You are on page 1of 29

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty

BÀI TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
ĐỀ TÀI: QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ CÁCH MẠNG GIẢI
PHÓNG DÂN TỘC VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM

BỐ CỤC BÀI TIỂU LUẬN
A.PHẦN MỞ ĐẦU
B.PHẦN NỘI DUNG
**Đặt vấn đề
I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc:
I.1/ Cơ sở lý luận và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc
I.1.1.Quan điểm của Mác – Lênin
I.1.2. Quan điểm của Hồ Chí Minh
I.2/ Vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người trong chủ
nghĩa Mác-Lênin
I.3/ Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin
I.3.1. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc:
I.3.1.1. Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa
I.3.1.2. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc
I.3.2 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS
I.3.2.1. Rút bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đó
I.3.2.2. CMTS là không triệt để
I.3.2.3. Con đường giải phóng dân tộc
I.3.3 Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh
đạo.
I.3.4 Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân, trên cơ sở liên
minh công nông.
I.3.5 CM giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng
giành thắng lợi trước CM VS ở chính quốc.
I.3.6 CM giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực.
I.4.Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc:
I.4.1.Sự vận dụng của Đảng ta
I.4.2.Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc trong thời
đại mới
II.Vai trò của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
II.1.Người đã vạch ra chân lý sáng ngời cho dân tộc Việt Nam
II.2.Người lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam

SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 2

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty

II.2.1. Sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam
II.2.2.Người đã giải quyết đúng đắn con đường cứu nước,giải phóng dân tộc,đưa
cách mạng tháng 8 đến thành công,lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á
II.2.3.Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh chống
Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc (1954-1969)
C. KẾT LUẬN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

A.PHẦN MỞ ĐẦU
T

ư tưởng Hồ chí Minh là một hệ thống toàn diện, có nội dung rất phong phú, đa lĩnh vực
và là hệ thống mở. Các ngành, các giới, các đối tượng có thể lựa chọn, bổ sung những
chuyên đề có nội dung phù hợp với nhiệm vụ chính trị của mình. Trong các nội dung của
tư tưởng Hồ Chí Minh, giải phóng dân tộc là nội dung quan trọng nhất và có ý nghĩa hàng
đầu, trước hết của CM Việt Nam. Giải phóng dân tộc, xét về thực chất là đánh đổ ách
thống trị, áp bức, xâm lược của đế quốc thực dân, giành độc lập dân tộc, hình thành Nhà
nước dân tộc độc lập và tự do lựa chọn con đường phát triển của dân tộc phù hợp xu
hướng phát triển của thời đại, tiến bộ xã hội.
Sau khi giành được độc lập dân tộc, phải chuẩn bị mọi điều kiện để đảm bảo cho đất
nước phát triển nhanh, bền vững, thoát khỏi đói nghèo lạc hậu, dân giàu nước mạnh, dân
tộc có địa vị và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của nhân loại, giải phóng
dân tộc được thực hiên bằng con đường cách mạng vô sản (CMVS).
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của dân tộc và thời đại, nó trường tồn, bất diệt,
là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta. Nét đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh là
vấn đề xung quanh việc giải phóng dân tộc và định hướng cho sự phát triển của dân tộc
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng ta và nhân dân ta trên con đường thực
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Tư tưởng Hồ
Chí Minh là nền tảng tư tưởng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối CM đúng đắn, là
sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tớt thắng lợi.
Đối với sự phát triển của thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh khát vọng thời
đại. Hồ Chí Minh đã có những cống hiến xuất sắc về lý luận CM giải phóng dân tộc
thuộc địa dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, giành độc lập dân tộc để tiến lên xây
dựng chủ nghĩa xã hội.Giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thế giới còn ở chỗ, ngay
từ rất sớm Người đã nhận thức đúng sự biến chuyển thời đại để tìm ra các giải pháp đấu
tranh giải phóng loài người. Người cương quyết bảo vệ và phát triển quan điểm của
Lênin về khả năng to lớn và vai trò chiến lược của CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa đối
với cách mạng vô sản. Tư tưởng Hồ Chí Minh cổ vũ các dân tộc vì mục tiêu cao cả.
Trong lòng nhân dân thế giới chủ tịch Hồ Chí Minh là bất diệt.

SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 3

tự do là khát vọng lớn nhất của các dân tộc thuộc địa. Lênin đã phát triển quan điểm về vấn đề dân tộc thành hệ thống lý luận toàn diện và sâu sắc. bóc lột thực dân.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. kinh tế. giải phóng con người vừa là sự kết hợp tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại. • Độc lập. tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc. • Độc lập. quân sự. * Quan điểm của chủ nghĩa Mác:Dân tộc là sản phẩm của lịch sử. hạnh phúc.NỘI DUNG ĐẶT VẤN ĐỀ: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc cũng là giải phóng giai cấp. lãnh thổ.1. giành độc lập dân tộc. SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 4 . Đây cũng là vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. tự chủ sáng tạo của người trong việc vận dụng những nguyên lý phổ biến của Chủ nghĩa Mac Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam.“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. ngoại giao.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty Tư tưởng Hồ Chí Minh đã. Trong nền độc lập. giải phóng giai cấp. pháp lý. giải phóng con người chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh . vừa thể hiện tinh thần độc lập.Quan điểm của Mác – Lênin * Khái niệm: Dân tộc là một vấn đề rộng lớn bao gồm những quan hệ về chính trị. Độc lập hoàn toàn và thật sự trên tất cả các mặt kinh tế. thực hiện quyền dân tộc tự quyết. đang và sẽ mãi mãi là chân lý sáng ngời. tự do. mọi người đều được ấm no. B. Mác-Ăngghen đã đặt nền tảng lý luận cho việc giải quyết vấn đề dân tộc một cách khoa học. giải phóng con người được coi là bước phát triển mới học thuyết Mac Leenin về cách mạng thuộc địa ở thời điểm các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh cho độc lập. chính trị. I. xoá bỏ áp bức.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I. quyền sung sướng và quyền tự do”. tự do. giải phóng giai cấp. tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc.2.1/ Cơ sở lý luận và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc I. góp phần vào sự kiến tạo và phát triển của nhân loại.1. các nhóm dân tộc và bộ tộc. Quan điểm của Hồ Chí Minh Vấn đề dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh – là vấn đề dân tộc thuộc địa “Vấn đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài. Chính vì vậy. dân tộc nào cũng có quyền sống. I. tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. (Trích "Tuyên Ngôn Độc Lập" Bác Hồ đọc tại Quảng trường Ba đình ngày 02/09/1945). thành lập nhà nước dân tộc độc lập”.

• Độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Ăngghen khi thành lập Quốc tế I và Quốc tế II đại diện cho giai cấp SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 5 . Trong thời kì chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn tột cùng của nó là chủ nghĩa đế quốc. giải phóng con người trong chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Leenin có sứ mệnh lịch sử và vạch rõ con đường và phương pháp đấu tranh để giải phóng giai cấp. “giành được độc lập rồi phải tiến lên CNXH…”. Lênin đã trực tiếp giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty • Độc lập thật sự phải gắn với hoà bình thật sự. *Chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa yêu nước và sự thức tỉnh ý thức dân tộc. yêu nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội”. giải phóng dân tộc mà vấn đề giải phóng con người cũng được đề cập sâu sắc: “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”. “Phải đấu tranh cho tự do. “Phát động chủ nghĩa dân tộc bản xứ nhân danh Quốc tế cộng sản…”. Một trong những đặc điểm cơ bản là xâm chiếm thuộc địa. * Độc lập cho dân tộc mình và cho tất cả các dân tộc khác. * Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. giải phóng giai cấp. độc lập của các dân tộc khác như là đấu tranh cho dân tộc ta vậy”. Những vấn đề trên đây đã được các nàh kinh điển của giai cấp vô sản chỉ ra từ rất sớm. Sau Mác và Ăngghen.Mác và Ăngghen cho rằng giải phóng giai cấp là nhiệm vụ trung tâm. Trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. I. Hồ Chí Minh xác định con đường cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: làm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc với giai cấp. chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế. Mác và Ăngghen đã viết: “hãy xóa bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác sẽ bị xóa bỏ”. Lênin đã kế tục và phát triển sự nghiệp của Mác. Do đó. Ăngghen không chỉ luận giải vấn đề giải phóng giai cấp. “yêu Tổ quốc. Mác. là điều kiện để giải phóng dân tộc. Tuy nhiên do cả hai ông đều sống ở Tây Âu nơi mà chủ nghĩa tư bản phát triển tới trình đọ cao nên trước hết các ông nhấn mạnh vấn đề giải phóng giai cấp. • Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập *Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn của đất nước. “Nhân dân chúng tôi thành thật mong muốn hoà bình…kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước”. giải phóng con người.2/ Vấn đề giải phóng dân tộc. đó là chủ nghĩa dân tộc chân chính. giải phóng dân tộc. độc lập dân tộc và CNXH. năm 1848. một số nước đế quốc biến 70% dân số thế giới thành thuộc địa.

