You are on page 1of 9

§oµn TNCS Hå ChÝ Minh tp.

hµ néi
BCH quËn Hµ §«ng
*** Hµ §«ng, ngµy 14 th¸ng 9 n¨m
Sè: 27 - BC/Q§ 2010

B¸o c¸o
C«ng t¸c ®oµn vµ phong trµo ttn 9 th¸ng ®Çu n¨m
nhiÖm vô träng t©m 3 th¸ng cuèi n¨m 2010
-------------------

9 th¸ng ®Çu n¨m 2010 diÔn ra nhiÒu sù kiÖn träng ®¹i: chµo
mõng kû niÖm 80 n¨m ngµy thµnh lËp §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2010 ); kû niÖm 79 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn
TNCS Hå ChÝ Minh; kû niÖm 69 n¨m ngµy thµnh lËp §éi TNTP Hå
ChÝ Minh; kû niÖm 120 n¨m ngµy sinh Chñ TÞch Hå ChÝ Minh;
thùc hiÖn híng dÉn sè 38-HD/TNHN vÒ viÖc híng dÉn Héi nghÞ s¬
kÕt gi÷a nhiÖm kú c¸c cÊp; thùc hiÖn híng dÉn sè 23-HD/H§§TW
ngµy 03/3/2010 vÒ viÖc tæ chøc §¹i héi Ch¸u ngoan B¸c Hå c¸c
cÊp vµ híng tíi §¹i lÔ kû niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long- Hµ Néi; 63
n¨m ngµy TBLS; 65 n¨m C¸ch m¹ng th¸ng T¸m, Quèc kh¸nh 02/9,
… Díi sù chØ ®¹o cña BTV Thµnh ®oµn Hµ Néi, BTV QuËn uû Hµ
§«ng vµ sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ
QuËn nªn c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo Thanh thiÕu nhi QuËn Hµ
§«ng 9 th¸ng ®Çu n¨m 2010 ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ nh sau:

PhÇn thø nhÊt
Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc
I. C«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¸o dôc chÝnh trÞ t tëng:
Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2010 c¸c c¬ së §oµn ®· ®Èy m¹nh tæ
chøc, tuyªn truyÒn tíi §VTN vÒ chñ nghÜa M¸c- Lªnin, t tëng Hå ChÝ
Minh, truyÒn thèng c¸ch m¹ng 80 n¨m cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam,
79 n¨m cèng hiÕn vµ trëng thµnh cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh,
truyÒn thèng c¸ch m¹ng cña quª h¬ng ®Êt níc, gi¸o dôc ®¹o ®øc lèi
sèng, c¸c ho¹t ®éng VHVN- TDTT chµo mõng §¹i lÔ 1000 n¨m Th¨ng
Long- Hµ Néi; TriÓn khai cã hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh hµnh ®éng
“Tuæi trÎ Thñ ®« häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ
Minh” vµ NghÞ quyÕt sè 25 -NQ/TW cña BCH TW §¶ng kho¸ X vÒ
"T¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn thêi kú
®Èy m¹nh CNH - H§H” díi c¸c h×nh thøc cô thÓ nh: Tæ chøc “LÔ kû
niÖm 79 n¨m ngµy thµnh lËp §oµn TNCS Hå ChÝ Minh”, Héi thi
“Tuyªn truyÒn ca khóc c¸ch m¹ng”, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao lu
VHVN – TDTT gi÷a c¸c c¬ së §oµn, c¸c côm thi ®ua; To¹ ®µm “§¶ng
víi thanh niªn, thanh niªn híng tíi §¶ng”, “T×m hiÓu kiÕn thøc vÒ

1

. 100% c¸c c¬ së §oµn tham gia ký cam kÕt chÊp hµnh nghiªm chØnh NQ .U ngµy 12/01/2009 cña BCH QuËn uû Hµ §«ng vÒ “TiÕp tôc thùc hiÖn viÖc cíi. ®ua xe . Tiªu biÓu lµ c¸c ®¬n vÞ: §oµn TN C«ng ty T vÊn §Çu t Má vµ C«ng nghiÖp. TNTN cña QuËn vµ c¸c c¬ së §oµn khèi phêng. chuyªn ®Ò. C¸c c¬ së §oµn trong toµn QuËn thêng xuyªn triÓn khai vµ qu¸n triÖt tíi §VTN c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña §¶ng. bu«n b¸n phô n÷ vµ trÎ em tr¸i phÐp. c¾m tr¹i. C¸c c¬ së §oµn ®· ph¸t ®éng phong trµo TNTN thi ®ua t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lËp nhiÒu thµnh tÝch trong häc tËp. vËn ®éng §VTN kh«ng bu«n b¸n. tæ chøc ®îc 298 buæi to¹ ®µm nãi chuyÖn truyÒn thèng. Duy tr× cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña §éi TNXK. ®¬n vÞ. d· ngo¹i. viÖc tang theo nÕp sèng v¨n ho¸” ®· ®îc §VTN trong c¸c c¬ së ®oµn hëng øng thùc hiÖn. g¬ng ngêi tèt viÖc tèt… Tæ chøc 17 buæi qu¸n triÖt luËt nghÜa vô Qu©n sù... KÕt qu¶ trong dÞp TÕt nguyªn ®¸n Canh DÇn kh«ng cã trêng hîp §VTN g©y rèi trËt tù ATGT.x· héi vµ b¶o vÖ Tæ quèc”. s¶n xuÊt. c¸c ho¹t ®éng vÒ nguån.. lu hµnh vµ ®èt ph¸o næ. luËt phßng chèng ma tuý. Nhµ níc. ph¸t huy s¸ng kiÕn kinh nghiÖm. Hëng øng phong trµo “T«i yªu Hµ Néi”.. khÈu hiÖu. §VTN khèi phêng lµ lùc lîng nßng cèt tham gia cïng ®Þa ph¬ng tæ chøc LÔ héi nh»m duy tr× vµ ph¸t huy truyÒn thèng v¨n ho¸ cña ®Þa ph¬ng. ph¸t thanh ®îc trªn 400 buæi tuyªn truyÒn ho¹t ®éng. Phong trµo “5 xung kÝch ph¸t triÓn kinh tÕ . héi viªn chÊp hµnh tèt viÖc bµn giao gi¶i phãng mÆt b»ng thùc hiÖn c¸c dù ¸n t¹i ®Þa ph¬ng. ®æ r¸c ra ®êng. tµng tr÷. 100% c¸c c¬ së §oµn lµ h¹t nh©n tÝch cùc trong phong trµo “Tuæi trÎ ®oµn kÕt x©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸”. C«ng ty M«i trêng §« thÞ Hµ §«ng . 100% c¸c 2 . nãi chuyÖn truyÒn thèng. x©y dùng “Chi ®oµn v¨n ho¸”. tiÕt kiÖm. kinh doanh dÞch vô vµ qu¶n lý ®Ó chµo mõng c¸c ngµy lÔ lín trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2010. tuyªn truyÒn ®Õn gia ®×nh ®oµn viªn. II.375 lît §VTN tham gia.. Thùc hiÖn hai phong trµo lín cña §oµn 1. ®èt ph¸o næ. uèng rîu say. KÕt qu¶: tæ chøc ®îc 107 buæi häc tËp nghÞ quyÕt cña §¶ng.CTr/Th. §oµn thanh niªn khèi c¬ quan tæ chøc tèt ho¹t ®éng gi÷ g×n ANTT trùc c¬ quan. Trong dÞp TÕt Nguyªn §¸n cæ truyÒn cña d©n téc. HÇu hÕt c¸c ®¸m cíi cña §VTN thùc hiÖn viÖc b¸o hû.32/CP. kh«ng hót thuèc l¸. nghiªn cøu khoa häc. luËt phßng chèng b¹o lùc gia ®×nh. phè vµ n¬i c«ng céng”. triÓn khai cô thÓ ho¸ ch¬ng tr×nh 06 . c¶i tiÕn kü thuËt vµ øng dông tiÕn bé KHKT.. treo b¨ng z«n. khèi trêng. cuéc vËn ®éng “Toµn d©n kh«ng vøt.§oµn. tin häc trong lao ®éng. kh«ng ¨n uèng linh ®×nh kÐo dµi ngµy. §¶ng”. m¹i d©m. §oµn víi 8.

huy ®éng 400 §VTN tham ra lÔ ra qu©n dän vÖ sinh m«i trêng trªn ®Þa bµn phêng V¹n Phóc. t×nh nguyÖn lµm vÖ sinh m«i trêng vµo s¸ng thø 7. trång c©y vµ tÆng quµ t¹i phêng Phóc La. V¨n Qu¸n. tham gia hiÕn m¸u t×nh nguyÖn (kÕt qu¶ thu ®îc 142 ®¬n vÞ m¸u). híng dÉn giao th«ng t¹i c¸c ®o¹n ®êng tríc cæng trêng giê tan häc. têng. tham gia dän vÖ sinh m«i trêng. bãc. nh¾c nhë c¸c hé d©n tham gia gi÷ g×n trËt tù ATGT nhÊt lµ trªn c¸c tuyÕn quèc lé chÝnh. xo¸ ®îc trªn 5.®Ñp”. Hëng øng ch¬ng tr×nh “Hµ Néi - ngµy chñ nhËt kh«ng tói nylon” quËn ®oµn huy ®éng 55 §VTN tham gia tuyªn truyÒn. giíi thiÖu vµ ®a ®îc 515 thÝ 3 . D¬ng Néi … §VTN khèi phêng tæ chøc 389 buæi lao ®éng. cét ®iÖn. c¸c siªu thÞ trªn ®Þa bµn h¹n chÕ. KÕt qu¶ bãc. xo¸ qu¶ng c¸o. Phèi hîp víi phßng Tµi nguyªn vµ m«i trêng QuËn tæ chøc LÔ MÝt tinh hëng øng ngµy M«i trêng thÕ giíi. c¸c ®o¹n ®êng thanh niªn tù qu¶n. tæ chøc 215 buæi ho¹t ®éng t×nh nguyÖn tham gia gi¶i to¶. ph©n luång giao th«ng. phèi hîp víi c¸c ®oµn thÓ ®Þa ph¬ng tuyªn truyÒn phßng chèng dÞch bÖnh. c¸c chèt ®Ìn xanh ®Ìn ®á. c¸c c¬ së ®oµn ®· ®ång lo¹t ra qu©n dän vÖ sinh m«i trêng quanh khu vùc c¬ quan. thµnh lËp 6 ®iÓm b¶o vÖ an toµn quanh khu vùc c¸c tr- êng THPT.000 §VTN ë c¸c c¬ së ®oµn tham gia mÝt tinh hëng øng “Th¸ng thanh niªn ”. 8 ®iÓm tiÕp søc mïa thi híng dÉn thÝ sinh thuª nhµ trä miÔn phÝ gi¸ rÎ. rao vÆt tr¸i phÐp t¹i c¸c ®iÓm c«ng céng. Hëng øng ngµy m«i trêng thÕ giíi 5/6. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch Thanh niªn t×nh nguyÖn hÌ 2010. TNXK c¸c phêng phèi hîp víi lùc lîng an ninh. ®Þa ®iÓm thi. doanh nghiÖp. BTV quËn ®oµn Hµ §«ng ®· chØ ®¹o c¸c c¬ së ®oµn tæ chøc ra qu©n dän vÖ sinh m«i trêng ®ång lo¹t trªn ®Þa bµn toµn quËn. rao vÆt tr¸i phÐp trªn ®Þa bµn QuËn víi sù tham gia cña trªn 800 §VTN. BCH §oµn c¸c phêng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng th¸ng thanh niªn t×nh nguyÖn.000 qu¶ng c¸o. xo¸ c¸c biÓn qu¶ng c¸o kh«ng ®óng n¬i quy ®Þnh. d©n phßng tæ chøc c¸c ®ît ra qu©n ®i tuyªn truyÒn. TNTN. bãc. chñ nhËt hµng tuÇn t¹i c¸c khu d©n c.s¹ch.c¬ së §oµn ®ång lo¹t tæ chøc c¸c ®ît ra qu©n tæng vÖ sinh m«i tr- êng. BTV QuËn ®oµn Hµ §«ng tæ chøc LÔ ra qu©n hëng øng Th¸ng thanh niªn ViÖt Nam n¨m 2010 víi chñ ®Ò “Tuæi trÎ hµnh ®éng v× Thñ ®« xanh. vËn ®éng nh©n d©n xung quanh khu vùc chî Hµ §«ng. KÕt qu¶. BTV QuËn ®oµn chØ ®¹o CLB TNTN QuËn. tham gia dän vÖ sinh ®êng lµng ngâ xãm. ®· vËn ®éng gÇn 2. tiÕn tíi kh«ng sö dông tói nylon trong sinh ho¹t hµng ngµy vµ ph¸t 300 tói giÊy th©n thiÖn. trong 02 ®ît thi §¹i häc víi sù tham gia cña 320 ®/c TNTN ®· rµ so¸t ®îc trªn 855 phßng trä gi¸ rÎ.

sinh ®Õn tËn ®Þa ®iÓm cho thuª nhµ trä.phôc vô tèt”. Tham mu cho H§NV Qu©n sù vµ UBND QuËn tæ chøc thµnh c«ng “Lễ báo công dâng Bác” tại Bảo tàng đường Hồ Chí Minh. BCH §oµn c¸c c¬ së tiÕp tôc duy tr× cñng cè c¸c ®éi TNXK. c¸c ®éi PCCC khèi phêng phèi hîp víi lùc lîng an ninh gi÷ g×n trËt tù an toµn trong dÞp TÕt nguyªn ®¸n. QuËn ®oµn phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ ®ãng trªn ®Þa bµn QuËn tæ chøc tÆng 272 xuÊt quµ trÞ gi¸ trªn 58 triÖu ®ång cho c¸c em lµ con th¬ng. ®¬n vÞ v¨n ho¸. 100 % c¸c c¬ së §oµn vµ Chi ®oµn trùc thuéc tæ chøc tèt Ngµy héi Tæng kÕt hÌ cho c¸c em TNN§. TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ phong trµo “3 tr¸ch nhiÖm” x©y dùng h×nh ¶nh ngêi c¸n bé. Tæ chøc 19 buæi dän vÖ sinh. trêng häc. tÆng quµ cho c¸c em TNN§ cã hoµn c¶nh khã kh¨n ë lµng Chµi .. Ho¹t ®éng “uèng níc nhí nguån” tuæi trÎ quËn Hµ §«ng ®· cã nhiÒu ho¹t ®éng thiÕt thùc nh: x©y dùng 02 nhµ t×nh nghÜa tÆng hé gia ®×nh bµ V¨n ThÞ Th× ë phêng Yªn NghÜa vµ bµ TrÞnh ThÞ Thoa phêng Quang Trung víi sè tiÒn lµ 100 triÖu ®ång vµ ®ãng gãp 120 ngµy c«ng lao ®éng cña §VTN. bÖnh binh. §oµn thanh niªn khèi c¬ quan tæ chøc ho¹t ®éng gi÷ g×n an ninh trËt tù trùc c¬ quan. Tiªu biÓu: Côm sè 02 víi §oµn trêng Cao ®¼ng Kinh tÕ Kü thuËt Th¬ng m¹i. lÔ giao nhËn qu©n t¹i Trung t©m V¨n ho¸ Th«ng tin Thµnh phè.. häc tËp vµ øng dông c«ng nghÖ 4 . th¨m viÕng nghÜa trang liÖt sü vµ “Th¾p nÕn tri ©n” t¹i nghÜa trang liÖt sü nh©n ngµy 27/7 .§ång Mai…. tặng 40 xuất quà cho 40 đồng chí quân nhân phục viên xuất ngũ và 130 xuất quà cho 130 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ của 17 phường trên địa bàn Quận với tổng trị giá gần 15 triệu đồng. kh«ng cã hiÖn tîng ïn t¾c giao th«ng xung quanh c¸c ®Þa ®iÓm tæ chøc thi. §oµn TN Côc c¶nh s¸t biÓn tæ chøc kh¸m bÖnh ph¸t thuèc. §oµn phêng NguyÔn Tr·i phèi hîp víi §oµn phêng §ång Mai. c¬ quan tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao lu kÕt nghÜa víi tuæi trÎ lùc lîng vò trang nh©n d©n. 100% c¸c c¬ së §oµn phêng. c«ng chøc trÎ “Tham mu giái . BTV QuËn ®oµn Hµ §«ng phèi hîp víi Ban chØ huy Qu©n sù. ®¬n vÞ. vËn ®éng ®îc 92 % thanh niªn ®ñ ®iÒu kiÖn søc khoÎ viÕt ®¬n t×nh nguyÖn lªn ®êng BVTQ n¨m 2010. c¸c ®¬n vÞ trong côm thi ®ua. BTV QuËn ®oµn Hµ §«ng ®· tæ chøc 4 héi nghÞ chuyªn ®Ò tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc vÒ nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c«ng chøc trÎ trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh. kh¸m bÖnh ph¸t thuèc cho 50 Cùu TNXP víi tæng trÞ gi¸ 10 triÖu ®ång vµ tÆng 5 quyÓn sæ tiÕt kiÖm.. TNTN. bÖnh binh cã hoµn c¶nh khã kh¨n häc giái vµ c¸n bé ®oµn lµ con th¬ng. x©y dùng c¬ quan. vËn ®éng §VTN ®¨ng ký tuæi 17 ®¹t 100%. các ban ngành đoàn thể Quận tæ chøc tuyªn truyÒn luËt NVQS. trÞ gi¸ 5 triÖu ®ång cho c¸c cùu TNXP cã hoµn c¶nh khã kh¨n trªn ®Þa bµn QuËn. luËt thanh niªn.

Hµnh tr×nh ríc ®uèc vÒ Th¨ng Long lÞch sö . §Ó n©ng cao søc khoÎ thÓ chÊt. Häc viÖn Y Dîc häc cæ truyÒn ViÖt Nam. BTV QuËn ®oµn ®· tÝch cùc chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn ch¨m lo gi¶i quyÕt viÖc lµm cho §VTN. thi gi¸o viªn giái.c¸n bé VHTT khèi phêng” lÇn thø IV/2010. vµ c¸c c¬ quan.. tæ chøc h¸i hoa d©n chñ. s¸ng t¹o trong x©y dùng c«ng së v¨n minh. THPT Lª Quý §«n. ®Þnh híng nghÒ cho 2. híng dÉn gióp ®ì nh©n d©n vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh theo “c¬ chÕ mét cöa”.th«ng tin vµo c«ng t¸c chuyªn m«n. ®êi sèng v¨n ho¸ tinh thÇn cho §VTN vµ ph¸t triÓn kü n¨ng x· héi. BTV QuËn ®oµn ®· tæ chøc 07 buæi t vÊn. T vÊn. viÕt ®Ò tµi s¸ng kiÕn kinh nghiÖm.. 5 . tiÕng h¸t thÇy vµ trß. tæ chøc thi häc sinh thanh lÞch. lËp nghiÖp”: §VTN khèi trêng ®· ph¸t ®éng nhiÒu ®ît thi ®ua d¹y tèt . doanh nghiÖp víi 14 ®éi vµ h¬n 600 §VTN tham gia. Gi¶i ViÖt d· . THCN d¹y nghÒ & THPT. ®· thu hót ®«ng ®¶o c¸c §VTN lµ gi¸o viªn vµ häc sinh tham gia. vÞ thÕ cña tæ chøc §oµn trong tuæi trÎ toµn QuËn.995 §VTN khèi phêng vµ trêng THPT. Phong trµo “4 ®ång hµnh víi thanh niªn lËp th©n. Trêng THCS TrÇn §¨ng Ninh... Xung kÝch. “mét cöa liªn th«ng”. tËp hîp §VTN vµ n©ng cao uy tÝn. tiÕp tôc coi ®©y lµ néi dung quan träng trong c«ng t¸c §oµn qua ®ã thu hót. Héi thi Tuyªn truyÒn giíi thiÖu s¸ch hÌ. Tæ chøc gÆp mÆt truyÒn thèng vµ ®i th¨m quan du lÞch ®èi víi c¸c ®ång chÝ Cùu c¸n bé §oµn qua c¸c thêi kú cña QuËn ®oµn Hµ §«ng. liªn hoan c¸c trß ch¬i vµ lµn ®iÖu d©n ca .. Héi thi t×m hiÓu Th¨ng Long - Hµ Néi ngh×n n¨m v¨n hiÕn cho 100 em TNN§ ®Õn tõ 17 phêng. QuËn ®oµn ®· phèi hîp víi Trung t©m VHTT QuËn tæ chøc Héi thi “Tuyªn truyÒn ca khóc c¸ch m¹ng” víi chñ ®Ò: B¸c Hå . Cao ®¼ng. 2. thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ.häc tèt víi nhiÒu h×nh thøc phong phó nh: ®¨ng ký tiÕt häc. giíi thiÖu viÖc lµm cho 258 §VTN. THPT Quang Trung. Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2010. tuÇn häc tèt. Tiªu biÓu lµ §oµn c¸c tr- êng: THPT Chuyªn NguyÔn HuÖ.Ngêi lµ niÒm tin s¸ng m·i ®èi víi c¸c trêng Häc viÖn.. phèi hîp víi trung t©m TDTT QuËn tæ chøc gi¶i CÇu l«ng “C¸n bé §oµn . THCS NguyÔn Tr·i. THCS Lª Lîi. Liªn hoan móa h¸t tËp thÓ vµ ca khóc m¨ng non hÌ 2010. “Cæng th«ng tin ®iÖn tö”®¹t kÕt qu¶ tèt.

trêng THPT Quang Trung. nghiÖp vô phô tr¸ch hÌ cho 235 §VTN ®¹i diÖn 125 ®iÓm sinh ho¹t hÌ trªn ®Þa bµn toµn QuËn vµ tËp huÊn kü n¨ng. tËp huÊn kü n¨ng. 2. III.755 b¹n ®îc båi dìng. riªng th¸ng thanh niªn 2010 ®· cã 1. Tæ chøc “Ngµy sinh ho¹t Chi ®oµn”.NQ/TW cña BCH TW §¶ng kho¸ X vÒ "T¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn thêi kú ®Èy m¹nh CNH . doanh nghiÖp. BTV QuËn ®oµn ®· chØ ®¹o tíi 100% c¸c c¬ së §oµn tæ chøc ®¨ng ký x©y dùng chi ®oµn v¨n ho¸.H§H”. §oµn tham gia x©y dùng §¶ng. Trong 9 th¸ng ®Çu n¨m 2010 ®· cã 13. Héi: TiÕp tôc ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 25 . Vµ ®· cã 100% c¸c c¬ së §oµn vµ Chi ®oµn trùc thuéc cã c¸c ®ång chÝ lµ BÝ th hoÆc Phã bÝ th ®îc tróng cö tham gia BCH §¶ng bé. Chi héi nh: trêng Häc viÖn Y dîc häc cæ truyÒn. Héi v÷ng m¹nh c¸c c¬ së ®oµn ®· tæ chøc nhiÒu ho¹t ®éng nh: Tæ chøc héi nghÞ to¹ ®µm “§¶ng víi thanh niªn. cã 21 ®ång chÝ ®oµn viªn theo häc líp båi dìng §¶ng viªn míi do QuËn uû tæ chøc. cã 13 ®ång chÝ ®oµn viªn u tó ®îc kÕt n¹p §¶ng vµ 21 ®ång chÝ ®îc chuyÓn §¶ng chÝnh thøc. C«ng t¸c x©y dùng cñng cè tæ chøc c¬ së §oµn: 1. Tæ chøc tËp huÊn kü n¨ng.254 b¹n ®îc båi dìng. Chi bé cña ®¬n vÞ. Héi nghÞ ®¹i biÓu gi÷a nhiÖm kú cña khèi phêng vµ cÊp QuËn (®¬n vÞ ®îc chän ®iÓm khèi QuËn cña Thµnh phè).NQ/TW cña BCH TW ®oµn kho¸ VII vÒ “Cñng cè n©ng cao chÊt lîng tæ chøc c¬ së §oµn trªn ®Þa bµn khu d©n c”. Chän cö 100 §VTN cña c¸c c¬ së ®oµn tham gia héi nghÞ tËp huÊn b¸o c¸o. héi tr¹i t¹i phêng Phó L¬ng.thanh niªn phÊn ®Êu trë thµnh §¶ng viªn” t¹i ph- êng Quang Trung.. “§¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå”. C«ng t¸c tæ chøc x©y dùng §oµn. trêng THPT Lª Quý §«n.. ChØ ®¹o thµnh c«ng §¹i héi hÕt nhiÖm kú ®èi víi khèi c¬ quan. 6 . nghiÖp vô c«ng t¸c Héi cho khèi phêng vµ khèi trêng. to¹ ®µm “thanh niªn víi v¨n ho¸ øng xö” t¹i phêng Yªn NghÜa. b¶o vÖ chÝnh quyÒn: BTV QuËn ®oµn ®· chñ ®éng phèi hîp víi Trung t©m båi dìng chÝnh trÞ QuËn më 02 líp båi dìng kÕt n¹p §¶ng vµ t×m hiÓu kiÕn thøc ANQP cho 156 ®oµn viªn u tó ë c¸c c¬ së §oµn. kÕt n¹p líp ®oµn viªn Lý Tù Träng. Ph¸t huy x©y dùng tæ chøc c¬ së §oµn.Hµ Néi. c¸c c¬ së §oµn vµ Chi ®oµn trùc thuéc tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng chµo mõng §¹i héi §¶ng c¸c cÊp tiÕn tíi §¹i héi §¶ng bé QuËn Hµ §«ng. kÕt n¹p §oµn. nghiÖp vô c«ng t¸c ®oµn cho 95 §VTN ®¹i diÖn c¸c c¬ së §oµn vµ Chi ®oµn trùc thuéc. Thêi gian võa qua.“Ngµy kÕt n¹p ®oµn viªn míi” ë c¸c Chi ®oµn. NghÞ quyÕt sè 07 . tuyªn truyÒn viªn vÒ c¸c ho¹t ®éng chµo mõng §¹i héi §¶ng c¸c cÊp vµ §¹i lÔ 1000 n¨m Th¨ng Long . cam kÕt kh«ng cã ®oµn viªn m¾c tÖ n¹n x· héi.

TDTT chung cña c¸c côm thi ®ua cßn h¹n chÕ. ChØ ®¹o c¸c Liªn ®éi tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t truyÒn thèng. Héi ®ång ®éi QuËn ®· chän cö c¸c ®ång chÝ tæng phô tr¸ch. Tæ chøc chän cö 48 ®/c phô tr¸ch §éi tham gia líp tËp huÊn kü n¨ng nghiÖp vô c«ng t¸c §éi vµ c¸c chuyªn ®Ò míi vÒ c«ng t¸c §éi t¹i trêng §éi Lª DuÈn. cßn mang tÝnh h×nh thøc. VHVN . ®¬n vÞ c tró.TiÕn bíc lªn §oµn”. “§¹i héi ch¸u ngoan B¸c Hå” cÊp c¬ së vµ tæ chøc thµnh c«ng §¹i héi “Ch¸u ngoan B¸c Hå . Nh÷ng tån t¹i vµ nguyªn nh©n 1. Phong trµo KÕ ho¹ch nhá ®- îc c¸c Liªn ®éi tÝch cùc tham gia.TDTT kÕt hîp víi LÔ kÕt n¹p ®éi viªn. QuËn ®oµn huy ®éng h¬n 500 lît §VTN tham gia tuyªn truyÒn. C«ng t¸c §éi vµ phong trµo thiÕu nhi: Nh©n dÞp tÕt Canh DÇn 2010.Khai m¹c hÌ 2010” vµ tÆng 90 xuÊt quµ trÞ gi¸ 13.Chñ nh©n Th¨ng Long” QuËn Hµ §«ng n¨m 2010.500 tÊn giÊy vôn.000 ®ång cho trÎ em nghÌo cã hoµn c¶nh khã kh¨n häc giái trªn ®Þa bµn QuËn.500. tæ chøc “ §ªm héi tuæi th¬ . KÕt qu¶ trong 6 th¸ng ®Çu n¨m héi thu ®îc gÇn 27.TDTT cho häc sinh nh©n dÞp kû niÖm c¸c ngµy lÔ lín víi nhiÒu h×nh thøc phong nh : tæ chøc ho¹t ®éng vÒ nguån.Phßng gi¸o dôc Hµ §«ng ®· tæ chøc héi nghÞ gÆp mÆt biÓu d¬ng.765 vá lon bia. tÆng 120 xuÊt quµ cho c¸c trÎ em nghÌo. häc giái víi tæng trÞ gi¸ lµ 36 triÖu ®ång. kÕt qu¶ ®¹t 01 gi¶i nhÊt. BTV quËn §oµn . s¸ch b¸o cò vµ 17. THPT tham gia Héi thi tin häc trÎ cÊp Thµnh phè. Nh÷ng thiÕu sãt. ChØ ®¹o 35 Liªn ®éi trªn toµn QuËn tæ chøc ngµy héi “ThiÕu nhi khoÎ .häc sinh tÝch cùc”. THCS trªn ®Þa bµn quËn. Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña BTV QuËn uû Hµ §«ng. viÕng l¨ng B¸c. 02 gi¶i nh×. Mçi liªn ®éi ®¨ng ký gi÷ g×n vµ ®¶m nhËn b¶o vÖ mét di tÝch v¨n ho¸. IV. Héi ®ång §éi QuËn phèi hîp víi phong gi¸o dôc & ®µo t¹o chØ ®¹o c¸c liªn ®éi trong toµn QuËn ®Èy m¹nh ch¬ng tr×nh x©y dùng m« h×nh “Trêng häc th©n thiÖn . vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn. V. tæ chøc héi thi “Bóp m¨ng xinh” cÊp c¬ së vµ tham dù cÊp Thµnh phè ®¹t gi¶i nh×. ngµy héi “ThiÕu nhi vui khoΔ. tham quan c¸c khu di tÝch lÞch sö. triÓn khai c¸c dù ¸n t¹i c¸c phêng trªn ®Þa bµn QuËn. C¸c ho¹t ®éng VHVN . Héi phong trµo triÓn khai cha cã chiÒu s©u. 7 . thi VHVN . 01 gi¶i ba khèi THPT vµ 01 gi¶i khuyÕn khÝch khèi tiÓu häc. cö 06 em häc sinh c¸c khèi tiÓu häc. Trong 9 th¸ng 2010. lÞch sö ë t¹i ®Þa ph¬ng. ban chØ huy c¸c liªn ®éi tham dù c¸c líp tËp huÊn n©ng cao nghiÖp vô t¹i trêng §éi Lª DuÈn. tån t¹i: . tµn tËt. tÆng quµ chóc TÕt c¸c ®/c gi¸o viªn TPT vµ phã TPT §éi c¸c trêng TiÓu häc.Mét sè c¬ së §oµn.

2. triÓn khai c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ®« thÞ trªn ®Þa bµn quËn. häc tËp c¸c ChØ thÞ.Hµ Néi. chèng dÞch bÖnh vµ phßng chèng lôt. tõ ®ã rót kinh nghiÖm trong §VTN vÒ hiÖu qu¶ ®ît häc tËp trong tæ chøc §oµn.Hµ Néi. TriÓn khai x©y dùng 01 nhµ t×nh nghÜa cho gia ®×nh chÝnh s¸ch cã hoµn c¶nh khã kh¨n. gi¸o dôc vÒ truyÒn thèng quª h¬ng ®Êt níc th«ng qua c¸c buæi sinh ho¹t §oµn. ®Æc biÖt lµ Ngµy thø 8 tiÕn tíi §¹i lÔ 1000 n¨m Th¨ng Long. 2. kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ nªn vai trß tham mu ®èi víi cÊp uû §¶ng cßn cha hiÖu qu¶. LuËt Thanh niªn. sinh ho¹t ngo¹i kho¸. 4. . Phã bÝ th c¸c c¬ së §oµn vµ Chi ®oµn trùc thuéc hÇu hÕt ®Òu míi. ch¬ng tr×nh 06 - CTr/Th. TiÕp tôc chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn tæ chøc tuyªn truyÒn. ViÖc kiÓm tra. TiÕp tôc tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn VHVN - TDTT.U ngµy 12/01/2009 cña BCH Thµnh uû Hµ §«ng (nay lµ QuËn uû Hµ §«ng) vÒ “TiÕp tôc thùc hiÖn viÖc cíi. 6 bµi häc lý luËn chÝnh trÞ cho §VTN. TÝch cùc tham gia dän VSMT phßng. Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i lµ do: . NghÞ quyÕt cña §¶ng. T¨ng cêng n¾m t×nh h×nh. . ®«n ®èc thùc hiÖn nhiÖm vô cña mét sè ®¬n vÞ cã lóc cha ®îc thêng xuyªn. phÇn thø hai träng t©m c«ng t¸c cuèi n¨m 2010 1.H§H”. 3. b·o trªn ®Þa bµn. 8 . ChÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ níc. c¸c ngµy kû niÖm lín vµ §¹i lÔ 1000 n¨m Th¨ng Long . chñ ®éng trong viÖc phèi hîp.C¸c ®ång chÝ BÝ th ®oµn c¸c c¬ së ®oµn trùc thuéc ®îc ph©n theo côm thi ®ua cha ph¸t huy tinh thÇn s¸ng t¹o.NQ/TW cña BCH TW §¶ng kho¸ X vÒ "T¨ng cêng sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c thanh niªn thêi kú ®Èy m¹nh CNH . tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn viÖc GPBM. t tëng Hå ChÝ Minh.MÆc dï c¸c cÊp uû §¶ng ®· cã sù quan t©m ph¸t triÓn §¶ng viªn míi trong ®oµn viªn thanh niªn. ch¬ng tr×nh hµnh ®éng “Tuæi trÎ Thñ ®« häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” vµ NghÞ quyÕt sè 25 .C¸c ®/c BÝ th. Tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn. tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña côm. xong sè ®oµn viªn ®îc kÕt n¹p vµo §¶ng tû lÖ cha ®¹t víi yªu cÇu ®Ò ra. viÖc tang theo nÕp sèng v¨n ho¸”. TiÕp tôc chØ ®¹o c¸c c¬ së §oµn triÓn khai vµ ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh” t¹i ®¬n vÞ. hoµn thµnh c¸c phÇn viÖc c«ng tr×nh thanh niªn híng tíi chµo mõng §¹i héi §¶ng bé c¸c cÊp.

doanh nghiÖp.C¸c Ban cña Thµnh ®oµn Hµ Néi. viÖc lµm cho §VTN. TiÕp tôc ph¸t ®éng quyªn gãp ñng hé x©y dùng “Tñ s¸ch v× b¹n nghÌo”. phong trµo “KÕ ho¹ch nhá”. 5. 10. Ban thêng vô QuËn ®oµn .Ban D©n vËn.BTV Thµnh ®oµn Hµ Néi (®Ó b/c).TT QuËn ñy Hµ §«ng (®Ó b/c).C¸c c¬ së §oµn vµ Chi ®oµn trùc thuéc (®Ó t/h). N¬i nhËn: Tm. 8.2011. Tæ chøc tæng kÕt C«ng t¸c §éi vµ phong trµo thiÕu nhi n¨m häc 2009. . . KiÓm tra c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo TTN n¨m 2010.2010. 11. L¹i Hµ Ph¬ng 9 . Tæ chøc LÔ tuyªn d¬ng c¸c t©n sinh viªn thi ®ç ®¹t ®iÓm cao vµo c¸c trêng §¹i häc. X©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c §éi n¨m häc 2010 . Tæ chøc Gi¶i bãng ®¸ cÊp côm chµo mõng §¹i héi §¹i biÓu Héi LHTN ViÖt Nam Toµn quèc lÇn thø V.Lu VP/Q§. . 7./. Trªn ®©y lµ b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng t¸c §oµn vµ phong trµo thanh thiÕu nhi 9 th¸ng ®Çu n¨m. chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh tæ chøc tæng kÕt c«ng t¸c n¨m cÊp QuËn. 9. TËp huÊn nghiÖp vô c«ng t¸c ®oµn ®èi víi c¸n bé §oµn khèi phêng vµ c¬ quan. BÝ Th . ph¬ng híng nhiÖm vô träng t©m c«ng t¸c cuèi n¨m 2010. . Ban Tuyªn gi¸o QuËn ñy (®Ó b/c). Häc viÖn hÖ c«ng lËp trªn ®Þa bµn QuËn Hµ §«ng. ChØ ®¹o BCH §oµn c¸c trêng vµ c¸c phêng tiÕp tôc tæ chøc t vÊn. giíi thiÖu nghÒ. Tæ chøc vµ tham dù héi thi Festival s¸ng t¹o trÎ Thµnh phè. ChØ ®¹o khèi ®oµn trêng THPT tæ chøc diÔn ®µn “ Thanh niªn sèng ®Ñp sèng cã Ých” vµ c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11. ChØ ®¹o c¸c c¬ së tiÕn hµnh tæng kÕt x©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m 2011.

Related Interests