You are on page 1of 36

CUPRINS

Cap. I Expertiza contabila – atribut al profesiei contabile libere..................................................................................2
Clasificare...................................................................................................................................................................2
Principalele caracteristici ale expertizei contabile....................................................................................................3
Comparaţie cu controlul financiar..........................................................................................................................4
Cap. II Principii deontologice privind expertiza contabila......................................................................................7
Independenta ..............................................................................................................................................................7
Competenta expertului contabil..................................................................................................................................8
Calitatea expertizelor contabile..................................................................................................................................9
Principiul secretului profesional si al confidentialitatii expertizelor contabile..........................................................9
Acceptarea expertizelor contabile............................................................................................................................10
Principiul responsabilitatii efectuarii expertizelor contabile....................................................................................11
Cap. III Succesiunea operatiilor privind elaborarea si efectuarea expertizei contabile...............................................11
Etape specifice misiunii privind expertiza contabilă judiciară.................................................................................12
Cap. IV Norme de lucru privind expertiza contabila...................................................................................................15
Cap. V Norme de raport specifice expertizelor contabile........................................................................................16
Structura raportului de expertiza contabila judiciara................................................................................................16
Valorificarea raportului de expertiză contabilă......................................................................................................19
Formele de completare a expertizei contabile sunt:.................................................................................................19
Cap. VI Verificarea de calitate a expertizelor contabile judiciare...........................................................................20
Necesitatea acestor verificari....................................................................................................................................20
Caracterul verificarii de calitate a expertizelor contabile.........................................................................................21
Obiectivele ce se urmaresc in verificarea de calitate a expertizelor.........................................................................21
Metodologia de lucru................................................................................................................................................21
Circuitul referatelor cu observatii.............................................................................................................................22
Cap. VII Raspunderea expertilor contabili...................................................................................................................22
Raspunderea disciplinara este reglementata de Legea de organizare a activitatii de expertiza contabila, astfel:...22
Raspunderea contraventionala sau administrativa este reglementata de dreptul procesual, din care mentionam
urmatoarele situatii:..................................................................................................................................................23
Raspunderea penala a expertului contabil...............................................................................................................23
Raspunderea civila....................................................................................................................................................24
Respectarea cerintelor etice ale profesiei.................................................................................................................24
BIBLIORGAFIE .........................................................................................................................................................26
Anexe............................................................................................................................................................................27
Capitolul I.....................................................................................................................................................................34
Introducere....................................................................................................................................................................34
Capitolul II................................................................................................................................................................34
Capitolul III..............................................................................................................................................................36
Concluzii.......................................................................................................................................................................36

1

Cap. I Expertiza contabila – atribut al profesiei contabile libere

Definitie: Expertiza contabila este o activitate desfasurata de o persoana autorizata de lege
pentru reconstituirea realitatii unei operatiuni de natura economica, financiara sau
fiscala pe baza cercetarii documentelor, datelor si informatiilor de contabilitate.
Potrivit normelor profesionale emise de CECCAR (Norma 35/20010), expertiza
contabila este un mijloc de proba utilizat in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de
specialitate iar specialistul are calitatea de expert contabil.
Clasificare
a) Expertize contabile judiciare, reglementate de Codul de Procedura Civila, Codul de
Procedura Penala si legile speciale.
b) Expertize contabile extrajudiciare care sunt executate in afara unui proces judiciar si care
se executa pe baza de contract de servicii incheiat cu beneficiarul ce a solicitat lucrarea.
Expertizele contabile judiciare sunt reglementate de Codul de procedură civilă, Codul de
procedură penală, alte legi speciale şi reprezintă prin urmare, mijloc de probă în justiţie.

Expertiza tehnică efectuată de experţi sau de specialişti, din dispoziţia organelor de
urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, în
vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiză tehnică judiciară.
2

Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de probă utilizabile în rezolvarea unor
cauze care necesită cunoştinţe de strictă specialitate din partea unor persoane care au calitatea
de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea părţilor în
fazele de instrumentare şi de judecată ale unor cauze civile şi/sau comerciale, ataşate sau nu
unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare.
Expertizele contabile judiciare sunt probe individuale administrate de organul judiciar ,
concluziile acestora neputând fi automat însuşite de către organul care le-a dispus sau le-a
acceptat; organul judiciar poate să admită sau să respingă concluziile expertizei contabile
judiciare , în funcţie de nivelul ştiinţific, calitatea acesteia şi corelaţia cu celelalte probe
administrate în cauzele supuse cercetării şi judecării.
Expertizele contabile judiciare sunt dispuse din oficiu sau acceptate, la cererea părţilor
implicate în procesul judiciar, în toate fazele de desfăşurare a acestuia, cu scopul stabilirii
adevărului material şi justei soluţionări a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau
de judecată.
Expertizele contabile judiciare se află la punctul de interferenţă dintre domeniul
contabilităţii şi domeniul dreptului, îndeplinind funcţia de probă ştiinţifică. Obiectul de
cercetare al expertizelor contabile îl constituie fenomenele şi procesele economice reflectate de
documentele cu valoare probatorie indicate de către fiecare parte aflată în litigiu.
Expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara procedurilor reglementate
privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiţiei. Sunt efectuate în afara unui proces
justiţiar. Nu au calitatea de mijloc de probă în justiţie, ci, cel mult, de argumente pentru
solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru
rezolvarea unor litigii pe cale amiabilă.
Principalele caracteristici ale expertizei contabile
- Este un mijloc de proba in justitie, administrate de instante;
- Prezentarea informatiei de natura economico-financiara cu scopul de a stabili
adevarul necesar solutionarii unei cauze;
- Se limiteaza la examinarea problemelor cu caracter economic-contabil, financiar
sau fiscal indicate de organele judiciare;
- Are la baza examinarea documentelor, evidenta tehnic-operativa si evidenta
contabila;
- Confirma sau infirma unele constatari anterioare facute de controlul financiar sau
alte controale cu privire la obligatii contratuale, obligatii fiscale etc;
- Este o activitate ocazionala care se efectueaza atunci cand se dispune de catre
organele judiciare;
- Este un mijloc de fundamentare a actiunilor arbitrale, ceruta de conducerea
agentului economic (expertize contabile extrajudiciare).
- Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea
evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate. Ca urmare, expertul contabil
solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi
actualizate în domeniul economic, în general, şi mai ales în domeniul financiar-
contabil. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru
al Corpului, înscris în listele pe domenii publicate, care se supune regulilor
stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea
cunoştinţelor acumulate.

3

e. Cercetează situaţiile şi împrejurările de fapt pe baza informaţiilor furnizate de evidenţa economică şi a suportului ei material. abaterii. c. b. întrucât constituie în sine ideea de exprimare a punctului de vedere aparţinând expertului în ceea ce priveşte faptul sau faptele asupra căruia/cărora s-a efectuat expertiza. contabil. intervine ca probă administrată de organele de urmărire penală şi de judecată . c. este mijloc de probă în justiţie şi intervine numai atunci când organele judiciare o consideră necesară pentru elucidarea cauzelor în curs de anchetă sau de judecată. e. Elaborează concluzii pe baza constatărilor făcute. confirmă sau infirmă constatările controlului cu privire la pagube. lipsuri.). Interpretează datele de evidenţă şi furnizează opinii cu privire la problemele investigate pe baza legilor şi a actelor normative care reglementează domeniul de activitate respectiv. este o activitate ocazională care are loc doar când se dispune de către organele judiciare. d. d. gestionar. fiscal. etc. conferă expertizei contabile caracterul de probă îndeajuns de temeinică şi de neînlăturat pentru stabilirea responsabilităţii persoanelor vinovate de încălcarea legalităţii. Comparaţie cu controlul financiar Expertizele în general şi expertiza contabilă în particular. Mai 4 .. f. sunt asociate activităţii de control (economic. probitatea profesională şi deontologică a expertului contabil. se limitează la cercetarea problemelor cu caracter economic şi financiar indicate de organele judiciare. Sarcina efectuării expertizei contabile are caracter obligatoriu. Caracterul ştiinţific. este activitatea prin care organele judiciare primesc informaţii de natură economico- financiară cu scopul de a stabili adevărul necesar soluţionării temeinice şi legale a cauzelor privind faptele cercetate şi anchetate sau judecate. etc.. Are ca obiect cercetarea unor fapte şi situaţii de natură economico-financiară. Ca sferă de întindere. expertiza depăşeşte însă limitele acţiunii de control si/sau verificare. etc. deficienţei. nesocotirea disciplinei financiare şi păgubirea patrimoniului. b. financiar. g. care servesc ca mijloc de probă pentru organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei contabile. Principalele trăsături caracteristice (particularităţi) ale expertizei contabile judiciare sunt: a. abateri. în vederea convingerii asupra realităţii şi asupra condiţiilor apariţiei pagubei. cu excepţia cazurilor de recuzare sau a existenţei circumstanţelor care generează situaţii de incompatibilitate. are competenţa de examinare a documentelor şi evidenţelor tehnico-operative şi contabile necesare pentru lămurirea obiectivelor stabilite de organele judiciare. În sfera sa de acţiune cuprinde activitatea economică a unui agent economic pentru problemele şi obiectivele stabilite de organul judiciar. deficienţe. Prezentăm alăturat principalele elemente care argumentează caracterul ştiinţific al expertizei contabile: a.

fiind prestată în baza unei Încheieri de şedinţă sau unei Ordonanţe emise de către organul de cercetare. intervenind numai în anumite împrejurări. i4) Ambele activităţi presupun respectarea principiilor etice şi deontologice reglementate printr-un Cod etic şi prin urmare. în baza unui contract individual de muncă. Prezentăm succint punctele de interferenţă şi limitele dintre activitatea de control şi cea de expertiză contabilă judiciară. după caz). analiză şi îndrumare. tehnica prin care se construieşte apărarea. un înalt nivel de moralitate. distingem următoarele aspecte: i1) Ambele activităţi au ca bază de documentare informaţiile furnizate de documentele financiar-contabile . în conformitate cu specificul actului de control şi cu particularităţile domeniului controlat. Codul etic opozabil profesiei contabile. spre deosebire de control. etc. i5) În cazul săvârşirii unor abateri foarte grave în exercitarea mandatului.) d4) Activitatea de control implică responsabilitate în conformitate cu contractul individual de muncă şi fişa postului . 5 . Activitatea de expertiză contabilă judiciară se subordonează sub aspectul responsabilităţii atât legilor speciale ( Cod de procedură civilă. d2) Activitatea de control este exercitată de către specialişti având calitatea de salariat. i6) Nici una dintre cele două activităţi nu poate fi delegată unor terţe persoane. activitatea de expertiză contabilă judiciară reprezintă misiune specifică expertului contabil. modalitatea de interpretare a reglementărilor juridice de către fiecare parte sau de către apărătorii angajaţi. atât organul de control cât şi expertul contabil suportă sancţiuni de natură administrativă . Din acest punct de vedere activitatea expertului contabil judiciar este mai restrictivă decât activitatea organului de control. caracter de discontinuitate (fragmentat) . Astfel. specializarea magistraţilor. pentru persoanele fizice autorizate conform legii. Activitatea de expertiză contabilă judiciară are obiective stabilite numai de către organul de cercetare abilitat. i3) Investigaţiile efectuate se raportează în ambele situaţii la reglementări cu caracter juridic din diverse domenii de specializare. Cod de procedură penală ) cât şi reglementărilor emise de administraţie (Ordonanţa Guvernului nr. expertiza are. de regulă. civilă şi penală care pot conduce chiar şi la pierderea dreptului de exercitare (a funcţiei sau a profesiei. Standardele profesionale. în zona de grupare care cumulează asemănările. i2) Ambele activităţi folosesc metodele şi tehnicile specifice contabilităţii ca ştiinţă şi activitate practică. iar obiectivele sunt individualizate în funcţie de un ansamblu de factori ( natura cauzei. etc. Diferenţierile dintre cele două segmente de activitate sunt jalonate de aspecte precum: d1) Activitatea de control poate fi executată de către orice specialist de formaţie economică. care impun punctul de vedere al unei persoane autorizate legal şi profesional. care este o activitate continuă de verificare. 65/1994 completată şi modificată) sau profesie (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR. d3) Activitatea de control are obiective stabilite sub directa coordonare a entităţii care o gestionează.). în timp ce activitatea de expertiză contabilă judiciară constituie apanajul activităţii definite prin reglementări speciale.mult chiar.

acesta fiind sigurul în măsură să sancţioneze neconformitatea. împotriva cărora se depun plângeri la organele de cercetare abilitate. fără încadrări juridice sau stabilirea de vinovăţii. prin anularea lucrării de expertiză contabilă şi dispunerea alteia. organismul profesional sancţionează de asemenea abaterile de la respectarea principiilor etice fundamentale. norme metodologice. d12) Calitatea necorespunzătoare a unui act de control poate fi atacată la Instanţele de drept comun. chiar şi în cazul în care obiectul unui litigiu îl constituie un act de control. Demersul activităţii de expertiză contabilă judiciară se raportează la ştiinţa contabilităţii. În cazul unui act de control. instrucţiuni. Activitatea de expertiză contabilă judiciară cercetează fenomene şi procese economice. părţile procesuale pot formula obiecţiuni la organul judiciar care instrumentează cazul sau plângeri disciplinare la organismul profesional care gestionează profesia. în conformitate cu standardele profesiei. pot fi supuse examinării. Calitatea activităţii expertului contabil este monitorizată numai de către organismul profesional al cărui membru este (CECCAR). d6) Activitatea de control este reglementată prin acte normative. ce cuprinde ansamblul procedurilor dintr-o entitate patrimonială. îndrumătoare şi tematici care precizează concret modalitatea de exercitare. Împotriva constatărilor şi concluziilor exprimând punctul de vedere al expertului contabil. responsabilitatea întocmirii revine întregului colectiv de specialişti care au contribuit la fundamentarea respectivului act de control. d9) Constatările formulate de organul de control. controlul fiind un atribut al conducerii. fără restricţii din partea unui organism profesional. norme şi standarde profesionale. expertul contabil trebuie să se asigure asupra respectării principiilor deontologiei profesionale de către toţi colaboratorii care şi-au adus aportul la fundamentarea constatărilor şi concluziilor din Raport. d5) Activitatea de control se efectuează în prezenţa părţilor. această responsabilitate este consolidată prin jurământul profesional. d10) Calitatea actului de control se evaluează pe cale ierarhică. d7) Activitatea de control reflectă constatări ale specialistului desemnat. evitându-se astfel consecinţe de natura jurisprudenţei . În cazul expertizei contabile extrajudiciare. 6 . controlorul face încadrări juridice. menţionând în actul de control actul normativ încălcat şi persoanele responsabile. analizei şi concluziilor exprimate prin expertizarea judiciară a obiectivelor dispuse. Calitatea necorespunzătoare a lucrărilor de expertiză contabilă judiciară se sancţionează prin anulare de către organele care au dispus-o. în cazuri foarte grave sancţiunile îmbrăcând forma suspendării dreptului de exercitare a profesiei pe o anumită perioadă de timp şi chiar a interdicţiei. exprimând opinia personală a expertului contabil. d8) Activitatea de control este instrument de conducere cu caracter permanent. expertul contabil îşi extinde investigaţiile numai asupra obiectivelor ce fac obiectul misiunii sale. în conformitate cu rolul atribuit funcţiilor întreprinderii. prin raportare la documente justificative şi reglementări legale. controlul se extinde asupra tuturor activităţilor ce se desfăşoară într-o organizaţie. Calitatea expertizelor contabile judiciare este apreciată de către Organul de cercetare abilitat. d11) Responsabilitatea asupra constatărilor şi concluziilor unei lucrări de expertiză contabilă judiciară revine în mod exclusivist expertului contabil. Activitatea de expertiză contabilă judiciară are caracter ocazional şi se extinde numai asupra aspectelor ce fac obiectul întrebărilor dispuse de organul judiciar competent. Activitatea de expertiză contabilă judiciară presupune parcurgerea unor proceduri specifice cum ar fi condiţiile şi modalităţile de contactare a părţilor.

in calitate de administrator sau angajat/salariat. .se afla sub controlul direct al clientilor. .54) reglementeaza incompatibilitatea expertului contabil. Codul de Procedura Civila (art. primeste bunuri si servicii sau primeste participatii la capitalul social. Expertul contabil este obligat sa evite orice situatie care ar aduce atingere independentei sale. precum şi particularităţile care-i conferă caracter unic în ansamblul activităţilor din resortul economico-financiar Cap. Asa este cazul : . II Principii deontologice privind expertiza contabila Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil. sunt urmatoarele: Independenta Expertul contabil este incompatibil cu situatiile: .desfasoara acte de comert care intra in conflict de interese cu executarea libera a profesiei.este implicat financiar cu clientii sai: primeste salariu.24) si Codul de Procedura Penala (art. implicit expertul contabil.Exista imprejurari cand este interesat intr-o cauza care l-ar face subiectiv. 7 . Lista incompetentelor nu este limitata. Aspectele menţionate evidenţiază rolul social pe care îl deţine expertiza contabilă judiciară.

se sanctioneaza cu suspendarea expertului contabil din Tabloul Corpului sau radierea din Tablou. care sunt aceleaşi cu cele privind judecătorii. în scris. Principiul competentei a facut obiectul normei profesionale 112 emise de CECCAR. Consecintele nerespectarii independentei expertului duce la nulitatea expertizei contabile. la primirea oricărei lucrări de expertiză. a intocmit acte primare sau de evidenta contabila. nu mai poate fi numit a doua oara in acelasi dosar. . Independenţa expertului contabil trebuie să fie absolută în cazul experţilor contabili numiţi din oficiu de către organele în drept şi relativă în cazul experţilor contabili recomandaţi de părţi sau solicitaţi în efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. cu test grila de verificare a cunostintelor la care nota minima pentru promovare este 7(sapte). . fiind incompatibil (norma profesionala 3515. Expertul contabil. Daca a facut o expertiza extrajudiciara intr-un anume dosar poate fi expert consilier. In acest scop. intervine recuzarea. Refuzul nejustificat de a urma cursuri de pregatire profesionala. dar nu expert titular (norma profesionala 3515. Partile beneficiaza de acest mijloc procedural de a cere recuzarea expertului contabil. Expertul trebuie sa asigure calitatea lucrarilor sale. va face un examen de independenţă şi va completa o „Declaraţie de independenţă” care va însoţi lucrarea depusă pentru auditul de calitate la Corp. Independenţa absolută a expertului contabil numit de către organele în drept derivă din obligaţia acestuia de a ţine seama de toate cazurile de incompatibilitate.Daca s-a pronuntat in cauza in calitate de organ de control. Daca expertul contabil nu face declaratie de abtinere. anual. 8 . a efectuat anticipat o expertiza in dosarul in cauza si deci si-a exprimat opiniile. Expertul contabil care si-a exprimat o opinie intr-o cauza fiind numt de organele abilitate. Experţii contabili care se află în situaţiile prevăzute la punctele 3 şi 4 de mai sus trebuie să le aducă. conducerea CECCAR a elaborat Programul National de Formare Profesionala Continua. Recuzarea se judeca in sedinta publica cu participarea partilor. abţinere şi recuzare prevăzute de Codul de procedură civilă şi alte reglementări procedurale speciale. la cunoştinţa organului care i-a numit.2). Problema independentei profesionistilor contabili este reglementata si de norma profesionala 111. Fiecare expert contabil este obligat sa efectueze anual minim 40 ore de cursuri de specialitate. privind comportamentul profesional. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. . Independenţa expertului contabil este afectată grav în situaţiile reglementate de Codul etic naţional al profesioniştilor contabili. imediat după numire. Competenta expertului contabil Expertul contabil trebuie sa-ai intretina nivelul de competenta pe tot parcursul carierei sale profesionale.2). care atrage dupa sine imposibilitatea exercitarii calitatii de expert contabil.

expertul contabil solicitat în efectuarea expertizelor contabile trebuie să posede cunoştinţe solide şi actualizate în domeniul economic. partile fiind obligate sa dea explicatii. Nu este recomadabil ca actele noi. Constituie proba orice document si element care serveste la aflarea adevarului. Aceste cunoştinţe trebuie probate cu calitatea de expert contabil membru al Corpului. 9 . • Expertul contabil nici nu trebuie sa desminta sau sa confirme faptele care il privesc pe clientul sau. actualizarea şi testarea permanentă a cunoştinţelor pe care le posedă. In procesul penal (art. situand expertul contabil printre confidentii utilizatorului serviciului sau prestatiei. Informatiile confidentiale nu trebuie folosite in interesul personal si nici al unei terte persoane. Consecinta calitatii necorespunzatoare a expertizelor contabile este neluarea in considerare de catre instante si organele de cercetare penala. instanta dispune o lucrare la fata locului. Ca urmare. daca prin numirea sa a avut restrictii privind probele aflate la dosar. in afara de constiinta si devotement in exercitarea profesiei. orice lamuriri in legatura cu obiectul lucrarii. înscris în listele pe domenii publicate. .67) administrarea probelor cerute de parte se admite sau se respinge de organul de cercetare. . se impune ca expertul contabil sa aplice: . trebuie sa aduca acest lucru la cunostinta organului judiciar. Potrivit art.Calitatea expertizelor contabile Raportul de expertiza contabila judiciara are caracter de proba stiintifica care trebuie sa aiba un grad inalt contributiv la solutionarea cauzei (norma profesionala 113). care se supune regulilor stabilite de Corp cu privire la pregătirea individuală continuă şi la testarea cunoştinţelor acumulate. Calitatea de expert contabil abilitat să efectueze expertise contabile este reglementată. procedurile si regulile contabilitatii. principiile. • In cazul dosarelor penale. organul judiciar poate restrictiona accesul expertului contabil numit numai la documentele aflate in dosarul cauzei. dar care au fost mentionate in cuprinsul raportului de expertiza sa fie atasate sub forma de anexa la raportul sau. Pentru asigurarea acestui deziderat.208 din Codul de Procedura Civila. Toate comentariile privind norma generală de bază sunt şi rămân pertinente. inexistente la dosarul cauzei. El trebuie să se supună regulilor Corpului privind formarea continuă. iar pe ansamblu afecteaza perceptia publicului despre calitatea serviciilor prestate. • Daca expertul considera ca documentele aflate la dosar nu sunt sufuciente pentru efectuarea expertizei contabile. şi mai ales în domeniul financiar-contabil. Competenţa presupune deţinerea de către expertul contabil a cunoştinţelor necesare domeniului la care se referă expertiza contabilă. în general. Principiul secretului profesional si al confidentialitatii expertizelor contabile Este un principiu esential al unei profesii exercitata independent. sa supuna raportul de expertiza contabila judiciara controlului de calitate organizat de filialele judetene ale CECCAR. normele elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de expert contabil. Cu aceasta ocazie este posibila documentarea in arhiva partilor. Expertiza contabilă are drept suport documentele primare şi înregistrarea evenimentelor şi tranzacţiilor în contabilitate.

politice sau de alta natura (norma profesionala 3515). s-a pronunţat asupra unor aspecte ori a luat parte la întocmirea actelor primare. Confidentele clientului sau alte informatii nu se divulga. Norma profesionala 3531. Inainte de acceptarea efectuarii unei expertize contabile. expertul trebuie sa raspunda la intrebarile referitoare la problemele contabile. Dacă. calitatea de martor având întâietate. Misiunea privind efectuarea unei expertize contabile nu poate fi refuzată pe motive etnice. Acceptarea expertizelor contabile • Expertul nu poate refuza expertiza pe motive etnice. 10 . politice sau de altă natură. In caz de refuz. aratandu-se cauzele pentru care nu-si poate indeplini mandatul incredintat si trenuie prezentat de regula scris. depozitia in materie penala. Totuşi. religioase. a evidenţelor tehnico operative sau la elaborarea situaţiilor financiare care fac obiectul dosarului supus judecăţii. expertul trebuie sa analizeze posibilitatea de a-si indeplini misiunea sub aspectul competentei. Expertul contabil se află în incompatibilitate dacă există împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă el. Dacă îndeplineşte condiţiile de independenţă şi de competenţă. expertul contabil. înainte de a accepta efectuarea unei expertize contabile. situaţiile de mai sus.122 din Cod Procedura Penala si art. independentei sau incompatibilitatii. documentele justificative. martor in procesul civil. precum şi cele prezentate în normele 3511 şi 3512. soţul (soţia) sau vreo rudă apropiată în soluţionarea cauzei într-un anumit mod care l-ar determina pe expertul contabil să fie subiectiv. financiare si fiscale. In scopul aflarii adevarului. Solicitările adresate experţilor contabili privind efectuarea de expertize contabile nu pot fi refuzate decât dacă există motive temeinice. În particular. registrele sau evidentele partilor aflate in conflict. unde partile implicate in proces pot sa-l consulte (art. deoarece expertiza contabilă este un act de probă ştiinţifică. Înainte de a accepta sau imediat după numire expertul contabil are obligaţia să comunice organului care l-a numit.109 din Cod Procedura Civila). motivul invocat de expert trebuie sa fie temeinic. Pot fi asimilate cu „împrejurări din care rezultă că este interesat sub orice formă” următoarele situaţii în care s-ar putea găsi expertul contabil: Dacă. în scris. Calitatea de expert contabil este incompatibilă cu cea de martor în aceeaşi cauză. deoarece primează prezumţia că ar fi interesat în susţinerea primei soluţii. • Comunicarea concluziilor expertizei contabile judiciare se efectueaza odata cu depunerea raportului la organul judiciar care a dispus expertiza contabila. Aceasta. în calitate de expert contabil. expertul contabil care a efectuat o expertiză extrajudiciară la cererea unei părţi în proces se află în incompatibilitate cu calitatea de expert numit din oficiu. religioase. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiza contabila. Prin aceasta procedura se evita comunicarea (informarea) preferentiala a continutului si a concluziilor expertizei catre unii utilizatori.6 reglementeaza ca anexele fac parte din raportul de expertiza si sunt un produs al muncii expertului. şi-a exprimat o primă opinie în aceeaşi cauză supusă judecăţii. • Expertul contabil poate divulga anumite informatii numai cu acordul clientului sau a autoritatilor in anumite situatii. poate accepta calitatea de expert contabil recomandat de parte. în calitate de organ de control. trebuie să-şi analizeze posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea ţinând seama în special de regulile de independenţă şi competenţă. colaborator sau consilier al uneia dintre părţile în proces.

212 Cod Procedura Civila).33 din OG2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara. • Expertii contabili consilieri sunt numiti de aceleasi organe. III Succesiunea operatiilor privind elaborarea si efectuarea expertizei contabile • Expertul contabil trebuie sa fie membru al CECCAR. instanta de judecata. Principiul responsabilitatii efectuarii expertizelor contabile • Aprecierea responsabilitatii cu care a fost efectuata o expertiza contabila poate fi facuta de utilizator.201-214 Cod Procedura Civila si art. termenul de depunere care este cu 5 zile inainte 11 . • Recomandarea expertilor contabili organelor beneficiare se face de catre Biroul local pentru expertize judiciare tehnice si contabile. • Dupa predarea raportului de expertiza contabila. Pe de alta parte instanta poate dispune completarea lucrarii sau organizarea unei noi expretize (art. inscris in Tabloul CECCAR ce se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei. • Numirea spentru efectuarea expertizelor se face numai de organele in drept. la cererea partilor. 116-127 Cod Procedura Penala). prin ordonanta (art. partile pot prezenta obiectiunile lor. Cap. • Expertul este obligat sa efectueze un raport suplimentar de expertiza pentru clarificarea obiectiunilor prezentate de parti si acceptate de instanta sau de a extinde sfera examinarii cu intrebarile suplimentare intervenite. • Expertul contabil se legitimeaza cu carnetul de expert contabil vizat la zi. prin incheierea de sedinta sau organul de cercetare penala. stabilesc obiectivele acesteia. • Instantele de drept civil prin incheierea de sedinta numesc expertii abilitati sa efectueze expertiza. in baza art.

de termenul de judecata. de regula la sugestia avocatilor partilor. Etape specifice misiunii privind expertiza contabilă judiciară Tabel nr. in conformitate cu art. şi numirea experţilor contabili . generată de o succesiune logică de operaţii ce vizează atât soluţionarea problemelor de fond cât şi ansamblul aspectelor procedurale ocazionate de îndeplinirea misiunii de expertiză contabilă.Numirea nu poate fi refuzată decât printr-o motivare temeinică. • Atat onorariile. au dreptul sa faca observatii cu privire la intrebari. . Expertului contabil i se comunica in scris la domiciliu. aducandu-se la cunostinta obiectivele si termenele de executie. in cazul in care a fost intocmita in colectiv si daca poarta viza verificarii de calitate (normele 12264/2002 si norma profesionala 3532).Numirea este consemnată prin Încheiere de şedinţă emisă de Instanţa Judecătorească sau prin Ordonanţă emisă de organul de 12 . . mandatul primit. Expertii pot numai sa ceara instantei majorarea onorariului pe baza unor motivari scrise.Este reglementată de Codul de procedură civilă . contabile judiciare reglementările procedurale au prioritate. • O lucrare de expertiza contabila este considerata definitivata si poate fi depusa la Biroul local pentru expertize. pot cere modificarea si completarea lor. cat si partile.Se face numai de către organe de cercetare abilitate. cat si obiectivele expertizei se stabilesc unilateral in instanta. Indiferent de natura cauzei supusă cercetării. expertii contabili avand numai responsabilitatea de a le executa si aplica. Enumerăm alăturat succesiunea principalelor etape specifice activităţii de expertiză contabilă judiciară. Codul de expertizelor procedură penală şi normele profesionale emise de CECCAR.Expertul contabil ( experţii contabili) nominalizaţi trebuie să fie membrii CECCAR înscrişi în Tabloul Corpului şi să îndeplinească condiţiile de exercitare a profesiei pe anul în curs.6 Etapa Caracteristici Dispunerea . daca a fost semnata de toti expertii. organul de cercetare convoaca expertul contabil si partile. precum si nivelul onorariilor. • In cauze penale. 116-127 din Codul de Procedura Penala. Atat expertul conbabil. lucrările se desfăşoară după o metodologie comună. .

. documentele justificative şi registrele contabile aflate în păstrarea părţilor implicate în actul justiţiar sau în arhivele terţelor persoane fizice sau juridice care au legătură cu obiectivele 13 . .Efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară nu poate fi supravegherea delegată . documentare la faţa locului ). Delegarea şi . .Prelungirea termenului de depunere a lucrării de expertiză contabilă judiciară se face prin dispoziţia consemnată prin Încheiere de şedinţă sau Ordonanţă. ca principale instrumente de fundamentare. fundamentează în mare parte programul de lucru şi conţine detalierea activităţilor pe timpi de lucru în ceea ce priveşte: studierea dosarului cauzei.Nu există criterii general valabile pentru întocmirea programului de lucru.Se limitează strict la materialul documentar necesar pentru a lucrărilor privind răspunde la obiectivele dispuse de organul abilitat. expertizele contabile judiciare .Explicaţiile date de către părţi (atunci când se înscriu în cadrul procedurii) nu au calitatea de document probant. contabile .Materialul documentar ce stă la baza constatărilor şi concluziilor din Raportul de expertiză contabilă judiciară constă în: dosarul cauzei. bazat pe documente contabile şi evidenţieri contabile şi nu prezumţii sau declaraţii ale părţilor sau martorilor. alte operaţiuni. . Acceptarea şi . este abilitat să ia legătura cu acesta pentru elucidarea tuturor aspectelor. calendarul şi întinderea lucrărilor necesare pentru îndeplinirea misiunii de expertiză contabilă.Bugetul de timp . numirea fiind efectuată în baza unui act procedural lucrărilor invocat de către organul de cercetare sau organul judiciar. .Expertul contabil care a ajuns la concluzii fundamental diferite faţă de un organ de control. documentarea ( documentarea generală.Este imperativ ca materialul documentar să fie adecvat. documentarea specifică fiecărui obiectiv. . de către organul abilitat. . expertul contabil dispunând de experienţa sa şi de profesionalismul său. Documentarea .Programul de lucru este parte componentă a dosarului de lucru privind expertiza contabilă judiciară. prelucrarea şi sistematizarea materialului documentar. cercetare penală. contactarea părţilor ( dacă este cazul).Modificările intervenite în programul lucrărilor îndreptăţesc solicitarea majorării onorariului. redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară.Programul de lucru stabileşte natura.Disponibilitatea expertului contabil se raportează la respectarea programarea principiilor etice fundamentale şi a celor particulare expertizei expertizelor contabile judiciare. . privind expertiza.

Cap. Eventuale note. calcule. Raportul de expertiză contabilă cu viza auditorului de calitate şi cu dovada depunerii la organele în drept).Raportul de expertiză contabilă judiciară se supune auditului de calitate înaintea depunerii acestuia la organele beneficiare.dacă acestea au fost suficiente sau nu .Dosarul de lucru al expertului contabil judiciar cuprinde: Încheierea de şedinţă sau Ordonanţa dispusă de Organele în drept. Programarea lucrărilor.). respectarea principiilor fundamentale fiind o condiţie esenţială în aprecierea calităţii expertizei contabile. etc. Dosarul de lucru al misiunii are rolul de a asigura înţelegerea şi controlul lucrărilor. Capitolul II Desfăşurarea expertizei contabile . în special a principiului confidenţialităţii. . necalificat. Acest capitol face referire la părerea expertului contabil asupra obiectivelor . expertizei contabile judiciare. organe abilitate.sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului . . . procesele verbale întocmite de organele de control abilitate . 14 .Tipuri de rapoarte: Raport de expertiză contabilă obişnuit. necalificat. necalificat –are structura şi conţinutul standard. cu deosebirea că în cadrul capitolelor II şi III va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acesteia. fie în conţinutul unei anexe ce însoţeşte raportul. terţi. Raport de expertiză contabilă cu observaţii – cuprinde pe lângă elementele specifice raportului obişnuit. Raport de imposibilitate a efectuării expertizei contabile – are structura şi conţinutul raportului de expertiză contabilă obişnuit. ale expertului contabil. etc. III Concluzii. Corespondenţa purtată cu factorii implicaţi ( părţi. Raportarea .În cazul numirii mai multor experţi având opinii diferite se întocmeşte un singur raport care consemnează opinia documentată şi argumentată a fiecărui expert. . fiind esenţial ca autorul să se conformeze normelor de etică şi deontologie profesională. Parcurgerea etapizată a întregului proces se face în strânsă corelaţie cu demersul deontologic. un capitol distinct numit “Consideraţii personale ale expertului contabil”.Constatările şi concluziile expertizei contabile judiciare se consemnează în Raportul de expertiză contabilă judiciară. având cel puţin 3 capitole: Capitolul I Introducere. aflate în posesia acestora cât şi în posesia persoanelor fizice sau juridice controlate care au vreo legătură cu obiectivele expertizate.

Cap. IV Norme de lucru privind expertiza contabila Principalele norme emise de CECCAR ce trebuie respectate cu sfintenie. Continutul normei Norma Cu privire la continutul raportului de expertiza contabila judiciara Expertiza contabila are drept suport documentele primare si 35121 inregistrarea in contabilitate a evenimentelor si tranzactiilor 35131 Raportul de expertiza trebuie temeinic fundamentat pe baza de documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii sau 35241 declaratii ale partilor sau ale martorilor In raport se invoca acele documente si evidente contabile ce au 35141 legatura cauzala cu obiectivul ce a fost fixat. 15 .

Actele si documentele care nu intrunesc canditii legale nu se iau in 35312 considerare. Circumstantele in care a luat nastere litigiul IV. Materialul documentar in legatura cu cauza VII. Structura raportului de expertiza contabila judiciara Capitolul I.II – Desfasurarea expertizei. Nu pot fi prezentate raspunsuri alternative la obietivele expertizei. 35142 Cu privire la prezentarea concluziilor Concluziile sa fie fundamentate pe documente si evidente contabile. Locul si perioada in care s-a efectuat expertiza VI. Formularea obiectivelor expertizei V. 35414 Concluziile se prezinta pentru fiecare obiectiv in corespondenta cu 35312 constatarile din cap. 35131 Concluzia prezentata sa fie precisa. 35312 Nu se va face incadrarea juridica a faptelor si nici a incadrarilor legale. In cazul expertizelor contabile judiciare. Introducere (norma profesionala 3531A) cu urmatoarele subcapitole: I. V Norme de raport specifice expertizelor contabile • Toate misiunile efectuate de profesionistul contabil au ca finalitate un raport scris. Nu se fac aprecieri asupra actelor de control si expertizelor anterioare. Expertul contabil nu trebuie sa se refere mai mult decat se cere. ordonata si 35312 sistematizata. cu mentiunea daca s-au efecutat si alte expertize contabile cu acelasi obiectiv VIII. fara echivoc. Cap. documentul final este raportul de expertiza contabila judiciara (normele profesionale 130 si 3531). Identificarea organului care a dispus efecutarea expertizei III. dar se mentioneaza acest lucru in raport. concisa. Perioada in care s-a efectuat expertiza. Data depunerii lucrarii si daca au mai fost acordate prelungiri fata de termenul initial. Identificarea expertului II. 16 .

Sa se refere la problemele ce au legatura cu expertiza • Raport de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile (norma profesionala 3531. Interpretarea datelor si informatiilor in raport cu normele legale . Concluzii Capitolul IV. • Expertiza contabila cu opinii separate (norma profesionala 3531. Intervine cand expertiza se intocmeste de mai multe persoane. cel numit si consilierul expert. fara ambiguitate • Continutul Cap. prin documente si evidente. Expertii trebuie sa mentioneze din ce cauza opiniile lor nu pot fi conciliate. Se inscrie opinia diferita – cand sunt mai multe aspecte cu motivarea detaliata si cu sustinerea in documente si evidente . Descrierea operatiunilor examinate de expert. . 3531. Se deschide cate un paragraf pentru fiecare intrebare .2) . 3531. Aratarea imposibilitatii (de regula inexistenta documentelor justificative sau a evidentelor) • Anexa la raportul de expertiza contabila judiciara (norma profesionala 3531.4) • Continutul constatrilor inscrise la Cap. documente. Sa fie llimitat .II – Desfasurarea expertizelor contabile (norma profesionala 3531. Fac parte integranta din raportul de expertiza contabila . Se intocmesc atunci cand exista o repetabilitate a fenomenului sau cifre multiple sau elemente de aceeasi natura. Desfasurarea expertizei contabile Capitolul III.2) .5) . trebuie sa-si motiveze documentat si detaliat opinia pe care o sustine. Are aceeasi structura ca raportul de expertiza contabila obisnuit . Capitolul II. Considerente personale ale expertului contabil daca este cazul (normele profesionale 3531.2. Formularea raspunsului clar.3. evidente. .IV – Considerente personale . 3531. . concis. . Anexele sunt produsul muncii expertului contabil. Fiecare expert.1. 17 . .6) . Nu pot consitui anexe ale expertizei documente sau evidente din arhiva partilor reproduce (xeroxate).

cu deosebirea că în cadrul capitolelor II şi III va prezenta justificat şi fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuării expertizei contabile comandate de beneficiarul acesteia.sau cu privire la alte aspecte asupra cărora doreşte să reţină atenţia beneficiarului . Raport de expertiză contabilă cu observaţii. trebuie să motiveze şi să argumenteze pe bază de probe punctul său de vedere. 18 . Raportul de expertiza contabila judiciara – exemplarul expertului. . care contine: i.dacă acestea au fost suficiente sau nu . .5) . Raport de imposibilitate a efectuării expertizei contabile. sau ca experţi-parte. Conţinutul şi întinderea consideraţiilor personale într-un raport de expertiză contabilă judiciară ţin de raţionamentul profesional al expertului contabil. Corespondenta. Este important de reţinut că expertul-parte care a ajuns la un punct de vedere diferit de cel exprimat de expertul numit din oficiu. Orice intenţie sau tendinţă de incriminare . 35 al CECCAR recomandă expertului contabil numit din oficiu să evite acest capitol din raportul de expertiză contabilă judiciară.Rapoartele de expertiza contabila judiciara se semneaza si parafeaza pe fiecare pagina de expertii care l-au intocmit. Expertul este obligat sa constituie un dosar de lucru pentru fiecare expertiza ce se arhiveaza in cabinetul sau.1 si 3531. ii. deoarece simpla sa existenţă vine în contradicţie cu principiul deontologic privind secretul profesional şi confidenţialitatea profesionistului contabil. chiar şi disimulată. Acest capitol face referire la părerea expertului contabil asupra obiectivelor . alte documente. Poate uzita de el expertul contabil recomandat de parte. Opiniile diferite se consemnează în conţinutul Raportului de expertiză contabilă sau în Anexe. • Intocmirea raportului de expertiza (normele profesionale 3532. ordonanta de numire sau contractul pentru expertise extrajudiciare. un capitol distinct numit “Consideraţii personale ale expertului contabil”. când pentru soluţionarea unei cauze s-au numit mai mulţi experţi din oficiu.2) . Aceste consideraţii trebuie limitate la strictul necesar sau impus de lege în cazul expertizelor contabile judiciare. cu conformarea normelor de etică şi deontologie profesională. necalificat. iii. Adresa de numire. cuprinde pe lângă elementele specifice raportului obişnuit. Raport de expertiză contabilă cu opinii separate se întocmeşte uneori. în special a principiului confidenţialităţii. • Arhivarea raportului de expertiza (normele profesionale 125 si 3524. necalificat. . Raportul nu se semneaza de parte. note personale. Raportul de expertiza contabila se intocmeste in doua exemplare cu urmatoarea destinatie: un exemplar pentru organul care l-a cerut si un exemplar apartine expertului. constituie o încălcare gravă a principiilor deontologice cărora expertul contabil trebuie să se conformeze. Standardul profesional nr. are structura şi conţinutul raportului de expertiză contabilă obişnuit. fără a incrimina însă părţile adverse implicate. Alte exemplare sunt considerate copii.

forţa de convingere a raportului de expertiză contabilă este teoretic egală cu a celorlalte probe administrate. Este posibil. Formele de completare a expertizei contabile sunt: a. Acest lucru nu se realizează însă din oficiu. Anexele la raportul de expertiză contabilă trebuie întocmite atunci şi numai atunci când există necesitatea de documentare a unei constatări din raportul de expertiză contabilă . întrucât acesta răspunde de hotărârea care se pronunţă pe baza documentelor probante. este determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei. celălalt pentru arhivare la cabinetul expertului autor. uneori. În cazul existenţei unor deosebiri de opinii. ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt mijloc de probă. În evaluarea calităţii unei lucrări de expertiză contabilă. fiind supus unei exigente aprecieri critice. Este posibil însă. prin raportare la ştiinţa contabilităţii şi pe baza unor raţionamente profesionale riguroase. organul judiciar poate avea în vedere anumite criterii. cifre multiple sau alte elemente de natură similară. cum ar fi corelaţia cu alte probe. să se ajungă la concluzia că aceste nu este corespunzător. Când au fost numiţi sau angajaţi mai mulţi experţi contabili în aceeaşi cauză se întocmeşte un singur raport de expertiză contabilă. ca după examinarea lucrării de către organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. cu avizul organismului profesional privind auditul calităţii. expertiza contabilă trebuie să prezinte un nivel calitativ ridicat. Raportul de expertiză contabilă judiciară. organul abilitat poate dispune măsuri de refacere sau de completare a expertizei contabile. Valorificarea expertizei contabile în activitatea judiciară presupune însuşirea concluziilor acesteia de către organul beneficiar. Finalitatea actului de evaluare a calităţii şi modului de valorificare a raportului de expertiză contabilă judiciară revine organului care a dispus efectuarea expertizei. expertiza contabilă nefiind acceptată ca fiind superioară altor probe. Nu pot constitui anexe la raportul de expertiză contabilă documentele justificative sau registrele contabile originale sau reproduse prin tehnici de multiplicare. chiar şi în condiţiile în care nu concordă întrutotul ce alte probe. de către experţii numiţi de organele în drept sau de către expertul contabil care a coordonat misiunea. să poată dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze. ca un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat. Raportul se semnează şi se parafează pe fiecare pagină. expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută. În astfel de situaţii. Acestea constituie în fapt o audiere a 1 19 . la solicitarea acestuia. La solicitarea organului beneficiar se pot elabora mai multe exemplare de raport cu valoare de original. raportul de expertiză contabilă judiciară se întocmeşte în două exemplare. Prin urmare. astfel încât să contribuie efectiv la soluţionarea cauzei respective. Anexele la raportul de expertiză contabilă sunt un produs al muncii expertului contabil. Valorificarea raportului de expertiză contabilă Raportul de expertiză contabilă judiciară este valorificat în actul de justiţie ca mijloc de probă. alături de alte probe administrate în funcţie de natura cauzei. se depune la organul judiciar cu un număr de 5 zile înaintea termenului de judecată fixat sau la data dispusă prin Ordonanţă în cazul expertizelor întocmite în faza de urmărire/cercetare penală. ele având menirea să degreveze conţinutul raportului de expertiză contabilă de prezentări prea detaliate. Tocmai din acest motiv. originale: unul pentru organul care a dispus efectuarea raportului de expertiză contabilă judiciară. Eficienţa raportului de expertiză contabilă ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică . De regulă. din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţile implicate. În practica judiciară nu există un sistem de ierarhizare a importanţei probelor. acestea sunt consemnate în cadrul raportului de expertiză contabilă sau în cadrul unei anexe a acestuia. Explicaţii verbale sau desluşiri orale pe care expertul contabil le prezintă organului care a dispus efectuarea expertizei1[23].

cu privire la constatările şi concluziile exprimate în lucrarea al cărui autor este. VI Verificarea de calitate a expertizelor contabile judiciare Incepand cu 1 ianuarie 2003 s-a organizat la filialele CECCAR varificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara. f. Etc. Lipsa de procedură în numirea experţilor. dovedirea şi caracterizarea situaţiilor cercetate. având valoarea unei continuări a expertizei contabile. d. la cererea părţilor sau din oficiu pentru stabilirea adevărului.12. fie datorită necesităţii de a fi examinate documente probante suplimentare. e. 20 . Citarea părţilor fără respectarea reglementărilor procedurale. b. expertului contabil în calitatea sa de specialist. Răspunsuri suplimentare formulate în scris fie ca urmare a unor obiecţiuni ale părţilor. stabilind o relaţie de cauzalitate între concluzii şi realitatea obiectivă. Exemplificăm câteva aspecte generatoare ale situaţiilor prin care se dispune efectuarea suplimentului la lucrarea de expertiză contabilă: a. a institutiei CECCAR si a fiecarui expert contabil in parte. in baza Normelor nr. atunci când se constată că expertiza nu este completă. peste voinţa acestora. ceea ce contribuie la asigurarea prestigiului profesiei. • Cauta sa fereasca profesionistul expert contabil de unele riscuri si de consecintele acestora. Suplimentul de expertiză contabilă se dispune de către organul abilitat . administrative. b. invocată de către oricare dintre părţi. Completarea din oficiu contribuie la prevenirea oricărei erori în cunoaşterea.12264/11. administrate ulterior întocmirii şi depunerii raportului de expertiză contabilă. civile sau penale. c. 02/09/2002. Răspunsuri abordate superficial. Concluzii ale raportului de expertiză contabilă.2002 aprobate de Biroul Permanent al Consiliului Superior CECCAR cu decizia nr. Apariţia unor obiective ulterioare celor enunţate iniţial. completarea constituie o garanţie procesuală în stabilirea adevărului pe cale juridică. Suplimentul la raportul de expertiză contabilă judiciară poate fi efectuat de către acelaşi expert sau de către altul. Se urmareste a se oferi utilizatorilor lucrari de calitate. Cap. limitată însă la obiectivele adăugate sau neclarificate. Pentru părţile implicate în proces. needificatoare pentru soluţionarea cauzei. Necesitatea acestor verificari • Este o problema de prestigiu profesional. de stabilirea unor raspunderi disciplinare. c. fără a face trimitere la toate documentele probante.

• Daca au fost utilizate metodologii de lucru si caracterisitci si principii ale stiintei contabilitatii. aplicandu-se stampila respectiva. • Este o verificare privind respectarea metodologiei Corpului respectiv Normele profesionale 35/2001 aprobate de Consiliul Superior cu Hotararea 42/2001 si are in vedere continutul raportului de expertiza contabila. in prezenta celor ce l-au intocmit. expertul verificator intocmeste referatul privind modul de respectare a normelor profesionale corespunzator imprimatului anexa la Norma 12264/2002. • Daca observatiile au fost insusite se procedeaza la completarea sau refacerea expertizei. • Constituie aplicarea in practica a principiului colegialitatii reglementat de Codul Etic National al Profesionistilor Contabili cu autoritatea sa. • Urmare controlului. asa cum a fost redactat de cei ce l-au intocmit. • Daca au fost respectate prevederile Codului Etic National al Profesionistilor Contabili. Metodologia de lucru • Expertiza se prezinta expertului verificator pentru a fi inregistrata in Registrul de evidenta a lucrarilor de expertiza. 21 . expertul verificator face observatii asupra nerespectarii unor norme pe care expertii ce au efecutat expertiza le pot insusi sau nu. Referatul se ataseaza la raportul de expertiza caontabila. • Acesta procedeaza la examinarea raportului de expertiza contabila judiciara. expertiza se inregistreaza in Registrul de evidenta. Caracterul verificarii de calitate a expertizelor contabile • Nu reprezinta o verificare de fond a expertizei care sa formuleze noi concluzii sau solutii intrucat expertul verificator nu este abilitat in acest sens si nu are acces la documentele din dosarul cauzei. • Expertul verificator isi expune eventual observatiile sale pe care cei ce au intocmit lucrarea pot sa le insuseasca sau nu. fara sa faca incadrari juridice ale faptelor ori sa se pronunte in probleme care presupun alte cunostinte decat cele contabile. care trebuie sa prezinte si unele informatii suplimentare privind problemele discutate. • Pentru expertizele la care sunt observatii care nu au fost insusite de expertii autori. Dupa intocmirea referatului. Scopul acestuia declarat de norma sus indicata este acela de informare a organului care a solicitat lucrarea. expertul verificator trebuie sa-si ajute colegii sa isi pastreze rationamentul profesional si etic. Obiectivele ce se urmaresc in verificarea de calitate a expertizelor • Daca au fost respectate in totalitate prevederile normelor CECCA5r 35/2001. • Rapoartele de expertiza fara observatii se inregistreaza in Registrul de evidenta a lucrarilor de expertiza.

normele de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei. Circuitul referatelor cu observatii • Potrivit Normelor 12264/2002.G. • Cu circulara nr.125 din Regulamentul de Organizare si Functionare a CECCAR). nr. Cap. daca incalca. daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material (art.10. • In fapt. Raspunderea disciplinara este reglementata de Legea de organizare a activitatii de expertiza contabila.19 din regulamentul privind Auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile stabileste obligatia membrilor Corpului de a pune la dispozitia auditorului toate documentele necesare si sa furnizeze orice explicatie utila. dupa caz. impreuna cu raportul de expertiza contabila judiciara. CECCAR a dispus ca referatul. biroul respectiv nu primeste referatul in cauza. la instante sau organele de ancheta penala si ca urmare. referatul se intocmeste de catre expertul verificator. astfel: • Expertii contabili raspund. poate fi depus direct la registratura sau la judecatorul de serviciu al instantei sau organului care a cerut efectuarea expertizei contabile judiciare. in mod similar ca si ceilalti memebri ai Corpului. 22 . administrativ si penal. VII Raspunderea expertilor contabili Potrivit art. din dispozitii superioare nu admite ca acest document – referatul cu observatii – sa ajunga in circuitul procesoral. prin actiune sau omisiune.2003 care a fost difuzata si prelucrata la timpul respectiv. Biroul local pentru expertize. • Art. pentru informarea acestuia. expertii contabili raspund in exercitarea profesiei disciplinar.15 din O. cu intentie. pentru a rezolva aceasta problema. dupa care se ataseaza la raportul de expertiza contabila judiciara cu scopul de a ajunge impreuna la organul care a solicitat lucrarea.11941/10.64/1995 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.

12 din Regulamentul auditului de calitate. Sunt situatii in procesul judiciar care sunt considerate sanctiuni aplicate expertului fara a fi urmate de aplicarea unei amenzi. avertisment. • Nedepunerea lucrarii in termenul stabilit de instanta (art.198 Cod Procedura Penala) Toate aceste fapte se pedepsesc cu amenda prin incheierea sedintei de judecata sau prin ordonanta organului de urmarire penala. • Neindeplinirea.209 Cod Procedura Civila). obliga auditorul. s-a stabilit ca nerespectarea acestor norme constituie o abatere grava ce se sanctioneaza ca atare. suspendarea dreptului de a exercita profesia pe o perioada de 3 luni pana la 1 an sau interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil.198 Cod Procedura Penala).2002 a Biroului Permanent CECCAR de aplicare a Normelor 12264/2002 privind verificarea de calitate a expertizelor contabile judiciare. daca: • . din care mentionam urmatoarele situatii: • Refuzul fara motiv intemeiat sa execute expertiza care i-a fost incredintata (art.12. • Marturie mincinoasa – atunci cand fac afirmatii mincinoase sau nu spun tot ce stiu privitor la intrebarile ce li se pun prin obiectivele expertizei. pentru neprezentarea expertului citat sau nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara.205 din Codul de Procedura Civila sau norma profesionala CECCAR 3513. Expertul poate face cerere de scutire sau reducere a amenzii in termenul legal de contestatie. • Lipsa nejustificata a expertului citat de la procesul penal (art.• Deasemenea. prin Decizia 02/90/12.primesc mita – respectiv bani sau foloase care nu li se cuvin ori accepta promisiunea unor asemenea foloase in scopul de a nu efectua indatoririle in calitatea ce o au (expert contabil numit in dosar). • Punerea in miscare a raspunderii disciplinare se poate face in doua situatii si anume: in cazul unei reclamatii primite din afara sau in urma unei autosesizari a Corpului in cadrul activitatii de control de calitate a expertizelor contabile. Sanctiunile disciplinare se aplica de catre comisiile de disciplina ale Corpului si constau in: mustrare.205 Cod Procedura Civila). in cazul in care constata incalcari ale reglementarilor privind executarea profesiei si normelor profesionale emise de Corp.2. dupa caz. • Neinfatisarea expertilor inaintea instantei la cererea acesteia pentru a prezenta lamuriri pentru expertiza facuta (art. sa sesizeze Comisia de Disciplina. din care cauza s-a pronuntat o hotarare sau s-a dat o solutie pe baza acestei marturii mincinoase. Raspunderea contraventionala sau administrativa este reglementata de dreptul procesual.221 Cod Procedura Civila). 23 . Asupra cererii se pronunta instanta de judecata sau organul de urmarire penala. Este cazul inlocuirii expertului si dispunerea unei noi expertize. Raspunderea penala a expertului contabil Expertii pot intra sub incidenta unor infractiuni pedepsite de Codul Penal. prezentata de art. indeplinirea gresita sau cu intarziere asarcinilor primate de expertul contabil daca s-au provocat intarzieri in desfasurarea procesului penal (art. Art.

obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat a-l repara. orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu. Profesionistul contiabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite in timpul indeplinirii serviciilor profesionale si nu trebuie sa utilizeze sau sa divulge aceste informatii fara autorizare clara si expresa sau numai daca exista un drept legal sau profesional sau datoria de a face acest lucru. respect reciproc. Pe de alta parte s-a organizat garantarea raspunderii civile prin subscrierea obligatorie a unei polite de asigurare (art. Dintre aceste cerinte mentionam: • Profesionistul contabil trebuie sa actioneze intr-o maniera conforma cu buna reputatie si abtinerea de la orice comportament care ar discredita profesia. Sunt si alte situatii in care expertul poate raspunde penal daca faptele sunt infractiuni. sa excluda vulgaritatea. Pentru apararea expertului contabil in scopul intaririi raspunderii civile. concluzii eronate. Exista posibilitatea partilor aflate in proces de a-l actiona pe expertul contabil pentru despagubiri. • Asigurarea confidentialitatii informatiilor dobandite in timpul activitatii profesionale. dar cele mentionate mai sus au legatura directa cu activitatea expertului contabil. manifestarile dure si necuviincioase. 24 . Expertul trebuie sa se asigure ca raportul sau de expertiza sa nu contina inexactitati sau greseli evidente. care. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti nu trebuie sa refere mai mult decat se cere. El trebuie sa invoce in raportul sau de expertiza contabila judiciara numai acele evenimente si tranzactii probate cu documente justificative si/sau evidentieri contabile care au o legatura cauzala cu obiectivul (intrebarea) ce i-a fost fixata de organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara. contabilii trebuie sa respecte Codul Etic National al Contabililor si sa evite orice conduita discreditabila sau dezordonata aparand onoarea profesiei. • Favorizarea infractorului – ajutorul dat infractorului chiar daca nu a existat intelegere prestabilita cu acesta. care are drept consecinta zadarnicirea judecatii sau a urmaririi penale. 65/14994 privind organizarea si functionarea CECCAR) Respectarea cerintelor etice ale profesiei Fara a fi nevoie de constrangeri si sanctiuni. • Evitarea conflictelor de interese. Toate infractiunile sunt pedepsite de Codul Penal cu inchisoarea. respingerea oricarei presiuni indiferent din partea cui vine. deci si expertii. sa se abtina de la orice actiune care ar aduce daune colegilor. • Profesionistii contabili. CECCAR a instituit sistemul de verificare a expertizelor contabile judiciare prin expertii verificatori. in mod nesabuit este ocolit de catre unii experti contabili. isi datoreaza reciproc asistenta si amabilitate. Secretul profesional si confidentialitatea expertului contabil trebuie sa se manifeste si prin urmatoarele acte de comportament: I.G.998 din Codul Civil care reglementeaza ca. obiective tratate superficial din neglijenta sau lipsa competentei profesionale. Aceasta constituie o constrangere a expertului la o activitate cortecta si constiincioasa. Raspunderea civila Este instituita in baza art.12 din O.

Expertul contabil numit din oficiu sau la cererea unei parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la contactarea partilor implicate in actul justitiar. este interzis expertilor contabili: . incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta.Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau institutiile cu care angajatorii expertului contabil se afla in raporturi contractuale . In procesele penale. ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii De asemenea.II. informatiile si explicatiile primite de expertul contabil. al executivului acestuia sau in calitate de angajat. Exista conflict de interese in urmatoarele situatii: * acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de expert intr-o cauza daca: . de unde cei interesati il pot consulta. in contactele sale cu partile implicate in actul justitiar. a unei forme de salarizare. In toate cazurile. aceasta nu poate fi facuta decat dupa citarea partilor. expertul contabil poate lua legatura cu inculpatii numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. prin natura lor. darea sau luarea de bunuri. comerciala sau de alta natura cu una din partile cauzei .expertul a avut calitatea de angajat sau a avut relatii contractuale de orice fel cu una din parti in ultimii doi ani 25 . acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. Daca este implicat prin relatii familiale si / sau personale cu clientii sai. Daca desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale.Sa efectueze lucrari in situatia in care exista elemente care atesta starea de conflict de interese. obtinerea de participatii la capitalul social. cu confirmare de primire.Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau pentru institutiile cu care angajatorii expertului contabil se afla in concurenta . care se pot finaliza intr-un conflict de interese sau care sunt. servicii sau bani. III. de familie. Expertul contabil trebuie sa depuna raportul sau la organul in drept care a dispus expertiza contabila judiciara. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare. daca este nevoie de o lucrare la fata locului. integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. aratandu-se zilele si orele cand incep si se continua lucrarile expertizei contabile. Astfel. trebuie sa ramana confidentiale.Sa efectueze lucrari. in cazul proceselor civile. pentru agentii economici sau pentru institutiile la care au si calitatea de salariat. Daca este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie. de exemplu: acceptarea. indiferent de natura si durata contractului de munca . in afara procedurilor prevazute de lege. Expertul contabil se afla in intr-o situatie de incompatibilitate in demersul efectuarii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare in urmatoarele situatii: Daca este implicat financiar. Daca accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil. direct sau indirect in activitatile clientilor sai prin. in conditiile legii.Sa efectueze lucrari pentru agentii economici sau institutii in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor .expertul sau un membru al familiei sale se afla intr-o relatie de munca. Expertul contabil numit din oficiu sau la recomandarea unei parti intr-o cauza justitiara trebuie sa se abtina de la divulgarea continutului raportului de expertiza contabila judiciara si a concluziilor sale direct partilor implicate in actul justitiar. chiar informala.

in virtutea functiilor pe care le detine in structurile alese ale Corpului. Codul de Procedura Civila art. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. expertul. In cazul expertizelor contabile judiciare incompatibilitatea expertului contabil trebuie sa fie in stricta conformitate cu prevederile Codului de procedura civila si Codului de procedura penala. conducere. . Codul de Procedura Penala art.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar. care prevad aceleasi cazuri de incompatibilitate atat pentru “expert” cat si pentru “judecator”. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . OG nr. OG nr. ca in cauza respectiva au existat sau exista litigii in curs la comisia de disciplina sau la alte organe si instante ale Corpului.expertul are cunostinta sau ar fi trebuit sa stie. OG 2/2000–privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara . BIBLIORGAFIE .pentru modificarea si completarea OG nr.Daca a fost martor sau reprezentant (expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti . ori a luat parte. tehnic de specialitate. Lg. Norma profesionala 35/2001 – privind expertizele contabile .care aproba OG 65/1994 .Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat. Lg. in calitate de organ de control.expert numit intr-o faza si expert (consilier) al unei parti in alta faza .65/1994 – privind organizarea si functionarea CECCAR . cum ar fi: .Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. nr. Norma profesionala 12264/2002 – privind activitatea de expertiza contabila judiciara 26 . ca executant.112 .120-125 . calitatea de martor avand intaietate . 186/1999 – aproba OG89/1998 . la intocmirea actelor primare.201-214 . Este vorba de o noua expertiza si nu de un supliment la expertiza avand aceleasi obiective sau unele largite.118. a evidentelor contabile tehnico – operative .42/1995 .Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. fapte sau cauze in rol dublu: de profesionist in practica publica si de organ ales sau numit in structurile de conducere si de executie ale filialei Corpului In cazul expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare. sub orice forma.89/1998 .expert in faza de cercetare si in faza de judecata . incompatibilitatea trebuie interpretata particularizat. ocazie cu care si-a exprimat opiniile. Avand in vedere aceste aspecte se poate concluziona ca un expert contabil se afla in incompatibilitatea de a efectua expertiza contabila judiciara si in urmatoarele cazuri: .obtinerea de lucrari in imprejurari legate de exercitarea functiilor si atributiilor eferente calitatii de organ ales sau numit in structurile de conducere si de executie ale filialei CECCAR participarea la actiuni.65/1995 . privind un membru al Corpului *acceptarea numirii sau desemnarii in calitate de expert in mai multe faze succesive ale aceleiasi cauze. Regulamentul de organizare si functionare CECCAR art.

2 Judecătoria/Tribunalul……… Secţia………………………. Ed Best Publishing. Bucuresti. Bucuresti. Vă facem cunoscut că aţi fost numit expert în cauza civilă/penală nr.Contabil. Florea Ion.M.Sorin Domnisoru. editia a II-a. Control financiar contabil si expertiza contabila. Boulescu. Standardul profesional nr. Introducere in expertiza contabila si in auditul financiar.. Expertiza contabila. 2007 Anexe Modelul adresei de anunţare a expertului contabil Tabel nr. 2005 . Florea Radu. 2007. Bucuresti 2001 . editia a 3-a revizuita. 2008. 35 privind expertizele contabile. revizuita si adaugita. Ed Didactica si Pedagogica. revizuita si adaugita.. . Editura CECCAR. de mai sus privitor 27 . Editura CECCAR. Contabil autorizat. Expert contabil. Nr……/data………………… Către Expert (numele şi adresa)……. ED Sitech. editia a II-a. . Bucuresti.

pentru………………… Obiectivele expertizei……………………………………. Grefier. Onorariu provizoriu…………………. 3 28 . Modelul de solicitare de către completul de judecată a recomandărilor pentru experţi Tabel nr. pe reclamantul ……………..domiciliat……………….lei Cauza are termen de judecată la data……………………………… Preşedinte.domiciliat ………………şi pârâtul…………..

Preşedinte. privitor pe reclamantul/ reclamanţii ……………….şi pârâtul/pârâţii…………. ……………. Grefier. Către Biroul pentru expertize tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul………. ……………. ……………. ……………. Modelul recomandării trimisă de Biroul de expertiză către organul solicitant Tabel nr.pentru……………. În vederea soluţionării cauzei ……………cu nr…………….. 4 29 . Judecătoria/Tribunalul…………..experţi: …………….... Nr…………/……………. …………….. vă solicităm ca până la termenul de judecată din………….să procedaţi la desemnarea a ( se indică numărul ) …….

În scrisoarea dumneavoastră către experţii numiţi vă rugăm să indicaţi numărul prezentei recomandări.. ……………………………. Şef birou expertize Contabile şi judiciare 30 ... Cont CEC………………… Către…………….. ……………………………. ……………………………. La solicitarea dumneavoastră privind Dosarul………vă recomandăm următorii experţi contabili: …………………………….Tribunalul…………. Biroul de expertize contabile şi tehnice judiciare Adresa…………………….

. Obiectivul nr. Dosar nr……………………. domiciliat în …………...înscris în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România CECCAR în Secţiunea…… Poziţia………………………………………………. 31 . RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ Capitolul I INTRODUCERE Paragraful ( i ) Subsemnatul……………. Obiectivul nr.din data de. … n……………………… (Pentru fiecare parte implicată în proces se va menţiona denumirea. ….. domiciliul sau sediul social şi calitatea procesuală) Paragraful (iii) Împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt: ……………………………………………………………………………………………… Paragraful (iv) Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă. Paragraful (ii) Am fost numit(ţi) prin……….Modelul Raportului de expertiză contabilă judiciară şi redactarea acestuia Tribunalul/Judecătoria……… Secţia……………………….posesor al carnetului de expert contabil nr………. părţile implicate în proces fiind: 1…………………….……expert(ţi) contabil(i) în dosarul nr…….. n……………………………………………….expert contabil. 2……………………. (Dacă sunt mai mulţi experţi contabili acest paragraf se repetă pentru fiecare)... 1……………………………………………….. căreia i s-au fixat următoarele obiective (întrebări): Obiectivul nr. 2……………………………………………….

....... i( i=1.. etc......... fiscali.....În cauză s-au efectuat/nu s-au efectuat alte expertize contabile.... formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările fixate acesteia: La obiectivul nr........ 1…………………………………………….................. la obiectivul nr...).... i s-au examinat următoarele documente…………………………………………….......... Paragraful (vi) Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:.... dacă este cazul) În conformitate cu documentele expertizate formulăm....... (Descriere detaliată cu trimitere la anexe. …......………………………………………… (Se vor relua concluziile exprimate în cadrul Capitolului II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE) Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă să vină în sprijinul beneficiarului ........ n….. Paragraful (vii) Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada ......... i.............................(dacă este cazul). s-au utilizat/nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici.......... 2……………………………………………............ La obiectivul nr.............. concis şi fără ambiguităţi) Capitolul III CONCLUZII În conformitate cu examinările materialului documentar menţionat în introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză................ Capitolul II DESFĂŞURAREA EXPERTIZEI CONTABILE Obiectivul nr.. Problemele ridicate de părţile interesate în expertiză şi explicaţiile date de acestea în timpul efectuării expertizei sunt:………………………………………………………………… Paragraful (viii) Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la……………… şi prelungită la………..n) Pentru a răspunde la obiectivul întrebarea nr......Paragraful (v) Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada………la sediul social/domiciliul.. (Se redactează răspunsul clar..... următorul răspuns: . considerăm necesar să facem următoarele precizări: 32 ............. La obiectivul nr...............

Capitolul CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI (EXPERŢILOR) CONTABIL(I). Expert contabil Nume. 1 din 17.…………………………………………………………..2009 33 . prenume Semnătura Raport de Expertiza Contabila Extrajudiciara Nr. El poate face obiectul unui capitol distinct.10. (Acest paragraf poate fi introdus numai dacă expertul contabil consideră că este util beneficiarului expertizei contabile.

2009. xx / 12. 3. xx / 12.06. Documente financiar – contabile pe perioada Ianuarie – Septembrie 2009. Lucrarile expertizei contabile extrajudiciare s-au efectuat in perioada 16. 1234567. XXXYYY s.I.2009 obiectivul fixat prezentei expertize contabile extrajudiciare este verificarea respectarii legislatiei financiar-contabile de catre s.2009 pe baza balantei de verificare la 30. alte expertize contabile si nu s-au utilizat lucrările altor experţi (tehnici.c.. XXXYYY s. In conformitate cu actele si documentele expertizate s-a efectuat verificarea documentelor contabile si calcularea activului net contabil la 30. cu sediul in municipiul Arad.09.).: 123456789 a asociatei-administrator QQQ. Arad. 4. In baza contractului nr. Redactarea prezentului raport de expertiza contabila extrajudiciara s-a facut in data de 17.l.2009 – 17.12. asociat al s. 30. Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare Obiectivul expertizei contabile extrajudiciare este verificarea evidentei contabile pe perioada Ianuarie 2007-Septembrie 2008 si a bilantului 2008 si calcularea activului net contabil la 30.2009 s-a acceptat misiunea efectuarii unei expertize contabile extrajudiciare pentru d-nul AA. Conform contractului nr. Imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe d-nul AA sa solicite efectuarea acestei expertize contabile extrajudiciare sunt legate de iesirea din s. Actele constitutive si modificarile ulterioare pana la zi.l.2009 pe baza balantei de verificare la 30.r. str.10. 31.I.c.1999.c.l.c. pentru care formulam urmatorul raspuns: 1. pe perioada Ianuarie 2009-Septembrie 2009 si a bilantului 2008 si calcularea activului net contabil la 30. jud.09. 34 . pe perioada Ianuarie 2009-Septembrie 2009 si bilant 2008: Examinarile prin sondaj a materialului documentar mentionat au dus la concluzia ca nu se respecta in totalitate legislatia financiar – contabila in vigoare.C. A. . Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei contabile extrajudiciare sunt: 1.r. C.C Expert X S.l. str. fiscali etc. autorizatie de functionare 000000 / 29. XXXYYY s. 2. XXXYYY s.l.R.12.09. astfel: a. În cauză nu s-au efectuat.10.10. Capitolul I Introducere S.c.2007.U. XXXYYY s. Registrul de casa nu este intocmit pe zile ci pe perioade de o luna si nu poarta semnaturile conform OMFP 1850 / 2005.10. inscrisa la O.r. Pentru a raspunde la obiectivul sus mentionat s-au examinat documentele si actele mentionate la paragraful privind materialul documentar. Bilant contabil 31.2009 la s.2008.2009 la s.10.l.r.2009. inscrisa in Tabloul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania in partea 4 B pozitia xx.r.10.L. A. XXXYYY s. la sediul din Arad. Alte documente..c..09.2009.. C.U.r. Respectarea legislatiei financiar-contabile de catre s.R.2009.09. Arad sub numarul J02/xxx/1999.

e. n. Societatea inchide lunar conturile de TVA deductibil si TVA colectat desi acestea se inchid doar trimestrial conform Codului Fiscal.nu contine Procesul verbal cu rezultatele complete ale inventarierii .nu contine liste de inventariere a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar . Societatea nu a inregistrat corect intrarea prin contract de leasing a unui autoturism in acest sens facand inregistrarea 471 = 167 cu valoarea TVA aplicata la ratele de leasing si 471 = 167 cu valoarea asigurarilor care nu sunt achitate. c. p. Societatea nu intocmeste chitanta pentru ridicarile de numerar asa cum prevede HG 831 / 1997. De asemenea registrul jurnal listat de societate cuprinde totaluri ale operatunilor si nu fiecare operaţiune economico-financiară conform aceluiasi ordin. 35 . l.09. fisa obiectelor de inventar in folosinta si evidenta analitica a mijloacelor fixe.nu contine centralizator al listelor de inventariere . In dosarele prezentate nu s-au gasit evidenta analitica a clientilor si furnizorilor in sold la sfarsitul lunii.nu exista confirmari de sold cu clientii si furnizorii . In bilantul pentru anul 2008 apare pozitia impozit pe profit. Fisa conturilor nu se listeaza astfel incat sa contina fiecare operatiune ci contine totaluri ale operatiunilor. iar registrul jurnal centralizator se completeaza lasand spatii libere. Societatea calculeaza si inregistreaza lunar impozitul pe profit in anul 2009 desi acesta se calculeaza si inregistreaza doar trimestrial conform Codului Fiscal.listele de inventariere nu sunt semnate de catre compartimentul financiar-contabil .12. g. m. In declaratia 010 depusa la Directia de Finante Arad in luna august 2009 nu apare completat pozitiile referitoare la platitor impozit pe profit sau platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Societatea nu intocmeste jurnale de cumparari si vanzari conform modelului prevazut de OMFP 171 / 2004 si acestea nu sunt listate si trimestrial conform Codului Fiscal h. Bonurile fiscale inregistrate nu contin informatiile specificate de OMFP 293/2006. k. societatea depunand decont de TVA trimestrial. f. d. Registrul jurnal nu se arhiveaza conform OMFP 1850 / 2005. Impozitul pe dividende s-a calculat in septembrie 2009 desi dividendele nu s- au ridicat pana la 30. Registrul de evidenta fiscala nu curpinde toate informatiile mentionate de HG 44 / 2004. De asemenea acesta s-a calculat eronat si s-a virat gresit in contul persoanelor juridice. j. Inventarierea la 31.nu contine situatia analitica distincta pentru elementele de activ/pasiv ce nu reprezinta bunuri o. i. Registrul inventar nu se completeaza cu elementele de activ şi de pasiv grupate după natura lor conform posturilor din bilanţ conform OMFP 1850 / 2005. desi societatea era in acest an microintreprindere.2005 nu este intocmita conform normelor prevazute de OMFP 1753 / 2004: .b.2009.

2009 pe baza balantei de verificare la 30. Raportul de expertiza contabila extrajudiciara s-a intocmit pe baza documentelor contabile si a altor documente prezentate de catre asociatul AA.09.782 ron. considerăm necesar să facem următoarele precizări: .r. Capitolul III Concluzii In conformitate cu examinarile materialului documentar mentionat in introducerea si cuprinsul prezentului raport de expertiza contabila extrajudiciara formulam urmatorul raspuns la obiectivele fixate in Capitolul II: 1. este absolvita de orice vina care ar decurge din aceasta. Calcularea activului net contabil la 30.R. pe perioada Ianuarie 2009-Septembrie 2009 si bilant 2008: Examinarile prin sondaj a materialului documentar mentionat au dus la concluzia ca nu se respecta in totalitate legislatia financiar – contabila in vigoare. Calcularea activului net contabil la 30.09.2009 pe baza balantei de verificare la 30. contin informatii cu scopul de a induce in eroare sau care pot induce in eroare. Expert contabil.2009.09. Expert X S. XXXYYY s.l.09.c.09. 2.09.2009 este de 103.2009 pe baza balantei de verificare la 30.2009. Expert X s.782 ron.r. Activul net contabil la 30.C.09. In cazul in care informatiile si/sau documentelor prezentate nu sunt complete. Prezenta lucrare contine 2 pagini.revizuirea si luarea masurilor de respectare a legislatiei in vigoare pentru punctele de la Capitolul II. Pentru ca prezentul raport de expertiză contabilă extrajudiciara să poată veni în sprijinul beneficiarului.l. Respectarea legislatiei financiar-contabile de catre s.2009 pe baza balantei de verificare la 30. 36 . 2. Activul net contabil la 30. lipsesc.2009 este de 103.L.09. S.