13

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

15

THE HISTORY OF PHOTOGRAPHY
Aleksandra Szota

HISTORIA FOTOGRAFII

Gimnazjum Nr 13 w Sosnowcu - www.gim13sc.prv.pl ul. Zamenhofa 15, 41 – 200 Sosnowiec, Poland - gim13hst@interia.pl agatamucha@wp.pl Nowadays photography is Współcześnie człowiek in every area of human activstyka się z fotografią na ity: all around us – while każdym kroku. Ma z nią do reading a morning newspaper, czynienia czytając poranną leafing through magazines, gazetę, przeglądając watching a film at the cinema czasopisma, patrząc w kinie or watching TV. But are we n a w yś w i e t l a n y f i l m , aware that all those pictures oglądając telewizję. Ale czy are due to the invention of zdaje sobie sprawę, że to, co photography? widzi zostało stworzone przez And what is it really? wynalazek fotografii? I czym właściwie ona jest? At the beginning, photogW sw ych początkach raphy was closely connected with technology, though prefotografia nosiła piętno senting some elements of art. techniki, chociaż zawierała w Now most people agree that sobie elementy sztuki. photography represents both Obecnie większość ludzi fields. Photography creates a zgadza się, że może ona permanent picture on surfaces pełnić obie te funkcje covered with photosensitive jednocześnie. Fotografia to substances using a camera o t r z ym yw a n i e t rw ał yc h and some chemical reactions. obrazów na powierzchniach The light coming through the pokr yt ych św iatłoczuł ą lens creates a picture on the substancją, głównie za Louis Jacques Daguerre photosensitive material and, pomocą aparatu after developing, it can be seen as a negative, and in fotograficznego, przy wykorzystaniu procesów the end, as a positive. Silver hologan is a common fotochemicznych. Pod wpływem światła padającego substance widely used in photography. The very beprzez obiektyw powstaje na światłoczułym materiale th ginning of photography occurred on 16 August negatywowym obraz, który po wywołaniu i utrwaleniu staje się widoczny w postaci negatywu, a 1839 when the members of French Academy of Fine następnie uzyskuje się pozytyw. W powszechnie Arts listened to a lecture about a device to fix a picstosowanej fotografii warstwę światłoczułą stanowi ture: an invention of little-known Louis Jacques emulsja, zawierająca hologenki srebra. Daguerre. The author of the lecture was a physicist Za moment narodzin fotografii przyjmuje się Francois Jean Arago. He convinced the scientists dzień 16 sierpnia 1939 roku, kiedy to członkowie to study the device. francuskiej Akademii Nauk mieli okazję wysłuchać wykładu na temat mało znanego wówczas But let me start from the very beginning. Guten-

25

13

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

15

berg's invention spread quickly around the world and made knowledge more common. The printed book enhanced the imagination of readers. However, when the author of the book wanted to express himself using a picture, the printer was helpless. There were wood-engravers who could carve simple pictures in wood but their works were their own imagination of the book and they usually had little in common with the author’s version. Photography was to change it forever. Daguerre's invention enabled the author to show his or her reality. One single photography can be a substitute to thousands of words and its message is clear for everyone. Prehistoric people drew and painted their world. But was it possible that in those days people used a physical phenomenon which is now easy to be noticed? In a room (camera in Latin) in which a window is shuttered, we can see - especially on sunny days - a beautiful picture of the view from the outside of the room, in real colours. On the opposite wall, we can see houses, people walking down the street or clouds moving in the sky, everything clear, in bright colours ... but upside down. The phenomenon can be seen when there is a round hole in the window shutters and the opposite wall is smooth and white just like a screen. But if we cover the rest of the wall and the ceiling in mat black paint, the picture is even clearer. It is highly possible that ancient people saw and admired the phenomenon on the walls of their rooms and wanted to keep it longer. At the beginning, they tried to see it in smaller dimensions so they made a wooden cubic box. And the phenomenon could be seen again. Somebody called the box a camera. Then it was noticed that the picture is better when the walls of the box are black (black is obscure in Latin), so the invention was called camera obscura. When and where was the first camera ob-

Camera obscura of 1671

wynalazku Louisa Jacques’a Daguerre’a – aparatu do utrwalania obrazu. Autorem referatu był sekretarz akademii, fizyk Francois Jean Arago. Przekonał on uczonych kolegów o ogromnym znaczeniu odkrycia Daguerre’a i skłonił ich do zbadania aparatu. Zacznijmy jednak od początku. Wynalazek Gutenberga rozniósł po świecie i upowszechnił wiedzę, nawet wydrukowanym opisem mógł pobudzić wyobraźnię czytelnika. Kiedy autor chciał dla lepszego zrozumienia pokazać za pomocą rysunku rzecz, o którą mu chodziło, drukarz stawał się bezradny. Wprawdzie miał drzeworytnika, który, jeżeli chodziło o rzecz dostępną, widzianą przez niego, na ogół dość wiernie odtwarzał ją w drewnianym klocku. Lecz bardzo często rysunek powstawał w wyniku przeczytanego tekstu i był tylko wytworem fantazji, często niewiele mającym wspólnego z rzeczywistością. Fotografia dopiero miała te rzeczy zmienić. Wynalazek Daguerre’a pozwolił autorowi słów również pokazać, a czytelnikowi zobaczyć opisywaną rzeczywistość. Jedna fotografia zastąpić może opis złożony z dziesięciu tysięcy słów, a jej język jest dla wszystkich zrozumiały. Ludzie rysowali i malowali otaczający ich świat od czasów prehistorycznych. Czy czasem już w tej twórczości malarskiej nie brało również udziału pewne zjawisko fizyczne, prawdopodobnie wtedy dostrzegane, które łatwo możemy zaobserwować? W pokoju, w izbie (po łacinie – camera), której okno zasłonięte jest okiennicą, zobaczyć można – szczególnie w dzień słoneczny – piękny, w rzeczywistych kolorach odtworzony, widok zza okna. Na przeciwległej oknu ścianie zobaczy się wtedy domy, idących ludzi, chmury płynące po niebie, a wszystko to narysowane dość ostro, wyraziście i barwnie, tylko...do góry nogami. To zjawisko zauważyć można wówczas, gdy w okiennicy, zamykającej światło dnia, jest wycięty okrągły otwór, a średnica tego wycięcia ma odpowiednią wielkość w stosunku do odległości przeciwległej ściany, a ściana będzie oczywiście gładka, biała, jak ekran. Gdyby jeszcze pozostałe trzy ściany oraz sufit i podłogę pokryć czarną, bezodblaskową farbą, obraz nabrałby większej wyrazistości. To świetlne zjawisko spostrzegł i podziwiał człowiek na pewno jeszcze w zaraniu dziejów, i niewątpliwie chciał ten obraz na ścianie –

26

13

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

15

scura built nobod y knows. Through the centuries it was changed and improved: for example, the bladder membrane was replaced by frosted glass, lenses were placed in the hole and the quality of the picture was much better. The scientists started Roger Bacon to think how to make a practical use of the invention. The camera was built in different sizes. A useful stand was invented so as to present the picture in different places. The picture was concave or convex. A camera was usually a big box in which a painter could paint a picture seen in front of him. But what should

Joseph Nicephore Niepce

zatrzymać. Obserwując owe zjawisko w dużej izbie, najpierw wpadł na pomysł sprawdzenia w mniejszym niż pokój wymiarze. Zbudował skrzynkę, sześcian, w jednej ze ścianek wyciął otworek, zjawisko się powtórzyło. Skrzynkę tę nazwał camera. A gdy spostrzegł, że zjawisko obrazu się potęguje, kiedy pozostałe ścianki skrzynki są ciemne, (ciemny to po łacinie obscurus), więc przy pierwszych opisach tego zjawiska użył terminu: camera obscura. Kiedy, gdzie i kto pierwszy taką camerę obscurę zbudował, nikt już nie dojdzie. Z czasem była poprawiana, zmieniana, np. na tylnej ściance błonę pęcherza wymieniono na matowe szkło, do wyciętego otworka wstawiono soczewkę i znakomicie poprawiono jakość obrazu. Zaczęto przemyśliwać, jak można by praktycznie wykorzystać to zjawisko i kamerę. Budowano więc kamery różnych wielkości i kształtów, lecz zawsze z zachowaniem zasady izby. Zastosowano w niej poręczny pulpit, na który rzucano obraz przez dobrane zwierciadło, płaskie lub wklęsłe. Kamerę często stanowiło duże pudło, wewnątrz którego artysta rysował rzucany na pulpit widok. Malarz, patrząc przed siebie, malował obraz, który jednocześnie widział na leżącym przed sobą papierze. Lepiej przedstawiały się malarzowi obrazy słońcem malowane w kamerze ciemnej. Tylko jak je zatrzymać, utrwalić, zachować? Na to pytanie fizycy odpowiadali bezradnym rozkładaniem rąk. Odpowiedzi udzielić miała dopiero kiedyś – chemia. Jej rozwój następował jednak wolniej. Wprawdzie, od dawna znano podstawowe dla fotografii czernienie związków srebra, nie wiedziano jednak, jaka jest przyczyna czernienia, więc nie mogło ono stać się podstawą wynalazku, dopóki chemia nie opracowała czynników pomocniczych. A tego dokonano dopiero w latach trzydziestych XIX wieku. Aby zrozumieć wagę, doniosłość wynalazku fotografii, która, jak wynaleziony w XV wieku druk, otwiera znów etap w cywilizacyjnym rozwoju świata, wystarczy przegląd spostrzeżeń, odkryć i wynalazków, bez których dokonania ani Niepce, ani Daguerre czy Talbot, nie osiągnęliby w swych wysiłkach sukcesów. Czy którykolwiek z nich mógłby dokonać wynalezienia fotografii, gdyby przedtem nie była znana camera obscura, soczewka czy światłoczułość niektórych związków chemicznych itd.? Nie! A przecież camera obscura z obiektywem nie powstała od razu, ze

27

13

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

15

The first photography of 1826

be done to keep or to save the picture? Those days the physicists didn't know the answer. The question would be answered later by Chemistry. In fact, at that time they knew about silver compounds and their blackening but they didn't know the reasons of it. So nothing could be done until the development of Chemistry. It happened in 1830's. To understand the importance of the discovery of photography, we must look at experiments, discoveries and inventions which preceded it. Would it have been possible to create photos without the invention of camera obscura, lenses, photosensitives materials? No! All those inventions made a chain of events which led to the great discovery. All the events before 1839 are called the prehistory of photography. Roger Bacon (1214-1294) started physical experiments which led to the building of a camera. He is said to have been the father of optics. He was the one who studied the properties of lenses, discovered the magnifying glass, explained the phenomenon of the rainbow and noticed the light spreading in a prism. The first experiments, leading to the discovery of photography, are connected with a monk - Albertus Magnus who lived in the 13th Century. He was the first who produced silver nitre. He didn't know why the substance, not black, blackened his hands. His experiments were focused on something else. He was an alchemist and he wanted to find the philosopher's stone. Leonardo da Vinci (1452-1519) described the way the camera obscura worked and worked out the theory why the

