8A8 1 SLMLS1L8 1

1Ŧ SuraL Al 8aqarah ť 30

penaelola8acalah avaL dlbawah lnl denaan LarLllţ faslhţ benar dan suara vana lndah! 1eks llhaL ºaooale
AlŴCur'an onllnes"

ArLlnvať ºlnaaLlah keLlka 1uhanmu berflrman kepada para MalalkaLť ºSesunaauhnva Aku hendak
men[adlkan seorana khallfah dl muka bumlŦ" Mereka berkaLať ºMenaapa Lnakau hendak men[adlkan
(khallfah) dl buml lLu orana vana akan membuaL kerusakan padanva dan menumpahkan darahţ padahal
kaml senanLlasa berLasblh denaan memu[l Lnakau dan mensuclkan Lnakau?" 1uhan berflrmanť
ºSesunaauhnva Aku menaeLahul apa vana Lldak kamu keLahulŦ"Ŧ" (CS Al 8aqarah ť 30)

aŦ kandunaan avaL

Allah SW1 menclpLakan manusla dl muka buml aaar manusla dapaL men[adl kallfah dl muka buml
LersebuLŦ ?ana dlmaksud denaan khallfah lalah bahwa manusla dlclpLakan unLuk men[adl penauasa vana
menaaLur apaŴapa vana ada dl bumlţ seperLl Lumbuhannvaţ hewannvaţ huLannvaţ alrnvaţ sunaalnvaţ
aununanvaţ lauLnvaţ perlkanannva dan sevoavanva manusla harus mampu memanfaaLkan seaala apa
vana ada dl buml unLuk kemaslahaLannvaŦ !lka manusla Lelah mampu men[alankan lLu semuanva maka
sunaLullah vana men[adlkan manusla sebaaal khallfah dl buml benarŴbenar dl[alankan denaan balk oleh
manusla LersebuLţ LeruLama manusla vana berlman kepada Allah SW1 dan 8asulullah SW1Ŧ


keslmpulan kandunaan SuraL Al 8aqarah ť 30ţ dlanLaranvať

1Ŧ Allah memberlLahu kepada malalkaL bahwa Allah akan menclpLakan khallfah (wakll Allah) dl buml

1Ŧ Allah memlllh manusla men[adl khallfah dl muka buml
2Ŧ malalkaL menvanaslkan kemampuan manusla dalam menaemban Luaas sebaaal manuslaŦ MenuruL
pandanaan malalkaLţ manusla suka membuaL kerusakan dan menumpahkan darah
3Ŧ MalalkaL beranaaapan bahwa vana panLas men[adl khallfah dl buml adalah dlrlnvaŦ MalalkaL merasa
selalu berLasblhţ berLauhld dan menvuclkan Allah
4Ŧ Allah leblh menaeLahul apa vana Lldak dlkeLahul oleh malalkaL

2Ŧ SuraL Al Mukmlnun ť 12Ŵ14

8acalah SuraL Al Mukmlnun avaL 12Ŵ14 berlkuL denaan faslh dan benar! 1eks llhaL ºaooale AlŴCur'an
onllnes"

ArLlnvať º12Ŧ uan sesunaauhnva kaml Lelah menclpLakan manusla darl suaLu sarlpaLl (berasal) darl
LanahŦ 13Ŧ kemudlan kaml [adlkan sarlpaLl lLu alr manl (vana dlslmpan) dalam LempaL vana kokoh
(rahlm)Ŧ 14Ŧ kemudlan alr manl lLu kaml [adlkan seaumpal darahţ lalu seaumpal darah lLu kaml [adlkan
seaumpal daalnaţ dan seaumpal daalna lLu kaml [adlkan Lulana belulanaţ lalu Lulana belulana lLu kaml
bunakus denaan daalnaŦ kemudlan kaml [adlkan dla makhluk vana (berbenLuk) lalnŦ Maka Maha sucllah
Allahţ ÞenclpLa ?ana Þallna 8alkŦ" (CS Al Mukmlnun ť 12Ŵ14)

aŦ kandunaan avaL

ualam suraL Al Mukmlnun avaL 12Ŵ14 Allah SW1 meneranakan LenLana proses penclpLaan manuslaŦ
Sebelum para ahll dalam bldana kedokLeran modern menaeLahul proses asal usul ke[adlan penclpLaan
manusla dalam rahlm lbunvaţ Allah SW1 sudah Lerleblh dahulu me[elaskan perlhal ke[adlan LersebuL
dalam Al Cur'an seperLl dalam suraL Al Mukmlnun avaL 12Ŵ14ţ dan dlperkuaL oleh avaL lalnnva
dlanLaranva SuraL Al Pasvr avaL 24 vana berbunvlť 1eks llhaL ºaooale AlŴCur'an onllnes"

ArLlnva ť ulalah Allah vana MenclpLakanţ vana Menaadakanţ vana membenLuk 8upaţ vana mempunval
asmaaul PusnaŦ berLasblh kepadanva apa vana dl lanalL dan bumlŦ dan ulalah vana Maha Þerkasa laal
Maha 8l[aksanaŦ(CS Al Pasvr ť 24)

Þada suraL Al Mukmlnun avaL 12 Ŵ14 Allah SW1 men[elaskan bahwa proses penclpLaan manusla dalam
rahlm lbunva Lerbaal men[adl 3 fase valLuť

1Ŧ lase alr manl
2Ŧ lase seaumpal darah
3Ŧ lase seaumpal daalna

?ana maslnaŴmaslna fasenva memakan wakLu 40 harlţ hal lnl dl[elaskan dalam sebuah hadlLs vana dl
rlwavaLkan oleh bukharlť

ArLlnva ť

uarl Abdullah bln Mas'ud raŦţla berkaLa ť 8asululla saw bercerlLa kepada kamlţ bellaulah vana benar dan
dlbenarkan ť ºSesunaauhnva penclpLaan perseoranaanmu Lerkumpul dalam peruL lbunva empaL puluh
harl dan empaL puluh malam aLau empaL puluh malamţ kemudlan men[adl seaumpal darahţ semlsal lLu
(40 harl ƹ pen) kemudlan men[adl seaumpal daalnaţ semlsal lLu (40 harl ƹ pen)ţ kemudlan Allah
menauLus MalalkaLţ kemudlan dlpermaklumkan denaan empaL kaLaţ kemudlan malalkaL mencarl
rlzklnvaţ a[alnva (baLas hldupnva)ţ amalnva serLa celaka dan bahaalanva kemudlan MalalkaL menlupkan
ruh padanvaŦ Sesunaauhnva salah seorana dl anLaramu nlscava beramal denaan amal ahll (penahunl)
soraaţ sehlnaaa [arak anLara soraa denaan dla hanva saLu hasLaţ namun caLaLan mendahululnvaţ maka la
beramal denaan penahunl nerakaţ maka la masuk nerakaŦ uan sesunaauhnva salah seorana dlanLaramuţ
beramal denaan amal ahll nerakaţ sehlnaaa [arak anLara neraka denaan dla hanva saLu hasLaţ namun
caLaLan mendahulnvaţ maka la beramal denaan amal penahunl soraaţ maka la masuk soraaŦ (PadlLs
dlLakhrl[ oleh 8ukharl)Ŧ

Sedanakan dalam suraL Al Pasvr Allah men[elaskan bahwa [anln sebelum men[adl manusla sempurna
[uaa menaalaml Llaa faseţ valLuť

1Ŧ 1aswlrţ valLu dlaambarkan denaan benLuk aarlsŴaarlsţ wakLunva seLelah 42 harl
2Ŧ Al khalqţ valLu dlbuaL baalanŴbaalan Lubuhnva
3Ŧ Al 8aru'ţ valLu penvempurnaan Lerhadap benLuk [anln

keslmpulan kandunaan suraL Al Mukmlnun avaL 12Ŵ14 lnl anLara lalnť

1Ŧ Men[elaskan LenLana proses ke[adlan manusla
2Ŧ Allah memberl kesempaLan hldup dl dunla kepada manusla
3Ŧ usla manusla dlLenLukan oleh Allah SW1
4Ŧ Manusla dlperlnLahkan unLuk memlklrkan proses ke[adlannva aaar Lldak sombona kepada Allah dan
sesama manusla

3Ŧ SuraL Adz uzarlvaL avaL 36

8acalah suraL Az ZarlvaL berlkuL lnl denaan faslh dan benar! 1eks llhaL ºaooale AlŴCur'an onllnes"

ArLlnvať ºuan Lldaklah Aku clpLakan [ln dan manusla melalnkan unLuk menvembah kepadakuŦ" (CS Adz
ZarlvaL ť 36)

aŦ kandunaan avaL

SuraL Adz dzarlvaL avaL 36 menaanduna makna bahwa semua makhluk Allahţ Lermasuk [ln dan manusla
dlclpLakan oleh Allah SW1 aaar mereka mau menaabdlkan dlrlţ LaaLţ Lundukţ serLa menvembah hanva
kepada Allah SW1Ŧ !adl selaln funasl manusla sebaaal khallfah dl muka buml (funasl horlzonLal)ţ manusla
[uaa mempunva funasl sebaaal hamba valLu menvembah penclpLanva (funasl verLlkal)ţ dalam hal lnl
adalah menvembah Allah karena sesunaauhnva Allah lah vana menclpLakan semua alam semesLa lnlŦ

SeperLl dluLarakan pada suraL Al Mukmlnun avaL 12Ŵ14 bahwa Allah SW1 vana menclpLakan manusla
darl sarlpaLl Lanah vana Lerkanduna dalam LeLesan alr vana hlnaţ valLu alr manlţ oleh karenanva
merupakan suaLu keharusan baal manusla unLuk menvembah penclpLanvaţ vana Lelah men[adlkan
manusla sebaaal makhluk mulla dlanLara makhluk lalnnvaŦ

4Ŧ SuraL Al Pa[[ avaL 3

8acalah suraL Al Pa[[ avaL 3 berlkuL lnl denaan faslhţ LarLllţ dan benar! 1eks llhaL ºaooale AlŴCur'an
onllnes"

ArLlnvať ºPal manuslaţ [lka kamu dalam keraauan LenLana kebanaklLan (darl kubur)ţ maka (keLahullah)
sesunaauhnva kaml Lelah men[adlkan kamu darl Lanahţ kemudlan darl seLeLes manlţ kemudlan darl
seaumpal darahţ kemudlan darl seaumpal daalna vana sempurna ke[adlannva dan vana Lldak sempurnaţ
aaar kaml [elaskan kepada kamu dan kaml LeLapkan dalam rahlmţ apa vana kaml kehendakl sampal
wakLu vana sudah dlLenLukanţ kemudlan kaml keluarkan kamu sebaaal bavlţ kemudlan (denaan
beranasurŴ anasur) kamu sampallah kepada kedewasaanţ dan dl anLara kamu ada vana dlwafaLkan dan
(adapula) dl anLara kamu vana dlpan[anakan umurnva sampal plkunţ supava dla Lldak menaeLahul laal
sesuaLupun vana dahulunva Lelah dlkeLahulnvaŦ uan kamu llhaL buml lnl kerlnaţ kemudlan apablla Lelah
kaml Lurunkan alr dl aLasnvaţ hlduplah buml lLu dan suburlah dan menumbuhkan berbaaal macam
LumbuhŴLumbuhan vana lndahŦ º (CS Al Pa[[ ť 3)

8Ŧ Þ8CSLS kL!AulAn MAnuSlA

Manusla dalam pandanaan lslam Ledlrl aLas dua unsurţ valLu [asmanl dan rohanlŦ !asmanl manusla
berslfaL maLerl vana berasal darl unsurŴunsur sarl paLl LanahŦ Sedanakan roh manusla merupakan
subsLansl lmmaLerlţ vana keberadaannva dla alam baqa nanLl merupakan rahasla Allah SW1Ŧ Þroses
ke[adlan manusla Lelah dl[elaskan dalam Al Cur'anul karlm dan PadlLs 8asulullah SAWŦ

1enLana proses ke[adlan manuslaţ Allah SW1 Lelah berflrman dalam Al Cur'an suraL Al Mukmlnun avaL
12 Ŷ 14 1eks llhaL ºaooale AlŴCur'an onllnes"

ArLlnvať ºuan sesunaauhnva kaml Lelah menclpLakan manusla darl suaLu sarl paLl (berasal) darl LanahŦ
kemudlan kaml [adlkan sarl paLl lLu alr manl (vana dlslmpan) dalam LempaL vana kokoh (rahlm)Ŧ
kemudaln alrmanl lLu kaml [adlkan seaumpal darahţ lalu seaumpal darah lLu kaml [adlkan seaumpal
daalnaţ dan seaumpal daalna lLu kaml [adlkan Lulana belulanaţ lalu Lulana belulana lLu kaml bunakus
denaan daalnaŦ kemudlan kaml [adlkan dla makhluk vana (berbenLuk) lalnŦ Maka Maha Sucl Allahţ
ÞenclpLa vana pallna balkŦ" (CS Al Mukmlnun ť 12Ŵ14)Ŧ

1enLana proses ke[adlan manusla lnl [uaa dapaL dlllhaL dalam pada CS As Sa[adah avaL 7 Ŷ 9 vana
berbunvlť 1eks llhaL ºaooale AlŴCur'an onllnes"

ArLlnva ť 7Ŧ vana membuaL seaala sesuaLu vana ula clpLakan sebalkŴbalknva dan vana memulal
penclpLaan manusla darl LanahŦ 8Ŧ kemudlan ula men[adlkan keLurunannva darl sarlpaLl alr vana hlnaŦ 9Ŧ
kemudlan ula menvempurnakan dan menlupkan ke dalamnva roh (clpLaan)Ŵnva dan ula men[adlkan
baal kamu pendenaaranţ penallhaLan dan haLlŤ (LeLapl) kamu sedlklL sekall bersvukurŦ (CS As Sa[adah ť 7
Ŷ 9)

ualam hadlLs 8asulullah SAW LenLana ke[adlan manuslaţ bellau bersabda vana arLlnvať ºSesunaauhnva
seLlap kallan dlkumpulkan ke[adlannva dalam peruL lbunva 40 harl sebaaal nuLfahţ kemudaln sebaaal
alaqah seperLl lLu pula (40 harl)ţ lalu sebaaal mudaah seperLl lLuţ kemudlan dluLus malalkaL kepadanvaţ
lalu malalkaL lLu menlupkan ruh kedalam LubuhnvaŦ" (PadlLs vana dlrlwavaLkan oleh 8ukharl rŦa dan
musllm)

keLlka maslh berbenLuk [anln sampal umur empaL bulanţ embrlo manusla belum mempunval ruhţ
karena baru dlLlupkan ke [anln lLu seLelah berumur 4 bulan (4x30 harl)Ŧ Cleh karena lLuţ vana
menahldupkan Lubuh manusla lLu bukan rohţ LeLapl kehldupan lLu sendlrl sudah ada semen[ak manusla
dalam benLuk nuLfahŦ 8oh vana berslfaL lmmaLerl mempunval dua davaţ valLu dava plklr vana dlsebuL
denaan akal vana berpusaL dloLakţ serLa dava rasa vana dlsebuL kalbu vana berpusaL dl dadaŦ keduanva
merupakan subsLansl dal roh manuslaŦ

CŦ ÞL8AnAn MAnuSlA SL8ACAl kPALllAP

keLlka memerankan funaslnva sebaaal khallfah Allah dl muka bumlţ ada dua peranan penLlna vana
dlamanahkan dan dllaksanakan manusla sampal harl klamaLŦ ÞerLamaţ memakmurkan buml (al 'lmarah)Ŧ
keduaţ memellhara buml darl upavaŴupava perusakan vana daLana darl plhak manapun (ar rl'avah)Ŧ

1Ŧ Memakmurkan 8uml

Manusla mempunval kewa[lban kolekLlf vana dlbebankan Allah SW1Ŧ Manusla harus menaeksplorasl
kekavaan buml baal kemanfaaLan seluasŴluasnva umaL manuslaŦ Maka sepaLuLnvalah hasll eksplorasl lLu
dapaL dlnlkmaLl secara adll dan meraLaţ denaan LeLap men[aaa kekavaan aaar Lldak punahŦ Sehlnaaa
aenerasl selan[uLnva dapaL melan[uLkan eksplorasl lLuŦ

2Ŧ Memellhara 8uml

Mellhara buml dalam arLl luas Lermasuk [uaa memellhara akldah dan akhlak manuslanva sebaaal SuM
(sumber dava manusla)Ŧ Memellhara darl keblasaan [ahlllvahţ valLu merusak dan menahancurkan alam
deml kepenLlnaan sesaaLŦ karena sumber dava manusla vana rusak akan sanaaLa poLenslal merusak
alamŦ Cleh karena lLuţ hal semacam lLu perlu dlhlndarlŦ

Allah menclpLakan alam semesLa lnl Lldak slaŴslaŦ ÞenclpLaan manusla mempunval Lu[uan vana [elasţ
vaknl dl[adlkan sebaaal khallfah aLau penauasa (penaaLur) bumlŦ Maksudnvaţ manusla dlclpLakan oleh
Allah aaar memakmurkan kehldupan dl buml sesual denaan peLun[uknvaŦ ÞeLun[uk vana dlmaksud
adalah aaama (lslam)Ŧ

Menaapa Allah memerlnLahkan umaL nabl Muhammad SAW unLuk memellhara buml darl kerusakan?ţ
karena sesunaauhnva manusla leblh banvak vana membanakana dlbandlna vana benarŴbenar berbuaL
shaleh sehlnaaa manusla akan cenderuna unLuk berbuaL kerusakanţ hal lnl sudah Ler[adl pada masa nabl
Ŷ nabl sebelum nabl Muhammad SAW dlmana umaL para nabl LersebuL leblh senana berbuaL kerusakan
darl pada berbuaL kebalkanţ mlsalnva sa[a kaum banl lsrallţ seperLl vana Allah sebuLkan dalam flrmannva
dalam suraL Al lsra avaL 4 vana berbunvl ť 1eks llhaL ºaooale AlŴCur'an onllnes"

ArLlnva ť dan Lelah kaml LeLapkan Lerhadap 8anl lsrall dalam klLab lLuť ºSesunaauhnva kamu akan
membuaL kerusakan dl muka buml lnl dua kall dan pasLl kamu akan menvombonakan dlrl denaan
kesombonaan vana besarºŦ (CS Al lsra ť 4)

Sebaaal seorana musllm dan hamba Allah vana LaaL LenLu klLa akan men[alankan funasl sebaaal khallfah
dlmuka buml denaan Lldak melakukan penarusakan Lerhadap Alam vana dlclpLakan oleh Allah SW1
karena sesunaauhnva Allah Lldak menvukal oranaŴorana vana berbuaL kerusakanŦ SeperLl flrmannva
dalam suraL Al Cashash avaL 77 vana berbunvlť 1eks llhaL ºaooale AlŴCur'an onllnes"

ArLlnvať dan carllah pada apa vana Lelah dlanuaerahkan Allah kepadamu (kebahaalaan) neaerl akhlraLţ
dan [anaanlah kamu melupakan bahaalanmu darl (kenlkmaLan) dunlawl dan berbuaL balklah (kepada
orana laln) sebaaalmana Allah Lelah berbuaL balkţ kepadamuţ dan [anaanlah kamu berbuaL kerusakan dl
(muka) bumlŦ Sesunaauhnva Allah Lldak menvukal oranaŴorana vana berbuaL kerusakanŦ (CS AL Cashash
ť 7)

uŦ 1uCAS MAnuSlA SL8ACAl MAkPLuk

Manusla dlclpLakan oleh Allah SW1 aaar menvembah kepadanvaŦ kaLa menvembah sebaaal Ler[emahan
darl lafal 'abldaŴva'buduŴ'lbadaLunŦ 8erlbadah berarLl menvadarl dan menaaku bahwa manusla
merupakan hamba Allah vana harus Lunduk menalkuLl kehendaknvaţ balk secara sukarela maupun
LerpaksaŦ

1Ŧ lbadah muhdah (murnl)ţ valLu lbadah vana Lelah dlLenLukan wakLunvaţ LaLa caranvaţ dan svaraLŴsvaraL
pelaksanaannva oleh nasţ balk Al Cur'an maupun hadlLs vana Lldak boleh dlubahţ dlLambah aLau
dlkuranalŦ Mlsalnva shalaLţ puasaţ zakaLţ ha[l dan sebaaalnvaŦ

2Ŧ lbadah 'ammah (umum)ţ valLu penaabdlan vana dllakuakn oleh manusla vana dlwu[udkan dalam
benLuk akLlvlLas dan kealaLan hldup vana dllaksanakan dalam konLeks mencarl kerldhaan Allah SW1

!adlţ seLlap lnsan Lu[uan hldupnva adalah unLuk mencarl kerldhaan Allah SW1ţ karena [lwa vana
memperoleh kerldhaan Allah adalah kƹ[lwa vana berbahaalaţ mendapaL keLenanaanţ Ler[auhkan darl
keaellsahan dan kesenasaraan baLhlnŦ Sedankan dlakhlraL kelakţ klLa akan memperoleh lmbalan suraa
dan dlmasukkan dalam kelompok hambaŴhamba Allah SW1 vana lsLlmewaŦ Sebaaalmana flrman Allah
SW1 vana arLlnvať ºPal [lwa vana LenanaŦ kemballlah kepada 1uhanmu denaan haLl vana puas laal
dlrldhalnvaŦ Maka masuklah dalam [amaah hambaŴhambakuŦ uan masuklah ke dalam suraakuŦ" (CS Al
la[r ť 27Ŵ30)

Selama hldup dl dunla manusla wa[lb berlbadahţ menahambakan dlrl kepada AllahŦ Seluruh akLlvlLas
hldupnva harus dlarahkan unLuk berlbadah kepadanvaŦ lslam Lelah memberl peLun[uk kepada manusla
LenLana LaLa cara berlbadah kepada AllahŦ ApaŴapa vana dllakukan manusla se[ak banaun Lldur samapal
akan Lldur harus dlsesualkan denaan a[aran lslamŦ

!ln dan manusla sebaaal makhluk clpLaan Allah SW1 mempunavl Luaas pokok dl muka bumlţ valLu unLuk
menaabdl kepada Allah SW1Ŧ Þenaabdlan vana dlkehendakl oleh Allah SW1 adlah berLauhld kepadanvaţ
vaknl bersaksl bahwa Llada Luhan selaln AllahŦ !ln dan manusla wa[lb menaesakan Allah dalam seaala
slLuasl dan kondlslţ balk dalam keadaan suka maupun dukaŦ

ÞeLun[uk Allah hanva akan dlberlkan kepada manusla vana LaaL dan paLuh kepada Allah dan rasulnvaţ
serLa ber[lhad dl[alannvaŦ 1aaL kepada Allah dlbukLlkan denaan men[alankan perlnLahnva dan men[auhl
seaala laranaannvaŦ 1aaL kepada rasul berarLl bersedla men[alankan sunahŴsunahnvaŦ keslapan lLu lalu
dlLambah denaan keserlusan ber[lhadţ ber[uana dl [alan Allah denaan menaorbankan harLaţ Lenaaaţ
wakLuţ bahkan [lwaŦ

LA1lPAn

AŦ Þlllhlah salah saLu [awaban vana pallna LepaL darl pernvaLaan dl bawah lnl!

1Ŧ lsl kandunaan suraL Al Mukmlnu avaL 12Ŵ14 anLara laln adalah ŧ

1Ŧ Allah meneranakan LenLana proses ke[adlan manusla
2Ŧ Allah meneranakan LenLana proses ke[adlan alam semesLa
3Ŧ Allah men[adlkan khallfah dl muka buml
4Ŧ Allah menclpLakan [ln dan manusla unLuk menvembah kepadanva
3Ŧ Allah memerlnLahkan mendlrlkan shalaL dan menunalkan zakaL

2Ŧ 8acan vana benar pada kaLa . ~ Ɗ -=´ -adalah ŧ

aŦ mln nuLfaLlm

bŦ mln nuLfaLln

cŦ mlnna nuLfah

dŦ mlm nuLfaLln

eŦ mln nuLfah

3Ŧ ArLl darl kaLa »´ ´ŝ ¹ · ¹ .·´ ¹ -· ƍ adalah ŧ

aŦ aaar kamu memahaml

bŦ aaar kamu berplklr

cŦ aaar kamu Lldak sombona

dŦ aaar kamu memohon

eŦ aaar kamu menaeLahul

4Ŧ Þada kaLa »´ ´´ = =´ - `- = hukum bacaannva adalah ŧ

aŦ lzhar svafawl

bŦ lzhar halql

cŦ ldaham mlml

dŦ ldaaham blaunnah

eŦ lkhfa

3Ŧ ?ana dlplllh Allah unLuk men[adl khallfah dl buml adalah ŧ

aŦ manusla dan malalkaL

bŦ malalkaL

cŦ manusla

dŦ [ln dan manusla

eŦ [ln

6Ŧ MalalkaL Lldak seLu[u kalau manusla men[adl khallfahţ karena manusla ŧ

aŦ selalu [u[ur

bŦ selalu berbuaL kebalkan

cŦ suka berbuaL kerusakan

dŦ suka memberl

eŦ suka menolona

7Ŧ ArLl kallmaL · ´ = -~ - -ž ~ ~¹' adalah ŧ

aŦ menvuclkan dlrl

bŦ berbuaL kerusakan

cŦ berbuaL kezallman

dŦ menvusahkan dlrl

eŦ menumpahkan darah

8Ŧ Apablla ada huruf berharakaL dhamah ( ´ · ) berLemu denaan huruf mad dlsebuL ŧ

aŦ mad Labl'l

bŦ lzhar svafawl

cŦ ldaham bllaaunnah

dŦ mad lazlm

eŦ lzhar haqlql

9Ŧ Manusla dlclpLakan oleh Allah darl ŧ

aŦ baLu

bŦ apl

cŦ Lanah

dŦ alr

eŦ lumuL

10Ŧ usla manusla Lelah dlLenLukan oleh ŧ

aŦ Allah SW1

bŦ !ln

cŦ Manusla

dŦ MalalkaL

eŦ nabl


8A8 2 SLMLS1L8 1

lkhlas1Ŧ 8acaan SuraL Al An'am avaL 162Ŵ163

8acalah avaL dlbawah denaan LarLll dan benar! LlhaL alŴCur'an onllnes dl ºaooale)

ArLlnvať º162Ŧ kaLakanlahť sesunaauhnva sembahvanakuţ lbadaLkuţ hldupku dan maLlku hanvalah unLuk
Allahţ 1uhan semesLa alamŦ 163Ŧ 1lada sekuLu baalnvaŤ dan demlklan lLulah vana dlperlnLahkan
kepadaku dan aku adalah orana vana perLamaŴLama menverahkan dlrl (kepada Allah)Ŧ" (CS Al An'am ť
162Ŵ163

2Ŧ lsl kandunaan

SuraL Al An'am avaL 162Ŵ163 serlna klLa baca pada bacaan lfLlLah shalaL karena avaL lnl bermakna sebuah
penaakuan Lerhadap kekuasaan Allahţ Lldak ada Luhan selaln dlaŦ klLa menaakul bahwa Allah SW1 adalah
saLuŴsaLunva zaL vana paLuL dan wa[lb dlsembahţ karena vana laln Lldak ada vana blsa menandlnal
kekuasaan Allah SW1Ŧ


Allah SW1 Lldak menvukal oranaŴorana vana mensekuLukan nva bahkan oranaŴorana vana beranl
mensekuLukannva nlscava Allah akan memallnakan wa[ahnva dan Lldak akan pernah memberlkan
karunlanva kepada oranaŴorana LersebuLţ hal lnl dlsampalkan oleh 8asulullah SAW dalam sebuah hadlLs
Cudsl vana dlrlwavaLkan oleh lbnu Ma[ahť vana ArLlnvať

uarl Abu Puralrah raŦ bahwasanva 8asulullah sawŦ bersabda ť ºAllah ?ana Maha Mulla dan Maha 8esar
berflrman ť ºAku adalah penvekuLu vana pallna Lldak membuLuhkan sekuLuţ barana slapa vana beramal
sesuaLu amal la mensekuLukan kepada selalnkuţ maka Aku Lerlepas darl padanvaţ amal lLu unLuk
sesuaLu vana la sekuLukanºŦ (PadlLs dlLakhrl[ oleh lbnu Ma[ah)Ŧ

CS Al An'am vana klLa baca pada saaL lfLlLah shalaL menandakan bahwa klLa berlkrar bahwa klLa lkhlas
unLuk berlbadahţ Lldak ada moLlvasl laln dalam lbadah klLa hanva lkhlas unLuk Allah SW1Ŧ lkhlas
merupakan svaraL dlLerlmanva amal shaleh vana dllaksanakanŦ SeperLl flrman Allah SW1ť LlhaL alŴCur'an
onllnes dl ºaooale)

ArLlnvať Þadahal mereka Lldak dlsuruh kecuall supava menvembah Allah denaan memurnlkan keLaaLan
kepadaŴnva dalam (men[alankan) aaama vana lurusţ dan supava mereka mendlrlkan shalaL dan
menunalkan zakaLŤ dan vana demlklan lLulah aaama vana lurusŦ (CS Al 8avlnah ť 3)

nabl Muhammad SAW bersabdať ºAllah Lldak akan menerlma suaLu amal kecuall amal vana dlker[akan
denaan lkhlas dan mencarl rldho Allah" (P8Ŧ lbnu Ma[ah)

SeLlap perbuaLan manusla dlmulal darl aerak haLl aLau nlaLnvaŦ Cleh karenanva vana harus dlluruskan
perLama kallţ dan Lercapalnva dera[aL mukhllsln adalah LlLlk awal darl aerak haLl manusla aLau nlaLnvaŦ
Melalul nlaL vana balk akan men[adl awal perbuaLan balkŦ 8ealLu pula nlaL lkhlas akan menaanLarkan ke
perbuaLan vana lkhlas pulaŦ 8lla LlnakaLan vana Lerakhlr lnl mampu dlcapal manuslaţ maka vana muncul
adalah keberslhan haLl dan keLulusan [lwaţ sehlnaaa baalnva Llada peker[aan vana dlrasakan bebanţ
sekallpun sanaaL sullL menuruL pandanaan orana awamŦ

uenaan demlklanţ seLlap musllm dlLunLuL dalam berlbadah kepda Allah haru dlserLal nlaL vana lkhlasţ
Lanpa dlcampurl maksud aLau nlaL vana laln melalnkan semaLa Ŷ maLa kerldhoan Allah lah vana selalu
dlupavakan dalam menempuh kehldupan lnlŦ

keslmpulan kandunaan SuraL Al An'am avaL 162 Ŷ 163ţ anLara lalnť

1Ŧ Semua akLlvlLas kehldupanţ balk berupa lbadah khusus seperLl shalaLţ zakaLţ puasa dan lbadah
umum seperLl muamalahţ bahkan kehldupan dan kemaLlan hendaknva klLa serahkan kepada alllah
semaLa
2Ŧ Lldak ada vana dapaL menvamal Allah
3Ŧ Pendaknva klLa hanva berserah dlrl kepada Allah

1Ŧ 8acaan SuraL Al 8avvlnah AvaL 3

8acalah AvaL dlbawah lnl enaan LarLll dan benar! LlhaL alŴCur'an onllnes dl ºaooale)

ArLlnvať ºÞadahal mereka Lldak dlsuruh kecuall supava menvembah Allah denaan memurnlkan keLaaLan
kepadaŴnva dalam (men[alankan) aaama vana lurusţ dan supava mereka mendlrlkan shalaL dan
menunalkan zakaLŤ dan vana demlklan lLulah aaama vana lurusŦ" (CS Al 8avvlnah ť 3)

2Ŧ lsl kandunaan

SuraL Al 8avvlnah avaL 3 memlllkl beberapa kandunaanţ anLara lalnť

1Ŧ Manusla dlperlnLahkan unLuk menvembah hanva kepada Allah SW1
2Ŧ Memurnlkan aaama Allah darl a[aranŴa[aran kemusvrlkan
3Ŧ Manusla dlperlnLahkan mendlrlkan shalaL dan zakaL
4Ŧ Menvembuh kepada Allah dan men[auhl kemusvrlkan adalah aaama vana benar dan lurus

Men[alankan lbadah vana Lelah dlLeLapkan oleh Allah denaan penuh kelkhlasanţ seperLl dalam
men[alankan perlnLah shalaL vana LepaL pada wakLunva denaan khusvuk serLa lenakap denaan rukun
dan svaraLnvaŦ 8asulullah pernah bersabda vana arLlnvať ºShalaL lLu Llana aaamaţ barana slapa vana
mendlrlkan shalaL maka la mendlrlkan aaama dan barana slapa vana menlnaaalkannva berarLl la Lelah
merunLuhkannvaŦ" (P8 8alhaql)

ualam avaL lnl orana vana berlman kepada Allah [uaa dlperlnLahkan unLuk menunalkan zakaLŦ ualam
menunalkan zakaL haruslah menalkuLl aLuran darl Allah dan rasulnva valLu kepada vana berhak
menerlmanvaŦ CranaŴorana vana berhak menerlma zakaL Lelah dl[elaskan oleh Allah dalam suraL AL
1aubah avaL 60Ŧ vana berbunvlť LlhaL alŴCur'an onllnes dl ºaooale)

ArLlnvať ºSesunaauhnva zakaLŴzakaL lLuţ hanvalah unLuk oranaŴorana faklrţ oranaŴorana mlsklnţ
penaurusŴpenaurus zakaLţ para mu'allaf vana dlbu[uk haLlnvaţ unLuk (memerdekakan) budakţ oranaŴ
orana vana berhuLanaţ unLuk [alan Allah dan unLuk mereka vuana sedana dalam per[alananţ sebaaal
suaLu keLeLapan vana dlwa[lbkan Allahţ dan Allah Maha MenaeLahul laal Maha 8l[aksanaŦ" (CS AL
1aubah ť 60)

!adl vana berhak menerlma zakaL lalahť

1Ŧ Crana faklrť orana vana amaL senasara hldupnvaţ Lldak mempunval harLa dan Lenaaa unLuk
memenuhl penahldupannvaŦ
2Ŧ Crana mlsklnť orana vana Lldak cukup penahldupannva dan dalam keadaan kekuranaanŦ
3Ŧ Þenaurus zakaLť orana vana dlberl Luaas unLuk menaumpulkan dan membaalkan zakaLŦ
4Ŧ Muallafť orana kaflr vana ada harapan masuk lslam dan orana vana baru masuk lslam vana lmannva
maslh lemahŦ
3Ŧ Memerdekakan budakť mencakup [uaa unLuk melepaskan musllm vana dlLawan oleh oranaŴorana
kaflrŦ
6Ŧ Crana berhuLanať orana vana berhuLana karena unLuk kepenLlnaan vana bukan makslaL dan Lldak
sanaaup membavarnvaŦ Adapun orana vana berhuLana unLuk memellhara persaLuan umaL lslam dlbavar
huLananva lLu denaan zakaLţ walaupun la mampu membavarnvaŦ
7Ŧ Þada [alan Allah (sablllllah)ť valLu unLuk keperluan perLahanan lslam dan kaum musllmlnŦ ul anLara
mufaslrln ada vana berpendapaL bahwa flsablllllah lLu mencakup [uaa kepenLlnaanŴkepenLlnaan umum
seperLl mendlrlkan sekolahţ rumah saklL dan lalnŴlalnŦ
8Ŧ Crana vana sedana dalam per[alanan vana bukan makslaL menaalaml kesenasaraan dalam
per[alanannvaŦ

Al Cur'an banvak menvaLakan apablla LerdapaL perlnLah mendlrlkan shalaL pasLl selalu dllrlnal denaan
perlnLah menunalkan zakaL karena anLara shalaL dan zakaL Ler[alln hubunaan vana sanaaL eraLŦ ShalaL
merupakan pemberslh [lwaţ sedanakan zakaL merupakan pemberslh harLaŦ Menaeluarkan zakaL baal
sebaalan manusla memana sukar karena zakaL adalah suaLu penaeluaran harLa sendlr vana sanaaL
dlsavanalŦ

LaLlhan

AŦ Þlllh saLu [awaban vana pallna LepaL darl pernvaLaan dl bawah lnl!

1Ŧ Salah saLu kandunaan suraL Al 8avvlnah avaL 3 adalah ŧ

aŦ Manusla dlperlnLahkan unLuk menvekuLukan Allah

bŦ Manusla dlperlnLahkan unLuk menvembah kepada Allah

cŦ Manusla dlperlnLahkan menlnaaalkan shalaL

dŦ Manusla dllarana menunalkan zakaL

eŦ Manusla dlperlnLahkan berbuaL kebalkan

8A8 3 SLMLS1L8 1
lMAn kLÞAuA ALLAP

sumber ť hLLpť//hblsŦwordpressŦcom/

allahlman menuruL eLlmoloal berarLl percavaţ sedanakan menuruL Lermlnoloalţ berarLl membenarkan
secara denaan haLlţ lalu dlunakapkan denaan kaLaŴkaLaţ dan dlaplkaslkan dalam kehldupan seharlŴharlŦ
lman kepada Allah SW1 berarLl mevaklnlnva denaan haLl lalu dlucapkan denaan llsanţ kemudlan
dlapllkaslkan dalam kehldulpan seharlŴharlŦ

lman kepada Allah SW1 adalah rukun lman vana perLamaŦ Pal lnl menun[ukkan bhawa lman kepada
Allah SW1 merupakan hal vana pallna pokok dan mendasar baal kelmanan dan seluruh a[aran lslamŦ
unuLk memperLebal kelmanan maka seseorana harus menaenal slfaLŴslfaL Allah SW1 beserLa Asmanva
(Asmaul Pusna)Ŧ

AŦ SlfaLŴSlfaL Allah SW1

1Ŧ Allah 8erslfaL Wu[ud (Ada)ţ MusLahll 8erslfaL 'Adam (1ldak Ada)

Allah SW1 berslfaL wu[ud aLau adaţ lawannva Lldak ada (adam)Ŧ Adanva Allah SW1 dapaL dlbukLlkan
denaan akal valLu denaan mellhaL dan memlklrkan semua vana ada aLau vana Ler[adl dl alam semesLa
lnlŦ Apablla dlperhaLlkan ke[adlan dan ker[a darl oraanŴoraan Lubuh manuslaţ pasLl Lerplklr bahwa semua
lLu pasLl ada vana menaaLur dan men[adlkannvaŦ uemlklan [uaa halnva denaan alam lnlŦ 1ldak dapaL
dlLerlma akal blla alam lnl Ler[adl denaan sendlrlnvaŦ !lka sebelumnva alam lnl belum adaţ kemudlan
men[adlkan dlrlnva sendlrlţ maka akal vana sehaL Lldak dapaL menerlma apablla sesuaLu vana belum ada
dapaL membuaL dlrlnva men[adl adaŦ SullL dlLerlma akalţ apablla benda LersebuL Ler[adl denaan
sendlrlnva Lanpa ada vana menclpLakan aLau men[adlkanŦ 8ealLu pula keLeraLuran alamţ adanva
peraeseran slana dan malam secara LeraLurţ peredaran maLaharl pada sumbunvaţ peredaran planeLŴ
planeLţ adanva hukumŴhukum alam vana semuanva menun[ukkan adanva penaaLuranţ dan vana
menaaLur lru adalah Allah SW1Ŧ


ualll LenLana slfaL Allah lnl LerdapaL dalam Al Cur'an SuraL Al An'am ť 102 vana berbunvlť(llhaL Cur'an
onllne dl aooale)

ArLlnvať (vana memlllkl slfaLŴslfaL vana) demlklan lLu lalah Allah 1uhan kamuŤ Lldak ada 1uhan selaln dlaŤ
ÞenclpLa seaala sesuaLuţ Maka sembahlah dlaŤ dan ula adalah pemellhara seaala sesuaLuŦ (CS Al An'am ť
102)

MenuruL flLrah dan perLlmbanaan akal sehaL Lldak munakln Allah SW1 Lldak adaţ karena ada vana dlbuaL
valLu makhlukŦ ÞendapaL bahwa 1uhan lLu Lldak ada dan memandana ala mlnl Ler[dal secara kebeLulan
adalah lraslonal (Lldak masuk akal)Ŧ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla mau menaabdlkan dlrl (menvembah) kepada vana wu[ud lLu
valLu Allah SW1

2Ŧ Allah 8erslfaL Cldam (uahulu)ţ MusLahll berslfaL PuduLs (uldahulul)

Allah SW1 berslfaL qldam aLau dahuluţ lawannva berslfaL baru aLa ada vana mendahululŦ Pal lnl dapaL
dlllhaL denaan conLoh vana sederhanaţ valLu rumahŦ 8umah dlbuaL Lukana (manusla)Ŧ Adanva rumah lLu
seLelah adanva manusla (Lukana)Ŧ uenaan kaLa laln Lukana leblh dulu ada dlbandlna rumah vana
dlbuaLnvaŦ 8ealLu pula Allah SW1 vana meclpLakan alam semesLa beserLa lslnva Lelah leblh dahulu ada
dlbandlnakan alam vana dlclpLakannvaŦ namun demlklanţ adanva Allah SW1 Llada bermula dan Llada
berakhlrŦ

Allah SW1 adalah Maha Azallţ valLu sudah ada sebelum adanva sesuaLu apapun selaln dla sendlrlţ dan
akan Lerus abadlţ sebaaalmana flrmannva ť ť( llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºulalah ?ana Awal dan ?ana Akhlr ?ana Zhahlr dan ?ana 8aLhlnŽŤ dan ula Maha MenaeLahul
seaala sesuaLuŦ" (CS Al Padld ť 3)

MemperhaLlkan Landa Ŷ Landa kekuasaan Allahţ maka akal sehaL manusla pasLl menolak bahwa vana
dlclpLakan leblh dahulu ada darl vana menclpLakanŦ Þelukls leblh dulu ada darl peluklsnvaŦ Maka
musLahll Allah berslfaL PuduLsŦ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla vakln bahwa Allah SW1 Lelah ada dan sempurna se[ak awalŦ

3Ŧ Allah 8erslfaL 8aqa' (kekal) MusLahll lana (8lnasa)

Allah SW1 adalah khallq (penclpLa) dan alam adalah Makhluk (vana dlclpLakan)Ŧ Allah SW1 sebaaal
penclpLa seaala sesuaLu mempunval slfaL 8aqa'ţ valLu kekal selamaŴlamanvaŦ Semua vana ada dl alam lnl
dapaL rusakţ blnasaţ maLl dan musnahŦ 1eLapl Allah SW1 LeLapţ Lanpa menaalaml perubahanţ
sebaaalmana flrmannva ť ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť º(26)Ŧ Semua vana ada dl buml lLu akan blnasaŦ (27)Ŧ uan LeLap kekal uzaL 1uhanmu vana
mempunval kebesaran dan kemullaanŦ" (CS Ar 8ahman ť 26Ŵ27)

Allah SW1 Lldak ada vana menclpLakanţ maka musLahll baal Allah SW1 memlllkl slfaL seperLl makhlukŦ
Seluruh makhluk dl alam semesLa lnl ada awalnva dan pasLl akan berakhlrţ maka semuanva akan hancurŦ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla vakln bahwasanva Allah SW1 berslfaL kekalţ semenLara manusla
pasLl blnasa dan manusla harus menvlapkan bekal unLuk kehldupan sesudah blnasaŦ

4Ŧ Allah 8eslfaL MukhallafaL lll PawadlLsl (8erbeda darl Semua Makhluk)ţ MusLahll MumaLsalaLuhu lll
PawadlLsl (Ada vana Menvamalnva)

Allah SW1 berbeda slfaLnva denaan semua makhlukŦ Pal lnl mudah dlpahaml karena Allah SW1 adalah
penclpLa semesLa alamţ sehlnaaa musLahll penclpLa sama denaan vana dlclpLakannvaŦ llrman Allah SW1
ť ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnvať ºŧ1ldak ada sesuaLupun vana serupa denaan ulaţ dan ulaŴlah vana Maha Mendenaar dan
MellhaLŦ" (CS As Svuara ť 11)

klLa wa[lb percava bahwa Allah SW1 berbeda denaan makhluknvaŦ Me[aţ kurslţ papan Lulls vana dlbuaL
LenLu Lldak akan sama benLuk dan rupanva denaan vana membuaLŦ 8ealLu pula Allah SW1 sebaaal khallk
pasLl berbeda denaan MakhlukŦ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla vakln bahwa mauusla Lldak mampu menandlnal zaL Allah vana
pasLl Lldak sama denaan manuslaŦ

3Ŧ Allah 8erslfaL Clvamuhu 8lnafslhl (8erdlrl Sendlrl)ţ MusLahll Clvamuhu 8lahalrlhl (8eraanLuna pada
SesuaLu)

Allah SW1 berdlrl sendlrlţ lawannva adalah denaan baLuan aLau beraanLuna pada vana lalnŦ Allah SW1
adalah penclpLa alam denaan seaala lslnvaŦ lnl berarLl dalam penclpLaan alam Lldak ada vana membanLu
dan dla Lldak membuLuhkan banLuan sebab Allah Maha kuasa dan Maha Þerkasaţ sedanakan sesuLau
selaln Allah SW1 adalah makhluk vana lemah dan musLahll menolona penclpLanvaŦ llrman Allah SW1 ť
ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºŧ Allah Lldak merasa beraLb memellhara keduanva dan dla Maha 1lnaal laal Maha AaunaŦ" (CS
Al 8aqarah ť 233)Ŧ

Allah SW1 Lldak memerlukan banLuan darl vana lalnţ dla berkuasa sendlrlţ karena dla maha SempurnaŦ
!lka Allah SW1 memerlukan banLuan darl vana laln berarLl Allah berslfaL lhLlva[u ll ahalrlhl aLau
Clvamuhu bl ahlrlhlŦ lLu Lldak munakln baal Allah SW1ţ karena menun[ukkan kelemahan dan
kekuranaanŦ ?ana mempunval slfaL kelemahan hanva makhlukţ MusLahll dlmlllkl oleh Allah SW1Ŧ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla Lldak sombonaţ karena manusla sallna membuLuhkan saLu
denaan vana lalnnvaţ anLara manusla harus sallna Lolona Ŷ menolona karena vana berdlrl sendlr adalah
Allah SW1Ŧ

6Ŧ Allah 8erslfaL Wahdanlvah (Lsa)ţ MusLahll 'Adadun (8erbllana)

Aaama lslam menaa[arkan bahwa Allah SW1 lLu Lsaţ lawannva berbllanaţ valLu leblh darl saLuţ balk
dzaLnvaţ slfaLnvaţ maupun perbuaLannvaŦ Lsa dalam dzaLnva lalah bahwa dzaL aLau subsLansl Allah SW1
Lldak Lersusun darl unsur aLau elemen dan Lldak dapaL dlbaal aLau dlukurŦ

Allah SW1 adalah zaL vana muLlakţ Lldak dapaL dlsamakan denaan apapunţ Lldak munakln dlllhaL denaan
maLaţ Lldak dapaL dlraba denaan Lanaanţ Lldak dapaL dlkeLahul denaan panca lndera manuslaţ [uaa Lldak
dapaL dlukur denaan alaL apapunţ karena dla sanaaL berbeda denaan apa pun vana adaŦ

Allah SW1 pun esa dalam perbuaLannvaţ maksudnva Lldak ada sesuaLu vana mampu berbuaL seperLl
perbuaLan khallkŦ ula vana mewu[udkan semua rencana dan perbuaLannva Lanpa dlpenaaruhl plhak lalnŦ

!lka klLa perhaLlkan alam semesLa dan seaala lslnvaţ nampak keLeraLuran anLara saLu denaan vana lalnţ
lLu adalah bukLl bahwa alam lnl ber[alan aLas ºsunaLullah"ţ Lldak nampak sedlklLpun benLuranŦ !lka
demlklanţ maka vana menaaLur hanva zaL vana Lunaaalţ valLu AllahŦ kerusakan akan Ler[adl blla adanva
Luhan leblh darl saLuŦ llrman Allah SWL dalam CS Al Anblva ť 22ţ vana berbunvlť ť(llhaL Cur'an onllne dl
aooale)

ArLlnvať Seklranva ada dl lanalL dan dl buml LuhanŴLuhan selaln Allahţ LenLulah keduanva lLu Lelah 8usak
blnasaŦ Maka Maha sucl Allah vana mempunval 'Arsv darlpada apa vana mereka slfaLkanŦ (CS Al Anblva ť
22)

keesaan Allah SW1 wa[lb dlvaklnl oleh seLlap mukmln secara uLuh dan sempurnaŦ namun [anaan sampal
memlklrkan zaL aLau benLuk Allahţ LeLapl vana harus dlplrkan hanvalah clpLaannva sa[aŦ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla vakln akan keesaan Allah dan hanva LaaL kepada Allah vana Lsa
lLuŦ

7Ŧ Allah 8erslfaL CudraL (Maha kuasa)ţ MusLahll 'A[zun

Allah berslfaL Maha kuasaţ lawannva lemahţ LerbaLasţ dan Lldak berkuasaŦ Allah Maha kuasa arLlnva
hanva Allah SW1 sa[a vana berkuasaţ sedanakan makhluk selaln Allah SW1 Lldak mempunval kekuasaan
apaŴapaŦ kekuasaan Allah SW1 Lldak hanva dalam membuaL dan menahldupkan sa[aţ LeLapl [uaa
berkuasa menladakan aLau memaLlkan sesual denaan kehendaknva sendlrlŦ llrman Allah SW1 ť ť(llhaL
Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºŧ Sesunaauhnva Lnakau Maha kuasa aLas seaala sesuaLuŦ" (CS All lmran ť 26)

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla Lldak berlaku sewenana Ŷ wenana blla memlllkl kekuasaanţ
karena kekuasaan vana dlmlllkl oleh manusla slfaLnva hanva semenLara dan LerbaLasŦ

8Ŧ Allah 8erslfaL lradaL (8erkehendak)ţ MusLahll karahah (1erpaksa)

SlfaL berkehendakţ lawannva adalah LerpaksaŦ ArLlnva bahwa Allah SW1 men[adlkan sesuaLu sesual
denaan rencana dan kehendaknvaŦ

SlfaL qudraL sanaaL eraL kalLannva denaan slfaL lradaLŦ Seaala sesuaLu vana Lelah dan akan dl[adlkan
Allah SW1 adalah karena kehendak (lradaL) Allah sendlrlŦ

!lka Allah SW1 menahendakl sesuaLuŦ la cukup hanva berflrman maka [adllah sesuaLu vana
dlkehendaklnva lLuŦ llrman Allah SW1 ť ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºSesunaauhnvanva perlnLahnva apablla dla menahendakl sesuaLu hanvalah berkaLa kepadanva
º!adllah" maka Ler[adllah laŦ" (CS ?aaslln Ť 82)

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla Lldak lekas puLus asa blla kehendaknva Lldak Lercapal aLau
menemul keaaaalanţ sebab kewa[lban manusla hanvalah berusaha dan vana menenLukan adalah Allah
SW1Ŧ

9Ŧ Allah 8erslfaL llmu (Maha MenaeLahul)ţ MusLahll !ahlun (1ldak 1ahu aLau 8odoh)

Allah SW1 berslfaL Maha MenaeLahulţ lawannva Lldak LahuŦ llmu Allah SW1 Lldak ada baLasnva karena
Allah SW1 vana men[adlkan alam semesLa lnlŦ Allah SW1 menaeLahul seaala sesuaLuţ balk nvaLa maupun
Lldak nvaLaŦ Allah Maha 8erllmu dan merupakan sumber seaala llmuţ sedanakan manusla hanva
dlberlkan sedlklL llmu oleh Allah SW1ţ sebaaalmana flrmannva ť ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºŧ1ldakkah kamu dlberl penaeLahuan melalnkan sedlklLŦ" (CS Al lsra ť 83)

llmu arLlnva menaeLahulţ maksudnva Allah SW1 memlllkl slfaL Maha MenaeLahul Lerhadap sesuaLuŦ SlfaL
Allah lLu sebaaal bukLl bahwa Allah Lldak pernah dldahulul oleh keLldak Lahuanţ bealLu pula llmu Allah lLu
sanaaL luas dan Lldak dlbaLasl oleh kelemahan dan kekuranaanŦ

Allah SW1 menaeLahul vana nampak dan Lersembunvlţ menaeLahul vana sudah Ler[adl dan akan Ler[adl
vna ada dl lanalL dan dl bumlţ bahkan vana Lersembunvl dl dalam dlrl seLlap manuslaŦ llrman Allah SW1ť
ť( llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnvať Sesunaauhnva Allah menaeLahul apa vana ahalb dl lanalL dan bumlŦ dan Allah Maha mellhaL apa
vana kamu ker[akanŦ (CS Al Pu[uraL ť 18

Allah musLahll berslfaL !ahlun (bodoh)ţ karena bodoh merupakan slfaL kekuranaanţ sedanakan Allah SW1
Maha SempurnaŦ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla Lldak sombona blla memlllkl llmu penaeLahuan sebab llmu Alla
LeramaL luas dan llmu manusla LerbaLasŦ

10Ŧ Allah 8erslfaL PavaL(Pldup)ţ MusLahll MauLun (MaLl)

Allah SW1 berslfaL PavaL aLau hldupţ lawannva maLl aLau mauLunŦ kehldupan Allah SW1 sempurna
dalam arLl dla hldup unLuk selamaŴlamanva (hldup sempurna)ţ Lldak seperLl hldupnva manuslaţ hewan
dan LumbuhŴLumbuhan serLa benda laln vana menaalaml keblnasanŦ Allah SW1 kekalŦ kalau Allah SW1
maLl aLau Lldak hldup LenLu Lldak akan ada makhluk hldupŦ Pal lnl dapaL dlslmak dalam Al Cur'anŦ
llrman Allah SW1Ŧ ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºuan berLawakkallah kepada Allah vana hldup (kekal) ?ana Lldak maLlţ dan berLasblhlah denaan
memu[lŴnvaŦ uan cukuplah ula Maha MenaeLahul dosaŴdosa hambaŴhambaŴnvaŦ" (CS Al lurqan ť 38)

Sesual denaan kekuasaannvaţ Allah memlllkl slfaL PavaL vana muLlakţ hldup denaan sendlrlnva dan
slfaLnva kekalŦ Pldup Lldak pernah berakhlr denaan kemaLlanţ karena maLl hanvalah mlllk makhlukŦ
uenaan demlklan wa[lb baal Allah SW1 berslfaL havaLţ dan musLahll baalnva beslfaL mauLŦ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla hendaknva bebuaL balk selama hldup dl dunla vana hanva sekall
lnlţ sebab vana hldup kekal hanva Allah sedana manusla pasLl menaalaml kemaLlanŦ

11Ŧ Allah 8erslfaL Sama' (Mendenaar)ţ MusLahll 'Asham (1ull)

Allah SW1 berslfaL mendenaar (sama')ţ lawannva LullŦ Mendenaarnva Allah SW1 Lldak sama denaan
mendenaarnva manuslaŦ Þendenaaran manusla dapaL menaalaml aanaauanţ seperLl men[adl Lull dan
Lldak dapaL mendenaarŦ keLa[aman pendenaaran manusla LerbaLas dan Lldak sama anLara saLu denaan
vana lalnnvaŦ

Allah Maha Mendenaarţ Lldak ada suara vana Lldak dldenaar oleh Allah SW1Ŧ 1ldak ada kesullLan baal
allam SW1 mendenaar semua suara walaupun suara lLu sanaaL lemahŦ 8ahkan suara haLl manusla akan
dldenaar oleh Allah SW1Ŧ Crana vana berlman kepada Allah SW1 nlscava akan merasa senana dan
Lenana karena Lldak khawaLlr bahwa doa aLau permohonannva Lldak akan dldenaar oleh Allah SW1Ŧ
llrman Allah SW1 Ť ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºuan (lnaaLlah)ţ keLlka lbrahlm menlnaalkan (memblna) dasarŴdasar 8alLullah bersama lsmall
(serava berdoa)ť º?a 1uhan kaml Lerlmalah darlpada kaml (amalan kaml)ţ sesunaauhnva Lnakaulah ?ana
Maha Mendenaar laal Maha MenaeLahul"Ŧ" (CS Al 8aqarah ť 127)

SeLlap musllm dl manapun beradaţ slana aLau malamţ dl LempaL ramal aLau Lersembunvlţ senanLlada
dldenaar oleh Allah SW1Ŧ Slkap lnl harus dlLanamkan dalam perllaku seharl Ŷ harlŦ 1ldak ada kesullLan
baal Allah mendenaar sesuaLu dan semua suara walaupun suara lLu sanaaL lemahţ bahkan suara haLl
manusla akan dldenaar oleh Allah SW1Ŧ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla dalam berblcara harus berhaLl Ŷ haLlţ [anaan berkaLa koLorţ
pornoţ aLau cabulţ sebab dlmana manusla berblcara Allah pasLl mendenaarŦ

12Ŧ Allah 8erslfaL 8ashar (MellhaL)ţ MusLahll A'ma (8uLa)

Allah berslfaL Maha MellhaLţ lawannva buLaŦ MellhaLnva Allah SW1 adalah sempurna Lerhadap apa vana
ada dl alam lnlŦ llrman Allah SW1 ť ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºSesunaauhnva Allah menaeLahul apa vana ahalb dl lanalL dan dl bumlŦ uan Allah Maha MellhaL
apa vana kamu ker[akanŦ" (CS Al hu[uraL ť 18)

8ashar arLlnva mellhaLţ maksudva Allah maha mellahL kepada seluruh makhluknvaŦ ÞenallhaLan Allah
sanaaL luas Lldak dlbaLasl oleh suaLu apapunŦ Allah maha mellhaL Lerhadap vana nampak maupun vana
LersembunvlŦ

ManfaaL mempela[arlnvať aaar manusla dalam men[alanl kehldupan dl dunla lnl haLl Ŷ haLlţ [anaan
berbuaL makslaL sebab Allah pasLl mellhaL mesklpun dl mana sa[a klLa beradaŦ

13Ŧ Allah 8erslfaL kalam (8erflrman)ţ MusLahll Abkam (8lsu)

Allah SW1 berslfaL kalamţ lawannva blsuŦ kalam Allah SW1 adalah sempurnaŦ 1erbukLl dalam flrmannva
vana LermakLub dalam Al Cur'an vana sempurnaŦ karena lLu Lldak ada bahasa manusla vana dapaL
menaaanLlkan bahasa (kalam) Allah SW1ţ karena kalam Allah SW1 lLu berslh darl seaala kaLa manuslaŦ

8Ŧ Asmaul Pusna

Asmaul Pusna adalah namaŴnama vana balk vana merupakan slfaLŴslfaL Allah SW1Ŧ namaŴnama lLu
banvak klLa [umpal dalam Al Cur'anŦ ulanLara namaŴnama Allah SW1 vana [uaa sekallaus merupakan
slfaLŴslfaL Allah SW1ţ lalah ť

1Ŧ Al 'Adlu (Adll)

Allah SW1 Maha Adll Lerhadap makhluknvaţ LerbukLl dalam seaala halţ balk vana mevanakuL urusan
kedunlaan maupun urusan akhlraLŦ Mlsalnvaţ dalam lbadah Allah SW1 Lldak membedaŴbedakan sl kava
dan sl mlsklnţ anLara pe[abaL denaan sLaff dan sebaaalnnvaŦ kadar vana men[adl ukuran dl slsl Allah SW1
lalah keLakwaan hambaŴhambanvaŦ Allah SW1 berflrman ť ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºSesunaauhnva Allah menvuruh (kamu) berlaku adll dan berbuaL keba[lkanţ memberl kepada
kaum kerabaLţ dan Allah melarana darl perbuaLan ke[lţ kemunakaran dan permusuhanŦ ula memberl
penaa[aran kepadamu aaar kamu dapaL menaambll pela[aranŦ" (CS An nahl ť 90)

2Ŧ Al Chaffar (Þenaampun)

Al Chaffar merupkan slfaL Allah vana arLlnva ÞenaampunŦ Maahflrah (ampunan) Allah SW1 selalu
dlllmpahkan kepada makhluknva vana mau menaakul kesalahan dan berLaubaLŦ SlfaL penaampun Allah
SW1 lnl dapaL dlllhaL dalam flrmannva ť ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť º1uhan lanalL dan buml dan apa vana ada dl anLara keduanva ?ana Maha Þerkasa laal Maha
ÞenaampunŦ" (CS Shaad ť 66)

3Ŧ Al Paklm (8l[aksana)

ul anLara slfaL Allah SW1 adalah Al Paklmţ arLlnva bl[aksanaŦ kebl[aksanaan Allah SW1 Lldak LerbaLas
kepada benLuk clpLaannva sa[aţ LeLapl mencakup seaala halŦ Sebaaal conLohţ seaala vana dlperlnLahkan
Allah SW1ţ balk vana menaanduna lbadah maupun muamalahţ selalu menaanduna hlkmah dan blla
dlker[akan akan mendapaL pahalaŦ Seballknvaţ sesuaLu vana dllarana ada hlkmahnva dan blla dl
Llnaaalkan akan mendapaL pahalaŦ SlfaL bl[aksan lnl dapaL dlperhaLlkan pada avaL berlkuL lnlť ť(llhaL
Cur'an onllne dl aooale)


ArLlnvať ºulalah vana membenLuk kamu dalam rahlm sebaaalmana dlkehendaklŴnvaŦ 1ak ada 1uhan
(vana berhak dlsembah) melalnkan ulaţ ?ana Maha Þerkasa laal Maha 8l[aksanaŦ" (CS All lmran ť 6)

4Ŧ Al Mallk (8a[a)

Al Mallk adalah slfaL Allah SW1 vana berarLl ra[aŦ Allah SW1 mera[al seaala apa vana ada dl alam lnlŦ
Sebaaal ra[aţ ula memlllkl slfaL kekuasaan dan kesempurnaanţ Lldak seperLl ra[a dl dunla lnl vana banvak
kekuranaan dan kelemahanŦ kalau Allah SW1 sudah memuLuskan sesuaLu Lak ada saLupun vana dapaL
menolaknva dan kalau Allah SW1 melarana sesuaLu Lldak ada saLupun vana dapaL menceaahnvaŦ Allah
SW1 berflrman ť ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnvať ºMaka Maha 1lnaal Allahţ 8a[a ?ana SebenarnvaŤ Lldak ada 1uhan selaln ulaţ 1uhan (?ana
mempunval) 'Arsv vana mullaŦ" (CS Al Mukmlnuun ť 116)

3Ŧ Al Paslb (ÞembuaL ÞerhlLunaan)

Al Paslb adalah slfaL Allah SW1 vana maksudnva ÞembuaL ÞerhlLunaanŦ Seaala sesuaLu vana dlclpLakan
Allah SW1 LenLunva sudah dlperhlLunakan denaan cermaL dan LepaLŦ 8alasan vana berllpaL aanda akan
dlberlkan Allah SW1 kepada oranaŴorana vana bersvukur dan berbuaL balkŦ ÞerhlLunaan Allah SW1 selalu
LepaL dalam memberl pahala kepada orana vana bebruaL keba[lkan dan slksa kepada orana vana lnakar
kepadanvaŦ Cleh karena lLuţ sebelum melakukan Llndakanţ klLa harus memperhluLnakan balk buruknva
secara cermaLţ sebab Allah SW1 akan menahlLuna semua amal klLa dl dunla lnlŦ Allah SW1 berflrmanť
ť(llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnvať ºŧSesunaauhnva Allah selalu membuaL perhlLunaan aLas seaala sesuaLuŦ" (CS An nlsa ť 86)

uenaan memahaml dan menahavaLl slfaLŴslfaL dan asma Allah SW1 dlharapkan akan Lumbuh dalam dlrl
manusla kesadaran akan keaaunaanţ kebesaran dan ke Maha Þenaaslhan Allah SW1 Lerhadap sesamam
makhluknvaŦ uenaan demlklanţ pada akhlrnva dapaL melahlrkan kelmananţ slkap penaabdlanţ rendah
haLlţ menaaslhl sesama dan berhaLl lembuLŦ

CŦ lunasl lman kepada Allah SW1

lunasl lman dalam kehldupan manusla adalah sebaaal peaanaan hldupŦ Crana vana berlman Lldak
mudah puLus asa dan la akan memlllkl akhlak vana mulla karena berpeaana kepada peLun[uk Allah SW1
vana selalu menvuruh berbuaL balkŦ

lunasl lman kepada Allah SW1 akan melahlrkan slkap dan keprlbadlan seperLl berlkuL lnlŦ

1Ŧ Menvadarl kelemahan dlrlnva dlhadapan Allah ?ana Maha 8esar sehlnaaa la Lldak mau berslkap dan
berlaku sombona aLau Lakabur serLa menahlna orana laln
2Ŧ Menvadarl bahwa seaala vana dlnlmaLlnva berasal darl Allah vana Maha Þenaaslh dan Maha
ÞenvavanaŦ Slkap menvebabkan la akan men[adl orana vana senanLlasa bersvukur kepada Allah SW1Ŧ la
memanfaaLkan seaala nlkmaL Allah SW1 sesual denaan peLun[uk dan kehendak nva
3Ŧ Menvadarl bahwa dlrlnva pasLl akan maLl dan dlmlnLal perLanaauna[awaban LenLana seaala amal
perbuaLan vana dllakukanŦ Pal lnl menvebabkan la senanLlasa berhaLlŴhaLl dalam menempuh llkuŴllku
kehldupan dl dunla vana fana lnlŦ
4Ŧ Merasa bahwa seaala Llndakannva selalu dlllhaL oleh Allah vana Maha MenaeLahul dan Maha
MellhaLŦ la akan berusaha menlnaaalkan perbuaLan vana buruk karena dalam dlrlnva sudah LerLanam
rasa malu berbuaL salahŦ la menvadarl bahwa sekallpun Lldak ada orana vana mellhaLnva namun Allah
Maha MellhaLŦ ualam salah saLu rlwavaL pernah dlklsahkanţ pada suaLu harl khallfah umar bln khaLLab
men[umpal seorana anak penaembala kamblnaŦ Lalu khallfah memlnLa kepada aembala lLu aaar mau
men[ual seekor kamblna kepadanvaţ berapa sa[a haraanvaŦ namun anak lLu berkaLať ºkamblna lnl bukan
mlllkku melalnkan mlllk ma[lkanku"Ŧ Lalu khallfah umar berkaLa laalť º8ukankah ma[lkanmu Lldak ada
dlslnl?" !awab anak aemabala LersebuLţ" Memana benar ma[lkanku Lldak dlslnl dan la Lldak
menaeLahulnvaţ LeLapl Allah Maha MenaeLahul" mendenaar [awaban anak lLuţ umar LerLeaun karena
merasa kaaum aLas kuallLas kelmanan anak lLuţ vaknl Allah SW1 Maha MellhaL dan selalu
memperhaLlkan dlrlnvaţ sehlnaaa la Lldak beranl berbuaL keburukanţ walaupun Lldak ada orana laln vana
mellhaLnvaŦ

Sadar dan seaera berLaubaL apablla pada suaLu keLlka karena kekhllafan la berbuaL dosaŦ la akan seaera
memohon ampun dan berLaubaL kepada Allah SW1 dan ber[an[l Lldak akan menaulanal perbuaLan [ahaL
vana dllakukannvaţ sebaaal mana dlLeranakan dalam Al Cur'anť ť( llhaL Cur'an onllne dl aooale)

ArLlnva ť ºuan ([uaa) oranaŴorana vana apablla menaer[akan perbuaLan ke[l aLau menaanlava dlrl sendlrlţ
mereka lnaaL akan Allahţ lalu memohon ampun Lerhadap dosaŴdosa mereka dan slapa laal vana dapaL
menaampunl dosa selaln darl pada Allah? uan mereka Lldak meneruskan perbuaLan ke[lnva lLuţ sedana
mereka menaeLahulŦ" (CS An nlsa ť133)

lunasl lman kepada Allah SW1 akan menumbuhkan slkap akhlak mulla pada dlrl seseoranaŦ la akan
selalu berkaLa benarţ [u[urţ Lldak sombona dan merasa dlrlnva lemah dlhadapan Allah SW1 serLa Lldak
beranl melanaaar laranaannva karena la mempunval lman vana kokohŦ Cleh karena lLuţ lman memeaana
peranan penLlna dalam kehldupan manuslaţ vaknl sebaaal alaL vana pallna ampuh unLuk membenLenal
dlrl darl seaala penaaruh dan bu[ukan vana menvesaLkanŦ lman [uaa sebaaal pendorona seseorana unLuk
melakukan seaala amal shalehŦ

LA1lPAn

AŦ Þlllh salah saLu [awaban vana LepaL darl pernvaLaan dl bawah lnl!

1Ŧ 8asulullah SAW bersabdaţ ºberplklrlah kamu LeLana semua makhluk Allah LeLapl [anaanlah kamu
memlklrkan ŧŦ"

1Ŧ kekuasaan Allah
2Ŧ clpLaan Allah
3Ŧ rahmannva Allah
4Ŧ dzaL Allah
3Ŧ rahlmnva Allah

2Ŧ Allah SW1 sebaaal penclpLa alam semesLa beserLa lslnva secara loalka sudah LenLu wa[lb berslfaL ŧ

1Ŧ sama'
2Ŧ bashar
3Ŧ qlvamuhu blnafslhl
4Ŧ wahdanlvah
3Ŧ qldam

3Ŧ ualll naqll bahwa Allah lLu wa[lb berslfaL wu[ud anLara laln LerdapaL dalam Al Cur'an suraL Al An'am
avaL ŧ

1Ŧ 99
2Ŧ 100
3Ŧ 101
4Ŧ 102
3Ŧ 103

4Ŧ kuasanva Allah lLu denaan memperhaLlkan Lumbuhan ºmurbel"ţ hasll penaamaLan kekuasaan Allah
darl lmam ŧ

1Ŧ Ahmad
2Ŧ Pamball
3Ŧ Svafl'l
4Ŧ Mallkl
3Ŧ Panafl

3Ŧ ÞerhaLlkan pernvaLaanŴpernvaLaan berkuL!

1Ŧ 1ldak ada 1uhan selaln Allah
2Ŧ Allah SW1 penclpLa seaala sesuaLu
3Ŧ Allah Maha Þenaampun laal Maha Þenvavana
4Ŧ ÞerlnLah berlbadah hanva kepada Allah
3Ŧ Allah SW1 pemellhara seaala sesuaLu

8A8 4 SLMLS1L8 1

AŦ Pusnuzhan kepada Allah dan Sabar Menahadapl Cobaannva

duaaanŴbalkPusnuzhan arLlnva berprasanaka balkŦ Sedanakan huznuzhan kepada Allah SW1
menaanduna arLl selalu berprasanaka balk kepada Allah SW1ţ karena Allah SW1 Lerhadap hambanva
seperLl vana hambanva sanakakan kepadanvaţ kalau seorana hamba berprasanaka buruk kepada Allah
SW1 maka buruklah prasanaka Allah kepada orana LersebuLţ [lka balk prasanaka hamban kepadanva
maka balk pulalah prasanaka Allah kepada orana LersebuLŦ

Sebuah hadlLs vana dlrlwavaLkan oleh bukharl memperLeaas hal lnlť

ArLlnva ťuarl Abu Puralrah raŦţ la berkaLa ť nabl sawŦ bersabda ť ºAllah 1a'ala berflrman ť ºAku menuruL
sanakaan hambaku kepadakuţ dan Aku bersamanva apablla la lnaaL kepadakuŦ !lka la lnaaL kepadaku
dalam dlrlnva maka Aku menalnaaLnva dalam dlrlkuŦ !lka la lnaaL kepadaku dalam kelompok oranaŴ
orana vana leblh balk darl kelompok merekaŦ !lka la mendekaL kepadaku se[enakal maka Aku mendekaL
kepadanva sehasLaŦ [lka la mendekaL kepadaku sehasLa maka Aku mendekaL kepadanva sedepaŦ !lka la
daLana kepadaku denaan ber[alan maka Aku daLana kepadanva denaan berlarlŴlarl kecllºŦ (PadlLs
dlLakhrl[ oleh 8ukharl)Ŧ

Crana vana berprasanaka balk kepada Allah LenLu melllkl akhlak vana balk (slfaL Lerpu[l)Ŧ Akhlak vana
balk merupakan modal vana leblh berharaa dlbandlna denaan modal harLa kekavaanŦ Selaln lLu akhlak
mulla dapaL menlnaalkan dera[aL dan marLabaL dl hadapan manuslaţ sekallaus menvempurnakan lman
dan mendekaLkan hubunaan klLa kepada AllahŦ 8asulullah SAW dalam sebuah hadlLsnva menalnaaLkan
kepada klLať

´ . ~´ ' .- - ~Ƃ´ ~¹' ' -' ~- ' »´ +´ - ~= ' ' -¹ = ( - ' ·.~ ~ Ǝ ¹ ' )

ArLlnvať ºCranaŴorana mukmln vana pallna sempurna lmannva adalah vana pallna balk akhlaknvaŦ" (P8
1lrmldzl)

lLulah penLlnanva pemblnaan akhlak vana balkŦ Sehlnaaa keLlka 8asulullah SAW men[awab perLanvaan
darl seorana badul pada suaLu harl LenLana peker[aan vana mullaţ apakah peker[aan vana LerkalL
dlberlkan oleh seorana manuslaţ maka bellau men[awabţ bahwa peker[aan vana mulla dan Lerbalk
dlberlkan oleh seorana manusla adalah ºakhak vana mulla"Ŧ

8asulullah sendlrl berslkap dan ber akhlakul mahmudah (akhlak mulla) sepan[ana hldupnvaŦ Sehlnaaa
bellau pernah memberlkan penaharaaan Lersendlrl kepada penalkuLnvLa vana berakhlak balkŦ Mlsalnvaţ
suaLu keLlka 8asulullah dlberl Lahu bahwa seorana perempuan bernama lulanah ra[ln shalaLţ puasaţ dan
sedekahţ LeLapl suka menvaklLl LeLanaaa denaan muluLnvaŦ Apa kaLa 8asulullah? ºla akan masuk suraaŦ"

ulanLara akhlak Lerpu[l vana dlconLohkan 8asulullah lalah bahwa dla memlllkl slfaL sabar dalam
kehldupannvaŦ Sabar arLlnva orana vana mampu menahan dlrl aLau mampu menaendallkan nafsu
amarahŦ Sabar [uaa serlna dlsebuL denaan kemampuan seseorana dalam menahan emoslŦ

Sebenarnva orana vana sabar lalah orana vana kerasţ valLu keras dalam menauasal nafsu amarahŦ

.- ¹ ´ ~- ~ŝ ~¹' Ɗ =´ -¹' Ƈ Ŧ ' ~ŝ - ' ´ ~- ~ŝ ~¹' . ~ŝ ¹' ´ = ¹~ - ´ · ~- - ~- = Ɔ - ·¹' ( - ' ··- Ǝ ~ · - ¹ =)

ArLlnvať º8ukan ukuran kekuaLan seseorana lLu denaan beraulaLţ LeLapl vana kuaL lalah orana vana
menahan hawa nafsunva pada wakLu marah" (P8 MuLLafaqu Alalhl)

Crana vana sabar blla menerlma muslbahţ la akan mampu menaendallkan perasaannvaŦ Sehlnaaa la
Lldak LerhanvuL dalam kesedlhan vana berkepan[anaanŦ Apalaal [lka seseorana lLu menvadarl seaala
muslbah dan cobaan lLu daLananva darl Allah [uaaŦ

Adapun sabar dalam penaerLlan lslam lalah Lahan u[l dalam menahadapl suka dan suka hldupţ denaan
rldha dan lkhlas serLa berserah dlrl kepada AllahŦ Sabar lLu dlperlnLahkan dalam aaamaŦ ualam Al Cur'an
dlsebuLkanť

ArLlnvať ºPal oranaŴorana vana berlmanţ mlnLalah perLolonaan (kepada Allah) denaan sabar dan
(menaer[akan) shalaLŦ" (CS Al 8aqarah Ť 133)

Pldup dl dunla Lldak lupuL darl berbaaal cobaanŦ Cobaan lLu blsa berupa kesenanaan dan kesusahanţ
sehaL dan saklLţ serLa suka dan dukaŦ Adakalanva hal lLu dlalaml dlrl sendlrlţ keluaraaţ sahabaL dan
sebaaalnvaŦ

Apa vana dlalaml manusla lLu semua daLananva darl Allah dan merupakan u[lan hldupŦ 8erbaaal macam
persoalan vana dlhadapl dalam hldupm lnl akan menambah kelmanan klLa apablla klLa lkhlas
menerlmanvaŦ Allah SW1 menaaambarkan dalam Al Cur'an berbaaal macam cobaan vana akan dlalaml
manusla serLa baaalmana seharusnva slkap manusla dalam menerlma cobaan LersebuLŦ(llhaL AlŴCur'an
Cnllne dl aooale)

ArLlnvať º133Ŧ uan sunaauh akan kaml berlkan cobaan kepadamuţ denaan sedlklL keLakuLanţ kelaparanţ
kekuranaan harLaţ [lwa dan buahŴbuahanŦ uan berlkanlah berlLa aemblra kepada oranaŴorana vana
sabarŦ 136Ŧ (valLu) oranaŴorana vana apablla dlLlmpa muslbahţ mereka menaucapkanť ºlnna llllaahl wa
lnnaa llalhl raa[l'uun"Ŧ" (CS Al 8aqarah ť 133Ŵ136)

Þada haklkaLnvaţ apapun vana klLa alaml Lerhadap cobaan vana dlberlkan Allahţ klLa harus berbalk
sanakaŦ Mlsalnvaţ cobaan saklLţ keluaraa klLa ada vana menaalaml kecelakaan lalu llnLasţ semua lLu
adalah cobaan dan klLa harus Labah dan Lawakal menahadaplnvaŦ karena semakln savana Allah kepada
seorana hambanva maka Allah akan menau[l orana LersebuL denaan cobaan vana leblh besarţ sehlnaaa
kadar kelmanannva berLambah pulaŦ 8lla la dapaL bersabar menerlma cobaan vana Allah berlkan maka
Allah akan memberlkan aan[aran vana sanaaL mulla valLu mendapaLkan suraanva Allah SW1 seprLl vana
dluralkan sebuah hadlLs vana dlrlwavaLkan oleh bukharlť

ArLlnva ťuarl Anas bln Mallkţ la berkaLa ť ºSava mendenaar 8asulullah sawŦ bersabda ť ºSesunaauhnva
Allah berflrman ť ºApablla Aku menau[l hambaku denaan kedua kesavanaannva lalu la bersabar maka
Aku menaaanLlkannva denaan soraa"Ŧ (PadlLs dlLakhrl[ oleh 8ukharl)Ŧ

Cara Memblasakan ulrl 8erslkap Sabar

aŦ Zlkrullah (MenalnaaL Allah)

llrman Allah dalam suraL Ar 8a'du avaL 28 men[elaskan sebaaal berlkuLť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať º(valLu) oranaŴorana vana berlman dan haLl mereka man[adl LenLeram denaan menalnaaL AllahŦ
lnaaLlahţ hanva denaan menalnaaLl AllahŴlah haLl men[adl LenLeramŦ" (CS Ar 8a'du ť 28)

ualam avaL laln Allah menvbuLkanť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnva ť Pal oranaŴorana vana berlmanţ berzdlklrlah (denaan menvebuL nama) Allahţ zlklr vana
sebanvakŴbanvaknva (CS Al Ahzab ť 41)

Zlklr blsa melalul penaucapan llsan denaan memperbanvak menvebuL asma AllahŦ 1eLaplţ zlklr [uaa blsa
dllakukan denaan Llndakan merenuna dan memperhaLlkan ke[adlan dl sekellllna klLa denaan Lu[uan
menarlk hlkmahŦ Sehlnaaa akhlrnva sadar bahwa seaala sesuaLu lLu daLananva darl Allah [uaaŦ Crana
vana sabar selalu menalnaaL Allah dan menvebuL asama Allah apablla menahadapl kesullLan dan
muslbahţ bahkan dalam sebuah hadlLs dlsebuLkan blla seseorana berzlklr dan membaca Al Cur'an hlnaaa
la lupa unLuk memlnLa sesuaLu kepada Allah maka Allah akan memberlkan nlkmaL kepadanva meleblhl
apa vana sebelumnva la lnalnkan

ArLlnva ťuarl Abu Sa'ld Al khudrl raŦţ la berkaLa ť 8asulullah saw bersabdať 1uhan ?ana Maha Mulla dan
Maha 8esar berflnnan ť º8arana slapa vana slbuk membaca Al Cur'an dan dzlklr kepada ku denaan Lldak
memohon kepada kuţ maka la Aku berl sesuaLu vana leblh uLama darl pada apa vana Aku berlkan
kepada orana vana mlnLa"Ŧ keleblhan flrman Allah aLas seluruh perkaLaan seperLl keleblhan Allah aLas
seluruh makhluknvaºŦ (PadlLs dlLakhrl[ oleh 1urmudzl)Ŧ

bŦ Menaendallkan Lmosl

Aaar seseorana blsa berbuaL sabarţ maka harus berlaLlh menaendallkan emoslŦ Ada beberapa cara vana
blsa dllakukan dalam melaLlh menaendallkan nafsu aLau emosl lnlť

1Ŧ MelaLlh serLa mendekaLkan dlrl kepada Allah SW1 denaan membaca avaLŴavaL sucl Al Cur'anţ shalaLţ
puasaţ dan lbadah lalnnvaŦ Seseorana Lldak akan Lerus melamplaskan berana aLau kemarahannva
apablla avaL sucl Al Cur'an dlbacaŦ Cleh karena lLuţ bukan hal vana aneh apablla avaL sucl Al Cur'an blsa
dlaunakan unLuk meleral orana vana berLlkalŦ uemlklan pula 8asulullah SAW memberlkan resep
baaalmana caranva meredam amarahŦ º8erwudu'lah!" uemlklan an[uran 8asulullah SAWŦ
2Ŧ Menahlndarl keblasaanŴkeblasaan vana dllarana aaamaŦ Crana vana mampu menahlndarkan dlrl
darl keblasaan vana dllarana aaamaţ akan membuaL hldupnva Lerblasa denaan halŴhal vana balk dan
Lldak mudah melakukan perbuaLanŴperbuaLan ke[lŦ Crana vana Lldak sabarţ pada umumnva adalah
orana vana Lldak perdullţ berslkap kasarţ berbuaL ke[l mlsalnva ber[udlţ mlnumŴmlnuman kerasţ
berkelahlţ menaeluarkan kaLaŴkaLa koLorţ menvebarkan flLnah dan maslh banvak laalŦ
3Ŧ Memlllh llnakunaan peraaulan vana balkŦ Aaar blsa men[adl manusla vana memlllkl slfaL sabarţ maka
blsa dlperoleh denaan memasukl llnakunaan peraaulan vana balkţ vana clnLa akan kebenaranţ kebalkanţ
dan keadllanŦ


8Ŧ Clalhţ 8erlnlslaLlfţ dan 8ela 8erkorban

1Ŧ Clalh

Clalh berarLl berkemauan kuaL dalam usaha mencapal sesuaLu clLaŴclLaŦ Clalh sebaaal salah saLu darl
akhlakul karlmah sanaaL dlperlukan dalam suaLu usahaŦ !lka lnaln mencapal suaLu hasll vana makslmalţ
suaLu usaha harus dllakukan denaan alalhţ dan penuh kesunaauhan haLlŦ Seorana pela[ar harus alalh
dalam bela[ar auna mencapal presLasl vana opLlmalŦ ulsamplna alalh dalam bela[arţ pela[ar h[uaa harus
alalh dalam berbaaal kebalkan seperLl membanLu kedua orana Lua menuruL kadar kemampuannvaŦ
lslam mencela seLlap musllm vana lemah semanaaLţ merasa Lldak berdava seakan Lldak memlllkl aalrah
hldupŦ 1ak saLu usahapun vana Lldak memerlukan kealalhanţ walau kadarnva berbedaŦ SeLlap musllm
wa[lb memllkl slfaL dan slkap alalhŦ Clalh (sunaauhŴsunaauh) dalam berlbadahţ alalh dalam mencarl
rezekl unLuk mencukupl kebuLuhan hldupŦ Allah SW1 berflrmanť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať º Maka apablla kamu Lelah selesal (darl suaLu urusan) maka ker[akanlah denaan sunaauhŴ
sunaauh (urusan) vana lalnŦ" (CS Alam nasrah ť 7)

SemenLara lLu 8asulullah SAW bersabdať

´ ´ . ~Ƃ´ ~¹ ' ´ ¸ · -¹' ´- = · ´ Ɔ = ' .¹ ' -' ~ . . ~Ƃ´ ~¹' -- ·ŝ -¹' · . · .´ ´ ´- = . = ' .¹ = ' ~ =´ · -- - . · Ǝ~' · -' Ƈ · ` =· ƍ ŧ (- ' ·»¹ ~~)

ArLlnvať ºMukmln vana kuaL leblh baaus adn leblh dlclnLal oleh Allah darlpada mukmln vana lemahţ
namun pada maslnaŴmaslna ada kebalkannvaŦ 8ersemanaaLlah kamu mencapal sesuaLu vana
bermanfaaL baal kamuţ mohonlah perLolonaan kepada Allah dan [anaanlah kamu merasa Lak berdava ŧ"
(P8 Musllm)

Crana vana alalh Lldak akan berpanaku Lanaan dan Lldak suka bermalasŴmalasan sehlnaaa la akan
merasa keberkahan hldupŦ Apablla seLlap orana lslam memlllkl slfaL alalhţ nlscava hldavah dan karunla
Allah akan menaunal klLaŦ Clalhlah dalam berusahaţ Allah dan oranaŴorana vana berlman akan mellhaL
peker[aan klLaţ sehlnaaa Lldak akan ada usaha klLa vana slaŴslaŦ

2Ŧ 8erlnlslaLlf

8erlnlslaLlf arLlnva senanLlasa berbuaL sesuaLu vana slfaLnva produkLlfŦ 8erlnlslaLlf menunLuL slkap
beker[a keras dan eLos ker[a vana LlnaalŦ ÞerhaLlkan flrman Allah berlkuL lnlŦ (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať º39Ŧ dan bahwasanva seorana manusla Llada memperoleh selaln apa vana Lelah dlusahakannvaţ
40Ŧ dan bahwasanva usaha lLu kelak akan dlperllhaLkan (kepadanva)Ŧ 41Ŧ kemudlan akan dlberl balasan
kepadanva denaan balasan vana pallna sempurnaŦ" (CS An na[m ť 38Ŵ41)

kemudlan suraL Alam nasrah avaL 1Ŵ8 berlkuL lnlŦ (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať º1Ŧ 8ukankah kaml Lelah melapanakan unLukmu dadamu?ţ 2Ŧ dan kaml Lelah menahllanakan
darlpadamu bebanmuţ 3Ŧ vana memberaLkan punaaunamu? 4Ŧ uan kaml Llnaalkan baalmu sebuLan
(nama)muţ 3Ŧ karena sesunaauhnva sesudah kesullLan lLu ada kemudahanţ 6Ŧ sesunaauhnva sesudah
kesullLan lLu ada kemudahanŦ 7Ŧ Maka apablla kamu Lelah selesal (darl sesuaLu urusan)ţ ker[akanlah
denaan sunaauhŴsunaauh (urusan) vana lalnţ 8Ŧ dan hanva kepada 1uhanmulah hendaknva kamu
berharapŦ º (CS Alam nasrah ť 1Ŵ8)

8enunakanlah avaL dlaLasŦ lslam menaa[arkan umaLnva unLuk selalu berbuaL vana produkLlfŦ ArLlnva
fokuskan pada saLu peker[aanţ [lka Lelah selesal ker[akan vana lalnŦ 1enLu Lldak hanva ker[a keras sa[a
melalnkan denaan keLekunanţ keLellLlanţ penauasaan llmu penaeLahuan dan Lekhnoloalţ senanLlasa
menaeflslenskan wakLu dalam menvelesalkan peker[aan aLau permasalahanŦ Cara dalam menvelesalkan
peker[aan LersebuL dlaLas dlsebuL produkLlvlLas ker[aŦ SenanLlasa menahasllkan eLos ker[anva unLuk
menahasllkan vana leblh balkŦ

ConLoh produklLlvlLas ker[a

Arlf hamplr seLlap harl memperslapkan dlrl bela[ar unLuk meralh clLaŴclLa melan[uLkan sLudl ke
perauruan LlnaalŦ la selalu memanfaaLkan wakLunva unLuk bela[ar dan membanLu orana LuaŦ kuncl
uLama lnlslaLlf Arlf adalah penaaLuran wakLuŦ la blsa membaal wakLu kapan harus bela[ar dan harus
bermalnŦ Akhlrnva la dapaL lulus masuk ke perauruan Llnaal vana dlclLaŴclLakannvaŦ

ConLoh lalnť Þak 8udlman adalah seorana wallkelas dl sebuah SMkŦ Walaupun bellau slbuk menaa[ar
namun blsa membaal wakLunva unLuk kepenLlnaan kelasnvaŦ Pal lLu karena la blsa mendaLa dan
menenLukan hal vana harus dldahulukan kemudlan dlker[akan denaan Lekun dan LellLlŦ Sehlnaaa
sebanvak apapun beban peker[aan vana dlalaml Þak 8udlman la dapaL menvelesalkannva denaan balkŦ

keslmpulan darl conLoh dlaLas adalah ker[a keras lLu bukan hanva alalh dan semanaaL LlnaalŦ 8erlnlslaLlf
adalah usaha vana menahasllkan denaan penaaLuran wakLu vana balk dan LerencanaŦ

3Ŧ 8ela 8erkorban

aŦ Makna 8ela 8erkorban

1) ÞenaerLlan rela berkorban

8ela berarLl bersedla denaan lkhlas haLlţ Lldak menaharapkan lmbalan aLau denaan kemaun sendlrlŦ
8erkorban berarLl memlllkl sesuaLu vana dlmlllkl sekallpun menlmbulkan penderlLaan baal dlrlnva
sendlrlŦ 8ela berkorban dalam kehldupan masvarakaL beraLl bersedla denaan lkhlas memberlkan sesuaLu
(Lenaaaţ harLaţ aLau pemlklran) unLuk kepenLlnaan orana laln aLau masvarakaLŦ Walaupun denaan
berkorban akan menlmbulkan cobaan penderlLaan baal dlrlnva sendlrlŦ

2) Þola kelkhlasan dalam berbaaal llnakunaan kehldupan

SeLlap orana aLau seLlap lndlvldu mempunval kepenLlnaan sendlrl sesual denaan keperluannvaŦ !lka
seLlap orana hanva menae[ar kepenLlnaannva sendlrl Lanpa memperdullkan kepenLlnaan orana lalnţ
akan Ler[adl persellslhan dan perLenakaran dalam kehldupan lnlŦ Cleh karena lLuţ klLa sebaaal seorana
musllm vana memlllkl keprlbadlan luhurţ wa[lb menaendallkan slrl dalam slkap dan perbuaLannva deml
kepenLlnaan umumŦ kepenLlnaan umum aLau masvarakaL harus dldahulukan darl pada kepenLlnaan
prlbadl aLau lndlvlduŦ ulslnllah perlunva klLa memlllkl kelkhlasan berkorban deml kepenLlnaan vana leblh
luasŦ kepenLlnaan masvarakaLţ banasa dan neaaraŦ

a) Þola kelkhlasan berkorban dalam llnakunaan keluaraaţ anLara laln Ť

1) Crana Lua memberlkan blava unLuk sekolah anakŴanaknva

2) Crana Lua memellharaţ menaasuhţ dan mendldlk anakŴanaknva

b) Þola kelhklasan berkorban dalam llnakunaan kehldupan sekolahţ anLara lalnť

1) Þara slswa memberlkan sumbanaan buku perpusLakaan sekolah

2) Þara slswa dan auru menaumpulkan dana sukarela unLuk merlnaankan beban waraa vana LerLlmpa
muslbah

c) Þola kelkhlasan berkorban dalam llnakunaan kehldupan masvarakaLţ anLara lalnť

1) Waraa masvarakaL beraoLona rovona meperbalkl bendunaan vana rusak karena ban[lr

2) Waraa masvarakaL vana mampu men[adl oranaLua asuh baal anakŴanak vana LerlanLar dan Lldak
mampu

d) Þola kelkhlasan berkorban dalan llnakunaan kehldupan berbanasa dan berneaaraţ anLara lalnť

1) Þara waraa neaara aLau masvarakaL membavar pa[ak sesual denaan keLenLuan vana berlakuţ seperLl
pa[ak kendaraan bermoLorţ pa[ak buml dan banaunan

2) Waraa masvarakaL merelakan sebaalan Lanahnva unLuk pembanaunan lrlaasl denaan memperoleh
penaaanLlan vana lavak

bŦ Menaembanakan semanaaL rela berkorban dalam kehldupan bermasvarakaL

klLa harus selalu menaembanakan semanaaL rela berkorban dalam kehldupan masvarakaLţ berbanasa
dan berneaaraŦ Mlsalnva sebaaal berlkuLŦ

1Ŧ keLlka zaman pen[a[ahan belandaŦ ÞenderlLaan banasa lndonelsa berada pada level vana sanaaL
Llnaal darl para pen[a[ahŦ ÞenderlLaan vana sanaaL hebaL lnl melahlrkan Lekad unLuk menauslr pen[a[ah
darl Lanah alr lndoneslaŦ unLuk mewu[udkan Lekad lLuţ naasa lndonesla rela berkorban melawan
pen[a[ahŦ SemanaaL ber[uana dan rela berkorban lLu akhlrnva membuahkan hasll Þroklamasl
kemerdekaan17 aausLus 1943
2Ŧ Crana Lua merelakan puLranva ber[uana unLuk banasa dan neaaranva sesual denaan bldana dan
kemampuannva
3Ŧ Waraa masvarakaL rela berkorban Lenaaaţ harLa aLaupun plklran dalam membuaL bendunaţ [alan
kampunaţ dan kepenLlnaan masvarakaL lalnnva

Slkap rela berkorban vana mulla lLu wa[lb dlkembanakan dan dlblasakan dalam kehldupan seharlŴharlŦ
Menumbuhkembanakan semanaaL rela berkorban dapaL dllakukan denaan berbaaal cara mlsalnvaţ
keLeladanan (men[adl conLoh)ţ memberlkan blmblnaanţ dan pemblnaan kesadaran dalam keralaan
berkorbanŦ

cŦ Menampllkan Þerllaku 8ela 8erkorban dalam kehldupan SeharlŴharl

Seorana musllm vana balk senanLlasa mampu menempaLkan persaLuanţ kesaLuan serLa kepenLlnaan dan
keselamaLan banasa dan neaara sebaaal kepenLlnaan bersamaŦ la sanaaup dan rela berkorban unLuk
kepenLlnaan masvarakaLţ aaama dan neaaranva

Adapun slkap rela berkorban dakam kehldupan seharlŴharl dapaL dllakukan denaan berbaaal caraţ
dlanLaranva sebaaal berlkuLť

1Ŧ Selalu memperhaLlkan kepenLlnaan umumţ banasa dan neaara
2Ŧ Suka memberlkan pemblnaan vana balk kepada sesama
3Ŧ Cemar memberlkan perLolonanaan kepada sesama
4Ŧ SenanLlasa men[auhkan dlrl darl perllaku anakuhţ eaolsţ hedonls dan maLerlallsLls

Þerllaku eaols adalah slkap perllaku vana hanva memeLlnakan dlrl sendlrlŦ Þerllaku hedonls adalah slkap
perllaku vana hanva menauLamakan hldup unLuk bersenanaŴsenanaŦ Þerllaku maLerlallsLls adalah slkap
perllaku vana hanva memenLlnakan kebendaan aLau kedunlaan sa[a

Sebaaal pela[arţ klLa harus memblasakan slkap rela berkorban dalam kehldupan seharlŴharlŦ uenaan
demlklanţ keseraslanţ keselarasanţ dan keselmbanaan dalam kehldupan bermasvarakaLţ beraaamaţ dan
berneaara akan Lerwu[udŦ

CŦ Slkap vana 8enar Lerhadap Makhluk Pldup Selaln Manusla

8lnaLana dan LumbuhŴLumbuhan adalah makhluk hldupţ keduanva perlu memperLahankan hablLaL dan
populaslnvaŦ keduanva perlu makan dan mlnum unLuk men[aaa keadaan dan llnakunaannva serLa
memperLahankan keLurunan darl [enlsnva denaan benLuk dan LaLacaranva vana berbeda denaan
manusla

keberadaan dan kelesLarlan blnaLana dan Lumbuhanţ memberlkan arLl penLlna dan manfaaL vana besar
baal makhluk lalnnvaţ Lermasuk manuslaŦ AnLara blnaLana dan LumbuhŴLumbuhan serLa manusla
LerdapaL hubunaan Llmbal ballkţ sallna membuLuhkan anLara vana saLu denaan vana lalnnvaŦ Pubunaan
Llmbal ballk anLara manusla denaan blnaLana dan LumbuhŴLumbuhan harus dl[aaa keselmbanaan dan
keslnambunaanvaŦ Apablla keselmbanaan hubunaan Llmbal ballk anLara keLlaanva Lldak Ler[aaa maka
akan menlmbulkan kerusakan malahan blsa men[adl bencanaŦ

ConLoh akhlak vana balk dan Lerpu[l Lerhadap blnaLana lalah memblasakan memellhara dan menvavanal
blnaLanaŦ 8lnaLana lLu menaanduna manfaaL vana besar sekall baal manuslaţ balk unLuk dlmakan
daalnanvaţ dlmlnum alr susunvaţ dlaunakan bulunva unLuk pakalanţ unLuk alaL anakuLan dan
sebaaalnvaŦ Memana blnaLana lLu dlclpLakan oleh Allah unLuk kepenLlnaan manuslaŦ ÞerhaLlkan flrman
Allah SW1ť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArlLnvať " 3Ŧ uan ula Lelah menclpLakan blnaLana Lernak unLuk kamuŤ padanva ada (bulu) vana
menahanaaLkan dan berbaaalŴbaaal manfaaLţ dan sebahaalannva kamu makanŦ 6Ŧ uan kamu
memperoleh pandanaan vana lndah padanvaţ keLlka kamu membawanva kemball ke kandana dan keLlka
kamu melepaskannva ke LempaL penaaembalaanŦ 7Ŧ uan la memlkul bebanŴbebanmu ke suaLu neaerl
vana kamu Lldak sanaaup sampal kepadanvaţ melalnkan denaan kesukaranŴkesukaran (vana
memavahkan) dlrlŦ Sesunaauhnva 1uhanmu benarŴbenar Maha Þenaaslh laal Maha Þenvavana 8Ŧ dan
(ula Lelah menclpLakan) kudaţ baaalż820Ž dan keledalţ aaar kamu menunaaanalnva dan (men[adlkannva)
perhlasanŦ uan Allah menclpLakan apa vana kamu Lldak menaeLahulnvaŦ" (CS An nahl ť 3Ŵ7)

karena blnaLana lLupun makhluk hldup vana bernvawa vana dapaL merasakan lapar dan hausţ saklL dan
maLlţ maka klLa Lldak boleh menaanlava denaan cara apapunŦ nabl bersabdať º8aranaslapa vana
menaanlava blnaLana aLau menaubah benLuknvaţ memoLona ekor aLau Lellnaanvaţ amak aLasnva
kuLukan alahţ kuLukan para malalkaLţ dan manusla pada umunvaŦ" (Al PadlLs)

Cleh karena lLuţ salah saLu svaraL menvembellh blnaLana vana akan dlmakan daalnanva harus
menaaunakan alaL penvembellh vana La[amţ aaar blnaLana vana dlsembellh lLu seaera maLl dan Lldak
lama menaalaml penderlLaanŦ

Akhlak vana balk Lerhadap LumbuhŴLumbuhan arLlnva akhlak manusla vana balk dan Lerpu[l menuruL
pandanaan svarlaL lslam LerLu[u kepada LumbuhŴLumbuhanŦ ConLoh akhlak vana balk vana balk Lerhadap
LumbuhŴLumbuhan lalah memblasakan memellhara dan melesLarlkan LumbuhŴLumbuhanŦ 1umbuhŴ
Lumbuhan apa sa[a vana ada dl buml lnl dlclpLakan oleh Allah unLuk manuslaţ aaar dlambll manfaaLnv
baal kehldupan manuslaŦ Sebaaalmana dlsebuLkan dalam Al Cur'anť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať ºla (Allah) vana Lelah men[adkan seaala apa vana ada dl lanalL dan dlbuml unLuk kamu semua
ŧ"(CS Al 8aqarah Ť 29)

ualam avaL lalnť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať ºuan ulaŴlah 1uhan vana membenLanakan buml dan men[adlkan aununaŴaununa dan sunaalŴ
sunaal padanvaŦ uan men[adlkan padanva semua buahŴbuahan berpasanaŴpasanaanż763Žţ Allah
menuLupkan malam kepada slanaŦ Sesunaauhnva pada vana demlklan lLu LerdapaL LandaŴLanda
(kebesaran Allah) baal kaum vana memlklrkanŦ" (CS Ar 8a'du ť 3)

Cleh karena lLuţ suaLu kewa[lban manusla aaar buml dan lslnvaţ Lermasuk blnaLana dan LumbuhŴ
Lumbuhan serLa llnakunaannva dapaL klLa savanal dan dllesLarlkan dan memakmurkannvaŦţ bukan malah
dlLelanLarkan dan dlburuŦ Semua lLu sebenarnva hanva unLuk kepenLlnaan manuslaŦ Semua lLu
sebenarnva hanva unLuk kepenLlnaan manusla dan anak cucunva sampal akhlr zamanŦ llrman Allah
dalam suraL Pud avaL 61ť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať ºŧulalah Allah vana menclpLakan kamu dan dlLempaLkannva kamu mendlaml buml lnl denaan
Luaas aaar kamu dapaL menaolah dan memakmurkannva ŧ" (CS Pud ť 61)

1Ŧ Memellhara kelesLarlan Alam

Alam dan lslnva dlclpLakan Allah unLuk kepenLlnaan manuslaŦ Cleh karena lLuţ unLuk kelanasunaan serLa
kesempurnaan hldupnvaţ manusla berkewa[lban men[aaa kwanLlLas dan kwallLas llnakunaan
menlmbulkan laranaan adanva merusak llnakunaanŦ unLuk meperbalkl kuallLas hldupţ manusla
menaadakan usahaŴusaha pembanaunan vana mempunval penaaruh Lerhadap kuanLlLas maupun
kuallLas llnakunaanŦ

ulsaLu plhakţ klLa harus menaadakan pembanaunan walaupun hal lLu blsa merusak kuallLas dan
kuanLlLas llnakunaanţ LeLapl dl plhak laln pun klLa harus memperLahankan llnakunaan hldupŦ Mlsalnva
unLuk pembanaunan klLa memerlukan devlsa dan unLuk memperoleh deblsa klLa blsa men[ual kavu vana
dlambll darl huLanŦ Apablla penaambllan kavu darl huLan Lldak cermaL dapaL menaaklbaLkan kepunahan
huLan maupun hewanŴhewan penahunlnvaŦ AklbaL vana dlLlmbulkannva sanaaL merualkanţ bahkan
menaancam kese[ahLeraan hldup manuslaŦ Secara kronlloals dapaL dlaambarkan sebaaal berlkuLŦ

Apablla huLan dlbabaL denaan semenaŴmena maka Lak ada laal penahan alr hu[anŦ Alr hu[an akan
menaallr keras dan menahanvuLkan humus dan bunaa LanahŦ ul hulu men[adl Landusţ dlhlllr dllanda
ban[lrŦ AklbaLnvaţ huLan makln lama makln aundulţ hu[an men[adl [arana LurunŦ Þada slana harl panas
Lerlk maLaharl membakar bumlţ malam harlnva sanaaL dlnalnŦ karena perubahan suhu vana La[amţ baLuŴ
baLuan blsa pecah dan akhlrnva lambaL laun hancur [adl paslrŦ !adlţ padana paslr vana luas bukan Ler[adl
denaan sendlrlnvaŦ Þada mulanva Ler[adl karena kerusakan vana dlLlmbulkan oleh manusla sendlrlŦ
llrman Allah SW1ť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať º1elah nampak kerusakan dl daraL dan dl lauL dlsebabkan karena perbuaLan Lanaan manuslţ
supava Allah merasakan kepada mereka sebahaalan darl (aklbaL) perbuaLan merekaţ aaar mereka
kemball (ke [alan vana benarŦ"(CS Ar 8um ť 41)

kerusakan dldaraL seperLl Ler[adlnva padana paslr karena penaaundulan huLan (LumbuhŴLumbuhan)ţ
[uaa punahnva beberapa [enls blnaLanaŦ kerusakan dllauL seperLl pencemaran oleh buanaan alr llmbah
lndusLrlţ sehlnaaa menvebabkan keracunan pada lkan vana men[adl sumber hldup para nelavanŦ

MembuaL kerusakan balk dldaraLţ dllauL maupun dludaraadalah perbuaLan vana sanaaL Lercela dalam
aaamaţ kerusakan vana Ler[adl dapaL membahavakan hldup manuslaŦ Al Cur'an memuaL Lldak kurana
darl 30 kall avaL vana melarana berbuaL kerusakanŦ (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať ºuan [anaanlah kamu merualkan manusla pada hakŴhaknva dan [anaanlah kamu mera[alela dl
muka buml denaan membuaL kerusakanŦ" (CS As Svu'ara ť 183)

keslmpulannvaţ dalam suaLu llnakunaan hldup lLu ada sallna keLeraanLunaan anLara makhluk hldup
denaan bendaŴbenda vana Lldak hldup dan llnakunaannvaŦ keadaan semacam lLu dlsebuL ekoslsLemŦ
ualam suaLu ekoslsLemţ maslnaŴmaslna unsur vana ada harus dl[aaa kelesLarlan dan keselmbanaannvaŦ
ArLlnva Lldak boleh ada penarusakan Lerhadap salah saLu unsurŦ Sebab kalau salah saLu unsur dalam
ekoslsLem lLu rusakţ akan Llmbul keselarasan ekoslsLem aLau Ler[adl keLldak selmbanaan alam
llnakunaanŦ

Allah SW1 menclpLakan lanalL dan buml beserLa seaala lslnvaŦ 1elah dlLakdlrkan dan dlLenLukan bahwa
semua makhluk clpLaannva mempunva hubunaan Llmbal ballk dan berkeslnambunaanţ lLulah sunaLullahŦ
llrman Allah SW1 dalam suraL Ar 8ahman avaL 3Ŵ13ť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať º3Ŧ MaLaharl dan bulan (beredar) menuruL perhlLunaanŦ 6Ŧ uan LumbuhŴLumbuhan dan pohonŴ
pohonan keduaŴduanva Lunduk kepada nvaŦ 7Ŧ uan Allah Lelah menlnaalkan lanalL dan ula meleLakkan
neraca (keadllan)Ŧ 8Ŧ Supava kamu [anaan melampaul baLas LenLana neraca lLuŦ 9Ŧ uan Leaakkanlah
Llmbanaan lLu denaan adll dan [anaanlah kamu menauranal neraca lLuŦ 10Ŧ uan Allah Lelah meraLakan
buml unLuk makhluk(nva)Ŧ 11Ŧ ul buml lLu ada buahŴbuahan dan pohon kurma vana mempunval kelopak
mavana 12Ŧ uan bl[lŴbl[lan vana berkullL dan bunaaŴbunaa vana harum baunvaŦ 13Ŧ Maka nlkmaL 1uhan
kamu vana manakah vana kamu dusLakan?Ŧ" (CS Ar 8ahman ť 3Ŵ13)

AvaL dlaLas menaaambrkan bahwa alam semesLa vana Lerdlr darl berlbuŴrlbu aalakslţ dlanLaranva buml
klLa lnlţ semuanva mempunval hubunaan Llmbal ballk dan dava Larlk menarlk anLara saLu denaan
lalnnvaŦ 8ealLu pula apa vana ada dl planeL bumlŦ Llnakunaan vana ada dl dalamnva mempunval dava
Larlk menarlk dan hubunaan Llmbal ballkŦ

Apablla keselmbanaan dalam hubunaan Llmbal ballk lnl Leraanaau aklbaL salah saLu unsurnva ada vana
kuranaţ berubahţ aLau karena sebab laln maka malapeLaka dan bencana vana maha dahsvaL akan
Ler[adlŦ

Memellhara keselmbanaan Alam sebaaal ÞernvaLaan 8asa Svukur nlkmaL

Allah penclpLa alam semesLa Lelah menclpLakan manusla sebaaal makhluknva vana pallna mullaŦ Allah
[uaa vana Lelah menclpLakan alam semesLa lnlţ LeruLama buml unLuk kepenLlnaan manuslaŦ 8ahkan
Allah Lelah men[adlkan manusla sebaaal khallfah aLau penauasa bumlŦ uenaan demlklan sunaauh
banvak kenlkmaLan Allah vana Lelah dlanuarahkan kepada manuslaŦ Sebaaalmana LersebuL dalam flrman
Allah SW1ť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať º32Ŧ AllahŴlah vana Lelah menclpLakan lanalL dan buml dan menurunkan alr hu[an darl lanalLţ
kemudlan ula menaeluarkan denaan alr hu[an lLu berbaaal buahŴbuahan men[adl rezkl unLukmuŤ dan
ula Lelah menundukkan bahLera baalmu supava bahLera lLuţ berlavar dl lauLan denaan kehendakŴnvaţ
dan ula Lelah menundukkan (pula) baalmu sunaalŴsunaalŦ 33Ŧ uan ula Lelah menundukkan (pula) baalmu
maLaharl dan bulan vana Lerus menerus beredar (dalam orblLnva)Ť dan Lelah menundukkan baalmu
malam dan slanaŦ 34Ŧ uan ula Lelah memberlkan kepadamu (keperluanmu) dan seaala apa vana kamu
mohonkan kepadanvaŦ uan [lka kamu menahlLuna nlkmaL Allahţ Lldaklah dapaL kamu
menahlnaaakannvaŦ Sesunaauhnva manusla lLuţ sanaaL zallm dan sanaaL menalnakarl (nlkmaL Allah)Ŧ"
(CS lbrahlm ť 32Ŵ34)

8eLapa banvak nlkmaL Allah vuana Lelah dlberlkan kepada umaLmanusla vana dlLerlma oleh seLlap orana
dalam kehldupannvaŦ Seaala kelezaLan keLenLramanţ kebahaalanţ kesenanaan dan kenlkmaLan dalam
benLuk apapunŦ Pal lLu harus dlsvukurlŦ SeLlap musllm wa[lb bersvukur aLau berLerlma kaslh kepada
Allah sebaaalmana dlperlnLahkan dalam klLab sucl Al Cur'anť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať ºuan ulaŴlahţ Allah vana menundukkan lauLan (unLukmu)ţ aaar kamu dapaL memakan
darlpadanva daalna vana seaar (lkan)ţ dan kamu menaeluarkan darl lauLan lLu perhlasan vana kamu
pakalŤ dan kamu mellhaL bahLera berlavar padanvaţ dan supava kamu mencarl (keunLunaan) darl
karunlaŴnvaţ dan supava kamu bersvukurŦ" (CS An nahl ť 14)

Adapun cara bersvukur kepada Allah adalah sebaaal berlkuLŦ

1Ŧ uenaan llsanţ vaknl denaan memu[l Allah seLlap memperoleh kenlkmaLanŦ Caranva denaan
menaucapkan alhamdullllahl rabbll alamlnŦ
2Ŧ uenaan haLlţ vaknl denaan menaakul dan merasakan serLa menahavaLl nlkmaL Allah aLas karunla
vana Lelah dlberlkan
3Ŧ uenaan seluruh [lwa raaanvaţ vaknl denaan menaaLl dan men[alankan perlnLahnvaţ serLa men[auhl
laranaannvaŦ

uenaan bersvukur kepada Allahţ manusla akan selalu lnaaL kepadanvaţ sehlnaaa [lwanva men[adl berslhŦ
!lwa vana berslh karena menvadarl bahwa seaala kenlkmaLan lLu hanvalah karunla Allah semaLaŦ uenaan
demlklan dapaL menvadarl bahwa seaala kenlkmaLan lLu adalah bekal unLuk berlbadah keapda AllahŦ
Menaabdl dan menahambakan dlrl semaLaŴmaLa kepada AllahŦ ÞerhaLlkan flrman Allah berlkuLŦ (llhaL
CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať ºPal oranaŴorana vana berlmanţ makanlah dl anLara rezkl vana balkŴbalk vana kaml berlkan
kepadamu dan bersvukurlah kepada Allahţ [lka benarŴbenar kepadaŴnva kamu menvembahŦ" (CS Al
8aqarah ť 172)

2Ŧ Menvavanal 8lnaLana dan MerawaL 1umbuhŴLumbuhan

aŦ ÞenLlnanva blnaLana dan LumbuhŴLumbuhan baal kehldupan manusla

8lnaLana Lermasuk salah saLu makhluk Allah SW1Ŧ AnLara manusla dan blnaLana medasarŦ Manusla
mempunval akal plklran sedanakan blnaLana LldakŦ ulluar kepenLlnaan dan kemampuan akal plklran lLu
LerdapaL persamaan anLara manusla dan blnaLanaŦ SeperLl mlsalnvaţ kepenLlnaan unLuk makanţ mlnum
memperLahankan hldup dan keLurunannvaŦ

kenvaLaannva manusla sanaaL membuLuhkan keberadaan blnaLanaţ LeruLama blnaLana LernakŦ ulanLara
blnaLana LersebuLţ ada vana blsa dlmanfaaLkan unLuk membanLu menvelesalkan peker[aan manusla
seperLl memba[ak dan bercocok Lanamţ menarlk pedaLl dan memuaL baranaŴbaranaţ dlambll madunvaţ
dlperah susunvaţ dlsembellh unLuk dlmakan daalnanva sebaaal pelenakap menu dan menambah alzl
makananŦ Selaln lLuţ blnaLana Lernak [uaa mempunval nllal Lambah dalam seal ekonoml maupun seal
penahldupanŦ

Sudah selavaknva klLa memellhara dan menvavanal blnaLanaŦ SuaLu hal vana Lldak wa[ar apablla klLa
memanfaaLkan Lenaaa blnaLanaţ LeLapl Lldak mau memberl makan dan merawaLnvaŦ Seorana peLernak
buruna puvuh umpamanvaţ Lldak akan mendapaL hasll vana balkţ apablla buruna puvuh lLu Lldak
dlpellhara denaan balkŦ

Coba renunakan lkan vana berada dllauLŦ 8ermacamŴmacam warnanvaţ enak unLuk dlmakanŦ Ada vana
dlaunakan unLuk mlnvakţ hlasanţ obaLţ LeraanLuna pada keLerampllan manusla dalam menaolah lkan
vana beraneka raaam lLuŦ Sapl dan domba mlsalnvaţ susunva dapaL dlmlnum dan menveaarkan dan
menauaLkan badan manuslaŦ kullLnva dapaL dlaunakan sebaaal bahan sepaLu dan sandalŦ 8ulunva dapaL
dlaunakan unLuk pakalanţ sedana daalnanva enak unLuk dlmakanŦ

8lnaLanaŴblnaLana lLu dapaL dlambll manfaaLnva sesual denaan slera dan keLerampllan manusla dldalam
menaaunakannvaŦ ÞerkuLuL dapaL dlpellharaţ dan suaranva blsa membuaL haLl manusla aemblra dan
senanaŦ Sehlnaaa perkuLuL vana kecll lLu haraanva raLusan rlbu ruplah malah kadanaŴkadana samapl
[uLaan ruplahŦ

1umbuhŴLumbuhan [uaa Lldak kalah penLlna baal manusla dalam menun[ana hldup dan kehldupannvaţ
mlsalnmva sebaaal berlkuLť

1Ŧ Ckslaen merupakan kebuLuhan vana sanaaL pokok dalam kehldupan manuslaŦ Þada slsLem
pernapasan manuslaţ vana dlbuLuhkan adalah okslaenŦ Manusla akan maLl lemas apablla kekuranaan
okslaen LersebuLŦ Þersedlaan okslaen vana LerdapaL dludara dlsekellllna klLa blsa Ler[amln
keselmbanaannva apablla Ler[amln pulapopulasl LumbuhŴLumbuhan vana adaŦ karena okslaen
dlkeluarkan oleh LumbuhŴLumbuhan pada saaL LumbuhŴLumbuhna lLu melakukan foLoslnLesls
2Ŧ Þohon dan LumbuhŴLumbuhan vana lebaL dapaL men[amln adanva persedlan alr dalam Lanah aaar
Lldak Lerus menaallr Lanpa ada LempaL penampunaannvaŦ Þersedlan alr dalam Lanah oleh akarŴakar
pohon dan LumbuhŴLumbuhanţ blsa men[adl maLa alrŦ MaLa alr lLu menaalrl areal perLanlan dan
perkebunanţ unLuk menun[ana kebuLuhan bahan makanan pokok manuslaŦ

Þohon dan LumbuhŴLumbuhan vana lebaL men[amln Lldak akan Ler[adl ban[lr vana blsa merusak
llnakunaan kehldupan manuslaŦ uarl LumbuhŴLumbuhan pula blsa dlperoleh vlLamln nabaLl vana sanaaL
dlbuLuhkan oleh selŴsel Lubuh manuslaŦ 1umbuhŴLumbuhan dapaL dlbuaL bahan obaLŴobaLan vana
menanakal manusla darl seranaan berbaaal penvaklLţ dan menvembuhkannva aLas kuasa dan lzln darl
Allah SW1Ŧ

Cleh karena lLuţ sudah sepanLasnva blla manusla memellhara dan melesLarlkan LumbuhŴLumbuhanŦ
ulanLara LumbuhŴLumbuhan ada vana blsa dlmakan dan ada vana LldakŦ ÞerawaLan Lerhadap LumbuhŴ
Lumbuhan vana dlmakan aaak berbeda denaan Lumbuh0Lumbuhan lalnnvaŦ Ada dlanLaranva vana
memerlukan alrţ pupukţ obaL hamaţ dan sebaaalnvaŦ Memana cara merawaL dan apa vana dlperlukan
LumbuhŴLumbuhan lLu Lldak samaŦ klLa pun harus mempela[arl dan memperhaLlkan cara pemellharaan
maslnaŴmaslna aaar dapaL dlambll manfaaLnvaŦ

Manusla dlclpLakan Allah sebaaal khallfah dl muka buml vana seharusnva memellhara dan menaaLur
dunla lnl sesual denaan LunLunan aaamaŦ Sehlnaaa dapaL hldup lavak sebaaal manuslaţ [anaanlah
berbuaL kerusakan dlmuka buml karena lLu Lermasuk perbuaLan vana Lldak dlsukal oleh AllahŦ SeperLl
dalam flrmannva vana berbunvlť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať dan carllah pada apa vana Lelah dlanuaerahkan Allah kepadamu (kebahaalaan) neaerl akhlraLţ
dan [anaanlah kamu melupakan bahaalanmu darl (kenlkmaLan) dunlawl dan berbuaL balklah (kepada
orana laln) sebaaalmana Allah Lelah berbuaL balkţ kepadamuţ dan [anaanlah kamu berbuaL kerusakan dl
(muka) bumlŦ Sesunaauhnva Allah Lldak menvukal oranaŴorana vana berbuaL kerusakanŦ (CS Al Cashash
ť 77)

bŦ Cara menvavanal blnaLana dan LumbuhŴLumbuhan

Manusla wa[lb memellhara blnaLana dan LumbuhŴLumbuhan denaan balkŦ 1erhadap blnaLana Lernak
manusla harus memellharaţ memberl makan dan mlnumţ me[aaa kondlsl dan llnakunaan serLa
kebuLuhan hldupnvaŦ uenaan demlklan manusla dapaL memanfaaLkannva unLuk kepenLlnaannva
sendlrlŦ kesemuanva harus dllakukan denaan sebalkŴbalknvaŦ Pal lnl pernah dlconLohkan oleh nabl
Muhammad SAW keLlka bellau melewaLl suaLu daerahŦ 8ellau mellhaL ada oranaŴorana vana berdlrl
dlaLas punaauna hewanŴhewan merekaŦ LanLas bellau menasehaLl supava menaendaral hewan lLu
denaan balk dan menlnaaalkannva denaan balk pulaŦ

1erhadap blnaLana llarţ manusal berkewa[lban men[aaa hablLaLnva aaar Lldak punahŦ 8erusaha aaar
Lldak merusak llnakunaan LempaL blnaLanaŴblnaLana llar lLu hldup dan berkembana blakŦ Menausahakan
aaar [enls blnaLana lnlţ LeruLama [enls blnaLana buasţ Lldak menaaanaau Lerhadap llnakunaan kehldupan
manuslaţ bahkan banvak dlklsahkan dalam alqur'an banvak blnaLana buas vana memberlkan manfaaL
mlsalkan lebah vana blsa dlambll madunva Allah berflrmanť (llhaL CSŦCnllne dl aooale)

ArLlnvať 68Ŧ dan 1uhanmu mewahvukan kepada lebahť º8uaLlah saranaŴsarana dl buklLŴbuklLţ dl pohonŴ
pohon kavuţ dan dl LempaLŴLempaL vana dlblkln manusla"ţ 69Ŧ kemudlan makanlah darl LlapŴLlap
(macam) buahŴbuahan dan Lempuhlah [alan 1uhanmu vana Lelah dlmudahkan (baalmu)Ŧ darl peruL lebah
lLu ke luar mlnuman (madu) vana bermacamŴmacam warnanvaţ dl dalamnva LerdapaL obaL vana
menvembuhkan baal manuslaŦ Sesunaauhnva pada vana demlklan lLu benarŴbenar LerdapaL Landa
(kebesaran 1uhan) baal oranaŴorana vana memlklrkanŦ (CS An nahl ť 68 Ŷ 69)

1erhadap LumbuhŴLumbuhanţ manusla wa[lb memellhara kelesLarlanţ keberadaanţ
menaembanablakkannvaŦ khususnva Lanaman perLanlan dan Lanaman panaan serLa Lanaman lunak
lalnnvaŦ Lahan LempaL bercocok Lanam perlu dlolah denaan balkţ dlpupukl dan dlslanalţ dl[auhkan darl
hamaŦ Menauslr hama denaan memberlkan obaL anLl hama sehlnaaa dapaL menlnakaLkan hasll dan
dapaL mencukupl kebuLuhan panaanŦ

unLuk Lanaman kerasţ lahan vana dlaunakan harus dlberslhkan darl Lanaman dan Lumbuhan laln vana
blsa menaaanaau perkembanaannvaŦ Memberlkan pupuk vana dapaL menun[ana perLumbuhan
Lanaman keras LersebuLŦ Þada umumnva Lanaman keras dlLanam pada lahan perkebunanŦ

1anaman dan LumbuhŴLumbuhan huLan harus dl[aaa kelesLarlannva dan Lldak dlrusak unLuk kepenLlnaan
prlbadl dan sesaaLŦ Þerusakan huLan dapa menaaklbaLkan ban[lr dan Lanah lonasorŦ

LaLlhan ť

AŦ Þlllh saLu [awaban vana pallna LepaL darl pernvaLaan dl bawah lnl!

1Ŧ Seseorana vana memllkl slfaL husnuzhan berarLl la memllkl slfaL ŧ

1Ŧ Lercela
2Ŧ balk haLl
3Ŧ Lerpu[l
4Ŧ akhlakul karlmah
3Ŧ buruk sanaka

2Ŧ Lawan darl slpaL Pusnuzzan lalahŧŦŦ

aŦ Lercela

bŦ balk haLl

cŦ Lerpu[l

dŦ akhlakul karlmah

eŦ buruk sanaka

3Ŧ SebalkŴbalk orana mukmln adalah orana vana ŧ

1Ŧ balk badannva
2Ŧ balkperanaalnva
3Ŧ balk ucapannva
4Ŧ balk haLlnva
3Ŧ balk akhlaknva

4Ŧ MenuruL 8asulullah SAW orana vana kuaL adalah kuaL ŧ

aŦ flslknva

bŦ menahan emoslnva

cŦ menahan nafsunva

dŦ menahan amarahnva

eŦ menahan kanLuknva

3Ŧ Allah akan memberlkan cobaan kepada manusla berupaŧ

1Ŧ keLakuLan
2Ŧ kesenanaan
3Ŧ keberunLunaan
4Ŧ kelndahan
3Ŧ kenlkmaLan

8A8 3 SLMLS1L8 1

SuM8L8ŴSuM8L8 PukuM lSLAM
kaLaŴkaLa sumber dalam hukum lslam merupakan Ler[emah darl kaLa mashadlr vana berarLl wadah
dlLemukannva dan dlLlmbanva norma hukumŦ Sumber hukum lslam vana uLama adalah Al Cur'an dan
sunahŦ Selaln menaaunakan kaLa sumberţ [uaa dlaunakan kaLa dalll vana berarLl keLeranaan vana
dl[adlkan bukLl aLau alasan suaLu kebenaranŦ Selaln lLuţ l[Llhadţ l[ma'ţ dan qlvas [uaa merupakan sumber
hukum karena sebaaal alaL banLu unLuk sampal kepada hukumŴhukum vana dlkanduna oleh Al Cur'an
dan sunah 8asulullah SAW
Secara sederhana hukum adalah ºseperanakaL peraLuran LenLana Llnakah laku manusla vana dlakul
sekelompok masvarakaLŤ dlsusun oranaŴorana vana dlberl wewenana oleh masvarakaL lLuŤ berlaku
menalkaLţ unLuk seluruh anaaoLanva"Ŧ 8lla deflnlsl lnl dlkalLkan denaan lslam aLau svara' maka hukum
lslam berarLlť ºseperanakaL peraLuran bedasarkan wahvu Allah SW1 dan sunah 8asulullah SAW LenLana
Llnakah laku manusla vana dlkenal hukum (mukallaf) vana dlakul dan dlvaklnl menalkaL semua vana
beraaama lslam"Ŧ Maksud kaLa ºseperanakaL peraLuran" dlslnl adalah peraLuran vana dlrumuskan secara
rlncl dan mempunval kekuaLan vana menalkaLţ balk dl dunla maupun dl akhlraLŦ


AŦ Al Cur'an

Al Cur'an berlsl wahvuŴwahvu darl Allah SW1 vana dlLurunkan secara beranasurŴanasur (muLawaLLlr)
kepada nabl Muhammad SAW melalul malalkaL !lbrllŦ Al Cur'an dlawall denaan suraL Al laLlhahţ dlakhlrl
denaan suraL An nasŦ Membaca Al Cur'an merupakan lbadahŦ

Al Cur'an merupakan sumber hukum lslam vana uLamaŦ SeLlap musllm berkewa[lban unLuk berpeaana
Leauh kepada hukumŴhukum vana LerdapaL dl dalamnva aaar men[adl manusla vana LaaL kepada Allah
SW1ţ valLu mennalkuLl seaala perlnLah Allah dan men[auhl seaala larananannva
Al Cur'an memuaL berbaaal pedoman dasar baal kehldupan umaL manuslaŦ
aŦ 1unLunan vana berkalLan denaan kelmanan/akldahţ valLu keLeLapan vanLa berkalLan denaan lman
kepada Allah SW1ţ malalkaLŴmalalkaLţ klLabŴklLabţ rasulŴrasulţ harl akhlrţ serLa qadha dan qadar
bŦ 1unLunan vana berkalLan denaan akhlakţ valLu a[aran aaar orana musllm memllkl budl pekerLl vana
balk serLa eLlka kehldupanŦ
cŦ 1unLunan vana berkalLan denaan lbadahţ vaknl shalaLţ puasaţ zakaL dan ha[lŦ
dŦ 1unLunan vana berkalLan denaan amal perbuaLan manusla dalam masvarakaL

lsl kandunaan Al Cur'an

lsl kandunaan Al Cur'an dlllhaL darl seal kuanLlLas dan kuallLasŦ

1Ŧ Seal kuanLlLas

Al Curan Lerdlrl darl 30 !uzţ 114 suraLţ 6Ŧ236 avaLţ 323Ŧ013 huruf dan 77Ŧ439 kosa kaLa
2Ŧ Seal kuallLas
lsl pokok Al Cur'an (dlLln[au darl seal hukum) Lerbaal men[adl 3 (Llaa) baalanť
aŦ Pukum vana berkalLan denaan lbadahť hukum vana menaaLur hubunaan rohanlvah denaan Allah SW1
dan hal Ŷ hal laln vana berkalLan denaan kelmananŦ llmu vana mempela[arlnva dlsebuL llmu 1auhld aLau
llmu kalam
bŦ Pukum vana berhubunaan denaan Amallvah vana menaaLur hubunaan denaan Allahţ denaan sesama
dan alam seklLarŦ Pukum lnl Lercermln dalam 8ukun lslam dan dlsebuL hukum svarlaLŦ llmu vana
mempela[arlnva dlsebuL llmu llqlh
cŦ Pukum vana berkalLan dnaan akhlakŦ ?aknl LunLuLan aaar seLlap musllm memlllkl slfaL Ŷ slfaL mulla
sekallaus men[auhl perllaku Ŷ perllaku LercelaŦ

8lla dlLln[au darl Pukum Svara Lerbaal men[adl dua kelompokť

aŦ Pukum vana berkalLan denaan amal lbadah seperLl shalaLţ puasaţ zakaLţ ha[lţ nadzarţ sumpah dan
sebaaalnva vana berkalLan denaan hubunaan manusla denaan LuhannvaŦ
bŦ Pukum vana berkalLan denaan amal kemasvarakaLan (muamalah) seperLl per[an[lan per[an[lanţ
hukuman (pldana)ţ perekonomlanţ pendldlkanţ perkawlnan dan laln sebaaalnvaŦ
Pukum vana berkalLan denaan muamalah mellpuLlť
1Ŧ Pukum vana berkalLan denaan kehldupan manusla dalam berkeluaraaţ valLu perkawlnan dan warlsan
2Ŧ Pukum vana berkalLan denaan per[an[lanţ valLu vana berhubunaan denaan [ual bell (perdaaanaan)ţ
aadalŴmenaaadalţ perkonaslan dan lalnŴlalnŦ Maksud uLamanva aaar hak seLlap orana dapaL Lerpellhara
denaan LerLlb
3Ŧ Pukum vana berkalLan denaan auaaL menaauaaLţ valLu vana berhubunaan denaan kepuLusanţ
persakslan dan sumpah
4Ŧ Pukum vana berkalLan denaan [lnavaLţ valLu vana berhubunaan denaan peneLapan hukum aLas
pelanaaaran pembunuhan dan krlmlnallLas
3Ŧ Pukum vana berkalLan denaan hubunaan anLar aaamaţ valLu hubunaan anLar kekuasan lslam denaan
nonŴlslam sehlnaaa Lercpal kedamalan dan kese[ahLeraanŦ
6Ŧ Pukum vana berkalLan denaan baLasan pemlllkan harLa bendaţ seperLl zakaLţ lnfaq dan sedekahŦ

keLeLapan hukum vana LerdapaL dalam Al Cur'an ada vana rlncl dan ada vana aarls besarŦ AvaL ahkam
(hukum) vana rlncl umumnva berhubunaan denaan masalah lbadahţ kekeluaraaan dan warlsanŦ Þada
baalan lnl banvak hukum berslfaL La'abud (dalam ranaka lbadah kepada Allah SW1)ţ namun Lldak
LerLuLup peluana baal akal unLuk memahamlnva sesual denaan perubahan zamanŦ Sedanakan avaL
ahkam (hukum) vana berslfaL aarls besarţ umumnva berkalLan denaan muamalahţ seperLl
perekonomlanţ keLaLa neaaraanţ undanaŴundana sebaaalnvaŦ AvaLŴavaL Al Cur'an vana berkalLan
denaan masalah lnl hanva berupa kaldahŴkaldah umumţ bahkan serlnakall hanva dlsebuLkan nllalŴ
nllalnvaţ aaar dapaL dlLafslrkan sesual denaan perkembanaan zamanŦ
Selaln avaLŴavaL Al Cur'an vana berkalLan denaan hukumţ ada [uaa vana berkalLan denaan masalah
dakwahţ nasehaLţ Lamsllţ klsah se[arah dan lalnŴlalnnvaŦ AvaL vana berkalLan denaan masalahŴmasalah
LersebuL [umlahnva banvak sekallŦ

8Ŧ PadlLs

PadlLs merupakan seaala Llnakah laku nabl Muhammad SAW balk berupa perkaLaanţ perbuaLanţ
maupun keLeLapan (Laqrlr)Ŧ PadlLs merupakan sumber hukum lslam vana kedua seLelah Al Cur'anŦ Allah
SW1 Lelah mewa[lbkan unLuk menaaLl hukumŴhukum dan perbuaLanŴperbuaLan vana dlsampalkan oleh
nabl Muhammad SAW dalam hadlLsnvaŦ Pal lnl se[alan denaan flrman Allah SW1ť (llhaL AlŴCur'an onllnes
dl aooale)

