Semantik _ peristiwa bahasa . 1.0 Pengenalan Penguasaan bahasa pertama berlaku secara semula jadi semenjak kecil lagi.

Pada tahap ini, pengetahuan bahasa diperolehi secara tidak langsung atau tidak formal. Menurut Kamarudin Hj. Husin (1998) :“Mereka dapat menguasai bahasa itu dengan cara ‘memperoleh’ bukan melalui proses pembelajaran. Mereka hanya perlu didedahkan kepada bahasa ibunda mereka dan secara tidak disedari mereka akan pandai dengan sendirinya menggunakan bahasa itu.” Hal ini berbeza dengan pembelajaran bahasa kedua. Bahasa mesti dipelajari secara formal dan hanya berkembang melalui latihan dan pengukuhan. Oleh itu, dorongan (rangsangan) dan sikap positif adalah perlu.Dalam konteks pengajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa pertama kepada pelajar Melayu tidak banyak masalah. Sebaliknya, mengajar bahasa kedua kepada bukan penutur jati (orang Melayu misalnya) memerlukan lebih perhatian. Pelajar perlu melalui rancangan-rancangan dan aktiviti-aktiviti yang tersusun dengan kaedah-kaedah tertentu. 2.0 Takrif Definasi Konsep

Menurut Kamarudin Hj. Husin (1998) maksud bahasa kedua “adalah bahasa yang kedua dipelajari oleh seseorang itu di samping bahasa kandung yang dia peroleh. Bahasa kedua ini adalah bahasa asing yang dipelajari untuk tujuan-tujuan tertentu.” 2.1 Penguasan Pembelajaran Bahasa Kedua.

Pengajaran bahasa kedua diperoleh dan dikuasai melalui pembelajaran. Pembelajaran yang bersifat formal, menekankan banyak latihan dan pengulangan hingga membentuk satu tabiat. Rivers W. M (1964) menyatakan, pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah merupakan satu proses mekanikal yang membentuk tabiat. Seterusnya, cara penguasaannya adalah sama dengan proses pembentukan tabiat yang lain seperti belajar menaip, berenang, memandu, dan lain-lain. Proses pembelajaran

menetapkan jika sekali berjaya dilakukan dengan baik maka ia akan dapat diulangkan untuk seterusnya secara automatik. Proses penguasaan bahasa kedua pada peringkat awal kanak-kanak berkemungkinan sama dengan proses penguasaan bahasa pertama. Namun, proses penguasaan bahasa kedua selepas peringkat awal kanak-kanak akan mengalami cara yang berbeza dengan proses pemerolehan pengetahuan bahasa pertama. Hal ini ditegaskan oleh Brown (1980) :“Adult, more cognitively secure,appear to operate from the solid foundation of the first language and thus manifest more interference.” 3.0 Bahasa Kedua Yang Dipelajari.

Pembelajaran bahasa asing pada asasnya adalah merupakan satu proses yang mekanikal membentuk tabiat. Analogi memberi asas yang lebih kukuh terhadap pembelajaran bahasa asing berbanding analisa.Daripada kenyataan tersebut dapatlah diandaikan bahawa tabiat terbentuk melalui peneguhan. Tabiat berbahasa kedua boleh dibentuk dengan cara mempelajari atau latih tubi. Ia memainkan peranan penting bagi menggalakkan tabiat berfungsi. Menurut pendekatan kognitif (Chomsky), mempelajari bahasa ialah satu proses menguasai polapola fonologi, sintaksis dan leksikal bahasa berkenaan. Teori ini menekankan kepentingan pemahaman murid terhadap struktur bahasa. Kesenangan murid mempelajari bahasa kedua akan menyebabkan penguasaan kognitif mereka terhadap struktur bahasa itu mudah berkembang. 3.1 Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Kedua.

Pembelajaran bahasa kedua ialah satu proses mekanis. Proses ini akan membentuk perlakuan dan tabiat baru menguasai kemahiran bahasa, iaitu melalui latihan-latihan dan peneguhan.Bentuk bahasa pertuturan dipelajari terlebih dahulu. Pengajaran bahasa kedua mesti didahulukan dengan kemahiran lisan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran bermula daripada kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kanak-kanak diajar menyebut perkataan sebelum bentuk-bentuk tulisan.

Pembelajaran secara membuat analogi. Pelajar cepat menerima dan memahami makna perkataan dengan cara melihat persamaan dan perkaitannya dengan objek yang dianalogikan. Analogi digunakan untuk menunjukkan persamaan ciri atau sifat. Cara ini akan mempermudahkan guru mengajar tanpa perlu menghabiskan masa panjang untuk menjelaskan konsep-konsepnya. Makna dipelajari dalam konteks. Makna haruslah dipelajari dalam konteks yang dapat menerangkan makna itu dalam konteks agama, adat dan adab, dan sosio budaya teks atau rujukan teks. Dalam hal ini, Kamarudin (1988) menyatakan :“Berbeza dengan pemelajaran bahasa pertama, penguasaan bahasa kedua bukanlah didapati melalui pemerolehan tetapi dikuasai melalui pemelajaran. Ini dilakukan dalam keadaan yang lebih formal, memerlukan banyak latihan dan pengulangan hingga menjadi sesuatu tabiat.” 4.0 Huraian tentang kaedah kajian yang digunakan (contoh pemerhatian/ kajian kes/ tinjauan) Kaedah kajian ini berbentuk deskriptif dari jenis kajian kes. Penyelidik mengkaji beberapa aspek pembolehubah persekitaran bahasa murid. Penekanan kajian kes adalah kepada dua aspek. Pertama, pemahaman sebab murid-murid dipengaruhi bahasa ibundanya. Kedua, cara pengaruh bahasa ibunda wujud dalam penulisan dan pertuturan bahasa Melayu murid. Bagi aspek pertama penyelidik menggunakan Kaedah Tinjauan (soal selidik). Aspek kedua (penulisan) penyelidik menggunakan Kaedah Analisis Kandungan. Aspek kedua (pertuturan) dikaji berdasarkan pemerhatian. Beberapa set perbualan murid-murid dan pengajaran guru bahasa Melayu telah dianalisis. Pengkaji juga ada membuat penelitian turut serta di dalam kelas bahasa Melayu di sebuah sekolah SJK’T. Sebagai kesimpulan, dikemukakan Model Kajian Kes yang merangkumi fenomena yang dikaji, teori pembelajaran, objektif, subjek kajian, pengumpulan data, dan analisis data (lihat rajah 1). 5.0 Dapatan Kajian Masaalah yang dikesan dalam pembelajaran bahasa kedua yang dikaji

Dapatan tentang pengaruh bahasa ibunda dibincangkan mengikut tiga tajuk kecil.: 5.1.1. Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda dalam penulisan Aspek leksikal merupakan aspek bahasa Melayu yang paling banyak menerima pengaruh bahasa ibunda murid-murid India. Pengaruh tersebut terdapat 145 patah perkataan bersamaan 74.36%. Pengaruh tersebut merangkumi proses penggantian, penambahan dan penghilangan fonem-fonem bahasa Melayu. Proses penggantian fonem vokal bahasa Melayu paling kerap berlaku dalam karangan bahasa Melayu murid-murid India. Contohnya: Rajah 1 : Proses penggantian fonem vokal bahasa Melayu paling kerap berlaku dalam karangan bahasa Melayu murid-murid India. a. b. c. d. e. Penggantian /e/ kepada /a/ cerita menjadi kepada menjadi Penggantian /a/ kepada /o/ sangat menjadi nama menjadi Penggantian /e/ kepada /i/ terima menjadi rehat menjadi Penggantian /u/ kepada /o/ puku menjadi untuk menjadi Penggantian /i/ kepada /e/ habis menjadi pilihan menjadi

carita kapada songat namo tirima rihat pukol untok habes pilehan

5.1.2 a. b. c. d. e.

Terdapat tujuh proses penggantian fonem konsonan, iaitu: Penggantian konsonan /b/ kepada /p/ bandar menjadi pandar Penggantian konsonan /p/ kepada /b/ pecah menjadi bicah Penggantian konsonan /f/ kepada konsonan asli /p/ faedah menjadi paedah Penggantian /g/ kepada /k/ bagus menjadi bakus Penggantian /k/ kepada /h/ awak menjadi awah

f. g. 5.1.3 a. b. c. 5.1.4 a. b. c. d. e. f. 5.1.5

Penggantian /w/ kepada /v/ kawan menjadi kavan Penggantian konsonan /n/ kepada konsonan /m/ tanpa menjadi tampa Proses penambahan fonem juga berlaku. Penambahan vokal depan rendah /a/ harga menjadi Penambahan konsonan /h/ meja menjadi jumpa menjadi Penambahan konsonan /w/ semua menjadi Proses penghilangan juga berlaku Penghilangan vokal tengah agak tinggi /e/ terima menjadi trima Penghilangan vokal /a/ soalan menjadi solan Penghilangan konsonan /h/ sekolah menjadi skola Penghilangan konsonan /k/ tak mahu menjadi taa_mau Penghilangan konsonan /g/ menggunakan menjadi mengunakan Penghilangan konsonan /r/ besar menjadi besa Proses Pemindahan Bahasa Ibunda haraga mejah jumpah semuwa

Dua perkataan bahasa Tamil digunakan dalam penulisan karangan bahasa Melayu. Perkataan-perkataan itu adalah: /kuli/ /kaasi/ /maata/ kuli kasi mata ---buruh meminta polis

Sewaktu murid-murid India berinteraksi sesama mereka terdapat fenomena percampuran kod bahasa Melayu-Tamil. Fenomena tersebut berlaku di peringkat penghasilan ayat. Ayat penyata paling banyak menghasilkan percampuran kod Melayu-Tamil.

Contoh: 1. Saya ada buat itu kerja. (Saya telah membuat kerja itu) 2. Itu vakkul suda peno. (Bakul itu sudah penuh) 3. Dia kooli kerja ada buat Dia membuat kerja buruh (kuli) Secara keseluruhan murid-murid bersikap positif terhadap penggunaan bahasa Melayu. Oleh yang demikian jangkaan mereka terhadap bahasa tersebut turut menjadi positif. Unsur ekstralinguistik iaitu pendedahan bahasa murid bertindak secara bawah sedar ke atas Pembelajaran Terpendam. Berdasarkan data-data yang diperolehi, ketiga-tiga soalan kajian itu dapat jawapannya. Unsur-unsur linguistik bahasa ibunda yang terdiri daripada leksikal, makna kata, imbuhan dan binaan ayat memang ada mempengaruhi markah karangan bahasa Melayu muridmurid India walaupun dalam peratus yang berbeza-beza. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa unsur-unsur linguistik bahasa ibunda memang terdapat di dalam pertuturan percampuran kod bahasa Melayu-bahasa Tamil murid-murid India. Juga didapati ada pembolehubah ekstralinguistik bahasa ibunda yang dominan di kalangan murid India. Ia terdiri daripada penggunaan bahasa harian, sikap dan pendedahan bahasa murid-murid India itu. Kekerapan pembolehubah-pembolehubah itu berbeza-beza. 6.0 Cadangan langkah berdasarkan pengetahuan psikolinguistik.

Berdasarkan keputusan kajian maka beberapa cadangan untuk membaiki kelemahan mempelajari bahasa Melayu di kalangan murid India dikemukakan, antaranya ,

6.1

Kesalahan sebutan dan ejaan

Kesalahan sebutan dan ejaan berlaku di kalangan murid India akibat daripada pengaruh bahasa ibunda dengan cara penambahan, penghilangan dan penggantian fonem-fonem pada perkataan-perkataan bahasa Melayu. Guru dapat mengatasi masalah tersebut dengan menerangkan terlebih dahulu kepada murid-murid struktur bunyi dan struktur kata sebenar bahasa Melayu sehingga murid-murid itu faham. Penerangan dapat dilakukan dengan membandingkan struktur bunyi dan struktur kata bahasa Melayu dengan bahasa Tamil. Guru juga boleh mengajar latihan menyebut perkataan-perkataan bahasa Melayu dengan cara latih tubi. Apa yang jelas ialah mengajar bahasa Melayu sebagai bahasa kedua memerlukan guru bahasa yang mengetahui deskripsi bahasa Melayu juga deskripsi bahasa ibunda murid-murid. Dengan pengetahuan tersebut guru lebih arif tentang keperihalan keadaan dua bahasa itu. 6.2 Mengatasi masalah penggunaan bahasa Melayu

Bagi mengatasi masalah penggunaan bahasa Melayu yang dipengaruhi bahasa ibunda maka pembetulan kesilapan-kesilapan leksikal, morfologi, sintaksis dan semantik hendaklah dilakukan secara berperingkat-peringkat. Dalam keadaan tersebut, teguran spontan perlu diberi oleh guru sekiranya didapati murid menyimpang daripada fitur serta rumus bahasa Melayu baku. Guru dapat memberi pengayaan bahasa kepada kumpulan pandai dan kumpulan lembab diberi pengukuhan bahasa.

7.0

Kesimpulan

Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah disatukan dengan penggunaan bahasa Melayu . Polarisasi kaum dapat dikawal dengan penyatuan bahasa utama. Sesungguhnya gejala yang tidak sihat ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa depan Negara. Bermula dengan pelajar sekolah, perlu digalakkan berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlainan bangsa dan kaum. Benih-benih perpaduan perlu

disemai di dalam jiwa pelajar semasa di bangku sekolah lagi supaya apabila mereka bercampur dengan masyarakat, mereka dapat mengaplikasikan bahasa dengan sebaikbaiknya.. Oleh itu dengan adanya bahasa sebagai alat komunikasi yang iktiraf sebagai bahasa perpaduan, mereka dapat berkomunikasi dan menyampaikan maklumat dengan cara yang lebih sesuai mengikut kehendak masing-masing. 8.0 8.1 Peristiwa Bahasa. Semantik.

Menurut Palmer (1992) , istilah semantik adalah merujuk kepada kajian makna. Dalam bahasa Yunani adalah ’semantikos’ bermaksud penting atau bermakna. Kini istilah semantik merujuk kepada kajian makna dalam bidang linguistik. Menurut Ahmad Mahmood Musanif (2009) Semantik merupakan kajian tentang makna. Sering kali wujud kepelbagaian tanggapan kesan daripada penggunaan bahasa yang berbeza. Perbezaan tafsiran ini menyebabkan wujudnya pelbagai reaksi sama ada bersifat positif mahupun negatif. Semantik dalam bahasa, pada umumnya, dapat diteliti dari pelbagai sudut. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan, perkataan, ayat, jenis-jenis makna, perubahan makna, peribahasa (termasuk simpulan bahasa), dan unsur semantik dalam nahu.Berasaskan pernyataan tersebut, kenal pasti peristiwa bahasa yang mewujudkan salah tafsiran dalam pelbagai bentuk antaranya intonasi, kata mahupun ayat. Berdasarkan peristiwa bahasa yang anda pilih, bincangkan faktor yang mempengaruhi wujudnya salah tafsiran dalam sesuatu peristiwa bahasa. 8.2 Perkataan dan Makna Perkataan, menurut pandangan ahli-ahli bahasa, adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung makna. Dalam pada itu, Lyons dalam bukunya Introduction of Theoretical Linguistics (1968), berpendapat bahawa perkataan merupakan suatu ‘tanda’ yang mencakupi dua bahagian, yakni bentuk dan maknanya. Misalnya kata ‘dua’, ada bentuknya yang terdiri, iaitu d u a dan maknanya, ‘jumlah satu campur satu atau 1 + 1’.

Manakala, kata ‘beras’, misalnya, ada bentuk be – ras dan maknanya ‘padi yang sudah dikupas kulit dan sedia untuk dimasak’. Ada juga perkataan dalam bahasa Melayu yang ada satu bentuk tetapi maknanya yang banyak, seperti kata dalam, semak, dan rendang. Hal ini akan terbukti jika dicari makna bagi perkataan – perkataan tersebut dalam kamus. Selain itu, ada perkataan yang berkongsi dan bertindan makna dengan kata yang lain. Contohnya, perkataan bercakap berkongsi dan bertindan makna dengan kata bisik, jerit, teriak kerana dalam semua perkataan ini ada komponen makna yang berkaitan dengan hal penyuaraan. Demikian juga mawar, teratai, orkid, semua bertindak makna dengan satu sama lain kerana memiliki dalamnya makna umum bunga. Oleh sebab ada pelbagai jenis kata, bentuk kata, makna yang pelbagai, maka kata-kata dalam bahasa Melayu seperti dalam bahasa-bahasa lain dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (makna yang sama), antonim (makna yang berlawan), hiponim (bentuk yang sama tetapi makna yang berbeza) dan sebagainya.