światłoczułością związków chemicznych też nie była taka prosta sprawa. Poszczególne odkrycia układały się w łańcuch zdarzeń. Wszystkie te zdarzenia, które miały miejsce przed rokiem 1839, stanowią właśnie prehistorię fotografii. Roger Bacon (1214 – 1294) rozpoczyna w prehistorii fotografii wątek badań fizycznych, które stworzą dzisiejszy aparat fotograficzny. Był on pierwszym fizykiem eksperymentalnym. Uważamy go za jednego z twórców optyki, on bowiem pierwszy dokonał badań nad własnościami soczewek, wynalazł okulary dwunastokrotnie powiększające, wyjaśnił powstawanie tęczy i zwrócił uwagę na rozszczepianie światła w pryzmacie. Natomiast wątek badań chemicznych, które dały nam współczesną emulsję światłoczułą, ciągnie się od zakonnika również żyjącego w XIII wieku, Albertusa Magnusa (1193 – 1280). Jego zasługą, fundamentalną dla fotografii, jest otrzymanie azotanu srebra. Nie wiedział jeszcze dlaczego ten roztwór, nie czarny, barwi na czarno ręce. Dociekliwość Magnusa szła w innym kierunku. Był alchemikiem i, jak wszyscy alchemicy, poszukiwał kamienia filozoficznego. Leonardo da Vinci (1452 – 1519) opisał zasadę działania camery obscury oraz dał teorię powstania obrazu na przeciwległej ścianie camery. Camera obscura, dobrze już znana, opisana i wypraktykowana, ciągle byłą jeszcze dużą skrzynią. Wielkie pudła, ze względu na rozmiary służyć mogły do doświadczeń w dość ograniczonym kręgu. Dopiero zakonnik, Johann Zahn, zmniejszył ich rozmiary. Ponadto do swoich małych, przenośnych, wygodnych w użyciu w każdej sytuacji, budował wymienną optykę. Zahn rozumiał – i opisał dokładnie – znaczenie ogniskowej, zmienność rysunku perspektywicznego, oddalenie od kamery czy zbliżenie oglądanego przedmiotu. W roku 1672 Izaak Newton rozpoczyna nowy okres w nauce o świetle. Wyjaśnił on rozchodzenie się światła w formie drobnych cząstek materialnych, i jednocześnie wytłumaczył zjawiska załamania i odbicia. On pierwszy też rozszczepił światło, uzyskując widmo optyczne. Rok 1727 jest bardzo ważny w prehistorii fotografii, ponieważ w tym roku Jan Henryk Schulze (1687 – 1744) doświadczalnie stwierdził, ze czernienie soli srebrowych następuje pod wpływem działania światła. Schulze uzyskiwał coś w rodzaju negatywu i pozytywu. Pierwszą

28

13

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

15

picture on the wall appeared. In spite of all improvements, the camera obscura was still very big. Johann Zahn, a monk, was the first who made it smaller. What is more, he built different lenses to different sizes of cameras. Zahn understood why focal length is related to the size of the picture seen on the wall. In 1672, Isaac Newton started a new period in science. He explained the light dispersion in forms of tiny elements and the phenomenon of the refraction of light. He was the first who dispersed light and got a light spectrum. Year 1727 was very important in the prehistory of photography because then Jan Henry Schulze (1687-1744) noticed that the blackening of silver salts was caused by light. Schulze, for the first time, created something which was a negative and a positive. The first photography was taken in 1826 by the French physicist Joseph Nicephore Niepce (17651833). He created a picture of the view of the street outside his window on a zinc plate. He fixed the picture by using lavender oil. It took him 8 hours to fix a photo outside his house. He died in 1833 and didn't improve his invention. But his assistant Louis Da-

fotografię zrobił w 1826 r. francuski fizyk, Joseph Nicephore Niepce (1765 – 1833). Uzyskał on na cynkowej płytce powleczonej syryjskim asfaltem obraz przedstawiający widok z okna swojego gabinetu. Wykonaną w ten sposób płytkę utrwalił następnie w olejku lawendowym. Tak powstała najstarsza zachowana do dzisiaj fotografia. Naświetlanie sceny na wolnym powietrzu, przy dobrym oświetleniu, na szklanej płycie pokrytej warstwą światłoczułą zajęło mu osiem godzin. Niepce zmarł w 1833 roku, zanim zdążył udoskonalić swój proces, w którym wykorzystał bitumen jako materiał światłoczuły. Jednak jego współpracownik Louise Daguerre kontynuował prace i w styczniu 1839 roku odkrył proces zwany dagerotypią. Oryginalnie w procesie tym używano srebrnych płyt pokrywanych jodkiem srebra. Materiał ten był według dzisiejszych standardów bardzo mało czuły, ale wówczas był to ogromny postęp – naświetlanie jednego obrazu zajmowało od 15 do 30 minut. W procesie Daguerre’a płyta naświetlana w kamerze była poddawana dalszej obróbce chemicznej celem uzyskania na niej obrazu końcowego. Jeżeli chciano uzyskać kilka identycznych zdjęć tego samego obiektu, należało naświetlić kilka kosztownych płyt jedną po drugiej. To ograniczenie dagerotypii zostało zniesione w procesie negatywowo – pozytywowym, zaprezentowanym przez Williama Henry’ego Foxa Talbota zaledwie trzy tygodnie po odkryciu dagerotypii. W procesie negatywowo – pozytywowym (talbotypia) materiał światłoczuły naświetlany w kamerze jest wywoływany tak, że tworzy negatyw. Jest to taki obraz, w którym zamieniono jasność poszczególnych obszarów w ten sposób, że to, co w rzeczywistości jest jasne, na negatywie jest ciemne i odwrotnie. W drugim studium obróbki obrazu negatyw jest używany do wytworzenia obrazu na innym kawałku materiału światłoczułego. Ponownie odwracane są jasne i ciemne obszary, i w efekcie uzyskujemy zdjęcie odpowiadające rzeczywistości. Z jednego negatywu można wykonać wiele odbitek. Najwcześniej zachowane zdjęcie Foxa Talbota pochodzi z 1835 roku i przedstawia okno w jego domu w Wiltshire. Materiałem światłoczułym, którego użył, był papier pokryty chlorkiem srebra. Czas naświetlania wynosił około 30 minut.

Edwin Land

29

13

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

15

guerre carried on the research and in 1839 discovered a process called daguerreotype: using a plate covered with silver iodine, he was able to take a photo in 15-30 minutes. It was a breakthrough in photography. In 3 weeks after that discovery, Henry Fox Talbot presented a new way to develop photos called Calotype (Talbotype). It was a negativepositive process in which a photosensitive material was exposed in a camera and created a negative (a picture in which everything that is light is shown as dark and the other way round). The same negative was used to make more copies. The oldest photo we can see now was taken by Talbot in 1835. It is a photo of the window of Talbot's house in Wiltshire. The photosensitive material he used was a sheet of paper covered with silver chloride. The exposure lasted 30 minutes. Taking photos using those methods was expensive and timeconsuming. In 1851, Frederick S. Archer and Gustave Le Gray patented a new method of taking photos called Collodion method. For the first time glass plates were used. Exposure lasted only a few seconds but the photographer had to have specialist knowledge of chemistry. In 1871 Richard L. Maddox discovered that taking photos could be much easier by covering the glass plates with bro-

Wykonywanie dagerot ypu lub kalotypu było jednak kosztowne i pochłaniało dużo czasu. W 1851 roku Frederick S. Archer i Gustave Le Gray opatentowali nową m e t o d ę otrzymywania fotografii, nazwaną kolodionową. Jako nośnika mokrej emulsji użyto w niej szklanych płyt. Nowa metoda skracała czas naświetlania do kilkunastu sekund, wymagała jednak od f otograf a sporej wiedzy chemicznej i zręczności. Dr Richard L. Maddox w 1871 roku wpadł na pomysł, by szklane płyty pokrywać suchą emulsją bromo- żelatynową, mniej wrażliwą na działanie czynników zewnętrznych. W latach osiemdziesiątych XIX wieku fotografia stała się na tyle znana, że coraz więcej osób chciało wykonywać zdjęcia samemu. Była to jednak rozrywka bardzo kosztowna i zbyt skomplikowana dla przeciętnego człowieka. Dopiero, gdy w 1887 roku Hannibal Goodwin opracował mocną i trwałą nitrocelulozową błonę światłoczułą, marzenie milionów stało się realne. Do masowej produkcji klisz, już rok później, przystąpiły najstarsze amerykańskie zakłady fotograficzne „Kodak”. W 1889r. Kodak wprowadził aparat, który wykonywał kilka zdjęć na jednej rolce filmu. Następnie poprawiono czułość emulsji światłoczułej pokrywającej błonę do tego stopnia, że czas naświetlania zmalał do ułamków sekundy. W 1948 r. Edwin Land (1909 – 91) stworzył aparat systemu polaroid do otrzymywania zdjęć od „ręki”. Gdy naświetlona błona wysuwa się z kasety, wałeczki rozprowadzają chemikalia na jej powierzchni, co powoduje wywoływanie obrazu w ciągu około jednej minuty. Sama błona ma dziewięć warstw, z których trzy są światłoczułe. Podczas wywoływania

30

13

History of Science and Technology

European Pupils Magazine

15

mine-gelatin emulsion, less sensitive to the outer conditions. In 1880's photography became well known and many people wanted to take photos on their own. But those days it was too expensive and complicated for an ordinary person. However, in 1887 Hannibal Goodwin invented a cellulose nitrate photosensitive film (cellulose acetate), which enabled millions of people to make their dreams come true. One year later, a mass production of new plates was started by 'Kodak', the oldest photo company in America. In 1889 'Kodak' produced the first camera which could take a few photos on a roll film. Later, the sensitiveness of emulsion was improved and taking a photo lasted only fractions of a second. In 1948 Edwin Land (1909-1991) introduced the self developing Polaroid Land camera. It took a minute to have a photo in full colours. How was it possible? Moving rolls spread chemicals on an exposed film, which had nine layers, three of them photosensitive. During the process of developing the photo three pigments were spread: greenish-blue, yellow and purple. Since then photography has been very popular all over the world. Nowadays photography is a kind of media. A photo can be artistic expression or just a picture of reality. The first cameras were not easy to use. Now they are portable and user-friendly. Modern cameras have a lot of functions which help a user to make better photos: setting exposure parameters, changeable lenses, automatic rewinding function or automatic auto focus system. Lately, a new form of photography is becoming more and more popular: digital photography. It enables people to decide what the final version of a photo will be. Years ago, photography helped painters in creating paintings. These days, nobody can imagine living without it. It enables us to widen our knowledge of the world; it is a form of art. It is still changing and improving. I wonder how it is going to look like in the future.

obrazu są w nim rozprowadzane barwniki: zielononiebieski, żółty i purpurowy. Krótki czas naświetlania i łatwość obsługi aparatów z filmem na rolce doprowadziły do szerokiego spopular yzowania fotografii. Współcześnie fotografia to medium, środek przekazu – o tym czy zdjęcie będzie miało walor artystyczny czy pozostanie tylko technicznym odwzorowaniem rzeczywistości, decyduje człowiek. W pierwszych latach istnienia fotografii aspekt techniczny bardzo ją ograniczał – aparat trzeba było ustawić na statywie, przeprowadzić żmudne kalkulacje czasu naświetlania i długo ślęczeć w ciemni nad wywoływaniem materiałów. W przeciwieństwie do tamtych dzisiejsze aparaty są łatwe w użyciu. Niektóre oferują mnóstwo dodatkowych udogodnień, takich jak automatyczny pomiar światła wraz z ustawianiem parametrów ekspozycji, wymienne obiektywy, automatyczne przewijanie powrotne filmu czy automatyczne ustawianie ostrości (system autofocus). Nowoczesny sprzęt i materiały fotograficzne umożliwiają robienie zdjęć niemal bez żadnych ograniczeń. Łatwość fotografowania powoduje, że zdjęcia stały się bardzo ważnym środkiem przekazu. Współcześnie, równolegle z fotografią tradycyjną rozwija się fotografia całkiem nowej jakości – cyfrowa. Daje ona możliwość niemal nieograniczonego wpływu na ostateczny wygląd zdjęcia za pomocą programów obróbki zdjęć cyfrowych. Dawniej, fotografia pomagała malarzom w tworzeniu obrazów. Teraz nie wyobrażamy sobie współczesnego świata bez niej. Pełni funkcję medium, dokumentu, pogłębia i poszerza wiedzę. Sama w sobie jest sztuką. Fotografia cały czas się rozwija. Ciekawe co przyniesie przyszłość...

Bibliography
Ignacy Płażewski, Fotografia, Warszawa 1982 Encyklopedia PWN, Warszawa 1996 Michael Langford, Fotografia od A do Z, Warszawa 2003 S. Collin, Historia nauki i techniki, Warszawa 2002 Świat Wiedzy http://www.apenet.it/grafica/libri/Grafica/ Grafica02/2705_RTF.html

Iconography
http://www.rleggat.com http://www.stereoscopy.com/ http://www.ideafinder.com/history/ http://www.ricoh-cameras.co.uk

Acknowledgements
mgr Monika Szymczyk, Mr. Adam Michno.

Konsultacja
mgr Monika Szymczyk, p. Adam Michno.

31