You are on page 1of 11

யஜு ேவத3-உபாக ம

August 15, 2019


ராவண/கடக ெபௗ ணமா

3
ர ம ைக. பர தர ஶா ரிக
ேம மா பல , 99401-00056
ற : உபாக மா ேகாவ க ம நத ர களி ம ேம ெச ெகா ள
ேவ . ஹ களி ெச ெகா ள ஶா ர ரமாண க இ ைல.
ஆசா யனி ஹ த லாவ ெச ெச ெகா ள ேவ .
உபாக மாவ ெச பவ க தபா ர அரிச எ ெந ேத கா ெவ ற ைல
பா பழ த ைண எ ெச ல .
உபாக மாவ தா ப ய ேவதார பேம. ேவதார ப எ ப ரத வ ட
ஆசா ய கமாக ெச ெகா ள ேவ . அ யயன ெச தவராக இ ப
த ைடய வ லமாகேவ அ ைறயத ன ெச ெகா வ உ தம .
எனேவ இ த பத வ ேவதார ப ைத தவ ம றைவகைள ெகா ேளா .
இ த பத வான தவ க யாத காரண த னா வா யாைர அ க உபாக மா
ெச ெகா ள யாதவ க ஸமிதாதான தலான ந யக மாவ
உபாக மாவ ம நா ெச ய ய காய ஜப த ரேயாஜனமாக
இ க தயாரி க ப ள . இ ேபா ற பத கைள ெகா உபாக மா தாேன
ெச ெகா வ அதமப ேம.
இ த வ ட ஶு ர-ெமௗ ய இ பத னா யஜு ேவத க ஶு ரஶா த ேஹாம
ெச ெகா உபாக மாைவ ெச ெகா ள ேவ . எனேவ அவ ய
ேகாவ ெச ஶு ரஶா த ட உபாக மாைவ ெச ெகா ள .

இ த பத ைவ எ லா வ ட ஸ க ப த அ ைறய த ன வ ேஶஷ கைள


மா ற ெச ரேயாஜன ெச யலா .

Typeset by: Karthik Raman (send corrections to stotra.samhita@gmail.com)


ஸமிதா3 தா4 ந 3

[ 3 ர மசாரிண: ம க3 ல- நாந ’ வா ஸ 4 யாவ த3 ந ஸமிதா3 தா4 ந ச


’ வா வபந ’ வா ந: நாந :। ( ர மசாரிக ம கள நான
ஸ யாவ தன ஸமிதாதான ெச வபன ெச நான
ெச ய .)]

ஸமிதா3 தா4 ந
ஆசமந । ஶு லா ப3 ரத4 ர + ஶா தேய। ராணாயாம:।
மேமாபா த ஸம த 3 ரித ய 3 வாரா பரேம வர ய த2 ராத: (ஸாய )
ஸமிதா3 தா4 ந கரி ேய।
[ெலௗக கா 3 ந ரத டா2 ய। அ 3 ந மி 4 வா। ர வா ய। (ெலௗக க அ னிைய
ஏ ப த ெகா ள .)]

பரிேஷசந
பரி வா(அ) 3 ேந பரி ’ஜா யா ஷா ச ப3 ேலந ச ஸு ரஜா: ரஜயா 4 யாஸꣳ

ஸு ேரா ைர: ஸுவ சா வ சஸா ஸுேபாஷ: ேபாைஷ: ஸு ’3 ேஹா ’3 ைஹ:


4 4 3
ஸுபத : ப யா ஸுேமதா ேமத யா ஸு ர மா 3 4
ர மசாரிப :।
[ பரிஷ ய। (பரிேஷசன ெச ய .)] ேத3 வ ஸவ த: ரஸுவ।

ேஹாம:
அ 3 நேய ஸமித4 மாஹா ஷ ’3 ஹேத ஜாதேவத3 ேஸ। யதா2 வம 3 ேந
ஸமிதா 4 ஸமி 3 4 யஸ ஏவ மாமா ஷா வ சஸா ஸ யா ேமத யா 4 ரஜயா
பஶுப 4 3 ர மவ சேஸநா நா 3 ேயந ஸேமத4 ய வாஹா॥1॥
ஏேதா4 (அ) ேயத 4 மஹ வாஹா॥2॥
ஸமித3 ஸேமத 4 மஹ வாஹா॥3॥
ேதேஜா(அ) ேதேஜா மய ேத4 ஹ வாஹா॥4॥
அேபா அ 3 யா வசாரிஷ ரேஸந ஸம ’ மஹ । பய வாꣳ அ 3 ந ஆக3 ம த
மா ஸꣳ ’ஜ வ சஸா வாஹா॥5॥
ஸ மா(அ) 3 ேந வ சஸா ’ஜ ரஜயா ச த4 ேநந ச வாஹா॥6॥
வ 3 ேம அ ய ேத3 வா இ 3 ேரா வ 3 யா ஸஹ ஷ ப 4 : வாஹா॥7॥
அ 3 நேய ’3 ஹேத நாகாய வாஹா॥8॥
3 யாவா ’த 2 4 யா வாஹா॥9॥
ஏஷா ேத அ 3 ேந ஸமி தயா வ த4 வ சா யாய வ ச தயா(அ)ஹ வ த4 மாேநா
4 யாஸமா யாயமாந ச வாஹா॥10॥
ேயா மா(அ) 3 ேந பா4 க 3 ந ஸ தமதா2 பா4 க3 ச ஷத । அபா4 க3 ம 3 ேந த
மாம 3 ேந பா4 க 3 ந வாஹா॥11॥
4 ஸமிதா3 தா4 ந

