. mengoyak. perkataan atau imbuhan. menganyam. Latihan -Latihan Pratulisan Kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda -benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan -bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara -perkara berikut. menampal. calon .5 Strategi Pemulihan Masalah Tulisan/Pratulis. cara memegang alat tulis.1. . . murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil.calun Menterbalikkan suku kata atau hur uf.Melakukan latihan -latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingga ke peringkat contengan terkawal. merdeka .

. biasanya sudah punya keinginan untuk belajar menulis.Berikut beberapa tips yang mungkin berguna bagi anda dalam mengajarkan si kecil memegang pensil dengan tepat : Belajar Sejak Kecil Mulai usia 2 tahun ajaklah si kecil menggambar dan bermain dengan menggunakan crayon. Hal ini dapat membantunya menggenggam pensil dengan betul. Luangkan waktu paling tidak lima minit dalam sehari untuk melatih si kecil memegang pensil saat ia be rusia lima tahun. bersabarlah. jari telunjuk.Saat inilah diperlukan bimbingan anda untuk melatih mereka memegang pensil dengan betul baik ketika menggambar maupun menulis. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah jari han tu) di kedudukan yang betul. Yang harus anda garisbawahi. kerana diperlukan beberapa waktu sebelum sikecil bisa mengubah kebiasaannya Kedudukan Tubuh Perhatikan Posisi Tubuh sikecil tegak tetapi tidak kaku saat menulis. 1. Sementara untuk anak usia 9 tahun tambah 5 -10 minit waktu latihan. Perlu Waktu Si kecil usia lima tahun. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa.5. Agar tercipta suasana yang lebih menyenangkan meminta anak untuk menggambar disela -sela waktu belajar boleh dijadikan salah satu strategi membuat anak semangat belajar. Latihan Teratur "Practices make perfect" Peraturan ini juga berlaku bagi si kecil dalam belajar memegang pensil dengan betul.Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. Setelah itu.2 Memegang Alat Tulis Pelbagai Jenis dan saiz Posisikan pensil pada lekukan jari tengah dan diantara jari telunjuk dan ibu jari Gunakan Ibu jari dan telunjuk untuk menggenggam pensil Pastikan posisi genggaman pensil benar saa t menorehkan pensilnya diatas kertas (seperti gambar) Tidak setiap anak dapat secara alamiah bisa memegang pensil dengan baik dan benar. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. Kemudian. Penggunaan crayon bersaiz lebih bes ar lebih bagus daripada menggunakan pensil atau bolpen. beberapa bahkan membutuhkan bimbingan ekstra dari orang tua dan guru agar mereka terbiasa memegang pensil dengan ben ar. mengubah kebiasaan lama pada anak tidak semudah anda membalikan telapak tangan.

model pokok. 2. Murid memegang cawan plastik yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya.3 Koordinasi Mata dan Tangan Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada pla stisin. 2. atau alternatif lain gunakan pensil segitiga. bola. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau mo del yang disukainya. dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. Bahan: Plastisin.Penggunaan Pencil Grip * Penggunaan pencil grip * saat menggambar atau menulis dapat membantu anak terbiasa menggenggam pelbagai jenis pensil dengan betul. . dan bubur kertas. tanah liat atau bubur kertas dan lain -lain. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari ki ri ke kanan dan sebagainya.5. bend a maujud (dulang berpasir. air). Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. manik. tanah liat. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagai contoh. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. * Pencil Grip : alat bantu menggenggam pensil berbentuk karet yang biasanya dipasangkan pada bagian bawah pensil letak jari menggenggam" 1. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus -putus. model tiang bendera. Bahan: Lembaran kerja. cawan. Aktiviti Guru/Murid: 1. Aktiviti Murid: 1. untuk kegiatan sehari hari anda boleh menggunakan pencil grip * ukuran jumbo.

guru hendaklah menggunakan berbagai -bagai kaedah dan teknik untuk mengajar kanak -kanak menulis. embentuk uruf embentuk suku kata a-ir a-ur a-la cina ca-wan cu-ka ja-di je-da ka-yu ku-sut . Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. kertas petak. faham dan tahu memegang pensel mereka dilatih membentuk lambang tulisan. Pada peringkat awal.6 i li i Selepas kanak2 mempelajari peringkat pramenulis. dan kertas garis tiga. elibatkan motor halus iaitu penggunaan jari murid utk menulis dan guna motor kasar iaitu cara murid memegang pensel. Permulaannya. Setelah didapati memuaskan. kanak2 dicadangkan membentuk huruf di kertas kosong tanpa garisan.6. Pada peringkat ini guru menekankan cara memegang pensel yang betul.1. Kanak -kanak menulise dgn mengeja dan menyebut nama-nama huruf.S P ilakukan secara berperingkat iaitu daripada akkti iti menulis huruf. sukukatadan perkataan.1 m .kawalan tulisan perlu dilakukan. Akti iti awal adalah tertumpu kepada menulis huruf huruf secara bebas di atas kertas kosong. embentuk huruf pada permukaan bergaris. 1. dan bentuk huruf . kedudukan badan. baharulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris. dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yg tak mempunyai sebarang garisan.

1.6. li B .S il P 1. li li .Membentuk perkataan 1.6.6.

Saya ada 2.7.7 i 1. minum suka . .1 P li li li m l P Contoh Akti iti Menyusun dan Menulis Semula Perkataan Arahan : Susun perkataan dan tulis semula perkataan yang diberi. Adik susu. bola.6.1. li iP l i 1.

. Guru . Keupayaan menguasai kemahiran menulis berdasarkan bahan rangsangan.Memerhatikan gambar yang disediakan.Meminta murid memerhatikan gambar yang disediakan. Kaedah Pentadbiran a. Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.Menulis Perkataan Mudah secara Terkawal dan erpandu Memahami dan menulis berdasarkan bahan rangsangan. b. Guru .Melengkapkan ayat * Penilaian guru berdasarkan ayat yang dibina oleh murid. Murid .Minta murid melengkapkan ayat Murid .

b) Menguasai gerak tangan bebas. Murid disuruh mernegang pensil dengan semua jari mengelilingi pensil tersebut. menguli tepung dan lain-lain. murid diajar melonggarkan pegangan pensil oleh ibu jari serta. ‡ ‡ ‡ STRATEGI PEMULIHAN MASALAH TULISAN/PRATULIS Pergerakan tangan dan jari 1. tangan. Murid disuruh menggerakkan pensil naik dan turun dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian. a) Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan dan jari melalui aktiviti seperti menggunting. c) Melakukan latihan-latihan pergerakan mata dari kiri ke kanan. . cara memegang alat tulis. 3. mengoyak. murid ditunjukkan bagaimana tiga jari harus berada di sebelah belakang pensil. supaya pensil dapat bersandar ke atas jari tengah jari hantu) di kedudukan yang betul. Apabila murid telah mahir membuat pergerakan bulat ini. 5. cara duduk dan sebagainya supaya boleh menulis dengan sempurna dan selesa. Peringkat pra tulisan perlu menitikberatkan perkara-perkara berikut.jari serta kordinasi mata tangan. dan seluruh anggota tangan harus dihayun. murid diberitahu supaya membayangkan bahawa mereka sedang mengacau kuih. Setelah itu. Mereka patut mengacau dari kanan ke kiri dalam besen yang bulat. jari telunjuk. 4.STRATEGI PEMULIHAN MASALAH TULISAN/PRATULIS (LATIHAN-LATIHAN PRATULISAN) PENGENALAN ‡ Kanak-kanak membuat contengan di atas permukaan benda-benda yang sedia ada dalam persekitaran mereka dengan menggunakan bahan -bahan yang boleh meninggalkan kesan ke atas permukaan benda tersebut. sambil membiarkan tiga jari yang lain berada di keadaan senang dan selesa. menampal. bukanlah setakat tapak tangan sahaja. d) Melakukan latihan-latihan keselarasan (koordinasi) mata dan tangan. dari atas ke bawah dan lain-lain. menganyam. murid disuruh meletakkan ibu jari dan jari telunjuk hampir dengan mata pensil dan disuruh melatihkan kawalan jari di kedudukan ini. pensil harus dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk. Peringkat pra tulisan ini adalah bagi kanak-kanak mendapatkan latihan otot. Kemudian. 2. Peringkat contengan ini perkembangan dari membuat contengan bebas hingg ke peringkat a contengan terkawal.

mengubah kebiasaan lama pada anak tidak semudah anda mem balikan telapak tangan. biasanya sudah punya keinginan untuk belajar menulis. Hal ini dapat membantunya menggenggam pensil dengan betul. beberapa bahkan membutuhkan bimbingan ekstra dari orang tua dan guru agar mereka terbiasa memegang pensil dengan benar. Penggunaan crayon bersaiz lebih besar lebih bagus daripada menggunakan pensil atau bolpen. Luangkan waktu paling tidak lima minit dalam sehari untuk melatih si kecil memegang pensil saat ia berusia lima tahun. b) Perlu Waktu Si kecil usia lima tahun. atau alternatif lain gunakan pensil segitiga. Sementara untuk anak usia 9 tahun tambah 5-10 minit waktu latihan. bersabarlah.Saat inilah diperlukan bimbingan anda untuk melatih mereka memegang pensil dengan betul baik ketika menggambar maupun menulis. e) Penggunaan Pencil Grip * Penggunaan pencil grip * saat menggambar atau menulis dapat membantu anak terbiasa menggenggam pelbagai jenis pensil dengan betul. kerana diperlukan beberapa waktu sebelum sikecil bisa mengubah kebiasaannya c) Kedudukan Tubuh Perhatikan Posisi Tubuh sikecil tegak tetapi tidak kaku saat menulis. untuk kegiatan seharihari anda boleh menggunakan pencil grip * ukuran jumbo.Berikut beberapa tips yang mungkin berguna bagi anda dalam mengajarkan si kecil memegang pensil dengan tepat : a) Belajar Sejak Kecil Mulai usia 2 tahun ajaklah si kecil menggambar dan bermain dengan menggunakan crayon. Yang harus anda garisbawahi. Agar tercipta suasana yang lebih menyenangkan meminta anak untuk menggambar disela -sela waktu belajar boleh dijadikan salah satu strategi membuat anak semangat belajar. d) Latihan Teratur "Practices make perfect" Peraturan ini juga berlaku bagi si kecil dalam belajar memegang pensil dengan betul.Memegang alat tulis ‡ ‡ ‡ Posisikan pensil pada lekukan jari tengah dan diantara jari telunjuk dan ibu jari Gunakan Ibu jari dan telunjuk untuk menggenggam pensil Pastikan posisi genggaman pensil benar saat menorehkan pensilnya diatas kertas (seperti gambar) Tidak setiap anak dapat secara alamiah bisa memegang pensil dengan baik dan benar. * Pencil Grip : alat bantu menggenggam pensil berbentuk getah yang biasanya dipasangkan pada bagian bawah pensil letak jari menggenggam" ‡ .

Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata Aktiviti pergerakan Tangan dan Mata 1 Membentuk benda daripada plastisin. Bahan: Plastisin. Bahan: Lembaran kerja. Aktiviti Guru/Murid: 1. air). Berikan bahan kepada murid dan minta mereka membentuk benda atau model yang disukainya. Murid melakar garis pada dulang pasir dari model pokok ke tiang bendera. dan bubur kertas. Aktiviti Pergerakan Tangan dan Mata 2 ‡ Melakar bentuk yang sesuai dari kiri ke kanan. 3. 2. . dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah untuk membolehkan membentuk huruf. tanah liat. Aktiviti Murid: ‡ ‡ 1. Buat satu atau dua benda daripada bahan yang diberi sebagaicontoh. bola. benda maujud (dulang berpasir. Teknik memegang cawan dipelbagaikan. 3. cawan. tanah liat atau bubur kertas dan lain-lain. Minta murid menceritakan hasil kerja mereka. 2. kertas pendua yang mengandungi perjalanan atau arah yang dibuat dengan garisan putus-putus. Menggolekkan bola di atas dulang berpasir dengan jari dari kiri ke kanan dan sebagainya. manik. model pokok. model tiang bendera. Murid memegang cawan plastic yang penuh dengan air dengan tangan kanan dan menggerak-gerakkan tangan kanan mereka ke kiri ke kanan dan sebaliknya.

gading. dan kertas. dan kedua-dua kegiatan itu boleh berlaku dengan serentak. Latihan mengeluarkan pendapat tulen o Jenis-jenis dan ontoh-contoh latihan penulisan mentalis y Menyusun dan menulis semula perkataan . penggunakanmesin taip untuk mencatat bahasa secara amnya dipanggil penaipan. Penulisan Mentalis y PENGLAHIRAN(MENTALIS) o o o Latihan penyatuan fikiran dan kehendak. dan  penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui bahasa tulisan. umpamanya.Latihan Penulisan Mentalis Penulisan Penulisan boleh merujuk kepada dua kegiatan:  menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukkan perkataan dan gagasan yang lain yang mewakili bahasa atau maklumattercatat. kulit kayu. dilakar atau dipahat pada batu. Penulisan merujuk kepada kedua-dua kegiatan itu. Tulisan dapat membantu ahli-ahli sejarah untuk memperolehi maklumat mengenai zaman silam daripada sumber ditulis. logam. dan bukannya penulisan. Terdapatnya beberapa kekecualian. Latihan pernyataan kehendak. dinding gua. Latihan pernyataan perasaan.

 .  1. b.Meminta murid memerhatikan gambar yang disediakan.Contoh Akti iti Arahan : s n  y Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu. Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan. ¤ ¨¤ ¨ ¤ ¤ . Adik s s .Minta murid melengkapkan ayat Murid . Kaedah Pentadbiran a.Melengkapkan ayat * Penilaian guru berdasarkan ayat yang dibina oleh murid. Murid . o Keupayaan menguasai kemahiran menulis berdasarkan bahan rangsangan. Guru .  Aktiviti Menulis perkataan mudah secara terkawal dan berpandu o Memahami dan menulis berdasarkan bahan rangsangan.Memerhatikan gambar yang disediakan. Guru . bola. a a a a in s ka ¦ § ¦¥ ¤¨¦ rkataan an t lis s ¤ § la rkataan ang i © ¢ ¡ ¦¥ ¤ ¤£    nyusun dan Menulis Semula Perkataan ri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful