You are on page 1of 1

28

el 3 de vuit DIVENDRES, 2 D’AGOST DEL 2019

EDITA
Publicacions Penedès, SA REDACCIÓ:
Papiol, 1 - 08720 PRESIDENT Judit Benages (Redacció Vilafranca)
Vilafranca del Penedès Pere Montserrat i Ferrer Tito Boada (Esports)
redaccio@el3devuit.cat Xavi Gonzàlez (Redacció Vilafranca i Cultura)
maquetacio@el3devuit.cat CONSELLERS DELEGATS Eva López (Redacció Sant Sadurní)
administracio@el3devuit.cat Xavier Freixedas i Fèlix Miró (Fotografia)
Domènech Anna Rafecas (Correcció)
Els escrits que publiquem a les planes d’opinió, (Àrea econòmica) Joan Raventós (Coordinació)
així com qualsevol altre article signat, no són Biel Senabre i Eloi Miralles (Col·laboradors)
forçosament compartits pel setmanari i només Joan Raventós i Pujadó
reflecteixen el parer de qui els signa. (Àrea de la redacció) Àngels Ventura i Nati Ceballos (Maquetació)
Ricard Vinyals (Redacció El Vendrell)

OPINIÓ

La mesa honrada El vi de la casa


Una feliz intuición me ha permitido escapar del tórrido ca- Des de fa força anys tenim la vistes justament a unes fei-
lor desatado durante el Vijazz de este año. Y un casual acierto preocupació a Catalunya per- xes de vinyes a la muntanya,
me llevó aquellos días al frescor de la Galicia miñota. Varié,
además, de perfil de vino puesto que pasé de los cálidos del De vinos y què els nostres restaurants
puguin oferir una bona carta El Penedès cada vegada més freqüents
en aquestes alçades pel canvi
Mediterráneo a los frescos del Atlántico: ribeiros y albariños,
más el muy ácido y portugués vinho verde. gastronomía de vins. Encara més, perquè
el vi de la casa sigui del terri- també climàtic, vam dinar amb vi de
Torrelavit.
Como es de suponer, tan dilatada travesía –3000 km entre ida/
vuelta y otras correrías– me ocupó no pocas cenas, comidas y
tori. Alguns fins i tot arriben
a només oferir una selecció existeix... Veníem d’haver visitat To-
losa, o Toulouse per als fran-
picoteos a lo largo del periplo y... la verdad, es que de todo hay de la denominació d’origen cesos. Allà també vam poder
–más malo que bueno– en la viña del Señor. pròpia. A poc a poc a Barcelo- constatar una altra mirada
Resulta que con tanto “masterchef” y otras tontunas cualqui- na es va avançant perquè els als vins de casa. En aquest
er iluminado cree ser delfín de Ferran Adrià y te endiña un vins principals oferts no si- cas oferien només el maridat-
menú largo, estrecho... y desmelenado! ¡Ojo con los locales de guin de la Rioja –tot sigui dit, ge de formatges i vins d’arreu
fina estampa minimalista! Allí todo es mínimo –el precio no–, gràcies a les seves estratègies de França. L’origen no era pas
raro y dudoso; y, eso sí, el “artista”, si te ve perplejo, acude a Jesús Velacoracho comercials– i des de fa molt el criteri per emparellar-los
aclararte los enredos de su “embolic”. Vilafranca poc temps ja són els vins ca- en grups de quatre o sis de-
Si los petulantes son temibles, los que van de garrulos con talans els més consumits als Daniel Garcia gustacions, sinó l’elecció que
tipismo regionalista no son mucho mejores. Desde los que restaurants de casa nostra. havien fet els restauradors de
consideran que la incuria y las moscas son decorado típico hasta los que creen que su garito Tanmateix, sorprenen situ-
Peris la casa segons els gustos làc-
lleno de aperos de labranza y ca-chivaches añade pedigrí “a esos platos sacados de la tradición” acions viscudes com la que www.danielgarciaperis.cat tics triats. Tota una festa dels
y, claro, muy mejorados y “light”. vam tenir en una recent es- sentits en què igualment s’in-
Como procuro no perjudicar a nadie –un mal día lo tiene cualquiera– nada diré de los que lo capada al Pirineu. Amb la formava exhaustivament de
merecerían, pero sí recomendaré los que apuestan por la calidad y honradez. pràctica de mirar de demanar l’elaboració i procedència de
Mira por donde, en Bell-lloc d’Urgell, en medio de la nada y harto ya de desaires e infortunios, allà on anem un vi del Pene- cada producte acompanyant
recalé –casualmente– en una suerte de fonda de pueblo en la que –al margen del mural que dès, vam quedar gratament Cal vetllar perquè una cuidada presentació.
intimida– son gente honrada. Rara avis. Un comedor grande, fresco, limpio –y con muchas sorpresos del que va succeir Aquestes situacions ens han
mesas–; manteles de papel, servilletas ídem sujetando los cubiertos; pan en cestillo y vino en a un restaurant del petit po-
la cultura del vi de fer adonar que hem de se-
frasca, y gráciles muchachas tomando comandas y sirviendo platos. Y gente, mucha gente par- ble d’Arcavell, a tocar de les sigui al centre de la guir batallant perquè el vi de
loteando alto, ahítos de sorber “cargols a la llauna”. En la cocina, sobre las brasas de la parrilla valls d’Andorra. En aquest es- casa sigui el nostre a tot arreu
chuletas de cordero, conejo, entrecot, butifarra y otras chacinas... y de primero trinxat, verduras tabliment, el vi de la casa era
restauració però que, sobretot, cal vetllar
y varias ensaladas: de pulpo, catalana, verde... y de postre crema catalana, flan casero, yogurt y d’un petit celler del Penedès. perquè la cultura del vi sigui al
fruta del tiempo. Se llama: “Vinyes del mig” y éste menú diario cuesta 10€. ¿Alguien da más? Així doncs, a la terrassa amb centre de la restauració.

Primer aniversari de la Estiu de castells


Delegació del Govern al Penedès Arriba l’agost i ve de gust sortir de casa. Afortunadament, al Pene-
dès no manquen les propostes de tot tipus per passar l’estiu: des
de l’alegre disbauxa de les festes majors fins al turisme gastro-

Penso que...
Aquesta setmana estem d’aniversari al Penedès. La Delegació nòmic, passant per visites a les caves, al pantà de Foix o a molts
del Govern de la Generalitat de Catalunya al Penedès compleix altres punts claus de la vida cultural i paisatgística del territori.
el seu primer any de vida. Un aniversari amb un gust agredolç. I
explicarem per què. L’altre dia, fullejant l’actualitat de Twitter,
Des del punt de vista històric, el passat medieval i les seves restes
patrimonials són un dels punts forts del turisme del Penedès i un A coll de
em va aparèixer el compte oficial de la Delegació de la Genera-
litat a la Catalunya Central, que celebrava el primer aniversari
dels atractius de cara a plantejar-se un estiu vinculat a la història
del territori. En aquest sentit, els castells medievals del Gran Pe- gegants
del nomenament del delegat de la Catalunya Central d’aquesta nedès històric suposen un conjunt ben interessant de conèixer.
legislatura. A la Catalunya Central ja fa temps que tenen delegat I és que el Penedès va ser, pels volts de l’any 1000, terra de fron-
i delegacions. tera. Com a territori privilegiat de l’expansió del comtat de Barce-
Al Penedès, en canvi, celebrem que tenim delegat però no po- lona sobre territori andalusí, l’assentament de camperols, la rom-
dem celebrar que tenim delegacions (els serveis territorials de puda de noves terres i l’obertura de camins anaven de la mà de
les conselleries de la Generalitat), com succeeix a la resta del l’afermament en el territori dels senyors dels cavalls: els guerrers
país amb les delegacions de la Generalitat de Catalunya. Al Pe- de frontera que, tot i que encara no eren nobles en el sentit que
nedès, per no tenir, no tenim cap compte oficial a Twitter ni a la Jaume Casañas els atribuïm actualment i encara no participaven de la política
resta de xarxes socials. No deixa de ser sorprenent la manca de @jaumecasanas comtal en tota la seva extensió, s’ensenyorien sobre el territori
compromís del Govern de la Generalitat amb el nostre territori, Geògraf polític penedesenc. Alberto Reche
més concretament del departament de Vicepresidència, per un Aquests grups humans i aquesta forma de vida comportaren el Historiador
motiu doble. El primer és que les delegacions del Govern de la Generalitat depenen del seu Depar- sorgiment dels castells que encara observem actualment: les an-
tament, i ja va costar que volguessin nomenar un delegat al Penedès, però al final es va aconseguir. tigues torres de fusta carolíngies donaren pas a les primeres for-
Però no volíem un delegat; volíem un delegat i unes delegacions. L’altre motiu és precisament tificacions en pedra des de l’època romana. En una generació, els
aquest: del Departament de Vicepresidència també depenen els pressupostos de la Generalitat, i castells de la frontera creixeren com a bolets i donaren al territori El passat
la disponibilitat de dotar pressupostàriament les delegacions al nostre territori. Som conscients el seu paisatge característic. Alguns, com el gran castell d’Olèrdo-
que els pressupostos de la Generalitat estan prorrogats des del 2017, però creiem que hi ha mar- la, reaprofitaren espais de control de la contrada que funcionaven
medieval i les
ge de maniobra per poder dotar les delegacions de personal i de pressupost per desenvolupar les des d’època ibèrica; la majoria s’edificaren de bell nou. Castells seves restes
seves funcions al territori del Penedès. La gestió de la Generalitat de Catalunya aquest dos anys com el de Sant Martí Sarroca, torres de defensa com la de Banye-
amb pressupostos prorrogats ho demostra amb fets. Aquesta no pot ser una excusa perquè els pe- res del Penedès o nius d’àliga com el Castell Vell de la Marca són
patrimonials
nedesencs i penedesenques no tinguem el que ens mereixem i el que hauríem de tenir per dret, exemples d’aquesta multiplicitat de formes i funcions dels cas- són un punt
com la resta de catalans i catalanes, ni més, però tampoc menys. El Penedès ha lluitat els darrers tells penedesencs.
anys per una goveranança pròpia. Sabem que la llei de Vegueries és al calaix de la història, però el Tots aquests castells, a més, funcionaven com una xarxa de con-
fort del turisme
delegat i les delegacions sí que es poden desenvolupar, impulsar i implementar. Demanen que trol que encara avui es fa visible sobre el territori sense gaire di- del Penedès
el Govern de la Generalitat, i en especial el vicepresident i el seu departament, conjuntament ficultat. Connectats entre si, només cal esbossar una llista ràpida
amb els representants penedesencs al Parlament, es comprometin a tirar endavant el que ens dels castells que, per exemple, es trobaven connectats amb el de
mereixem els penedesencs i penedesenques, unes delegacions operatives i que donin resposta a Castell Vell: Mediona, Pontons, Torrelles, Sant Martí Sarroca,
les necessitats del territori i la seva gent. Les dinàmiques territorials que envolten el Penedès, la Font-Rubí, Gelida, Subirats, Olèrdola, Banyeres, Llorenç, Santa
pressió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les dinàmiques del corredor mediterrani i les rela- Oliva, la Bisbal i Calafell.
cions amb la Catalunya Sud fan més que necessàries les delegacions al Penedès. Us animeu a visitar-los tots aquest agost?