ஸமித4 மாதா4 யா 3 ேந ஸ வ ரேதா 4 யாஸ வாஹா॥12॥


[பரிஷ ய। (பரிேஷசன ெச ய .)] ேத3 வ ஸவ த: ராஸா :। வாஹா॥13॥

உப தா2 ந
அ 3 ேந: உப தா2 ந கரி ேய।
ய ேத அ 3 ேந ேதஜ ேதநாஹ ேதஜ 4 யாஸ । ய ேத அ 3 ேந
வ ச ேதநாஹ வ ச 4 யாஸ । ய ேத அ 3 ேந ஹர ேதநாஹ ஹர
4 யாஸ ।

மய ேமதா4 மய ரஜா ம ய 3 ந ேதேஜா த3 தா4 । மய ேமதா4 மய ரஜா


ம 3ர இ 3 ரிய த3 தா4 । மய ேமதா4 மய ரஜா மய ஸூ ேயா 4 ராேஜா
3 4
த தா ॥
அ 3 நேய நம:।

ம ர ந ரியா ந ப4 த ந ஹுதாஶந।
ய 3 4த மயா ேத3 வ பரி ண தத3 ேத॥

ராய ச தா யேஶஷாணி தப: க மா மகாந ைவ।


யாந ேதஷாமேஶஷாணா ’ ணா மரண பர ॥
’ ண ’ ண ’ ண। ’ ண ’ ண ’ ண। ’ ண ’ ண
’ ண। ’ ண ’ ண ’ ண॥
அப 4 வாத3 ேய + நம கார:।

ப4 மதா4 ரண
[ேஹாமப4 ம ஸ ’3 ய। வாமகரதேல ந தா4 ய। அ 3 ப 4 : ேஸசய வா।
அநாமிகயா ேபஷய வா। (ேஹாம ப ம ைத எ இட ைக தல த ைவ
ஜல ேச ப வ ம த ர ைத ெசா ேமாத ர வ ரலா ைழ க.)]
மா ந ேதாேக தநேய மா ந ஆ ஷ மா ேநா ேகா3 ஷ மா ேநா அ ேவஷ ரிஷ:।
ரா மா ேநா 3 ர பா4 மிேதா வ 4 ஹவ ம ேதா நமஸா வ ேத4 ம ேத॥

ேமதா4 4 யாஸ [லலாேட (ெந ற ய )]। ேதஜ 4 யாஸ [ ’த3 ேய


(மா ப )]। வ ச 4 யாஸ [த 3 3
ணபா ெஹௗ (வல ேதாளி )]।
3 ர மவ ச 4 யாஸ [வாமபா3 ெஹௗ (இட ேதாளி )]। ஆ மா 4 யாஸ
2
[க ேட (க த )]। அ நாேதா 3 4 3
யாஸ [க த (ப க த )]। வ த
4 யாஸ [ஶிர ( ஶிரச )]।

ர 3 தா4 ேமதா4 யஶ: ர ஞா வ 3 யா 3 3த 4 ரிய ப3 ல ।


ஆ ய ேதஜ ஆேரா 3 ய ேத3 ஹ ேம ஹ யவாஹந॥
ரிய ேத3 ஹ ேம ஹ யவாஹந ௐ நம இத ।
காேயந வாசா + நாராயணாேயத ஸம பயாமி। ஆசமந ।
3
ர மய ஞ: 5

காேமா(அ)கா ம ர ஜப:
ஆசமந । பவ ரபாணி:। த3 ேப4 வா ந:। த3 பா4 தா4 ரயமாண:।
ஶு லா ப3 ரத4 ர + ஶா தேய। ராணாயாம:।
மேமாபா தஸம த 3 ரித ய 3 வாரா
பரேம வர ய த2 ஶுேப4 ேஶாப4 ேந
ஹு ேத 3 3
ஆ ய ர மண: 3 வ யபரா 3 ேத4 ேவதவராஹக ேப
ைவவ வதம வ தேர அ டாவ ஶத தேம க ேக 3 ரத2 ேம பாேத3 ஜ 3 3 ேப
பா4 ரதவ ேஷ ப4 ரதக2 ேட3 ேமேரா: த3 ேணபா ேவ ஶகா 3 ேத3 அ மி
வ தமாேந 4
யாவஹாரிேக ரப வாத ஷ 3 ஸ வ ஸராணா ம 4 ேய வ காரி-
நாம ஸ வ ஸேர த 3 நாயேந 3 ம ’ெதௗ கடக-மாேஸ ஶு ல-பே
ெபௗ ணமா யா ஶுப4 த ெதௗ2 3 -வாஸர தாயா ( ரவண/ ரவ டா2 )*
ந ர ெஸௗபா 4 3 ய ேயாக 3 3
ப வ கரண தாயா ச ஏவ 3 ண-

வ ேஶஷண-வ ஶி டாயா அ யா ெபௗ ணமா யா ஶுப த ெதௗ ைத யா 4 2

ெபௗ ணமா யா அ 4 யாேயா ஸ ஜந-அகரண- ராய ச தா த2 அ ேடா தர


(ஶத/ஸஹ ர) ஸ 2 யயா காேமா(அ)கா ம ரகா த 3 த மஹாம ரஜப
கரி ேய।
[இத ஸ க ய த3 பா4 ந ர ய அப உப ’ ய। (எ ஸ க ப ெச
ெகா த ைபகைள ேழ ேபா வ ஜல ைத ெதாட .)]
காேமா(அ)கா ம ரகா நேமா நம: இத ஜப ’ வா பவ ர வ ’ ய
ஆசாேம

3
ர மய ஞ:
ஆசமந । ஶு லா ப3 ரத4 ர + ஶா தேய। ராணாயாம:।
மேமாபா த ஸம த 3 ரித ய 3 வாரா பரேம வர ய த2 3ர மய ஞ
கரி ேய। 3 ர மய ேஞந ய ேய।

ய ஞ:
வ 3 த3 வ 3 ய ேம பாபமாந ’தா ஸ ய ைபமி। [ஹ ெதௗ ர ா ய।
(இ கர கைள ஜல த னா ைட ெகா ள ேவ .)]
[ ரிராசாேம । உப த2 ’ வா। ( ைற ஆசமன ெச வல காைல
இட ெதாைடய ேம ெபா ெகா உ கார ெவ .)]
ௐ 4 :। த ஸவ வேர ய । ௐ 4 வ:। ப4 ேகா3 ேத3 வ ய

*
08:00 ப ய த ரவண
வ ’த-காேமா(அ)கா ஜப:—காேமா(அ)கா நேமா நம:। காேமா(அ)கா காம:
கேராத நாஹ கேராமி காம: க தா நாஹ க தா காம: காரய தா நாஹ காரய தா ஏஷ
ேத காம காமாய வாஹா॥ ம ரகா நேமா நம:। ம ரகா ம : கேராத நாஹ
கேராமி ம : க தா நாஹ க தா ம : காரய தா நாஹ காரய தா ஏஷ ேத ம ேயா ம யேவ
வாஹா॥
6 3
ர மய ஞ:

4 மஹ ।

ஓꣳ ஸுவ:। த 4 ேயா ேயா ந: ரேசாத3 யா ।


ௐ 4: த ஸவ வேர ய । ப4 ேகா3 ேத3 வ ய
4 மஹ ।

ௐ 4 வ:। த 4 ேயா ேயா ந: ரேசாத3 யா ।


ஓꣳஸுவ:। த ஸவ வேர ய । ப4 ேகா3 ேத3 வ ய 4 மஹ । த 4 ேயா ேயா ந:
3
ரேசாத யா ।

ஹரி: ௐ। அ 3 ந ᳚ ேள ேராஹ த ய ஞ ய ேத3 வ ’ வ ஜ ᳚ । ேஹாதா᳚ ர ர ந-


தா4 தம ॥ ஹரி: ௐ॥ ஹரி: ௐ। இேஷ ேவா ேஜ வா வாயவ: ேதா2 பாயவ: த2
3
ேத ேவா வ: ஸவ தா ரா பய ேர ட தமாய க மேண॥ ஹரி: ௐ॥ ஹரி: ௐ। அ 3 ந
2

ஆயாஹ தேய ’ ணாேநா ஹ யதா3 தேய। ந ேஹாதா ஸ


3 ப3 ஹ ஷ ॥ ஹரி:
3
ௐ॥ ஹரி: ௐ। ஶ ேநா ேத ரப 4 டய ஆேபா ப 4 தேய᳚। ஶ ேயாரப 4 ரவ
ந:॥ ஹரி: ௐ॥
ௐ 4 4 வ: ஸுவ:। ஸ ய தப: ர 3 தா4 யா ஜுேஹாமி॥
ௐ நேமா 3ர
மேண நேமா அ வ 3 நேய நம: ’த 2 ைய நம ஓஷ 4 4 ய:।
நேமா வாேச நேமா வாச பதேய நேமா வ ணேவ ’3 ஹேத கேராமி॥ (ஏவ
ரி:)
’ ர ’ சேம பா மாந ’தா ஸ ய பாகா3 ॥ [ஹ ெதௗ ர ா ய।
( ேபா இ கர கைள ஜல த னா ைட ெகா ள ேவ .)]
ேத3 வ ஷ -ப ’-த பண கரி ேய॥

ேத3 வ ஷ ப ’-த பண
[உப । ஸ ’ ேத3 வ ேத2 ந। ( ைல உப தமாக ேபா ெகா
ஒ ெவா ைறயாக னிவ ர களா த பண ெச ய .)]
3 ர மாத3 ேயா ேய ேத3 வா: தா ேத3 வாꣴ த பயாமி। ஸ வா
ேத3 வாꣴ த பயாமி। ஸ வேத3 வக3 ணாꣴ த பயாமி। ஸ வேத3 வப த பயாமி।
ஸ வேத3 வக3 ணப த பயாமி॥
[ந । 3 வ :।
ேத2 ந। ( ’ஷ ைல மாைலயாக தரி ெகா இர
இர ைற வ ர ப கமாக ஜல வ ட .)]
’ ண 3 ைவபாயநாத3 ேயா ேய ’ஷய தா ’ ꣴ த பயாமி। ஸ வா
’ ꣴ த பயாமி। ஸ வ ஷ க3 ணாꣴ த பயாமி। ஸ வ ஷப த பயாமி।
ஸ வ ஷ க3 ணப த பயாமி। ரஜாபத கா ட3 ’ஷ த பயாமி। ேஸாம
கா ட3 ’ஷ த பயாமி। அ 3 ந கா ட3 ’ஷ த பயாமி। வ வா ேத3 வா
கா ட ’ ꣴ த பயாமி।
3

[ஸ ’ ேத3 வ ேத2 ந। (ஒ ெவா ைறயாக னிவ ர களா )]


ஸாꣳஹ ேத வதா:
3 உபந ஷத3 த பயாமி। யா ஞ ேத3 வதா:
உபந ஷத 3 த பயாமி। வா 3
ேத வதா: உபந ஷத 3 த பயாமி। ஹ யவாஹ
த பயாமி। வ வா ேத3 வா கா ட3 ’ ꣴ த பயாமி।
மஹா-ஸ க ப: 7

[ 3 வ :। 3 ர ம ேத2 ந। (இ த ம ர த ம ஜல இர ைற உ ள
ைககளி ழ ைகக வழியாக ேழ வ ப வ ட ெவ .)]
3 ர மாண வய 4 வ த பயாமி।
[ ந: ’ஷ ேத2 ந। 3 வ :। ( இர இர ைற வர ப கமாக
ஜல வ ட .)]
வ வா ேத3 வா கா ட3 ’ ꣴ த பயாமி। அ ணா கா ட3 ’ ꣴ த பயாமி।
[ஸ ’ ேத3 வ
ேத2 ந। (ஒ ெவா ைறயாக னிவ ர களா )]
3
ஸத ஸ பத த பயாமி। ’ 3 ேவத3 த பயாமி। யஜு ேவத3 த பயாமி।
ஸாமேவத 3 2
த பயாமி। அத வேவத 3 த பயாமி। இத ஹாஸ ராண த பயாமி।
க ப த பயாமி।
[ ரா நா । ரி:। ப ’ ேத2 ந। ( ைல ரா னா தமாக ேபா ெகா
க ைட வ ர ஆ கா வர இைடய வழியாக ைற
த பண ெச ய ேவ . வ ப ’க க இட மணி க ைட தா டாம
ைல அணி த பண ெச ய ெவ .)]
ேஸாம: ப ’மா யேமா அ க 3 ர வா அ 3 ந க யவாஹநாத3 ேயா ேய ப தர தா
ப ’ꣴ த பயாமி। ஸ வா ப ’ꣴ த பயாமி। ஸ வப ’க3 ணாꣴ த பயாமி।
ஸ வப ’ ப த பயாமி। ஸ வப 3
’ க ணப த பயாமி। ஊ ஜ வஹ -
ர ’த ’4 த பய: லால பரி த வதா4 த2 த பயத ேம ப ’
’ யத ’ யத ’ யத॥
[உப । ( ைல உப தமாக ேபா ெகா ள .)] காேயந வாசா +
நாராயணாேயத ஸம பயாமி॥
ஆசமந ।

மஹா-ஸ க ப:
ஆச ய, த3 ேப4 ஷ ஆ ந:, த3 பா4 தா4 ரயமாண:। ஶு லா ப3 ரத4 ர + ஶா தேய।
ராணாயாம:।
மேமாபா த ஸம த 3 ரித ய 3 வாரா பரேம வர ய த2

தேத3 வ ல 3 ந ஸுத 3 ந தேத3 வ தாராப3 ல ச 3 ரப3 ல தேத3 வ।


வ யாப ல ைத வப ல தேத3 வ ல
3 3 3 3 பேத ேத அ 4 ரி க3 மராமி॥

ௐ॥ அபவ ர: பவ ேரா வா ஸ வாவ தா2 க3 ேதா(அ)ப வா।


ய: மேர ட3 கா ஸ பா3 யா 4 ய தர: ஶுச :॥

மாநஸ வாச க பாப க மணா ஸ பா ஜித ।


ராம மரேணைநவ யேபாஹத ந ஸ ஶய:॥
ராம ராம ராம।

தத2 வ ததா2 வாேரா ந ர வ ேரவ ச।


ேயாக3 ச கரண ைசவ ஸ வ வ மய ஜக3 ॥
8 மஹா-ஸ க ப:

ேகா3 வ த3 ேகா3 வ த3 ேகா3 வ த3 ।

அ 3ய ப4 க3 வத: ஆத 3 வ ேணா: ஆத 3 நாராயண ய அச யயா


அபரிமிதயா ஶ யா 4 ரியமாண ய மஹாஜெலௗக4 ய ம 4 ேய
பரி 4 ரமமாணாநா அேநகேகா 3 ர மா டா3 நா ஏகதேம அ ய த-
3
மஹத ஹ கார- ’த 2 ய ேதேஜா-வா வாகாஶா 3 ைய: ஆவரைண:
ஆ ’ேத(அ) மி மஹத 3 ர மா ட3 கர ட3 ம ட3 ேல ஆதா4 ரஶ த
ஆத 3 மாத 3 அந தாத 3 அ டத 3 3 3
க ேஜாபரி ரத 2 தாநா அதல-
வ தல-ஸுதல-தலாதல-ரஸாதல-மஹாதல-பாதாலா 2 யாநா ஸ த-ேலாகாநா
உபரிதேல ய ’தா ந வாஸ 4 ேத 4 வ ேலாக-ஸுவ ேலாக-மேஹாேலாக-

ஜேநாேலாக-தேபாேலாக-ஸ யேலாகா ய-ேலாகஷ க ய 2 அேதா4 பா4 ேக3


மஹாநாலாயமாநப ணிராஜேஶஷ ய 2 ஸஹ ரப ணாமணி-ம ட3 ல-ம
2 3 ேத

த 3 3 3
த த -ஶு டா த 3 3 3
ட -உ த ப ேத லவேண 4 -ஸுராஸ ப -த த -3 4 ர-
3 4
ஶு ேதா த கா ணைவ: 3 பரி ’ேத ஜ 3 - ல -ஶா ம - ஶ- ெரௗ ச-
ஶாக- கரா 2 ய-ஸ த 3 ப- 3 ப ேதபாநா ம 4 ேய ஜ 3 3 ேப பா4 ரத-
க ஷ-ஹரி-இலா ’த-ப 4 3 ரா வ-ேக மால-ஹ ர மய-ரமணக- -
வ ஷா 2 ய நவவ ஷாணா ம 4 ேய பா4 ரதவ ேஷ இ 3 ர-கேஶ -தா ர-
க3 ப4 த - நாக3 -க3 த4 வ-ெஸௗ ய-வ ண-ப4 ரத-க2 டா3 நா ம 4 ேய
4
ப ரதக 2 ேட 3 4
ஸுேம -ந ஷத -ேஹம ட-ஹ மாசல-மா யவ -பாரியா ரக-
க3 த4 மாத3 ந-ைகலாஸ-வ 4 யாசலாத 3 -மஹாைஶலம 4 ேய த3 ட3 கார ய-
ச பகார ய-வ 4 யார ய- ார ய- ேவதார ய-ேவதா ர யாத 3 அேநக- 3

யார யாநா ம ேய க ம 4 ெமௗ த3 ட3 கார ேய ஸம 4 மிேரகா2 யா:


4

த 3 ணத 3 3 பா ேக3
4 ைஶல ய ஆ 3 ேநயத 3 3 பா4 ேக3 ராமேஸேதா:
உ தரத 3 3 4
பா ேக 3 க கா -ய நா-ஸர வ - 4 மர 2 -ெகௗ3 த -ந மதா3 -
3 3

க3 ட3 - ’ ணேவ - க3 ப4 3 ரா-ச 3 ரபா4 கா3 -மலாபஹா-காேவ -


கப லா-தா ரப 3
-ேவக வ -ப நாக - ரந 3 யாத 3 அேநக-மஹாந 3 -
வ ராஜிேத இ 3 ர ர த2 -யம ர த2 -அவ த கா -ஹ த நா -அேயா 4 யா-
2
-ம ரா -மாயா -காஶீ -கா - 3 வாரகாத 3 அேநக ய -
வ ராஜிேத வாராண -ச த ப ர- ைஶல-அேஹாப 3 ல-ேவ கடாசல-ராமேஸ -
3 3

ஜ 3 ேக வர- ப4 ேகாண-ஹாலா ய-ேகா3 க ண-அந தஶயந-க3 யா- ரயாகா3 த 3


அேநக யே ர-பரி ’ேத ஸகலஜக3 ர : பரா த4 3 வய வ ந:
3 ர மண: 2
ரத ேம பரா ேத 4 ப சாஶ 3 3
அ தா மேக அ ேத 3 வ ேய
4
பரா ேத ப சாஶ -அ தா ெதௗ 3 3 3 3 ரத ேம வ ேஷ ரத ேம மாேஸ ரத2 ேம
2 2

பே 2 3
ரத ேம த வேஸ அ ந 3 வ ேய யாேம ’ ேய ஹூ ேத பா த 2 வ-
3
ம- ரலயாந த- ேவதவராஹ- ரா ம-ஸாவ யா ய-ஸ த-க பாநா 2

ம 4 ேய ேவதவராஹக ேப வாய 4 வ- வாேராச ஷ-உ தம-தாமஸ-ைரவத-


சா 2
ஷா ேயஷ ஷ ஸு ம ஷ அ ேதஷ ஸ தேம ைவவ வதம வ தேர
அ டாவ ஶத தேம க ேக3 ரத2 ேம பாேத3 த4 2 ர-வ ரம-ஶா வாஹந-
4 3
வ ஜய-அப ந த ந-நாகா ஜுந-க 3 4 பா ய 2 ஶக ஷ ம 4 யபரிக3 ணிேதந
ஶா வாஹநஶேக ெபௗ3 3 தா4 வதாேர 3 ரா ம-ைத3 வ-ப ய- ராஜாப ய-
3
பா ஹ ப ய-ெஸௗர-சா 3 ர ஸாவந-ந ரா 2 ய-நவமாந-ம 4 ய-பரிக3 ணிேதந
ெஸௗர-சா 3 ரமாண- 3 வேயந ரவ தமாேந ரப4 வா 3 நா ஷ யா:
ய ேஞாப த-தா4 ரண 9

ஸ வ ஸராணா ம 4 ேய வ காரி-நாம ஸ வ ஸேர த3 நாயேந 3 ம-


’ெதௗ கடக-மாேஸ ஶு ல-பே ெபௗ ணமா யா ஶுப த ெதௗ2
4
3 -வாஸர தாயா ரவ டா2 -ந ர ெஸௗபா4 3 ய ேயாக3 ப3 வ
கரண தாயா ச ஏவ 3 ண வ ேஶஷண வ ஶி டாயா அ யா
ெபௗ ணமா யா ஶுப4 த ெதௗ2 அநாத 3 -அவ 3 யா-வாஸநயா ரவ தமாேந
அ மி மஹத ஸ ஸாரச ேர வ ச ராப 4 : க மக3 த ப 4 : வ ச ராஸு ேயாந ஷ
ந: ந: அேநகதா4 ஜந வா ேகநாப யக மவ ேஶேஷண இதா3 தந-
3
மா ஷ- வ ஜஜ மவ ேஶஷ ரா தவத: மம ஜ மா 4 யாஸா ஜ ம ர ’4 த
ஏத ணப ய த பா ேய வய 3 4
ெகௗமாேர ெயௗவேந வா த ேக ச ஜா ர - 3

வ ந-ஸுஷ த -அவ தா2 ஸு மேநா-வா -காைய: க ேம 3 ரிய- ஞாேந 3 ரிய-


யாபாைர ச ஸ பா4 வ தாநா ரஹ ய ’தாநா ரகாஶ ’தாநா
3 ர மஹநந ஸுராபாந வ ண ேதய 3 தா3 ரக3 மந த ஸ ஸ கா3 2 யாநா
மஹாபாதகாநா , மஹாபாதக அ ம ’ வா 3 நா அத பாதகாநா ,
ேஸாமயாக 3 த 2 ரிய ைவ ய வதா 4 3 நா ஸமபாதகாநா , ேகா3 வதா4 3 நா
உபபாதகாநா மா ஜாரவதா4 3 நா ஸ க கரணாநா , ’மி ட வதா4 3 நா
ம கரணாநா , 3 4 3
ந த த த நாதா ந உப வநா நா 3 அபா கரணாநா ,
ம 3 யா 4 ராணநா 3 நா ர ணகாநா , ஞாநத: ஸ ’ ’தாநா ,
அ ஞாநத: அஸ ’ ’தாநா , அ ய தா 4 ய தாநா ந ர தரா 4 ய தாநா
ச ரகாலா 4 ய தாநா நவாநா நவவ தா4 நா ப3 ஹூநா ப3 ஹுவ தா4 நா
ஸ ேவஷா பாபாநா ஸ 3 ய: அபேநாத3 நா த2 பா4 கரே ேர
3
வ நாயகாத ஸம தஹரிஹரேத வதாஸ ந ெதௗ 3 4 ... ெபௗ ணமா யா
அ 4 யாேயாபாக ம கரி ேய। தத3 க3 அவகா3 ய மஹாந 3 நாந கரி ேய।
[இத ஸ க ய த3 பா4 ந ர ய அப உப ’ ய (எ ஸ க ப ெச
ெகா த ைபகைள ேழ ேபா வ ஜல ைத ெதாட .)]
அத ர மஹாகாய க பா த த3 ஹேநாபம।
4
ைப ரவாய நம 4 ய அ ஞா தா 3 அ ஹ ॥
3 ேபா4 ஜந- 3 ராலாப- 3 ரத 3 ரஹ-ஸ ப4 வ ।
பாப ஹர மம ர ஸ யக ேய நேமா(அ) ேத॥
ரிரா ர ஜா ந ேர ப சரா ர யா ேந।
ஸ 3 ய: நா காேவ பாபமாமரணா த க ॥
க3 கா3 க3 ேக3 த ேயா 3 யா 3 ேயாஜநாநா ஶைதரப ।
யேத ஸ வபாேப 4 ேயா வ ேலாக ஸ க3 ச2 த ॥
[ நா வா ெதௗ4 தவ ர ’4 வா லாசாரவ 3 ரதா4 ரண ச
’ வா ஆச ய ய ேஞாப த 4
தா ரேய । ( நான ெச ம வ ர
அணி லாசார த ப ரதாரண ெச பற ஆசமன ெச
ய ேஞாப ததாரண ெச ய ேவ .)]

ய ேஞாப த-தா4 ரண
ஶு லா ப3 ரத4 ர + ஶா தேய। ராணாயாம:।
10 கா3 ய -ஜப:

மேமாபா த ஸம த 3 ரித ய 3 வாரா பரேம வர ய த2 ெரௗத-


மா த-வ ஹ த-ந யக மா டா2 ந-ஸதா3 சார-ேயா 3 யதா- 3 4 ய த2
3 ர மேதேஜா(அ)ப 4 ’ 3 4 ய த2 ய ேஞாப த-தா4 ரண கரி ேய।
அ ய ய ேஞாப த-தா4 ரண-மஹாம ர ய பர 3 ர ம ’ஷ :, ரி
ச த :, பரமா மா ேத3 வதா। ய ேஞாப த-தா4 ரேண வ ந ேயாக3 :।
2 3

ய ேஞாப த ◦ பரம ◦ பவ ர ◦ ரஜாபேத: ◦ ய ◦ ஸஹஜ ◦ ர தா । ஆ ய


◦ அ 3 ய ◦ ரத ச-ஶு 4 ர ◦ ய ேஞாப த ◦ ப3 லம ◦ ேதஜ:॥
இத ய ேஞாப த ’4 வா, ௐ। ஆச ய।
உப த ப 4 நத ண க மல 3ஷ த । வ ’ஜாமி ஜேல 3ர ம
வ ேசா 3 கா4 ர ேம।
[இத ண உப த வ ’ ய நராசமந யா । (எ ற பைழய ைல
வ ஸ ஜன ெச ஆசமன ெச ய .)]

கா ட3 ’ஷ -த பண
ஆச ய। ஶு லா ப3 ரத4 ர + ஶா தேய। ராணாயாம:।
மேமாபா த ஸம த 3 ரித ய 3 வாரா
பரேம வர ய த2 அ 3 ய ேவா த
ஏவ 3 ண-வ ேஶஷண-வ ஶி டாயா அ யா ராவ யா ெபௗ ணமா யா
அ 4 யாேயாபாக ம க3 கா ட3 ’ஷ -த பண கரி ேய।
[ந । உப தம 3 ட2 ேயா: ஸ த ’ வா। ஸத லா தாப 4 : அ 3 ப 4 :
2
’ஷ ேத ந ரி ரி:। ( ைல மாைலயாக தரி ெகா வல க ைட
வர ப ெகா எ அ ைத ேச வ ர ப கமாக
ைற ஜல வ ட .)]
ரஜாபத கா ட3 ’ஷ த பயாமி। ேஸாம கா ட3 ’ஷ த பயாமி। அ 3 ந
கா ட3 ’ஷ த பயாமி। வ வா ேத3 வா கா ட3 ’ ꣴ த பயாமி।
ஸாꣳஹ ேத3 வதா: உபந ஷத3 த பயாமி। யா ஞ ேத3 வதா:
உபந ஷத 3 த பயாமி। வா 3
ேத வதா: உபந ஷத 3 த பயாமி। 3 ர மாண
வய 4 3 2
வ த பயாமி। [ ர ம ேத ந। (இ த ம ர த ம ஜல
ைற உ ள ைககளி ழ ைகக வழியாக ேழ வ ப வ ட ெவ .)]
ஸத3 ஸ பத த பயாமி।
[உப ।( ைல உப தமாக ேபா ெகா ள .)] ஆச ய।

கா3 ய -ஜப:
ஆசமந । பவ ரபாணி:। த3 ேப4 வா ந:। த3 பா4 தா4 ரயமாண:।
ஶு லா ப3 ரத4 ர + ஶா தேய। ராணாயாம:।
மேமாபா தஸம த 3 ரித ய 3 வாரா பரேம வர ய த2 ஶுேப4 ேஶாப4 ேந
ஹு ேத ஆ 3ய 3ர மண: 3வ யபரா 3 ேத4 ேவதவராஹக ேப
கா3 ய -ஜப: 11

ைவவ வதம வ தேர அ டாவ ஶத தேம க ேக3 ரத2 ேம பாேத3 ஜ 3 3 ேப


4 4
பா ரதவ ேஷ ப ரதக 2 3
ேட ேமேரா: த 3 ேணபா ேவ ஶகா 3 ேத3 அ மி
வ தமாேந 4
யாவஹாரிேக ரப வாத ஷ 3 ஸ வ ஸராணா ம 4 ேய வ காரி-
நாம ஸ வ ஸேர த 3 நாயேந 3 ம ’ெதௗ கடக-மாேஸ ’ ண-பே
ரத2 மாயா ஶுப4 த ெதௗ2 ’4 3 -வாஸர தாயா ரவ டா2 -ந ர ேஶாப4 ந
ேயாக3 ெகௗலவ கரண தாயா ச ஏவ 3 ண-வ ேஶஷண-வ ஶி டாயா

அ யா 2 4
ரத மாயா ஶுப த ெதௗ 2

மி 2 யா 4 த-ேதா3 ஷ- ராய ச தா த2 ேதா3 ஷவ ஸு அபத ய- ராய ச தா த2


ஸ வ ஸர ராய ச தா த 2 ச அ ேடா தரஸஹ ரஸ 2 யயா

ஸாவ ஸமித 4 ஆதா 4 2


ேய (அத வா அ ேடா தரஸஹ ரஸ 2 யயா
3
கா ய மஹாம ரஜப 3 4
கரி ேய)। [இத ஸ க ய த பா ந ர ய அப
உப ’ ய (எ ஸ க ப ெச ெகா த ைபகைள ேழ ேபா வ
ஜல ைத ெதாட .)]
[ ரணவ ய ’ஷ 3 ர மா இ யா 3 யார 4 ய அ ேடா தரஸஹ ரகா3 ய ஜப
’ வா ராணாயாம ’ வா உப தா2 ந ’ வா பவ ர வ ’ ய
ஆசாேம । ( ரணவ ய ரிஷ ர மா எ ெதாட க காய ரி ஜப வைரய
ெச உ தேம ஶிக2 ேர எ ற ம ர ைத உப தானமாக ற வ
பவ ரவ ஸ ஜன ெச ஆசமன ெச ய .)]
[ய 3 வா—ஸ யா ஶ ெதௗ ஸமிதா3 ஹுத யா । ( த வைரய காய ரிைய
ேஹாமமாக ெச ய ேவ .)]
[ ேரா ரியாகா3 ராதா3 ’ேத(அ) 3 ெநௗ யதா2 வ த 4 ரத டா2 ப ேத பரி ேண
பரிஷ ேத 4
’ ேதநா 4 ய ஏைககஶ: ரணவ யா ’த வயா கா3 ய யா
ஸமி ஸஹ ரமாத3 4 யா । ந வாஹாகார:। பரிஷ ய உபத ேட2 த। (ெலௗக க
அ னிைய ப ரத ைட ெச பரி தரண அைம பரிேஷசன ெச
ஒ ெவா ஸமி தாக ெந ய ெதா ரணவ யா ’த வமாக
காய ரி ம ர த னா வஹா எ ற பத ெசா லாம ேஹாம ெச ய .
பரிேஷசன ெச உ தேம ஶிக2 ேர எ ற ம ர ைத உப தானமாக ற வ
பவ ரவ ஸ ஜன ெச ஆசமன ெச ய .)]