8.3

Konteks dan Makna

Dalam hal komunikasi, konteks merupakan suatu faktor yang amat penting (Leech, Semantics, 1974). Mengikut pengalaman bahasa ada banyak ketika kita rasa bingung akan makna dalam sesuatu ujaran atau tulisan kerana kurangnya maklumat kontekstual. Dengan mengambil kira konteks, unsur ketaksaan, makna yang pelbagai dapat dielakkan, walaupun ada pengguguran beberapa komponen dalam ujaran atau tulisan kita. Misalnya, dalam laungan, Kamal! Ayam!, makna yang hendak disampaikan ialah ‘Kamal, tolong halau ayam itu’ yang mungkin mahu masuk ke dalam kebun, rumah, atau tempat, bergantung pada tempat ujaran itu dilafazkan. Konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. Misalnya, untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna,

seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif, konteks amat perlu. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. Umpamanya, untuk

membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok, kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. Mungkin, dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus, selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. Dalam hal ini, Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953), yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal, pernah dengan tegas menyatakan bahawa ’makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya, atau dalam konteks penggunaannya. Demikian juga Ullmann berhujah bahawa makna perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap penggunaannya’. Oleh itu, makna kata tidak akan menjelma selain dalam konteks pengunaan perkataan atau ayat dalam ujaran atau tulisan. Misalnya, ujaran kata ‘cantik’, amat kabur maknanya, kecuali dinyatakan dalam satu konteks seperti diucapkan untuk memberitahu orang lain akan kecantikan seseorang atau pandangan, benda dan sebagainya, atau untuk memberi penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perbuatan seperti menjaringkan gol dalam permainan bola sepak. Dalam kedua – dua situasi tadi, kata ‘cantik’ memang tidaklah sama. Dengan yang demikian menjadi nyata bahawa perkataan memperlihatkan makna yang berbeza – beza ketika digunakan dalam pelbagai situasi sosial oleh manusia.

8.4

Perubahan Makna

Salah satu aspek yang amat diminati dalam kajian makna ialah perubahan makna dalam bahasa. Oleh sebab bahasa bersifat dinamik, maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahas, sentiasa mengalami perubahan. Hal ini sudah sejak dahulu lagi diamati oleh pengkaji bahasa. Menurut mereka, terdapat banyak factor yang merangsangkan perubahan.

Ullmann dalam bukunya Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962), misalnya memberikan enam sebab utama bagi perubahan makna dalam bahasa. Antaranya adalah seperti sebab-sebab sejarah, sebab-sebab sosial, sebab-sebab psikologi, pengaruh luar, keperluan untuk kata baharu. Bloomfield dalam bukunya Bahasa (1933) pula ada menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. Menurutnya, makna kata boleh disempitkan dan diperluaskan. Selain itu, ada metafora, metonimi, sinekdoksi, hiperbola, litotes, pejorasi, dan ameliorasi yang juga menandakan perubahaan-perubahan dalam sesuatu bahasa. Makna kata berubah kerana perkembangan dalam bahasa itu sendiri. Ini bermaksud, makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa, teknologi dan hubungan sosial masyarakat. Misalnya, kata belayar, pada satu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar, tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak menggunakan layar tetapi menggunakan kuasa tenaga. Atau, contoh perkataan rawat: Makna umum adalah menjaga dan mengubati orang sakit, tetapi makna barunya sekarang meliputi merawat sisa kumbahan, pokok (nurseri). Demikian juga kata tangan, pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan. Tetapi, makna diubah untuk mencakup makna ‘menguruskan’, mengendalikan’, dalam ayat seperti ‘Kita perlu berhati-hati ketika menangani kes ini’. Ada kalanya makna negatif berubah menjadi makna positif disebabkan penggunaan dalam bahasa. Umpamanya, kini kita sering menemukan ayat atau ujaran. “Gejala penukaran kod amat berleluasa di kalangan pengguna bahasa Melayu.” Dalam contoh ini, kata gejala bukan dinyatakan sebagai suatu unsur negatif, tetapi sebagai suatu kejadian. Perubahan – perubahan seperti ini banyak berlaku dalam bahasa kerana sebab – sebab perubahan dalam bahasa itu sendiri. Selain itu, disebabkan kemajuan sains dan teknologi juga, banyak kata yang telah mengalami perubahan makna. Misalnya, kata taman, pada masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’, tetapi maknanya sekarang diperluaskan untuk mencakup makna tambahan seperti ‘ kawasan perumahan’, kawasan perindustrian’ dan

‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. Demikian juga kata datuk, kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa ayah atau ibu seseorang, malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang - orang tertentu kerana jasa – jasa mereka. Dalam arus perubahan zaman, banyak kata mengalami perubahan makna. Kata – kata yang merujuk kepada objek, institusi, idea, dan konsep – konsep saintifik merupakan antara kata yang mengalami perubahan makna. Misalnya, kata kebal berubah daripada makna asal kuat dan kukuh dalam bidang ketenteraan menjadi kereta kebal. Bahasa juga berubah kerana sebab – sebab sosial. Peredaran masa menyebabkan

munculnya bidang – bidang baharu dalam satu – satu budaya masyarakat bahasa. Faktor – factor seperti emosi, tabu menjadi punca perubahan makna dalam bahasa. Misalnya, ungkapan orang gaji kini berubah menjadi pembantu rumah, budak pejabat bertukar menjadi pelayan pejabat, dan Hari Buruh menjadi Hari Pekerja. Perubahan – perubahan ini berlaku kerana ungkapan yang digunakan dahulu membawa konotasi negatif, dan dengan demikian perlu diubah menjadi lebih halus atau yang tidak membawa unsur negatif. Selain itu, unsur larangan juga menyebabkan perubahan perkataan. Umpamanya, tidak sopan kalau dikatakan ‘saya hendak kencing’ di khalayak ramai, tetapi ungkapan buang air atau ‘ saya hendak ke tandas’. Kini kata tandas pula membawa makna yang tidak begitu sopan, maka sudah ada ungkapan bilik air yang digunakan untuk tujuan yang sama, iaitu kencing atau buang air kecil. Ada juga ungkapan bilik selesa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep tandas. Pilihan perkataan atau ungkapan seumpama ini, sebenarnya merujuk kepada gejala yang disebut segai eufemisme, yakni penggunaan bahasa secara halus dan sopan. Dalam Bahasa Melayu, kata daging disempitkan makna untuk merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja tetapi bagi daging lain pula, disebut daging kambing, daging ayam, atau daging arnab. Sedangkan makna dalam kamus adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan, 1994).

Ada juga makna yang diperluaskan, seperti dalam kata tangan yang menjadi menangani, taman yang merujuk kepada kawasan perumahan atau kawasan perindustrian seperti yang dijelaskan di atas. Untuk menerangkan konsep – konsep baharu yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi, maka perluasan makna bagi beberapa banyak perkaaan diperlukan. 8.5 Kesalahan Semantik dalam Bahasa

Oleh sebab maklumat semantik amat penting dalam bahasa, maka hal makna dalam ayat harus diberi perhatian oleh pengguna bahasa. Jika aspek makna tidak diambil kira dalam binaan atau ujaran ayat, maka ayat – ayat yang diujar atau dibina akan merupakan ayat yang taksa, atau tidak benar. Justeru itu binaan atau ujaran ayat – ayat seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu, memandangkan ayat – ayat ini tidak betul dari segi semantik, walaupun memenuhi aturan nahu. Perhatikan contoh – contoh yang berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Mereka – mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik. Pekerja – pekerja akan memulakan kerja mereka bila hujan berhenti. Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Johor. Ayah menghadiahkan saya jam tangan.

Dalam ayat – ayat di atas, nyata ada kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat – ayat tersebut. Umpamanya, mereka – mereka dalam ayat 1 adalah kelewahan semantik, yakni makna yang berlehihan, yang sebenarnya tidak diperlukan. Demikian juga dalam ayat 2, tidak jelas siapa yang meninggal dunia, sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua – dua ibu dan bapanya yang meninggal. Dalam ayat, 6 pula, apakah hapa menghantar dawai atau berita kepada abang? Mungkin ayat 7, perlu diperbetul menjadi ‘Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya’ atau ‘Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan’.

Kesimpulan. Demikinalah suatu huraian peristiwa bahasa dalam semantik bahasa Melayu dari aspek makna dan perubahan makna dalam semantik. Seperti yang dinyatakan dalam perbincangan di atas, aspek makna menjadi penting dalam bahasa, dan jika tidak, bahasa yang digunakan mungkin hanya betul dari segi nahu tetapi tidak boleh difahami manusia kerana bahasa itu tidak jelas maknanya, atau kabur, taksa, dan kerana ada pertentangan makna serta ada unsure kelewahan dan seumpamanya. didekati dan dikaji. Sesungguhnya, semantik merupakan suatu bidang kajian yang cukup menarik dan memberangsangkan jika

Bibliografi : Abd. Aziz Abd. Talib. 2000. Pedagogi Bahasa Melayu.Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Abdullah Hassan. (1987). Isu-isu Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Abdullah Yusuf. (2008). HBML 3403 Linguistik dan Sosiolinguistik. Open Universiti Malaysia : Kuala Lumpur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful