You are on page 1of 22

English word Pinyin Notes Traditional

I wǒ 我
you(singular) nǐ informal 你
nín polite 您
he tā 他
we wǒmen 我們
you(plural) nǐmen informal 你們
nín polite 您
they tāmen human 他們
tāmen female human 她們
tāmen non-human 它們
this zhè 這
zhèi 這
zhège 這個
zhèige 這個
that nà 那
nèi 那
nàge 那個
nèige 那個
here zhèli 這裡
zhèr Beijing accent 這兒
there nàli 那裡
nàr Beijing accent 那兒
who shéi 誰
shuí 誰
what shénme 甚麼
nǎge which 哪個
where nǎli 哪裡
nǎr Beijing accent 哪兒
when shénmēshíhòu what time 甚麼時候
how rúhé formal 如何
zěnme informal 怎麼
zěnyàng in what way 怎樣
not bù is not/does not 不
bié do not (imperative) 別
méi does not have/did not 沒
all quánbù all of it 全部
zhěng ex. all day 整
suǒyǒu ex. all cars 所有
dōu ex. they all see it. 都
yígòng ex. how many in all? 一共
many duō 多
some yīxiē 一些
jǐge 幾個
few shǎo 少
other qítā 其他
biéde 別的
one yī 一
two èr not used with measure words 二
liǎngonly used with measure words 兩
three sān 三
four sì 四
five wǔ 五
big dà 大
long cháng 長
wide kuān 寬
thick hòu 厚
heavy zhòng 重
small xiǎo 小
short duǎn 短
narrow zhǎi 窄
thin báo 薄
woman nǚrén 女人
man(adult male) nánrén 男人
man(human being) rén 人
child(a youth) háizi 孩子
értóng 兒童
xiǎohái 小孩
wife qīzi 妻子
lǎopó informal 老婆
husband zhàngfu 丈夫
lǎogōng informal 老公
mother mǔqīn 母親
māma informal 媽媽
father fùqīn formal 父親
bàba informal 爸爸
animal dòngwù 動物
fish yú 魚
bird niǎo 鳥
dog gǒu 狗
louse shī 虱
snake shé 蛇
worm chóng worm, insect 蟲
rúchóng generic 蠕蟲
qiūyǐn earthworm 蚯蚓
tree shù 樹
forest sēnlín 森林
stick shùzhī tree branch 樹枝
zhītiáo formal 枝條
zhīzi informal 枝子
fruit shuǐguǒ 水果
seed zhǒngzi 種子
leaf yè 葉
yèzi 葉子
root gēn 根
bark shùpí 樹皮
flower huā 花
grass cǎo 草
rope shéng 繩
shéngzi 繩子
skin pí 皮
pífū 皮膚
meat ròu 肉
blood xuè 血
xuèyè 血液
bone gǔ 骨
gǔtóu 骨頭
fat zhīfáng 脂肪
egg dàn 蛋
jīdàn chicken egg 雞蛋
horn jiǎo 角
tail wěi 尾
wěiba 尾巴
feather yǔmáo 羽毛
hair tóufa 頭髮
head tóu 頭
ear ěrduo 耳朵
eye yǎnjing 眼睛
nose bí 鼻
bízi 鼻子
mouth zuǐ 嘴
zuǐba 嘴巴
tooth yáchǐ 牙齒
tongue shé 舌
shétou 舌頭
fingernail zhǐjia 指甲
foot jiǎo 腳
leg tuǐ 腿
knee xī affix 膝
xīgài 膝蓋
hand shǒu 手
wing yì literary 翼
chìbǎng 翅膀
belly dùzi 肚子
guts chángzi 腸子
neck bózi 脖子
back bèi 背
breast xiōng chest (affix) 胸
xiōngbù chest (generic) 胸部
xiōngtáng chest (academic) 胸膛
rǔfáng female organ 乳房
heart xīnzàng 心臟
liver gān affix 肝
gānzàng 肝臟
drink hē 喝
eat chī 吃
bite yǎo 咬
suck xī affix 吸
chuò sip 啜
shǔnxī suck 吮吸
spit tǔ generic 吐
tǔkǒushuǐlit. spit saliva (informal) 吐口水
tǔtán lit. spit phlegm (formal) 吐痰
vomit ǒu affix 嘔
tù informal 吐
ǒutù formal 嘔吐
blow chuī 吹
breathe hūxī 呼吸
laugh xiào 笑
see kàn 看
hear tīng 聽
know zhīdào 知道
xiǎode 曉得
rènshi to recognize 認識
think xiǎng 想
smell xiù 嗅
wén 聞
fear pà 怕
sleep shuì 睡
shuìjiào 睡覺
live huó 活
die sǐ 死
kill shā 殺
fight chǎojià argue 吵架
dǎjià fists 打架
dǎzhàng war 打仗
hunt dǎliè 打獵
hit dǎ 打
cut gē cut in two 割
qiē slice 切
jiǎn scissors 剪
split pīkāi transitive split open 劈開
lièkāi intransitive split open 裂開
fēnkāi split up 分開
stab cì 刺
scratch sāo 搔
zhuā 抓
dig wā 挖
jué 掘
swim yóuyǒng 游泳
fly fēi 飛
walk zǒu generic 走
zǒulù walk on foot (informal) 走路
bùxíng go on foot (formal) 步行
come lái 來
lie tǎng horizontal 躺
sit zuò 坐
stand zhàn 站
turn zhuǎn change direction 轉
fall luòxià drop 落下
diàoxià drop 掉下
give gěi 給
hold wò 握
ná 拿
squeeze jǐ 擠
rub róu massage; knead 揉
wash xǐ 洗
wipe cā 擦
pull lā 拉
push tuī 推
throw rēng 扔
diū 丟
tie bǎng 綁
sew féng 縫
count shǔ 數
diǎn 點
say shuō 說
jiǎng 講
sing chàng 唱
play wán 玩
float fú 浮
flow liú 流
freeze jiébīng 結冰
dòngjié 凍結
swell péngzhàng 膨脹
sun tàiyáng 太陽
moon yuèliàng 月亮
star xīng 星
héngxīng scientific (fixed star) 恆星
water shuǐ 水
rain yǔ 雨
river hé 河
lake hú 湖
sea hǎi 海
salt yán 鹽
stone shí affix 石
shítóu 石頭
sand shā 沙
dust chéntǔ 塵土
earth dìqiú planet 地球
cloud yún 雲
fog wù 霧
sky tiān 天
wind fēng 風
snow xuě 雪
ice bīng 冰
smoke yān 煙
fire huǒ 火
ashes huī ashes or dust 灰
huījìn 灰燼
burn shāo 燒
road lù 路
mountain shān 山
red hóng 紅
green lǜ 綠
yellow huáng 黃
white bái 白
black hēi 黑
night yèwǎn 夜晚
day báitiān 白天
year nián 年
warm wēnnuǎn 溫暖
cold lěng 冷
full mǎn 滿
new xīn 新
old lǎo not young 老
jiù not new 舊
good hǎo 好
bad huài 壞
rotten làn 爛
dirty zāng 髒
straight zhí 直
round yuán 圓
sharp jiān prefix 尖
lì prefix 利
fēnglì 鋒利
ruìlì 銳利
dull dùn 鈍
smooth guānghuá 光滑
wet shī 濕
dry gān 乾
correct duì informal 對
zhèngquè formal 正確
near jìn 近
far yuǎn 遠
right yòu 右
lef zuǒ 左
at zài 在
in zài...lǐ 在...裡
with hé 和
gēn 跟
and hé 和
gēn 跟
if rúguǒ 如果
because yīnwèi 因為
name míng affix 名
míngzi generic 名字
Simplified
我们
你们

他们
她们
它们


这个
这个


那个
那个
这里
这儿
那里
那儿


什么
哪个
哪里
哪儿
什么时候
如何
怎么
怎样全部

所有

一共

一些
几个

其他
别的女人
男人

孩子
儿童
小孩
妻子
老婆
丈夫
老公
母亲
妈妈
父亲
爸爸
动物


蠕虫
蚯蚓

森林
树枝
枝条
枝子
水果
种子

叶子

树皮绳子

皮肤


血液

骨头
脂肪

鸡蛋


尾巴
羽毛
头发

耳朵
眼睛

鼻子

嘴巴
牙齿

舌头
指甲膝盖


翅膀
肚子
肠子
脖子


胸部
胸膛
乳房
心脏

肝脏

吮吸

吐口水
吐痰


呕吐

呼吸知道
晓得
认识

睡觉吵架
打架
打仗
打猎
劈开
裂开
分开

游泳


走路
步行

落下
掉下

结冰
冻结
膨胀
太阳
月亮

恒星石头

尘土
地球

灰烬
绿夜晚
白天

温暖

锋利
锐利

光滑
湿


正确

在...里
如果
因为

名字