Việt Nam nói riêng SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 6 . trong công cuộc giải phóng Lênin vẫn cho rằng trước hết phải giải phóng giai cấp công nhân. Trong quan hệ dân tộc và giai cấp thì đòi hỏi phải giải quyết thỏa đáng giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp. Quốc tế III. thì trước hết là lợi ích giai cấp công nhân. Báo Le Paria (Người cùng khổ) ngày 1-4-1922 Hồ Chí Minh viết: “Le Paria đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu. Đây là một vấn đề lướn về lý luận và thực tiễn trước kia. cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác. Suốt cuộc đời mình Hồ Chí Minh đã giải quyết thành công vấn đề dân tộc và giai cấp nói chung. giải phóng giai cấp. Do đó. I. trong đó có Việt Nam.3/ Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về giải phóng dân tộc. Quốc tế Cộng sản do Lênin sáng lập đại diện cho giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức. hiện nay và cả tương lai. giải phóng giai cấp. vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với phương Đông nói chung. các nhà kinh điển macsxit cho rằng sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh chỉ rõ: Mác đã xây dựng học thuyết của mình trên cơ sở châu Âu mà châu Âu thì chưa phải là toàn nhân loại. Hồ Chí Minh cho rằng trong điều kiện các nước thuộc địa thì giải phóng dân tộc là cơ sở để giải phóng giai cấp. Tuy nhiên. giải phóng con người thì giải phóng dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu. giải phóng con người vào điều kiện các nước thuộc địa. Thật sâu sắc và cảm động khi thấy những điều Hồ Chí Minh căn dặn chúng ta trong Di chúc: “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Đay là một trong những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam hơn 70 năm qua. trong đó có Việt Nam giải phóng dân tộc là nhiêm vụ trên hết. Đó là sự trung thành. suốt hơn 50 năm đầu thế kỷ XX là vấn đề dân tộc. Như vậy đối với Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. mục đích của báo chắc chắn sẽ đạt được: đó là giải phóng loài người”.Con người và cuộc đấu tranh nhằm giải phóng con người giữ vai trò quan trọng trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh. giải phóng con người tuy có liên quan mật thiết với nhau nhưng ưu tiên giải phóng giai cấp công nhân thì Hồ Chí Minh đối với phương Đông. giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp nói riêng. thuộc địa. gải phóng con người. củng cố nó bằng dân tộc học phương Đông. giải phóng giai cấp. trước hết. Từ những năm 20 của thế kỷ XX. nếu ở phương Tây. Trước khi đi gặp cụ Mác. cần: “ Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó. cho phù hợp với tình hình mới. Hồ Chí Minh vẫn nghĩ đến con người và sự nghiệp giải phóng con người.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty công nhân. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung “cơ sở lịch sử” của chủ nghĩa Mác. bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được”.

Đối tượng cách mạng ở thuộc địa không phải là giai cấp tư sản bản xứ. Do vậy “cuộc dấu tranh giai cấp không diễn ra giống như các nước phương Tây”. thời đại giải phóng dân tộc.3. Đồng bào Nam.3. thống nhất. mà là quyền lợi chung của toàn dân tộc. Người kêu gọi nhân dân các nước đế quốc phản đối chiến tranh xâm lược. Hồ Chí Minh luôn phân biệt rõ thực dân xâm lược với nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa. ủng hộ nhân dân các nươc thuộc địa đấu tranh giành độc lập. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc. chứ chưa phải là cuộc cách mạng xóa bỏ sự tư hữu.3. Cách mạng xã hội là lật đổ nền thống trị hiện có và thiết lập một chế độ xã hội mới. Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc: I. Mâu thuẫn co bản ở các nước phương Tây là giai cấp vô sản và giai cấp tư sản. Hay nói cách khác nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng thuộc địa là: “Đấu tranh chống lại thực dân xâm lược. độc lập nhất định thành công”. Bắc nhất định sẽ xum họp một nhà”. mà là chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động. nhưng đều chung một số phận mất nước nên có chung số phận là người nô lệ mất nước. đáp ứng nguyện vọng độc lập. SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 7 . phù hợp với xu thế của thời đại cachsmnangj chống đế quốc. tự do của quần chúng nhân dân. Yêu cầu bức thiết của nhân dân thuộc địa là độc lập dân tộc. Nông dân có hai yêu cầu: độc lập dân tộc và ruộng đất. mâu thuẫn chủ yếu ở xã hội thuộc địa phương Đông là dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty I. giành lại độc lập dân tộc”. kiên quyết giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.1 Tính chất và nhiệm vụ của cách mạng ở thuộc địa Hồ Chí Minh nhận thấy sự phân hóa giai cấp thuộc địa khác với các nước phương Tây.Hội nghị thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng (5-1951) do Hồ Chí Minh chủ trì.1. I.1. nhưng luôn dặt yêu cầu độc lập dân tộc cao hơn so với yêu cầu ruộng đất. Ở các nước thuộc địa. càng không phải là giai cấp địa chủ nói chung. “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Các giai cấp ở thuộc địa có sự khác nhau ít nhiều.1. Tính chất của cách mạng thuộc địa là thực hiện cách mạng tư sản kiểu mới tiến lên chủ nghĩa xã hội. giành độc lập dân tộc và thiết lập chính quyền của nhân dân. sự bóc lột nói chung. Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc thực dân. Mục tiêu cấp thiết của cách mạng ở thuộc địa chưa phải là giành quyền lợi riêng biệt của mỗi giai cấp.2. nông dân là nạn nhân chính bị boc lột bởi chủ nghĩa đế quốc. Đó là những mục tiêu của chiến lược đấu tranh dân tộc. bài viết Người khẳng định: “Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi. Trong nhiều bài nói. nhấn mạnh đó là “nhiệm vụ bức thiết nhất”. Cách mạng ở thuộc địa trước hết phải “lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc”.

Việc không thành. những con đường giải phóng dân tộc dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến hoặc tư tưởng tư sản là không đáp ứng được yêu cầu khách quan là giành độc lập. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. HCM sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước đã bị biến thành thuộc địa. đánh lại kẻ thù của dân tộc cả về chính trị và kinh tế. nhân dân phải chịu cảnh lầm than. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). Phong trào Cần Vương (1885- 1896). tự do của dân tộc do lịch sử đặt ra. đầu hàng thực dân Pháp. chủ trương “thay đổi chiến lược”. Thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chứng tỏ rằng. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). từ nhấn mạnh đấu tranh giai cấp sang đẫu tranh giải phóng dân tộc. mà là cuộc cách mạng phải giải quyết một vấn đề cần thiết “dân tộc giải phóng”. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. hạ chiếu Cần Vương. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty 5-1941 Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương Đảng. *Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản: Cuối thế kỷ XIX.2.2 Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS I. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Hồ Chí Minh được chứng kiến phong trào cứu nước của ông cha Người rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha. cuộc cách mạng phải giải quyết hai vấn đề: phản đế và điền địa nữa. nhưng Người không tán thành các con đường cứu nước của họ mà quyết tâm ra đi tìm một con đường cứu nước mới. mặc dù triều đình phong kiến nhà Nguyễn ký các Hiệp ước ácmăng (Harmand) năm 1883 và Patơnốt (Patenôtre) năm 1884. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 cũng như những thắng lợi trong 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 trước hết là thắng lợi của đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và tư tưởng độc lập. tự do của Hồ Chí Minh I. Hội nghị khẳng định dứt khoát: “cuộc cách mang Đông Dương hiện tại không phải là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Rút bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đó Để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Pháp ông cha ta đã sử dụng nhiều con đường với những khuynh hướng chính trị khác nhau sử dụng những vũ khí tư tưởng khác nhau nhưng đều bị thất bại.1.3. Người đã đến nhiều quốc gia và châu lục trên thế giới.3. vì vậy cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc”. kéo dài đến năm 1913. Thất bại của phong SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 8 . song phong trào chống thực dân Pháp xâm lược vẫn diễn ra.

Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). nhưng với tinh thần dân tộc. Người nhà quê (Le Nhaque). mở mang dân trí. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. có cuộc vận động Duy tân. dân chủ. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. Đầu thế kỷ XX. ở Bắc Kỳ. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ để lôi kéo quần chúng. nên Phan Bội Châu.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. nâng cao dân khí. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. . Ông lập ra Hội Duy tân (1904). giải phóng dân tộc. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập cho nước Việt Nam. Thanh niên cao vọng (1926).Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. về giai cấp. nhưng rồi cũng không thành công. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. về thế lực kinh tế và chính trị. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. ở Trung Kỳ.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. Cường học thư xã (Sài Gòn). Phục Việt (1925). ông về Xiêm nằm chờ thời. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc.Năm 1919-1923. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội.. cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Hưng Nam.. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 9 . Phan Châu Trinh. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và địa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. chủ yếu là Nhật Bản. Quan hải tùng thư (Huế). nếp sống. hô hào thay đổi phong tục. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. An Nam trẻ (La jeune Annam). thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Họ lập ra nhiều tổ chức chính trị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. . làm cho dân giàu. Do những hạn chế về lịch sử. nước mạnh. có việc mở trường học.

Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. cũng có những hoạt động phối hợp Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. bồi đắp thêm cho SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 10 . Tuy nhiên. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. Nhìn chung. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". . cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Về tư tưởng. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. ở một số địa phương như Thái Bình. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất. Ngày 9- 2-1929. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. Mặc dù thất bại nhưng các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản đã góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân ta. sôi nổi. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ.. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. tiểu tư sản. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). thể hiện ý thức dân tộc. Về tổ chức. thành lập dân quyền. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng tư sản ở Việt Nam. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. xóa bỏ chế độ vua quan. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. rõ ràng. Ngày 9-2-1930. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. Hải Dương. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh.Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927).. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Hưng Nam). Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Trong tình thế hết sức bị động. càng về sau. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Phạm Tuấn Tài. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Về chính trị. tập hợp các thành phần tư sản. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã).

một giải pháp cứu nước. SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 11 . Chính vì thế. nhất là lớp thanh niên trí thức có khuynh hướng dân chủ tư sản chọn lựa một con đường mới. thời đại giải phóng dân tộc”. đến với nhân loại cần lao đang tranh đấu ở nhiều châu lục.3. Nó nêu tấm gương sáng về sự giải phóng các dân tộc thuộc địa và “mở ra trước mắt họ thời đại cách mạng chống đế quốc. thế thì dân chúng khỏi phải hi sinh nhiều lần. Chúng ta đã hi sinh làm CM thì làm đến nơi. nói riêng. Tính triệt để của CM Tháng mười Nga đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức một cách rất sâu sắc. Tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của cách mạng Pháp. CMTS là không triệt để: Trong khoảng 10 năm vượt qua các đại dương. I. Trước hết.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. chính quyền thuộc về tay đại đa số quần chúng nhân dân lao động. nhưng Hồ Chí Minh không tán thành con đường của họ.2. kỳ thực trong thì nó tước lục công nông. Những ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đó đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rất đầy đủ và hướng phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đi theo. Người đọc Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra tính triệt để của CM Tháng Mười Nga: “Trong thế giới bây giờ chỉ có CM Tháng Mười Nga là đã thành công và thành công đến nơi”. Bởi lẽ đó. Nếu chính quyền còn nằm trong tay “một bọn ít người”-bọn tư bản. Người nhận thấy: CM Pháp cũng như CM Mỹ đều là CM tư sản. thì CM không triệt để. *Ảnh hưởng to lớn và sâu sắc của CM Tháng Mười Nga đến phong trào CM Việt Nam: CM Tháng Mười Nga thành công đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử nhân loại-Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới.3. làm sao khi CM rồi thì quyền giao lại cho dân chúng số nhiều. Bên cạnh đó.2. ngoài thì nó áp bức thuộc địa. CM tư sản Pháp 1789 và CM tháng 10 Nga. theo Chủ tịch Hồ Chí Minh tính triệt để của một cuộc CM còn thể hiện ở chỗ: giải phóng nhân dân lao động khỏi ách áp bức.2. quốc gia trên thế giới. mặc dù rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha. mà quyết tâm ra đi tìm con đường mới I. dân chúng mới hạnh phúc. mà còn là một cuộc CM giải phóng dân tộc. Thành công của CM Tháng Mười Nga đã ảnh hưởng to lớn và sâu sắc đến phong trào CM trên thế giới nói chung và CM Việt Nam. CM không đến nơi. tiếng là Cộng hòa dân chủ.3 Con đường giải phóng dân tộc: Hồ Chí Minh thấy được CM tháng Mười Nga không chỉ là một cuộc CMVS. đặc biệt góp phần thúc đẩy những nhà yêu nước. giải phóng dân tộc theo xu thế của thời đại và nhu cầu mới của nhân dân Việt Nam. công nhân nỗi dậy khắp nơi. “chưa đến nơi”. Người không đi theo con đường cách mạng tư sản. Người đã kết hợp nghiên cứu lý luận và thực tiễn 3 cuộc CM điển hình: CM Mỹ 1776. Đó là. Nhận xét của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện tập trung trong tác phẩm “Đường cách mệnh” và tác phẩm “CM Tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho dân tộc”.

theo Bác. không ngại gian khổ hy sinh-Người chỉ rõ: “luôn giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa anh hùng CM. Trong quá trình tiến hành CM giải phóng dân tộc cũng như trong CM XHCN. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “CM Việt Nam muốn thành công phải đi theo con đường CM Tháng Mười Nga. kiên quyết đấu tranh đến cùng vì độc lập dân tộc vì CNXH”. tự do và bình đẳng thực sự cho họ.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty bóc lột một cách triệt để và đem lại hạnh phúc. Và thực tế lịch sử đã chứng minh tính đúng đắn trong nhận xét và vận dụng những bài học CM Mười Nga vào CM Việt Nam của Bác. Lịch sử Việt Nam chứng minh nhận định trên của người là hoàn toàn đúng đắn. mặt khác để lại những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu. Người lãnh đạo CM Việt Nam theo con đường mà CM Tháng Mười Nga đã mở ra bằng cách vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm quý và đưa CM Việt Nam theo xu thế thời đại mà CM Tháng Mười Nga đã mở ra. đồng bào ta ai cũng có cơm ăn. Campuchia. hai là. Một mặt cổ vũ tinh thần. không sợ gian khổ. CM Tháng Mười Nga thành công đã có ảnh hưởng rất to lớn đối với CM Việt nam. “Tinh thần CM triệt để”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những nhận xét rất sâu sắc. áo mặc. được Người thể hiện dưới dạng khát vọng lớn lao: “Tôi chỉ có một ham muốn. “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước. “chúng ta quyết không sợ…Không có gì quý hơn độc lập tự do”-kháng chiến chống Mỹ cứu nước. kiên quyết đấu tranh. sau này. CM giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của của cách mạng vô sản. Vận dụng bài học này vào Việt Nam. nói chung. dân ta được hoàn toàn tự do.. Nhận xét này của của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lóe sáng khát vọng về xã hội tương lai-xã hội XHCN. CM giải phóng dân tộc phát triển thành CM XHCN thì mới giành thắng lợi hoàn toàn”. một là tiến công kẻ thù một cách triệt để. nói riêng và CM thế giới. Trung Quốc…) và thế giới. Người chỉ rõ: “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được độc lập”- CM Tháng Tám. Điều này. Đây là một trong những bài học thành công của CM tháng Mười Nga. Từ đó. mặt khác chúng ta cũng thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế với các nước anh em (Lào. hy sinh. ham muốn đến tột bực là làm sao nước nhà được hoàn toàn độc lập. Về bài học này. thái độ tinh thần dũng cảm. Người chỉ rõ: “…trong thời đại ngày nay. Tiếp xúc với luận cương của Lê Nin Người “hoàn toàn tin theo Lênin và Quốc tế thứ ba” chính vì Lênin và Quốc tế thứ ba đã “bênh vực cho các dân tộc bị áp bức”. ai cũng được học hành” (5). một mặt chúng ta tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế. Người tìm thấy ở đó con đường giải phóng dân tộc và chỉ rõ: Các đế quốc vừa xâu xé SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 12 . Từ nhận thức về tính triệt để của CM Tháng Mười Nga. Bài học này được chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách khá nhuần nhuyễn vào cách mạng Việt Nam. không chịu làm nô lệ”-Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. “Kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản”. trong phạm vi toàn thế giới. toàn diện về CM Tháng Mười Nga.

Việt Nam Quang Phục hội. muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường CMVS. CNCS mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ”. muốn giết nó thì phải cắt 2 vòi. Đảng phải xác định rõ mục tiêu. Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà CM có xu hướng tư sản đương thời. Từ thắng lợi của CM tháng 10 Nga do Đảng cộng sản lãnh đạo. Đảng có vững CM mới thành công. cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và của CM thế giới”. vừa liên kết nhau đàn áp CM thuộc địa. trước hết phải có Đảng lãnh đạo. thiếu tổ chức chặt chẽ. bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người. Vì thế giai cấp vô sản chính quốc và thuộc địa có chung kẻ thù và phải biết hỗ trợ nhau chống Đế quốc. 1 vòi vươn sang thuộc địa.. Các lực lượng lãnh đạo CM giải phóng dân tộc trước khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đều thất bại do chưa có một đường lối đúng đắn. Trong bài Cuộc kháng Pháp. Hồ Chí Minh viết: “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty thuộc địa. “…chỉ có CNXH. người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy. Thuộc địa cung cấp của cải và binh lính đánh thuê cho đế quốc để đàn áp CM chính quốc và thuộc địa. Hồ Chí Minh đã đến với học thuyết CM của chủ nghĩa Mác-Lênin và lựa chọn khuynh hướng chính trị vô sản. thiếu cơ sở rộng rãi trong quần chúng nên không thể lãnh đạo kháng chiến thành công và bị tan rã với các khuynh hướng cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến. Các phong trào chống pháp trước năm 1930 ở nước ta đã xuất hiện các đảng phái như: Duy Tân hội. không có kim chỉ nam. thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức. Người ví CNĐQ như con đỉa 2 vòi. người khẳng định: CM muốn thắng lợi.3. không có đảng chân chính lãnh đạo CM không thể thắng lợi. phải phối hợp CM chính quốc với thuộc địa. phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức của Đảng theo học thuyết Đảng kiểu mới của Lênin.…chính vì những Đảng này thiếu đường lối đúng đắn. chưa có một cơ sở lý luận dẫn đường. CM giải phóng thuộc địa và CM chính quốc là hai cánh của CM vô sản. 1 vòi cắm vào chính quốc. CM tháng Mười chiếu sáng năm châu. SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 13 . Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường CM”. lý tưởng chủ nghĩa cộng sản. Không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn. Việt Nam Quốc Dân Đảng.3 Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng cộng sản lãnh đạo. chưa từng có cuộc CM nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế" I. Đảng muốn vững thì phải có công nhân làm cốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Giống như mặt trời chói lọi. tư sản.

Hồ Chí Minh đã xây dựng một đảng CM tiên phong. chắc chắn nhất. đều thật sự cảm nhận đảng cộng sản Việt Nam là đảng của Bác Hồ.4. Nhờ đó. trên cơ sở liên minh công nông. đồng thời là một ưu điểm của đảng. Đảng có vững cách mệnh mới thành công. đảng do Hồ Chí Minh sáng lập đã quy tụ được lực lượng và sức mạnh của toàn bộ giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. nghĩa là những người thợ thuyền. Ngay từ khi mới ra đời. CM Việt Nam muốn thắng lợi phải đi theo CN Mác và CN Lênin” Trong tác phẩm Đường cách mệnh. Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân. cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin. không làm CM thì chết. nhưng chủ nghĩa chân chính nhất. ngay từ khi mới ra đời. được nhân dân. phụng sự nhân dân. của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam” Phát triển sáng tạo học thuyết Mác Lênin về Đảng cộng sản. Đảng có vững. được dân tộc thừa nhận là đội tiên phong của mình. CM mới thành công. cũng như người câm lái có vững thuyền mới chạy.Lênin “làm cốt”. Nhưng CM giải phóng dân tộc muốn thành công. dân cày và lao dộng trí óc kiên quyết nhất. phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. lấy chủ nghĩa Mác . là đảng của mình. theo Người. chủ nghĩa nhiều. một chính đảng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam. Mọi người Việt Nam yêu nước dù là đảng viên hay không. hăng hái nhất. có tổ chức chặt chẽ.3. một lòng một dạ phụng sự tổ quốc. Theo Hồ Chí Minh: “Đảng cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân. ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. tận tâm tận lực phụng sự Tổ Quốc và nhân dân. Người cho rằng “Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản.4. Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.3.1 CM là sự nghiệp của quần chúng bị áp bức: SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 14 .TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty Nguyễn Aí Quốc phân tích và cho rằng: “những người giác ngộ và cả nhân dân ta đều nhận thấy: làm CM thì sống. gắn bó với nhân dân. với dân tộc. Bây giờ học thuyết nhiều. trong sạch nhất. Đó là một đặc điểm. đều gọi đảng “là đảng ta”.” Khi khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. kỷ luật nghiêm minh và mật thiết liên lạc với quần chúng. Đầu năm 1930.” *Đảng cộng sản Việt Nam chính là người lãnh đạo duy nhất. trước tiên phải có Đảng CM lãnh đạo. Đảng đã nắm ngọn cờ lãnh đạo duy nhất đối với CM Việt Nam và trở thành nhân tố hàng đầu bảo đảm mọi thắng lợi của CM I. I. Hồ Chí Minh sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam. Người khẳng định: “trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng. Hồ Chí Minh đã nêu lên luận điểm định hướng cho việc xây dựng đảng cộng sản Việt Nam thành đảng có sự gắn kết chặt chẽ với giai cấp công nhân và nhân dân lao động và cả dân tộc trong mọi thời kỳ của CM Việt Nam.

trung nông. 3 hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi. một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương:1- phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng chứ không phải một cuộc nổi loạn. Phải dựa vào dân. độc lập”. tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa mặt phản CM thì phải lợi dụng ít lâu rồi mới cho họ đứng trung lập. tổ chức họ. Người phân tích: các giai cấp công nhân và nông dân có SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 15 . I. Trong sự nghiệp này phải lấy công nông là người chủ cách mệnh… công nông là gốc cách mệnh” Trong CM tháng 8 năm 1945 cũng như hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ. đó là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người. đưa họ ra đấu tranh giành tự do. dựa chắc vào dân thì thì kẻ địch không thể nào tiêu diệt được. thức tỉnh họ. điền chủ nhỏ cũng bị tư bản áp bức song không cực khổ bằng công nông. Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhân dân trong khởi nghĩa vũ trang. còn học trò. thanh niên. Trong lực lượng toàn dân tộc. công thương đều nhất trí chống lại cường quyền. Quan điểm “lấy dân làm gốc” xuyên suốt quá trình chỉ đạo chiến tranh của Người.2 Lực lượng của CM giải phóng dân tộc: Để đoàn kết toàn dân tộc. của dân tộc”. Tân Việt…để kéo họ đi vào vô sản giai cấp. hoặc làm cho dân quen tính ỷ lại. Còn đối với bọn phú nông. không khi nào được nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp”. Chúng ta tin chắc vào tinh thần và lực lượng của quần chúng. NguyễnAí Quốc chủ trương: “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản. súng ống nào cũng không chống lại nổi. mà quên tính tự cường”. nông. phải làm cho sĩ. trí thức. khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Người khẳng định “ Việt Nam làm CM giải phóng dân tộc. Hồ Chí Minh đã nghĩ đến một cuộc khởi nghĩa vũ trang toàn dân.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty Năm 1924. Hồ Chí Minh hết sức nhấn mạnh vai trò động lực CM của công nhân và nông dân. nhà buôn nhỏ. Hồ Chí Minh lấy nhân dân làm nguồn sức mạnh. trung. Cuộc khởi nghĩa phải được chuẩn bị trong quần chúng…” Hồ Chí Minh nghiêm khắc phê phán việc lấy ám sát cá nhân và bạo động non làm phương thức hành động. trong Sách Lược Vắn Tắt.4. Bộ phận nào đã ra mặt phản CM thì phải đánh đổ”. phải rất cẩn thận. đoàn kết họ. Sách lược này phải được thực hiên trên quan điểm giai cấp vững vàng. Người cho rằng: “ để có cơ thắng lợi. Khi soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Người khẳng định: “ dân khí mạnh thì quân lính nào. “hoặc xúi dân bạo động mà không bày cách tổ chức. Khi còn hoạt động ở nước ngoài Hồ Chí Minh nói: “đối với tôi câu trả lời đã rõ ràng: trở về nước.như người xác định: “công nông là gốc cách mệnh. CM muốn thắng lợi phải đoàn kết toàn dân. “Có dân là có tất cả”. huấn luyện họ.3. đi vào quần chúng. và trong khi liên lạc với các giai cấp. Người coi sức mạnh vĩ đại và năng lực sáng tạo của quần chúng là then chốt bảo đảm thắng lợi. “dễ trăm lần không dân cũng chịu. Nguyễn Aí Quốc chủ trương xây dựng Mặt Trận dân tộc thống nhất rộng rãi để liên kết sức mạnh toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do.

tự do cho dân tộc. -Còn theo Hồ Chí Minh: CM giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc. dân cày. sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CM VS ở chính quốc. Hồ Chí Minh khẳng định: “ Mặt Trận Việt Minh đã giúp CM tháng 8 thành công”. ai có lòng yêu nước thương nòi sẽ cùng nhau thống nhất mặt trận.Ănghen: CMVS ở chính quốc là cần thiết và được thực hiện trước. sự tồn tại và phát triển của CNTB chủ yếu dựa vào việc bóc lột nhân dân các nước thuộc địa. nếu thua thì chỉ mất một cái kiếp khổ.Theo Lênin: CM thuộc địa phụ thuộc vào CMVS ở chính quốc. phú nông. chí cách mệnh càng quyết…công nông là tay không chân rồi. thu góp toàn lực đem tất cả ra giành quyền độc lập.nhật xâm chiếm nước ta”. Khẳng định vai trò động lực CM của công nhân và nông dân là một vấn đề hết sức mới mẻ so với nhận thức của những nhà yêu nước trước đó. địa chủ. nếu được thì được cả thế giới. Người chủ trì Hội nghị đã đề ra nghị quyết xác định “ lực lượng CM là khối đại đoàn kết toàn dân tộc. nên lòng cách mệnh càng bền. Hơn nữa theo đánh giá của Hồ Chí Minh trong giai đoạn ĐQCN. Cơ sở đưa ra luận điểm: -Hồ Chí Minh vận dụng những nguyên lý mà C. Họ lại bị áp bức bóc lột nặng nề nhất. Vì vậy. -Hồ Chí Minh nhận thấy sự tồn tại và phát triển của CNTB là được dựa trên sự áp bức bóc lột giai cấp vô sản ở chính quốc và nhân dân các dân tộc thuộc địa. -Theo Hồ Chí Minh chính CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa có sức bật thuận lợi hơn vì: SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 16 .Mác đưa ra: “sự giải phóng của giai cấp công nhân chỉ có thể thực hiện được bởi giai cấp công nhân”. Vì vậy. tư bản bản xứ. không phân biệt thợ thuyền. 1. Vì thế nên công cuộc giải phóng các dân tộc thuộc địa phải do chính các dân tộc đó thực hiện. Năm 1941. Tháng 9/ 1955.5 CM giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động. Từ đó Người khẳng định: “công nông là gốc cách mệnh”. Đây là một luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh về CM giải phóng dân tộc với CMVS: -Theo Mác. đánh tan giặc pháp. cuộc CMVS ở chính quốc trước chẳng khác nào đánh rắn đằng đuôi. nên có sức mạnh lớn nhất. . người đề xuất với Đảng thành lập Mặt Trận Việt Nam Độc Lập Đồng Minh. cho nên họ gan góc”. cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản ở chính quốc phải kết hợp chặt chẽ với cuộc đấu tranh của các dân tộc thuộc địa thì mới tiêu diệt được hoàn toàn CNTB. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo CM giải phóng dân tộc.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty số lượng đông nhất. để đưa đén khẳng định: “công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”.

ỷ lại chờ sự giúp đỡ từ bên ngoài mà luôn phát huy tính độc lập tự chủ. căm thù xâm lược. CM giải phóng dân tộc có khuynh hướng phát triển. Người Đông Dương sống âm ỷ và sẽ bùng nổ mãnh liệt khi thời cơ đến. CM thuộc địa phải chủ động giành thắng lợi trước CMVS chính quốc. nhưng đau khổ. có nhiều phương pháp giành chính quyền từ tay giai cấp thống trị.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty +Chính sách khai thác thuộc địa hết sức tàn bạo của CNĐQ là mâu thuẫn giữa nhân dân thuộc địa với CNĐQ ngày càng gay gắt vì vậy mà tiềm năng CM của các dân tộc bị áp bức là rất to lớn. nhưng lúc đó quốc tế cộng sản lại đánh giá thấp CM giải phóng thuộc địa. người Đông Dương sẽ tiến bộ một cách nhanh chóng khi thời cơ cho phép và họ biết tỏ ra xứng đáng với những người thầy dạy của họ. Bên cạnh sự phục tùng tiêu cực. Sức mạnh đó nếu được CN Mac-Lênin giác ngộ và soi đường thì CM giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa sẽ có một sức bật rất lớn và có khả năng chủ động cao so với CMVS ở chính quốc. họ sẽ vùng lên khi thời cơ đến”. năm 1924 Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “CM thuộc địa không những không phụ thuộc vào CMVS chính quốc mà có thể nổ ra và giành thắng lợi trước CM chính quốc và khi hoàn thành CM thuộc địa họ có thể giúp đỡ giai cấp vô sản chính quốc phương Tây trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn. +Thuộc địa là khâu yếu của chủ nghĩa tư bản nên CM giải phóng dân tộc ở thuộc địa dễ dàng giành chính quyền hơn. trong khi đó nhân dân thuộc địa luôn có tinh thần yêu nước. người Đông Duơng sống mãi. CN thực dân dùng bạo lực phản CM đàn áp các phong trào yêu nước. Tóm lại. Những kẻ thù không bao giờ tự nguyện giao chính quyền cho nhân dân. Hồ Chí Minh khẳng định: Ở các nước thuộc địa. đây là luận điểm có ý nghĩa thực tiễn to lớn giúp CM giải phóng dân tộc ở Việt Nam không thụ động. Hồ Chí Minh lập luận về nguyên nhân của CM thuộc địa : " Người Đông Dương không được học. người Đông Dương không chết. phải đem sức ta tự giải phóng cho ta”. CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi thì phải dùng bạo lực SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 17 . tự cường nhờ đó mà CM Việt Nam giành thắng lợi vĩ đại và góp phần định hướng cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước khác trên thế giới trong thời kỳ đó. Vì vậy CM muốn thắng lợi phải dùng bạo lực của quần chúng nhân dân để giành chính quyền. Nghiên cứu luận cương của Lê Nin về CM thuộc địa và xuất phát từ áp bức của CNĐQ với thuộc địa. +Tinh thần yêu nước và CNTD chân chính của các dân tộc thuộc địa là một sức mạnh tiềm ẩn của CM giải phóng dân tộc. Theo CN Mác Lê Nin. Khi CN Đế quốc xâm lược thuộc địa." Hồ Chí Minh chỉ rõ tính chủ động của CM thuộc địa: “Thuộc địa là mắc xích yếu nhất trong hệ thống CNĐQ. CM thuộc địa chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của nhân dân thuộc địa. đói nghèo và sự bạo ngược của CNTDlà người thầy dạy mầu nhiệm của họ. Vì vậy.""Không. 1. tự lực.6 CM giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực.

trước hết là khởi nghĩa vũ trang của quần chúng. đấu tranh vũ trang khi điều kiện cho phép. + Thực hành con đường bạo lực của Hồ Chí Minh là tiến hành đấu tranh chính trị. Người kết luận: cuộc CM Đông Dương được kết liễu bằng khởi nghĩa vũ trang. Công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta là tiếp tục sự nghiệp giải phóng dân tộc theo con đường CMVS. chính là sự vươn lên để thoát khỏi đói nghèo. Tư tưởng về CM bạo lực gắn liền với tư tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang được Hồ Chí Minh suy nghĩ từ sớm và khi trở thành chủ trương của Đảng tại hội nghị trung ương VIII (5/1941). Khắc sâu bài học về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đồng thời phải biết kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao để giành và giữ chính quyền. hoàn cảnh nào của cách mạng Việt Nam. việc quan trọng làm đúng thì thành công. lạc hậu. Hồ Chí Minh bàn tới khởi nghĩa từng phần. thời đại CMVS thì cuộc khởi nghĩa vũ trang phải có sự ủng hộ của CMVS thế giới. Trong thời đại mới.4. khi chủ quyền. vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác . công cuộc đổi mới trong thời gian qua. Sáng tạo và phát triển nguyên lý CN Mac – Lênin về con đường bạo lực ở Hồ Chí Minh thể hiện ở chỗ: + Khởi nghĩa vũ trang đương nhiên phải dùng vũ khí. lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng"(1). địa lợi. Thắng lợi CM tháng 8 đã chứng minh tính đúng đắn của TTHCM về con đường bạo lực CM. phải chiến đấu bằng lực lượng vũ trang. Căn cứ vào tương quan so sánh lực lượng vào thiên thời. Để giành chính quyền phải bằng bạo lực. dùng vũ khí đuổi quân cướp nước. Đó là một cuộc đáu tranh to tát về chính trị và quân sự. khẳng định vị thế của Việt Nam bình đẳng với tất cả các quốc gia dân tộc khác trên thế SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 18 . đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn. và được xây dựng có hiệu quả hơn. chuẩn bị tổng kết khởi nghĩa. Độc lập dân tộc lúc này. lực lượng vũ trang. Từ sau Hội nghị trung ương VIII.4. mà là nhân dân vùng dậy. Bạo lực phản CM là bạo lực của quần chúng gồm lực lượng "chính trị" của quần chúng và lực lượng "vũ trang" với 2 hình thức đấu tranh chính trị và vũ trang kết hợp với nhau.Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc: I. toàn vẹn lãnh thổ đã thuộc về nhân dân ta. Như vậy. vững vàng của Đảng ta về kiên định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam. dù trong bất cứ giai đoạn nào. Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng căn cứ địa.Lê-nin. thậm chí với CMVS Pháp. trong giai đoạn mới. càng khẳng định bản lĩnh chính trị đúng đắn. mở rộng cho cuộc tổng khởi nghĩa to lớn giành chính quyền trong cả nước. trong điều kiện mới.Sự vận dụng của Đảng ta: *Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH –chính là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hiện nay. tư tưởng Hồ Chí Minh. lực lượng Chính trị. đối với chúng ta. CM Nga. thực hành đấu tranh ngoại giao.1.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty CM chống lại bạo lực phản CM. I. làm sai thì thất bại. nhưng không phải chỉ là một cuộc đấu tranh quân sự. Đảng ta đã khẳng định. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu chính trị không thay đổi. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng.

vững chắc trong hội nhập kinh tế quốc tế rất phức tạp và đầy rẫy nguy cơ mất còn hiện nay. tư nhân). tập thể. SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 19 . giải phóng triệt để sức sản xuất. Quan điểm này đã được chúng ta thực thi từ khởi sự đổi mới (1986) và ngày một hoàn thiện nó. hình thành nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Bài học của Đại hội X về độc lập dân tộc và CNXH chính là sự trung thành và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hồ Chí Minh rất coi trọng các thành phần kinh tế tư nhân. văn minh là điều kiện cơ bản để bảo vệ nền độc lập dân tộc một cách thực tế. Nhờ xác định đúng mối quan hệ này và tổ chức thực hiện tốt trên thực tế nên CM Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn. càng có điều kiện thuận lợi hơn trong công tác bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc. có ý nghĩa lịch sử trong cả đối nội và đối ngoại.xã hội to lớn của nó trong thời kỳ quá độ. tinh thần của nhân dân. Định hướng xã hội chủ nghĩa được Đảng ta xác định trong phát triển kinh tế thị trường có ý nghĩa căn bản đảm bảo cho nền kinh tế vừa phát triển theo quy luật một cách đúng hướng vừa làm điều kiện nền tảng giải quyết những vấn đề xã hội bền vững. Như vậy. kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng. văn hóa. dân chủ. về chính trị. quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Đại hội X khẳng định trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân. nâng cao đời sống vật chất.. nền độc lập dân tộc càng được bảo vệ vững chắc thì hiệu quả công cuộc xây dựng chế độ mới ngày càng cao. tạo điều kiện thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng phát triển. trong đó. là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế. Đổi mới để phát triển và phát triển để đổi mới mạnh mẽ và vững chắc hơn là nhận thức căn bản và biện chứng về quan hệ giữa chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc. quá độ lên CNXH ở Việt Nam là thời kỳ xây dựng chế độ dân chủ mới. chủ quyền dân tộc và nền độc lập của đất nước. Theo Hồ Chí Minh. phải tập trung phát triển lực lượng sản xuất. quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội là thời kỳ phát triển kinh tế nhiều thành phần. Trong quá trình đổi mới. bình đẳng. xây dựng cơ sở vật chất . xã hội công bằng. ở mọi lĩnh vực: kinh tế. cùng phát triển lâu dài. Tập trung cho tăng trưởng mạnh kinh tế trong thời kỳ quá độ chính là làm cho cơ sở vật chất của CNXH ngày một nhiều hơn trên thực tế. nếu ta khéo lãnh đạo. kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. do đó. nước mạnh. khéo tổ chức thì giai cấp tư sản cũng có thể theo chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng ta đã sớm cảnh báo tới nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới sẽ ảnh hưởng không tốt tới an ninh quốc gia. tư bản và xác định vị trí kinh tế . đây là thời kỳ phát triển lực lượng sản xuất. Dân giàu. về kinh tế.. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. là một trong những động lực của nền kinh tế. chính trị. Muốn vậy.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty giới. Công cuộc xây dựng xã hội mới có hiệu quả càng là điều kiện quan trọng thiết thực bảo vệ nền độc lập dân tộc vững vàng. Ở đó. chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Về bản chất. khoa học. Người cho rằng. mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Thực tế cũng cho thấy. thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

vững mạnh. Đồng thời Đại hội X cũng xác định. không đa nguyên. Phát huy dân chủ trong Đảng.Tạo môi trường pháp lý và cơ chế. Đây là sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền. phẩm chất.. tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng"(4). đào tạo. tư tưởng Hồ Chí Minh. sử dụng cán bộ. đa đảng. một lần nữa.xã hội quan trọng. phải luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.Đảng chăm lo xây dựng. tinh gọn. Đại hội X chỉ rõ Nhà nước phải tập trung làm tốt các chức năng: . nền tảng tinh thần của xã hội là một trong những nhiệm vụ lớn của toàn Đảng. rèn luyện đội ngũ cán bộ.Lê-nin. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác .Đảng phải vững mạnh về chính trị.. . nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. chăm lo xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế . Xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy trong sạch. bố trí.. trách nhiệm rõ ràng. bồi dưỡng. kiên định CN Mác . quy hoạch. trong quá trình đổi mới. . tự chỉnh đốn. coi trọng xây dựng hạt nhân lãnh đạo. toàn dân và toàn quân. với tư cách là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH: . thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. đổi mới toàn diện. đậm đà bản sắc dân tộc với năm quan điểm chỉ đạo cơ bản mang tính chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa nước nhà trong thời kỳ quá độ. Đây chính là bản lĩnh chính trị của Đảng trung thành với quan điểm của Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo CM thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. chính sách thuận lợi để phát huy các nguồn lực xã hội cho phát triển. con người. đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị. hạn chế các rủi ro và tác động tiêu cực của cơ chế thị trường. xây dựng Đảng vững mạnh.Bảo đảm tính bền vững tích cực của các cân đối kinh tế vĩ mô. tham nhũng. thực hiện cần kiệm xây dựng CNXH. hiệu quả. có nguyên tắc và sáng tạo.Định hướng sự phát triển bằng các chiến lược. .Lê-nin. kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. trọng dụng nhân tài mà Hồ Chí Minh hằng quan tâm. kỷ luật. Về văn hóa xã hội. giữ vững kỷ cương.Kiên trì đường lối đổi mới. làm trong sạch bộ máy Nhà nước. Coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này. kế hoạch và cơ chế. xác định thẩm quyền. trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ. Đại hội X khẳng định: Đảng ta "Kiên định chủ nghĩa Mác . hoạt động có hiệu lực.Hỗ trợ phát triển. Đặc biệt. SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 20 . thường xuyên tự phê bình và phê bình. phát triển văn hóa.Lê-nin. giữ gìn và tăng cường xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. thường xuyên tự đổi mới. và tổ chức. chính sách trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị trường. tư tưởng.. luân chuyển. tư tưởng Hồ Chí Minh. Đại hội X làm rõ và vận dụng đúng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến. Tạo sự chuyển biến thực sự và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu đánh giá. đấu tranh kiên quyết với những phần tử cơ hội thực dụng. quy hoạch. đổi mới công tác xây dựng Đảng. *Nâng cao sức chiến đấu của đảng. hệ thống an sinh xã hội. . đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu. .

Đi lên CNXH là sự nghiệp cao cả là SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 21 . hiệu quả công tác kiểm tra. phòng ngừa và khắc phục kịp thời mọi sai phạm. .Đổi mới phương thức lãnh đạo. vật lực vào sự nghiệp CNH. phát huy hiệu lực.Tức là thực hiện đầy đủ các quyền của con người. chính sách của Đảng và Nhà nước đều có sự tham gia xây dựng của nhân dân. đưa chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh lên một tầm cao. bảo đảm các chủ trương. quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc tất cả con người. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. tập hợp đến mức rông rãi nhất mọi nhân tài. kiểm tra. .Tăng cường gắn bó mật thiết với nhân dân. đảng viên và công chức luôn thực sự là công bộc của nhân dân như Hồ Chí Minh đã dạy. của quốc gia. *Kiên định con đường đi lên CNXH Đối với Viêt Nam HCM khẳng định trước sau như một chỉ có CNXH mới có đủ cơ sở và điều kiện để thực hiện công cuộc giải phóng con người một cách triệt để và thiết thực . lợi ích chính đáng của nhân dân. sáng tạo của Mặt trận. các đoàn thể nhân dân. đảng viên. một chiều sâu mới. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết. tăng cường và nâng cao chất lượng. nghèo nàn để không bị các thế lực thù địch lợi dụng gây mâu thuẫn. Cải thiện đời sống các dân tộc miền núi. nhất là phương thức lãnh đạo Nhà nước.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty . dân chủ và nhân đạo mà loài người vươn tới luôn đại diện cho những giá trị tiến bộ của nhân loại. HĐH đất nước gắn liền với xây dựng kinh tế tri thức. tính tích cực. chính sách đối với tri thức. Toàn thế giới đã bước vào thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. là hình thái kinh tế xã hội cao hơn chủ nghĩa tư bản. bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đù là giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa. giám sát . * Không ngừng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết trong Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. trong đó có quyền sống. dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. chính sách xã hội. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. tự do. chính sách đối với công đồng ngườiViệt ở nước ngoài. Cán bộ.. đảng viên ngày càng trong sạch. khuyết điểm. đẩy lùi tình trạng khó khăn. vững mạnh. Xây dựng các thiết chế mở rộng và phát huy dân chủ. phản ánh ý chí. dân tộc. năng lực và phẩm chất của cán bộ. chính sách tôn giáo. Trong khuôn khổ luật pháp. sớm hay muộn cũng phải thay bằng hình thái kinh tế. đâị diện cho lợi ích của người lao động. tiếp tục đổi mới chính sách giai cấp. Cũng chính vì vậy mà con đường đi lên CNXH và độc lập phải gắn liền với CNXH trở thành nội dung cốt lõi trong tư tưởng HCM và là mục tiêu chiến lược trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng cọng sản Viêt Nam suốt hai phần ba thế kỷ và mãi mãi về sau. Thực tiễn đã khẳng định rằng CNTB là chế độ xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử. hiệu quả quản lý của Nhà nước. khắc phục. giám sát kết quả công tác.Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người nên chủ nghĩa xã hội khoa học.Để làm trong sạch Đảng và bộ máy công quyền.chức năng và phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ. hoàn thiện chính sách dân tộc. góp phần xây dựng tổ chức đảng. chủ động. quyết định của Đảng để phát huy ưu điểm. lạc hậu.

tài nguyên. Chống lại sự phụ thuộc nước ngoài. giữa dân tộc và quốc tế. đất đai. vai trò độc quyền lãnh đạo của Đảng.tự do.2. vốn liếng… nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là nguồn lực con người. Chủ trương đại đoàn kết dân tộc. giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em và trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. ấm no. tự do cho dân tộc.3 chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. mới thực hiện được mục tiêu làm cho mọi người dân được ấm no. Hồ Chí Minh rất coi trọng vấn đề dân tộc.2. đưa đến thắng lợi vĩ đại sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. vì sự phát triển tự do và toàn diện của con người . nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Phát huy tối đa nguồn nội lực. diễn biến hòa bình. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhằm tạo ra những nguồn lực mới. Giáo dục hệ tư tưởng Hồ Chí Minh sâu trong lòng dân tộc. hạnh phúc.4. khơi dậy và phát huy được tiềm năng cách mang của toàn dân tộc.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty giải phóng con người. Nhờ vận dụng sáng tạo và kết hợp nhuần nhuyễn mối quan hệ giữa dân tộc vấn đề giai cấp. của giai cấp công nhân trong quá trình cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng dân tộc trong thời đại mới Chúng ta cần phải nghiên cứu. vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữu dân tộc và giai cấp. I. giải phóng con người. đưa sự nghiệp đổi mới tiến lên bước thắng lợi mới. nâng tầm ảnh hưởng Việt Nam trên trường quốc tế.Sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc lại phù hợp với xu thế của thời đại. giải phóng giai cấp. trí tuệ.4.2 Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên quan điểm giai cấp. nhân dân bình đẳng. truyền thống dân tộc.4. Mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Đi theo dòng chảy của thời đại cũng tức là đi theo quy luật phát triển tự nhiên của lịch sử Chỉ có đi lên CNXH mới giữ vững được độc lập. I. I. tầng lớp trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. bao gồm con người. tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.2. giáo dục truyền thống dân tộc.2.1 Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc.4. nhưng người luôn đứng vững trên lập trường giai cấp để nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc đó là: Luôn luôn khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân. hạnh phúc SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 22 . Điều đó thể hiện qua sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tât yếu của lịch sử I.

Thái Lan. đến các nông thôn hẻo lánh ở New York. ngày 5/6/1911. trong giới thợ thuyền. Mỹ La tinh. Song..VAI TRÒ CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: ''Dân tộc ta. nhưng trên thế giới chưa có cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa nào giành được thắng lợi. Người nghiên cứu những cuộc cách mạng đã giành thắng lợi tại những nước tư bản phát triển nhất. lúc đó Người chưa thể có điều kiện đầy đủ để bắt gặp Chủ nghĩa Mác-Lê Nin. mở đầu một thời đại mới trong lịch sử xã hội loài người. tìm hiểu kinh nghiệm của cách mạng tháng Mười. Lương Văn Can. Những nơi mà Nguyễn Tất Thành (Nguyễn ái Quốc) đặt chân đến để tìm hiểu. ở châu Âu. non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch. đi tìm đường cứu nước. Đối với các dân tộc ở Á.. Trung Quốc. Nguyễn Thái Học. và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta. như Người đã nói: “Kách mệnh Mỹ cũng như kách mệnh Pháp nghĩa là kách mệnh tư bản. những người nông dân nghèo khổ. Người rất khâm phục tinh thần cách mạng ở những nước này. Đó là cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại thắng lợi. thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. tiếng là cộng hòa và dân chủ.Người đã vạch ra chân lý sáng ngời cho dân tộc Việt Nam Vào cuối thế kỷ XIX. Hồ Chí Minh là ''người thầy của nghệ thuật giành tự do độc lập''. đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử xã hội loài người. chủ nghĩa Mác ra đời đã trên 60 năm (1847-1911). kách mệnh không đến nơi.1. nhưng không thể đi theo con đường cách mạng của họ được. diễn ra một sự kiện rung chuyển toàn thế giới. Trong lúc khó khăn chưa có lối thoát. Bởi vì. Người có những điều kiện thuận lợi để tiếp thu đầy đủ chủ nghĩa Mác-Lê Nin. tham gia vận động và tổ chức các phong trào cách mạng. nhưng kết cục đều bị thất bại. ở đây. quan sát trực tiếp nước xã hội chủ nghĩa đầu SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 23 . Nguyễn Tất Thành đã len lỏi trong quần chúng cần lao. và trước năm 1919. Đó là cách mạng Mỹ năm 1776. nhân dân ta. Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Tất Thành đã rời bến Nhà Rồng quyết tâm ra đi tìm bằng được con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. kỳ thực thì nó tước đoạt công nông. Hồ Chí Minh là người đi tiên phong trong công cuộc giải phóng thuộc địa. Người rời nước Pháp sang Liên Xô trực tiếp tìm hiểu và hoạt động tại quê hương Lê Nin vĩ đại.. Tổ chức UNESCO của Liên hiệp quốc tôn vinh Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc. người anh hùng dân tộc vĩ đại. để tìm hiểu. Người trở lại Pháp tham gia phong trào công nhân Pháp. Năm 1917.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty II. nước ta bị thực dân Pháp thống trị. Đến giữa năm 1923. cách mạng tháng 7/1789 và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa chống chủ nghĩa thực dân. nhân dân ta và non sông đất nước ta". Nhà văn hoá lớn. II. Không cam chịu nô lệ.. Hoàng Hoa Thám. nhiều nhà yêu nước nổi tiếng như Phan Chu Trinh. Tháng 11 năm đó. Pari. Luân Đôn. ngoài thì nó áp bức thuộc địa”. Quốc tế Cộng sản chưa ra đời. nghiên cứu cũng chưa có Đảng Cộng sản. Phi.

Từ đây. Kách mệnh Nga đã đuổi được vua. nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc. Hồ Tùng Mậu. tư bản. kách mệnh nhất là chủ nghĩa Mác-Lê Nin”. Trước hết. góp phần định hướng con đường cứu nước. Sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam Sau gần 15 năm tìm đường cứu nước. II. Đến Quảng Châu. Lập trường dứt khoát đứng hẳn về Quốc tế Cộng sản cũng được Người ghi rõ: “Việt Nam muốn kách mệnh thành công thì phải gia nhập Đệ tam Quốc tế”. Như Người đã ghi lại trong cuốn sách Đường Kách mệnh: “Trong thế giới bây giờ chỉ có kách mệnh Nga là thành công và thành công đến rồi. rồi lại ra sức cho công nông các nước và các dân tộc bị áp bức. Người tiếp xúc với những thanh niên yêu nước hăng hái nhất trong nhóm Tâm Tâm Xã như Lê Hồng Sơn. Quảng Châu gần tổ quốc Việt Nam để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. đứng hẳn về Chủ nghĩa Mác-Lê Nin. Đó là con đường giải phóng dân tộc bị áp bức.2. nhận biết của Người về lý luận và thực tiễn nói chung và kinh nghiệm của cách mạng tháng Mười được sâu sắc hơn. Công lao vĩ đại của Bác Hồ không những chỉ rõ sự nghiệp giải phóng dân tộc đi liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. chủ nghĩa Cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức”.Người lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam II. đã giãi bầy đúng đắn vấn đề mà Người rất quan tâm. SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 24 . Người đã đi nối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở các nước như hai cánh của con chim”. Người chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin vào Việt Nam để lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường Bác đã chọn và chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội.2. đến năm 1924. Lập trường của Người đứng hẳn về chủ nghĩa Mác-Lê Nin được ghi rõ: “Bây giờ học thuyết nhiều. Với lập trường yêu nước đúng đắn. Người đã vạch ra chân lý sáng ngời cho dân tộc Việt Nam: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Nhờ đó. Nguyễn ái Quốc đứng hẳn về con đường cách mạng tháng Mười. chủ nghĩa nhiều. Người còn chỉ rõ: “Chỉ có chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty tiên trên thế giới ra đời và tham gia hoạt động của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ ba). tự do bình đẳng thật sự. các thuộc địa làm kách mệnh để lật đổ tất cả đế quốc và tư bản chủ nghĩa trên thế giới”. đứng hẳn về Quốc tế Cộng sản. Người rời đất nước Nga Xô viết trở về phương Đông. mà Người còn biết gắn phong trào cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam. nhưng chủ nghĩa chân chính nhất.1. địa chủ.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VIII.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty Lê Hồng Phong. Nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng là Người luôn dành cho yếu tố dân tộc một vị trí đặc biệt.đưa cách mạng tháng Tám đến thành công.Lênin ''làm cốt''. giải phóng dân tộc. tồn vong của quốc gia.Lê nin phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Người lập ra tổ chức Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Đến tháng 5/1925. mà quyền lợi của bộ phận. để chỉ đạo hướng dẫn hội viên thanh niên đi vào quần chúng để tuyên truyền giác ngộ truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nin. giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh luôn là sự vận dụng.. phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác .lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á Hồ Chí Minh khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. tổ chức quần chúng đưa họ ra đấu tranh. Theo đó. Người mở lớp học để đào tạo cán bộ về công tác tổ chức và tuyên truyền. của dân tộc. phải đặt quyền lợi của toàn dân tộc lên trên hết. của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử. nhất là ở những thời điểm có ý nghĩa quyết định như khi chuẩn bị Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám 1945 hay những năm tháng cam go của kháng chiến chống Mỹ sau này. ''chỉ có chủ nghĩa xã hội. giai cấp đến vạn năm cúng không đòi lại được''.2. quyền lợi của bộ phận. xác định đường lối đến việc đặt tên Đảng. trước hết. Người xúc tiến kế hoạch xây dựng một tổ chức cách mạng. Hồ Chí Minh đã khẳng định cách mạng trước hết cần có đảng cách mạng. phải gắn bó máu thịt với nhân dân. Suốt từ năm 1924 đến đầu năm 1930. Nguyễn ái Quốc đem hết sức mình đào tạo ra lực lượng cách mạng nòng cốt đầu tiên cho phong trào cách mạng Việt Nam. năm 1945 dưới sự chủ trì của Hồ Chí Minh đã xác định: ''Trong lúc này. Thông qua họ. trong đó giai cấp công nhân đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác.2. Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930 do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện.Người đã giải quyết đúng đắn con đường cứu nước. không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc.. ngay từ những năm 20 của thế kỷ trước. Từ những năm 20 của SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 25 . chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ để giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng. Điều đó được thể hiện từ việc xác định các yếu tố cấu thành Đảng. Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh quyền lợi dân tộc. một tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam. xây dựng tổ chức tiền thân của Đảng. chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu. Phong trào đấu tranh của quần chúng chống áp bức thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp ngày càng lên cao. Đường lối cứu nước. trong tiến trình cách mạng. đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. II.

nghĩa là xung quanh vấn đề độc lập dân tộc. Đây là điểm tựa vững chắc để làm lên những chiến.3. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là gương sáng về thực hành đạo đức cách mạng. Đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng. coi đó là nền tảng của mỗi đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình. cách mạng thuộc địa có thể thành công trước cách mạng chính quốc.Hồ Chí Minh lãnh đạo Cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược. đấu tranh để thực hiện thống nhất đất nước bằng Tổng tuyển cử tự do. thống nhất Tổ Quốc (1954-1969) Trở lại Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn cách mạng mới. ra sức làm việc cho Đảng.Lênin. Về phần mình. chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng. tranh thủ sự đồng tình ủng hộ. lý do lịch sử cho phép chủ nghĩa cộng sản thâm nhập vào châu Á dễ dàng hơn là châu Âu. nhân dân Mỹ. tiên đoán và chớp thời cơ cho công cuộc giải phóng. của nhân dân lao động lên trên lợi ích của cá nhân. Hồ Chí Minh đã sớm vượt trước các bậc tiền bối và những người cùng thời trong việc tập hợp lực lượng. củng cố miền Bắc về mọi mặt. vì Đảng vì dân mà đấu tranh. giải phóng miền Nam. lời nói đi đôi với việc làm. một trong những học trò xuất sắc nhất của Hồ Chí Minh cho rằng những người nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh rất hào hứng và thú vị. quyết tâm suốt đời phấn đấu cho Đảng. Nǎm 1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Đạo đức cách mạng". II. cho cách mạng. tìm thấy biết bao luận điểm độc đáo của Nguyễn Ái Quốc về sự nghiệp cách mạng ở các nước thuộc địa.công - những"đại thành công" của người Anh hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh. Người nhắc nhở đảng viên phải phấn đấu. Trong tiến trình lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam. củng cố hoà bình. kể cả nhân dân Pháp. giúp đỡ của nhân dân thế giới. người ta không thể không ngạc nhiên cao độ lúc Hồ Chí Minh khẳng định rằng cách mạng thuộc địa có thể diễn ra và thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc". Đồng chí Phạm Văn Đồng. Hồ Chí Minh khẳng định chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước. Những kỷ vật của Người để lại được giới thiệu trong SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 26 . gương mẫu trong mọi việc. hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty thế kỷ XX.2. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam là thi hành đúng Hiệp nghị Giơ ne vơ nǎm 1954 về Đông Dương. ra sức học tập chủ nghĩa Mác . Hồ Chí Minh đã đoàn kết tất cả các lực lượng trong nước. trong đó Người nêu lên tư cách của một người đảng viên là: Phải trung thành tuyệt đối với Đảng. giữ vững kỷ luật của Đảng đặt lợi ích của Đảng. mở rộng và củng cố Mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước. Đồng chí Phạm Văn Đồng viết: ''Ở đây. luôn luôn dùng phê bình và tự phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và đồng chí mình tiến bộ. Người tìm ra những.

Đại hội đã bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam. giữ gìn và phát triển nền vǎn hoá dân tộc. Người luôn dành tình cảm sâu đậm với miền Nam. giữa giáo dục với lao động. phải đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt: Dạy thật tốt và học thật tốt ". Người đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và chỉ rõ: "Trong công tác giáo dục phải luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực hành. đức khiêm tốn của một con người mà còn nói lên nhân cách của một vị lãnh tụ của nhân dân. thống nhất Tổ quốc. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III miền Bắc bước vào thực hiện kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất. quyết tâm giải phóng miền Nam.) không chỉ nói về cuộc sống giản dị. Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên toàn Đảng toàn dân vừa xây dựng. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta. đôi dép cao su v. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam. phát triển kinh tế.. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Một ngày Tổ quốc chưa thống nhất. Cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Người nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng con người mới. Trong Thư gửi đồng bào cả nước ngày 6 tháng 7 nǎm 1956. Đại đoàn hết là một lực lượng tất thắng". Người cổ vũ nhân dân miền Nam ruột thịt đang chiến dấu anh dũng để giải phóng miền Nam.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty bảo tàng (như bộ quần áo gụ. Những vật lưu niệm từ miền Nam gửi tới Người được trưng bày đã nói lên tình cảm tha thiết của nhân dân miền Nam đối với Người. tháng 9 nǎm 1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà". vừa chǎm lo đến đời sống hàng ngày của nhân dân. miền Nam chưa được giải phóng là một ngày tôi ǎn không ngon. thống nhất Tổ quốc. vǎn hoá với đạo đức cách mạng. SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 27 . ngủ không yên". về Thủ đô Hà Nội. quan tâm theo dõi và cổ vũ từng bước tiến của cách mạng miền Nam.. Đồng bào miền Nam luôn hướng về Bác Hồ. thống nhất Tổ quốc.v. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao nhiệm vụ miền Bắc phải là nền tảng. là niềm tin đối với đồng bào miền Nam.

vui mừng" Tháng 8 nǎm 1964 đế quốc Mỹ gây ra sự kiện "Vịnh Bắc Bộ". Quốc hội cho phép đồng bào miền Nam trao cho tôi Huân chương cao quý đó. và từ tháng 2 nǎm 1965 đã mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc và ồ ạt đưa quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam Việt Nam. Trong những nǎm kháng chiến cứu nước gian khổ. độc lập riêng của mình mà còn vì tự do. Trước tình hình đó Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn thể nhân dân Việt Nam: "Lúc này chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước". độc lập chung của các dân tộc và hoà bình thế giới". Tháng 11 nǎm 1964. cán bộ và chiến sĩ thân yêu. tự do! Đến ngày thắng lợi nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty Nǎm 1962. Người thông cảm sâu sắc với nỗi đau của những gia đình. độc lập dân tộc. Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Về quan hệ với nước Mỹ. Tháng 7 nǎm 1966 Mỹ đã dùng máy bay ném bom Thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Người mong muốn miền Nam sớm được giải phóng để vào thǎm đồng bào. Tổ quốc thống nhất. Người đề nghị: "Chờ đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn phân biệt sự khác nhau giữa những người Mỹ xâm lược và nhân dân Mỹ. khi tiếp Đoàn đại biểu nhân dân miền Nam ra thǎm miền Bắc. Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 64 đoàn đại biểu của 52 nước và tổ chức quốc tế là sự cổ vũ to lớn đối với cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam. coi họ là SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 28 . Hà Nội. Chủ tịch Hổ Chí Minh nói: "Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn luôn ở trong trái tim tôi". Chủ tịch Hồ Chí Minh động viên nhân dân Việt Nam vượt qua hy sinh gian khổ và kêu gọi: "Chiến tranh có thể kéo dài 5 nǎm. 20 nǎm. Người nói với nhân dân Việt Nam: "Nhân dân ta chiến đấu hy sinh chẳng những vì tự do. dân chủ và tiến bộ xã hội. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nhiều thư gửi nhân dân Mỹ. Như vậy thì toàn dân ta sẽ sung sướng. những người phụ nữ Mỹ có người thân tham gia cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. hoặc lâu hơn nữa. Nǎm 1963 khi Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đề nghị tặng Huân chương Sao vàng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. 10 nǎm. to đẹp hơn!". Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng tình đoàn kết giúp đỡ của nhân dân thế giới đối với nhân dânViệt Nam và luôn gắn cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hoà bình.

KẾT LUẬN Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.. Trong Di chúc Người viết: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền.. Nhân dân Việt Nam kính trọng các bạn là nước đầu tiên phất cờ chống chủ nghĩa thực dân và chúng tôi mong muốn có quan hệ hữu nghị với các bạn".. Vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 nǎm 1969. trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngừng đập. thật sự cần kiệm liêm chính. Trong những nǎm còn lại. *Đề cao tinh thân tự lực tự cường dựa vào sức mạnh dân tộc giành thắng lợi.. thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa. *Quan niệm về tính chủ động và khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Bác Hồ lại sửa chữa và viết thêm vào vǎn kiện "tuyệt đối bí mật" này.". nhằm không ngừng nâng cao đời sốngcủa nhân dân. phải xứng đáng là người lãnh đạo. khi tròn 75 tuổi. Đảng cần có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế. chuẩn bị cho cuộc "ra đi" của mình. Trong bức thư gửi nhân dân Mỹ tháng 1 nǎm 1962. Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc để lại cho toàn Đảng.. để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. *Tìm đúng con đường giải phóng dân tộc thuộc địa. SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 29 . là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. những thành tựu lớn lao và quan trọng của sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã chứng minh tính khoa học đúng đắn. cứ đến tháng 5.TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty những người bạn thân thiết. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. chí công vô tư. giải phóng con người Sáng tạo lý luận của Hồ Chí Minh về vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc *Nhận diện chính xác. cách mạng. trời tuôn mưa. Nhà thơ Tố Hữu đã viết về những ngày tang lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa Đời tuôn nước mắt. vǎn hoá.. Người viết: "Nhân dân Mỹ và nhân dân Việt Nam không thù oán gì nhau. " C. sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Từ nǎm 1965. giải phóng giai cấp.. phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. toàn dân ta.

. tự chủ và sáng tạo ………………………………………………………………………………………………………………………… PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo: GIÁO TRÌNH TU TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (nhà xuất bản Chính trị Quốc gia) TÀI LIỆU HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH(nhà xuất bản Chính trị Quốc gia) BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (http://cpv........ SVTH : Nguyễn Việt Hưng ( MSSV: 0851031816) Page 30 .nhà lãnh dạo thiên tài.. người thầy của cách mạng Việt Nam......vn) Và một số tài liệu trên mạng khác..... Người đã nêu một tấm gương sáng trong việc tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác...org.Lênin trên tinh thần độc lập..TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GVHD : Ngô Quang Ty Hồ Chí Minh là nhà lý luận.....