ArLlnvať º ŧ Apa vana dlberlkan 8asul kepadamu maka Lerlmalah dlaţ dan apa vana dllarananva baalmu
maka Llnaaalkanlahţ ŧ" (CS Al Pasvr ť 7)

ÞerlnLah meneladanl 8asulullah SAW lnl dlsebabkan seluruh perllaku nabl Muhammad SAW
menaanduna nllalŴnllal luhur dan merupakan cermlnan akhlak mullaŦ Apablla seseorana blsa
meneladanlnva maka akan mulla pula slkap dan perbuLannvaŦ Pal LersebuL dlkarenakan 8asulullah SAW
memllkl akhlak dan budl pekerLl vana sanaaL mullaŦ PadlLs sebaaal sumber hukum lslam vana keduaţ
[uaa dlnvaLakan oleh 8asulullah SAWť
´ ƌ´ ƍ »´ ´- · .- ~ ' ' ~ »´ Ǝ´ŝ ~ ~ ƍ ' ~ + Ƈ . ¹ '·´ ¹ - ƍ ' ~ Ƈ ' -' Ǝ ´ -' · ´ Ɗŝ -´ ~ · ¹·´ ~ ( - ' ·»' ~- ' ~=¹ )
ArLlnvať ºAku Llnaaalkan dua perkara unLukmu sekllanţ kallan Lldak akan sesaL selama kallan
berpeaanaan kepada keduanvaţ valLu klLab Allah dan sunah rasulnva"Ŧ (P8 lmam Mallk)

PadlLs merupakan sumber hukum lslam vana kedua memllkl kedua funasl sebaaal berlkuLŦ
MemperkuaL hukumŴhukum vana Lelah dlLenLukan oleh Al Cur'anţ sehlnaaa kedunva (Al Cur'an dan
PadlLs) men[adl sumber hukum unLuk saLu hal vana samaŦ Mlsalnva Allah SW1 dldalam Al Cur'an
meneaaskan unLuk men[auhl perkaLaan dusLaţ sebaaalmana dlLeLapkan dalam flrmannva ť (llhaL AlŴ
Cur'an onllnes dl aooale)

ArLlnvať ºŧ!auhllah perbuaLan dusLaŧ" (CS Al Pa[[ ť 30)
AvaL dlaLas [uaa dlperkuaL oleh hadlLsŴhadlLs vana [uaa berlsl laranaan berdusLaŦ

1Ŧ Memberlkan rlnclan dan pen[elasan Lerhadap avaLŴavaL Al Cur'an vana maslh berslfaL umumŦ
Mlsalnvaţ avaL Al Cur'an vana memerlnLahkan shalaLţ membavar zakaLţ dan menunalkan lbadah ha[lţ
semuanva berslfaL aarls besarŦ SeperLl Lldak men[elaskan [umlah rakaaL dan baaalmana cara
melaksanakan shalaLţ Lldak merlncl baLas mulal wa[lb zakaLţ Lldak memarkan caraŴcara melaksanakan
ha[lŦ 8lnclan semua lLu Lelah dl[elaskan oelh rasullah SAW dalam hadlLsnvaŦ ConLoh lalnţ dalam Al Cur'an
Allah SW1 menaharamkan banakalţ darah dan daalna bablŦ llrman Allah sebaaal berlkuLť (llhaL AlŴCur'an
onllnes dl aooale)
ArLlnvať ºulharamkan baalmu banakalţ darahţdan daalna bablŧ" (CS Al Maldah ť 3)

ualam avaL LersebuLţ banakal lLu haram dlmakanţ LeLap Lldak dlkecuallkan banakal mana vana boleh
dlmakanŦ kemudlan daLanalah hadlLs men[elaskan bahwa ada banakal vana boleh dlmakanţ vaknl
banakal lkan dan belalanaŦ Sabda 8asulullah SAWť
ƌŝ ¹ =´ ' ' - ¹ .' Ǝ Ǝ- ~ · .' ~ ~ţ 'ŝ ~' · .' Ǝ Ǝ- ~¹' ť ´ Ƌ·´ =¹' ´ ~' =¹' ·ţ 'ŝ ~ ' ·
.' ~ŝ ~¹' ť ´ ~ ƈ ´¹' · .' = =¹' · ( - ' ·.Ƈ ' ·=' ~¹ ' · »´' =¹ ' )
ArLlnvať ºulhalalkan baal klLa dua macam banakal dan dua macam darahŦ Adapun dua macam banakal
adalah lkan dan belalalnaţ sedanakan dua macam darah adalah haLl dan llmpaŧ" (P8 lbnu Ma[[ah)
2Ŧ MeneLapkan hukum aLau aLuranŴaLuran vana Lldak dldapaLl dalam Al Cur'anŦ Mlsalnvaţ cara
menvuclkan be[ana vana dl[llaL an[lnaţ denaan membasuhnva Lu[uh kallţ salah saLunva dlcampur denaan
Lanahţ sebaaalmana sabda 8asulullah SAWť
´ ·´ +´ = -' - ' »´ ´ ~ = ' ' ~ ' · ¹ · ·- · ´ Ɔ¹ ´¹' . ' . ~·´ - ·ƈ ~ Ƌ'ŝ ~ ŝ . + ¹· ' -' ´ Ǝ¹' Ƈ ( - ' ·»¹ ~~ · ~~ =- · ·ƈ - ~·' ~ · .- + - ƈ¹ ' )

ArLlnvať ºMennvuclkan be[anamu vana dl[llaL an[lna adlah denaan cara membasuh sebanvak Lu[uh kall
salah saLunva dlcampur denaan Lanah" (P8 Musllmţ Ahmadţ Abu uaudţ dan 8alhaql)

PadlLs menuruL slfaLnva mempunval klaslflkasl sebaaal berlkuLť
1Ŧ PadlLs Shohlhţ adalah hadlLs vana dlrlwavaLkan oleh 8awl vana adllţ sempurna lnaaLanţ sanadnva
bersambunaţ Lldak ber lllaLţ dan Lldak [anaaalŦ lllaL hadlLs vana dlmaksud adalah suaLu penvaklL vana
samarŴsamar vana dapaL menodal keshohehan suaLu hadlLs
2Ŧ PadlLs Makbulţ adalah hadlLsŴhadlLs vana mempunval slfaLŴslfaL vana dapaL dlLerlma sebaaal Pu[[ahŦ
?ana Lermasuk PadlLs Makbul adalah PadlLs Shohlh dan PadlLs Pasan
3Ŧ PadlLs Pasanţ adalah hadlLs vana dlrlwavaLkan oleh rawl vana adllţ Lapl Lldak bealLu kuaL lnaaLannva
(hafalannva)ţ bersambuna sanadnvaţ dan Lldak LerdapaL lllaL dan ke[anaaalan pada maLannvaŦ PadlLs
Pasan Lermasuk hadlLs vana makbul blasanva dlbuaL hu[[ah unLuk sesuaLu hal vana Lldak Lerlalu beraL
aLau Lldak Lerlalu penLlna
4Ŧ PadlLs uholfţ adalah hadlLs vana kehllanaan saLu svaraL aLau leblh svaraLŴsvaraL hadlLs shohlh aLau
hadlLs hasanŦ PadlLs dholf banvak macam raaamnva dan mempunval perbedaan dera[aL saLu sama lalnţ
dlsebabkan banvak aLau sedlklLnva svaraLŴsvaraL hadlLs shohlh aLau hasan vana Lldak dlpenuhl

Adapun svaraLŴsvaraL suaLu hadlLs dlkaLakan hadlLs vana shohlhţ valLuť
1Ŧ 8awlnva berslfaL adll
2Ŧ Sempurna lnaaLan
3Ŧ Sanadnva Lldak LerpuLus
4Ŧ PadlLs lLu Lldak berllaLţ dan
3Ŧ PadlLs lLu Lldak [anaaal

CŦ l[Llhad

l[Llhad lalah berusaha denaan sunaauhŴsunaauh unLuk memecahkan suaLu masalah vana Lldak ada
keLeLapannvaţ balk dalam Al Cur'an maupun PadlLsţ denaan menaaunkan akal plklran vana sehaL dan
[ernlhţ serLa berpedoman kepada caraŴcara meneLapkan hukumŴhukumvana Lelah dlLenLukanŦ Pasll
l[Llhad dapaL dl[adlkan sumber hukum vana keLlaaŦ Pasll lnl berdasarkan dlaloa nabl Muhammad SAW
denaan sahabaL vana bernama muadz bln [abalţ keLlka Muadz dluLus ke neaerl ?amanŦ nabl SAWţ
berLanva kepada Muadzţ" baaalmana kamu akan meneLapkan hukum kalau dlhadapkan pada saLu
masalah vana memerlukan peneLapan hukum?"ţ muadz men[awabţ ºSava akan meneLapkan
hukumdenaan Al Cur'anţ 8asul berLanva laalţ ºSeandalnva Lldak dlLemukan keLeLapannva dl dalam Al
Cur'an?" Muadz men[awabţ ºSava akan LeLapkan denaan PadlLs"Ŧ 8asul berLanva laalţ ºseandalnva Lldak
enakau Lemukan keLeLapannva dalam Al Cur'an dan PadlLs"ţ Muadz men[awab" sava akan berl[Llhad
denaan pendapaL sava sendlrl" kemudlanţ 8asulullah SAW menepukŴnepukkan bahu Muadz bl !abalţ
Landa seLu[uŦ klsah menaenal Muadz lnl mena[dlkan l[Llhad sebaaal dalll dalam meneLapkan hukum
lslam seLelah Al Cur'an dan hadlLsŦ
unLuk melakukan l[Llhad (mu[Lahld) harus memenuhl bebrapa svaraL berlkuL lnlť
1Ŧ menaeLahul lsl Al Cur'an dan PadlLsţ LeruLama vana bersanakuLan denaan hukum
2Ŧ memahaml bahasa arab denaan seaala kelenakapannva unLuk menafslrkan Al Cur'an dan hadlLs
3Ŧ menaeLahul soalŴsoal l[ma
4Ŧ menauasal llmu ushul flqlh dan kaldahŴkaldah flqlh vana luasŦ

lslam menaharaal l[Llhadţ mesklpun hasllnva salahţ selama l[Llhad lLu dllakukan sesual denaan
persvaraLan vana Lelah dlLenLukanŦ ualam hubunaan lnl 8asulullah SAW bersabdať
' ~ ' » ´ = » ´' =¹' ~ + Ǝ=' · ŝ »´ ` -' - ' ´ · ¹ · .' = ' · ' ~ ' » ´ = ~ + Ǝ=' · ŝ »´ ` ƀ == ' ´ · ¹ · ´= ' ( - ' ·.' =ƈ¹ ' · »¹ ~~ )
ArLlnvať ºApablla seorana haklm dalam memuLuskan perkara melakukan l[Llhad dan LernvaLa hasll
l[Llhadnva benarţ maka la memperoleh dua pahala dan apablla seorana haklm dalam memuLuskan
perkara la melakukan l[Llhad dan LernvaLa hasll l[Llhadnva salahţ maka la memperoleh saLu pahalaŦ" (P8
8ukharl dan Musllm)

lslam bukan sa[a membolehkan adanva perbedaan pendapaL sebaaal hasll l[Llhadţ LeLapl [uaa
meneaaskan bahwa adanva beda pendapaL LersebuL [usLru akan membawa rahmaL dan kelapanaan baal
umaL manuslaŦ ualam hal lnl 8asulullah SAW bersabdať
ļ ` Ǝ= ' - . Ǝŝ ~´ ' ´Ɗ ~= (- ' ·- - .~ - ~ ¹ ' )
ArLlnvať "ŧ Þerbedaan pendapaL dl anLara umaLku akan membawa rahmaL" (P8 nashr Al muqaddas)

ualam berl[Llhad seseorana dapaL menmpuhnva denaan cara l[ma' dan qlvasŦ l[ma' adalah keseżakaLan
darl seluruh lmam mu[Lahld dan oranaŴorana musllm pada suaLu masa darl beberapa masa seLelah
wafaL 8asulullah SAWŦ 8erpeaana kepada hasll l[ma' dlperbolehkanţ bahkan men[adl keharusanŦ ualllnva
dlpahaml darl flrman Allah SW1ť (llhaL AlŴCur'an onllnes dl aooale)
ArLlnvať ºPal oranaŴoran vana berlmanţ LaaLllah Allah dan rasuknva dan ulll amrl dlanLara kamuŧŦ" (CS
An nlsa ť 39)

ualam avaL lnl ada peLun[uk unLuk LaaL kepada orana vana mempunval kekuasaan dlbldananvaţ seperLl
pemlmpln pemerlnLahanţ Lermasuk lmam mu[LahldŦ uenaan demlklanţ l[ma' ulam dapaL men[adl salah
saLu sumber hukum lslamŦ ConLoh l[am' lalah menaumpulkan Lullsan wahvu vana berserakanţ kemudlan
membukukannva men[adl mushaf Al Cur'anţ seperLl sekarana lnl
Clvas (analoal) adalah menahubunakan suaLu ke[adlan vana Lldak ada hukumnva denaan ke[adlan laln
vana sudah ada hukumnva karena anLara keduanva LerdapaL persamaan lllaL aLau sebabŴsebabnvaŦ
ConLohnvaţ menaharamkan mlnuman kerasţ seperLl blr dan wlsklŦ Paramnva mlnuman keras lnl
dlqlvaskan denaan khamar vana dlsebuL dalam Al Cur'an karena anLara keduanva LerdapaL persamaan
lllaL (alasan)ţ valLu samaŴsama memabukkanŦ !adlţ walaupun blr Lldak ada keLeLapan hukmnva dalam Al
Cur'an aLau hadlLs LeLap dlharamkan karena menaanduna persamaan denaan khamar vana ada
hukumnva dalam Al Cur'anŦ
Sebelum menaambll kepuLusan denaan menaaunakan qlvas maka ada balknva menaeLahul 8ukun Clvasţ
valLuť
1Ŧ uasar (dalll)
2Ŧ Masalah vana akan dlqlvaskan
3Ŧ Pukum vana LerdapaL pada dalll
4Ŧ kesamaan sebab/alasan anLara dalll dan masalah vana dlqlvaskan

8enLuk l[Llhad vana laln

ĸ lsLlhsan/lsLlslahţ valLu menLapkan hukum suaLu perbuaLan vana Lldak dl[elaskan secara konareL dalam
Al Cur'an dan hadlLs vana dldasarkan aLas kepenLlnaan umum aLau kemashlahaLan umum aLau unuLk
kepenLlnaan keadllan
ĸ lsLlshabţ valLu meneruskan berlakunva suaLu hukum vana Lelah ada dan Lelah dlLeLapkan suaLu dalllţ
sampal ada dalll laln vana menaubah kedudukan darl hukum LersebuL
ĸ lsLldlalţ valLu meneLapkan suaLu hukum perbuaLan vana Lldak dlsebuLkan secara konakreL dalam Al
Cur'an dan hadlLs denaan dldasarkan karena Lelah men[adl adaL lsLladaL aLau keblasaan masvarakaL
seLempaLŦ 1ermasuk dalam hal lnl lalah hukumŴhukum aaama vana dlwahvukan sebelum lslamŦ AdaL
lsLladaL dan hukum aaama sebelum lslam blsa dlakul aLau dlbenarkan oleh lslam asalkan Lldak
berLenLanaan denaan a[aran Al Cur'an dan hadlLs
ĸ Maslahah mursalahţ lalah maslahah vana sesual denaan maksud svarak vana Lldak dlperoeh darl
penaa[aran dalll secara lanasuna dan [elas darl maslahah lLuŦ ConLohnva seperLl menaharuskan seorana
Lukana menaaanLl aLau membavar kerualan pada pemlllk baranaţ karena kerusakan dlluar kesepakaLan
vana Lelah dlLeLapkanŦ
ĸ Al 'urfţ lalah urursan vana dlsepakaLl oelh seaolonaan manusla dalam perkembanaan hldupnva
ĸ Zara'lţ lalah peker[aanŴpeker[aan vana men[adl [alan unLuk mencapal mashlahah aLau unLuk
menahllanakan mudaraLŦ

uŦ Þembaalan Pukum dalam lslam

Pukum dalam lslam ada llma valLuť
aŦ Wa[lbţ valLu perlnLah vana harus dlker[akanŦ !lka perlnLah LersebuL dlpaLuhl (dlker[akan)ţ maka vana
mebaer[akannva akan mendapaL pahalaţ [lka Lldak dlker[akan maka la akan berdosa
bŦ Sunahţ valLu an[uranŦ !lka dlker[akan dapaL pahalaţ [lka Lldak dlker[akan Lldak berdosa
cŦ Paramţ valLu laranaan kerasŦ kalau dlker[akan berdosa [lka Lldak dlker[akan aLau dlLlnaaalkan
mendapaL pahalaţ sebaaalman dl[elaskan oleh nabl Muhammad SAW dalam sebuah hadlLsnva vana
arLlnvať
!auhllah seaala vana haram nlscava kamu men[adl orana vana pallna berlbadahŦ 8elalah denaan
pembaalan (rezekl) Allah kepadamu nlscava kamu men[adl orana pallna kavaŦ 8erperllakulah vana balk
kepada LeLanaaamu nlscava kamu Lermasuk orana mukmlnŦ ClnLallah orana laln pada halŴhal vana kamu
clnLal baal dlrlmu sendlrl nlscava kamu Leraolona musllmţ dan [anaanlah Lerlalu banvak LerLawaŦ
Sesunaauhnva Lerlalu banvak LerLawa lLu memaLlkan haLlŦ (P8Ŧ Ahmad dan 1lrmldzl)
dŦ Makruhţ valLu laranaan vana Lldak kerasŦ kalau dllanaaar Lldak dlhukum (Lldak berdosa)ţ dan [lka
dlLlnaaalkan dlberl pahala
eŦ Mubahţ valLu sesuaLu vana boleh dlker[akan dan boleh pula dlLlnaaalkanŦ kalau dlker[akan Lldak
berdosaţ bealLu [uaa kalau dlLlnaaalkanŦ

ualll flqlh adalah Al Cur'anţ hadlLsţ l[ma' mu[Lahldln dan qlvasŦ Sebaalan ulama menambahkan valLu
lsLlhsanţ lsLldlalţ 'urf dan lsLlshabŦ

PukumŴhukum lLu dlLln[au darl penaambllannva Lerdlrl aLas empaL macamŦ
1Ŧ Pukum vana dlambll darl nash vana Leaasţ vaknl adanva dan maksudnva menun[ukkan kepada hukum
lLu
Pukum seperLl lnl LeLapţ Lldak berubah dan wa[lb dl[alankan oleh seluruh kaum musllmţ Lldak
seoranapun berhak membanLahnvaŦ SeperLl wa[lb shalaL llma wakLuţ zakaLţ puasaţ ha[l dan svaraL svah
[ual bell denaan relaŦ lmam svafl'le berpendapaL apablla ada keLenLuan hukum darl Allah SW1ţ pada
suaLu ke[adlanţ seLlap musllm wa[lb menalkuLlnvaŦ
2Ŧ Pukum vana dlambll darl nash vana Lldak vakln maksudnva Lerhadap hukumŴhukum lLuŦ
ualam hal seperLl lnl Lerbukalah [alan mu[Lahld unLuk berl[Llhad dalam baLas memahaml nas lLuŦ Þara
mu[Lahld boleh mewu[udkan hukum aLau menauaLkan salah saLu hukum denaan l[LlhadnvaŦ
umpamanva boleh aLau Lldakkah khlar ma[ells baal dua orana vana ber[ual bellţ dalam memahaml
hadlLsť
.' ·- ƈ¹ ' ' - =¹' Ƈ ' ~ » ¹ '·ŝ - Ǝ -
uua orana vana [ual bell boleh memlllh anLara meneruskan [ual bell aLau Lldak selama keduanva belum
berplsah
kaLa ºberplsah" vana dlmaksud dalam hadlLs lnl munakln berplsah badan aLau pemblcaraanţ munakln
pula l[ab dan kabulŦ SperLl wa[lb menvapu semua kepala aLau sebaalan sa[a keLlka wudhu'ţ dalam
memahaml avaLť

ArLlnvať ºuan sapulah kepalamu" (CS Al Maldah ť 6)
!uaa dalam memahaml hadlLs Lldak halal blnaLana vana dlsembellh karena semaLaŴmaLa Lldak membaca
basmalahŦ
' ~ +- ' ŝ ~¹' » · ´ ~ ´ »~ ' -' ·- ¹ =
AlaL apapun vana dapaL menaallrkan darah dan dlsebuLkan padanva nama AllahŦ
3Ŧ Pukum vana Lldak ada nasţ balk secara qa'l (pasLl) maupun zannl (duaaan)ţ LeLapl pada suaLu masa
Lelah sepakaL (l[ma') mu[Lahldln aLas hukumŴhukumnva
SeperLl baalan kakek seperenamţ dan baLalnva perkawlnan seorana musllmah denaan laklŴlakl non
musllmŦ ul slnl Lldak ada [alan unLuk l[Llhadţ bahkan seLlap musllm wa[lb menaakul unLuk
men[alankannvaŦ karena hukum vana Lelah dlsepakaLl oleh mu[Lahdldln lLu adalah hukum unLuk seluruh
umaLţ dan umaL lLu menuruL 8asulullah SAW Lldak akan sepakaL aLas sesuaLu vana sesaLŦ Mu[Lahldln
merupakan ulll amrl dalam memperLlmbanakanţ sedanakan Allah SW1 menvuruh hambanva menaaLl ulll
amrlŦ Sunaauhpun bealLuţ klLa wa[lb beLulŴbeLul menaeLahul bahwa pada huku lLu Lelah Ler[adl l[ma'
(sepakaL) ulama mu[LahldlnŦ 8ukan hanva semaLaŴmaLa hanvan dldasarkan pada sanakaan vana Lldak
berdasarkan penellLlanŦ
4Ŧ Pukum vana Lldak ada darl nasţ balk qaL'l aLaupun zannlţ dan Lldak pula ada kesepakaLan mu[Lahldln
aLas hukum lLuŦ
SeperLl vana banvak LerdapaL dalam klLabŴklLab flqlh mazhabŦ Pukum seperLl lnl adalah hasll pendapaL
seorana mu[LahldŦ ÞendapaL menuruL cara vana sesual dennaan akal plklrannva dan keadaan
llnakunaannva maslnaŴmaslna dlwakLu Ler[adlnva perlsLlwa lLuŦ PukumŴhukum seperLl lLu Lldak LeLapţ
munakln berubah denaan berubahnva keadaan aLau Lln[auannva maslnaŴmaslnaŦ Maka mu[Lahld dlmasa
klnl aLau sesduahnva berhak membanLah serLa meneLapkan hukum vana lalnŦ Sebaaalmana mu[Lahld
perLama Lelah memberl (meneLapkan) hukum lLu sebelumnvaŦ la pun dapaL pula menaubah hukum lLu
denaan pendapaLnva vana berbeda denaan Lln[auan vana lalnţ seLelah dlselldlkl dan dlLellLl kemball pada
pokokŴpokok perLlmbanaannvaŦ Pasll l[Llhad seperLl lnl Lldak wa[lb dl[alankan oleh seluruh musllmŦ
Panva wa[lb baal mu[Lahld lLu sendlrl dan baal oranaŴorana vana memlnLa faLwa kepadanvaţ selama
pendapaL lLu belum dlubahnvaŦ

LA1lPAn

AŦ Þlllh saLu [awaban vana pallna LepaL darl pernvaLaan dl bawah lnl!

1Ŧ Cenerasl seLalah Labl'ln adalah ŧ
aŦ 1abl'lL 1abl'ln
bŦ 1abl'aL
cŦ 1abl'uL
dŦ 8alaL
eŦ Sanad

2Ŧ Mewu[udkan suaLu hukum/a[aran vana Lldak LercanLum dalam Al Cur'anŧ
aŦ 8avan waL 1akrlr
bŦ 8avan waL
cŦ AL 1a'kld
dŦ 8avan WaL 1afslr
eŦ Al Pasvlr

3Ŧ Merlncl avaLŴavaL Al Cur'an vana maslh samar dan umum lalahŧ
aŦ 8avan waL 1afslr
bŦ 8avan waL 1asvrl
cŦ Slwak
dŦ 8avan waL 1akrlr
eŦ AL 1a'kld

4Ŧ Al Cur'an merupakan pembeda anLara vana benar dan vana salahţ vana balk dan vana
burukţsehubunaan denaan lLu Al Cur'an dlnamakan ŧ
aŦ Al lurqan
bŦ Adz uzlklr
cŦ AL 1anzll
dŦ Asv Svlfa'
eŦ An nur

3Ŧ Salah saLu funasl hadlLs Lerhadap Al Cur'an adalah sebaaal 8avan waL 1asvrl vana arLlnva ŧ
aŦ men[elaskan avaLŴavaL Al Cur'an vana maslh umu
bŦ memperLeaas/memperkuaL hukumŴhukum vana dlsebuLkan dalam Al Cur'an
cŦ menahapus suaLu hukum vana Lelah dlLeLapkan dalam Al Cur'an
dŦ mewu[udkan suaLu hukum/a[aran vana Lldak LercanLum dalam Al Cur'an
eŦ memberl koreksl Lerhadap avaLŴavaL Al Cur'an vana berkalLan denaan masalah hokum

8A8 6 SLMLS1L8 1
kL1LLAuAnAn 8ASuL ÞL8lCuL MLkkAP

lslam bermula pada Lahun 622 keLlka wahvu perLama dlLurunkan kepada rasul vana Lerakhlr valLu
Muhammad bln Abdullah dl Cua Plra'ţ Arab SaudlŦ Se[arah lslam mencerlLakan perkembanaan lslam
sampal sekaranaŦ
lslam muncul dl !azlrah Arab pada kurun keŴ7 masehl keLlka nabl Muhammad sŦaŦwŦ mendapaL wahvu
darl Allah sŦwŦLŦ SeLelah kemaLlan 8asullullah sŦaŦwŦ kera[aan lslam berkembana se[auh Samudra ALlanLlk
dl 8araL dan Asla 1enaah dl 1lmurŦ LamaŴkelamaan umaL lslam berpecah dan LerdapaL banvak kera[aanŴ
kera[aan lslam laln vana munculŦnamun demlklanţ kemunculan kera[aanŴkera[aan lslam seperLl kera[aan
umavvahţ kera[aan Abbaslvvahţ kera[aan 1urkl Sel[ukţ kekhallfahan CLLomanţ kemahara[aan Muahal
lndlaţ dan kesulLanan Melaka Lelah men[adl kera[aaan vana LerkuaL dan Lerbesar dl dunlaŦ 1empaL
pembela[aran llmu vana hebaL Lelah mewu[udkan saLu 1amadun lslam vana aaunaŦ

8anvak ahllŴahll salnsţ ahllŴahll fllsafaL dan sebaaalnva muncul darl neaerlŴneaerl lslam LeruLamanva
pada Zaman Lmas lslamŦ
Þada kurun keŴ18 dan keŴ19 masehlţ banvak kawasanŴkawasan lslam [aLuh ke Lanaan pen[a[ah LropaŦ
Selepas Þerana uunla lţ kera[aan CLLoman valLu kekalsaran lslam Lerakhlr Lumbana menvembah bumlŦ
!azlrah Arab sebelum kedaLanaan lslam merupakan sebuah kawasan vana dllewaLl oleh [alur suLeraŦ
kebanvakkan orana Arab merupakan penvembah berhala dan ada seseLenaahnva merupakan penalkuL
aaama krlsLlan dan ?ahudlŦ Mekah lalah LempaL sucl baal banasa Arab keLlka lLu karana dl slLu
LerdapaLnva berhalaŴberhala aaama mereka dan [uaa LerdapaL 1elaaa Zamzam dan vana pallna penLlna
sekall kaabahŦ
nabl Muhammad sŦaŦwŦ dllahlrkan dl Mekah pada 1ahun Ca[ah (370 aLau 371 maslhl)Ŧ 8ellau merupakan
seorana anak vaLlm sesudah avahnva Abdullah bln bdul MuLhallb dan lbunva Amlnah blnLl Wahab
menlnaaal dunlaŦ 8ellau dlbesarkan oleh pamannva valLu Abu 1hallbŦ 8aalnda kemudlannva kawln
denaan SlLl khadl[ah dan men[alanl kehldupan vana selesa dan amanŦ
namun demlklanţ keLlka nabl Muhammad sŦaŦwŦ berusla leblh kurana 40 Lahunţ bellau dldaLanal oleh
MalalkaL !lbrll aŦsŦ Sesudah beberapa wakLu bellau menaa[ar a[aran lslam secara LerLuLup kepada rekanŴ
rekan LerdekaLnva dan seLerusnva secara Lerbuka kepada seluruh penduduk MekahŦ
Þada Lahun 622 masehlţ baalnda dan penalkuLnva berhl[rah ke MadlnahŦ ÞerlsLlwa lnl dlsebuL Pl[rahŦ
ÞerlsLlwa laln vana Ler[adl seLelah hl[rah adalah dlmulalnva kalender Pl[rah Ŧ
Mekah dan Madlnah kemudlannva berperanaŦ nabl Muhammad sŦaŦwŦ memenanal banvak perLempuran
walaupun ada dl anLaranva LenLera lslam vana LewasŦ Lama kelamaan oranaŴorana lslam men[adl kuaL
dan ber[ava membuka koLa MekahŦ Selepas kewafaLan nabl Muhammad sŦaŦwŦţ seluruh !azlrah Arab dl
bawah penauasaan orana lslamŦ

AŦ Sosok nabl Muhammad saw sebaaal seorana manuslaŦ

Sudahkah kamu berprllaku seperLl 8asulullah saw? 8ellau Lerkenal sebaaal orana vana [u[urţ pemlmpln
vana selalu memlklrkan rakvaLţ dan [uaa seorana pemaafŦ klLa harus meneladanl keprlbadlan 8asulullah
LersebuLţ karena prllaku vana demlklan sanaaL berauna baal banasaţţ neaara dan AaamaŦ keLeladanan
8asulullah LerbukLl saaL bellau menvebarkan aaama lslam vana penuh rlnLanaan dl MekkahŦ keLeladanan
apakah vana blsa kamu ambll dardl prlsLlwa penvebaran lslam LersebuL?Ŧ
MenahavaLl per[uanaan 8asulullah sawŦ SanaaLlah penLlna sehlnaaa akan Lumbuh rasa clnLa klLa kepada
bellau dan men[adlkannva surl Leladan dalam kehldupanŦ
Aaama lslam berkembana denaan banvak penaorbananţ balk dlseal harLaţ [lwaţ dan LenaaaŦ klLa harus
berLerlma kaslh aLas per[uanaan nabl Muhammad saw dan sahabaL ŶsahabaLnva serLa para Labl'lL
Labl'ln dan para ulama sallhln vana denaan lkhlas ber[uana deml perkembanaan lslamŦ Marllah klLa
pela[arl dakwah 8asulullah sawŦ 1ersebuL pada prlode Mekkah dan reaksl masvarakaL Lerhadap
kedaLanaan lslam
nabl Muhammad saw adalah nabl vana Lerakhlr dan pemberl cahava kelmanan baal umaL manuslaŦ
kelahlran nabl Muhammad saw men[adl rahmaL baal semesLa alamŦ SeklLar Lahun 370 Mţ Arab
merupakan [azlrah vana LandusŦ 1anahnva Lerdlrl aLas buklLŴbuklL baLuţ aurun sahara dan padana paslr
vana Lerhampar luasŦ lkllmnva sanaaL panas dan hamplr semua wllavahnva dlkellllnal lauLan keadaan
soslal masvarakaL rusak parahŦ keadaan akldahnva sesaLţ pemu[aan Lerhadap paLuna berhala ada dl
manaŴmanaţ per[udlanţ mabukŴmabukan dan men[adlkan kaum wanlLa sekedar pemuas nafsu sudah
men[adl LradlslŦ Semua lLu menandakan kerusakan perllaku kehldupan vana parahŦ
ul LenaahŴLenaah kesesaLan akldah dan kerusakan akhlakţ lahlrlah bavl laklŴlakl dalam keadaan vaklnŦ
Avahnva vana bernama Abdullah Lelah wafaL keLlka bellau berusla 3 bulan dalam kandunaan lbunva (
Amlnah)Ŧ keduanva merupakan keLurunan banasawan CuresvŦ 8apaknva adalah puLrl darl Wahab bln
Abdul Manaf bln Zuhrah bln CllabŦ Muhammad lahlr pada harl senln Lanaaal 12 8ablul Awal Lahun Ca[ah
berLepaLan Lanaaal 20 Aprll 371 MŦ ulsebuL Lahun Ca[ah karena pada Lahun lLu koLa Mekkah sedana
deserbu LenLara Abrahah darl Pabsvl ?amanŦ Abrahah adalah aubernur LLhlopla vana daLana denaan
berkenderaan aa[ahŦ Maksud Abrahah unLuk menahancurkan ka'bah lLu slaŴslaŦ Abrahah dan LenLaranva
hancur oleh lemparan baLu kerlkll vana dlbawa oleh buruna Ababll aLas perlnLah AllahŦ ÞerlsLlwa
hancurnva LenLara aa[ah lLu dl[elaskan dalam Al Cur'an suraL Al lllŦ
kesedlhan Abdul MuLhallb aLas kemaLlan anaknva (Abdullah) men[adl hllana denaan lahlrnva cucu laklŴ
laklŦ Abdul MuLhallb membopona cucu laklŴlaklnva menaellllnal ka'bah vana dlsakslkan oleh seluruh
banasawan Curesv lalu anak LersebuL dlberl nama Muhammad oleh kakeknva arLlnva " vana Lerpu[l"Ŧ
Sudah keblasaan orana Mekkah unLuk menvusukan dan membesarkan anaknva dl kampuna vana vana
udaranva maslh seaarţ sehaL dan alamlŦ Þada mulanva oranaŴorana kampuna Lldak ada vana mau
menvusukan karena Lahu bellau vaLlm dan mlsklnŦ MellhaL kenvaLaan lnlţ kesedlhan Amlnah berLambah
dalam dan sambll memperhaLlkan bavl laklŴlaklnvaţ plklrannva melavana LerlnaaL pada al marhum
suamlnvaŦ MulaŴmula orana menvusul Muhammad saw lalah lbunva sendlrlŦ SeLelah lLuţ Muhammad
dlsusul oleh Sualbah Al Aslamlvah(bekas budak Abu Lahab)ţ lalu Pallmah blnLl Abu uualb As Sa'dlvahŦ
Pallmah berasal darl peaununaan mencoba membawa dan menvusul Muhammadţ denaan harapan
Muhammad lLu akan membawa berkahŦ Pallmah menvusukannva selama 2 Lahun dan menaasuhnva
selama 2 Lahun sesudah lLu maka aenaplah 4 Lahun dalam asuhannvaŦ Sebenarnva Pallmah maslh lnaln
merawaL Muhammad leblh lama laalţ LeLapl Amlnah sanaaL
Merlndukan puLranvaŦ SeLelah lLuţ Amlnah memlnLanva unLuk merawaL MuhammadŦ Þada usla 6 Lahun
Muhammad dla[ak lbunva ke Madlnah sambll zlarah ke makam avahnva denaan dlserLal ummu Alman
(budak penlnaaalan al marhum avahnva)Ŧ lnl merupakan per[alanan [auh kall perLama baal Muhammad
dan merupakan perkenalan perLama denaan alam bebasŦ
SeLelah sampal dl Madlnah dan berLemu denaan kerabaLŴkerabaLnvaţ Muhammad dla[ak ke makam
avahnvaŦ 8eberapa Lahun sebelumnvaţ la pernah mendenaar cerlLa LenLana avahnvaŦ la menaLap sedlh
makam avahnvaŦ kesedlhannva maslh belum hllanaţ keLlka dla[ak melan[uL per[alanan pulana ke
MekkahŦ ualam per[alanan pulanaţ valLu dl Abwa' Amlnah [aLuh saklL lalu menlnaaal dunlaŦ !enazahnva
dlmakamkan dl LempaL la menlnaaalŦ uahulu Muhammad Lldak menvakslkan avahnva wafaLţ klnl la
menvakslkan lanasuna keperalan lbunva unLuk selamaŴlamanvaŦ kesedlhan vana dahulu belum hllanaţ
sekarana dlLambah kesedlhan vana leblh mendalam laalŦ uenaan keadaan vaLlm plaLu Muhammad
melan[uLkan per[alanan pulana menempuh [arak [auh hannva deserLal ummu AlmanŦ SeLelah sampal dl
Mekkahţ la dl asuh oleh kakeknvaŦ 1ldak lama kemudlan sewakLu la berusla 8 Lahunţ kakeknva wafaLŦ
Muhammad memana dlperslapkan unLuk men[adl nabl dan rasulŦ Sepan[ana havaLnva selalu dlberl
cobaan denaan berbaaal ranLal kesedlhan vana Lldak puLusŴpuLusnvaŦ Sebelumnva wafaLţ Abdul
MuLhallb berwaslaL aaar Muhammad dl asuh oleh pamannvaţ valLu Abu 1hallbŦ Abu 1hallb lalah
anaknvaţ dla seorana pedaaana ke neaerl Svam(Svlrla)Ŧ Walaupun Abu 1hallb sendlrl punva anakţ LeLapl
bellau Lldak membedakan anLara anak sendlrl dan kemenakannvaŦ
Þada usla 12 Lahunţ Muhammad dla[ak Abu 1hallb berdaaana ke neaerl SvamŦ SeLelah sampal dl Svam ţ
mereka slnaaah dl 8ashra( suaLu koLa vana dlsana ada blara)Ŧ ulsana mereka berLemu denaan ÞendeLa
8ukhalra dan menasehaLkan Abu 1hallb aaar seaera membawa Muhammad pulana ke Mekkah dan
men[aaanva balkŴbalkŦ ÞendeLa 8ukhalra menaeLahul dan memperhaLlkan keadaan Muhammad bahwa
ada LandaŴLanda seorana nabl dan rasulŦ
Þada usla 14 Lahunţ Muhammad sudah beranl menalkuLl pamannva(zubalr) dalam lperana ll[ar( Parbal
ll[ar) perana kesuclanŦ Þerana lLu Ler[adl anLara suku Curesv dan suku Cals vana dlsebabkan oleh
persoalan keLurunan dan kebanasawananŦ ualam perana lLuţ Muhammad membanLu menvedlakan
perlenakapan peranaţ valLu memunauLl anak panah dan membawanva unLuk dllepaskan kepada musuhŦ
Þada usla men[elana dewasaţ Muhammad men[ualkan barana daaanaan khadl[ahţ khadl[ah adalah
seorana [anda kavaţ banasawan dan budlmanŦ khadl[ah sanaaL LerLarlk pada perllaku dan ke[u[uran
MuhammadŦ Akhlrnvaţ pada usla 23 Lahun la menlkah denaan khadl[ah vana uslanva 40 LahunŦ Selama
berumah Lanaaa denaan khadl[ah Muhammad memlllkl enam anakţ valLuť
aŦ Caslmţ wafaL keLlka usla 2 Lahun
bŦ Zaenab menlkah denaan Abal
cŦ 8uqavvah menlkah denaan usman bln Affan
dŦ ummu kalsum menlkah denaan usman bln Affan
eŦ laLlmah Az Zahrah menlkah denaan All bln 1hallb rŦa
fŦ Abdullah wafaL keLlka maslh kecllŦ

Þada wakLu bellau berusla 33 Lahun dl Mekkah Ler[adl ban[lr besar sehlnaaa Pa[ar Aswad runLuhŦ
SeLelah perlsLlwa runLuhnva ha[ar aswadţ hamplr Ler[adl perLumpahan darah anLar kabllah karena
maslnaŴmaslna berebuL unLuk menaanakaL aLau membeLulkan ke LempaL semulaŦ Semua kabllah
memuLuskan unLuk mlnLa penaadllan pada MuhammadŦ 1ernvaLa caraŴcara penaadllan darl bellau blsa
dlLerlma dan memuaskan semua kabllahŦ Cleh karena hal LersebuL bellau dlaelar Al Amln vana arLlnva
orana vana dloercavaŦ

8Ŧ nabl Muhammad sebaaal seorana 8asul

Þrlode Mekkah berlanasuna se[ak dlanakaL Muhammad saw men[adl nabl dan rasul vana dlLandal
denaan Lurunnva wahvu perLama valLul Alaq avaL 1Ŵ3 kepada bellau hlnaaa men[elana hl[rah nabl
Muhammad saw ke MadlnahŦ Masa lLu berlanasuna selama +13 Lahun vaknl darl Lahun 610 Ŷ 622MŦ
Masa lnl sanaaL beraL dlrasakan karena 8asulullah banvak mendapaLkan rlnLanaanţ khususnva darl
llnakunaan masvarakaL aLau kaumnvaŦ SeLelah nabl Muhammad sawţ menerlma wahvu kedua valLu
Surah Al MuddaLsLslr vana berbunvlť
rrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrr rrr rrrr rrrrrrrrr rrr rrrrrrrr rrrrrrrrr rrr rrrrrrrrrrr
rrrrrrrrr rrr rrrrrrrrrrr rrrrrrrrrr rrr rrrr rrrrrrr rrrrrrrrrrrr rrr rrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrr rrr

ArLlnvať " Pal orana bersellmuLţ banaunlah lalu berllah perlnaaLan! uan 1uhanmmu aaunakanlahţ dan
pakalanmu berslhkanlahţ dan perbuaLan dosa( menvembah berhala) Llnaalkanlahţ dan [anaanlah kamu
memberl (denaan maksud) memperoleh balasan vana leblh banvakŦ uan unLuk ( memenuhl perlnLah)
1uhanmuţ bersabarlahŦ" (Al MuddaLsLslr avaL 1Ŵ7)

1Ŧ ua'wah secara sembunvlŴsembunvlŦ

AvaL dlaLas menun[ukkan bahwa seLlap rasul lLu memana selalu ra[lnţ uleL dan Lldak cepaL puLus asaŦ
SeLelah surah lnl Lurunţ mulallah 8asulullah sawţ berdakwah secara sembunvlŴsembunvlŦ 8ellau
LeruLama berdakwah kepada oranaŴorana vana LerdekaL denaan bellauţ dan Leman se[awaL aaar mereka
leblh dulu percava kepada seruannva dan menalkuLlnvaŦ 1empaL vana dlplllh oleh bellau unLuk
berdakwah adalah rumah Al Arqam bln Abll Arqam Al MakhzumvŦ Þara sahabaL nabl vana perLama
masuk lslam adalah sebaaal berlkuL ť
aŦ Abu 8akarţ
bŦ SlLl khadl[ah
cŦ All bln Abl 1hallb
dŦ Zald bln ParlsLah

Selaln darl vana LersebuL dlaLasţ maka denaan banLuan SlLl khadl[ah dan Abu 8akar Slddlq darl harl ke
harl berLambahlah oranaŴorana vana masuk vana berlman kepada seruan bellauţ balk darl plhak lelakl
maupun perempuanŦ Crana vana berlman lLu Lerbaal Llaa aolonaan harLawanţ aolonaan banasawan dan
aolonaan hamba sahava dan oranaŴorana desaŦ Mereka berdakwah secara sembunvlŴsembunvl leblh
kurana selama 3 Lahun memeluk dan menalkuLl seruan nabl Muhammad sawŦ Apablla mereka hendak
menaer[akan lbadah kepada Allahţ mereka harus peral ke saLu LempaL vana [auh darl koLa Mekkah
seperLl dl celahŴcelah buklLţ aaar Lldak dlkeLahul oleh orana kaflrŦ Mereka menvadarl apablla dlllhaL oleh
oranaŴorana kaflrţ mereka akan mendapaL rlnLanaan dan bahavaŦ

2Ŧ ua'wah secara LeranaŴLeranaanŦ

SeLelah lslam semakln kuaL penalkuLnva semakln banvakţ maka Lak ada laal alasan unLuk secara
sembunvl Allah Lurunkan suraL Al Pl[r avaL 94 berbunvlť

ArLlnvať Maka sampalkanlah olehmu secara LeranaŴLeranaan seaala apa vana dlperlnLahkan (kepadamu)
dan berpallnalah darl oranaŴorana vana musvrlk

Se[ak Lurunnva avaL lnlţ da'wah dllaksanakan nabl secara LeranaŴLeranaan dl depan masvarakaL umumŦ
Cara bellau melarana sesuaLu Lldak sekallausţ LeLapl sedlklL deml sedlklLŦ Þada awal da'wah LeranaŴ
Leranaanţ Abu Lahab membuaL aaduh suasana sehlnaaa pada saaL lLu [uaa Lurun suraL Al Lahab avaL 1Ŵ3
vana berbunvlť

ArLlnvať 8lnasalah kedua Lanaan Abu Lahab dan sesunaauhnva dla akan blnasaţ 1ldaklah berfaedah
kepadanva harLa bendanva dan apa vana la usahakanţ kelak dla akan masuk ke dalam apl vana
berae[olakţ uan (bealLu pula) lsLrlnvaţ pembawa kavu bakerţ ?ana dl lehernva ada Lall darl sabuLŦ ( Al
Lahab ť 1Ŵ3)Ŧ

Þada wakLu berlkuLnva Abu Lahabţ selalu membuaL keaaduhanţ valLu menahasuL orana Curesv supava
memusuhl nabl Muhammad sawŦ Mereka mendaLanal Abu 1hallbţ memlnLa aaar melarana nabl
berda'wahŦ ÞermlnLaan lLu dllaksanakan oleh Abu 1hallbţ lalu nabl men[awabţ " va pamankuţ andalkaLa
dlleLakkan maLaharl dl Lanaan kananku dan rembulan dlLanaan klrlkuţ aku Lldak akan berhenLl
berda'wahŦ" Mulal wakLu lLuţ Abu 1hallb Lldak beranl laal melarana nabl unLuk berda'wahŦ
SeLelah usaha mereka aaaalţ orana Curesv membawa seorana pemuda Lampan kepada Abu 1hallbţ vana
bernama Ammarah bln Al Walld bln Muahlrahţ mereka serava berkaLaţ " Wahal Abu 1hallbţ amblllah la
men[adl anak saudara dan serahkan kepada kaml Muhammad unaLuk kaml bunuh sebab la Lelah
menenLana kaml dan memecah belah persaLuan kamlţ" usul kaum Curesv LersebuL dl[awab oleh Abu
1hallbţ " !ahaL benar plklran kamuţ deml 1uhanţ sekallŴkall Lldak blsaŦ"
Akhlrnva LokohŴLokoh Curesv bermufakaL unLuk memlllh seorana vana faslh dan lancar blcara unLuk
membu[uk 8asulullahŦ uLbah bln 8abl'ah pemblcara uluna menahadap nabl dan menaaLakanţ " ?a
Muhammad apa sebenarnva maksudmu menvlarkan aaama baru lnlţ [lka enakau bermaksud mencarl
penaaruhţ berhenLllahţ kaml akan menaanakaLmu men[adl ra[aţ kaml Lldak akan memuLuskan suaLu
perkara Lanpa selzln enakauŦ Apablla enakau lnaln kekavaanţ kaml kumpulkan harLa kekakvaan
unLukmuŦ Apablla enakau lnaln wanlLa canLlkţ kaml akan carlkan unLukmu aLau baranakall enakau saklLţ
blarlah kaml vana menaobaLl denaan kaml sendlrlţ asalkan enakau berhenLl da'wahŦ" SeLelah uLbah bln
8abl'ah selesal blcara lalu la dlam dan penuh harap supava nabl menerlma Lawaran lLuŦ SeLelah lLuţ nabl
membacakan beberapa avaL Al Cur'anŦ PaLl dan [lwa uLbah sponLan men[adl lemah karena avaL Al
Cur'an vana aava bahasanva sanaaL lndahŦla Lldak berkaLa apaŴapaţ lalu pulana denaan perasaan hampa
dan kecewaţ pada saaL laln uLbah daLana laal unLuk membu[uk nabl aaar mau beraanLlan dalam
perlbaLanţ sekall menvembah Allahţ sekall menvembah berhalaţ maka Lurunlah suraL Al kaflrun avaL 1Ŵ6
vana berbunvlť

ArLlnvať kaLakanlahť Pal oranaŴorana kaflrţ Aku Lldak akan menvembah apa vana kamu sembahţ uan
kamu bukan penvembah 1uhan vana aku sembahţ uan aku Lldak pernah men[adl penvembah apa vana
kamu sembahţ dan kamu Lldak pernah (pula) men[adl penvembah 1uhan vana aku sembahţ unLukmu
aaamamuţ dan unLukkulahţ aaamaku ( Al kaflrun ť 1Ŵ6)Ŧ

3Ŧ Pl[rah ke neaerl PabsvlŦ

ÞenaerLlan hl[rah lalah berplndah darl suaLu LempaL vana lalnŦ nabl Muhammad sawţ Lldak Leaa mellhaL
penderlLaan kaum musllm vana dlanlava oleh kaum CuresvŦ 8ellau lnaln menolona LeLapl kekuaLan
bellau saaL lLu maslh lemah dan [umlah umaL lslam maslh sedlklLŦ Cleh karena lLuţ bellau menvuruh para
sahabaLnva dan kaum musllm unLuk hl[rah ke neaerl Pabsvlţ sebaaal mana sabda bellau vana arLlnvať º
!lkalau kamu keluar berplndah ke neaerl Pabsvlţ adalah leblh balkţ karena dlsana ada seorana ra[a vana
dl wllavahnva Lldak ada seorana pun vana dlanlava sehlnaaa Allah men[adlkan suaLu masa kealranaan
dan keluasan kepada kamu darl pada keadaan sekarana vana seperLl lnlŦ"
Lalu mereka pun hl[rah ke neaerl Pabsvlţ sedanakan nabl dan sahabaL lalnnva maslh banvak vana Llnaaal
dl MekkahŦ ÞerlsLlwa hl[rah lnl dlsebuL hl[raLul ula (plndah vana perLama)Ŧ Selan[uLnva karena adanva
pembolkoLan aLas kaum musllmln dl Mekkah oleh kaflr Curesvţ maka nablpun menvuruh kaum musllmln
unLuk hl[rah vana kedua kallnva ke neaerl PabsvlŦ Mereka pun menalkuLl perlnLah nablţ dan vana hl[rah
saaL lLu ber[umlah 101 orana valLu 83 orana laklŴlakl dan 18 orana perempuanŦ Pl[rah lLu dllkuLl oleh
kaum musllm dl ?aman vana dlplmpln oleh Abu Musa Al Asvarl dan [umlah mereka adalah 30 oranaŦ
karena keke[aman kaum kaflr Curesv semakln mera[alela Lerhadap kaum musllm vana berada dl
MekkahŦ

CŦ nabl Muhammad saw sebaaal uswaLun Pasanah

uswaLun Pasanah berarLl Leladan vana balkŦ Slapakah vana akan klLa conLoh dalam hldup lnl?
SepaLuLnvaţ vana wa[lb klLa conLoh adalah Llnakah laku 8asulullah sebab ucapan dan seaala perbuaLan
8asulullah dl[amln benar dan balk sebaaalmana flrman Allah swL berlkuL lnlť(llhaL aooale alŴCur'an
onllne)
ArLlnvať ºSesunaauhnva Lelah ada pada (dlrl) 8asulullah lLu surl Leladan vana balk baalmu (valLu) baal
orana vana menaharap (rahmaL) Allah dan (kedaLanaan) harl klamaL dan dla banvak menvebuL AllahŦ"(
Al Ahzab ť 21 )
8arana slapa vana menalnalnkan hldup bahaala dl dunla dan akhlraLţ seharusnva la menalkuLl [e[ak serLa
menconLoh perbuaLan nablŦ 8erlkuL lnl adalah beberapa slfaL Lerpu[l 8asulullah sawŦ

1Ŧ keLabahan dan keLeauhan pendlrlan nabl Muhammad sawŦ

Se[ak lahlr hldup nabl Muhammad saw penuh denaan ranLal kesedlanŦ namun bellau Lldak pernah
menaeluhţ menaadu dan puLus asaŦ uenaan lanakah vana Leaap dan penuh perhlLunaan bellau Lldak
pernah mundur menahadapl cobaan hldupŦ
ualam menvampalkan rlsalahţ bellau selalu mendapaL penahlnaanţ slksaan dan ancananaŦ SeLlap
peperanaan melawan orana musvrlkţ bala LenLara lslam [umlahnva [auh leblh sedlklLţ sedanakan
peralaLan perananva leblh sederhanaŦ namun 8asulullah Lldak pernah Lurun semanaaLnvaţ walaupun
cobaanŴcobaan beraL dalam menaemban Luaas menvampalkan rlsalah Lerus berdaLanaanŦ

2Ŧ Þemaafnva nabl Muhammad sawŦ

Þada Lahun 621 Mţ nabl Muhammad sawţ berda'wah ke 1halfŦ Akan LeLapl bellau dlsambuL denaan
slksaan dan lemparan baLuŦ Lalu MalaekaL !lbrll daLana menawarkan [asa unLuk membalaskan Llnakah
laku orana 1halfŦ nabl menolak sambll berdo'a ť " 8erlkanlah peLun[ukŴmu pada kaumkuţ ampunllah
mereka karena mereka belum LahuŦ"
Þada Lahun 622 Mţ CranaŴorana musvrlk menaumumkan akan memberl hadlah baal slapa sa[a vana
dapaL menanakap Muhammad saw dalam per[alanan hl[rah ke MadlnahŦ Lalu ada orana vana sanaaup
unLuk membunuh nablţ valLu Suraqahţ LeLapl kuda vana dlLunaaaanal [aLuh wakLu mau menanakap
nablŦ nlaL unLuk membunuh nabl baLal dan la memlnLa maafţ nabl pun memberl maafŦ

3Ŧ 8ellau adalah pemlmpln vana memlklrkan umaLnvaŦ

la perlnLahkan umaLnva hl[rah supava Lldak dlanlava orana kaflr Mekkahţ semenLara bellau LeLap berada
dl MekkahŦ

4Ŧ 8ellau adalah orana vana Lerkenal ke[u[urannva sehlnaaa dlberl aelar Al AmlnŦ

nabl Muhammad SAW Membanaun MasvarakaL Melalul kealaLan Lkonoml dan Þerdaaanaan

nabl Muhammad SAW adalah manusla plllhan Allah SW1Ŧ Se[ak lahlr Lelah Lampak pada dlrl bellau
kelsLlmewaan dan kea[albanţ dlanLaranva adalah bellau lahlr dalam kondlsl Lelah berkhlLan dan Lall
pusarnva Lelah dlpuLusţ sehlnaaa kelahlran nabl Muhammad SAW sanaaL menaaemparkan dunlaŦ

ul ballk kea[alabn lLu LerdapaL banvak u[lan dan cobaan vana harus bellau [alanlţ dlanLaranva bellau lahlr
sudah dalam kondlsl vaLlmţ dan usla 6 Lahun bellau Lelah men[adl vaLlm plaLuţ sehlnaaa bellau benar Ŷ
benar dalam kondlsl vana sanaaL memprlhaLlnkanŦ kemudlan bellau dlasuh oleh kakeknvaţ Abdul
MuLhallbŦ SeLelah kake bellau menlnaaal dunlaţ bellau Llnaaal denaan paman bellauţ Abu 1hallb vana
mlsklnŦ ualam usla vana maslh Leraolona anak Ŷ anakţ bellau harus sudah beker[a keras unLuk berLahan
hldupţ bellau menaembala kamblna mlllk penduduk mekahŦ

ul ballk penaembalaannvaţ Allah SW1 benar Ŷ benar lnaln menau[l seseorana vana kelak akan dlanakaL
men[adl nabl dan 8asulŦ SaaL menaembalaţ bellau merenuna dan berflklrţ vana menvebabkab bellau
[auh darl pemlklran dunlawl dan Lerhlndar darl noda vana merusak namanvaŦ Se[ak mudaţ bellau sudah
Lerkenal sebaaal orana vana LerpercavaŦ keLlka nabl Muhammad SAW berusla 12 Lahunţ Abu 1hallb
menaa[ak bellau unLuk berdaaana ke neaerl Svam (Svlrla)Ŧ Sekallpun hanva lkuL membanLu pamannvaţ
nabl Muhammad SAW sanaaL bersemanaaL dan LekunŦ la bela[ar baaalmana cara berdaaana dan
melavanl para pembell denaan balkŦ Slkapnva vana sanaaL sopan dan ramah membuaL masvarakaL dl
seklLar neaerl Svam LerLarlkŦ

keLlka nabl Muhammad SAW menaln[ak dewasaţ valLu 23 Lahunţ bellau kemball berdaaana ke neaerl
SvamŦ namun dalam per[alanan kall lnlţ bellau Lldak laal dlLemanl oleh pamannvaŦ kall lnlţ bellau
dlpercava unLuk men[ual barana daaanaan mlllk khadl[ahţ seorana [anda kava rava vana amaL dlseaanl
oleh masvarakaL Arab keLlka lLuŦ Alasan khadl[ah menverahkan barana daaanaan kepada bellau valLu
karena khadl[ah Lelah mendenaar kebalkanţ ke[u[uranţ dan keuleLan nabl dalam berdaaanaŦ

ualam per[alanan ke neaerl Svamţ nabl Muhammad SAW dlLemanl oleh seorana pembanLu vana
bernama MalsvarohŦ Malsvaroh adalah seorana kepercavaan khadl[ah vana sanaaL berpenaalaman
dalam berdaaanaŦ ALas banLuan Malsvrohţ nabl Muhammad SAW Lldak menaalaml kesusahan unLuk
berdaaana dl neaerl SvamŦ

ualam perdaaanaan bersama malsvarohţ nabl Muhammad SAW mendapaLkan keunLunaan vana besarŦ
Pal lnl la dapaLkan karena selama berdaaana la sanaaL Lekunţ [u[urţ ramahţ dan murah senvum kepada
para pembell vana daLlnaŦ

nabl Muhammad SAW Lldak pernah membohonal pembellŦ !lka ada barana vana cacaLţ maka bellau
menun[ukkan kecacaLannvaŦ !lka barana LersebuL berharaa murahţ maka bellau Lldak akan men[ual
denaan haraa vana mahalŦ !lka barana lLu banvakţ maka bellau Lldak pernah menlmbun barana LersebuL
aaar mendapaL keunLunaan vana leblh besarŦ 8ellau memberlLahukan haraa [ual vana Lelah dlLenLukan
oleh ma[lkannvaŦ 8ellau akan menaaLakannva denaan [u[urţ sehlnaaa pembell LerLarlk unLuk membell
barana daaanaannvaŦ

karena ke[u[uran dan kepandalan bellau dalam berblsnlsţ bellau mendapaLkan laba vana sanaaL besar
dan khadl[ah LerLarlk unLuk melamarnvaŦ kemudlan nabl Muhammad SAW vana berusla 23 Lahun
menlkah denaan khadl[ah vana berusla 40 LahunŦ uarl pernlkahan lnl bellau dlanuaerahl 6 orana anakŦ

uemlklan klsah nabl Muhammad SAW dalam membanaun masvarakaL melalul kealaLan ekonoml dan
perdaaanaanŦ Sebaaal umaLnvaţ klLa harus meneladanl bellauŦ ulkala mudaţ bellau sudah mencarl
nafkah unLuk hldupnva sendlrlţ bellau menaembala kamblna dan berdaaana unLuk memenuhl
kebuLuhannvaŦ keuleLanţ ke[u[uranţ dan keramah Ŷ Lamahan bellau sudah seharusnva klLa Leladanl
dalam kehldupan seharl Ŷ harlŦ

LA1lPAn ť

AŦ 8erllah Landa sllana (x) pada salah saLu [awaban vana pallna LepaL!

1Ŧ nabl Muhammad sawŦ dluLus oleh Allah kepada ŧŦ
aŦ neaaraŴneaara vana berbahasa Arab
bŦ seluruh manusla
cŦ rakvaL 1lmur 1enaah
dŦ suku Curesv
eŦ orana !ahlllvah

2Ŧ lsl rlsalah nabl dalam Al Cur'an suraL Al lkhlas men[elaskan bahwa Allah swL MahaŧŦ
aŦ Lsa
bŦ 8l[aksana
cŦ Þenaampun
dŦ MenaeLahul
eŦ Adll

3Ŧ 1ldak ada saLu pun conLoh vana leblh balk darlpada perbuaLan nabl Muhammad sawŦ Cleh karena lLuţ
bellau dlsebuL ŧ
aŦ ulul azml
bŦ Crana vana Lekun berlbadah
cŦ Crana vana pandal memlmpln
dŦ Sederhana
eŦ uswaLun hasanah

4Ŧ Þada wakLu Muhammad berusla ŧ ÞendeLa 8ukhalra mellhaL LandaŴLanda kenablan Lerakhlr pada dlrl
bellauŦ
aŦ 6 Lahun
bŦ 12 Lahun
cŦ 13 Lahun
dŦ 23 Lahun
eŦ 9 Lahun

3Ŧ Þada Lanaaal 17 8amadhanţ wahvu perLama LurunŦ Þada wakLu lLu 8asulullah berusla ŧ
aŦ 23 Lahun
bŦ 30 Lahun
cŦ 33 Lahun
dŦ 40 Lahun
eŦ 43 Lahun

 ,fff 
f°––f½f°
fff°–½f°f¾¯ °©f f€f 
¯f ff °f ,fff¯ f¾f ¾ f 
f¾ 
 
f f°¯ °nf°f f 
¯ °– ff½ff°– f f ¯fff  f,¯°°  fnfff,¯°°ff 
°–f°€f¾ f°
°f"@ ¾f#–– ;#f° °° ¾# °f # f°¾ ¾°––°ff¯ f¯ °n½ff°¯f°¾f f¾f¾f½f% 
f¾f% f f°f  ¯ f°f¯©f f°¾f½ff¯f°%f°– ¾¯½f°% ff¯ ¯½ff°– %f¯%  ¯ f°f¯f°f¯©f f°¾ –¯½f ff f¾ –¯½f fff¯©f f° ¾ –¯½f f–°– f°¾ –¯½f f–°–f¯©f f°f°– 
f°– ff°– 
f°–f¯ 
°–¾ °–f° f–°– ¯ f°f¯©f f° f¯ff°–% 

°%f° ,ff,ff¾nf f 9 °n½ff°–9f°– f #%;,¯°° % f f° °–f°ff ff¯¾f,¯°°ff fJ@¯ ° f°–f° °f°–½¾ ¾½ °n½ff°¯f°¾f  
¯½fff ff¯ 
f°– f°¯ °¯ °– f½¾ ¾f¾f¾ ©f f°½ °n½ff° ¯f°¾f ff¯f¯ 
°f fJ@¾ f 
f¯ © f¾f°½ f ©f f° ¾ 
ff¯;#f°¾ ½ ff¯¾f,¯°°ff  f° ½ f fff°°f f°ff°fff¾fff°– 

° @ ¾f#–– ;#f°°° ¾# °f ffff°–, °n½ff° f°–, °–f ff° f°–¯ ¯
°½f f°–¯ ¯½°f f¾¯ff¾°f 
f¾ 
½f f°ff½ff°– f°– f° 
¯ f°fff°–,ff9 f¾ff– ,ff ©f¾f°f %;f¾ % 9f f¾f,¯°°ff fJ@¯ °© f¾f°
ff½¾ ¾½ °n½ff°¯f°¾f ff¯ f¯ 
°f 
f–¯ °©f €f¾ f 

 f¾ f¯f° f¾ ¾ –¯½f ff f¾ ¾ –¯½f f–°– f°–¯f¾°– ¯f¾°–€f¾ °f¯ ¯ff°ff f° © f¾f° ff¯¾ 
ff ¾f°– fff° 
f  °f  f 
f 
°,f¾# f f 
ff f¾f¾f 
n f ½f ff¯ 
fff°–
°f f° 
°ff° # ¾°––°f½ °n½ff°½ ¾ f°–f°¯ ¯½ ff¯½ 
°f ¯½f½ f f° ¯½f½¯ff¯ff ¯½f½¯ff¯ ¯ f°¯ °©f ¾ –¯½f ff ¾ ¯¾f %f ½ °% ¯ f°¯ °©f ¾ –¯½f f–°– ¾ ¯¾f%f ½ °% ¯ f°f ¯ °–¾,fff ¯ f° ½ ¯f¯f° °–f° ¯½fff ¯ f°¯fff¯ °nf °f f©f°f%
ff¾ ½°f% f¯f°f¾ fn ff f°
ff–f°f ¯ f°,fff¯ °½f° ½f f°f ¾°––°f¾ff¾ f°– f°ff¯°¾nff 
f¯f °–f°f¯ff%½ °–°% ¾–f ¾ °––f©fff°ff¾–f °–f° ff°f¾ff¾f °f¯°nfff°¯ ° f°f ¯fff 
f¯f °–f°½ °–°° ff ¯fff¯f¾° ff f°¾ ¾°––°f¾ff¾ f°– f°ff¯ 
f¯f °–f°f¯ff° ff ¾ °––f©fff°ff° ff °–f° ff°f¾ff¾f °f¯° nfff°¯ ° f°f ¯fff 
f¯f °–f°f¯f½ °–°¾–f ¯fff¯f¾¾–f %f ¾ f© f%  f°–f° ff¯¾ff¾f¯ °© f¾f°
ff©f°°¾ 
¯¯ °©f ¯f°¾f¾ ¯½°f ©–f¯ °–ff¯–f€f¾ f  @f¾ f –f¯
ff° °–f°
°–f¾ –f¾ f°f¾ ff f f 
f
f–f°
f–f° 
°f  f# f½ ° ¯½°ff° f f½
°©f°°  ¾¯½f°f° °–f°¾f,¯°°ff °f°fff° 

#f°°° ¾# °f #f° ffn½ff°©° f°¯f°¾f¯ f°f°°¯ ° ¯ f ½f f #%. ff % f f° °–f°ff f ffff¯ °–f° °–¯f°f ff¾ ¯f¯ff ¯f¾©° f°¯f°¾f n½ff° fJ@f–f¯ f¯f¯ °–f f° ff ° ¾ f¯ ° ¯ ff°f ½f ffJ@ f ¾ f°€°–¾¯f°¾f¾ f–ff€f ¯f ¯%€°–¾°f% ¯f°¾f ©–f¯ ¯½°f€°–¾¾ f–ff¯ ff¯ ° ¯ f½ °n½f°f%€°–¾ f% ff¯f° f ff¯ ° ¯ fff °f¾ ¾°––°ffff°–¯ °n½ff°¾ ¯fff¯¾ ¯ ¾f°  ½ fff°½f f¾f. .f°¾f ½ °ff°°¯ ¯f°½¾ ¾ ©f f°°ff–f f¾¯ °– ½f ff f° ¾ ¾f¯f¯f°¾f  f ffff fnff¾fff ° °–f°€f¾ f° °f"@ ¾f#–– .¯°°ff fffJ@f°–¯ °n½ff°¯f°¾f f¾f½ff°ff°– f° °– ff¯ ¾f°ff°–°f ff¯f° f °f°f ¯ ½ff°¾f f¾f° f–¯f°¾f°¯ ° ¯ f½ °n½f°f f°– f¯ °©f f° ¯f°¾f¾ f–f¯f¯f f°ff¯ff°°f  ff©©ff . °© f¾f° °f°–½¾ ¾ ©f f°¯f°¾f f¯ ¯ ¾ ¯½ff° ½ °f ½f f¯f°¾f D¾f¯f°¾f °f° fJ@ .

#f°°° ¾# °f #f°¾ ¾°––°ff¯ f¯ °n½ff°¯f°¾f f¾f¾f½f% f¾f% ff°f  ¯ f°f¯©f f°¾f½ff¯f°%f°– ¾¯½f°% ff¯ ¯½ff°–%f¯%  ¯ f°f¯f°f¯©f f°¾ –¯½f ff f¾ –¯½f fff¯©f f°¾ –¯½f f–°– f°¾ –¯½f f–°–f¯©f f°f°– f°– ff°– f°–f¯ °–¾ °–f° f–°– ¯ f°f¯©f f° f¯ff°–% °%f° .f°¾f ff¯½f° f°–f°¾f¯ ff¾ f°¾ f©f¾¯f° f°f° f¾¯f°¯f°¾f ¾€f¯f f°– f¾f f°¾ °¾¾f½ff°f f°–f°¯f°¾f¯ ½ff° ¾ ¾f°¾¯¯f f°– f ff°°f fff¯ ff°f°¯ ½ff°ff¾ffJ@ 9¾ ¾ ©f f°¯f°¾f f © f¾f° ff¯.#f°¾f.ff.#f° °° ¾# °f #f¯f°¾f ©ff¯ ff¯ f–f° °f°– f°–f°% f % ¯ff% ff% ¾ ¾°––°ff¯ f¯ °©f f°f¯ ff°f ¯ f° f¾  ¾¯f° ¯ f° f ¾ –¯½f ff ¯ f° f¾ –¯½f f–°–f°–¾ ¯½°f ©f f°°f f°f°– f¾ ¯½°f f–ff¯© f¾f° ½f ff¯ f°f¯ f½f° ff¯f¯ f½ff°–f¯ ° f¾f¯½f ff°–¾ f °f° ¯ f°f¯ ff°f¯¾ f–f f ¯ f°% °–f° f°–¾ f°–¾%f¯¾f¯½ff ½f f f¾ff° f° f°fff¯f ff°– f€ff° f° %f f½f% f°fff¯f°– ½f°©f°–f°¯°f¾f¯½f½° ¾½ff f f¯ °– ff– ¾ ¾f½°f°– f°f f f°f f°f¯f ¯° °– ¯ f°f½f f f f¯°f°f ff¾°f ½f ¯ f°¾ f f°¯ °¯ f° f–f¯fnf¯ ¯ ¯ f°f°–° f #%.-D .¯°°ff @ ¾f#–– .ffnf 9 °n½ff°–½f°– f #%. fnff¾ff©©ff ° °–f°€f¾ f f° °f"@ ¾f#–– .#f°f¯ f°f ¾f¾fJ  @ °f°–½¾ ¾ ©f f°¯f°¾f fJ@ f €¯f° ff¯..#f°°° ¾# .¾f©f fff f°– ° @ ¾f#–– .f©© % 9-.¯°° %  @ °f°–½¾ ¾ ©f f°¯f°¾f°©–f f½f f ff¯½f f.

¾f©f f % ff¯f ¾f¾fJ °f°– ©f f°¯f°¾f f ¾f ff°–f°f # ¾°––°f ¾ f½ff° ¯½f° ©f f°°f ff¯½ °ff¾ f–f°€f ¯ f°¾ f–f fff¾ ½ ½f%f% f¾ f–f¯ –f¾ ½  ¯ f° ¾¯fff ½f f°f f¯fff¯ °½f° ff¯ °f #%f ¾f°– fff° f f f° ¯¾¯%  f¯f¾ °©f°°¾f¯½f¯ ¯½f f° ¯ ¯f°¾f ¯¯ ¯½°f f °f f ½f° ©f°°¾ f ¯ f°%Of% f °f f°– ¯ °– ½f° ¯f°¾f f° f½ ½f°¾ ° ¾ ff f¾ ¯ °©f¯f°¾f ff¯ °°€f f°– ¾€f¯¯f ¯ ¯½°f f ff f ff½f°– ¾ °–f°fff°– ½¾f f ¾ f fff¾ff°– ¾ f f°– ½¾f f f f°f ¯ ½ff°¾ ¾f°¾ f¯f°¾f  . °f f°–¯ ¯ f¾ –ff¾ ¾ff°–fn½ff°¾ f f°f f°f°–¯ ¯f ½ °n½ff°¯f°¾f ff°f  ¯ f°f¯ °©f f° °f°°f f¾f½fff°–°f  ¯ f°f¯ ° ¯½°ff° f°¯ °½f° ff¯°f%n½ff°% -f f°f¯ °©f f° f–f¯½ ° °–ff° ½ °–ff° f°f % f½%f¯¾ ¾ f ¾ %.

f°¾ff¾¯ °– ¾½f¾ fff° ¯ f– ¯f°€fff°¾ f¾ f¾°f¯f¯f°¾f .ff¾ ½f°fff¾ ¾½f¾ f½f °¯f¾ nfff f°¯ ff °–f° f½¯ °©f–f fff°f–f f½°f °––f – ° f¾¾ f°©°f f½f¯ f°©f° ¾½f¾  . 9--. ¯f¯f° ¯ .-D  f¯ ¯ f°f°€°–¾°f¾ f–ff€ff ¯f ¯ f f f½ f°f°½ °°–f°– f¯f°ff° f° f¾f°ff°¯f°¾f¾f¯½fff¯f 9 f¯f ¯ ¯f¯f° ¯%f#¯ff%  f ¯ ¯ ff ¯ f½ff ½ff½ ¾ff°f°– ff°– f½f¯f°f½°%f#ff%  .f°¾f¯ ¯½°f f© f° €f°– f°f°fJ@ .

#f°°° ¾# °f f° ff¯ f½f° f f½ f°¾f ff¯f # ¾°––°ff¯ff° ¯ ¯ f ¾ff° ¯f ¯° ff f°½f¾f¯ff°¯ °¯ °–f° °–f° ¾¯ °–f°f°– ¾f# %. ¯ ff f f¾ff°©ff f¯ ¾f f°¯ °–f°nf°ff¯ ¯ ½ °°–f°¾ ¾ff f °f¾¯ ff¯f°¾ff°–¾fff°¾f°–ff½ °¾f¯ ¾f ff¯ f °f f¾ ¯fnf¯½ ° f  f¯ °n½ff°ff¯¾ ¯ ¾f° f¾f ¾f 9 °n½ff°¯f°¾f¯ ¯½°f©f°f°–© f¾ f° ©f f°¾ f–ff€fff½ °–f¾f%½ °–f% ¯ .. ¯ ff ¯ .f¯¯f J°¯ ¯ ff ¯ f ¾ff°" f °f¾ ¾°––°f¯f°¾f f°ff°–¯ ¯ f°–f°– f° °–f°– °f °f f ¾f ¾ °––f¯f°¾fff°n ° °–° f ¾ff° f°¾ f ©f ½f f¯f¾f°f °f ¾ ¯°f .f¯¯f J ¯f°f¯f½ff°f ¾ ¾ °f°– f ¾ff° f½f f f ff° ¯¾f°f¾f©ff¯ f°¾f ¾ ½ f°–f¾ f° ff¯€¯f°°f ff¯¾f¾ffff°– ° @ ¾f#–– .#f°°° ¾# °f f°nff½f ff½ff°– f f°– ff°f ½f f¯% ff–ff°%° – ff f°©f°–f°ff¯¯ ½ff° ff–f°¯ f% °¯ff°% °f f° f ff% ½f f f°–f°%¾ f–f¯f°ff f f f ½f f¯ f°©f°–f°ff¯ f ¾ff° %¯f% ¯ ¾°––°ff f¯ °ff°– f°–f°– f ¾ff° %. %¾¯ ff¯f°¾f% . ff ¯ ff¯ff¾ ¯f¾©–f¯ ¯ fff f f°ff¯f°¾f°f¾ f–f.¾f %  f–f¾ f°–¯¾¯ f°f¯ fff°–ff °fff°¯ °©ff°f°€°–¾¾ f–ff€f ¯f ¯ °–f° f¯ ff°½ °–¾ff° f f½f¯f°– n½ff° fJ@ f °f¾ ¾°––°ff f¯ °ff°– f°–f°– f ¾ff° ½ €¯f°°f ff¯¾f. .f¾f¾ % .f¾ °f ¯f°¾f n½ff° ff–f¯ ¯f¯f° ½f° ¯¾ ¾f °–f°½ °©-f 9 °©f°– ¯f¾ f fff–f¯f%¾f¯%  . °–f½ff¯ ¯ °ff°¯f°f .f¾f¾fff°– ° @ ¾f#–– .

-D . f© %  f¯f ½ °f¯f°¾ff©  f f ¯ °–f¯ ff° ½f ff ff¾ ½°ff¾ fff°° f f ½f f°f ¾f¯ f¯ ¯ ½ °© ½f f¯f°¾f °f°–ffnff f f ½f ff ½f f½ff°– ff°¯f°¾f¾ ©f f°–° ¾f¯f½f ff° f¾ ¾ ¾ff° °–f°f©ff°¾f¯  ° f°¯f°¾f¾ f–f¯fn½ff°fJ@¯ ¯½°f–f¾½ ¯f ¯ f° ¯ °–f ½f ffJ@ 9 °–f f°f°–  ° f fJ@f f f ½f f°f f° ¾f¾ fff ff°¾ f°f ° f°¯f°¾ff© ¯ °– ¾ff°f ff¯¾ –ff ¾f¾ f°° ¾ f ff¯ f ff°¾f¯f½° f  .f°¾f n½ff° fJ@f–f¯ ° ¯ f ½f f°f ff¯ ° ¯ f¾ f–f © ¯ff° ff€f#f f f#  # f f°  f f f¯ °f f f°¯ °–f ff¯f°¾f ¯ ½ff°f¯ fff°–f¾° ¯ °– ° f°f f¾ nff¾f f¯f½° ½f¾f   f f¯ f%¯°% f f ff°– f °f°f°f ffnff°f f°¾ff ¾ff ½ f¾f°ff°°f °f¾ f.ff¯f¾f ff¯©f¯fff¯ f f¯ f f°¯f¾f ff¯¾–f #%.D .¾f°f¾ff ½f¾f ff f© f°¾ f–f°f   f f#f¯¯f%¯¯% f½ °–f f°f°– ff° ¯f°¾ff°– © f° ff¯ °ff¾ f° –ff° ½f°– f¾f°ff° ff¯° ¾¯ °nf ff°fJ@ f ¾ f½°¾f°©f° ½°ff ff°¯ °nf ff°fJ@ f °f©ff°– ¯ ¯½  ff°ff ff ©ff°– ff–f ¯ ° f½f °f°–f° ©ff° f – ¾ff° f° ¾ °–¾fff° f° f°f° ff f fff°¯ ¯½ ¯ ff°¾–f f° ¯f¾f° ff¯ ¯½f¯ f f¯ ffJ@f°–¾¯ f f–f¯f°f€¯f°f J@f°–f°f #f©ff°– °f°– ¯ ff ½f f@f°¯ °–f°ff°–½f¾f– f°f . @D.#f°¯f½°f ¾f°– f  f f¯ fff f°– .

¯°ff f°fff°f ff  f¯ ° f°–f° °f°–½¾ ¾ ©f f°¯f°¾f f¯ ° f°–f° °f°–½¾ ¾ ©f f°ff¯¾ ¯ ¾f f¯ °©f f°f€f ¯f ¯ f¯ °n½ff°©° f°¯f°¾f°¯ ° ¯ f ½f f°f f¯ ¯ °ff°¯ ° f°¾ff f°¯ °°ff°ff  fnf°f°– °f½f fff f ff   f ¯°°€f¯ ¯°°€f° n ¯°°f°€f ¯¯°€f° .9 °©ff°fff° f° ½f f¯f°¾ff°–ff f°½f ½f ff f°f¾°f ¾ f ©f ©ff°°f @ff ½f ff f° °–f°¯ °©ff°f°½ °f°f f°¯ °©f ¾ –ffff°–f°°f @ff ½f ff¾ f ¾ f¯ °©ff°f°¾°f ¾°f°f ¾f½f°f f¯ f °–f° ¾ ¾f° ©f ©f°– ©ff°f °–f°¯ °– f°f°ff °f–f f ff°©f  @-  9f¾ff¾f©ff f°f°–½f°– ½f f½ °fff° ff°"  ¾f° °–f°¾f.

 ¯°°€f  fff  f ff    f f–ff¯¯ ¯ff¯ f–ff¯ ½ n f–ff¯ f¾¯ °– f–ff¯¯ ¯° f–ff¯¯ °– f  9f fff ¯ fnff°°ff ff    f f¾f€f ff n –f¯¯¯  ––f¯ –°°f .

fff f¾ ©ff¯f°¾f¯ °©f f€f f °f¯f°¾f  f ¾ f©© ¾ f f ff° n ¾f f ¾ff° ¾f¯ ¯  ¾f¯ °°– . €f  f°– ½f°¯ °©f f€f ¯f ff  f ¯f°¾f f°¯fff ¯fff n ¯f°¾f ©° f°¯f°¾f ©°  .

 f¯f  &f ff    " f ¯ °nf°   f ¾ff° n  f f¯f° ¯ °¾ff°  ¯ °¯½ff° ff  ½f ff f€ fff f¯f%% ¯ °–f°€¯f ¾   f ¯f f # f¾f€f n –f¯ f–°°f ¯f f¯ ff .

fff -f  .f°¾f .f°¾f n½ff° f f  f f f½ n f°f f ¯  D¾f¯f°¾f f °f°  f fJ@ ° n . .

ff.°#f¯f°–f fnf½f f¾ff€f¾ff¯ °f° ff° fff f ffff¾ ° f f ff f¯f¾f° ff¯ f fff°ff¾°fJ@ f¾ .f©f f°–°f  f fff ff¾f°ff¾f¾f ¾f f #ff°–.#f°°° ¾ #–– % °f # fff°f ¾ ¾°––°f¾ ¯ ff°– f f ½ f°¯ff°ff° f @f°¾ ¯ ¾fff¯ @f f¾ f–-f f° ¯f°ff°– ½ °ff° ½f f f°ff fff°–f°–½ f¯f f¯f¯ ° ff° % ½f ff% #%.f©f%  .@ f¾ fnff°f°#f¯ff  fnffff ff °–f°f f° °f"ff .ff ¾f €¯f° #f ff½ ° f°–½f°– f¯ ¯ f°¾  ff°–¾f½ff°– f¯f ¾ ¾ff¯ff¯ °¾ f° ½f f¾ f° ¯ff ½f¾ f½f f°f f¯f° ¾ ¾ff°–f¾ f°# %f ¾ f© °.°#f¯   ¾f° °–f° f°#f¯ff ¾ °–f fnf½f f fnff°€f¾fff °fff° ¯f°f¾ f ½ °–ff° f f½ f¾ff°f ff ff°¾ f° f f¯ °–f fffJ@f ff ¾f ¾f°fff°–½f f°f© ¾ ¯ f f °ff°–f° ff ff°– ¾f¯ °f° °– f¾ff°fJ@  fJ@ f¯ °ff°– f°–f°–¯ °¾ f°-f ff°f°– f°–f°– f° ¯ °¾ f°-f°¾nfffff°¯ ¯f°–f°f©f°f f° fff°½ °f¯ ¯ f° f°f-f ½f ff°– f°– ¾ f° ¾f¯½ff° f¾fJ ff¯¾ ff ¾ .f f°. ¾f°– fff° °. .

f°ff°– fff°¯ °©f ff½ ff° f –½f°ff¾ff°¯ °–f°ff° ½ ff°f°–f¾½f f°–ff°f°– f°¯f¯½ nf½f¯f°¾f ¯fff°–¯°n f ff ¾f°f f° ¾f°©f ¾ °––f f–°ff f½ ©ff°f°– f¾ff° f° ¾ f½°¾f°–f¾¯ °½f° f°–f°f°–ff¯  °–f° ¯f° ¾ f½¯¾¯ ° ff¯ f f ½ fff ¾ f°ff°–f¾ f°½f nf¯½¯f¾ ff°ff°–f°¯ f°f°¾ ¯ff ¯ff f°fff°–¾ f ½fff° ff¯¯ ° ¯½ ½f°°  ¾¯½f°f° °–f°f°#f¯ff f°fff°   ¯fff¾ ½f° f ½f f f¾¾¾ ½ ¾ff ff ½f¾f f° f f ¯¯¾ ½ ¯f¯ff ff° ½f° f° ¯ff° ° f°ff¾ ff° ½f fff ¾ ¯ff  ff ff°– f½f¯ °f¯ff  ° f°fff°f ¾ f ½f ff  fnff°f f°ff .#f° °° ¾ #–– % °f 9f ff¯ f f ¾ nf¾½ff¯ ° ¯ ff °–f°¯ ¯°f° fff° ½f f -f ff¯%¯ °©ff°f°%f–f¯ff°–¾ f°¾½ff¯ f¯ ° f°¾ff f° ¯ °°ff°ff f°f°– ¯f°ff–f¯ff°–¾ %.¯ ½ff°¾ff ¯f°ff¯f¾f f°– f¾f°ff° ½ €¯f°fJ@ ff .f¯¯f J ¾f f #f fff°¯ ° ¯f¾ff¯f nff¯ff°– ©ff° °–f°f¾ f°¯ °nf f#% °. f°f % -f .f©f%  f½½ ff°¯f°¾f ¯f f– ffff°f°f f °f°ff°–f¾ ¾f° ½ f¯ff f° nf½f°f f©f¯¾°f ffff f– ff¯f°¾fff°f°f .

ff ©f¾f°f #%.f°¾f ½ °ff°¯ ° f°¾ff f°ff . ¯°f°f–f¯ff ff©ff° f©ff° ¯¾f° . f°f %  ¾f° °–f° f f°fff¯ ¯ f½ff° °–f° f°fff°  .f°¾f ½ °ff°°¯ ° ¯ ff°f ½f ffJ@ . @f f % .#f°°° ¾ #–– % °f # ¾°––°fff ff f°ff°f°– f°–€f f°– f°–¯¾° ½ °–¾ ½ °–¾ff ½ff¯#ff€f°– ©f°f °%¯ ¯ ff°% f f°– f°–f°– f°– °©ff°f f°°¯ ff°–¾ f°– ff¯½ ©ff°f° ¾ f–f ¾f f½f°f°– f© f°f f°f. °©ff°f° f ff°– f f½f° f °–f°½ ° f¾f° ¾ ½ ff¯ ¯ °©ff°f°½ °f¾fff°– ½f½f ff°f °–f°¾¾ f °–f½ °–f°° f°¾ff°f f¾f½ °f ¾f ff°–f°f #fff°–f–f¯f ff°–¾f½ff°– ¯ ° f°¾ff¯fff¯ ° f°f–f¯f f° ff°–¾f½ff°–¯ °°––ff°°f ff f ¯ °f°°f #% ff% ff¯ff°f°–f°– ¯f° ½f ff©–f ½ °ff°°¯ °°ff°ff ff¯ ¯ °°ff°fff¾f¯ °–ff° ff f°f¾°ff ½f ff°– f ¯ ° ¯f°f f°– f°–f°– f¯ ° ¯fff f © f¾f° f ff¯¾f @f fff f°– ° ff . °– ff–. fnfff ff° °–f°f f° °f"ff .#f°°° ¾ #–– % °f #9f ff¯ f f ¾ nf¾½ff¯ ° ¯ ff °–f°¯ ¯°f° fff° ½f f -f ff¯%¯ °©ff°f°%f–f¯ff°–¾ f°¾½ff¯ f¯ ° f°¾ff f° ¯ °°ff°ff f°f°– ¯f°ff–f¯ff°–¾ #%.ff. ° ¯ ½f ff f°¯ °©f ¯¾f°f fff–f¯ff°– °f f°¾ .

¯ ff° f ¯ °nf½©–f°¯ ½f¾f°¯¾¯f°– ff° f°– f°– f€  f°– f°– f°–f°– f°–f °f° ½ °°–f°f°– f°¯f¾f f° f ¾f°––½¯ ¯ ff°f f½°f°–f°– f°–°¯ ¯ ff½ ¾ff°¯f¾f¯ ff f°–°f °–f°ff ff½°f¯f¯½¯ ¯ ff°f  9f f©ff°f%¾f f% f° ½ f°½ ff°f°¾f¯ f°f¯¯¾¯° f°ff ¯€f¾°f ff°– ½ ° f½f ff€¾f f¯ °nf½©–f ½ °°–f° ½ °°–f°¯¯ ¾ ½ ¯ ° f°¾ f ¯f¾f f°f° f°  f°–f°–¾ f°– ff¯½ ©ff°f°f°– f°¯f¾f¯ °–ff¯ ¾ °–¾fff° ff¯ ½ ©ff°f°°f  .#f° f°f¯ °fff°f½f f f½f½ °f¯ ° f°¾ff½f¾¾ f °– °–f° ½ °f¯ °°ff°fff °ff°ff¾ff f°ff ©f° °–f°f°–¾f°–f f ff ¯ ½ff°½ ¯ ¾©f ¾ f°–f°ff¯ ½ff°½ ¯ ¾ff . °– ff°ff f– ¾ f–f°¯f°¾f¯ ¯f°–¾ff °ffff ff¾f½ °– ff°ff¾ ° f°–¾f°–f ¾ff°–  ff°  9¾f©ff f°f°–½f°– ½f f½ °fff° ff°" .ff€ f°–f€f°–f fff½f°¯f¾¾f¯ f°f°–f°– f¯f¾¾f¯f°–¯f°°f ¯f¾ ¯f  . f f°– f¯ ° ¯fffff  f°–€f f°–f°–f¯f¾ °–¾ff ½°f f¯ ¯½°fff f° °f–f° ¯ ¯ °½ °– ½f°°f  f°–¯¾° f°–f°– fn½½ °– ½f°°f f° ff¯ f ff° f°–f°  9 °–¾ff f°–f°– –f¾°¯ °–¯½f° f°¯ ¯ f–f°ff  .

f°¾f ½ °ff°°¯ ° ¯ f ½f ff n .f°¾f ½ °ff°°¯ ° f°f .@ .f°¾f ½ °ff° f ff°  .f°¾f ff°–¯ °°ff°ff . ff¾ff° °–f°¾f f°ffff ff  f .f°¾f ½ °ff°¯ °°––ff°¾ff .-9 ¾¯ ½ $$ ¾ ½ ¾¾ n¯$ ff¯f°¯ ° ¯– f½ nff ¾ f°–f°¯ ° ¯°– f¯ ¯ °ff° ¾ nff °–f°f f °–f½f° °–f°ff ff f° f½f¾f° ff¯ ½f°¾ f f ¯f° ½f ffJ@ f¯ f°°f °–f°ff nf½f° °–f°¾f° ¯ f° f½f¾f° ff¯ ½f°¾ f f  ¯f° ½f ffJ@f ff°¯f°f°–½ f¯f f°¯ °°©f° ff¯f° ½f f fJ@¯ ½ff°ff°–½f°–½ f°¯ ° f¾f f– ¯f°f° f°¾ f©ff°¾f¯ D°¯ ¯½ f ¯f°f°¯ff¾ ¾ f°–f¾¯ °– °f¾€f ¾€ffJ@ ¾ f¾¯f°f %¾¯f¾°f%  €f €ffJ@ .

ff¾ ¯ ff f f°ff ff½ ¯ ff¾ –ff¾ ¾f %. f ¾€fJ© % f% .°#f¯ % .f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾f¯f¯ °–f f° %¯ ° ¯ f% ½f ff°–© ffJ@  f ¾€f.#f° °° –– % °f %f°–¯ ¯¾€f ¾€ff°–% ¯f°fff@f°f¯ ff f@f°¾ f° f 9 °n½f¾ –ff¾ ¾f .¾f ¾€f# f¯%@ f f% fJ@ ¾€f© fff f ff°°f ff f%f f¯% f°ffJ@ f½f f° °–f°fff °–f°¯ f f°¯ ¯f°¾ ¯ff°–f ffff°– ©f ff¯¾ ¯ ¾f ° ½f f ½ ff° ©f f° f° ©f f–f° f–° ¯f°¾f ½f¾ ½ ff¾ ¯f ½f¾f ff°–¯ °–f f°¯ °©f f°°f ¯f°©–ff°f °–f°ff¯° @ f f½f ¯fff fff¯° ©f °–f°¾ ° °f f¾ ¯°fff¯° ¯f f ¯ f° ¯ °©f f° °f¾ ° ¯fffff°–¾ f f f½f¯ ° ¯ff½f f¾ ¾ff°– ¯f f f½f¯ ¯ f °f¯ °©f f f  ¯fff f½f f ° f ¾ ©f °–f° ¾ ° °ff°½ff ff°–¯ °n½ff°ff¯ °©f f° –½f ff°ff¯ f f°f ½ – ¾ f°¾f°– f°¯ff¯¾ nff f ½ ff°¯fff½f f¾¯ °f ½ ff°½f° ½f° f f°f¯ ¯ff¯f°–¾ ¯f°f¯ °°©f°f f°f½ °–ff° f°f°– ¯ °–ff fffJ@  f °f°–¾€ff° f½f ff¯. f¯%f% .¾f ¾€f ¾% f% .#f°f°#f¯ f°– ° %f. °€f f°½ ¯ f°–f°ff¾ f f¯°–°fJ@ ff f f °ff ff°– f f¯f 9 ° f½f ff@f° ff f f°¯ ¯f° f°–ff¯° © f¾ nff f° f fff¾°f% f¯f¾ff%  .

#f°°° –– % °f #%% ¯ff°–f f ¯ff° °f¾f %% f° f½ ff@f°¯f°– ¯ ¯½°f ¾ff° f° ¯ff° #%.f%f°– n½ff°% fJ@¾ f–f ½ °n½f¾ –ff¾ ¾f¯ ¯½°f¾€f ff# f f¾ f¯f f¯f°f ¯ff°–f f ff¯° f½f¾f °f¾f ¯f f°¯¾°f @ f½fJ@ f½ f°½f¯ °–ff¯½ ff° ¾ f–f¯f°f€¯f°°f %f.ff.#f°°° –– % °f #fff°–f f°f°–f°–f f°f°– f° f°f.f  % .f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾ff° fffJ@ ff f f°¾ ¯½°f¾ ©fff  f ¾€f ff#% f%.¾ff°f% °f¾f% fJ@f fff%½ °n½f% f°ff¯f ff. °– f ¾ –ff¾ ¾f #%.f¯f° % fJ@ ff ff°–¯ °n½ff° ¯ff¯¾f f–fJ@¯ ¯¾€f¾ ½ ¯f  ¯f ff¯¾ ¯ ¾f°f fff°f f°½f¾ff° f ¯ff¾ ¯f°fff°f°n .ff ¯¾ff ¾€f ¾  .fJ@ ¾€f f¯ff f ff°°f ¾€f ffff ff°–¯ ° f f° f½f f °–f°n°f°–¾ f°f f¯f ¯f ff°–%¯f°¾f% f°f¯f ¾ ff f°f¯f°¾f%f°–% °–f°fff°f°– f f f° °–¯ff°– f°f –½ffJ@f°–¯ n½ff°ff¯¾ ¯ ¾f ¾ f¾°f f ff f f° °–f°ff¯f°– n½ff°°f -f¯° ¯f° f f°ffJ@f f ¯f f°f f f  fJ@f ff.fff f¾ ff f¾ ¯f f°f¾ ¾ff½f½°¾ f° f¾ °  f° ff° ¾f f ¾ f–f¯f°f€¯f°°f %f. ¯½ ff°f° f f° f f¾ff°f ¯ffff¾ f¯f°¾f½f¾¯ °f fff°– n½ff° ff f ff°–¯ °n½ff° 9 ¾ f f f½ ¾°f .

¾f. f #%.¯f¾ff ff ¾% ff°–.f¯ –f% –f°°–½f f ¾f% fJ@ ¾ ° ff°°ff ff °–f° ff°ff –f°°–½f ff°–f° fJ@ f ff½ °n½fff¯ °–f°¾ –ff¾°f ° f ff¯½ °n½ff°ff¯ ff ff°–¯ ¯ f° f° f f¯ ¯ f° f°f°¾ f f.#f°°° –– % °f # @ ff f¾ ¾f½°f°–¾ ½f °–f°f f°f ff°–.ff9 f¾f ¾ f°–f°¾ ¾f ¾ f°fJ@f ff¯ff°– ¯f f°¯¾f¯ °°–½ °n½f°f ¯f°fJ@ %f.f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾ff° ff¯f¾f f¯f¯½¯ °f° °–fff°– ½f¾ f¾f¯f °–f°¯f°¾f  f ¾€f.f¯ °f€¾%  ° % .f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾ff° ff¾f°ffJ@ ¾€f f ¾ ¯ °ff¯f°¾f ½f¾ °f¾f f°¯f°¾ff¾¯ °f½f° f° ½f°¾ ¾ f °f¾f  f ¾€f.fff¾f f°. ©f ¾ ½f½f°¾f°– f ° fff°¾f¯f ° f°½f°f °–f°f°–¯ ¯ f –½ffJ@¾ f–ff ½f¾ f °–f°. ° °–f f° .ff.¾ff % ff© ½ nff fffJ@ f °–f°¯f°f .#f°°° –– % .ff€fff ¾% f f ¯f.f  .f% . °f¯f°f% fJ@ f¾€f°f °–f°¾ ¯f¯f f°¯ f ½ff¯f °ffJ@f ff ½ °n½f¾ ¯ ¾fff¯ ¾ °––f¯¾f½ °n½f¾f¯f °–f°f°– n½ff°°f ¯f°fJ@ %f. .¾f.

°f # f f¯ f¾f 
f 
¯ ¯ ff f°f f° f,ff@°––f–,ff–°– #%; fff %  fJ@ f¯ ¯ f°
f°f° ff°–f° f 
f¾f¾ ° f °f f¯ff ¯½°f ffJ@¯ ¯ f°
f°f° ff°–f° 
ff 
¾€ff©–fff ;f¯ 
– f¯°–°
f–fJ@ f °f¯ °°©f° ¯ff° f° f°–f° f°–¯ ¯½°f¾€f ¯ff°f°f¯f ,¾f ¯ fJ@  ,f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾f f¾¯ 
°– f °f¯f°¾f¾f°–¯ ¯ 
f°¾f °–f°f°–f°°f f°ff¯f°¾ff¾¾f°–°– ¯ °°–f °ff°– 
¾ ° f ff fJ@  f ¾€fJf f°f%¾f% ,¾f# f °% 
f°–% –f¯f¾f¯¯ °–f©ff°
fffJ@¾f ff°°f 

f°– f 
f¾f 
f f°f ¾€f°f ¯f½°½ 
ff°°f ¾f ff¯ f°fff
ff fff¾
¾f°¾fJ@ f ¾¾° f°¾ff ¯ ° f° f f½f 
f–ff  fJ@f ffff°–¯f f f½f ¾f¯ff° °–f°f½f½° f¯°–° f °–f° ¯ff f f½f f
f °–f°f°–f° f f½f f °–f°½f°nf° f¯f°¾f ©–f f f½f °–f°fff½f½° f °f f¾f°–f 

f °–f°f½f½°f°–f f  fJ@½° ¾f ff¯½ 
ff°°f ¯f¾ °f ff f¾ ¾ff°–¯f¯½ 

f¾ ½ ½ 
ff°f ff°–¯ © f°¾ ¯f °nf°f f°½ 
ff°°ff°½f ½ °–f½ff°  ff½ ff°ff¯¾ ¯ ¾f f°¾ –ff¾°f °f¯½f ff°f°ff¾f °–f°f°–f° f ff 

ffff¯° 
©ff°ff¾#¾°ff# f°f¯½f¾ ½°
°f° f ¯f° ¯fff°–¯ °–ff°fff°–°––f ff ¾ff°ff° ©f 
ff f°f f° 
f¾f ¯f°fJ ff¯;° 
f f°– 

° %f;#f°°°  –– % 

°f f°ff f f°– f° 
¯f° f°¾ f°f °f f°f f¾f 
°f¾f ,ff,ff¾nff°–¯ ¯½°f#¾ f½f ff½ff°–¯ f¾€ff° %;° 
f %  ¾ff°fJ@f© 
f° ¾ f½¯¯°¾ nff f°¾ ¯½°f -f¯°©f°–f°¾f¯½f ¯ ¯f°fff
°f f½f°–f¾ ½f°f°ffn½ff°°f¾f©f  ,f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾ff°ff° ¾ff°f f°f°fff ½f fff°–¾f   f ¾€f; f%,fff¾f% ,¾f#©° f 
¾€f,fff¾f ff°°f ¯f 
ff¾ f° f 
f¾f f,fff¾ff°f f°ffJ@¾f©ff°– 
f¾f ¾ f°–f°¯f¾ f°fJ@ f¯ ¯½°f f¾ff° f½f f½f f¾ff°fJ@ ff°f ff¯¯ ¯ 
f f°¯ °– ½f°¾f©f f½©–f 
f¾f¯ °f ff°ff¯ ¯ff°¾ ¾f °–f° ° f°f¾ ° ¯f°fJ@ %f ;#f°°° –– % °f # ¾°––°f°–f,fff¾fff¾¾ –ff¾ ¾f #%;¯f° % ,f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾f f 
f¾ °f°– °f°– 
f¯ ¯ f¾ff° f °f f¾ff°f°– ¯ ¯f°¾f¾€f°ff°f¾ ¯ °ff f° 
ff¾  f ¾€ff f%  ° f% ,¾ffff%@ ½f¾f% €f 
° f ff°°ff ff ½f¾f °f
fffJ@¯ °©f f°¾ ¾f¾ ¾f °–f° °nf°f f° ° f°f  €f f¾f°–f fff°°f °–f°¾€ff f –ff¾ ¾ff°– f f°ff° ©f f° fJ@f fff °f ° f%f f%f¾ ° 

 ffJ@¯ °– ° f¾ ¾f fn½f°f 
€¯f°¯ff©f f¾ ¾ff°–  ° f°f ¯f°fJ@ %f;#f°°° –– % °f # ¾°––°f°f½ °f°ff½f 
f f¯ °– ° f¾ ¾ff°ff 
ff ½f f°f #f f#¯ff ©f ff #%;ff¾° % ,f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾f f f¾½¾f¾f 
f ° f°f f nf½fff ¯ ° ¯ –f–ff° ¾
f 
f©
f°¯f°¾ff°ff 
¾ff f°f°–¯ ° °f°f fff J@  f ¾€f¯%,ff, °– f% ,¾ff°%@ f@fff % fJ@ 
¾€f,ff, °– f ff°°f ff ¯fJ@ ff f
ff¾°ff °f fJ@f°–¯ °©f f°ff¯¾ ¯ ¾f° fJ@¯ °– f¾ –ff¾ ¾f 
f°ff¯f½° f°ff f,ff ¯ f°¯ ½ff°¾¯ 
¾ –ff¯ ¾ f°–f°¯f°¾ff°f 
f°¾ ¯ fJ@ ¾
f–f¯f°f€¯f°°f %f;#f°°° –– % °f # @ fff¯ 
½ °– ff°¯ f°f°¾ #%;¾f % ¯f°f¯ °– f ¯f¾ °ffJ@¯ ¯¾€f,ff, °– f f f½¾ ¾f €f f¾
f–f 

fff f½ °f f  fff° 
–½f¯f ¾f°–ff¾ f° f 
ff¾  ¯ff° f° f°–f°  fJ@¯ °– ff°–°f¯½f f° ¾ ¯ 
° ¯ °– ff°–¾ f ©f f°ff° ©f °–f f f°– f° 
¯ 
ff°f°– ¾ ¯ 
° ff¯ ¾ f½¯f°¾f ¯f°fJ@ %f;#f°°° –– % °f ¾°––°ff¯ °– ff½ff°––f 
f°– f° 
¯ f°f,ff¯ ff½f f°–f¯ ©ff° %;©f 

f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾f f¾¯ °– f¯ ¯¯½ °– ff°¾ f ¯f f¯ff¾ f°¯¯f°¾f ff¾  f ¾€fff% ½% .¾f#¾f¯%@% fJ@ ¾€f¯ ° °–f%¾f¯f#% ff°°f .ff.#f°°° –– % °f #f° ffff ½f fff°– ½% f%f°– f¯f f° f¾ f °–f° ¯ ¯© -f f°n½ff.f% fJ@ ¾€fffff ½ ff°°f¯fff¯f°  ½f°fJ@¾ ¯½°f ff¯f f ½°¾ f¯f f¯f°f% ½¾ ¯½°f% f¾ ½ ½°f¯f°¾f f° f°¯ ¯ f°¾ f ° ff°f°–¯ °–ff¯ °f¾f° fJ@ f fffJ@ ¯fff f ½ ° fff°f f¯f ½ f° f½f ¾¯f ff¯.f°%. f¯¾f ¾€ff°% % f °f ¯ ½ff°¾€f f°–f° ¾ f°–f°fJ@ . °– f ¾f ¾ff¯ f f¯ f -f #%. ° °–f°ffJ@ f¾f¯f °–f° ¯ ° °–f°f¯f°¾f 9 ° °–ff°¯f°¾f f½f¯ °–ff¯–f°––f° ¾ ½ ¯ °©f f° f f½f¯ ° °–f f©f¯f°½ ° °–ff°¯f°¾f ff¾ f° f¾f¯ff°ff¾f °–f° f°–f°°f .¾f.ff ¯½°f  . ° °–f% .f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾f ° f°f f f¾ f¯f ½ °ff°–f°f¾ f ° ¾ f f°– ½ ff°ff¾ f°–¯f°¾f½f¾¯ °–ff¯ ¯ff°  f ¾€ff¯f#%.f° %  ¾f °–f° f¾ff°°f f¯ ¯¾€ffff°–¯f ½ °–f°¾ ° °f f° ¾€f°f f ½ f½ °f f °–f° ¯ff° f °f¯ff°ff¯¯f  °–f° ¯f°f© f–fJ@ ¾€fff f°¯¾f f–-f ¾€f¯f  .#f° ¯f°fJ@ %f.

f% .©f % f¾ff°f¯ f ¯f¾ ff¯ff¯ f ½f f¾ ¯f°f 9 °–ff°f ¾f°–ff¾ f ff¾ ¾ff½f½° f¯ff¯ f f f½f°–°f¯½f¯f½°f°– ¾ ¯ °  .ff.#f°°° –– % °f # ¾°––°ff¯ °– ff½ff°––f f°– f° ¯ f°f.ff. f.ff. ° °–ff–. f f½ff°–f¯ ©ff° #%.#f°°° –– % °f #f°%°–ff% f f¯¯ °°––f°%¯ ¯ °f% f¾f f¾f ff ¾f¯f¾¯f %¾ ff f% #f@f°f¯ ¯ff f½f ff¯%f¯ff°f¯% ¾ ¾°––°f°–fff°– .¾f#¯f% f% f ¾€f. fff %  f½¯¾¯ ¯f°f½° f f ¾f°–ff¯ff¯  ¯½ff¯fff ¾ ¯ ° ¾ °f°f f °–f fJ@ f½°f¾ f°f¯f° ff¯½ f¾ f f @ ff f ¾f° f–f¯ ° °–f¾ ¾f f°¾ ¯f¾ffff½°¾ff¾f°–f ¯f ff°¾fff ¯f°¾fff° °–f fJ@  .ff. °– f# #%.f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾f ff¯ nfff¾ f f ©f°–f° ff ½° ffnf ¾ f ¯f°f¯f°¾f nfff½f¾¯ ° °–f  f ¾€f f¾f%. ° °–f ff f¾fff°– f °–f fJ@ @ ff f ¾f° f– ff¯J@¯ ° °–f¾ ¯f¾ffff½°¾ff¾f°–f ¯f ff°¾fff¯f°¾fff° °–f fJ@ f°–f°– ¯f° ½f ffJ@°¾nffff°¯ f¾f¾ °f°– f° °f°–f °f fff ff fff½ ¯°f°°f fff° °–f fJ@ ¯f°fJ@ %f. f°ffJ@f ff¾ ¯½°f f f½f½ff°– f f ff¯° ¯f°fJ@ %f.ff. f ff°°f f .

f°€ff¯ ¯½ f©f°f f–f¯f°¾f ff¯¯ °©ff° ½f° °f°f f ©f°–f° f¯f¾f¾ f f½f¾¯ f¯ ¾½° ¯f°f¾f©ff f f  f ¾€fff¯% €¯f°% .#f° f°ff°f¯f °f¯ffJ@f°–©–f¾ f–¾¯ ½ff° ¾€f ¾€ffJ@ ff  # % % fJ@.#f°f°–¾ ¯½°f f °f ff f ff¾f¯f°¾ff°– f½f ¯ °––f°f° ff¾f%ff¯%fJ@ f °fff¯fJ@ ¾ f¾ –ffff¯f°¾f  ¾¯f¾°f ¾¯f¾°ff ff°f¯f °f¯ff°– ff°–¯ ½ff°¾€f ¾€ffJ@ -f¯f °f¯f f°ff©¯½f ff¯..¾f°f ff¯ f ffJ@ f¯ ¯ f ff°¾ff f°¾¯¾° f°ff½ ©f f °–f°¾f€€ f°¾ f–f°°f f ff°–¯ °©f f° ¾¾fJ@ ff fff°f¯ f f¯ f°f fJ@ €¯f° %f.¾f f¯% ¾% fJ@ ¾€fff¯ ff°°f ¾ ff¯fJ@f ff¾ ¯½°f @  ff¯€¯f°°f f°– ¯f ff¯.ff f f½¯f°f  ff¯¾ –fff ff°–¯ f°–¾f° °ff°¯f½°¾f°ff .°-f %  f€€f%9 °–f¯½°% .#f°°° –– % °f # ¾°––°ff¯ °%f¯% ff f° f f©f° ¯ ¯ ½f f f¯ f f f°f¯ ff°– f½ ff° © ¯°–ff° f°½ ¯¾f° f¯ ¯ ½ °–f©ff° ½f f¯f–ff¯ f½f¯ °–f¯ ½ f©ff° #%.

f€€f¯ ½f°¾€fff°–f°f9 °–f¯½° .ff9 f¾ff–.ff ff¾€ffJ@f°– ff©f fJ@¯ f©f¾ –fff½ff°–f f ff¯°  f–ff©f f¯ ¯¾€f f¾ff° f° ¾ ¯½°ff° f¾ ½ f©f °f°f°– f°f f°–f° f° ¯ff° fffJ@¾ f¯ ¯¾f°¾ ¾fff f¾f½°f°– f½f ¯ °f°f f°fffJ@¯ ff°–¾ ¾f ff f¾f½°f°– f½f¯ °n –f°f f J@ €¯f° %f.ff 9 °–f¯½° #%.#f°°° –– % °f #.f%f©f% .ff.ff %  f¯% ©f¾f°f% f°ff¾€ffJ@f fff¯ f°f ©f¾f°f ©f¾f°ff°fJ@ f ff¾ ½f f °n½ff°°f¾f©f f½¯ °nf½¾ –fff f–fn° ¾ –fff°– ½ °ff° fJ@ ff°–¯ °–f° °– f f¯f½°¯f¯ff ¾ f¯ °–f° °–¯f f° f ©ff°ff°¯ ° f½f½fff f°f ¾ ¾ff°– ff°–f f¯f°f f° f °––ff°ff°¯ ° f½f½fff €f ©f¾f°° f½f ½ ff°½f fff ° %f .#f°°° –– %  °f #fff°–¯ ¯ °f¯ ff¯f¯¾ f–f¯f°f  ° f -f @ff f@f° %f°– f ¾ ¯ f%¯ f°f°f f°–.ff9 f¾ff–.ff@°––f f©ff°– °f°f ff f@f°¾ f°f @f°%f°– ¯ ¯½°f%#¾f°–¯f #%.¯°° % .ff ©f¾f°f #%.¯f° %  ..f–€f%f¯½°f°%fJ@¾ f ¯½ff° ½f f¯f°ff°–¯f¯ °–f ¾fff° f° f f €f½ °–f¯½°f J@° f½f f ff¯€¯f°°f %f.#f°°° –– % °f #@f°f°– f° ¯ f°f½ff°–f f f°ff f°ff°–.

°-¾f %  °–f°¯ ¯ff¯ f°¯ °–ff¾€f ¾€f f°f¾¯ffJ@ ff½f°ff°¯ ff¯ ¯f°¾f ¾f ff°ff° f–°–f° ¾ff° f° .#f°°° –– % °f # ¾°––°ff¾ f¯ ¯ f½ °–f°ff¾¾ –ff¾ ¾f #%.ff9 °–f¾f°fJ@ f f½¾ ¾f¯f¯ ¯f°f °–f° ¯f° ½f ff°f f½f¯ ff° ¯f°f° ¾f½½ °–f f° ° f f ¯ °–f¾¾ ¾f¯f f° f ¯  . f¾ %9 ¯ f9 °–f°% f¾ f ff¾€ffJ@f°–¯f¾ °f9 ¯ f9 °–f° –ff¾ ¾ff°– n½ff° fJ@ °°f¾ f ½ °–f° °–f°n ¯f f° ½f ff¾f°f°– ½f–f° fff° f°fJ@ ½f ff°– f°–f°– ¾ f° f f 9 °–f°fJ@¾ f ½f ff¯¯ ¯ ½fff ½f ff°–f°– f f©f° f°¾¾f ½f ff°–f°–°–f ½f f°f f °f ¾ ¯¯ ff°° ff° ff¾¯ ¯½ °–f° f °f ¾ nffn ¯f ¾ f fJ@ff°¯ °–°–¾ ¯ff¯ff °f° fJ@ €¯f° %f.

°f f ¯ff° °f f f½f°ff°–. °–¾¯f° ½f ffJ@ °–¾¯f° ff¯ ½f°¯f°¾ff ff¾ f–f½ –f°–f° ½ f°–f°– ¯f° f ¯ f½¾f¾f f°fff°¯ ¯fff°–¯ff °f ½ –f°– ½f f½ °©fJ@ f°–¾ f¯ ° f f  °–¾¯f° ½f ffJ@ff°¯ ff°¾f½ f° ½ f f°¾ ½ °  .ff ¾f¾ °––ff f¯f ¾f½ f° f¾¯ °–ffff ¾ f¯ °–°ff°–f° .ff9 °–f¾ f°. °f f ff¾ –fff°– °¯f°f f¾f fff°–.ff 9 °ff°– f½¯ ° f f°fff°¯ °©f f°–f°–¾ °f°f¾f ¾ ½f ffJ@ f ¯ ¯f°€fff°¾ –ff°¯ffJ@¾ ¾f °–f°½ °© f° ° f-f .

°– f#¯ ° °–f©ff f°f°f D¯f –°f °f ¯ f¾ff–¯ff¾ff¾ ¯f°f°f°f f°fJ@. °– f f°. f fff° ¾ff¯ °°––ff°½ ff°f°– f °f ff¯ °f¾ f f°f¯ f¾f¯f f¾ff f¯ °f f ff¾ f½° ff ff°–f°–¯ f°f°f¯°f .ff. °f f ff °f½f¾ff°¯f f° ¯°f½ f°––°–©ff f° °f°–¾ –fff¯f ½ ff°f°– ff° f°¯ ° f f°f¾ °f°f¾f f f ff¯¯ ° ¯½  ½f° °ff°–€f°f°  .#f°°° –– % °f #f°%©–f%f°– f°–f°–f½f f¯ °– ©ff°½ ff° ©ff¯ °–f°ff ¾ °  ¯ f°–fff°f f¯ ¯°f¯½° f f½ ¾f ¾f¯ f f°¾f½ff–f°– f½f ¯ °–f¯½° ¾f¾ f° f½f ff"f°¯ f f¯ ° ¾f°½ ff° ©°f ¾ f°– ¯ f¯ °– f #%. f ff¯¾ff¾fff½ °f ¾ff° ½f f¾fff€fD¯f °ff ¯ °©¯½f¾ f°–f°f½ °– ¯ fff¯ °– ff€f¯ ¯°f ½f f– ¯ fff–f¯f ¯ °©f¾ f¯ °– ½f f°f f½f¾f©ff–f°f -f¯°f°f ff #f¯ °–° f° ¯¯ f°f°¯¯f©f°# ff€fD¯f fff– # f°f¯f©f°¯ ff f ¾°"#ff f°f– ¯f ff ¾ #.ff .ff. .ff. f¾f ff¾ –ff° ff°°f¾ f f ff°–.#f° %f. ¯f°– °f¯f©f° f ¾° f°f f ¯ °– f°f f½f. f f°¾ f ¯ ¯½ ff° °f ¾ °––ff f f° f f° ff½° ff ff°–f°f°– ¯ f°f  f f f°¾ – f f ff½f f½f f¾f ff °f f€f°f f ¾f fff°¾ – f ¯ ¯°f¯½° f° f f ½f ffJ@ f° ©f°© fff°¯ °–f°–½ ff°©ff f°– ff°°f ¾ f–f¯f°f f°–f° ff¯.ff.°-¾f % °–¾¯f° ½f ffJ@ff°¯ °¯ f°¾f½ff¯f½f f ¾ ¾ f°– fff° ¾ f ff °f ©© f¾¯ °– f°¯ f¾f °f ¯f f f½f°fJ@¾ f f f°¯ f°––fff°–f°°ff °ff¯ ¯½°f¯f°f°– f °f ¯f°¯ ¯ –f°– ½ f°f°½ °°– ff¯ ½f°¯f°¾f f°¾ f–ffff°–½f°–f¯½°¯ ¯ ° °– f¾ –ff½ °–f f° ©f°f°–¯ ° ¾ff° ¯f°©–f¾ f–f½ ° °–¾ ¾ f°–° ¯ ff°¾ –fff¯f¾f  @- .

#f°¾f°#f¯ ff      . 9¾ff¾f©ff f°f°– ½f f½ °fff° ff°"  f¾fJ ¾f f # ½ff¯ f°–¾ ¯f¯ff f½©f°–f°ff¯ ¯ ¯f° #  f¾ff°f n½ff°f f¯f°°ff  ff f¯°ff  fJ@¾ f–f½ °n½fff¯¾ ¯ ¾f ¾ f¾°f¾ nff–f¾ f °f© ¾€f  ¾f¯f#  f¾f f¯ °f€¾ f f°f  f¯  f°f ffff© ¾€f© f°fff° f½f ff¯.

ff9 °–f¯½°f–.  f¾f°ff °–f°¯ ¯½ ff°¯ f°#¯ # f¾½ °–f¯ff° f¾ff°f f¯f¯  ¯f  f¯ f f€# . °–f f½.ff9 °ff°– 9 °f f ff°f ½f ff fJ@½ ¯ ff¾ –ff¾ ¾f  .f f°f€  9 ff°½ °fff° ½ °fff° "  @ ff f@f°¾ f°f fJ@½ °n½f¾ –ff¾ ¾f f.@  ¾°f° ½f ff f°f f.

 ff°-f –ff° f¾°f°f°f ½f¾f°–f f f°–f°°f° ½f ffJ@ ¯ °–f° °–f¾ f ½f¾f°–f f ½f ffJ@ f °ffJ@ f f½f¯ f°f ¾ ½ f°–f¯ f°f¾f°–ff° ½f f°f ff¾ f°–f¯ f ½f¾f°–f ½f ff .

¾f°f ¾f ff¾f f ff¾ f°–½ ¯½f° °f¯ff°ff©°¾ff ½f¾f f° ¾ f f½¾f¯ °f f°––f °–f°¯°f ½ffff¾f"#fff°¯f¾¾–f # .J@¯ff f½f¾f°–ff ½f ff°– ¾ ©f f½f¾f°–ff¯ f° ½f f°f ¯ff f½ff½f¾f°–ff ½f ff°– ¾   ff ¾f°– fff° f¯ ¯½ –f¾f°  °f f fff f ff -f ¾f ¾f f #f@f#ff €¯f° #¯ ° ¾f°–ff°f¯ f ½f f f° ¾f¯f°ff½f ff°–f ½f f ff°–f ½f f ff¯ °f¯ff¯ °–°–f°f ff¯ ff°–f ½f f ff¯ ¯½f°– f°–f°– f f ¯½¯ f ff¯ ° f ½f f¾ © °–f¯ff¯ ° f ½f f°f¾ f¾f ©ff¯ ° f ½f f¾ f¾f¯ff¯ ° f ½f f°f¾ ½f ff ff°– ½f f °–f° ©ff°¯ff ff°– ½f f°f °–f° f f n# %f ¾ f© f%  f°–f°– ½f¾f°–f f ½f ff °¯ fff°– f%¾€f ½©% ff°– f¯ ½ff°¯ ff°– f–f f° °– °–f°¯ fff fff° f°ff ¯f f½f¯ °°––f° f©f f°¯ff f f f½f°¯f°¾f ¾ f–¾¯ ° ¯½°ff°¯f° f°¯ ° ff° °–f°f ½f ff f¾fJ ff¯¾ ff ¾°f¯ °–°–ff° ½f ff  & && & &&& % &   & %         °f #f°– f°–¯¯°f°–½f°–¾ ¯½°f¯f°°ff fff°–½f°– fff°f #% @¯ % f½ °°–°f½ ¯ °ff°fff°– f °––f ff¾fJ¯ °©ff ½ f°ff° f¾ f°– f ½f f¾ff °f°–½ ©ff°f°–¯f f½ff½ ©ff°f°– f f° ¾ f°–¯f°¾f ¯ff f¯ °©ff ff½ ©ff°f°–¯f f° f f° ¾ f°–¯f°¾ff ff#fff°–¯f#  f¾f¾ ° ¾f½ f° ff¯f¯ f%ff¯f%¾ ½f°©f°– ½°f °––f f½ °f¯ ¯ f°½ °–f–ff° ¾ ° ½f f½ °–°ff°– ff f .

f€ff% f°–f°–¾f f f¯ ° ¯f¯¾ f fff°¯f¯½¯ °– ° ff°½ f¾ff°°f °––ff f f° ff¯ ¾ f°f°– ½f°©f°–f° ½ff–©f¾ ¾ f°–¯ °f f¾ –ff ¯¾ f f°n ff° ff°–°f ff©–f  f½°¾f f ff¯½ °– f°¾f¯ffff°© ff¯¯ °–f f½¾f f°¾f ½ °–f° f f°f¾¾ f ¾ f ½f ff f f ½ °ff° ff¯f–f¯f ff¯. fff %  ½ °f f½ f f–fn ff° .#f° ¾ f°  °f #ff°– f°ff°– ¯f° ¯°ff½ °–f°% ½f ff% °–f°¾f f f° %¯ °– ©ff°%¾ff #%. f°ffff ½©f°– n°f°f¾fff ff f¯ ¯¾€f¾f f ff¯  ½f°°f f ff°ff°–f°–¯f¯½¯ °ff° ff¯f¯½¯ °– ° ff°°f€¾ f¯ff f f©–f¾ °– ¾ °–f° ¯f¯½f°¾ ¾ f°– ff¯¯ °ff° ¯¾  °f°ff°–f°–¾f ffff°–f°– f¾ f f¾ ff¯¯ °–f¾f°f€¾f¯ff  & & & & &  &% &   " &      °f # f°f° ff°¾ ¾ f°– °–f° –f f½f°–ffff°–f°– ¯ °ff°ff°f€¾°f½f ff¯ff#%.

 ff° ¾f ½f ¾ °f°–f° f° ¾¾ff° ¾ f f°¾f ¾ f¾f f° f fff°ff ff¯ ¾ °  f–f ¾ff f f° ¾ f–f°f  ½ff°– ff¯¯f°¾f¾ ¯f ff°–°f ff f°¯ ½ff°©f° ½  f–f¯fnf¯ ½ ¾ff°f°– f f½ ff¯ ½¯°ff°¯ °f¯ f ¯f°f°ff½f fff¾ ¯ ° ¯f°f fJ@¯ °––f¯ ff° ff¯.#f° f–f¯fnf¯n ff°f°–ff° ff¯   % .

f f ff #ff¯ ° °–ff¾f¾f ¾f f # ¾°––°f f €¯f° #½f f¯ °–©f¯ f °–f° f ¾ff°–f°°fff ¾f f¯ff ¯ °––f°f°°f °–f°¾–f# %f ¾ f© f%  .¯f°¾f¾ f f–f¯f°f¾ f¾°f¾f½¯f°¾f ff¯¯ ° ¯fn ff° ¾ %f .#f° °° –– % °f # f°¾°––ff°f¯ f°n ff° ½f f¯ °–f°¾ ff° f½ff°  f°–f°ff ©f f° f ff° f° f°f f– ¯ f ½f ff°– f°–f°– ¾f f %f%f°– f°–f°–f½f f ¯½f¯¾ f ¯ f¯ °–nf½f° #°°ffff °°fffff©#°# #%. fff % 9f fff°f f½f½°f°–fff¯ f f½n ff°f°– f°f ff¾ f ¾f°–f .¾f°f n ff°¾f f–fff ff°–¯ °–ff¯ n fff°f°f¾ ¾ ¯f f ffn ff° f°ff¾f f f°fff¯ °–f f½°f f °f¾ ¯f°¾ff°–f ½f f ¾ f°–f¯ f°f¯fffff°¯ °–©f°– ¾ °–f°n ff°f°– ¾f ¾ °––f f f ¯f°f°°f f¯ f½f ff f½f ¾f f¯ ° ¯fn ff°f°–f f°¯ff fff°¯ ¯ f°–f°©ff°f°–¾f°–f¯ff¯ ° f½ff°¾–f°ffJ@¾ ½f°– ff°¾ ff ¾f°– fff° f  °f f°f¾ °.

 °° –– % . °–°–ff% ¯f°f ff¯¾ff# ff¯ °© f¾f°¾ f–f %f.ff. °° –– % °f #%f%f°– f°–f°– ¯f° f°f¯ f¯f°©f ° f¯ °–f°¯ °–°–ff °–ff f°f °–f°¯ °–°–ff ff¯ °©f ° f¯ #%.f# % ff¯fff°f¯ ° f° %f. ¯ f¾ff° ¾f½f f f f%.

°–° f f¾ff° f¾ff°f°– ff°–f–f¯f f°–f°–¯f¯½¯ °–° ff° f f¾ff°f°– ff°–f–f¯f ff°¯ ¯ f ½°f f¾f °–f°f ff°– f f° f¯ f¯ ff°½ ff° ½ ff° © f°–f°– f¾f f ½f f¯¯°ff ff f°–f°– f½  ¾f½f¾f  f ©¯¾f°f © ¯°¯ ¯°¯f° f¾  f ¯ °– ff°ff ff ¯ ° ff°€°f f°¯f¾ f°ff– .#f° fnf f °f f°ff°–f° f½f fff¾n.#f° ¾f –°ff°°¯ ff°–f°– f ¯f°½ff¾fJ¯ ¯ f° ¾ ½ f–f¯f°fnff°f¯ f¯f¯ff # #f"# ¯f°f°©f°f¾fJ  .#f° ¾ff ½f¾f f° f ff°°f ¾ f°– fff° ¾¯ f¯½f¾f° f°–ff ¯fff°°f f½f fff¾n.f %  ¾f¯ f½ °–nf½f°¾f° °–f°¯ ¯½ f°f¯ ° f¾¯ff @ f½ ©–f ¾f ff° °–f°° ff°¯ °°– f°¯ ¯½ ff° ©f f° ¾ °–f °–f°©f° ¯ °f¯f °––ff°f¾f f ff¾ –ff¾ ¾f ff°–°f ff©–f f°– f°–¾f f¾ f¯ °–°–ff f°¯ ° f¾f¯fff½f f¯ °–f f½ ¾f° f° ¯¾ f ff° ff¯¾ ff ¾ ¾ f° f¾ ¾ f°– f°¯ ¯ fnf.f f° .ff ¾f €°°f° # ff°–¾f½ff°–¾ ¯ ¯ fnf.ff. °– ° ff°¯¾ –f¾ ¾ f°– ¾f f¾f f ¯fff¾ f¯ °– ° ff° ¯¾ f f½fnfff°– ¾f ff° ff¯¯ f¯ °– ° ff°°f€¾ff ¯¾°  .°f ff°– f°–f°– ¯f°  f% °–f°¯ ° °f¯f%f f°– ¾ f°f f°f°f%.#f°°––f f½f°¯ ¯°f¾ ¾f ½f ff¯fffff°¯ ¯ f°°¯f ½f f°f¯  f½ff°–¾ ¯°ff°–°f° °f f f# f f ff f¾f¾f ¾f f @f°f°–. f¾ f¯ ° ff° ½f ffJ@ °–f°¯ ¯ fnfff ff¾n.#f° f° ½f f °–f° f ¯ ¯° ½f f ¯fff ¾ ¾ff°– f¯f f½f ff½ff°– f° ½f ff°–f°–¯°f#  f°€¯f°fff¾¾ ½ fff°¾ ½  f°fff¾ ¾ ¯f-f# %f ¾ f© @¯ %  .

 .¯°f°–f f–¾f ° n°f f f½f f¯¯°f°– ¯f °f¯°½f f¯f¾°– ¯f¾°–f f ff°°f ¾ ¯f°–fff¯¯ °nf½f¾ ¾ff°– ¯f°€ff f–f¯ ¯°f½ °–f° ½f ff f°©f°–f°ff¯¯ f¾ff ff # %. °° –– % °f #.fff½f ff¯ f¾ ¾f% f¾f¾f°%¯ff ©ff°f °–f°¾°–– ¾°––%¾f°%f°–f° #%. ¯°–°–f°½ –ff°f°– f –f ¾f¯ °©f ¯f°¾ff°–¯ ¯¾€f¾f f ¯ff ¾f ½  °–f°¯ ¯f¾°–°–f°½ –ff°f°– f f°–n°fff° °ff° ff° f° f f°   – °¾f€ f° f f°  – – f ¯ff°f ff¯¾ff¯ °nf½f¾ ¾fnf nf –¾ f–f¾ff¾f f fff¯f¾f°–f ½ f° ff¯¾f¾ff f°–°¯ °nf½f¾ff¾f°–¯f¾¯f ¾f¾fff¾ ff° °–f°–– f°½ ° ¾°––f°f f°–½ f©ff¾–– ff¯ f©f–°f¯ °nf½f½ ¾f¾f°–½¯f ¾f¯½°––– ff¯ f©f ½ f©f©–ff¾ –– ff¯ f–f ff°¾ ½ ¯ ¯ f° ff°–f¯ °f f ¯f¯½f°°f ¾f¯¯ °n f¾ f½¯¾¯f°– ¯f¾ ¯f°–f ¯ f¾f f ff¾ ff° f¯ ¯–ff ½ @f¾f¾ff½°f°– f¯ ¯ f° ––f° fff f°f f f½¯¾¯ f© ¯ ¯¾€f f°¾f½–– –%¾°–– ¾°––% ff¯ f f –– ff¯¯ °nf  °¯ °n½ f° ½ fJ@ €¯f° %f.f¯-f¾f %  ¯ °fff¾fJ ¾f f  & & " & &  & & " & &  & &   % &  %      & %          %   °f #.¾¯% .

 °° –– % °f # f° ff¾f°f¾ f°–¯f°¾ff f¯ ¯½ ¾ f°f½ff°– f ¾fff°°f  f° ff¾f°f¾ff fff° ½ ff°% ½f f°f%  ¯ f°ff°  ff¾f° ½f f°f °–f° ff¾f°f°–½f°–¾ ¯½°f #%.f¯-f¾f %  °°–f°fff ff¾ ¾f¯¯ °–f©ff°¯f°f°¾ f ff°–½ € °f €¾f°½f f¾f½ ©ff° ©f f¾ ¾f ©ff°f°–f° @ ° ff°f ©f f¾¾f©f ¯ f°f° °–f° °f°  f° ½ °–f¾ff°¯½ °– ff° f° °– ¾ °f°f¾f ¯ °– €¾ °¾f°f ff¯¯ ° ¾ff°½ ©ff°ff½ ¯f¾fff° .°-f©¯ %  ¯ f°¾ff¯-f¾fff ° %f.f°–f°––– fff° ½f°–f°–f° f° f¾f ¯ff¾ ¯ff¾f°¾ °––ffff° ¯ f¾f ff° ½ ½f f¾ f½f°–¾f¯¯ ¯¾€f–– °¾nff ff f°f°f fff°¯ °f°–f –f ff¯ ¾ff f f°f°– f°–f°– ¯f°ff°¯ f ½ ©ff°f ¾ °––f fff°f f¾ffff°–¾f ¾f   °¾f€ °¾f€f°f¾ °f°f¾f f¾ ¾ff°–¾€f°f½ € °¾f€¯ °°¾f½ ©f f¾ f° ¾ ©ff°–°–– 9 ff°€¯f°f ° %f. °° –– % °f # f°ff¯ f¯ f½f°–f°°¯ f f¯"  f°f¯ f¯ °–f°–f° f½f f¯ f°¯ f°–¯ ¯ ff°½°––°–¯" f°f¯°––f° f–¯¾ f° %°f¯f%¯ f °f¾ ¾°––°f¾ ¾ f ¾f°f f ¯ ff° ¾ ¾°––°f¾ ¾ f ¾f°f f ¯ ff° .fff½f ff¯ f¾ ¾f% f¾ ¾f¾f°% ©ff°f °–f°¾°–– ¾°––%¾f°%f°–f°  f°f°f ½f f@f°¯f ° f°ff¯ ff½ #%.

ff ff¯¯ ° ¾ff° ½ ©ff° ¾ ff¾ ¾ ½ f¾ ©f °f°f¾f¯ °–f¾f° ¾ ©f°f° ¯ °–f¾f°f°– f  .

°½ f¾ ©f .

€f¯½¾ f½f¯ ¯½ ¾f½f° f©f°¯ fnf nf¯ f°©f°¾  ½ –f°°–– f¾ f¯ ¯f°€fff°f°f° f©f f°¯ ¯ f°f°–f °n f¯f°¾f€€f ff½ °–ff°f f ¾f¯ ¯ f–ff½f°f¾ f©f f°f¾ ¯f° °ff f½f¾¯f¾ ½ –f°°––f°– nf nff°°f  .

°f° 9f ¯f°f ff¾ f°–f f¾ ¾ f. Jff½° f¾ ¯ °–f©f °f¯° ¾f¯ ¯ f–f°f° ½ °°–f° f¾°f ff °ff ¾f¯ ° ff f° ¯ ° °f°ff°–f¾ ff° ¯ f° ©ff° °–f° ° f°  °––f ¾ f°ff½f½° f°½ ©ff°f°– ff¯9f ¯f°f f½f¯ ° ¾ff°°f °–f° f  ¾¯½f° fn° ff¾f ff ©f f¾ f°f°f–– f°¾ ¯f°–f°–– °¾f€ f ff¾fff°–¯ °–f¾f° °–f°½ °–ff°ff°– f f° °nf°f   f f° f .f°f f f° %9 °– f° f f°  f f ¾ f °–f°f¾f f¯ °–ff½f°¯ ff°ff °–f° ¯f°¾ °  f° f¯ ¯¾ ¾ff°– ¯¾ f½°¯ °¯ f°½ ° ff° f– °f ¾ °  f f° ff¯ ½f°¯f¾fff f ¾ f °–f°f¾¯ ¯ f°¾ ¾f % °f–f ff ff½ ¯f°%° ½ °°–f°f°–f°ff¯f¾fff Jff½° °–f° f°ff°¯ °¯ f°n ff°½ ° ff° f– °f¾ °  %9f f¾f° ff¯ f–f°–°–f° ½f°  f½f°–ff¾ f½° ¯ ¯½°f ½ °°–f°¾ ° ¾ ¾f °–f° ½ f°°f f ¾ f½f°–f°f¯ °– ©f ½ °°–f°°f¾ ° f°½f¯ ¯½ f° ½ °°–f°f°–f° ff° ©f ½ ¾ ¾f° f°½ °–ff° ff¯ ½f°° f °f f¾ f–f¾ f°– ¯¾¯f°–¯ ¯ ½ f f° f© ¯ °– ° ff°¾ ff¯¾f½ f°½ ff°°f ¯ .

 ½ °°–f°¯¯ ½ °°–f°¯¯ff¯f¾ffff¾ ff° f½f f ½ °°–f° ½ f ff°  ¾°f½ °ff¯ ¯ f¾f° f° ¯ ½ °°–f°f°– f¾ ½ °°–f°¯f¾fff f°–¾f f°° –ff  f%9f f¾f° f° ff¯°–°–f° f–f f°fff°  %f°–f¯ ¯ f° ff°¾ ff°f f°f°f %f°–f¯ ¯ ff ¯ °–f¾ f°¯ ° f°f f°f°f %9f f¾f° f° ff¯°–°–f° ½f°¾ f f°fff°  %9ff¾¾f¯ ¯ f°¾¯ f°–f° ½ ½¾fff°¾ f %9ff¾¾f f°–¯ °–¯½f° f°f¾f f°¯ °–f°f° f°f–ff°– ¯½f ¯¾ f n%9f f¾f° f° ff¯°–°–f° ½f°¯f¾fff f°fff°  %Jf–f¯f¾fff –°–°–¯ ½ f ° °–f°f°–¾ff °f f°© %Jf–f¯f¾ffff°–¯f¯½¯ °©f f°–ff¾ f–f°f f°ff°– f°f f° f ¯f¯½ %9f f¾f° f° ff°°–°–f° ½f° f°–¾f f° ° –ff f°fff°  .

°– ¯ f°–f°¾ ¯f°–f f f° ff¯ ½f° ¯f¾fff ff¾¾ f¯ °– ¯ f°–f°¾ ¯f°–f f f° ff¯ ½f°¯f¾fff  f°–¾f f° ° –ff .%9fff–f° –ffff¯f¾fff¯ ¯ ff½f©f¾ ¾f °–f° °f°f°– f ¾ ½ ½f©f ° fff° ¯ ½f©f ¯ f° f°–°f° %Jf–f¯f¾fff¯ ff°¾ f–f°f°f°f°½ ¯ f°–°f°–f¾ °–f°¯ ¯½  ½ °––f°f°f°–ff . °¯ ¯ f°–f°¾ ¯f°–f f f° f½f ff° °–f° f–fnff¯¾f°f  f f°f°%¯ °©f n°% ¯ ¯ f° ¯ °–f° f°½ ¯ °ff° ¾f ff° ff¯ fff° f°  n . °f¯½f°9 f f f° ff¯ ½f° f f  f°–¯¾¯f°– f¾ °f°f¾f¯f¯½¯ ° ¯½ff°½ ¾ff° ¾ff°¾ f ½ °°–f° f° ¾ f¯ff° f°–¾f f°° –ff¾ f–f ½ °°–f° ¾f¯f f¾f°––½ f° f f°° ½ °°–f°¯f¾fff f–f¯f f°° –ff°f .¾f°f¾ f–f   ff¯f°½ °©f©ff° f° f 9 ° ff° f°–¾f° ° ¾f f f½f f f°–¾f°–f °–– f½ff½ °©f©f 9 ° ff°f°–¾f°–f f°¯ ff° f °¯ °–¾½ °©f©f ff°ff° ° ¾f D°¯ © f° f °f–¾f° ° ¾f f f°¯ ff° ½ °©f©f ¯f°–f ©f°– f° f f°f°f¯ ¯ ff°f¾9f¯f¾ ¯ ff°f–¾¾ f°–f¯ ff°½f°f ©f°–° f°–¾f f°° –ff°f¾ ¾f °–f° f°– f° ¯f¯½f°°f Jf–f¯f¾fff f f° °f–f ffff½°½f° ff¯¯ ¯ f ° °– ©ff° f¯½°– f° ½ °°–f°¯f¾ffff°°f f½ f f°f°–¯ff©  ¯ f°–f° f° f¾ff° ff¯ ½f°¾ f f .

 f½°¾f½ f f° ff¯ ½f°¾ f f f½f ff° °–f° f–fnff f°ff°f¾ f–f   f¯ ¯½ ff° ½ °°–f°¯¯ f°–¾f f°° –ff f¯ ¯ f°½ ¯ °ff°f°– f ½f f¾ ¾f¯f  ¯f¯ ¯ f°½ °f°–f° ½f f¾ ¾f¯f  °f°f¾f¯ °©ff° f½ ff°– –¾ °¾ f°¯f f¾¾ 9 f –¾f ff¾f½½ ff°–f°f¯ ¯ °–f° ¾ ° 9 f °¾f ff¾f½ ½ ff°–f°f¯ °–f¯ff° ½° ¾ °f°– ¾ °f°– 9 f¯f f¾¾f ff¾f½ ½ ff°–f°f¯ ¯ °°–f° ° ff°ff °ff°¾f©f  f–f½ f©f ff¾¯ ¯ f¾ff°¾f½ f f° ff¯ ½f°¾ f f °–f° ¯f° ¾ f¾f° ¾ ff¾f° f° ¾ ¯ f°–f° ff¯ ½f° ¯f¾fff f–f¯f f° ° –ffff° ©  .

f°¾f °ff°– f°¯ ¯ f°f ff¯f ½ f°f½ ¯ ¯½ ff°f°f f f° ½½f¾°f f°f½ ¯ff° f°¯°¯°¯ °©f–f f ff° f°°–°–f°°f¾ f ¯ ¯½ ff°f° °f° f© °¾°f °–f° ° f°ffnff°ff°– f °–f° ¯f°¾f  f ff° f° ¾ff° °ff°– f°¯ f° ¯ ¯ f°f½ °°– f°¯f°€fff°– ¾f f–¯ff°°f ¯f¾¯f°¾f °ff °ff°– f°¯ ¯ f°¾ f¯f°¾f  f½f °–f°¯ f f ¾f°–¯ ¯ f°f°fff°–¾f °–f°f°–f°°f °–f° ¯ f ff°ff¯f°¾f °–f° °ff°– f°¯ ¯ f°f¾ ©f–f ¾ ¯ f°–f° f° ¾°f¯ °–f°f ½f f ¾ ¯ f°–f° °–f°¯ f ff°ff –f°f f ©f–f¯ff ff°¯ °¯ f° ¾ff°¯fff° ¾f¯ °©f °nf°f  . f½f°– °f f f½.f ½ f°.

.

°-f % f °f °ff°–½°¯f ½f°– °fff°– f½f¯ f¾ff°f½f f°f¾ ¾f f° ¯f ¯fff f ¯ °–f°ff °–f°nfff½f½° -f ¾f f # ff°–¾f½ff°– ¯ °–f°ff °ff°–ff¯ °– f °°f ¯ ¯°– ff °–f°f f¯fff¾°f f°ff f°½ff¯fff f°¯f°¾f½f f¯°f #%f ¾%  f °f ¾ff¾f¾ff¯ ° ¯ °ff°–f°–ff° ¯ff° f–°–°ff¾ ¯ °––°ff°ff½ ° ¯ f°–f©f¯ f–f °ff°–f°– ¾ ¯ ¾ – f¯f f° f f¯f¯ °–ff¯½ ° ff°  ff°– f f f½¯ ¯ f°f°fff¯f°¾ff°– f f° ½©¯ ° ½f° f°–f°¾ff¾f¯ © ½f f¯ ¯ f° .ff9 °ff°– f° %f f¯ °n½ff°% f f–f  f° f f–ff¯¯ °°––f°–°f f°%¯ °©f f°°f% ½ f¾f° f°f¯ °n½ff°f½ff°–f¯ f¯ °– f°f #%.ff9 °–f¾f–.°fff°– f f° ½© f f½ °ff°–ff¯ ¯ f¾ff°¯ ¯ ff f°¯ °ff°– °ff°– °ff°–¯ °–f° °–¯f°€fff°– ¾f¾ f f–¯f°¾f f° ¯ff° f–°–°f ¯°¯f¾¾°f –°ff° °f°½fff° °fff°–f° f° ¾ f–f°f . °° –– % °f # f°f f¯ °n½ff° °ff°– °f°f¯ ½f f°ff f% %f°– ¯ °–f°–ff° f° f–f f–f¯f°€ff f°¾ ff–f°°ff¯¯ff° f°f¯ ¯ ¯½ ½f° f°–f°f°–° f½f f°f ff¯¯ ¯ ff°f ¯ f f° f°– f° f f¯¯ ½f¾f°°f ¯½f½ °–– ¯ fff° f°f¯ ¯ f° f°¯ ¾f° – f°–f¯ f¾f°––½¾f¯½f ½f f°f ¯ f°f° °–f° ¾ff° ¾ff°%f°– ¯ ¯fff°%  ¾°––°f@f°¯ °f °f. ¯f°– °ff°– n½ff° f° ½ °°–f°¯f°¾f 9 ff°€¯f° fJ@ %f.

 °° –– % °f #f%f%f°– f¯ °©f f°¾ –fff½ff°–f f f°– f° ¯°f¯¾ ¯f #%.°fff°– ff°– f f f½ ¯ ¯ f°ff¯ ¯ f¾ff°¯ ¯ ff f°¯ ¾ff°¯ ¯ f° @¯ ¯ f°f½f¾f©ff°–f f ¯° n½ff° f°¯f°¾f f–f f¯ ¯f°€ff° f– ½f°¯f°¾f f–f¯f°f ¾ f° ff¯.#f° %f. fff % ff¯fff° %f. °° –– % .

 °° –– % °f # ffff°–¯ °n½ff°f¯ f° ¯½ff°°ff¯¯ ° f¯ ¯° °–f° –f¾f–ff¯ f½f¯ °–f f°¯ ¯f¯f°°f #%. ¯ ff ¾ff°f¯ f¯ f°¾°f n½ff°f° ½ °°–f°¯f°¾f f °f ° f°–¾°–f°¾ f ¾ ¯½°ff° ½°f ¯f°¾f f© f°¯ °©f–ff°f¾ f°ff¾°–°–f° ¯ °¯ f°ff°–f°f f°f¯ ¾f°–°–f° D°¯ ½ fff¾ ½ ¯f°¾f ¯ °–f ff°¾ff ¾ff½ ¯ f°–°f°f°–¯ ¯½°f½ °–f f f½f°f¾¯f½° ff¾°–°–f°  ¾f½f ff¾¯ °–f ff°½ ¯ f°–°f°ff½°f ¾f¯ ¾fff¾ f° f°f¾°–°–f° f½ ½ff°½°ff¾¯ ¯½ ff°f°°–°–f° ½ .f# %  f °f ¾f f© f°¯f°¾ff–f ¯ f°¾°f ¯f¾ °ff°– f°¯ ¯ f°¾ f°–°–f°°f f½ff¾ff°– f° ¾ff° f°¯ ¯f¯f°°f f°¯ff f°ff° f°  ¯f¾ °f°ff°f° ½ °°–f°¯f°¾f ¯f ¾ °f°ff°f° ½ °°–f°¯f°¾f f°f°fnn°f¾f¯½fff¯f° ¯f°f ff¯¾f ff %f. %  .¾f°f °½ ¯ f°–°f°f¯ ¯ f° ¾f f°°¯ ¯½  ¾ff ¾f¯ °©fff°– f¯ ff° ½f f½ °–f¯ f°f ff° fn ¯f f½f¯ °–f ff° ½°ff° f°¯f½° f° f°½ °–°°f ff°– ¯ f°°f¾f°–f¯ –f° ff° ¯ °–f°nf¯ ¾ ©f ff° ½¯f°¾f nff°–¾ f½f –f¯ ff°¾ f–f  ½f ff° f f °–f°¾ ¯ °f ¯ °f¯ffff ff–½ °ff°f©f° ©f°ff° ¯ °–f f¾ f°¯ °–f°f°¯¾ f° °–ff°f ¯ °©f f° ¾  f° f f°© f°f f°¯f°f¯f¯f°–° ©f°¯ °©f ©ff°–° 9f f¾f°–f½f°f¾ . °f #f°f f@f°f°–¯ ¯ °f°–f° ¯ f°¯ °©f f°–°°– –°°– f°¾°–f ¾°–f½f f°f f°¯ °©f f°½f f°f¾ ¯f f ff° ½f¾f°– ½f¾f°–f° f ¯ °½f°¯ff¯ ½f f¾f°– ¾°––°f½f ff°– ¯f° f½ff° f f° f % ¾ff°f% f–f¯f°–¯ ¯f° #%.

#f°¯ ¯f ff°– fffff°–¯ ff°– f ¾ff° %f.¯ %  ¾ff° ff¾ ½ ©f °f½f f°–½f¾f °f½ °––° f°f°%¯ ¯ f°% ©–f½°f°f f½f© °¾ °ff°– ¾ff° f¾ ½ ½ °n ¯ff° f°–f°f¯ f ° ¾ ¾ °––f¯ ° f f° fn°f°½f ff°f°–¯ °©f ¾¯ ½½ff° ff°  .fff f° f°% f%¯ °½ °–f° f°¯ ¯ f° f°½° ½°f° f f°f° ½f f-f f°f f¯ °°––f°f°– f°f¯ ff° .¾#ff %  ¾¯½f°°f ff¯¾f°–°–f° ½f f¾f°– –f°°–f°f°ff¯f ½ °–f° ° f ° ff°– f ½ f°°–°–f°°f f ff°¾ ¯fnf¯ ¾ ¾¾ ¯ ff¯¾f ¾¾ ¯ ¯f¾°– ¯f¾°–°¾f°–f ff¾ ©f–f ¾ff° f° ¾ ¯ f°–f°°f °f f f f½ °–¾ff° f f½¾ff¾f°¾ f ff¾ff¾f°¾ ff¯ ¾¾ ¯¾f ff°¯ ¾ ff¾f° ¾¾ ¯ff ©f  f¾ ¯ f°–f°ff¯ °–°–f°  fJ@¯ °n½ff°f°– f° ¯ ¾ f¾ –ff¾°f @ f f f° f° °f° ff ¾ ¯f¯fn½ff°°f¯ ¯½°f °–f°¯ f f f° ¾°f¯ °–f° f¾°ff ¯f°fJ@ ff¯¾ff¯f°ff %f. ¯fff¯ ¯ ff ¯ ¯ff¯f°f¾f°–f °–° f °f½ ff°¾f°–f©f¯ f ff° ¾f½ nf f°f°ff¯ ff°f°n©f ½f¾ f ½f f°–½f¾f°–f¾ f° ©f °–f°¾ ° °f 9f f¯f°f ©f f °f ¾ff°f°– ¯ f° ¯f°¾f¾ °  ¯f°fJ@ %f. °° –– % °f #@ f°f¯½f ¾ff° ff f° f ¾ f f°f °f½ ff°f°–f°¯f°¾ ¾½fff¯ f¾ff° ½f f¯ f¾ ff–f° f%f f%½ ff°¯ f f–f¯ f ¯ f% ©ff°f°– °f #%. ¯ f ¾ff° f ff f¯f½° fff ff½ ff°f°–¾f°–f n f ff¯ f–f¯f ¾ff°f°– ©f f½f¯ ¯ ffff° ½¯f°¾f . °° –– % °f # . °° –– % °f #f°©f°–f°ff¯¯ –f°¯f°¾f½f ff f°f f°©f°–f°ff¯¯ f©f f ¯f ¯ °–f°¯ ¯ f ¾ff° #%.

 °° –– % °f # f ff°– f¯ °n½ff°f°– f° ¯ f°¯ °°f°f©f° ff°–  ¯ f°f¯ °– ff° °–f°f©f° f–f f ff°¯ °©f °¯ f° f f¯ °° f° f f f–¯¾½ff f f ff ff° °–f° ° f -f f°f f¯ °° f°%½f% f–¯¾°–f ¾°–f f°f f¯ °° f°%½f% f–¯ ¯fff f° f°f°– ¾¯ ° ¾ f% ff¯ °f% f° f¯ °° f° f–¯ ¯ff¯ f°¾f°– f°f f¯ ¯ f° ½f f¯% ½ f°¯% f°¾ –fff½ff°–f¯ ¯°f° ½f f°f f°©ff¯¯ °–°–°¯ff ff f½ff¯ ¯ °–°––ff°°f ¾°––°f¯f°¾f ¾f°–ff¯ f°¾f°–f¯ °–°–f%°¯ff% # %.° fnf% f f°% ½fff¯©f°–f°¯ f¯½f ff¾ °f°–° fnf f° –ff°f ¯ f°–f° °–f°f f°©f°–f°ff¯¯ °–f°–° fnf f°f f¯ fff° ¯°¯f%-f%  ¯f f f ff° f°½°¯ff°–¯ ¯½°f ½f ¯ff°– f° © ©f°f°– f° °–f °–ff°–f¯ f°f .ff°¯f@f° f¯f°–¯f°fff°–f¯ ¾ff°" #%. ¯ ff ¾ ¯ f°–f°f¯¾ f–f9 °fff°f¾f-¯f f½ °n½fff¯¾ ¯ ¾f f¯ °n½ff°¯f°¾f¾ f–f¯f°ff°–½f°–¯f f ©–ff°– f¯ °n½ff°ff¯¾ ¯ ¾f° f¯f ¯° ½ °°–f°¯f°¾f ff° f f¯ °©f f°¯f°¾f¾ f–ff€fff½ °–f¾f ¯ °–f° ¯f°¾°–– f°f °¯ff°ff°– f f°–ff° ½f f¯f°¾f f–f¯f°f ¾ ff¯€¯f° fJ@ %f. f¯ % .f¯f° % f ff¾¯ °––f¯ f° ffff¯¾ ¯ ¾ff°–  f  –ff¾ f°ff°f ¯ f° ¾ ¯f°f¯ ¯½°f °–f°¯ f f f° fff¯ °ff°ff¾f °–f° f°°f –½ff½ff°–f f ½f° ¯ °–°–f°f°–f f ff¯°f¯ ¯½°f ff f¯ °f f° °–f°¯ f f  ½f f ¾ ¯ f°–f° ff¯ °–f°¯ f f° –f°––f f¾ff¾f°¾°ff ff°– f°–  f fff °f¾ f f°¯ff¯ff½ ff f° °nf°ff°–¯ff f¾fff° ©f  .

f½f f°f°¯fff°– f f° ½f f¯f¯f°¾ff°– ¯f ¾ f½f°– ff¯ ½f°°f –ff ff° °f¯f° ff–f° ¾ °f°–f° f° °¯ff° ff¯ °f½f½° ff¾ ¾ f½¯¾¯f© ¾ff ¯ff¾ ½f f f¾ f–f¯f°f ½ °ff° ff¯f ¾n. °° –– % °f #f°f f ff°–¯ °° f°ff°%°¯% f–ff¯ f½f¯ ¯ff° f½f f°f f–°–f°–¾ –f%f°% f°f¯¯ °– ff° fff°½ f¾f°f°–f¯ ½ff f°f¯¯ f f f ff½f f°f f°¾½fff¯¯ °nf% °°–f°% f f°f -f f°¾½fff¯ ¾ #%.°-f %  f½°nff ¾ ½f fff ff¾ f–f   °–f°¾f° f° °–f°¯ ¯©f¾ f½¯ ¯½  °¯ff° .#f° %f.

°ff°– °ff°– f°. fff %  . °° –– % °f #ff°– f°–f°– ¯f° ¯ff°f f°ff f°– f ff°–f¯ f° ½f f¯ f° ¾f ½f ff ©f °f °f ½f f -ff¯¯ ° ¯ f #%. °–f f°¯ °–f¯ ff° ¾ ¯ff ¯ff ½f ff 9 ff°€¯f°f %f .ff°f °–f° ¯ °–nf½f°ff¯ ff ff¯°  °–f°f f° °–f°¯ °–f f°¯ f¾ff°¾ f¯ °–ff°¯ffff¾f°f f°– f f°  °–f°¾ ©ff–f°f f° °–f°¯ °ff f°¯ °©ff°f°½ °f°f ¾ f¯ °©f ff°–f°°f  °–f° ¾ ½f ff ¯f°¾fff°¾ f°–f ½f f°f ¾ °––f©f°f¯ °©f ¾ ff°– ¾f °f¯ °f f ff¾ –ff °¯ff°f°fff°ff¾ ¯ff °–f° ¯f° f½f¯ °f f ff¾ –ff °¯ff°f ff f° f f f½ ff . ff@¯ ¯ f° .

f°¾f ¯ ¯½°fff½f°¾ f°–f° °ff°– f f ½ °°–f° f° ¯f¯½f°ff½f°  f½f½ ¾f¯ff°f°ff¯f°¾f f° °ff°– ½ ¯¾f°f ½ °°–f°°¯ff° ¯°¯ ¯ ¯½ ff°f° ½ f° °f°°f  °fff°°f¯f°¾f¾f°–f¯ ¯ f° f ff° °ff°– f¯f °ff°– °f f°ff °ff°– ¾ f ff°– ¾f ¯f°€fff°°¯ ¯ f°¯ ° ¾ff°½ ©ff°¯f°¾f ¾ ½ ¯ ¯ f©f f° nnf°f¯ ¯ °f½ f f°¯ ¯f ff°– ff°– f¯ ¯f °f ½ f¾¾°f ¾ ¯ ° ¯ff° f–°–°f¾ f–f½ °–f½¯ ° f°¯ °f¯ f– ¯ff°f° f° °ff°– °f©–f¯ ¯½°f°ff¯ f ff¯¾ – °¯¯f½°¾ – ½ °– ½f°  f¾ ff°ff¯ ¯ ff f°¯ °ff°– °ff°– fff°– ff©ff½f ff ¯ ¯f°€fff° °f–f °ff°– f½ f¯f¯ ¯ ¯ff° f°¯ ff°f f°–½ °f °–½¯½f¯f°f fff°¯ ° f½ff¾f°– f f½f f °–½ f ½ ff °–f° f  .f 9 °°–°f °ff°– f°¯ ¯ f° f– ½f°¯f°¾f °ff°– ¯f¾¾ff¾f¯ffJ@ °ff¯f°¾f f° °ff°–¯ f¾f .

 f °°–f°f°f°– f f f ¯fnf¯ ¯fnf¯f°f°f °f° ¯ff° ff°– –°ff°°¯°f f¾f° f –f°°–½f f f¯½f°¯f°¾f ff¯¯ °–ff° f°– f° ff–f¯ f½ f° ¯ f¯¾f°f ¾¾°f f½f ¯°¯ f°¯ ° –ff° f° ¯ °–ff° f f°¯f°¾f °f f½f –°ff°¾ f–f ff°¾ ½f f°¾f° f °f f½f –°ff°°½fff° ¾ f°– f–°–°f °f° ¯ff°  °ff°– °ff°– f½f f¯ ¯f°€ff°f¾ ¾f °–f°¾ f f° f¯½f°¯f°¾f ff¯ ¯ °––°ff°°f 9 f½f ½ ff f°¾ff°f ¾f¯ ¯ ff¯f°¾f– ¯ f f° ¾ °f°– °––f½ f°– nf–f°ff¾f° ½f¯fff f°– f f°–¾f¯f½ ©ff°½f  @¯ ¯ f°©–f fff½ °°– f–¯f°¾f ff¯¯ °°©f°– ½ f° ½f°°f ¯¾f°¯f¾ f–f  .

.f°¾f n½ff°f¾ f–ff€f ¯f ¯f°–¾ f¾°f¯ ¯ ff f°¯ °–f °f°¾ ¾f °–f°°°f°f–f¯f °––f f½f ½ff¾ f–f¯f°¾f ©f°–f°f f ¾ff° ¯f ¯f °f ¯f¾½ ff°f°– f ¾f f ½ ff¯€¯f°°ff°– ° %f.f¾f¾ % . °° –– % °f f°nff½f ff½ff°– f f°– ff°f ½f f¯% ff–ff°%° – ff f°©f°–f°ff¯¯ ½ff° ff–f°¯ f% °¯ff°% °f f° f ff% ½f f f°–f°%¾ f–f¯f°ff f f f ½f f¯ f°©f°–f°ff¯ f ¾ff° %¯f% ¯ ¾°––°ff f¯ °ff°– f°–f°– f ¾ff° %. ¾– °¯ ½ff° f°f°–¾f°–f½ ff¯ ½f°¯f°¾f 9f f¾¾ ¯ ½ °f½f¾f°¯f°¾f f°– f°f ff¾– ° .f°¾fff°¯f ¯f¾f½f f f°–f° ¾– ° ¾ 9 ¾ ff°¾– °f°– f½f ff ¾ °–f ¾f ©f¯° ¾ ¯ f°–f°°ff½f f ©f¯°½f½½f¾¯ ¯ f°f°–f f f °f¾– ° ff° ¯ ¯ f°½f f¾ff¯ ¯ °f¯ ff°€¾° ¾¾ 9° f°¯ ¯ f°f°– f f½f¯ °©f¯°f f°f½ ¾ f°f ff¯f°ff–f f ¾¯ °–ff°½ff f ¯½f½ °f¯½°–f°°f 9 ¾ f°f ff¯f°f ff ff ½° f°¯ ¯ f° ¾f¯ °©f ¯fff .fff¯ °–ff f½ f°f° f° ½ °f° °¯ °°©f°– f° ff°¯ff°f°½¯f°¾f  9° f°¯ ¯ f°f°– f¯ °©f¯° fff° ©f f°©f°– ¾f¯ ¾f °–°–f° ½f°¯f°¾f f¯ ¯ f°½f ¾f ½ f¯°°f ff°–¾f°–f f° ¾ ¾ ¯f°¾f @¯ ¯ f° f½f f ff° f ff°f°– ¯ °f°–f¯f°¾f f¾ f°–f° f–f½ °f f°¯ ° ¯ f°°fff¾f¾f f°° f fJ@  f °f ¾ f¾ ½f°f¾°f f¯f°¾f¯ ¯ ff f°¯ ¾ff°¯ ¯ f° f°ff¯ ¯ f°f ff°– ¾f ¯ff° f°f ff°– f 9 fff° f f½¯ ¯ f°f°– ¯ff°f–f f °–f°¯ ¯ f°f°°f f f°ff°ff°– ¯ ¯ f°f ½½ ff¯f f°¾ f–f°f . ¯f°–nff¯ ff f°f½ff°– ½ f° ¯ ¯ f° f¾f¯f f½°f¾¯ ¯½ f©f f°¯ ¯½ ff°nff½ ¯ fff° ¯f¾°– ¯f¾°–f–f f½f f¯ ¯f°€ff°f  .

.

ff¯ °ff°– °ff°– f°¯ ¯ f° . °–¾fff° f–f© °¾ °ff°–° f¯f© °¾ °ff°– f¾ f¯ °––f°–– f f½°–°–f° ½f° ¯f°¾f ff° f°f ¾ff° ff¯f#f° f°f °ff°– f¾f°–¯ ¯ f°¯f°€ff ¯¾ff° ff°– ¾f f¯ ¯f °ff €¯f° %f. °–¾f¯f °–f°¯ ¯ f° ff°f¯f¾ °––f f½f¯ °°–ff°f¾ f° f½f¯ °n½ f°½f°–f°  D°f°f¯f° f¾ ff°f°– –°ff°f¾ ¾f° ff°f¯f° f°¯ f°f°f°– ¾f¯ °––f°––½ ¯ f°–f°°f .°-f % @ f f½¯ ¯ f° ¯f°¾ff© ¯ ¯ ff ¾ff° f ff° ¯ °– ¯ f°– ff°°f ¾¾°ff°f¯f°½ f°f° f°f°f¯f°½f°–f°¾ ff°f¯f°°f f°°f ff° ¯½f nnf°f¯½ f °–f° f ½½ f° ¾f°– ©ff° f f¯f . °° –– % °f  f°@f°¯¯ ff° ½f f f # ff¾ff°– ¾ff°–   ½° ½°f f° ¯½f ¯½ff°– °¯f°¾f#  ¯ f°¯ff°f ff½ f½ %¯fnf¯% f ff° f° ¯½f©ff°@f°¯f°– f ¯ ff°% f–¯% f½ f f¯°¯f°%¯f %f°– ¯fnf¯ ¯fnf¯f°f°f  ff¯°f f½f ff°– ¯ ° ¯ f° f–¯f°¾f ¾°––°f½f ff°– ¯f° °f °f f½ff° f % ¾ff°@f°% f–f°– f°–f°–¯ ¯f° %.f¯¯f J f f¯ f¾f f f f¯ ff ff°– f°–f°–  ff¾½°––°– f° f°¯ f f°f¾ f¯ °f¾ f¾½ff¯ °– ° ff f° °–f° f f°¯ °°––ff°°f °–f° f½f  @ f f½ °ff°–f ¯f°¾f f© f°¯ °©f–ff f°ff–f f½°f ¾fff–f f¯ ¾f°–°–f° ¯½f °ff°– °ff°–f ½ f° ¯ f°– f .f°¾ff© ¯ ¯ ff °ff°– f°¯ ¯ f° °–f° f @ f f½ °ff°– °f ¯f°¾ff¾¯ ¯ ff ¯ ¯ ¯ff° f°¯°¯ ¯ ©f–f° ¾ f°°–°–f°¾ f f° ½°f °–f° ¯f°¯f°¾f f½f¯ ¯f°€fff°°f° ½ °°–f°°f ¾ °  ¾ ¯f°ff¾ ff° °–f°¾ f f°f f°½ °f n°f° °f . ¯ f°½½f°– f½f¯ °°©f°–½ ¯ f° f°f¯f° f¾ ¾ 9f f¯¯°ff°f¯f° f¾ f°f¯½f fff°½ °f°  .

@f°f¯f° f°¯ ¯ f°f°f¾ ©f–f ¾ff°°f f° f ¾f° ½ °°–f° ½ f f°¾ ¾ff 9 ¾ff°f° f½f¯ °–f ff° f°© f°f°f°–¾  ff°  9¾f©ff f°f°–½f°– ½f f½ °fff° ff°"  ¾ f°–f°–¯ ¯¾€f¾°f° ff¯ ¯¾€f   n f  ff  ½© fff¯f  ¾f°–f  ff° f¾½f¾°f°ff f n f  ff n ½© fff¯f  ¾f°–f .

°f¾fJf°–f°–ff fff  f €¾°f ¯ °ff° ¯¾°f n ¯ °ff°°f€¾°f ¯ °ff°f¯ff°f ¯ °ff°f°°f  fff°¯ ¯ f°n ff° ½f f¯f°¾f ½f   ff°  ¾ °f°–f° .  f ff°–¯¯°f fff°–f°–   f f f°°f  f½ f°–f°f  fnf½f°°f  ff°f  fff°f  .

#f° f°¾°ff¾fJ nff¾ f°f¯f ff#¾ ½ f°–f½ ff° °f°–°–ff¯f°¾ff°– f ¾ ¯½¯f¾fff ¾¾°f°– f°–f°–  °f°– ¯f¾fff f ¯ °–f °¾ f°––f°f# f €°¾° ff° °–f°¾f¯ff¾ff#¯ff¯ ¾f¯ f #¾ ½ f°–f½ ff° f¾ff°ffJ@ f°¾°ff¾fJ °f°– °–ff¯f°¾ff°– °f¯%¯ff€%f°– f f° f°¯ °–f¾ ¯ff°– f–f¯f¾f¯# .#f° . °°–f°  ° ff°  °¯ff°  . ¯ fnf.#f° ¾f f ffJ@f°– °f°¾ nff f°–¾ f°–¾%¯ff% ½f f-f . DD.#f° ff °–f°¾fff f °–f°¾f°-f¾ .#f°¯ ¯f f–f½ ¯f° f¾f f– ½f°¯f¯f°¾f .#f°¯ ½ff°¾¯ ¯¾f¯f°–f¯f f½¯¾¯ f© f°° ½ –f°– – ½f f¯ ¯f°– f½f ff¯°ff–f¯ °©f ¯f°¾ff°–ff ½f ff J@ f¯ °°–¾ –ff½ °ff f°¯ °©f¾ –ffff°–°f°°f .#f° f° ¾°f f°¯ °––°ff°ff¾¯ ©–f –°ff°ff ff°– f f°–f°f°– ©f f° ffff¾f°¾f °ff° f° ©f ©¯f# f°f¾©–f¯ ½ff°¾¯ ¯f °f¾ f–fff f°°¾f¯½f ½f f¯ ¯f°– f° °– . ff ff¾¯ ff¯¯¾f¯¯ ½ff° © ¯f fff¯f¾f f°– ff f ¯f°°f f° ¯ f°f°¯f¯ ¯ ¯¾f¯f°–f¯ff ff.f¾ ff#¾ ½ f°–f½ ff°# ¾°f ff½ ff°f°– ¯¾f°¾ nff °n f°¯ ¯½°f ff°f°–¯ °–f f °f¯f½° ff   ..f¯¯f J¯ f¯fff .#f°¯ ½ff° f f  .@ D. D.

#f° ¾f° °–f°.#f°% °©f f¾ –¯% f–¯ °©f %–f% f–f° f ¯f°– ff° °–f° f f ¯f°–¯ °–f °–f°f°f °–f°fJ@ f°f ff°f°– ff° °–f° ¯f°f° ¯f°–¯ ¯½ f©f°f ¾ ¯@f ff ¯ff¯ ¯f°– °–f° °–f°¯fff°–¯ °–f °–f° °–f°f °–f°¾ ¾f¯f f°ff¯¾ f ¯° n ¯° ff¯°¾f¯ f° ¾ ¯¾ff ¯f°– ¯ ¯½ f©f°f ¾ ¯ n ¯f°– ff° °–f°ff f°°f°f–f¾ f½¯¾¯¯ ¯¾€f ¾€f¯f ¾ f–¾¯ °©f½ f ½ f n f  f °©f f¯ff f–¯ °©f f ¯½  f ¯f°– ff° °–f°f¯f f f¾ ½ ¾ff ½f¾f ff f© °f f ¾¯½f f° ¾ f–f°ff°– ff° °–f° °–f°¯f°¾f °–f°f°°f .f°  f ¾f ff € f° ¾fff  –ff¾ ¾½.f @°°f°f°– ff° °–f° ¯f°f°$f f f f½f°f°– ff° °–f°¯f° ½f ffJ@ ¯fff ¯fff f f f¾ f¾ ff ¾ ff f f°f f @°°f°f°– ff° °–f°ff ff©ff°f–ff°–¯¾¯¯ ¯ ½ f°– f¾ f f ½f° n @°°f°f°– ff° °–f° f f f°¾ff ½f¾f ff f°f© @°°f°f°– ff° °–f°f¯f½ ff°¯f°¾f ff¯¯f¾fff ¾f° °–f°.#f° f f¾ –f°f¾ f°ff¾   –f°f¾ .

¯f°– ff° °–f°f¯f ¯f¾ffff°%¯f¯ff%¾ ½ ½ ©f°©f°½ ©f°©f° ¯f°%½ f°f% ½ °¯f° ½ ° f° ½ f°f° f°f°¾ f–f°f ¯f°– ff° °–f°¯f¯ff¯ ½  ¯f°– ff° °–f° ½f°¯f°¾f ff¯ f–f f½ f°f° f°f¾f° ¯f°– ff° °–f°½ ©f°©f° ff°– °–f° °–f°©f %½ f–f°–f°% –f f ¯ °––f f ½ °–¾f° f°f° f° .#f°f ff°–°n f°f ff°––f¾ ¾f fff¯ %¯%f°–°n¯¯°f °–f° °–f°¯f¾ff f f  f–ff° f°f¾f° 9f f f–f°° f°f¯ ¾€ff#f % ff¯f°–f f f ½f ffJ@% °f¯° f ½½ f°– f–ff°¯ ¯ff¯°f¾ ¾f °–f°½ ff°f¯f° f°–f°ff ff¯%¯%f°– ¾€f–f¾ ¾f ¯¯°f ff° °–f°¯f¯ff ¾ ½ ½ °¯f° ff° –fff° ° f°– ° f°–¾ f–f°f f ff.f¯¯f J f ½f½ fff° ½ ff° ¯f½° f½f°%f% f ¾¯ ½ff°¾¯ ¯¾f¯f°– f¾ f.#f° f J@ f¯ f© f°°¯ °ff¯ ¯ f°½ ff° ½ ff°f°– ¾f¯½ff° .#f°f°– ff° °–f°¯f¾ff°f°f ½ff f f f¯¯ ff°¾ °–ff°f ¾ f°°f °f°f f–f f½f f€¾f°¾ ¾f °–f°½ ¯ f°–f°f¯f°  f°ff ff.#f°f°– ff° °–f°¯ f f©–ff°– ff° °–f°¯f¾ff ff °f¾ f f¯¾ ¾f¾ ©ff f°f° f°°f ff°– ff° °–f°¯f¾ff ¯f¾ff ¾ ©¯f°f f°f¾ f  f ¾ f ¾¯ ½ff°¾ –ff°–ff-f .f¾ f¯f°ff–ff¾ f½f°– f½f ½ ff °–f°  ¯f°– ff° °–f°––f¯ °–––f ff°– °–f° °–f° ½¾f° ½ ¾f¾f° f°¾¯½f ¯f°– ff° °–f°©°ff ff°– °–f° °–f°½ ° f½f°¯ff¾ ½ f°––ff°½ ¯ °f° f°¯°ff¾ ¯f°– ff° °–f° °–f°f°ff–f¯f f °–f°f°f f¾f°¾f¯ °–f° °° ¾f¯¾ °––f n½f f¯ff° f° ¾ ©f ff°  ¯f°– ff° °–f° ff¾f°½ ¯f°ff ° f ¾ ½ ff °€f f°¾ f   f½f°¯f°– f½f ff¯.

f¯¯f J ff¯f ¾°f f°¾ ©ff° °–f°€¯f°fJ@ %f .f¯¯f J ¯ °–f° °–°f °f f°¯ ½ff°n ¯°f°ff¯f ½f f¾ ¾ f°– ¾f ¯ ° f f°°f¯ffff°¯f½f¾f½ f°½ f°°f f ¾ f °ff°f¾fJ ¯ ¯ff f° ½ f°–¾f°–f¯f f ¾¾ f–f¾¯ ¯¾f¯f°– f ©–f °fff° f¾fJ   &&  & & & & & &  % & & & %     "  & %    °f #°––ff° f½ ff°¯¾ f° ff° fff°¾ ¾f¾ f¯fff° ½ –f°–f° ½f f f°f ff f f°¾°ff¾°f# %¯f¯.#f° f° f ¾%¯ °©f ¾¯ ¯°¾fff°–¾f¯f .#f°f°–¯ ¯ °ff°¾ff ¯ ¯ ffff f°¯ °°ff° f ff© ¾ ¯f°f ¾€f–f¾ ¾f ½ f¯ °© f¾f°©¯ffff f° f–f¯f°fnff ¯ f¾f°ff°¾ff f¯ °n ff¾¯ff© ff f¯ ¯ff°nff nff¯ f¾f°ff° f© °nf°¾ ¯f f © f¾f° f¾fJ ff¯f ¾°f .¾f°ffJ@ ff¯. ¯ f°°nf° f°½ °© f¾f° f f½ff ff.#f° ¯ ° –f¾f°°¯ °©f½ fff° ¾f ¾ f–f¯f°f f½f° ff¯€¯f°°f %f .°f .¾f°f ff.#f°°° ¾ –– % °f # ff½ ff° ¾f #%.f©© % f ff¾©–f ½ f f ¾ f ¾f°–©–f ¾ff°–f° ¾f  .f% f ¾¯ ½ff°¾¯ ¯¾f¯f°– f¯ ¯ f€°–¾¾ f–f  . ¯½ f¯ ¯f°– f °f° .#f°°° ¾ –– % °f # ½ff°– f°f¾ ½f f¯¯ff ¯ff f f°f½ff°– ff°–°f f–¯ ¯ff°––ff°f #%.#f°f°–¯f¾ ¾€f¯¯ .#f° ¾ °––f °f%.f¾ % 9 °f¯ ° f f°f¾fJ° ¾ f f°¾ ½ f-f .

.°f° ff¯.f f % .#f° °° ¾ –– % °f #ff¯f° f–¯ f°–f ff f° f–°– f #%.#f° fJ@¯ °–ff¯f° f°–f ff f° f–°– f ¯f°f¾ f–f %f .

 ff¯ff ¾  f°–fff¯ ¯ff° f½ f nff° f°–f¯f°ff°–  ¯ff° ¯ f° ff°–ff ¾¯ °© f¾f° fff f f°–ff°–  ¯ff° f° f°–ff° f° ff°– f ff¾fJ  && &  & && & & & & & &        & & &  & & & % &  & '& & & & %    "  °f #fff° f–f f¯fnf¯ f°–f f° f¯fnf¯ ff f½° f¯fnf¯ f°–f f fff° f° ff°– ¾ f°–f° f¯fnf¯ fff fff f°¯½f #% °.#f° .f f fff ¾ f°f ¾f¾f° f ¾f¾f° f fff ¾f°– fff° ff°–f f½ f –f°–ff°°f %f€ff°°f% ¾f¯ °–¾f°f °f f° f f½ff f° ©f°––ff°½f f¯ff°°f f ¾ f¾f° ¯f¾f ¾f°–¯f f¾f°f f©©f°¾ ¾fff°– f f f ff f f½ °°– f ¾€ f fff ¾f°– f°–f°¾f¾ffff ¾ff ¾fff ¾¾ff f ¾f¾f° f ¾ € f°f¯fnf¯f–f¯°f f°¯ ¯½°f½ ff° f©f¾f¾f¯ff° ¾ f f° f°fff¾ °f¾ff ¾fff ¾¾fff¾f°f°– f ½ °  f½°¾ff ¾ff¾ff ¾ fff°f ¾f°–¾ f . °°nf° ©f°f¯f°– ©ff°©°–f f °–f°nff¯ ¯ f¾¾ f°f©f ¾ff¾f°f nf¯½ °–f°f°f#%.f©©f% . ° f½f°¯ffff° ff°f°– f f½f ff¯.¾f°f nff ¯ °nf° ©f°ff°– ©ff°©°– °–f°¯ ¯ f¾°f©f ¾ff¾f°f nf¯½ °–f° f°f ¾ f–f¯f°f¾f ff¾fJ   &     & % &  & &&& &  &&  & & & "& % &             °f #.¾¯ ¯f f f° ff% f ¾¯ °¾€f°f¯ ¯½°ff¾€f¾¾ f–f  f ¾ f fff ¾f°– fff° ff°–f ¾ ¯½°f°–ff° ¾f°f °f ¾f¯ °– f f f° f©f°––f ff ¾f°– ¯f¾ f ff¾f½ °ff°– ¾f¯f ¾f¯ff°– f½f¯ ° f ¾ f°¾ff ¾ f ¾.f f fff ¾ f ¾f°–¯ ¯½°f¾€f ¾€ff°– f½f ¯f¾ f–f©©f f°– ¯f¾f ¾.

 f°f ¾€ff  ¯½°f°–ff° f°f °f f ½¾ f ¾ f f f° f ¾ f©f°––f .

f¯¯f J °–f°¾ff ff°– °f¯f¯f °©f f f.#f°"#.#f° f°f ¾ f¯ff°– ¾f°–f° °–f°¯ ¯ ¯ff¯ ff¾fff °–f°¾ –ff °–f½f°°f°¯ °f€¾f°.#f°¯f½°f ¾ °–f°¯ °––°f°ff½f°f°–¾ f f° © ° ¾ f ½ ¯f° ½f fnff nff¯ ° f½f°¯ ¯f°– f °f° f¾ ©f f½f ©f f°¾¯ ¯f°– –f f¾° f¾ff° f–°f .f # f–f¯f°ff¯ff°¯ ° f½f°¯ff f f½f°½f f¾f ¯f¾fff°–¯ ¯ f°½ ° f½f°¯"# ¯f ¯ °©ff #ffff°¯ ° f½f° ¯ °–f°.#f° f°f ¾ ¯ °– f¾f ¾f©¯f ¯ °–f¾f¯¾€ f°f f f f€f°–f¾  ¾f¯¯ °–f–f©f ¯ ¾½°f¾°f¾ff ¾ f¯f©f ff°¾ ¾f °–f° ½ ¾fff°f°– f °f° ff¯ °–f°°f¾fJ ¾f f & & & & '&  & & & '& & &  '& & '&% &   & %    ' &      '    & .#f° f°f ¾# .#f° f¾ f°ff– # f° f°f f ¯f° f½f°°f ff¯ .f °¯ °f© f°©f ¾ f–f f ff¯¯ ° f½f°¯ ¾f¯¾ f.#f° f°f ¾ D°¯ ff°©f %¯©f %f¾¯ ¯ ° f½f¾ff °  ¯ °– f¾.f ¾ ° – f¯f° -f J f°f ½f f. ©f  ©f ff ¾ff °–f°¾°–– ¾°––°¯ ¯ nff°¾f¯f¾fff°– ff f  f½f°°f f ff¯.f ¯ °©ff #ffff° f½f° °–f°f ¾# f¾ f°ff– #¾ f° f°f f °–f ¯f° f½f°°f ff¯.f f f f° f¾ © ¾f¯ °– °f.f ¯ °©ff #¾ffff° ©f °–f°½ ° f½f¾ff¾ ° # ¯ f° f¾fJ¯ ° ½ ° ½f° f.

¾¯% ¾f¯ f°¾f©f¯ ¯ f°f f°f½ ff°½ ° f½f¾ f–ff¾©f f½©–f ¯ ° –f¾f° fff f°f f½ ° f½f ¾ ©¾ff°¯ ¯ fff¯f f° f½f°–f° f– ¯f¯f°¾f ff¯f°f¾fJ ¾f f  &  % &   & %  &   °f # 9 ff°½ ° f½f f°ff¯fff°¯ ¯ fff¯f#%-f¾¯f f¾% ff¯ ©f ¾ ¾ f°– f½f¯ °¯½°f °–f°nff©¯f# f°f¾ ©¯f#f ff ¾ fff° f¾ ¯f¯¯©f f°f°– f°–¯¾¯½f f¾f¯f¾f f f½f¯f¾f¾ f f€ff¾fJ ½ –f°– ½f ff¾©¯f# ½  f° ff°¯ °©f f¾f° f°f ½ff¯ f€¯f°fJ@ %f .#f°°° ¾ –– % °f #ff°– f°f°– ¯f° ffff f°f¾°f f°f¯ f°fff¯ #%.°f #½f f¾ f°–f¯ ff¯¯ ¯¾f°½ ff¯ ff°©f f° °fff¾ ©f °f °f ¯fff¯ ¯½  f½fff f°f½f f¾ f°–f¯ ff¯¯ ¯¾f° ½ fff¯ ff°©f f° °fff¾©f °f¾ff ¯fff¯ ¯½ ¾f½fff #% f f°. °-¾f % ff¯ff°f f½ °©°ff ½f ff°–f°–¯ ¯½°f f¾ff°  f°–°f ¾ ½ ½ ¯¯½°½ ¯ °ff° ¯f¾¯f¯¯©f °–f° ¯f° ©¯f#f¯ f½f¯ °©f ¾ff ¾f¾¯ ¯¾f¯ .

f¾%f°f–%f ff¯ °– °–f°¾f ©f f°f°– ff f¯°f °–f° ©f f°f° f°–¾ ff f¯°ff °ff°ff f°f f½f½ ¾f¯ff°fff¾ f ¾ f °f .#f° ¾ ½ ¾ ff°–° .°©f¯#ff¯ °–¯½f°¾f°ff°– ¾ ff° ¯ f° ¯ ¯ f°°f¯ °©f ¯¾f€.

#f°fff ¾ f½ ff¯f°f °f¯ °–f° °–½ ¾f¯ff° °–f°f¯ff°–f f ¯°f ff¯.#f°  ¯¯ °–f¯ ½¾f° °–f°¯ °––°ff°f¾¯fff f f°f¯ °– f°.f¾fff°–ff° f¾f° .#f°f °ff°ff f°f f½f½ ¾f¯ff° f%ff¾f°% f¾f¯f ¾f¯f¯ ¯f f° f ff½° ff f f½f°¯°f ff¯ .f¾ f  f¾f% f% .°°f ¯ °–ff¯f°¯°¯f° f¾ ¾ ½  f°¾ ff¯°f¯°¯f° f¾° f¾f° °–f°f¯ff°– ¾ ff¯.

f¾ff¯¾ff ff¯f¾fff°–¾ ¾f °–f°¯f¾ ¾fff°– f ½  f ½ °–f©ff° f¾ nfff°–¾°– f°© f¾ f¯f¾ff .#f° f°f ¾ °–f° f¾ff°f °f f¯ °©f f f¾f fff f¾ff°¯f¾fff ¾ ¯½f @ ¯f¾ ff¯f°ff¯ ¯f–f¯ff°– ff°¾ ¯¾f¯ f ¾f f f°¯f–f¯f¾ ¯¾f¯ ¾f fff °ff° ¾f¯f¾ff° f °f°–f° °–f°f©ff°. ¯f°– f½f½f f f  ¾f¯ff°¾ f $ff¾f°f°ff f f°¯f¾fff°– f¾f° °©f f°–f° ¾¾f°$¾¾f f¯ °f½f°¯¾f½ ff°f°– f © f¾f°¾ nff°– ff¯ .#f° f°f ¾ .#f° f°f ¾f°– f¾ff°ff¾ ½ °°–f°¯¯ff ¯f¾fff°¯¯ff° ½ °°–f° f f° ¾¾f f¯ ° ¾f° f°f¾f¯f°– ff f f° f f½f°¾f f ¾f¯½ff f ff°f°–¯ °– f f° f¯ ¾ ¾ f f¯ ° f½f°¾f¯½ ff°f°– f ¾ f°¾ nff°– ff¯ .

°°f¾ ½ ¯ °–f¾f°¾ f°– f°–¯ °––f°ff¯ ¯ ff –f°½f f½ ¯ ff°– f °f ¾ff° f ¾ ½fff° f°– f f½f° #D€ ff¾f°f°– ¾ ½ff ¾ –°–f°¯f°¾f ff¯½ ¯ f°–f° ½°f ff# ff½ ©ff° ½ ©ff°f°–¯ °©f ©ff°°¯ °nf½f¯f¾ffff° ¯ °–f°–f°¯ ff  9 ¯ f–f°¯ ff¯¾f¯ ¯ ff¯¾f¯f f¯ff f Jf© f½ °ff°–f¾ ©ff° f½ °f ¾ ½f% ©ff°% ¯fff°– ¯ – ©ff°°fff°¯ ° f½f½fff ©f f ©ff°¯fffff° ¾f °f ff°©f° f ©ff° f½f½fff ©f f ©ff° f ¾f .

n ff¯ fff°–f° f¾ ff ©ff° ¾f©f f ©ff°ff °––ff° ¯ ° f½f½fff ¾ f–f¯f° © f¾f° °f .f¯¯f J ff¯¾ ff ¾°ff°– f°f ff¾ –fff°–ff¯°¾nfff¯¯ °©f f°–f°–½f°– f f ff °–f° ½ ¯ f–f°% %f ½f f¯°¾nfff¯¯ °©f f°–½f°–ff ½ fff°– f ½f f f°––f¯°¾nfff¯ ¯f¾f°–¯¯° .

#f° f ¾ ©¯f#¯©f ° f°f¾ f–f°f¯f¯ °f¯ ff°f ¾¾f° ¾ f #€ f°¾¾f  ¯ ¯ °©f f½ °–f¯ f°°f ff¾ ¯½f¯fnf¯  ¯f°– f¯ f°f¾f°– –f¾ f°f f°f f°¯f¾ °f¯ °°©f° ½f f¯ ¯¾ ½ ° f½ f f f°f© ©ff°f° ¾ f¯¯¾¯ f ¾ f°–½° f¯ ¯ f°f°f ½ f© ¾ff¯ff ff ½f¾f f© f°¾ff¾f ©f °–f° f ¯f¯¾f€# ½ ° f½ff½f ff f °f°¯ ffJ@ ½f f ¾f ©f f° ¾ f½¯¾¯f© ¯ °–°f  ¯f°– f¯ f°f¾f°– ff°¯f¾ °f f f½¯ ¯ ff¯f¾ ½ ° ff©ff°¯©f ° ©f ff¯ ff¾¯ ¯ff¯°f¾ 9ff ¯©f  ¯ © f°¯ff¯ °–ff°¾ff¾f¯ °–f°©f °f D¯½f¯f°f ff fff¯f© ¾ f– ff°–f°– ©f  ff¯¯ ¯ff¯ f ¾ & & & & &      &  ff°–f°–©f  ¯ ¯f°ff¯ ° ¾f°©f ff f¾ f¯f f°f ¯ ½¾f .°fff°–f°½f ff ff°–f¯ n°f f– ¯¾ ° °¾nfff¯ –°–¯¾¯ f°©f°–f°f f f°f ff  ¾°––°f f f°f ff¯ ¯ff°f % ¯f f°@¯ % .f fff°–f°f°– f f¾ ff f°––f f ¯% f ¾f% f°©f °––ff° ½fff . f f¾ ¾ff°–  ©ff° f° ½f °––ff° ff ©ff° f ¾f –©–fff °––ff°  f€f ff.

©f ° ¯ ½ff°f¯ ff¯¯ ¯½ ¯ f°–f° ¾ f°–f°fJ@¯ °f¯ f°f¯ °ff f¯ °––½° – ff©  ¯ °– f ff½f f f ©f ©¯f# %¾ ½ff%f¯f¯©f ° f°f°f¾ ¯ff ¯fff°f° f¾ff°½f f¾f°–ff°f°– f f¾ff°½ ° f°  ¯f°– ff f f°f¾ ff#ff½°f°° f° f½ff f ¾ ½fff°¯©f ° ff¾¯  ½ f°– f°f f½f ff¯f f €¯ff ¯¾ ½ °f fff¾½ ° f½f ¾ f°–¯©f 9 ° f½f¯ °nfff°–¾ ¾f °°–f°ff½f°°f f° f ff° °–°–f°°f¯f¾°– ¯f¾°– f ©f °f½ ¾f ¯ ¯¾ ½ f f½ ¯°–° f °–f° f°f f ff°ff°©ff°°f¯f¾°– ¯f¾°– .ff¯©f ¯f¾f °ff¾ ¾ f°f f¯ ¯ f°f¾ f¯ ° f½f°¯f°–f° f–f¯f°f¯©f ½ f¯f f¯ ¯ %¯ ° f½f°%¯¾ ¯°f f½° f½f½f¯ °– f¯ °–f°½ ° f½f°ff°– f °–f°°©ff°f°–f° ¾ f ¾  f°  ¯ f½f f ½ ½½ ¯ f°–f°°f f¾©f ¾ ½ ° ff© ©ff°f° ¾ ¯¾¯ f°ff© f–¯©f ¾ ° f° f–f°– f°–f°–¯ ¯°f€ff ½f f°f ¾ f¯f ½ ° f½f ¯ f°f  @- .f f % –f ff¯¯ ¯ff¯f ¾ fff °ff°–f°– ¾ ¯ f °f¾ ¯ff ¯ff f¯ ¯ fnf f¾¯ff & &&   & &      %  ff½f½°f°– f½f¯ °–ff° ff f° ¾ f°½f f°f°f¯ff  ¯f°– ff f°f¾ f¾ nfff#%½f¾%¯f½°f°°% –ff°% f½½f f¾f¯f¾f f¾ ½ff%©¯f#%¯©f °ff¾¯ ¯°f ½ f–f°f ¾ ½ °f¯ f° ff°f½ f°f°¾ f°–¯¾¯f °–f°f f°° ¯¾¯ ¾° ff f©ff°°©f ff°¾ f½¯¾¯f© ¯ °–f° ¯ °©ff°f°°f f °f¯f°– f ¾ ½ff ¯©f °f ff¯°¾ ¯f f°¯f¯ °f¾fJ fff°¾ ½ffff¾¾ ¾ff°–¾ ¾f .ff# ½¾f#f°– ¯f¾ ff¯f ¾°¯°–° ½¾f f f°ff½ ¯ nfff° ¯°–° ½f©f f°f ½ f© ¯ °f½¾ ¯f ½ffff¾ f–f°¾f©f f # ff¯ ¯ ¯ff¯ff  °f #f°¾f½f ½ff¯#%..

#f°f°–¯f¾¾f¯f f°¯¯ff f ff°f@f€¾ ff°f@f¾ n f ff°f@f @f#  . 9¾f©ff f°f°–½f°– ½f f½ °fff° ff°"  ° f¾¾ fff #°f ff f @f #@f #° @f #f n @f # ff f°f  . °nff ff. © f°¾f¯$f©ff°f°– f nf°¯ ff¯.#f° f ff°f@f ff°f n @f#  ff°Jf@f€¾ f¾  .#f°¯ ½ff°½ ¯ ff°fff°– °f f°f°–¾ff f°– f f°f°– ¾ °–f° °–f°.#f° °f¯ff° f f° .

#f° ¯ © f°¾f¯$f©ff°f°– f nf°¯ ff¯.#f°f ff¾ f–f ff°f@f¾f°–f°f f ¯ °© f¾f°ff ff.#f° n ¯ °–f½¾¾f¯f°– f f½f° ff¯. ¾f¯ ¯f½f ff° ff½ f¯f °f° ½f ff¾f°– ff . ff f¯ °©f f©fff°f°– f f° ¾f °f @ ¯½f ½ ¯ f©ff°¯f°– f f¯ © f°¾f@f¯f °¾f¯f°–f–°–  f°ff f¾f°¾ f f€¾f€f f°¾ f–f°f¯°n f° – ° – ¾f¯ f¯f°f ½f ff¯f°¯f¾¾f¯ .  n @f° ¾€f# °-  ff¾f€°–¾f ¾ f f½.@ @--D9.#f°f°–¯f¾¯ ¯ ¯½ –f¾$¯ ¯½ f¯ ¯f°– ¾ f° ff¯.#f°f°– ff° °f–°¯f¾ff¯  .f¯¯f ° f ff# f f  ©ff¾f¯¯ °n ff°½ ¯ f°–f°¾f¯ ¾f¯½f¾ ff°– ¾f¯¯°n fff ½f f° ¯f¾ f-f .f¯¯f ¾ f ¯ ° f½ff ff¾   f ¯ff°f¾f¾ f  f©ff°¾f¯ ¯ f°–¾ ©ff¯ ff° ff f°¾f@ °–f @¯ f¯f f¯ff°¯f¾f¯ ½ nf f° f½f f°f f©ff° f©ff°¾f¯f°f°–¯°n -f¯° ¯f° ¯°nf° f©ff° f©ff°¾f¯¾ ½ f©ff° D¯ff f©ff° f¾f f©ff°@ © f€ff°¯f° ¯fff©ff°.#f° ¯ ¯ ¾ f f½ff ff.–f ° f f° ¾f°f°.

f  f f°f° f½fff°– ¾ff¯f¯ f ½¾f½ ° ff°¾f¯ ¾ " .f¯¯f ¾ f  ¾f f°–f° f ff°– .9f f° f° ¯f¾  f°fff¾f° ff¾f°¾f¯©f f°–f°½ °©f©f½f  ½f¾9 f°–°f f©ff°¯f°f f¾ff°¾f¯ f¯ f°–¯ ° ¯ f ¯ fff ¾ ¯ ff°–f°¾f¯¯ ½ff°¾ fff¾f°f°– f ©f¾ f  f°ff°f°–f ¯ ½ff°½ ° ¯ f ff f°f f¾ ¾ °–f°f¯ ½ff°½ °– f–f¯f¾f° f°f .f¯¯f ¾ f ¾ fff  ff½ °–f¾ff°f°–¾f¯  ¾-f . f 9f ff°¯f¾  f–° f f°½ °–°f ©f .f¯¯f ¾f f°¾ff f ¾ff f°f¾ f½fff # f #° f°½fff¯f¾f°f°– °–f°f¾ ©f°– ¯½ ¯ f°–f°¾f¯ .f¯¯f ¾ f  ff° . f f°.fff . f½f f@f°f©f%ff¯f¾% f¯ ½ff° ¾ f°–f°ff¯¾ ¾ fff°f f ° . fff ¯½f¾n f– f°–¾ff fff°f ¾  f½f°f ff fff–f¯f¯ f f°©–f f½f@ f–ff¯f¯ f°f°–½f°–½ °°– ¾ fff f -f .f °f 9 ¾f° ¾ ©f 9 ¾ff°f°– ©f ¾ f©ff ff ¯f°ff ° ©f .fff f ¾ ¾ f f½ff f¯ °–f©ff©ff°¾f¯¾ nff ½ ½f f f° f° f°f f°¾ ¾°f¾ nff f ½f f¾ ½ ° . f  ½f¾ f€ff°-f . °–ff½ ©f°–f°f¾f¾f f°–ff½ °°–¾ °––fff°¯ f¾fn°ff ½f f f f°¯ °©f f°°f¾ f f° ff¯ ½f° –f¯f¾f¯ ¯ f°– °–f° f°f½ °– f°f° f ¾ –ff ©f f° °f–f ff¾ ¯ff¾ff¾½ ©f°–f°-f .f f° °f¯°f °Jff ¯ °°––f °f f ¾ff° ½f¯f°°ff @f f–° f ¯ f°°ff° °–f°f ©f f°¯ °©ff° ½f°f°–¾ ¾f f°f¯f° -f¯° ¯f° f-f .f¯¯f ¾f¾ f–f¾ f°–¯f°¾f  fff¯ ½f¾ ½ f¾f¾f" f °f¾ f–ff°–f°–©© ½ ¯¯½° f°–¾ f¯ ¯f°ff f°©–f¾ f°–½ ¯ff€ ff¾¯ ° f f° ½ f f°f¾f ¾ f °f½ff°– ¯f°¾f°–f –°f f– f°–¾f - –ff f°–f¯f  f f°f° f¾f ¾ff f¯ ° ff°f–f¯f¾f¯f°–½ °°f°–f° .f¯¯f ¾ f ¯ ¯ °f°– f°f½ ¯½f° ff½°f f f°ff°f ° f¾f¯f°– f¾ f¯f f¯ff°f°– f°–¾f¯¯ °©f f f° ©ff¯ ¯ ff.f °f ¯ f°°f ½ f°– -f .

f °f¾f¯ ff ¯ff¯ff°f °–f° ¾ fD¯¯¯f° % f½ °°––ff°f¯f¯ff°f% °¯ ½ff°½ ©ff°f°©ff½ f¯f f–. ¾ f°f©ff °f½f ff°f.f¯¯f ¾ff ff°f f°– f f°½ ¯ nfff ¯f°f° f–¯f¯f°¾f  ff°-f . ¾ff°f ¾  °f¯f. f°¯ °¾f° f°¯ ¯ ¾ff°f°f°f f¯½°–f°–f°– ff°f¯f¾¾ –f ¾ f f°ff¯ 9f f¯f°ff°– f°–f¯½°– ff ff°–¯f ¯ °¾f°f °ff ff¯ f°¯¾° .f¯¯f ¾fff °f¾ °  f . ° f°½f°f  f ¯°f¯ ¯°f°f°¯ ff.f¯¯f 9f f¾ff° . f¾ f°– ¾  °ff ff ff ¾f¯f° fff ff– °½ff°– ff°– °–f° ° ff°–f©f . f °fff°° ¾ f°¯°f f¯ f ff¯ f°¾f¯ ¯ ¯½ ff° ff f°f ½f°°f¯ ff°– °–f½f ff¯f¯ ¾f¯°f . ¾ f½f°ff ff½ fJff ° .f¯¯f f©f ¯ff¯ ff°f f½ff°¾ ¯°f f½ °f¯ ° °–fn f °f°–ff°f f¯ °ff½¾ ¯ff¯ff°f ¾ f°°f¯f¾ ¯f°– f f©f¯ f°©½ ©ff°f°½f°– .f¯¯f f©f °f .f ¯ff°–¯ °¾.f°f€ °f °.f¯¯f f °ff°f#f°– ½©#  f f¾ff°f°–.f¯¯f ¾f¯ °©f f¯f f–¾ ¯ ¾fff¯ ff°.f .f¯¯f °–f°ff½f° . f f° f¾¯f¾fff f f½ ff°–f°¾f¯ -f .f¯¯f ¾¾ f f¾f¯f% f¾ f ff % ff¯f ° f ¾f# f f¯f f¾f f½ –°°–f°¯ °n f¯ ¯ ff f°¯ °¾.f ff¾ ¯ff°f°f°f% f%¯ °©f f°– °–f°f°fnnf f .f¯¯f f½f ff¾ °°f°––ff ff°f©f ½ff°f°––f½.f °f f° ¯ °–f° f f f f°f .f¾ ff°¯ °–f°nf°f# f¾f ¾f ff f° °ff°f f°n ¯½ff° f f°– ff °– f ff¾½ °ff 9 ¾f f°n°f °ff–f©f © f¾f° ff¯.f¯¯f ff°¯ ¯ ff f f¯f¯ °¾f°°f¾ f¯ff° f°¯ °–f¾°f ¾ f¯ff°¾ ¾ f¯ff– °f½ff° ff¯f¾f°°f °f°ff¯f¯f¾°–° ¯ ff.f¯¯f f°¯ ½ff°½ °ff°½ f¯f °–f°ff¯ f¾  f¾f¯½f .#f°¾f  ¾ f° .f¯¯f f¯ff– f½¯°f¾f°–f .f ¯ ¯ ½°–nnf f°f¯ °– °–f# ff°– ¾f¾f° ¾ f°–¾ff°. f ¯ ½ff°©fff°–f° ¾ @f°f°f ff¾  f –°¾fff f°½f f°–½f¾ f°– f¯½ff¾ ¯°f¾f°–f½f°f¾ f°f¯½¾ ¯fff°f °–ff° f ff° ¾¾f¯f¾fff¾f½ff f ff°f f°f¾ ¾f ½ ¯©ff° f f½½f°– fff f ¯f°f ¯f°f ½ © f° ¯f ¯f f° f°¯ °©f f°f¯f°f¾ f½ ¯f¾°f€¾¾ f ¯ °©f f ¾ ¯f¯ °f° ff° ¾ff°½ f ½f°f°–½ff  °–f °–f ¾ ¾ff°f f f° ¾ff°ff ff ff f ff¯ f ff°f° f°ff°– °f¯f f ff€f f f ¾f f° ff¯f° °–f° °f% ¯°f% f°f¯ ½ff° °f° f°–¾ff°.½ f©f fff¾f¾f @ ¾ ½f f½ .

f f° ¯ °©f–f°f f f 9 ° f ff¯ °– f f°¯ ¯½ ff° f ff°.f¯¯f ¯ f°©f°½ ©ff°f°½f°–¯ ° ¯½©ff©ff°°f ¾ fD¯¯¯f°  f¾f¯½f .f¯¯f ¯ ¯ f°¯ ° ff° ½ °–f½f°½ f°– f¯ ¯°–f°f½f°f f°¯ ¯ ff°f° ½f¾f° ½f f¯¾ 9f f¾f¯ °© f°– f¾f .f¯¯f f¯ °f¾f°ff°ff€f °f ¯ °f¾f°f°–¾°– ½ –f° °f°¾ f¯f f¯f°f ¾ f°f°– f ¯f°– ¾ ff°– f¯ f ¾ f°f°– ¯ ° ff¯f– °–f° f ff°f¯½f.f¯¯f ¯ °©ff° ff°– f–f°–f°f ©f f ©ff ff ¾ f°–©f° fff f°–¾ff° f° ¯f° f ©f¾f°–f f½f f½ f f° ©©f° .f¾¯ f€f f¾ff° f °f ¯ °f °–f° f n ff¯ °f °–f°D¾¯f° °€€f° D¯¯f¾¯¯ °f °–f°D¾¯f° °€€f° f¯fff¯ °f °–f° °@f f € ff€f f¯f¾ n  9f ff f ¾ff° . f ©f f°© ¾f¾ °––ff©f¾f °  f½ ¾f°°ff©ff¾f f¯½ ©f ½ ¯½ff° fff°ff ff °f ¯f¾°– ¯f¾°– °¯ °–f°–fff¯ ¯ f° ¯½f¾ ¯f ¯ff f .f f¾ff–f.f¯¯f ½f°– .. ¾ f°¾.f¯¯f ¾ f f°¯ °–½f¯f°°f% f% ff¯½ f°–©f%f f ©f%½ f°– ¾nf° 9 f°– ©f f°ff¾.f¯¯f °f ½f f¾ff°f¯ °f °–f°f ©ff°–¾f°ff° f¯f ¯ff°––f °–f°f ©f.f¯¯f ¯ ¯ °f¯f°f f f . f f f¾ f °f @ ff¯f ¯ f°¾ ff ¾ff° f °ff€f .f¯¯f f©f @f  f–f°– ° – f¯  f¾f¯½f f¯ ¯ f¾°––f f¾f%¾fff°– ¾f°ff f ff% ¾f°f¯ f ¯ °–f°9 ° f ff f°¯ °f¾ ff° @f f–f¾ – f¯ ¯ ff.f¯¯f ff f ff° f f° f¾ f°–°f f°f¾ 9f f¾ff° .f¯¯f f¾ ½f¯f°°f f @f @f ff f°f°f f¾ f°–½ f–f°– ° – f¯%f% Jff½° @f ¾ ° ½°ff°f f½ f f¯ ¯ ff°f°fff°f¾ ° f° ¯ °ff°°f 9f f¾ff° .f¾f°– ¾ f f° ½ ¾ff° °f° f° f°–¾ff°f° ff¯½ f°– .f¯¯f ¯ ¯f°– ½ ¾f½f°°¯ °©f °f f°f¾ ½f°©f°–ff°f¾ f  n ff° °–f° f–ff°f ¾ f°f°– f½¾ ½¾°f ¯°ff€f  . f ff¯½ ©ff°f°½f°– f f#¯°f©f¾ff¯ °°––f °f °ff°f ¯ff¯f° ¯½ff¯ °°––f f.

f¯¯f @ °ffnff nff½ °–f f° f f ¾f ¯f f°¯ ¯f¾f°¾ ¯ff f f °ff ¾ f – f¯°f°–f°f f°–f°– nff  -f .f¯¯f ¾f ¯ ° ¯ff ff f.f¯¯f ¾ f–f¾ f°–f¾ 9 .f¾f°¾f°–f f f¾ff°f °ff¾f f°f¯ ° f½ff°°f°–f° ¾¾°f f °–°–f°¯f¾ffffff¯°f  f-f .f¾f f°–¾°–¾ f¯f+f°f° ff° . f¾¾ff %  f#f¾ nff¾ ¯ ° ¾ ¯ °  f ff¾¯ °°©f° ff¾ f½f¾¯ ¯f°–¾ ff©°  f° fn ½f½¾f¾f  f¾f°° ¯fff¾f¾f  ff¾ nff¾ ¯ ° ¾ ¯ ° f f¯f ff ½f ff°– f°–f°– f °–f° f f° ¯f°¾ ©fff–f¯ f  ½ nff ½f f¾ f°°f f°¯ °–°f @ ¯½ff°– ½ f° fff ff¯ff¯ ° f¯.f¯ 9ff¾ff f-f f°–½ f¯f ¯f¾¾f¯f ff¾ f–f  f  ff f ©f n ° @f           . . f¾¾f°– °   °f #ff°– ¾ ¯ f°–°ff f½ °–ff°"f°@f°¯¯f–°–f°f f° ½fff°¯ ¾f°f f°½ ff° ¾f%¯ ° ¯ f ff%°––f°f f°©f°–f°ff¯ ¯ ¯ % °–f°¯f¾ %¯ ¯½  ff¾f°f°– f°f f°°%¯ ¯ °½ °f% @f°¯ ¾f ff #%.f¯¯f ¾f .f °f .¯ ¯¾f°°¯°f½ °–f f°½f f.f¯¯f ¾f¯ °©f °f f°f¾f°– f° f °–f°°°ff½ f¯fffff ½f f f°––f¯ °© f°–©f-f . f f°–¾°–¾ ©f f°–f.

f °f¾f  f° ff°– ¾ ff¾ ¯ff °–f° f°f°f ©f f° ff ff f f¯ fff°– f°–f°–¯f¾f°– ¯f° ½f f¾ f° f f f½f f ¯f½°½ ¯½f° f°–f°– ¯f° f––f–°–f°fff° –°–f° f°–¾ff° f° –°–f°f¯ f¾fff f°f°– f°– ¾f . f ¾ ½ n f n f f–f f f f°–f€ . f¯ °f ff½f f f f°– f°–f€ ¯ fff°¯ ° f½f°f°–f° f° fff  f#f¾ nff f°– f°–f°   f¾f¯¾ ¯f°f½ °–°f¾ ¯f° f°f ¯ffff ff–ff¾f°°¾ nff ¾ ¯ °f°f°¾f©ff °  °f . f ff¾ nff¾ ¯ ° ¾ ¯ ° f°–¾ f¯ff°¯ ¯ f°¯ °–¾ f°°f .ff¾f¯½ff°f ¯¾ nff f°– f°–f°¾ –fff½ff°– ½ °ff°% ½f f¯% f° ½f°–f ff°– f°–f°–¯¾  ©f°°fff° f#f f¾f°ff°°f ¾ nff f°– f°–f° ½f°¯f¾fff¯¯ .f¯¯f ¾f ½f f¯ f ° f ¯ °– ©ff° f f ½f ff ¯ ff¾½ – ¾f ¯½ff°–©f ff.

 f¯ ° ff°– @f ¯ ¯°ff–f¯ ff°–-f  f#f 9 ¯°ff° f¾f°ff° @f f-f ¯ °©ff #f½f¯f° f° fff . ¾¾½ff ¯ ¯¾-f .f¯¯f ¾f .ff f¯ ff°–¾ ¾f f¾ f–¾ f½¾ ¯¾ 9f fff f#f f°– f°–f° ff ¯ ¯ f–f ¾f¾f°f¾ °––f½f f¾ff©–f°¾fff ff f°– °  °f °f¾ff ff°–f° ff f°¾ ¾°––°f fff° °f¾f @ ff €f f ½f f°fff ° f°f f°f½ff°–f¾fff° f fff°¯f¾ ff¯f½f°– – ©f f°% –½f%¾°f ½ ¯ fff f f°–  °ff ff f¾f % ff  %  9f ff °f ff ¾ f¯ ¯ f –f f° f¯ °–f¾f°–.

ff @f f f°f–¯ ff°–-f ° f#f  f¾ff¯ f–f–f f°–. ¾¯ ¯ ff¾ f°–½ ¯ ff¯½f° ½f f @f f°– °f¯f¯¯ff °Jf °.#f° f f°©fD f¾½°f°¯ °©f ¯ff °fff .–f ¯ f¾ ff ff #Jff @f f¯ ff ¯ °©f f°f¾f ff f°¾ ff° ½f ff¯. ¾ f°–°¯ °°– f½ ff° f¾ff¯f¾ ¯f f°©¯f¯f¾f¯¯f¾¾  f °f f¯ °½ff ¾ff f°f f°f¯¯¾¯°©f ° – f ¾ ¾ f–f¯f°f¾f f ff°–f°f # fff¯ f ½° f ° – f ¾ f ff f f °f ¾f°ff f¾ f°–f©ff°– ff°f ff f¾ f°–½°f°– f°ff¾ °––ff¯ °©f f°¾f¯f¾f –f°–f° f° f¾f° ½f ff¯ f½f f f ff°¾ ff°–f°–¾ ½ ° # .f¯¯f ¾f f –f¯ f ½ ° ff°f¯¯¾¯f°– f°ff f¯.#f°f°––ff ff¾f°f¾f°–f° f f f fff½f f½f f½f°– °–f°½ f¾ff°f¯½f f° n f ½f f¾fff°D f ff°–f–°¯ ¯ ©-f f–f¯f –f°f° ff¯ ½ ff° ¾ f¯ ° ¯ ff ¾ f¯ ° ¯ f ff ¯ff°f¾ff€°ff f°– °  °f fff°f ff°– f°–f€ fff°¯ ° ¯ ff½ff°–f¯¾ ¯ f f° f¯ f°½ ° ¯ f@f°f°–f¾ ¯ f f°f f½ °f¯ °©f ½ ° ¯ ff½ff°– f¯¾ ¯ f f°f¯ f½ °f%½f%¯ °©f ½ ° ¯ f@f°f°–f¾ ¯ f D°¯ f–f¯f¯ f°°f f–f¯f%f€° %  ©f - – f ¾  9 °– f°©fff ½° f f¾f ¯½ff°–f° -f .f¯¯f °–f¯ °¾ f f f ¯ ° °f°–f¯ f°¯ ¯ nf f½ ¾ff°f¯ #D¾f¯.f¯¯f f½f¾ °f°f¯f¾ ¯¯ °ff°f–f¯f f° ©f °–f ¯f¾ ¯ °nf ½ °–f  °f f¯ff°¯ °–f°–f¯¯ °©f f©f f¯ fff°¯ ¯¾f°¾f ½ fff°½f¾ ° °–f ½f f °–f°–° fff° f¯¯½f°ff fff° °¯ ½f f °–f°–°f°fnf° f¯ff°nff°°¯ff ff°–f °–f¾f fff¯f°–¯ °– f °–f°f¯¾ ° f¾ff° °–f ° f#f # fD f ° f #f¾ ¾f nffff f¯ f°½ °ff½¾½ff-f ¯ ° ¯ffff°  f -f ¯ ¯ fnff° f½fff. ¾ ¯€ff°¯ ¯¾ f°–f°–€f¾ f°f°nf nff° ¯ ¯ ©f¾f D f °f #f½ ¯ nff°–¯ °–f f½-f f°¯ °–fff° #f . ff°¯fff f°–f°f°f° f° ¯ f° f°–f° f fff° ° f#f #. ¾ ¾ ©ff  @f #ff °f½f°f¯ ¯@f° ¾ f f f ¾f # °f .

f¯ f½°©f ° – f ¾ ¾ f°–f°°f f°¾ff ff°°f¯f¾ f°ff°–°––f . f½°¯ °–½ °f°f  f°f°–©f ¾ff ©¯ff°–ff°–f f f°f°–½ ¯½f° ©f  f¯¯¾¯ f¯f°f°– ½¯½° . f 9 ¾f©f° ¾ ©ff%½° ff°–½ f¯f% f°©°ff °ff f°f ½ ¯ f°ff¾f¯¯¾¯° .¾f¾f f°©¯f¯ ff fff°– f °f ©f¯f°f¯f€. f  . ¾¾ ¯f°¯ f©f f f f½f¯¯¾¯f°– f f . ¾ ¯ff°f ½°¯ °f¯¯¾¯° °©ff°– ff°f ° – f ¾ . f f€.

-f .f¯¯f ¾f  .f¯¯f ¾f½ ° °–f°f°f ¾ f° -f¯° f f½ °f ¯ °– ¯ °–f f°½¾f¾f °–f°f°–ff°– –f½ f°½ °½ °–f° f f ½ °f¯° ¯ °–f f½n ff° ½ ff¯¯ °f¯½ff°¾ff f¾ f¯ ° f½f½ °–°ff° ¾¾ff° f°f°nf°f°f f½ ½ ½ f°–f°¯ ff°f°–¯¾ ff °ff¾f¯©¯f°f©f ¾ ¾ f°–f° ½ fff°½ f°–°f ¾ f°f -f¯°f¾f f½ °f°¾ ¯f°–f°f ff½° n ff° n ff° f ff¯¯ °– ¯ f°–f¾¯ °f¯½ff°¾ff ¾ ff°–f°  9 ¯ff€°f-f .f¯¯f ¾f¾ f–fD¾f°f¾f°f D¾f°f¾f°f f f f°f°– f f½fff°–ff°fn° ff¯ ½°" ½f°f f°–f© fn°f ff°–fff¾f¾ f nf½f° f°¾ –ff½ ff° f¾f ©f¯° °f f° f¾ f–f¯f°f€¯f°f¾ ° %f–– f .f¯¯f ¾f  ©ff ½-f .#f° °° % °f # ¾°––°f ff f½f f% %f¾f¾ f f°f°– f f–¯%f% f– f°–f°–¯ °–ff½%f¯f%f f°% ff°–f°%ff¯f f° f f°f¯ ° f #% f % ff°–¾f½ff°–¯ °–°–°f° ½ ff–f °f f°ff ¾ f¾°ff¯ °–© ©f¾ f ¯ °n°½ ff°-f  °f ff f½f¾€f ½©f¾f¾f   f ff° f° –f°½ ° f°-f .

f¯¯f ¾f ff¯½ ©ff°f°©f .f  ff f¯ °°––f °f f°––f °–f°½f¯f° f @f f°– ¯¾° ff¯¾ff°–¯f¾ –°–f°f f°f ff¾¾ f ©f f¾° ff° ½ f¯ °– ¯ fff¯ °–¯½ ° ¯ f  f½ °– ¯ fff°°f fJ@ °f °f°–°¯ °–©¾ ¾ f°–f°– fff° f°–f ¯ °©f -f f°f¾ ff¯ °– ¯ ff f¯ °°– f° € f°–¯ ° f f f ©f f½ ¯f° °f f° ° f f° ff°–¯ ¾f°f¯f°f ©f¯ f f¾ f .f °f ff ff°–f°–¾f°––½ °¯ ¯ °-f fff f½ ff°– °–––f°–©ff¯f¯ °f°–f½ -f -f°¯ ¯ °-f ff f°f¯ ¯°f¯ff€ -f ½°¯ ¯ ¯ff€   ff ff½ ¯¯½°f°–¯ ¯f°¯f°f  f½ °ff°¯f°f©f¾½ff f f°fff°–f€.f¯¯f ¾f  f#f @f€ f° f½ f ¾f¯ °–f° ¾¾ff° f° ¯½ff° f f.f¾fff.f¯¯f J¾f°–f¯ °–– ¯½ff° °f  f f©ff ° f½f f°f©f° f°n ff°f°–f¾ f©ff° f°ff°f ff ¾ f ff¯° ¾f¯ f°¾ff° f f¯ °©f f¯½f ¾ °––f f °f °f ff¯° ¾f°–¾f°–f¯ ¯½f°f° ¯ f° f f¾ f °f  . f   ff fff°–f°– °f ©©f°°f¾ °––f – f¯°  -f .ff f ff°–¯ °fff°©f¾f°¯ ¯ ff¾f°°–f ff°–@f€ -f ¯ °f¾f¯  #f # f°f½ °© ¯½f ff¯ f¯½°f ¯ ff °f¯ f ¯f # 9f ff°. -f .f¯¯f J. f ¾ ¯ °ff f f½ f f .9f ff°.f¯¯f Jf ff¯f°¾f½f°fJ@ ©ff ff¯½f½f f f ¾¯ ff° f° f©f f° f°ff°ff ff ff ff¯° ¾ f f° f°f ½¾f°f f ½¾ ¾ °––f ff°-f . f –ff°°¯ f°9 f–f°–f° -f . ¯ f°–°. f°– f°–¯¾¯ °–¯¯f°ff°¯ ¯ f f f–¾f½f¾f©ff°– f½f¯ °f°–f½.

f¯¯f J f¯ °–ff¯ ¾¾ff°° f–f°– - – f¯  ff¯½ f–f°–f° ¾f¯f¯f¾f -f .f¯¯f J¾f°–f ¾ ¯f°–f f° ° f f©f f–f¯f°fnff f–f°– f° ¯ ff°½ff½ ¯ °–f° f f½°ff°–¾f°–f¾½f° f°f¯f¯ ¯ f¯f¾fff ¾ f° – f¯ f  f-f .f¯¯f J ¾ff° @f ¯ °–f©f f° f–f°– - – f¯%f% f½°f°f¯ ¯ f°½f¯f°°f -f . °f¾ f–ff°–f°– ½ nff f-f .f¾f .f¯¯f J f½ °f¯ ¯ °–½ ¯ ff f ff°–f°–nfnf ¯ff f ¯ °°©f° nfnff°°f f ff°– ¾ f–f¯f ¯ff f fff°¯ °©f °–f°f–ff°–¯ff f ff°– f°f ¯ff f f½ °f¯ °¯ ° ff°– ¾ f–f¯ ° f½f °°–f°f°– ¾f f¯ ¯ ff°f–f©ff°– f °f° ¯f©f°°f fff°¯ °–fff°°f °–f°©© ¾ °––f½ ¯ f°¯ ¯ ff°– f–f°–f°°f  f °f ©©f° f° ½f° ff° f ff¯ ¾°¾ f¯ ° f½ff°f ff°–¾f°–f ¾f f°f ©f f°¯ f¯f°f ¯ f°-f .f¯¯f J ¯f° ¾ f°–½ ¯ f°f°– °f¯f.f¯¯f J¯ °–°©f f¾f ff° f ¯ f f–f°– - – f¯ -f¯° ff¯½ ©ff°f°f° f ff– ¯f° ½f¯f°°f f° f ½ nff°¯ °©f ff°– f–f°–f°¯f ©f ¾ f°–©f° ffffff°–f¯f ¾ –f° ¯f¾ffff f f¾f°f ©f¯ ° ff° ff°– f–f°–f° ½f f ff f °ff ©f f¯ ° °–f ff° ©©f° f° f°-f ff¯ f–f°–  ff¯½ ©ff°f° ° – f¯ -f .f¾ff ff¾ f°– ½ nfff°f ©ff°–¾f°–f ½ °–ff¯f° ff¯ f–f°– f¾ f°f°.f¾ -f .f¯¯f Jf°– ¾ff° ¯ °f °–f°f ©ff°– ¾ff° f½ °ff°° f f°– ff°–f°f  ¯f°¾f-f .f¯¯f J ff¯¯ ¯ f°–°¯f¾fff¯ f –ff° °¯ f° ½ f–f°–f° f–f¯f°f ff¾¯ ° f f° f ff¯ f f¾ f¯ °nf .f¯¯f J¯ ° f½ff° °°–f°f°– ¾f f°f f½ff°f °f¾ f¯f f–f°–f¾f°–f ° ©© f¯f f°¯f¾ °¯ ½f f ½ff½ ¯ f°– f°–  -f .

f¯¯f ¾f f °f f ¾  f Df¯ f°–f°– ° f f n f°–f°–½f° f¯ ¯¯½° . ¾ f°–ff  ¾¾ff-f ff¯.f¯¯f ¾f ¾ f ½f f f ° –ff ° –fff°– ff¾ff ¾ ¯f°¾f n ff@¯@ °–f ¾.°f€f° ½°f¾ °  f¯ °– ¯ fff¯ °– f° f–f°–°¯ ¯ ° f°°f  f° ©©f° f° f¯f f¯ff° f¾ f¾ f¾°ff f f° ff¯ ½f°¾ f f  @-   ff° f¾f°–%O%½f f¾ff¾f©ff f°f°–½f°– ½f"  -f .ff f ¾f ©f¾f°f n 9 °–f¯½° . °– f   @ ff f¾f½°n°f°– f f½f f½ ff°-f .#f°¾ff¾¯ °© f¾f° fff¾.

 f°f D¾f°f¾f°f  9f ff.f¯¯f ¾f 9 ° f ff¯ ff° f f° f °f f° f½f f f f f° f° n f° f° f°  9f ff°––ff¯f f° f½ f¯f° 9f fff¾f ¾f f f° f° n f° f° f° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful