You are on page 1of 16

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.


bµi luyÖn tËp sè 1/2001
C©u 1:
a/ Hay m« t¶ cÊu tróc h×nh häc cña N(CH3)3 vµ N(SiH3)3.Qua ®ã h·y so s¸nh 2 hîp chÊt (CH3)3NBF3 vµ (SiH3)3NBF3 vÒ ®é
bÒn vµ tÝnh baz¬. Gi¶i thÝch.
b/ §ång (Cu) kÕt tinh cã d¹ng tinh thÓ lËp ph­¬ng t©m diÖn.
 TÝnh c¹nh lËp ph­¬ng a(Å) cña m¹ng tinh thÓ vµ kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai t©m cña cña hai nguyªn tö ®ång trong
m¹ng, biÕt r¨ng nguyªn tö ®ång cã b¸n kÝnh b»ng 1,28 Å.
 TÝnh khèi l­îng riªng d cña Cu theo g/cm3. (Cho Cu= 64).
C©u 2:
1
ë 250 C, ph¶n øng NO + O2 ƒ NO2 Cã G0 = -34,82 KJ `
2
vµ H0 = - 56,43 KJ
a/ H·y x¸c ®Þnh h»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng ë 298K vµ 598K.
b/ KÕt qu¶ t×m thÊy cã phï hîp víi nguyªn lý chuyÓn dÞch c©n b»ng
Le charterlier kh«ng?
C©u 3:
a/ Trén 1,1.10-2 mol HCl víi1.10-3 mol NH3 vµ 1.10-2 mol CH3NH2 råi pha lo·ng thµnh 1 lÝt dung dÞch. Hái dung dÞch thu ®­îc
cã cã ph¶n øng víi axÝt hay baz¬?
Cho pKb cña NH3 = 4,76 vµ pKb cña CH3NH2= 3,40
b/ Kh¶ n¨ng khö cña Fe2+ trong H2O hay trong dung dÞch kiÒm m¹nh h¬n? v× sao?
Cho thÕ ®iÖn cùc chuÈn E0 Fe2+/Fe = -0,44 V ; E0 Fe2+/Fe = -0,04 V
TÝnh sè tan Ks cña Fe(OH)2 = 1,65.10-15vµ cña Fe(OH)3= 3,8.10-38
C©u 4:
Cho tõ tõ khÝ CO qua èng chøa 6,400gam CuO ®un nãng. KhÝ ra khái èng ®­îc hÊp thô hoµn toµn b»ng 150ml dung dÞch
n­íc v«i trong nång ®é 0,100M thÊy t¸ch ra 1,000gam kÕt tña tr¾ng, ®un s«i phÇn n­íc läc l¹i thÊy cã vÈn ®ôc. ChÊt r¾n cßn
l¹i trong èng ®­îc cho vµo 500,000ml dung dÞch HNO3 0,320M tho¸t ra V1 lÝt khÝ NO2 nÕu thªm 760,000ml dung dÞch HCl
1,333M vµo dung dÞch sau ph¶n øng th× l¹i tho¸t ra thªm V2 lÝt khÝ NO n÷a. NÕu tiÕp tôc thªm 24 gam Mg th× thÊy tho¸t ra V3
lÝt khÝ hçn hîp khÝ N2 vµ H2, läc dung dÞch cuèi cïng thu ®­îc chÊt r¾n X.
a/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tÝnh V1,V2,V3(®ktc).
b/ TÝnh thµnh phÇn X( gi¶ thiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn).
bµi luyÖn tËp sè 2/2001
C©u 1:
a/ Cho biÕt s¶n phÈm cña ph¶n øng sau ®©y vµ gi¶i thÝch
H3 C CH3
Br CH3ONa/C2H5OH
?

b/ViÕt cÊu t¹o c¸c ®ångCH ph©n


3 cña DiClo Butan. trong sè trªn nh÷ng chÊt nµo cã tÝnh quang ho¹t, gäi tªn theo R,S c¸c chÊt ®ã
?
c/ Metyl ete cña p-Cresol ( p-CH3-O- C6H4-CH3) bÞ lÉn víi t¹p chÊt lµ Iod benzen. H·y nªu ph­¬ng ph¸p thuËn tiÖn nhÊt ®Ó
lo¹i bá t¹p chÊt trªn. BiÕt t0 cña 2 chÊt gÇn b»ng nhau.
C©u 2:
a/ Cho 2 chÊt: N C – CH2-NH2 vµ CH2- CH2-NH2

NH
H·y so s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c nguyªn tö Nit¬ trong ph©n tö gi÷a 2 hîp chÊt trªn vµ gi¶i thÝch.
b/ Cho 4 chÊt: axÝt Benzoic ; axÝt Salixylic ; axit vµ Phenol.
COOH COOH
OH OCOCH3
víi c¸c trÞ sè pKa lµ 10; 3,0; 4,2; 3,5
H·y xÕp c¸c chÊt trªn theo thø tù gi¶m dÇnvÒ pKa vµ gi¶i thÝch.
C©u 3:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ:
a/ T¬ Capron tõ Benzen vµ chÊt c« c¬.
b/ 1 Brom-4Iod-Benzen tõ benzen vµ chÊt v« c¬.
c/ axitMetylMalonic CH3-CH(COOH)2 tõ metan vµ ChÊt v« c¬.
C©u 4:
Tõ mét lo¹i tinh dÇu t¸ch ®­îc chÊt A chøa 76,92% l­îng C¸cbon; 12,82% l­îng Hidro vµ cßn oxy. A cßn ®iÒu chÕ b»ng
c¸ch Hi®r« ho¸ cã xóc t¸c chÊt 2-IsoPropyl-5-Metyl-Phenol(B).
a/ ViÕt cÊu t¹o A vµ ®ång ph©n h×nh häccña A.
b/ §un nãng A víi H2SO4 ®Æc ta thu ®­îc 2 chÊt D,E lo¹i hidrocacbon. ViÕt cÊu t¹o D,E vµ c¬ chÕ ph¶n øng t¹o D,E .
c/ So s¸nh tÝnh axit cña A,B vµ gi¶i thÝch.
C©u 5:
Hîp chÊt h÷u c¬ X cã Mx < 170. §èt hoµn toµn 243 mg X nhËn ®­îc 202,6ml CO2 (®ktc) vµ 135mg n­íc. X t¸c dông víi
NaHCO3 vµ Na ®Òu t¹o ra sè mol khÝ b»ng sè mol X ph¶n øng.
a) C«ng thøc ph©n tö X lµ g×? Nh÷ng nhãm chøc nµo cña X ®· dù c¸c ph¶n øng trªn? Sè l­îng mçi nhãm chøc ®ã b»ng
bao nhiªu?
b) T×m cÊu t¹o X vµ 2 chÊt Y, Z tõ s¬ ®å sau: X  Y + H2O
X + 2 NaOH  2Z + H2O
Y + 2 NaOH  2Z
BiÕt ph©n tö Z cã chøa mét nhãm metyl.

Bµi luyÖn tËp sè 3/2001


C©u 1:
Cho ph¶n øng bËc mét: C2H6  C2H4 + H2
ë 4270C nång ®é C2H6 gi¶m ®i mét nöa sau 500s, ë 4770C nång ®é C2H6 gi¶m ®i 2 lÇn sau 1000s. H·y tÝnh:
a/ H»ng sè tèc ®é cña ph¶n øng ë 4270C.
b/ Thêi gian cÇn ®Ó nång ®é C2H6 gi¶m xuèng cßn 1/4 ë 4270C.
c/ N¨ng l­îng ho¹t ®éng ho¸ cña ph¶n øng.
C©u 2:
PCl5 bÞ ph©n huû theo ph¶n øng PCl5(k) ⇌ PCl3(k) + Cl2(k)
a/ TÝnh Kp cña ph¶n øng nÕu biÕt ®é ph©n ly  = 0,485 ë 2000C vµ ¸p suÊt tæng céng ë c©n b»ng ho¸ häc = 1atm.
b/ TÝnh ¸p suÊt cña hÖ c©n b»ng ho¸ häc nÕu cho 2,085gam PCl5vµo b×nh ch©n kh«ng dung tÝch 200ml ë 2000C.
C©u 3:
a/ X¸c ®Þnh ®éng E0 vµ H»ng sè c©n b»ng cña ph¶n øng: Hg22+ ⇌ Hg + Hg2+
Cho E0 Hg2+/ Hg22+ = + 0,92V vµ E0 Hg2+/ Hg = + 0,85V
b/ Ion Ce dÔ bÞ khö thµnh ion Ce2+ nhê t¸c dông cña AsO33-. Cho As2O3 t¸c dông víi NaOH råi axit ho¸ th× ®­îc asenit
4+

(AsO33-), ion nµy bÞ Ce4+ oxy ho¸ thµnh asenat


(AsO43-), xóc t¸c lµ mét l­îng nhá OsO4 . ViÕt ph­¬ng tr×nh ion cña c¸c ph¶n øng x¶y ra vµ tÝnh thÕ cña ph¶n øng chuÈn ®é
asenit b»ng Ce4+ ë ®iÓm t­¬ng ®­¬ng khi pH=1.
Cho E0 (AsO43-/ AsO33-) = 0,56V vµ E0(Ce4+/Ce3+) = 1,70V
C©u 4:
a/Axit photphorit lµ axit ba chøc, chuÈn ®é mét dung dÞch H3PO4 0,1000M víi NaOH 0,1000M . H·y ­íc l­îng pH ë
c¸c ®iÓm sau:
- Gi÷a c¸c ®iÓmn b¾t ®Çu vµ c¸c ®iÓm t­¬ng ®­¬ng thø nhÊt?
- T¹i ®iÓm t­¬ng ®­¬ng thø hai?
- V× sao rÊt khã x¸c ®Þnh ®­êng cong chuÈn ®é sau ®iÓm t­¬ng ®­¬ng thø hai?
Cho Ka1 =1,7.10-3 Ka2 =6,2.10-8 Ka3 =4,4.10-13
b/Canxi Hydroxit lµ mét baz¬ Ýt tan. Trong dung dÞch n­íc tån t¹i c©n b»ng
Ca(OH)2 (r) ⇌ Ca2+(t) + 2OH – (t). BiÕt n¨ng l­îng tù do sinh chuÈn cña Ca2+ ,
-
OH , Ca(OH)2 lÇn l­ît b»ng -132,18; -37,59; -214,3 (KCal/mol).
H·y:- TÝnh tÝch sè tan cñaCa(OH)2 ë 250C.
- Nång ®é ion Ca2+; OH- trong dung dÞch n­íc ë 250C?
C©u 5: Tæng hîp mét chÊt cña Crom. sù ph©n tÝch cho thÊy thµnh phÇn cã 27,1% Crom; 25,2% Cacbon; 4,255 Hydro vÒ khèi
l­îng vµ cßn oxy.
a/ T×m c«ng thøc thùc nghiÖm cña hîp chÊt. NÕu c«ng thøc thùc nghiÖm gåm mét ph©n tö n­íc th× d¹ng phøc cña hîp chÊt
cã phèi tö lµ g?
b/ Kh¶o s¸t tõ tÝnh cho thÊy hîp chÊt nµy lµ nghÞch tõ . gi¶i thÝch vµ ®Ò nghÞ cÊu t¹o phï hîp cña hîp chÊt.
C©u 6: Hçn hîp A gåm Mg vµ Fe cã tû lÖ khèi l­îng 5/3. hçn hîp B gåm FeO, Fe2O3, Fe3O4 trong ®ã sè mol FeO b»ng
Fe2O3. Hoµ tan B b»ng dung dÞch HCl d­, sau ®ã thªm tiÕp Avµ chê cho ph¶n øng xong ta thu ®­îc dung dÞch C kh«ng mµu
vµ V lÝt H2 (®ktc). Cho dung dÞch C t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ råi läc lÊy kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn l­îng
kh«ng ®æi thu ®­îc chÊt r¾n D. BiÕt r»ng V lÝt H2 nãi trªn ®ñ ph¶n øng víi D nung nãng.
a/ ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
b/ Trén A víi B thu ®­îc hçn hîp X. TÝnh % l­îng Mg, % l­îng Fe trong X.

bµi luyÖn tËp sè 4/ 2001


C©u 1:
a/ Cã c¸c hîp chÊt sau:C2H5OH, n- C10H21OH, C6H5OH,C6H5CH2OH, C6H5NH2,HO-CH2-CHOH, CH3COOH, n-C6H14, C5H6
vµ C6H12O6 (glucoz¬). h·y chØ ra nh÷ng chÊt tan tèt, tan kÐm vµ gi¶i thÝch.
b/ Tõ mét lo¹i thùc vËt t¸ch ®­îc chÊt(A) C10H12O2. BiÕn ®æi A theo s¬ ®å sau:
+ddNaOH +CH3I +H2(Ni,t0)
(A) C10H11O2Na(B) C10H11O(OCH3) (D) C10H13O(OCH3) (E)
Khi ây ho¸ (E) b»ng KMnO4trong H2SO4 thu ®­îc axit 3,4-di O-metyl-Benzen-Cacboxylic vµ axiy fomic. viÕt c«ng thøc cÊu
t¹o cña (A),(B),(D),(E).
C©u 2: a/ ViÕt cÊu t¹o thu gän cña 1- Clobutan(A) vµ2- Clobutan(B). So s¸nh nhiÖt ®é s«i gi÷a hai chÊt nµy vµ gi¶i thÝch.
b/ Cho hai chÊt A,B trªn t¸c dông víi Clo (chiÕu s¸ng) theo tû lÖ mol 1:1. Tr×nh bµy c¬ chÕ ph¶n øng vµ cho biÕt s¶n phÈm
nµo chiÕm tû lÖ cao nhÊt? Gi¶i thÝch.
c/ ViÕt cÊu tróc ®ång ph©n cña:C3H5Cl vµ ClCH=(C=)nCHC víi n=1, n=2.
C©u 3:
a/ ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng t¹o s¶n phÈm chÝnh khi.
 1 mol A t¸c dông víi 1mol HNO3 (H2SO4 ®Æc).
 1 mol A t¸c dông víi 1mol Br2 (chiÕu s¸ng).
 1 mol A t¸c dông víi KMnO4 ®Æc, d­, ®un nãng.
H·y viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ :
 Axit -vinylacrylic tõ CH4 vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt.
 1,3,5 tri-Amino-benzen tõ Toluen vµ c¸c chÊt v« c¬ cÇn thiÕt.
C©u 4: Cã ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau

OH H2SO4 85%
+ H2 O
o
10 C
a/ ViÕt c¬ chÕ ph¶n øng.
b/ Thay A b»ng C6H5-CH(CH3)-CH2-CH2-C(CH3)2OH (A1), hoÆc b»ng.
C6H5- CH2-CH2-C(CH3)2OH (A2) vµ tiÕn hµnh ph¶n øng trong ®iÒu kiÖn t­¬ng tù nh­ trªn thu ®­îc s¶n
phÈm h­u c¬ t­¬ng øng (B1) vµ (B2) víi hiÖu xuÊt t¹o B1 b»ng 68%, t¹o B2 b»ng 65%. ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña B1,B2 vµ
gi¶i thÝch t¹i sao hiÖu suÊt t¹o B1,B2 cao h¬n so víi B.
C©u 5:Hai chÊt h÷u c¬ X,Y cã cïng c«ng thøc ph©n tö vµ ®Òu chøa 3 nguyªn tè C,H,Br. Khi ®un nãng víi dung dÞch NaOh
lo·ng, X t¹o ra chÊt Z cã chøa mét nhãm chøc cßn chÊt Ykh«ng t¸c dông víi NaOH nh­ ®iÒu kiÖn trªn. 5,4gam chÊt Z ph¶n
øng hoµn toµn víi Na cho 0,616 lÝt H2(ë 23,70C vµ mét atm). ®èt ch¸y hoµn toµn 1,35 gam chÊt Z thu ®­îc 3,85 gam CO2.
Khi cho X hoÆc Y ph¶n øng víi Br2 (cã bét s¾t) ®Òu thÊy khÝ HBr tho¸t ra; s¶n phÈm ph¶n øng cña X lµ 3 chÊt D,E,F cßn s¶n
phÈm ph¶n øng cña Y lµ 2 chÊt G,H.
a/ ViÕt cÊu t¹o cã thÓ cña X,Y,Z,D,E,G,H, biÕt r»ng D,E,F,G,H ®Òu chøa 64%Br.
b/ Cho hçn hîp gåm 171 gam chÊt X vµ 78gam Benzen ph¶n øng víi Br2 (cã mÆt bét Fe ). Sau ph¶n øng thu ®­îc 125,6gam
Brombenzen ; 90 gam chÊt D; 40 gam chÊt E; vµ 30 gam chÊt F. H·y cho biÕt chÊt X ph¶n øng víi Br2 khã (hoÆc dÔ0 h¬n
Benzen bao nhiªu lÇn?
bµi luyÖn tËp sè 5/ 2001
C©u 1: a/ Cho Eo Fe2+/Fe = -0,440 V vµ E0 Ag+/Ag = 0,8,, V (ë 25OC). H·y dïng thªm ®iÖn cùc Hidro tiªu chuÈn, viÕt s¬ ®å
cña pin ®­îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c thÕ ®iÖn cùc ®· cho. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi pin ®ã ho¹t ®éng.
b/ H·y xÕp c¸c nguyªn tè Na - K - Li theo thø tù gi¶m trÞ sè n¨ng l­îng ion ho¸ thø nhÊt (I1). Gi¶i thÝch b»ng cÊu t¹o nguyªn
tö.
N¨ng l­îng ion ho¸ thø nhÊt (I1) cña Mg = 7,644 eV; cña Al = 5,984 eV. Dùa vµo cÊu h×nh electron, h·y thÝch sù lín h¬n cña
I1 cña Mg so víi Al.
2.a/ Uran trong thiªn nhiªn chøa 99,28% 238U ( cã thêi gian b¸n huû lµ 4,5.109 n¨m) vµ 0,72% 235U (cã thêi gian b¸n huû lµ
7,1. 108 n¨m). H·y tÝnh tèc ®é ph©n r· mçi ®ång vÞ trªn trong 10 gam U3O8 míi ®iÒu chÕ.
b/ Mary vµ PieCurie ®iÒu chÕ 226Ra tõ quÆng Uran trong thiªn nhiªn .226Ra ®­îc t¹o ra tõ ®ång vÞ nµo trong hai ®ång vÞ trªn ?
C©u 2:
1. Khi SO2 vµo H2O, trong dung dÞch t¹o ra cã c¸c c©n b»ng ho¸ häc nµo ? nång ®é cña SO2 ë c©n b»ng thay ®æi ra sao ( cã
gi¶i thÝch) ë mçi tr­êng hîp sau:
a/ §un nãng dung dÞch. b/ Thªm HCl.
c/ Thªm NaOH. d/ Thªm KMnO4
2. Cã c¸c ion sau: Ba2+ ; Ag+ ; H+ (H3O+); Cl – ; NO3– ; SO42-.
a/ H·y cho biÕt c«ng thøc chÊt tan hoÆc Ýt tan t¹o thµnh tõ c¸c ion ®ã.
b/ Trong 5 dung dÞch, mçi dung dÞch chØ chøa mét trong c¸c chÊt ë phÇn (a). NÕu kh«ng dïng thªm chÊt kh¸c, b»ng c¸c nµo
cã thÓ nhËn ra chÊt trong mçi dung dÞch (Cã gi¶i thÝch).
C©u 3:
1. Tõ thùc nghiÖm 1 ng­êi ta x¸c ®­îc : khi ph¶n øng sau ®©y ®¹t tíi c©n b»ng.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
NH4HS ( r¾n)  NH3 (khÝ) + H2S (khÝ) (1)
th× tÝch sè PNH3.PH2S = 0,109 (trÞ sè nµy lµ h»ng sè ë nhiÖt ®é 25oC).
a/ H·y x¸c ®Þnh ¸p suÊt chung cña khÝ khÝ t¸c dông lªn hÖ (1) nÕu ban ®Çu b×nh ch©n kh«ng vµ chØ ®­a vµo ®ã NH4HS (r¾n) .
b/ NÕu ban ®Çu ®­a vµo b×nh (ch©n kh«ng) ®ã mét l­îng NH4HS r¾n vµ khÝ NH3, khi ®Æt tíi c©n b»ng ho¸ häc th× cã PNH3 =
0,549 atm. H·y tÝnh ¸p suÊt khÝ NH3 trong b×nh tr­íc khi ph¶n øng (1) x¶y ra t¹i 25oC.
2. Mét trong nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Al2O3 trong c«ng nghiÖp tr¶i qua mét sè giai ®o¹n chÝnh sau ®©y:
- Nung Nefelin ( NaKAl2Si2O3) víi CaCO3 trong lß ë 1200oC .
- Ng©m n­íc s¶n phÈm t¹o thµnh ®­îc dung dÞch muèi Aluminat Na[Al(OH)4(H2O)2] ; K[Al(OH)4(H2O)2] vµ bïn qu¹ng
CaSiO3
- ChiÕt lÊy dung dÞch, sôc CO2 d­ qua dung dÞch ®ã.
- KÕt tña Al(OH)3 ®­îc Al2O3.
- H·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng s¶y ra.
C©u4: §Ó x¸c ®Þnh hµm l­îng oxi tan trong n­íc ng­êi ta lÊy 100,00 ml n­íc råi cho ngay MnSO4 (d­) vµ NaOH vµo n­íc.
Sau khi l¾c kü (kh«ng cho tiÕp xóc víi kh«ng khÝ ) Mn(OH)2 bÞ oxi ho¸ thµnh MnO(OH)2. Thªm axit (d­), khi Êy MnO(OH)2
bÞ Mn2+ khö thµnh Mn3+. Cho KI (d­) vµo hçn hîp, Mn3+ oxi ho¸ I thµnh I3. ChuÈn ®é I3 hÕt 10,50 ml Na2S2O3 9,800 x 10 - 3
M.
a/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ion cña c¸c ph¶n øng x¶y ra trong thÝ nghiÖm.
b/ TÝnh hµm l­îng ( mol/lÝt) cña oxi tan trong n­íc.

bµi luyÖn tËp sè 6/ 2001


C©u 1:1. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng( d¹ng cÊu t¹o) t¹o thµnh A,B,C,D,M,N theo s¬ ®å sau:
a/ BrCH2CH2CH2CH=O A B
dd. NaOH,to CH3OH, HCl khan
b/ BrCH2 CH2CH2COOH C D
o H+,to
1)dd. NaOH,t
2)dd.HCl,
c/ HOCH2(CHOH)4CH=O Br2,H2O M N
Glucoz¬ + o
H ,t
2. Tõ Toluen viÕt s¬ ®å ph¶n øng tæng hîp m – Toluidin.
C©u 2: 1. T¸m hîp chÊt h÷u c¬ A,B,C,D,E,G,H,I ®Òu chøa 35,56% C ; 5,19% H ; 59,15% Br trong ph©n tö vµ ®Òu cã tû
khèi h¬i so víi Nit¬ lµ 4,822. §un nãng A hoÆc B víi dung dÞch NaOH ®Òu thu ®­îc An®ªhit n – Butiric, ®un nãng C hoÆc
D víi dung dÞch NaOH ®Òu thu ®­îc Etylmetyl xet¬n. A bÒn h¬n B , C bÒn h¬n D, E bÒn h¬n G H vµ I ®Òu cã c¸c nguyªn
tö C trong ph©n tö .
a. ViÕt c«ng thøc cña A,B,C,D,E,G,H vµ I.
b. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
c. 2.Hai xicloankan M vµ N ®Òu cã tû khèi h¬i so víi Metan b»ng 5,25. Khi Monoclo ho¸ ( cã chiÕu s¸ng) th× M cho 4 hîp
chÊt, N chØ cho mét hîp chÊt duy nhÊt. a/H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña M vµ N .
b/Gäi tªn c¸c s¶n phÈm t¹o thµnh theo danh ph¸p IUPAC.
c/ Cho biÕt cÊu d¹ng bÒn nhÊt cña hîp chÊt t¹o thµnh tõ N , gi¶i thÝch.
C©u 3:1. B»ng gi¸y quú (c¸c lo¹i ), dung dÞch NaNO2 dung dÞch HCl, dung dÞch NaOH, C2H5OH vµ c¸c dông cô cÇn thiÕt,
h·y ph©n biÖt 4 axir\ts sau(cã gi¶i thÝch)
a: CH3-CH-COOH (Alanin) b)H2N-(CH2)4-CH-COOH (Lixin)
NH2 NH2
c) (axit glutamic) d) COOH (Prolin)
NH2 NH
2.axit xinamic C6H5CH=CH-COOH ®­îc ®iÒu chÕ b»ng t¸c dông cña benzan®ehit víi anhitdric axetic cã xóc t¸c K2CO3 ®un
nãng. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng . V× sao kh«ng dïng KMnO4 ®Ó lo¹i benzan®ehitd­ råi axit ho¸ ®Ó thu axit xinamic? cã
c¸ch nµo t¸ch axit xinamic tõ hçn hîp s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý?
C©u4: Thuû ph©n hoµn toµn 1 mol polipeptit X t¹o ra :
2 mol CH3CH(NH2)COOH (Ala) + 1 mol N - CH3-CH-COOH (His)

1 mol HOOC-(CH2)2CH(NH2)-COOH (Glu) NH2


1 mol H2N-(CH2)4CH(NH2) – COOH (Lys)
NÕu cho X t¸c dông víi 2,4 – (NO2)2C6H3F N - CH3-CH-COOH (Y)
(Ký ArF) råi thuû ph©n th× thu ®­îc Ala
Glu, Lys vµ hîp chÊt (Y). MÆt kh¸c, nÕu thuû NH-Ar
ph©n X nhê enzin cacboxipeptidaza th× thu ®­îc Lys vµ mét tetrepeptit, cßn nÕu thuû ph©n kh«ng hoµn toµn X sÏ cho c¸c
dipeptit Ala-Glu, Ala-Ala vµ His-Ala.
1/ X¸c ®Þnh cÊu t¹o tªn gäi cña polipeptit X.
2/ H·y cho biÕt trÞ sè pHI (®iÓm ®¼ng diÖn) 3,22-6,00-7,59 vµ 9,74 øng víi mçi Aminoaxit trªn.
3/ ViÕt cÊu t¹o d¹ng chñ yÕu cña mçi Aminoaxit trªn ë c¸c pH = 1 vµ 13.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
4/ ViÕt cÊu t¹o c¸c s¶n phÈm decacboxyl ho¸ Ala, His (nhê enzin thÝch hîp) vµ so s¸nh tÝnh baz¬ cña c¸c nguyªn tö N trong 2
s¶n phÈm ®ã. Gi¶i thÝch
Bµi luyÖn tËp sè 7 /2001
C©u 1:ViÕt mét ph­¬ng tr×nh ph¶n øng biÓu diÔn mçi biÕn ho¸ sau:
+ddKMnO4 (d­),t0 + ddHCl + HOCH2-CH2OH
a/ p- CH3-C6H4- CH3 B D E
0
b/ o-CH3- C6H4- CH3F +ddKMnO4 (d­),t
G H
+ ddHCl + CH3-CHF2OH

H2SO4 H2SO4 ,to


c/ o-BrOH2- C6H4- CH2Br +ddNaOH,t0 F L
Æc ~ 140oC
2. Cã thÓ thùc hiÖn ®­îc c¸c ph¶n øng sau hay kh«ng?V× sao?
C2H5ONa + CH3COOH C2H5OH + CH3COONa (1)
NaNH2 + CH4 CH3Na + NH3 (2)
C©u 2: 1. H·y hoµn thµnh ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau(nÕu cã)
A/ K2Cr2O7 + HCl ?
B/ Cl + FeCl2 ?
C/ FeCl3 + HCl ?
D/ Cl2 + MnSO4 ?
e/KMnO4 + FeCl3 ?
f/KMnO4 + HCl ?

2. §Æc ®iÓm cña ph¶n øng este ho¸ lµ thuËn nghÞch ?


a/Nªu c¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¶n øng nhanh ®¹t tíi tr¹ng th¸i c©n b»ng .Nªu c¸c biÖn ph¸p chuyÓn dÞch c©n b»ng ho¸ häc vÒ t¹o
thµnh este.
b/ThiÕt lËp biÓu thøc tÝnh h»ng sè c©n b»ng K, gi¶ sö cho a mol axit axetic ph¶n øng víi b mol r­îu etylic vµ sau khi ph¶n
øng ®¹t víi tr¹ng th¸i c©n b»ng ®· thu ®­îc c mol este.
- TÝnh gi¸ trÞ cña K khi c =b =1 mol vµ c= 0.655 mol
- NÕu c=1 mol vµ b t¨ng gÊp 5 lÇn th× l­îng este t¨ng gÊp bao nhiªu lÇn?
C©u 3: 1. Clofom tiÕp xóc víi kh«ng khÝ ngoµi ¸nh s¸ng sÏ bÞ «xi ho¸ thµnh photgen rÊt ®éc. §Ó ngõa ®éc ng­êi ta b¶o qu¶n
Clorofom b»ng c¸ch cho thªm mét l­îng nhá ancol etylic ®Ó chuyÓn photgen thµnh chÊt kh«ng ®éc.
ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ viÕt tªn s¶n phÈm.
2. §un nãng vµi giät clorofom víi l­îng d­ dung dÞch NaOH, sau ®ã nhá thªm vµi giät dung dÞch KmnO4 thÊy hçn hîp xuÊt
hiÖn mµu xanh.ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ gi¶i thÝch sù xuÊt hiÖn cña mµu xanh.
3. Khi tiÕn hµnh ®iÒu chÕ axit lactic tõ an®ehit axtic vµ axit xianhi®ric, ngoµi s¶n phÈm mong muèn ta ®­îc hîp chÊt X
(C6H8O4).ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña X vµ c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
C©u 4: 1.Heliotropin C8H6O3( chÊt ®Þnh h­íng trong c«ng thøc h­¬ng liÖu)
®­îc ®iÒu chÕ tõ chÊt Safrol C10 H10O2 (cã trong tinh dÇu x¸ xÞ )b»ng c¸ch ®ång ph©n ho¸ Satrol thµnh Isosatrol C10H10O2,
sau ®ã oxiho¸ Isosaftrol bëi chÊt oxi ho¸ thÝch hîp.
ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña Heliortopin, Safron vµ Isosaftrol, biÕt r»ng Heliortopin ph¶n øng ®­îc víi AgNO3 trong dung dÞch
NH3 cho muèi cña axit 3,4- metylen dioxi-Benzoic vµ Isosaftrol cã ®ång ph©n h×nh häc
2. Hîp chÊt X chøa 60% C; 4,44% H vµ 35,56% O trong ph©n tö, dung dÞch n­íc cña X lµm h«ng quú tÝm.Thuû ph©n X thu
®­îc axetic vµ axit Salixilic.
a/ X¸c ®Þnh cÊu t¹o vµ gäi tªn cña X, biÕt Mx=180®vC.
b/ TÝnh thÓ tÝch võa ®ñ dung dÞch NaOH 0,5M ph¶n øng hoµn toµn víi 5,4gamX.

Bµi luyÖn tËp sè 8/2001

axeton
C©u1: Cho s¬ ®å sau: C D
A B 1,4-®ibrom-2-buten
G
n-Butan

550-600oC B1 C1 D1 Glixeren trinnitrat


A1
CH CH
M
D2 isoamylaxetat
B C
A,A1, B, B1,B2... D2 lµ c¸c hîp chÊt h÷u2 c¬.
ete khan
2
1/H·y ghi c¸c chÊt cÇn thiÕt vµ ®iÒu kiÖn ph¶n øng trªn c¸c mòi tªn.2)H2
2/ ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña tÊt c¶ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ ë s¬ ®å trªn.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
3/ ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng t¹o glixerintrinitrat tõ n- butan theo s¬ ®å trªn.
C©u 2: 1. a/ChÊt diÖt cá 2,4,5-T(axit 2,4,5-triClo phenoxiaxetic) ®­îc ®iÒu chÕ tõ ph¶n øng cña mét dÉn xuÊt techaclo cña
benzen víi c¸c chÊt : dung dÞch NaOH, metalon, Natri monocloaxetat, axit clohidric.ViÕt s¬ ®å c¸c ph¶n øng x¶y ra, gäi tªn
c¸c chÊt trong s¬ ®å vµ neu tªn c¬ chÕ ph¶n øng ®ã.
b/ Trong qu¸ tr×nh tæng hîp nãi trªn ®· sinh ra mét s¶n ph¶m phô cã ®éc tÝnh cùc m¹nh cã trong thµnh phÇn cña “ chÊt ®éc
mµu da cam” ®ã lµ chÊt ®éc “ ®ioxin”.
H·y tr×nh bµy s¬ ®å ph¶n øng t¹o thµnh ®ioxin.
2.a/Khi chÕ ho¸ hçn hîp c¸c ®ång ph©n kh«ng gian cña2,3- ®ibrom-3metylpentan víi kÏm thu ®uîc c¸c hidrocacbon kh«ng
no.ViÕt c«ng thøc cÊu tróc c¸c ®ång ph©n trªn vµ c¸c hidrocacbon ®ã.
b/ SÏ thu ®­îc s¶n phÈm nµo b»ng ph¶n øng t­¬ng tù cña 2,4- ®ibrom-2-metylpentan.
C©u 3: ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi sôc luång d­ khÝ H2S qua dung dÞch cã chøa c¸c ion Ag+,Ba2+,Cr2O72-
,Fe3+,Ni2+,H+.
b/ Dung dÞch A chøa: Mg2+,Ba2+, Al3+,Cr3+,Co2+,Ag,Hg22+,NO3-.Thªm dung dÞch NaCl d­ vµo A, läc kÕt tña B t¸ch ra röa s¹ch
vµ cho t¸c dông víi dung dÞch NH36M.PhÇn n­íc läc D ®­îc ®un nãng c¸ch thuû vµ thªmNH4Cl, råi thªm tiÕp NH3 6M cho
tíi pH~9,0 t¸ch ra kÕt tña E. Cho E t¸c dông víi NaOH 2M, thªm mét Ýt dung dÞch H2O2. H·y viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng
x¶y ra.
c/ Cã ba dung dÞch Ba(OH)2, Pb(CH3COO)2,MgSO4. H·y chän 5 thuèc thö mµ mçi thuèc thö ®­îc dïng cã thÓ ph©n biÖt
®­îc 3 dung dÞch trªn.Gi¶i thÝch.
C©u 4: Hoµ tan 7,180 gam mét côc s¾t chøa Fe2O3 vµo mét l­îng rÊt d­ dung dÞch H2SO4 lo·ng råi thªm n­íc cÊt ®Õn thÓ
tÝch ®óng 500ml.Lêy 25ml dung dÞch ®ã thªm dÇn12,5ml dung dÞch KMnO4 0,096 M th× xuÊt hiÖn mµu hång tÝm trong dung
dÞch.
a/ X¸c ®Þnh hµm l­îng phÇn (%) cña Fe tinh khiÕt trong s¾t côc.
b/ NÕu lÊy cïng mét khèi l­îng s¾t côc cã cïng hµn l­îng cña Fe tinh khiÕt nh­ng chøa t¹p chÊt FeO vµ lµm thÝ nghiÖm
gièng nh­ trªn th× luîng dung dÞch KmnO4 0,096M cÇn dïng lµ bao nhiªu?

Bµi luyÖn tËp sè 9 - 2002


C©u 1 :
1.a) Trong phßng thÝ nghiÖm, h·y ®iÒu chÕ mét l­îng axit nitric ®Ëm ®Æc ®Ó sö dông. C¸c ho¸ chÊt vµ dông cô cÇn thiÕt cã
®ñ.
b) Cã 6 chÊt : NaOH, NaCl, KI, K2S , Pb(NO3)2 vµ NH3 bÞ mÊt nh·n. ChØ dïng thªm mét thuèc thö cã thÓ nhËn ra mçi chÊt,
viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
2.a)T¹i sao sau khi ®­îc ®un nãng vµ ®Ó nguéi, dung dÞch NaHCO3 trë nªn kiÒm h¬n.
b) NÕu lÊy dung dÞch kiÒm h¬n ®ã thªm vµo lÇn l­ît c¸c dung dÞch : BaCl2 , AlCl3, ZnCl2 th× hiÖn t­îng g× sÏ x¶y ra ?
c) NÕu thªm dung dÞch Na2S vµo lÇn l­ît c¸c dung dÞch : BaCl2 , AlCl3, ZnCl2 th× hiÖn t­îng g× sÏ x¶y ra ? ViÕt c¸c ph­¬ng
tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong c¸c tr­êng hîp 2a, 2b, 2c.
C©u 2 : Cho ph¶n øng 2HCl (k) H2(k) + Cl2 (k)
a/ TÝnh h»ng sè c©n b»ng Kp cña ph¶n øngë 2000K, biÕt ®é ph©n li cña HCl ë nhiÖt ®é nµy b»ng 4,1.10-3
b/ë 1000K ph¶n øng cã Kp = 4,9.10-11. TÝnh biÕn thiªn Entanpi chuÈn cña ph¶n øng (coi biÕn thiªn nµy kh«ng ®æi trong
kho¶ng to xÐt).
c/ Ph¶n øng 2HI (k) H2 (k) + I2 (k) cã Kp = 3,8 . 10-2 ë 1000K
H·y tÝnh : Kp cña ph¶n øng 2HI (k) + Cl2 (k) 2HCl (k) + I2 (k) ë 1000K
C©u 3
C«ng nghiÖp ®iÒu chÕ hi®ro b»ng c¸ch cho h¬i n­íc ®i qua than nãng ®á ë 10000C thu ®­îc hçn hîp khÝ than C + H2O
= CO + H2 (1) H0 = 130 KJ
Trén hçn hîp khÝ than víi h¬i n­íc råi cho hçn hîp qua chÊt xóc t¸c Fe2O3 ®· ®­îc ho¹t ho¸ ë 500oC. CO + H2 O
= CO2 + H2 (2) H0 = - 42 KJ
500oC
a. Hái nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn mçi c©n b»ng ho¸ häc (1) vµ (2) ®­îc thiÕt lËp trªn ? Gi¶i thÝch ?
b.V× sao trong ph¶n øng (2) nhiÖt ®é kh«ng thÓ t¨ng cao h¬n ? L­îng h¬i n­íc ph¶i lÊy gÊp
4 - 5 lÇn so víi CO ?
c. Nªu ph­¬ng ph¸p tinh chÕ H2 tõ hçn hîp s¶n phÈm ?
C©u4 :
Cho s¬ ®å ph¶n øng sau : C3H7OH
A B+C
H+
HBr
H2 O
D E+F
t0
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Hîp chÊt h÷u c¬ cã A chøa oxi cã thµnh phÇn % l­îng cacbon vµ hi®ro t­¬ng øng lµ 41,38% vµ 3,45%. Hîp chÊt B chøa
60% cacbon, 8% hi®ro vµ cßn oxi. Hîp chÊt E chøa 35,82% c¸cbon ; 4,48% hi®ro vµ cßn oxi. BiÕt 2,68 gam chÊt E ph¶n øng
võa ®ñ víi 26,7 ml dung dÞch NaOH 1,5M .
a. H·y x¸c ®Þnh cÊu t¹o vµ gäi tªn c¸c chÊt trong s¬ ®å trªn nÕu biÕt thªm r»ng khi ®un nãng chÊt A cã thÓ t¸ch n­íc.
b. ViÕt ph­¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng x¶y ra.
c. ChÊt A cßn ®ång ph©n nµo kh¸c kh«ng ? NÕu cã h·y gäi tªn.
C©u 5 :
a. ViÕt c«ng thøc c¸c chÊt trung gian trong qu¸ tr×nh tæng hîp adrenalin :
H2 HNO2 H2O ClCH2COCl CH3NH2 H2 HO
o-C6H4(OH)NO2 A B C D E
Pd (POCl3) 1 ®­¬ng l­îng Pt HO CHOHCH2NHCH3
b)Tõ benzen cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc c¸c ®ång ph©n cña nitroclobenzen, axit benzen - ®icacboxylic- 1 ,4 vµ axit benzen -
®icacboxylic-1,3. C¸c ho¸ chÊt vµ dông cô cÇn thiÕt cã ®ñ.
Bµi luyÖn tËp sè 10 - 2002
C©u 1 : 1. Bµi thùc hµnh sè 2 s¸ch gi¸o khoa ho¸ häc líp 11 :
"Trong 2 èng nghiÖm, èng 1 ®ùng 2ml dung dÞch muèi amoni ; èng 2 ®ùng 2ml dung dÞch NaOH. Rãt tõ tõ dung dÞch
trong èng 2 vµo èng 1. §un nãng èng nghiÖm 1, dïng bµn tay kho¸t nhÑ khÝ tho¸t ra ®Ó ngöi. §Æt giÊy qu× tÈm ­ít vµo
miÖng èng nghiÖm. H·y gi¶i thÝch sù ®æi mµu cña giÊy qu×". H·y cho biÕt :
+ Môc ®Ých cña thÝ nghiÖm nµy.
+ Hai hiÖn t­îng quan träng nhÊt trong thÝ nghiÖm nµy.
+ Cã thÓ rãt tõ tõ dung dÞch tõ èng 1 vµo èng 2 ®­îc hay kh«ng? T¹i sao ?
+ T¹o sao ph¶i ®un nãng èng nghiÖm 1.
Cho biÕt nhiÖt t¹o thµnh theo KJ.mol-1 cña c¸c chÊt nh­ sau :
ChÊt NH3 (khÝ) NH4+ (dd) OH- (dd) H2O (láng)
NhiÖt t¹o thµnh -46,19 -132,50 -230,00 -285,85
2. Cho 2 khÝ kh¸c nhau t¸c dông víi nhau ë trong mét buång ph¶n øng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn thÝch hîp, ng­êi ta thu ®­îc hçn
hîp 3 khÝ.
+ Cho hçn hîp 3 khÝ ®ã ®i qua èng thuû tinh ®­îc ®èt nãng vµ ®ùng 1 l­îng d­ CuO råi ®i qua n­íc th× thu ®­îc 1 khÝ cßn
l¹i.
+ Cho hçn hîp 3 khÝ trªn ®i qua n­íc chøa Cu(OH)2 (d­) thu ®­îc 2 khÝ cßn l¹i.
Hái hai khÝ ban ®Çu lµ nh÷ng khÝ g× ? ViÕt ph­¬ng tr×nh cña c¸c ph¶n øng víi ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt.
C©u 2 :
1. Y häc h¹t nh©n dïng c¸c ®ång vÞ phãng x¹ 71Zn vµ 68Ge.
+ H·y t×m ph­¬ng tr×nh ho¸ häc biÓu diÔn : 71Zn ph¸t ra tia  ; 68Ge thu electron.
+ H·y cho biÕt sù kh¸c nhau chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ gi÷a sù thu electron cña 68Ge víi sù khö ®¬n chÊt phi kim (S ch¼ng h¹n). T¹i
sao cã sù kh¸c nhau ®ã ?
2. Mét mÉu than lÊy tõ hang ®éng ë vïng nói ®¸ v«i tØnh Hoµ B×nh cã 9,4 ph©n huû 14C. h·y cho biÕt ng­êi ViÖt cæ ®¹i ®· t¹o
ra mÉu than ®ã c¸ch ®©y bao nhiªu n¨m ? BiÕt chu kú b¸n huû cña 14C lµ 5730 n¨m, trong khÝ quyÓn cã 15,3 ph©n huû 14C
(tÝnh víi 1 gam C x¶y ra trong 1 gi©y).
3. H·y ph©n tÝch mçi ý kiÕn sau (tr­êng hîp nµo ®­îc, nªu vÝ dô ®Ó minh häa)
+ ë tr¹ng th¸i c©n b»ng ho¸ häc, tèc ®é ph¶n øng b»ng kh«ng.
+ T¹i mét nhiÖt ®é, mét ph¶n øng ho¸ häc chØ cã 1 trÞ sè h»ng sè C©n b»ng ho¸ häc.
4. X¸c ®Þnh nhiÖt ®é mµ t¹i ®ã 1 mol n­íc láng tù chuyÓn thµnh h¬i n­íc ë ¸p suÊt khÝ quyÓn 1atm. BiÕt nhiÖt ho¸ h¬i 1 mol
n­íc láng b»ng 40587,80 J vµ biÕn thiªn entropi cña sù chuyÓn tr¹ng th¸i nµy b»ng 108,68 J/K.
C©u 3 :
1. Tõ Piridin viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ COOH
+ Axit nicotinic (h×nh vÏ)
+ 2 – xianPiridin N
2. H·y cho biÕt c«ng thøc cÊu tróc cña c¸c chÊt tõ A  C trong d·y chuyÓn ho¸ sau :
-HCl to -CO2
o-NH2-C6H4-COOH + Cl-CH2-COOH A B C C8H7ON (D)
- H2O
3. H·y s¾p xÕp c¸c chÊt trong mçi d·y sau ®©y theo tr×nh tù t¨ng dÇn vÒ t0 s«i vµ gi¶i thÝch ?
+ Metyl Amino ; Di Metyl amino ; Tri Metyl amino vµ Amoniac
+ CH3PH2 ; (CH3)2PH ; (CH3)3P vµ PH3.
+ CH3(CH2)3CH3 ; CH3(CH2)3OH ; CH3CH2N(CH3)2 ; (CH3)3C-CH3 ; CH3(CH2)3NH2
C©u 4 :
Hîp chÊt h÷u c¬ A (C5H8O2) tån t¹i ë 2 d¹ng ®ång ph©n lËp thÓ, c¶ 2 d¹ng ®Òu kh«ng cã tÝnh quang ho¹t. Hi®ro ho¸ A ng­êi
ta ®­îc hîp chÊt B (C5H10O2). Cã thÓ t¸ch B thµnh 2 ®èi quang cña nhau .
a. ViÕt cÊu t¹o 2 d¹ng cña A, biÕt r»ng A t¸c dông víi NaHCO3  CO2.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
b. ViÕt c«ng thøc Fise, c«ng thøc phèi c¶nh vµ c«ng thøc Niumen cña s¶n phÈm sinh ra trong mçi tr­êng hîp khi cho A (mçi
d¹ng) t¸c dông víi Brom.
c. Nªu 1 ph­¬ng ph¸p tæng hîp B tõ s¶n phÈm dÇu má.
Bµi luyÖn tËp sè 11 - 2002
C©u 1 :
a. So s¸nh pH cña c¸c dung dÞch cïng nång ®é mol/l chøa mçi chÊt sau : NH4HSO4 , KHSO4 , K2SO4 , NH4Cl , NaOH ,
Ca(OH)2 vµ Ca(CH3COO)2.
b. Trén 10ml Ba(OH)2 cã pH = 11 víi 5 ml NH4Cl 1,33.10-2 M. TÝnh pH cña dung dÞch thu ®­îc (pK NH4+ = 9,24).
c. Tr×nh bµy thµnh phÇn ho¸ häc cña n­íc Clo, n­íc javen vµ clorua v«i. Gi¶i thÝch v× sao chóng cã t¸c dông tÈy mµu ?
d. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi :
- Cho khÝ CO2 sôc qua n­íc javen hoÆc Clorua v«i.
- N­íc Clo t¸c dông víi dung dÞch KI vµ dung dÞch Natri thio sunfat.
- Cho 1 Ýt axit Bromhi®ric vµo n­íc javen.
- §un nãng n­íc javen võa ®Õn hÕt H2O råi thªm axit HCl,sau ®ã thay b»ng thªm axit H2SO4 ?
Cho E0 HClO/ Cl- = 1,5V ; E0 BrO3-/ Br- = 1,45V ; E0 Br2/ Br- = 1,04V
C©u 2 :
a. §Ó hoµ tan hoµn toµn 2.10-3 mol AgCl trong 100ml NH3 th× nång ®é tèi thiÓu cña NH3 ph¶i b»ng bao nhiªu ? Sau khi hoµ
tan xong ng­êi ta axit ho¸ dung dÞch b»ng HNO3 th× thÊy cã kÕt tña AgCl xuÊt hiÖn trë l¹i.
TÝnh pH ph¶i thiÕt lËp ®Ó cã Ýt nhÊt 99,9% AgCl kÕt tña trë l¹i .
Cho pKs(AgCl) = 9,7 ; lg Ag(NH3)2+ = 7,24 ; pKNH4+ = 9,24
b. Khi ®iÖn ph©n dung dÞch NaCl ®Ó s¶n xuÊt Clo ë an«t cã thÓ cã c¸c qu¸ tr×nh :
- Oxi ho¸ Cl- thµnh Cl2
- Oxi ho¸ H2O thµnh O2
- Oxi ho¸ cacbon thµnh CO2
H·y viÕt c¸c qu¸ tr×nh ®ã (t¹i anot cacbon)
CÇn thiÕt lËp pH cña dung dÞch b»ng bao nhiªu ®Ó cho khi ®iÖn ph©n kh«ng cã oxi tho¸t ra ë anot nÕu thÕ anot b»ng 1,21V
vµ E0O2/H2O=1,23V ( khi tÝnh coi nh­ CO2 sinh ra kh«ng ®¸ng kÓ vµ PCl2  PO2  1 ).
DmCH OH
C©u 3 : 1. Cho ph¶n øng CH2 = CH2 + Br2  3

(dung m«i CH3OH)
a/ NÕu thªm vµo hçn hîp ph¶n øng 1 l­îng NaCl hay 1 l­îng HCl th× thu ®­îc nh÷ng s¶n phÈm nµo ? Gi¶i thÝch ?
b/ Tèc ®é ph¶n øng sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo khi thªm vµo hçn hîp ph¶n øng 1 l­îng NaCl hay 1 l­îng HCl.
2. a/ Hîp chÊt h÷u c¬ A cã c«ng thøc nguyªn C8H16O cho ph¶n øng Halofom nh­ng kh«ng cho ph¶n øng céng H2. H·y cho
biÕt chøc ho¸ häc cña A.
b/ BiÕt r»ng A chØ cã mét nguyªn tö cacbon bÊt ®èi, 2 nhãm CH3 kh«ng cã ®ång ph©n h×nh häc lo¹i xiclan vµ cã vßng 5.
ViÕt cÊu t¹o A.
c/ Lo¹i H2O cña A khi cã mÆt H2SO4 ®un nãng ng­êi ta nhËn ®­îc 1,2 dimetyl xiclo hexen. H·y ®Ò nghÞ c¬ chÕ ph¶n øng
nµy.
d/ H·y x¸c ®Þnh s¶n phÈm chÝnh t¹o thµnh khi lo¹i n­íc ®ång ph©n cña A lµ 2,2 - dimetyl xiclo hexanol.
C©u 4 :
a. Cho iso butanal t¸c dông víi axit Malonic khi cã mÆt piridin råi de cacboxyl ho¸ nhiÖt ph©n trong m«i tr­êng axit yÕu,
ng­êi ta nhËn ®­îc 2 hîp chÊt A & B. ChÊt A (C6H10O2) khi oxi ho¸ cho axit oxalic, chÊt B lµ mét Lacton. H·y viÕt
ph­¬ng tr×nh ph¶n øng t¹o thµnh 2 chÊt A vµ B.
b. H·y cho biÕt cÊu t¹o s¶n phÈm cña mçi b­íc ph¶n øng trong s¬ ®å sau ®©y :
ClCH2CH=CH2 t0 1mol O3 H2O, Zn
C6H5ONa A B C D+E
(1) (2) (3) (4)
OH- (CH3)2SO4 H2NOH P2O5 C2H5MgBr N2H4,CH3ONa HI Zn
D F G H I J K L
(5) (6) (7) t0 (8) H+ t0 t0 t0
Bµi luyÖn tËp sè 12 - 2002
C©u 1 : a. ChÊt xóc t¸c lµ g× ? Gi¶i thÝch t¹i sao chÊt xóc t¸c l¹i lµm t¨ng tèc ®é ph¶n øng ? h·y cho 2 vÝ dô ®Ó nªu râ vai trß
cña xóc t¸c ®Þnh h­íng ph¶n øng (lµm thay ®æi s¶n phÈm ph¶n øng).
b. Mét mÉu dung dÞch axit propionic bÞ lÉn t¹p chÊt axit axetic pha lo·ng 10 gam dung dÞch nµy thµnh 100 ml (dung dÞch A).
Gi¸ trÞ pH cña A b»ng 2,91. §Ó trung hoµ 20 ml A cÇn dïng 17,6 ml dung dÞch NaOH 0,125M. TÝnh nång ®é % c¸c axit
trong dung dÞch ®Çu, biÕt :
K CH3COOH  1, 75.105 vµ K C2 H 5COOH  1, 34.105
c. Thªm dung dÞch NH3 tíi d­ vµo dung dÞch chøa 0,5 mol AgNO3 ta ®­îc dung dÞch M. Cho tõ tõ 3gam khÝ X vµo dung dÞch
M tíi ph¶n øng hoµn toµn ®­îc dung dÞch N vµ chÊt r¾n Q. Thªm tõ tõ dung dÞch HI tíi d­ vµo dung dÞch N thu ®ù¬c 23,5
gam kÕt tña mµu vµng vµ V lÝt khÝ Y (®ktc). T×m c«ng thøc X vµ tÝnh V.
C©u 2 :
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
a. Ion Ag t¹o kÕt tña ®á g¹ch víi ion CrO4 . BiÕt r»ng nång ®é cña c¸c ion trong dung dÞch b·o hoµ Ag2CrO4 lµ [Ag+] = 1,3.
+ 2-

10-4 M ; [CrO42-] = 6,3. 10-5 M


H·y tÝnh tÝch sè tan cña Ag2CrO4.
b. Ag2CrO4 tan ®­îc trong dung dÞch NH3. TÝnh h»ng sè c©n b»ng cña qu¸ tr×nh hoµ tan.
BiÕt : Ag+ + 2NH3 ⇌ Ag(NH3)2+ k = 107,24
c. Trong dung dÞch K2Cr2O7 cã c©n b»ng :
Cr2O72- + H2O ⇌ 2HCrO4- k1 = 1,79.10-2
HCrO4- ⇌ H+ + CrO42- ka = 10-6,5
H·y tÝnh h»ng sè c©n b»ng cña qu¸ tr×nh :
4Ag+ + Cr2O72- + H2O ⇌ 2Ag2CrO4 + 2H+
d. Muèn cho viÖc kÕt tña Ag+ b»ng K2Cr2O7 x¶y ra dÔ dµng cÇn lµm nh­ thÕ nµo ?
C©u 3 :
1.ViÕt cÊu t¹o vµ gäi tªn c¸c ®ång ph©n cña diclo etyl benzen. H·y nªu s¬ ®å tæng hîp c¸c ®ång ph©n ®ã tõ o- hoÆc p- nitro
etyl benzen vµ c¸c t¸c nh©n v« c¬ cÇn thiÕt.
2. a/Cã 4 axit : CH3CH2COOH (X) ; CH3CO - COOH (Y) ;CH3-CO-CH2-COOH (Z)
vµ CH3-CH(NH3+)COOH (T)
- H·y s¾p xÕp X,Y,Z,T theo tr×nh tù axit t¨ng dÇn vµ gi¶i thÝch ?
- TÝnh tØ lÖ [RCOO-]/[RCOOH] ®èi víi chÊt Z ë c¸c pH kh¸c nhau : 1,58 ; 3,58 ; 5,58
biÕt pKa cña chÊt Z lµ 3,58
b/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng biÓu diÔn chuyÓn ho¸ sau :
 Br2 
H
D - glucoz¬ 
H 2O
 (X)  (Y)
C©u 4 : Axit L – ascobic (cã trong vitamin C) lµ endiol cã cÊu tróc (E ) nh­ h×nh vÏ
O H CH2OH
C C
HO - C HO O
HO - C O hay O
H-C
HO - C - H
CH2OH (E) HO OH
1. H·y gi¶i thÝch tÝnh axit cña E (pKa = 4,21) vµ cho biÕt nguyªn tö H nµo trong (E) cã tÝnh axit.
2. H·y cho biÕt c«ng thøc cÊu t¹o tõ (A) ®Õn (D) trong d·y tæng hîp (E)
NaBH 4 O  2CH3COCH 3
D-glucoz¬   D-(A)  2
enzim
 L - Z-XetoHexoz¬(B) ⇌ (B )   (C) 

KMnO4
1/  
OH H

2/ H
 (D) 
to
 (E)
3. Trong kh«ng khÝ, vitamin C bÞ oxihãa thµnh s¶n phÈm vÉn gi÷ m¹ch vßng vµ vÉn cßn ho¹t tÝnh, nh­ng cã chøa 3 nhãm
cacbonyl liÒn nhau. §Ó l©u trong kh«ng khÝ Èm, nhÊt lµ khi ®un trong n­íc, s¶n phÈm nµy bÞ më vßng vµ kh«ng cßn ho¹t tÝnh
n÷a. H·y viÕt s¬ ®å c¸c chuyÓn hãa ®è.
Bµi luyÖn tËp sè 13 - 2002
C©u 1: a. Cho ph¶n øng 2N2O5 ⇌ 4NO2 + O2 ë ToK víi c¸c kÕt qu¶ thùc nghiÖm :
ThÝ nghiÖm 1 ThÝ nghiÖm 2 ThÝ nghiÖm 3
-1
Nång ®é N2O5 (mol.l ) 0,170 0,340 0,680
Tèc ®é ph©n huû (mol.l-1.s-1) 1,39.10-3 2,78.10-3 5,55.10-3
+ H·y viÕt biÓu thøc tèc ®é ph¶n øng vµ x¸c ®Þnh bËc ph¶n øng.
+ BiÕt n¨ng l­îng ho¹t ho¸ cña ph¶n øng = 24,7 Kcal.mol-1 vµ ë 250C nång ®é N2O5 gi¶m ®i 1 nöa sau 341,4 gi©y. H·y
tÝnh nhiÖt ®é T.
b. Trong 1 nhiÖt l­îng kÕ chøa 1,792 lÝt (®ktc) hçn hîp CH4, CO vµ O2. BËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt hoµn toµn CH4 vµ CO, l­îng
nhiÖt to¶ ra lóc ®ã lµ 13,638 KJ. NÕu thªm tiÕp 1 l­îng d­ hi®ro vµo nhiÖt l­îng kÕ råi l¹i ®èt tiÕp th× l­îng nhiÖt tho¸t ra
thªm 9,672 KJ.
Cho biÕt nhiÖt t¹o thµnh cña CH4, CO, CO2, H2O t­¬ng øng b»ng 74,8 ; 110,5 ; 393,5 ; 241,8 (KJ.mol-1). H·y tÝnh % thÓ
tÝch mçi khÝ trong hçn hîp ®Çu.
c. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi:
- Cho Mg kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch chøa Cu(NO3)2 vµ HCl tho¸t ra hçn hîp 2 khÝ cã N2.
- Cho khÝ NO2 t¸c dông víi dung dÞch KOH d­ nhËn ®­îc dung dÞch A. Cho Zn kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch A thÊy tho¸t
ra hçn hîp 2 khÝ cã NH3.
- Cho mét luång kh«ng khÝ chøa h¬i H2O, H2S, CO2 ®i qua c¸c chÊt CuSO4 dd,NaOH ®, H2SO4 ® nhËn ®­îc hçn hîp khÝ A.
Cho khÝ A tiÕp xóc víi vá bµo Mg ë 600oC nhËn ®­îc hçn hîp r¾n B. Cho B vµo n­íc th× cã s¶n phÈm g× t¹o ra?
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
C©u 2:
a. Mét dung dÞch A gåm c¸c ion Ag+ 0,1M ; Cu2+ 0,1M ; Mg2+ 0,01M ; Zn2+ 0,1M ; Ba2+ 0,01M vµ H+ 1M.
+Hái Anion nµo trong sè c¸c ion : SO42- ; NO3- ; Cl- ; S2- ; HSO3-cã thÓ cã mÆt trong dung dÞch A? gi¶i thÝch ?
+ Thªm NH3 ®Æc vµo dung dÞch A sao cho nång ®é tù do [NH3] = 1M (coi thÓ tÝch dung dÞch kh«ng ®æi khi thªm NH3)
- TÝnh pH cña dung dÞch thu ®­îc (dd B)
- Cã ph¶n øng nµo x¶y ra vµ nh÷ng Cation nµo cã mÆt trong dd B? ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng?
b. H·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c Cation cã mÆt trong dung dÞch B.
Cho pKa(NH4+) = 9,24 vµ pKs(Mg(OH)2) = 11.
C©u 3:
a. D - arabinoz¬ lµ mét ®ång ph©n cÊu h×nh ë C2 cña D-Riboz¬. §Ó x¸c ®Þnh cÊu tróc D - arabinoz¬ ng­êi ta thùc hiÖn chuyÓn
ho¸ sau ®©y :
CH OH
HIO4 1/ H O 
D-Arabinoz¬ 
3
HCl
A   B  3
2 / Br2  H 2O
 HOOC-COOH vµ HO-CH2-CH(OH)-COOH
ViÕt cÊu t¹o cña D - Arabinoz¬.
b. Hîp chÊt A (C5H10O3) tan dÔ trong baz¬ lo·ng vµ cã tÝnh quang ho¹t, khi ®un A ë nhiÖt ®é cao thu ®­îc 2 chÊt B vµ D ®Òu
cã c«ng thøc ph©n tö (C5H8O2). B kh«ng cßn tÝnh quang ho¹t nh­ng vÉn cßn lµm ®á giÊy qu× xanh, D vÉn cßn tÝnh quang
ho¹t. Sù Ozon ph©n chÊt B cho etanal vµ axit 2-Fomylaxetic. ChÊt A bÞ oxi ho¸ b»ng axit Cromic cho ta chÊt C, chÊt nµy
cho ph¶n øng víi 2,4 - dinitroPhenyl hidrazin vµ ph¶n øng halofom. ViÕt c«ng thøc cÊu tróc cña A, B, C,D.
C©u 4:
a. H·y ®Ò nghÞ c«ng thøc cÊu tróc cña c¸c chÊt tõ A ®Õn G trong d·y tæng hîp papaverin C20H21O4N (G)
H 2 ( Ni )
 B
0
KCN P2O5 Pd ,t
3,4-(CH3O)2C6H3CH2Cl  A 
 E   F  G
 0
H 3O ,t PCl5
  C 
 D
Hái trong papaverin cã chøa dÞ vßng nµo ?
b. * Hîp chÊt (Q )C5H8O3 cho kÕt tña víi 2,4 dinitro Phenyl Hidrazin vµ tan dÔ trong baz¬ lo·ng. ViÕt cÊu t¹o cã thÓ cña
(Q) vµ gäi tªn.
*(Q)cho ph¶n øng Iodofom,h·y cho biÕt c«ng thøc khai triÓn nµo phï hîp víi thùc nghiÖm nµy.
*(Q) kh«ng dÔ mÊt CO2 khi ®un nãng. H·y cho biÕt tªn gäi vµ c«ng thøc ®óng cña (Q).
* ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ (Q ) tõ etanol vµ c¸c chÊt v« c¬.

Bµi luyÖn tËp sè 14 - 2002


C©u 1:
1. Hai chÊt SO2 vµ O3 cã cÊu t¹o t­¬ng tù nhau. H·y nªu râ sù gièng nhau trong cÊu t¹o cña 2 ph©n tö nµy. Qua ®ã gi¶i thÝch
v× sao tÝnh chÊt ho¸ häc cña chóng l¹i kh«ng gièng nhau.
2. Ng­êi ta thùc hiÖn mét pin nhiªn liÖu víi Metanol láng vµ kh«ng khÝ
a/ H·y m« t¶ pin vµ viÕt c¸c ph¶n øng ë ®iÖn cùc
b/ TÝnh søc ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®ã.
c/ TÝnh thÕ Oxh – khö cña cÆp CO2/CH3OH
Cho E0O2/H2O = 1,23 V vµ
CH3OH (l) CO2(k) H2O (l)
0 -1 - 166,4 - 394,4 - 237,2
G (298)KJ.mol
3. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng vµ nªu râ hiÖn t­îng cho c¸c ph¶n øng x¶y ra khi :
- MnO2 t¸c dông víi axit sunfuric ®Æc
- MnO2 t¸c dông víi NaOH sau ®ã pha thªm H2O
- MnCl2 t¸c dông víi dung dÞch NaOH 20% trongkhÝ quyÓn N2 sau ®ã c« dung dÞch vµ sôc kh«ng khÝ ®i qua hoÆc cho thªm
dung dÞch NH3 ®Æc.
- Thªm tõ tõ tõng giät dung dÞch NaOH cho ®Õn m«i tr­êng kiÒm vµo mét dung dÞch KMnO4, sau ®ã cho thªm tõng giät
dung dÞch H2SO4 lo·ng cho ®Õn m«i tr­êng axit.
C©u 2:
a. Dù ®o¸n kh¶ n¨ng ph¶n øng cña c¸c hÖ chÊt sau ®©y trong dung dÞch H2O vµ gi¶i thÝch :
- KHSO4 vµ NaCH3COO
- K2SO4 1M vµ HCl 1M
- Na2CO3 0,1M vµ CH3COOH 0,15M
- Ba(OH)2 0,1M vµ H3PO4 0,15M
- NaAlO2 vµ NH4Cl
- NH3 0,2M vµ NaH2PO4 0,15M
b. Cho khÝ CO2 léi chËm qua 1 lÝt dung dÞch Ba(OH)2 1,54% (d= 1g/ml) vµ l¾c m¹nh, läc, röa, lµm kh« kÕt tña th× thu ®­îc
13,22 gam
- TÝnh thÓ tÝch khÝ CO2 (®ktc) cã thÓ ®i qua dung dÞch.
- TÝnh pH cña dung dÞch t¹o thµnh sau khi cã CO2 ®i qua.
c. Dïng thªm mét thuèc thö, h·y t×m c¸ch ph©n biÖt c¸c dung dÞch CdSO4 ; MgSO4 ; Pb(NO3)2 ; CH3COONa.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
C©u 3:
a. So s¸nh ®é dµi cña c¸c liªn kÕt cïng lo¹i C - C ; C - Cl ; C - O trong mçi d·y chÊt sau vµ gi¶i thÝch ? + Etyl Clorua vµ
Vinyl Clorua.
+ Etanol , axit Fomic ; Natri Fomiat.
b. Hîp chÊt h÷u c¬ P cã c«ng thøc C5H4O2 ph¶n øng víi thuèc thö Sip vµ víi Phenyl Hidrazin.
Ng­êi ta thùc hiÖn 1 lo¹t c¸c chuyÓn ho¸ sau :
0
KMnO4 t H HCldu
P   C5H4O3 (A)   C4H4O (B)  2
xuctac
 C4H8O (C)   C4H8Cl2 (D) 
KCN H 2O H 2 N  ( CH 2 )6  NH 2
  C6H8N2 (E) 
H
 C6H10O4 (G)   T¬ nylon 6,6
ChÊt (A) tan ®­îc trong dung dÞch NaHCO3, chÊt (C) tan ®­îc trong H2SO4 ®Æc , l¹nh, kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch
KMnO4, kh«ng t¸c dông víi Na gi¶i phãng H2  . H·y x¸c ®Þnh cÊu t¹o c¸c chÊt P ®Õn G trong s¬ ®å trªn (ghi râ lËp luËn).
C©u 4:
a.X¸c ®Þnh cÊu t¹o s¶n phÈm trong s¬ ®å sau vµ gi¶i thÝch sù h×nh thµnh mçi s¶n phÈm.

H 2 SO4 d  HBr
CH2-COH(CH3)2 
1800 C
(M) O2
 (N)
b. Mét chÊt r¾n X cã c«ng thøc ph©n tö C15H15ON kh«ng tan trong n­íc, trong HCl lo·ng hoÆc NaOH lo·ng. Khi ®un nãng
l©u chÊt X víi dung dÞch axit, trªn bÒ mÆt dung dÞch kiÒm t¹o thµnh 1 líp máng chÊt láng Y. ChÊt nµy kh«ng r¾n l¹i khi
lµm l¹nh tíi t0 phßng ; nã ®­îc cÊt l«i cuèn víi h¬i H2O vµ ®­îc t¸ch ra. axit ho¸ dung dÞch kiÒm b»ng HCl t¹o ra kÕt tña
r¾n mµu tr¾ng Z. ChÊt Y tan trong HCl lo·ng vµ ph¶n øng víi Benzen Sunfo clorua vµ KOH d­ t¹o thµnh chÊt T r¾n kh«ng
tan trong kiÒm. ChÊt Z cã nhiÖt ®é nãng ch¶y 1800C tan trong dung dÞch NaHCO3 vµ kh«ng chøa nit¬. H·y x¸c ®Þnh cÊu
t¹o cña X, Y, Z, T.
Bµi luyÖn tËp sè 15 - 2002
C©u 1:
a. XÐt ph¶n øng Brom ho¸ propanon (xóc t¸c axit)

H
CH3COCH3 + Br2   CH3COCH2Br + H+ + Br-
+ H·y dïng c¸c sè liÖu tèc ®é ban ®Çu ®Ó rót ra ®Þnh luËt tèc ®é ph¶n øng.
STT [CH3COCH3] mol.L-1 [Br2] mol.L-1 [H+] mol.L-1 Tèc ®é ban ®Çu (mol.L-1.sec-1)
1 0,30 0,050 0,050 5,7.10-5
2 0,30 0,10 0,050 5,7.10-5
3 0,40 0,050 0,20 3,1.10-4
4 0,40 0,050 0,050 7,6.10-5
+ TÝnh gi¸ trÞ trung b×nh cña h»ng sè tèc ®é ph¶n øng theo gi©y vµ nång ®é mol.
b. Ng­êi ta thiÕt lËp 1 pin tõ Ag vµ dung dÞch AgNO3 0,1M víi Zn vµ dung dÞch Zn(NO3)2 0,1M (2 dung dÞch nèi víi nhau
b»ng 1 cÇu muèi).
+ ViÕt s¬ ®å pin víi dÊu cña 2 ®iÖn cùc. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng khi pin lµm viÖc.
+ TÝnh søc ®iÖn ®éng cña pin . TÝnh c¸c nång ®é khi pin ®· dïng hÕt.
+ Tr×nh bµy sù thay ®æi trong pin nÕu khi thªm vµo mét nöa pin trªn 1 l­îng NH3 ®Æc.
Cho Ag+ + 2NH3 = Ag(NH3)2+ cã 2 = 107,24
2+ 2+
Zn + 4NH3 = Zn(NH3)4 cã 4 = 108,7
0 2+ 0 +
vµ E Zn /Zn = - 0,76V & E Ag /Ag = 0,8 V
C©u 2:
a/ Nung mét mÉu quÆng cã chøa MnO, Cr2O3 vµ c¸c t¹p chÊt tr¬ víi mét l­îng d­ Na2O2 thu ®­îc hçn hîp chøa Mn6+ vµ
Cr6+. Hoµ tan s¶n phÈm vµo n­íc råi thªm H2SO4 d­ thu ®­îc kÕt tña MnO2 vµ dung dÞch B cã c¸c ion MnO4,
Cr2O72.Thªm vµo B mét l­îng dung dÞch FeSO4 d­ råi hoµ tan kÕt tña MnO2 vµo ®ã.ViÕt ph­¬ng tr×nh c¸c ph¶n øng x¶y
ra trong thÝ nghiÖm trªn.
b. Dung dÞch X chøa hçn hîp SO32- vµ S2O32-.
100ml dung dÞch X ph¶n øng hÕt víi 80ml dung dÞch CrO42- 0,0500M trong m«i tr­êng baz¬ t¹o ra Cr(OH)63-, chØ cã ion
SO42- t¹o thµnh. ChÕ ho¸ hçn hîp thu ®­îc víi BaCl2 d­ , läc kÕt tña, lµm kh« c©n ®­îc 0,9336 gam kÕt tña kh«. ViÕt
ph­¬ng tr×nh ph¶n øng d¹ng ion ?
+ TÝnh nång ®é mçi chÊt trong dung dÞch ®Çu ë d¹ng mol .
c. §é pH cña dung dÞch Mg(OH)2 b»ng 10,50 (ë 25oC)
+ TÝnh ®é tan cña Mg(OH)2 theo mol/l vµ gam/100ml
+ TÝnh tÝch sè tan cña Mg(OH)2
+ TÝnh ®é tan cña Mg(OH)2 trong dung dÞch KOH 0,0100M ë 250C.
+ KhuÊy trén 5 gam Mg(OH)2 víi 100ml HCl 0,0500M ë 250C cho ®Õn c©n b»ng .TÝnh pH cña dung dÞch thu ®­îc.
C©u 3:
a. H·y chØ ra nh÷ng chç sai trong mçi s¬ ®å tæng hîp sau :

Mg HCHO H
1. Br-CH2-CH2-Br   BrMgCH2-CH2MgBr   (A)  HO(CH2)4OH
Cl2 CH 3C  CNa
2. n-pentan   CH3CH2CH2CHClCH3   CH3(CH2)2CH(CH3)C≡C-CH3
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
peroxit NaCN
3. isoButen + HCl   (CH3)3CCl   (CH3)3CCN

HOBr 1/ Mg 2 / CH 2O 3/ H
4. CH3-CH=CH2   CH3-CH-CH2       HOCH2-CH(CH3)-CH2 OH
Br OH
CH 3COCl Zn / Hg Cl2
5. -NO2 
AlCl
 -NO2 HCl
 -NO2  h
 -NO2 
3

COCH3 CH2CH3 CH2CH2Cl


KOH / H 2O KOH
 -NO2 

C2 H 5OH
-NO2
CH2CH2OH CH=CH2
b. Nhê c¸c ph¶n øng ®¬n gi¶n, h·y ph©n biÖt c¸c chÊt sau ®©y: H2N-CH2-COONH4 ;
H2N-CH2-CONH2 ; CH3-NH-CH(CH3)-COOCH3 vµ CH3-CO-NH-CH2-COOCH3.Gi¶i thÝch.
c. H·y gi¶i thÝch sù h×nh thµnh nhanh chãng 2,4,6 tribrom-anilin khi cho p-amino-sunfonic-
benzen hoÆc p-amino axitbenzoic t­¬ng t¸c víi brom trong n­íc.
C©u 4:
1. ChÊt A cã c«ng thøc ph©n tö C9H10O . Khi oxihãa m¹nh chÊt A b»ng KMnO4 ®Æc thu ®­îc 2 axit C7H6O2 vµ C2H4O2. Cho
A ph¶n øng víi metyl Magiebromua råi thuû ph©n sÏ thu ®­îc ancol bËc ba cã mét nguyªn tö c¸c bon bÊt ®èi. ViÕt cÊu
t¹o vµ gäi tªn A.
2. Cho A t¸c dông CH3I d­ trong m«i tr­êng baz¬ m¹nh NaNH2 ng­êi ta c« lËp ®­îc chÊt B cã c«ng thøc C11H14O. ViÕt cÊu
t¹o vµ gäi tªn B.
3. ChÊt B t¸c dông víi (CH3)3CMgCl råi thuû ph©n kh«ng thu ®­îc ancol t­¬ng øng mµ ®­îc ancol C cã c«ng thøc C11H16O.
H·y gi¶i thÝch?
Bµi luyÖn tËp sè 16 - 2002
C©u 1:
z2
1. N¨ng l­îng 1 electron ë líp thø n trong tr­êng lùc mét h¹t nh©n ®­îc tÝnh theo ®¬n vÞ eV b»ng c«ng thøc En = – 13,6 2
n
a/ H·y tÝnh n¨ng l­îng 1e trong tr­êng lùc mçi h¹t nh©n sau ®©y: F8+ , Li2+ , N6+ .
b/ H·y cho biÕt qui luËt liªn hÖ gi÷a En víi Z. Gi¶i thÝch tãm t¾t qui luËt ®ã.
c/ TrÞ sè tÝnh ®­îc theo (1) cã liªn hÖ víi n¨ng l­îng ion hãa kh«ng? Gi¶i thÝch cô thÓ.
2. Cã sè liÖu n¨ng l­îng ion hãa theo KJ.mol-1 cña Mg, Ca nh­ ë b¶ng sau:
Tµi liÖu A (M0 – 2e  M2+) Tµi liÖu B (M0 – e  M+) (M+ – e  M2+)
Mg 1450 738 1451
Ca 1150 590 1145
Hái sè liÖu nµo ®óng ? sè liÖu nµo sai ? H·y chØ râ cô thÓ.
3. èng nghiÖm thø nhÊt chøa dung dÞch AlCl3, èng nghiÖm thø hai chøa dung dÞch CrCl3 vµ èng nghiÖm thø ba chøa dung
dÞch FeCl3. LÇn l­ît thªm vµo mçi èng ®ã dung dÞch Na2CO3, råi dung dÞch NaOH vµ cuèi cïng lµ n­íc Brom. ViÕt c¸c
ph­¬ng tr×nh ph¶n øng cã thÓ x¶y ra trong 3 èng nghiÖm.
C©u2:
1. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra d¹ng ion gi÷a KMnO4, FeSO4 trong dung dÞch H2SO4 vµ cho biÕt mçi yÕu tè sau ®©y
¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn c©n b»ng ion trªn:
a/ T¨ng pH cña dung dÞch.
b/ Thay H2SO4 b»ng HCl.
c/ Thªm mét l­îng nhá KSCN vµo dung dÞch.
2. Hái Ni cã khö ®­îc Fe2+ thµnh Fe hay kh«ng trong :
a/ M«i tr­êng axit ?
b/ Khi cã NH3 d­ ? Cho E0Ni2+/Ni = - 0,23 V ; E0Fe+/Fe = - 0,44 V ;
TÝch sè tan cña Fe(OH)2 = 10-15 ; h»ng sè bÒn cña Ni(NH3)62+ = 108,4 .
3. XÐt c¸c ph¶n øng ph©n h¹ch sau cña 235U b»ng n¬tron nhiÖt:
235
92 U + n  94 140
38 Sr + (...) Xe + (...) (1)
235
92 U + n  141 56 Ba + (...) + 3n (2)
a/ H·y x¸c ®Þnh c¸c tiÓu ph©n vµ sè cßn thiÕu.
b/ XÐt ph¶n øng (1) nªu trªn, c¸c m¶nh ph©n h¹ch kh«ng bÒn bÞ ph©n r·  liªn tiÕp t¹o thµnh Zr vµ Ce.ViÕt ph­¬ng tr×nh
ph¶n øng h¹t nh©n thu gän vµ tÝnh tæng ®éng n¨ng phãng thÝch theoMeV. Cho m (235U) = 235,0493 u ; m (94Zr) =
93,9063 u ; m (140Ce) = 139,9054 u
vµ 1 u = 931,5 MeV/ c2
C©u3:
1. Cho c¸c chÊt: Piridin, Piperidin, Pirol, Anilin, Xiclohexylamin, p-amino piridin, m- amino piridin vµ morpholin. Cho c¸c
pKa t­¬ng øng: 5,17 - 11,11 - 0,4 - 4,58 - 10,64 - 9,11 - 6,03 vµ 8,33. H·y so s¸nh vµ gi¶i thÝch tÝnh baz¬ gi÷a: a/ Piridin
vµ Piperidin. b/ Piridin vµ Pirol.
c/ Anilin vµ Xiclohecxylamin. d/ p – aminopiridin vµ Piridin. e/ Morpholin vµ Piperidin.
2. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng cho s¬ ®å biÕn hãa sau ®©y:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
C2H5OH 
 X 
 Y 
 Z 
 CH3CHCl2

A   B   C   D   E   G   H   CH  C-CH3
C¸c chÊt v« c¬ vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt coi nh­ cã ®ñ.
3. Glu lµ kÝ hiÖu cña Axit Glutamic (axit  -aminoGlutaric). Glu cã c«ng thøc hãa häc lµ
HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH vµ c¸c trÞ sè pKa nh­ sau: 2,2 ; 4,3 ; 9,7 .
a/ H·y viÕt c«ng thøc Fise ë pHI cña Glu , ®iÒn trÞ sè pKa t­¬ng øng víi mçi nhãm chøc trong Glu vµ gi¶i thÝch.
b/ H·y tÝnh phÇn tr¨m cña nhãm  -COOH ch­a ion hãa t¹i pH= 6,3 .
c/ Thùc hiÖn ®iÖn di trªn giÊy víi Glu t¹i pH = 3,25 th× Glu sÏ di chuyÓn vÒ anot hay catot? V× sao?
C©u4:
1. Mét thµnh phÇn L cña DÇu hoa h­íng d­¬ng cã cÊu t¹o sau:
cis
H2C-OOC(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-CH3
cis cis
HC-OOC(CH2)7-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)4-CH3

H2C-OOC(CH2)18-CH3
a. Cã bao nhiªu ®ång ph©n ®èi quang cña L? Dïng () ®Ó chØ c¸c nguyªn tö c¸cbon bÊt ®èi.
b. L t¸c dông víi Natrimetoxit t¹o ra hçn hîp 3 este metyl. Nªu tªn gäi 3 este nµy (ghi râ Z,E).
c. Cho c¸c este ch­a no t¸c dông víi ozon vµ Zn. ViÕt cÊu t¹o 4 hîp chÊt cã nhãm –CHO vµ gäi tªn IUPAC.
d. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch KOH 0,996M cÇn xµ phßng hãa 10gam L.
e. ChØ sè xµ phßng hãa cña L b»ng bao nhiªu? H·y tÝnh chØ sè I2 cña L. (chØ sè I2 lµ sè gam I2 céng víi 100gam chÊt bÐo).

Cho:

Piridin Pirol Pirolidin Morpholin O N-H


N N N
H H

Anilin NH2 Xiclohexylamin NH2


Piperidin N-H

p-aminopiridin m- aminopiridin
NH2 NH2

N
N

Bµi luyÖn tËp sè 17 - 2002


C©u 1:
1. Vi h¹t ®¬n X cña nguyªn tè ho¸ häc cã sè ®¬n vÞ ®iÖn tÝch h¹t nh©n Z. X cã cÊu h×nh electron lµ Y  ns1, trong ®ã Y  lµ
kÝ hiÖu viÕt t¾t cÊu h×nh electron cña nguyªn tö khÝ tr¬.
a/ X lµ nguyªn tö hay ion? V× sao ?
b/ H·y thay kÝ hiÖu Y trong Y  vµ X b»ng kÝ hiÖu nguyªn tè hãa häc t­¬ng øng cã thÓ ®­îc.
c/ Gi¶ thiÕt Y ' lµ kÝ hiÖu ion ©m ®¬n nguyªn tö cã cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng lµ ns2np6. H·y cho biÕt c¸c tr­êng
hîp cã thÓ cña trÞ sè n vµ kÝ hiÖu hãa häc cña Y’.
d/ VÒ nguyªn t¾c , tõ X vµ Y ' cã thÓ thu ®­îc hîp chÊt hãa häc t­¬ng øng kh«ng? h·y tr×nh bµy cô thÓ. (Chó ý: §­îc xÐt
ë trªn lµ c¸c tr­êng hîp th«ng th­êng theo hãa häc phæ th«ng )
2.Thùc nghiÖm cho biÕt t¹i 25oC tèc ®é tiªu thô khÝ NO trong ph¶n øng ®iÒu chÕ nitrozoni clorua khÝ : 2NO (k) +
Cl2 (k)  2NOCl (k) (1) b»ng 3,5.10-4 mol.l-1s-1.
H·y tÝnh tèc ®é (t¹i 298oK): a)Cña ph¶n øng (1)
b)Tiªu thô khÝ Cl2
c)T¹o thµnh NOCl (k)
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
NÕu ph¶n øng trªn cã ph­¬ng tr×nh NO (k) + 1/2 Cl2 (k)  NOCl (k) th× trÞ sè tèc ®é ph¶n øng, h»ng sè tèc ®é ph¶n øng cã
thay ®æi kh«ng? Gi¶i thÝch.
C©u 2:
1.Coban ë nhãm VIII b¶ng HTTH, cã sè thø tù 27. H·y viÕt cÊu h×nh electron cña Co,Co2+,Co3+.
2. Trong c¸c tr¹ng th¸i oxi ho¸ Co , Co2+ , Co3+ th× tr¹ng th¸i nµo bÒn trong dung dÞch n­íc cã m«i tr­êng axit? T¹i sao?
3. Tr×nh bµy ba ph­¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Na2CO3 tõ Na2SO4. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
4. §æ dung dÞch NaCl b·o hoµ vµo dung dÞch CuSO4 b·o hoµ vµ cho L­uhuúnh dioxit léi qua dung dÞch thÊy cã kÕt tña tr¾ng
xuÊt hiÖn. ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
5. T¹i sao nh÷ng dông cô b»ng B¹c ®Ó ngoµi kh«ng khÝ l¹i bÞ x¸m dÇn vµ chuyÓn mµu ®en?
C©u 3:
1. Cho c¸c aminoaxit sau:
Ala CH3CH(NH2)COOH; ; Glu HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH ; Pro COOH .
N
Lys H2NCH24CH(NH2)COOH ; Thr CH3CHOHCH(NH2)COOH H
a/ ViÕt c«ng thøc chiÕu Fis¬ cña Lthreonin, biÕt nã cã cÊu h×nh 2S, 3R.
b/ S¾p xÕp c¸c aminoaxit nªu trªn theo trËt tù t¨ng dÇn gi¸ trÞ pHI. Gi¶i thÝch.
2. Hîp chÊt A cã c«ng thøc ph©n tö C7H9N dÔ tan trong HCl. Lµm l¹nh dung dÞch axit cña nã råi cho t¸c dông víi NaNO2,
sau ®ã víi dung dÞch kiÒm cña  - naphtol th× thu ®­îc mét chÊt r¾n mµu ®á. Khi cho A t¸c dông víi n­íc Brom t¹o ra kÕt
tña B. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Þnh l­îng cho biÕt B chøa 70% brom. X¸c ®Þnh cÊu t¹o A,B vµ gäi tªn.
C©u 4:
Peptit X cã thµnh phÇn lµ : Arg Ala4 Gly2 Leu4 Lys2 Met2 Phe3 Ser Trp .
Cho X t¸c dông víi 2,4-®initroflobenzen thu ®­îc dÉn xuÊt 2,4-®initrophenyl cña alanin vµ mét nona®ecapeptit . Thuû ph©n
X nhê enzim cacboxypepti®aza thu ®­îc phenylalanin vµ mét nona®ecapeptit kh¸c. Khi thuû ph©n tõng phÇn X nhê enzim
tripsin thu ®­îc bèn peptit : A (Trp-Phe-Arg), B (Ala-Leu-Gly-Met-Lys), C (Leu-Gly-Leu-Leu-Phe), D (Ala-Ala-Ser-Met-
Ala-Phe-Lys) . Ngoµi ra, khi thuû ph©n X trong ®iÒu kiÖn kh¸c th× thu ®­îc ba peptit : E (Ala-Leu-Gly-Met), G (Ala-Phe-
Lys-Leu-Gly-Leu-Leu-Phe), H (Lys-Trp-Phe-Arg-Ala-Ala-Ser-Met) .
1. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña X (dïng kÝ hiÖu viÕt t¾t cho mçi ®¬n vÞ aminoaxit) .
2. Dùa vµo c«ng thøc cÊu t¹o, lµm thÕ nµo x¸c ®Þnh gÇn ®óng gi¸ trÞ pHI cña peptit
( <<7 ; <7 ; 7 ; >7 ; >>7 ) ?

Bµi luyÖn tËp sè 18 - 2002


C©u 1:
1.Tõ thùc nghiÖm thu ®­îc trÞ sè ΔH (theo Kcal.mol-1) ph©n ly tõng liªn kÕt ë 250C nh­ sau:
Liªn kÕt H-H O-O O-H C-H C-O C-C
ΔH 104 33 111 99 84 83

H·y gi¶i thÝch c¸ch tÝnh vµ cho biÕt kÕt qu¶ tÝnh ΔH (còng ë ®iÒu liÖn nh­ trªn) cña sù ®ång ph©n hãa:
CH3CH2OH (h¬i)  CH3-O-CH3 (h¬i)
Nªu sù liªn hÖ gi÷a dÊu cña ΔH víi ®é bÒn liªn kÕt trong ph¶n øng trªn.
2. Ph¶n øng ®èt ch¸y than (graphit) trong oxi t¹o khÝ cacbonic lµ ph¶n øng to¶ nhiÖt.
a/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
b/ T¹i 500C ph¶n øng cã Kp = 100. TÝnh Kp t¹i 1000C ; 00C (ghi râ ®¬n vÞ vµ gi¶i thÝch), gi¶ thiÕt r»ng tØ sè Kp ®Òu b»ng 0,5
gi÷a 500C víi 00C hay 1000C víi 500C.
c/ Khi ph¶n øng trªn tiÕn hµnh trong b×nh kÝn cã thÓ tÝch kh«ng ®æi, nhiÖt ®é kh«ng ®æi ®¹t tíi c©n b»ng hãa häc th× nång
®é O2 sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo, nÕu :
- Thªm CO2
- Thªm O2
- Gi¶m nhiÖt ®é
- Thªm than (graphit)
- Thªm Ar mµ vÉn duy tr× thÓ tÝch b×nh kh«ng ®æi hoÆc duy tr× ¸p suÊt kh«ng ®æi b»ng c¸ch thay ®æi thÓ tÝch b×nh.
C©u 2:
1. Dung dÞch X thu ®­îc khi hoµ tan 0,128gam hydrocacbon A ë thÓ r¾n b»ng 3,00gam benzen. B»ng ph­¬ng ph¸p nghiÖm
l¹nh x¸c ®Þnh ®­îc nhiÖt ®é kÕt tinh cña dung dÞch = 4,70C. BiÕt hîp chÊt A cã 2 vßng benzen, nhiÖt ®é kÕt tinh cña
benzen = 5,20C vµ b×nh thÝ nghiÖm cã h»ng sè b×nh Kb = 1,5 ®é. H·y t×m c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹o A.
2. Cho E0Sn4+/Sn2+ = 0,15V ; E0Sn2+/Sn = - 0,136 V ; E0Cu2+/Cu+ = 0,15V
0 + 0 3+ 2+
E Cu /Cu = 0,52V ; E Cr /Cr = - 0,37V ; E0Cr2+/Cr = - 0,93V
Hái cã ph¶n øng g× kh«ng, khi : - Cho Sn vµo dung dÞch Sn(NO3)4 0,5M
- Cho Cu vµo dung dÞch CuSO4 1,0M
- Cho Cr vµo dung dÞch Cr(NO3)3 1,0M
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
3. Ng­êi ta ®iÒu chÕ Cu2O b»ng c¸ch cho 2ml dung dÞch Glucoz¬ 1% vµo 2ml chÊt láng Feling vµ ®un s«i. Khi ®ã t¹o ra kÕt
tña mµu vµng, sau ®ã kÕt tña chuyÓn mµu ®á. ChÊt láng Feling ®­îc ®iÒu chÕ tõ 2 dung dÞch: CuSO4.5H2O trong n­íc vµ
muèi Seignette KNaC4H4O6 (Kali-Natri-Tactrat), sau ®ã thªm dung dÞch NaOH. H·y viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
C©u 3: O
1. Tõ C2H2 vµ c¸c chÊt v« c¬ viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ chÊt A cã cÊu t¹o:
O
2. Tõ benzen vµ c¸c chÊt v« c¬ h·y nªu s¬ ®å ph¶n øng ®iÒu chÕ chÊt B cã cÊu t¹o: CH3

C6H5
C©u 4:
Hîp chÊt thiªn nhiªn X ( cã c«ng thøc ph©n tö C7H14O6 ) lµ mét chÊt kh«ng cã tÝnh khö vµ kh«ng tù ®ång ph©n ho¸
®­îc. Thuû ph©n X b»ng dung dÞch HCl sinh ra hîp chÊt Y ( C6H12O6 ) lµ mét monosaccarit cã tÝnh khö. oxi ho¸ Y b»ng
HNO3 lo·ng nãng thu ®­îc mét ®iaxit kh«ng cã tÝnh quang ho¹t lµ M ( C6H10O8 ). Lµm gi¶m m¹ch monosaccarit Y ®Ó
chuyÓn -CHOH-CH=O thµnh -CH=O th× ®­îc monosaccarit Z ( C5H10O5 ), s¶n phÈm nµy bÞ oxi ho¸ bëi HNO3 lo·ng
nãng cho ®iaxit N (C5H8O7) cã tÝnh quang ho¹t .
Cho X t¸c dông víi CH3Br trong m«i tr­êng baz¬ sinh ra hîp chÊt P , s¶n phÈm nµy t¸c dông víi dung dÞch HCl lo·ng
sinh ra Q. Oxi ho¸ Q b»ng HNO3 lo·ng nãng thu ®­îc mét hçn hîp s¶n phÈm , trong sè ®ã cã axit 2,3-®imetoxibutan®ioic (
V1 ) vµ axit metoxipropan®ioic ( V2 ) .
H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu tróc cña X , Y , Z , M , N .
Bµi luyÖn tËp sè 19 - 2002
C©u 1:
1. Kh¶o s¸t thùc nghiÖm ph¶n øng: CH3OH (h)  CO (k) + H2 (k)
0
ë 30 C tèc ®é ph¶n øng ®­îc biÓu diÔn b»ng biÓu thøc  = k. CCH3OH (h¬i)
- ThÝ nghiÖm 1: Khi CCH3OH (h¬i) = 0,05 M th× tèc ®é ph¶n øng = 7,5. 10-7 mol.l-1.s-1
- ThÝ nghiÖm 2: §o ®­îc ¸p suÊt riªng cña CH3OH (h) = 0,745 atm .
H·y tÝnh: Sè ph©n tö H2 (k) t¹o thµnh sau 2,0 phót. BiÕt thÝ nghiÖm 2 tiÕn hµnh trong b×nh cã thÓ tÝch kh«ng ®æi 5,0 lÝt.
2. §iÖn ph©n mét l­îng muèi khan nãng ch¶y cña mét axit h÷u c¬ ®¬n chøc vµ mét kim lo¹i ch­a biÕt b»ng dßng ®iÖn 0,3A
trong thêi gian 1giê 4 phót 20 gi©y th× khèi l­îng Catèt t¨ng thªm 0,39 gam, ®ång thêi ë Anot tho¸t ra 2 khÝ X,Y (X lµm
®ôc n­íc v«i trong, cßn Y kh«ng lµm dung dÞch Br2 mÊt mµu). §èt hoµn toµn mét thÓ tÝch Y thu ®­îc hai thÓ tÝch CO2 ë
cïng ®iÒu kiÖn.
a/ TÝnh khèi l­îng muèi , thÓ tÝch X vµ Y (ë 27,30C vµ 1atm).
b/ T×m c«ng thøc muèi bÞ ®iÖn ph©n vµ viÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trªn mçi ®iÖn cùc.
C©u 2:
1.T¹i 250C ®iÖn cùc Calomen b·o hoµ (Cal) Hg, Hg2Cl2 Cl- cã thÕ æn ®Þnh b»ng 0,242V th­êng ®­îc dïng lµm ®iÖn cùc
chuÈn. ®Æt ë bªn ph¶i.
Mét pin gåm ®iÖn cùc Calomen vµ ®iÖn cùc Zn2+ (C)/Zn cã Epin = 1,12 V.
a/ ViÕt s¬ ®å m¹ch ®iÖn.
b/ ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng ë mçi ®iÖn cùc vµ toµn m¹ch.
c/ TÝnh nång ®é ion Zn2+. Cho E0 Zn2+/Zn = - 0,76 V
2. Cho mét l­îng d­ dung dÞch NaCl vµo dung dÞch cã Pb2+; Cr2+ thu ®­îc dung dÞch X vµ kÕt tña Y. Thªm mét l­îng d­
H2S vµo dung dÞch X t¸ch ra kÕt tña F vµ cßn dung dÞch Z (cho r»ng l­îng kÕt tña ®· hoµn toµn).
a/ ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra.
b/ Tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt tõng ion trong dung dÞch X, dung dÞch Z vµ tõng chÊt trong kÕt tña Y, kÕt tña F (viÕt c¸c
ph­¬ng tr×nh ph¶n øng minh häa).
C©u 3:
1. ViÕt cÊu tróc c¸c chÊt trong s¬ ®å cho d­íi ®©y:

HCN H 3O H 2O Na Hg
D – arabinoz¬   X   Y   Z   D– Glucoz¬
Br2 , H 2 O CaCO3 H 2O2  CO2
D– Glucoz¬   T   Q  Fe  CH COO 
 M  N
3 3

 C6 H5 3 CCl  CH3CO 2 O HBr  khan 


2. D – Glucoz¬ 
Piridin
A 
Piridin
B  C CH 3COOH

C©u 4:
§un Aminoaxit P (trong thµnh phÇn nguyªn tè chØ cã C,H,O,N) víi metanol (d­), b·o hoµ b»ng HCl, thu ®­îc hîp chÊt Q.
ChÕ ho¸ Q víi amoniac d­ thu ®­îc hîp chÊt G .
NÕu ®èt 3,3375 gam G vµ dÉn hÕt hçn hîp khÝ vµ h¬i sinh ra lÇn l­ît qua c¸c b×nh dung dÞch NaOH d­, H2SO4 ®Æc, råi khÝ
kÕ, th× b×nh NaOH sÏ t¨ng 4,9500 gam, b×nh H2SO4 t¨ng 2,3625 gam, cßn khÝ kÕ chøa 420ml mét khÝ duy nhÊt (®o ë ®ktc).
1. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña P, Q vµ G. BiÕt tØ khèi h¬i cña G so víi hidro b»ng 44,5. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng.
2. Trong ba chÊt ®ã cã hai chÊt r¾n vµ mét chÊt láng. ChØ râ c¸c chÊt ®ã. Gi¶i thÝch.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
3. So s¸nh ®é tan trong n­íc gi÷a P vµ G . Gi¶i thÝch.
C©u 5:
Hîp chÊt A cã c«ng thøc ph©n tö C12H10O2NSBr. Cho A ph¶n øng víi HCl ®Æc khi ®un nãng, kiÒm hãa hçn hîp ph¶n øng võa
thu ®­îc b»ng NaOH thÊy t¸ch ra chÊt r¾n B. ChÊt B chØ chøa c¸c nguyªn tè C,H,Br,N vµ ph¶n øng nhanh víi n­íc Brom cho
chÊt C cã c«ng thøc ph©n tö C6H4NBr3. ë nhiÖt ®é phßng chÊt C kh«ng ph¶n øng víi baz¬ vµ ph¶n øng víi HCl rÊt khã kh¨n.
lµm bay h¬i dung dÞch kiÒm cßn l¹i (sau khi ®· t¸ch chÊt r¾n B) thu ®­îc s¶n phÈm cã c«ng thøc ph©n tö C6H5O3SNa.
a/ X¸c ®Þnh cÊu t¹o cña A,B,C.
b/ T¹i sao chÊt C khã ph¶n øng víi axÝt.
c/ LËp s¬ ®å tæng hîp chÊt A tõ benzen vµ c¸c chÊt v« c¬ cµn thiÕt.