You are on page 1of 49

PÀ£ÀßqÀ PÀqÁØAiÀÄ ¨sÁµÁ ¥ÀjÃPÉëUÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ

(J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ 150 CAPÀUÀ½UÉ ¥ÀjÃPÉë)


PÀæªÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ
¸ÀASÉå
1 «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀªÀÄUÀæ CxÉÊð¸ÀÄ«PÉ 25
2 ¥ÀzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ 25
3 «µÀAiÀÄ ¸ÀAPÉëÃ¥ÀuÉ 25
4 ¥ÀzÀ eÁÕ£À 25
5 ®WÀÄ ¥Àæ§AzsÀ 25
6 EAVèö¤AzÀ PÀ£ÀßqÀPÉÌ ¨sÁµÁAvÀgÀ 25
7 MlÄÖ 150
£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á E¯ÁSÉAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£Á ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉðñÀPÀgÀ 18 ºÀÄzÉÝUÀ¼À
¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
(I) ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ - 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå CzsÀåAiÀÄ£À
1. ¸ÁªÀiÁ£Àå «eÁÕ£À
2. gÁdå, gÁμÀÖç ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¥Àæ¸ÀPÀÛ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ
3. ¨sÁgÀvÀzÀ EwºÁ¸À
4. «±Àé ¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç
5. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁeÁåqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÞ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀvÉ
6. ¨sÁgÀvÀzÀ gÁ¶ÛçÃAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð
(II) ¥Àæ±ÉߥÀwæPÉ - II £ÀUÀgÀ ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£É
1. AiÉÆÃd£ÉUÉ s¸ÁªÀiÁfPÀ - DyðPÀ DzsÁgÀ
ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ. ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛ,
¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É, ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ.
¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀ, ªÀ¸ÀwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ,
PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.
DyðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®, ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À «±ÉèÃμÀuÉ, GvÁàzÀ£Á CxÀð±Á¸ÀÛç, ¥ÀæQæAiÉÄ, PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, GvÀà£Àß ªÀÄvÀÄÛ ªÉZÀÑ.
DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ ±ÉæÃtÂUÀ¼ÀÄ, ¨ÁºÀå DyðPÀ ¹Üw, ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼À «±ÉèÃμÀuÉ, ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ jAiÀįï J¸ÉÖÃmï
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ, §ÈºÀvï DyðPÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ.
ªÀÄÆ® DyðPÀ «±ÉèÃμÀuÉ, DyðPÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀ, «ÄvÀ ¨ÁrUÉ, ¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÀiË®å.
¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÀ ¸ÀéwÛ£À C©üªÀÈ¢Þ, ¨sÀÆ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ DyðPÀ «ªÀgÀuÁ ¥ÀnÖ.
¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ, SÁ¸ÀV MqÉvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀiÁfPÀ ¤AiÀÄAvÀæt.
2. AiÉÆÃd£Á vÀvÀé
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À DAvÀjPÀ ¸ÀA§AzsÀ, AiÉÆÃd£Á DqÀ½vÀ.
AiÉÆÃd£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ, ªÁ¸À¸ÁÜ£ÀzÀ «£Áå¸ÀzÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ «£Áå¸ÀzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ.
fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁAwæPÀvÉUÁV £ÀUÀgÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ¨ÉÃrPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀ§gÁdÄ, £ÀUÀgÀ «£Áå¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ,
¨sÀƤÃwAiÀÄ UÀÄj.
¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥ÀjPÀ®à£É (¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ vÁQðPÀ
«ªÀgÀuÉ).
¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ½UÉ ¸ÁܤPÀ PÉÆqÀÄUÉ. ¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ AiÉÆÃd£Á ªÀiÁ»w ªÀåªÀ¸ÉÜ. PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ
UÀÄtªÀÄlÖUÀ¼À eÁUÀzÀ DAiÉÄÌ.
¹¸ÀÖA C¥ÉÆæÃZï ªÀÄvÀÄÛ ¨sËwPÀ AiÉÆÃd£É, «Ä±Àæ ¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£ÉAiÀÄ ¥Àj²Ã®£É, ¥ÁæzÉòPÀ ªÀÄlÖzÀ°è
¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É, DAiÉÄÌ vÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÁ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ. QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ
¨sÁgÀwÃAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄ°è CzÀgÀ C£ÀéAiÀÄ.
C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É - «zsÁ£À, ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ GzÉÝñÀ; ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ ªÀÄlÖUÀ¼ÀÄ.
3. AiÉÆÃd£Á vÀAvÀædÕvÉ:
¨sÁgÀvÀzÀ°è AiÉÆÃd£Á ¥ÀzÀÞw, ¸ÀªÀÄUÀæ zÀȶÖ, UÁæ«ÄÃt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ «zsÁ£À, UÀÄj, GzÉÝñÀ
ªÀÄvÀÄÛ DzÀåvÉUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ UÀÄtªÀÄlÖ, ¥ÁæzÉòPÀ UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ §¼ÀPÉAiÀÄ UÀÄtªÀÄlÖ.
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt, ¥ÁæzÉòQÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ jÃwAiÀÄ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ avÀæt vÀAvÀædÕvÉ, ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀÄvÀÄÛ CA±À
«±ÉèÃμÀuÁ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ.
£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV «±ÉèÃμÀuÉ, ¨sÀƫĪÀiË®å ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁAzÀævÉ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ,
d£À¸ÀASÁå ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À ¸ÁܤPÀ DAiÀiÁªÀÄ, PÉÃA¢æÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ «WÀl£ÉUÉ PÁgÀt±ÀQÛ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæzÉñÀ «±ÉèÃμÀuÉ,
PÁAiÀÄðvÀAvÁævÀäPÀ DAiÉÄÌ ¥Àæ¸ÁÛªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA¥ÀPÀðªÀżÀî ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À «±ÉèÃμÀuÁ vÀAvÀædÕvÉ.
(i) ¹¸ÀÖA ¹ªÀÄÄå¯ÉÃμÀ£ï vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ; UÉæöÊ£ï ¯ÉÆÃj ªÀiÁzÀj (ii) °Ã¤AiÀÄgï ¥ÉÇæÃUÁæ«ÄAUï (iii) CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀÄ
«±ÉèÃμÀuÉ - EªÀÅUÀ¼À ¥ÁægÀA¨sÀ. £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ - ««zsÀ
zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ; ¸ÀªÀÄUÀæ AiÉÆÃd£É, AiÉÆÃd£ÉUÉ ¹¸ÀÖA C¥ÉÆæÃZï, vÀAvÀædÕvÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀt
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.
ªÉʪÀiÁ¤PÀ bÁAiÀiÁUÀæºÀt-¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæªÉÄnæAiÀÄ ªÀÄÆ® vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÀædÕvÉ, avÀæ ªÁåSÁå£À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É.
bÁAiÀiÁavÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ CAQCA±ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ - ªÁåSÁå£À ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£À vÀAvÀædÕvÉ, «±ÉèÃμÀuÉ, CAQ-CA±ÀzÀ
«±ÉèÃμÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «μÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ £ÀPÉëUÀ½UÁV ªÁåSÁå¤vÀ CAQCA±ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ.
£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¤¢ðμÀÖ C£Àé¬ÄPÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÀuÉ AiÉÆÃd£É , ªÀ¸Àw, £ÀUÀgÀ «£Áå¸À
ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀzÀ «±ÉèÃμÀuÉ.

4. ¸ÁUÁtÂPÉ AiÉÆÃd£É
£ÀUÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À: ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ¤ªÀðºÀuÉ, ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ
CªÀÅUÀ¼À «zsÁ£À, «£Áå¸À ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ªÉʲμÀÖöåUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛ zÀeÉð, AiÉÆÃd£É, EAf¤AiÀÄjAUï ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛ
ªÀÄvÀÄÛ ¤¯ÁÝt C©üªÀÈ¢ÞUÁV PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ, ¥ÀæªÀÄÄR C©üªÀÈ¢Þ vÀAvÀædÕvÉ.
¸ÁjUÉ ¸À«ÄÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ CzsÀåAiÀÄ£À: CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Àj¨sÁμÉUÀ¼ÀÄ, ¸À«ÄÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁzÀj
«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ¸À«ÄÃPÉë vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ gÀÆ¥Àt, ¥ÀæAiÀiÁt CAQCA±ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ, ¸ÁjUÉ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ «±ÉèÃμÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ
ªÁåSÁå£À.
«±ÉèÃμÀuÁ vÀAvÀædÕvÉ: £ÀUÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥À «±ÉèÃμÀuÉAiÀÄ vÀAvÀædÕvÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ ªÉʲμÀÖöåUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæQæAiÉÄ,
¸ÁUÁtÂPÉ §UÉÎ ¨sÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀ CAvÀgÀ¸ÀA§AzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ, PÀlÖqÀUÀ¼À avÀæt ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À «±ÉèÃμÀuÉ.
¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ : ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¨sÁªÀåvÉUÀ¼ÀÄ, mÁæöåAªÉÃUÀ¼ÀÄ, mÁæ° §¸ÀÄìUÀ¼ÀÄ, J¯ï Dgïn UÀ¼ÀÄ,
DgïnJ¸ï PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ ªÉʲμÀÖöåUÀ¼ÀÄ, ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À AiÉÆÃd£É.
¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ: ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÁA¹ÜPÀ ªÀÄvÀÄÛ £Áå¬ÄPÀ ZËPÀlÄÖ, ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¤ªÀðºÀuÁ vÀAvÀædÕvÉUÀ¼ÀÄ,
¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ EgÀĪÀ ¸ÁjUÉ ¤ªÀðºÀuÉ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É.
¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ: ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÀ ªÀĺÀvÀé, gÀ¸ÉÛ, gÉÊ®Ä, «ªÀiÁ£À ªÀÄvÀÄÛ d®
¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À ¥ÁvÀæ, ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÁjUÉ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼À AiÉÆÃd£É, ¸ÀtÚ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÉ gÀ¸ÉÛ eÁ®zÀ AiÉÆÃd£É.
¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ: ¸ÀAZÁgÀ¢AzÁUÀĪÀ ±À§Ý, ±À§ÝPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ CA±À, «ªÀgÀuÉ, PÀæªÉÆÃ¥ÁAiÀÄ, UÀÄtªÀÄlÖ, ªÁAiÀÄÄ
ªÀiÁ°£Àå UÀÄtªÀÄlÖ, ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀÄgÀPÀëvÉ, C¥ÀWÁvÀ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ zÁR¯É ªÀåªÀ¸ÉÜ, gÀ¸ÉÛ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ ¨ÁzsÀPÀªÁUÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ,
UÀÄj¬ÄlÄÖPÉƼÀî¯ÁzÀ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ªÀAiÀĸÀÌgÀÄ, C±ÀPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÁjUÉ AiÉÆÃd£É, ºÉzÁÝj
¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀUÀ¼ÀÄ, ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, UÀÄtªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸À ¥ÀjUÀt£É.
DyðPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, ¸ÁjUÉ ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ½UÉ zÀgÀ ¤UÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ, ºÉzÁÝj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁjUÉ
AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À DyðPÀ CAzÁdÄ, ¥ÀævÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÉÆÃPÀë gÀ¸ÉÛ §¼ÀPÉ ªÉZÀÑUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß CAzÁdÄ ªÀiÁqÀĪÀ
vÀAvÀædÕvÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ªÀiË®å.

5. ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À EwºÁ¸À


DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À «PÁ¸ÀzÀ ¸ÀĸÀAUÀvÀvÉ, LwºÁ¹PÀ ¤zsÁðgÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀܼÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ,
¸ÁªÀiÁfPÀ-¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ, ºÀªÁªÀiÁ£À, vÀAvÀædÕvÉ, gÁdQÃAiÀÄ C¢üPÁgÀ, ¨sËUÉÆýPÀ ¸ÀܼÀ, EvÁå¢, ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À
«zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀºÉ, ¥ÁæaãÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À ¥ÀÄ£ÀgÀÄvÁÜ£À ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÁ AiÀÄÄUÀ.
ªÀ¸Àw¥ÀæzÉñÀUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ±ÉæÃtÂÃPÀgÀt. ¥ÁæaãÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ °TvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæaãÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è
ªÀ¸Àw £É¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÉñÀ AiÉÆÃd£É.
ªÁ¸À¸ÀܼÀzÀ PÀÄgÀĺÁV £ÀUÀgÀ. JQ¹ÖPïì ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ, £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è J©£Édgï ºÁªÀqïð, UÉqɸï, ªÀĪÀiï¥ÉÆÃqïð
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ, PÁ¯ÉÆäUÀ¼À AiÀÄÄUÀzÀ°è ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À AiÉÆÃd£É.
6. AiÉÆÃd£Á gÀÆ¥Àt ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®å¤tðAiÀÄ
AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ fêÀ£ÀZÀPÀæzÀ ¥ÁægÀA¨sÀ, AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ, gÀÆ¥Àt, ªÀiË®å¤tðAiÀÄ, ¥Àj«ÃPÀëuÉ, ªÉÄðéZÁgÀuÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À. AiÉÆÃd£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ gÀÆ¥Àt ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®å¤tðAiÀÄzÀ ¥ÁvÀæ.
AiÉÆÃd£Á gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄð«zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀPÁ±À CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼À gÀÆ¥Àt PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåvÁ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¸À«ªÀgÀ
AiÉÆÃd£Á ªÀgÀ¢, AiÉÆÃd£Á ªÀgÀ¢UÀ¼À ªÀiË®å¤tðAiÀÄPÉÌ PÁAiÀÄð¤Ãw ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃd£Á DAiÉÆÃUÀzÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£É PÉëÃvÀæzÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ºÀtPÁ¸ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ KeɤìUÀ¼À CUÀvÀåvÉUÀ¼ÀÄ.
ºÀtPÁ¸ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ KeɤìUÀ¼ÀÄ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀ AiÉÆÃd£Á CAzÁdÄ ¤UÀ¢ vÀAvÀæUÀ¼À ªÀÄgÀÄ ¥Àj²Ã®£É. ¨É¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ
©ÃgÀĪÀ -¥ÀjuÁªÀÄzÀ «±ÉèÃμÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀzÀ ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ «±ÉèÃμÀuÉ.
«wÛÃAiÀÄ ¨É¯É - ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀzÀ «±ÉèÃμÀuÉ, £ÀUÀzÀÄ ºÀj«£À «±ÉèÃμÀuÉ, ºÀtzÀ PÁ°PÀªÀiË®å, jAiÀiÁ¬Äw ¤ÃqÀ¯ÁzÀ £ÀUÀzÀÄ
ºÀjªÀÅ «±ÉèÃμÀuÉ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¨É¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DzsÀjvÀªÁzÀ AiÉÆÃd£Á ¯Á¨sÀvÀézÀ §UÉÎ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ. ¤ªÀé¼À ¥Àæ¸ÀPÀÛ ªÀiË®å,
¥Àæw¥sÀ®zÀ DAvÀjPÀ ¥ÀæªÀiÁt, ¥ÀæAiÉÆÃd£À ªÉZÀÑzÀ ¥ÀæªÀiÁt EvÁå¢, C¨sÁå¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀgÀt CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.
«ÄvÀªÀåAiÀÄPÁj -¥ÀæAiÉÆÃd£ÀzÀ «±ÉèÃμÀuÉ. ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ zÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ«qÀĪÀ ¨É¯ÉUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ªÀåvÁå¸À,
«ÄvÀªÀåAiÀÄPÁj - ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀzÀ «±ÉèÃμÀuÉAiÀÄ°è ªÀ¸ÀÄÛ¤μÀ× ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, C¸ÀàμÀÖ ªÀÄdÆjzÀgÀUÀ¼À ªÀÅåvÀÛwÛ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀéAiÀÄ,
¸ÀªÀÄxÀð ¨É¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DzsÁjvÀªÁzÀ AiÉÆÃd£Á ¯Á¨sÀvÀézÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.
¸ÁªÀiÁfPÀ - ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀzÀ «±ÉèÃμÀuÉ, AiÉÆÃd£Á ªÀiË®å¤tðAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀ GzÉÝñÀUÀ¼À £ÀqÀĪÀt
«¤ªÀÄAiÀÄ, £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«Ät C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ««zsÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼À ¥ÀævÀåPÀë ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÉÆÃPÀë ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼À
ªÀiÁ¥À£À, G½vÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÆrPÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É DUÀĪÀ AiÉÆÃd£Á ¥ÀjuÁªÀÄzÀ ºÉÆAzÁtÂPÉUÀ¼ÀÄ, DzÁAiÀÄ «vÀgÀuÉ, AiÉÆÃUÀå
ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃUÀåªÀ®èzÀ ¸ÀgÀPÀÄUÀ¼À §¼ÀPÉ, ¥ÀæPÀgÀt CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.
AiÉÆÃd£Á ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è C¥ÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¤±ÀÑvÀvÉAiÀÄ ¥Àj¹ÜwUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤zsÀðj¸ÀĪÀ vÀAvÀædÕvÉUÀ¼ÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ
»£É߯ÉAiÀÄ°è ¸ÀAªÉÃzÀ£À²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåvÉ, ¸ÀPÁðgÀzÀ ««zsÀ ªÀÄlÖUÀ¼À°è AiÉÆÃd£Á ªÀiË®å¤tðAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA¥À£Æ À ä® ºÀAaPÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ¤zsÁðgÀ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è GzÀãªÀªÁUÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ.
7. ¸ÁªÀiÁfPÀ gÀÆ¥Àt ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉ
¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀUÀð«AUÀqÀuÉAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉ - eÁw, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄlÄA§.
ªÀiÁ£ÀªÀ fë¥Àj¸ÀgÀ±Á¸ÀÛç: ¨sÁgÀvÀzÀ £ÀUÀgÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è fë ¥Àj¸ÀgÀ zÀȶÖPÉÆãÀ-¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ªÀÄÄ£ÉÆßÃlUÀ¼À «Äw,
£ÀUÀgÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ «£Áå¸ÀUÀ¼À°è ¸ÀªÀiÁeÉÆà ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CA±ÀUÀ¼À ¥ÁvÀæ.
£ÀUÀjÃPÀgÀt: ¸ÀªÀÄƺÀ ¸ÀA¸ÀÌøw §UÉV£À ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼À §UÉÎ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ.
¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀ vÀAvÀædÕvÉ ªÀÄvÀÄÛ §zÀ¯ÁªÀuÉ, ¸ÁªÀiÁfPÀ MvÀÛqÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ
zÀȶÖPÉÆãÀzÀ ¤zÀ±Àð£ÁvÀäPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉUÁV AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ CªÀPÁ±À, ¸ÁªÀðd¤PÀ
¸ÀºÀ¨sÁVvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀéAiÀÄA¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÁvÀæ.
£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæ«Ät §qÀd£ÀvÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ.
8. CAQCA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸ÀASÁå CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ
CAQCA±ÀUÀ¼ÀÄ
PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåvÁ ¹zÁÞAvÀ, AiÀiÁzÀÈaÒPÀ ¥ÀjªÀvÀð¤ÃAiÀÄvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀj CAQCA±ÀUÀ¼À «vÀgÀuÉ. PÉ®ªÀÅ ªÀĺÀvÀézÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ
ºÀAaPÉUÀ¼ÀÄ.
CAQCA±ÀUÀ¼À ¤tðAiÀÄ: d£À¸ÀASÁå ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À CAzÁdÄ, PÁ®à¤PÀ DzsÁgÀUÀ¼À ¥ÀjÃPÉë.
¥ÁægÀA©üPÀ ¸ÁAXPÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ: a-¸ÀÌ÷éAiÀÄgï ¥ÀjÃPÉë, ¸ÀgÀ¼À gÉÃTÃAiÀÄ ¤ªÀvÀð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ¸ÁAUÀvÀå .
PÁ® -±ÉæÃt «±ÉèÃμÀuÉ
¸ÀÆa ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ
¥ÁæzÉòPÀ «±ÉèÃμÀuÉUÉ ®¨sÀå«gÀĪÀ CAQCA±ÀUÀ¼ÀÄ: MAzÀÄ ªÀiË®å¤tðAiÀÄ
d£À¸ÀASÁå CzsÀåAiÀÄ£À.
¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀ, ªÁå¦Û, «zsÁ£À, ªÀ¸ÀÄÛ «μÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĸÀAUÀvÀvÉ, d£À¸ÀASÁå CAQCA±ÀzÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ.
DAvÀjPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ: d£À¸ÀASÁå §zÀ¯ÁªÀuÉ, C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¸ÀªÀiÁeÉÆà - DyðPÀ DAiÀiÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀ¸ÀwUÀ¼À
«£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ.
d£À¸ÀASÉå, gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ ºÀAaPÉ ; d£À¸ÀASÁå ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ gÀZÀ£É, ¥ÁæzÉòPÀ ºÀAaPÉ - ¥ÁæzÉòPÀ «©ü£ÀßvÉAiÀÄ
PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ.
PÁ«ÄðPÀ ±ÀQÛ, fëvÁªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀ®ªÀAwPÉAiÀÄ «±ÉèÃμÀuÉ, fêÀ£À ªÀÄlÖzÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀvÉ.
¹zÁÞAvÀ, DAvÀjPÀ ªÀ®¸ÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¥À£À, DAvÀjPÀ ªÀ®¸É ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.
d£À¸ÀASÉåAiÀÄ CAzÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀwUÀ½UÉ ¸ÀĸÀAUÀvÀªÁzÀ ªÀÄÄ£ÀßAzÁdÄ vÀAvÀædÕvÉ.
¨sÁgÀwÃAiÀÄ d£À¸ÀASÁå UÀtw CAQCA±À: ªÀiË®å¤tðAiÀÄ
9. ¨sÀÆ CxÀð±Á¸ÀÛç
¨sÀÆ«ÄAiÀÄ DyðPÀ ¥ÀjPÀ®à£É: ¨sÀÆ CxÀð±Á¸ÀÛçzÀ GzÉÝñÀ, ªÁå¦Û, ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀĸÀAUÀvÀvÉ, ¨sÀÆ §¼ÀPÉAiÀÄ DyðPÀ
vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, ªÀ¸Àw, PÉÊUÁjPÉ, ªÁtÂdå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¹ÜPÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¤¢ðμÀÖ §¼ÀPÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ¨sÀÆ C©üªÀÈ¢Þ, ¹ÜgÁ¹Û ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæQæAiÉÄ. C©üªÀÈ¢Þ ªÉZÀÑ; ºÀtPÁ¹£À ªÀÄÆ®.
¹ÜgÁ¹Û ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ: «¸ÀzÀȱÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀA¥ÀÆtðvÉ, vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ.
¤tðAiÀÄUÀ¼À ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è ¨sÀÆ PÁAiÀÄð¤ÃwUÀ¼À DyðPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.
10. ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀ¸Àw £É¯ÉUÀ¼À «£Áå¸À
AiÉÆÃd£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ «£Áå¸ÀzÀ ¥ÁvÀæ.
¸ÁªÀiÁfPÀ DAiÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸À DAiÉÄÌ, £ÀUÀgÀ ªÀ¸Àw «£Áå¸ÀUÀ¼À°è fë¥Àj¸ÀgÀ ¤zsÁðgÀPÀUÀ¼ÀÄ, «£Áå¸À ¸ÀA¥À£ÀÆä®
UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ.
£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è PÀlÖzÀ ¤ªÀiÁðtzÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄð ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ eÁUÀUÀ¼À ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¨sÀÆ §¼ÀPÉ.
£ÀUÀgÀzÀ avÀæt.
£ÀUÀgÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀºÉUÀ¼À ¤zsÁðgÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ §¼ÀPÉ ¸ÁAzÀævÉ ªÀÄvÀÄÛ eÁ®UÀ¼ÀÄ, EAzsÀ£À, £ÀUÀgÀ «zsÁ£À,
vÀAvÀædÕvÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀiÁðt vÀAvÀædÕvÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀætzÀ UÀÄtªÀÄlÖ
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À £À«ÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÄ£ÀgÀ©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «£Áå¸À.
¥ÁæzÉòPÀ «£Áå¸ÀPÉÌ C£Àé¬Ä¹zÀAvÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀ¸Àw£É¯ÉUÀ¼À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼À §UÉV£À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.
£ÀUÀgÀ «£Áå¸À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ, ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ - ¥ÀæPÀgÀt
CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.
ºÉƸÀ ¥ÀlÖtUÀ¼À AiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸À ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ, DAiÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ.
£ÀUÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ «£Áå¸À, ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæPÀÈwPÀ «ÄøÀ®ÄUÀ½UÉ DzÀåvÉ,
LwºÁ¹PÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸À«ÄPÀgÀt.
11. ªÀ¸Àw
ªÀ¸ÀwAiÀÄ ¥Àj¨sÁμÉ, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀiÁV ªÀ¸Àw. ¸ÀªÀÄUÀæ £ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ MAzÀÄ ¥Àj¥ÀÆtð
CAUÀªÁV ªÀ¸Àw, ¨sËwPÀ, vÁAwæPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ DyðPÀ, d£À¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ CA±ÀUÀ½AzÀ gÀƦvÀªÁzÀ ªÀ¸Àw
«zsÁ£À. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è ªÀ¸ÀwAiÀÄ ¥ÁvÀæ , ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¯ÁåtzÀ PÀÄgÀĺÁV ªÀ¸Àw, C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ
ºÀAvÀUÀ½UÉ CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄRåªÁV C©üªÀÈ¢Þ DyðPÀvÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ ªÀ¸Àw.
ªÀ¸Àw ªÀ®AiÀÄzÀ ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ DyðPÀ zÀȶÖPÉÆãÀUÀ¼ÀÄ.
ªÀ¸Àw ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ UÀÄuÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁuÁvÀäPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀ. ªÀ¸Àw CAQCA±ÀUÀ¼ÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è ªÀ¸Àw ¸Ë®¨sÀåPÉÌ EgÀĪÀ CqÀZÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀgÀ, UÁæ«Ät ªÀ¸ÀwUÀ¼À°è GzÀãªÀªÁUÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
DzÀåvÉUÀ¼ÀÄ.
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ®¨sÀåvÉ ºÁUÀÆ C£ÀÄμÁ×£À ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ PÁAiÀÄð¸ÁzsÀåvÉUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV PÁAiÀÄð¸ÁzsÀå«gÀĪÀ ªÀ¸Àw
¤Ãw ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À gÀZÀ£ÉUÁV UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÆ® CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ zÉñÀUÀ¼À°è ªÀ¸Àw ¤Ãw.
¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀAZÀªÁ¶ðPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À°è ªÀ¸Àw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀ¸Àw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.
ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV ºÁUÀÆ ¸ÀºÀPÁj ªÀ®AiÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ. C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£É. PÉƼÀZÉ
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¨sÀÆ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.
¸ÀPÁðj ªÀ¸Àw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¤ªÉñÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀìA§A¢üà ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉƼÀZÉ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄîÝeÉðUÉÃj¸ÀĪÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ.
ªÀ¸Àw UÀÄtªÀÄlÖzÀ ¥ÀjPÀ®à£É - UÀÄtªÀÄlÖ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀ gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ »A¢gÀĪÀ «μÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
ªÀ¸Àw ºÁUÀÆ ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀzÀ°è£À ªÀ¸ÀwAiÉÄÃvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ CzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ.
¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ zÀȶÖPÉÆãÀ¢AzÀ ªÀ¸Àw. ªÀ¸Àw ºÁUÀÆ PÀÄlÄA§ fêÀ£À. ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ.
ªÁ¸ÀUÀȺÀ PÀÄjvÀ vÀȦÛAiÀÄ «μÀAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄÆ® CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ªÀ¸Àw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À «£Áå¸À ºÁUÀÆ C£ÀÄμÁ×£ÀzÀ°è
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥ÁvÀæ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁμÀÖç, gÁdå ºÁUÀÆ ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀ¸Àw KeɤìUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.
12. fë¥Àj¹Üw ±Á¸ÀÛç ºÁUÀÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ:
fë ¥Àj¹Üw, ªÀÄ£ÀÄμÀå ºÁUÀÆ fë UÉÆîzÀ GUÀªÀÄ. ¤¸ÀUÀðzÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ. fë
¥Àj¹ÜwAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ, ªÀ¸ÀÄÛ, ¤ÃgÀÄ, EAzsÀ£ÀzÀ ¥ÀæªÀºÀ£À, DPÀæªÀÄt, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ, ¸ÀAºÁgÀ, ¤AiÀÄAvÀæPÀ ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ, ºÉÆAzÁtÂPÉ,
¥Ë¶×PÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ, DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥ÀtÂ, DºÁgÀ eÁ®, fë ¥Àj¹Üw ¦gÀ«ÄqÀÄØUÀ¼ÀÄ.
fë¥Àj¹Üw ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ, ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀ¸ÀwAiÉÆA¢UÉ CªÀÅUÀ¼À ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ. £ÉʸÀVðPÀ
¥Àj¸ÀgÀzÀ°è ªÀiÁ¥ÁðqÀÄUÀ¼ÀÄ, CzÀgÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ.
DzsÀĤPÀ PÀȶ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀjÃPÀgÀt ºÁUÀÆ PÉÊUÁjPɬÄAzÀ ¤¸ÀUÀðzÀ ªÉÄïÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄ.
ªÀiÁ°£Àå, CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ, ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ
£ÀUÀgÀ fë¥Àj¹Üw ªÀåªÀ¸ÉÜ PÀÄjvÀAvÉ ¤®ÄªÀÅ, GUÀªÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÀvÀé.
¥ÀjªÀiÁuÁvÀäPÀ fë ¥Àj¹Üw ±Á¸ÀÛçzÀ DgÀA¨sÀ.
««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è£À AiÉÆÃd£ÉUÁV fë¥Àj¹Üw ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ. ¤ªÉñÀ£À AiÉÆÃd£É, ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀ
AiÉÆÃd£É, ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£É.
CAQ CA±ÀUÀ¼À CUÀvÀå, CAQ CA±ÀUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉUÁV £ÀªÀÄÆ£ÉUÀ¼ÀÄ. fë¥Àj¹Üw ±Á¸ÀÛçzÀ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ
»rAiÀÄ®Ä ¨ÉÃPÁzÀ «±ÉèÃμÀuÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼ÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è fë¥Àj¹Üw PÀÄjvÀ ¥ÀæeÉÕ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ zÉòà «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ. PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ. «©ü£Àß ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ, UÀÄtUÀ¼ÀÄ. £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ, £À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃgÉUÉ
¥Àj¨sÁμÉ ºÁUÀÆ ªÀVÃðPÀgÀt.
¸ÀܼÀPÉÌ ¹Ã«ÄvÀªÁzÀ ºÁUÀÆ «¸ÀÛj¸À§®è ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ. ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¥ÀnÖUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀiÁvÀÈPÉUÀ¼À ¹zÀÞvÉ
ºÁUÀÆ «±ÉèÃμÀuÉ.
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¹Ã«ÄvÀvÉ. dUÀwÛ£À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁUÀUÀ¼À°è, EwºÁ¸ÀzÀ°è, MAzÀÄ ¸ÀA¥À£ÀÆ䮢AzÀ E£ÉÆßAzÀPÉÌ
ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ.
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ, §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ PÁ¥ÁqÀÄ«PÉ, ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ½UÁV AiÉÆÃf¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀªÀÄUÀæ ¸ÀA¥À£ÀÆä® AiÉÆÃd£É
PÀÄjvÀ ¤®ÄªÀÅ.
¸ÀA¥À£ÀÆ® ä UÀ¼À ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, CªÀÅUÀ¼À ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄxÀåð.
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ, ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ, PÉ®ªÀÅ DAiÀÄÝ PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ (EAzsÀ£À, ¤ÃgÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀQÛ).

13. C©üªÀÈ¢Þ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É:


C©üªÀÈ¢Þ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É CA±ÀUÀ¼ÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ gÁdQÃAiÀÄ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ.
C©üªÀÈ¢Þ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ. gÁμÀÖç, gÁdå, f¯Éè ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è C©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ
C©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄ.
¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ, gÀZÀ£É ºÁUÀÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À PÁAiÀÄð ªÉÊRj.
EvÀgÀ ¸ÀPÁðgÉÃvÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ.
AiÉÆÃd£Á vÀAiÀiÁjPÉAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄlÖ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ.
¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÁUÀÆ £ÁUÀjPÀgÀ ¥Á¯ÉÆè¼ÀÄ«PÉ.
¹§âA¢ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É, ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀQÛ AiÉÆÃd£É, PÁAiÀÄðªÉÊRj, PÁAiÀÄðzÀ ªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À, ¥ÉæÃgÀuÉ ºÁUÀÆ £ÉÊwPÀ ¹Üw.
¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è ªÀvÀð£É- ¸ÀAWÀl£Á ¹zÁÞAvÀ, C¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀμÀð. DqÀ½vÀ ¸ÀA¥ÀPÀð, DqÀ½vÀzÀ°è £ÉÃvÀÈvÀé,
¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ.
¸ÀAWÀl£Á gÀZÀ£É ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£Á C£ÀÄμÁ×£À KeɤìUÀ¼ÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀܽÃAiÀÄ DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ- ¸ÀܽÃAiÀÄ vÉjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ, gÁdå ºÁUÀÆ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ DyðPÀ
¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÉêÉUÀ½UÉ DyðPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÉZÀÑ. §AqÀªÁ¼À DAiÀĪÀåAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ
DAiÀĪÀåAiÀÄ. DyðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ¸ÀAUÀæºÀuÉ, vÀvÀìA§A¢ü ºÀtPÁ¸ÀÄ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À PÁAiÀÄð¤ÃwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ. ºÀt
ºÀÆrPÉAiÀÄ DqÀ½vÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.
¨sÀÆ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£É ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄð¤ÃwUÀ¼ÀÄ.
gÀÆrüUÀvÀ ¥ÉæÃgÀuÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæÃgÀuÁvÀäPÀªÀ®èzÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæ ºÁUÀÆ GzÉÝñÁzsÁjvÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ ºÉƸÀvÀAvÀæUÀ¼ÀÄ
(JA©M) - ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀgÀ¢ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¥sÉÆèà qÀAiÀiÁUÁæA, ¨Ágï ZÁmïðUÀ¼ÀÄ, ªÀĺÀvÀézÀ ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ- PÁAiÀÄðeÁ®UÀ¼ÀÄ
(¹¦JA ªÀÄvÀÄÛ ¦EDgïn), ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ºÀAvÀ (J¯ïN©), C©üªÀÈ¢Þ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À G¸ÀÄÛªÁj vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÉZÀÑ
¤AiÀÄAvÀæt, l£ïð Qà ªÀåªÀ¸ÉÜ, DgÉÆúÀt gÀÆ¥ÀzÀ GvÁàzÀ£Á «zsÁ£À, ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ªÉZÀÑ ¤AiÀÄAvÀæt vÀAvÀæ, AiÀÄĤ¥sÉÊqï
¸ÉÖÃl¸ï EAqÉPïì mÉQßPï.
14. ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ:
¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¸ÀܼÀzÀ PÀÄjvÀ AiÉÆÃd£É. «Äw¥ÀjPÀ®à£É ºÁUÀÆ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ. ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ, ¥ÁæzÉòPÀ
C©üªÀÈ¢Þ, ¢é«zsÀ D½éPÉ ºÁUÀÆ CªÀ®A§£É, zÀPÀëvÉ, ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ¥Àj¸ÀgÀ UÀÄjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀܼÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ,
KPÀªÀÄÄR ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, ºÀgÀqÀÄ«PÉ, »AzÉ §gÀÄ«PÉ, PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ CzÀgÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ PÀÄjvÀ «μÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ZËPÀlÄÖ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæªÀÈw, AiÉÆÃd£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ
¹zÁÞAvÀ ºÁUÀÆ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À. AiÉÆÃd£É PÀÄjvÀAvÉ PÉëÃvÀæªÁgÀÄ, §ºÀÄ ºÀAvÀzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄUÀæ ¤®ÄªÀÅ, ªÀgÀªÀiÁ£À ºÀAaPÉ
ºÁUÀÆ PÀ¤μÀ× ªÀÄÆ® CUÀvÀåUÀ¼À ¤ÃrPÉ PÀÄjvÀAvÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¤Ãw.
¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀܼÀ gÀZÀ£É, ¥ÁæzÉòPÀ DyðPÀvÉAiÀÄ Cj«UÁV ¥ÁæzÉòPÀ «±ÉèÃμÀuÁ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ zÉñÀUÀ¼À°è
C©üªÀÈ¢ÞUÁV AiÉÆÃd£Á jÃw, ¥ÁæzÉòPÀ C©üªÀÈ¢Þ PÀÄjvÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¤®ÄªÀÅ.- gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ºÁUÀÆ QæAiÀiÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ,
¨sÁgÀvÀzÀ°è DUÉÆæ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÁUÀÆ CzÀgÀ D£Àé¬ÄPÀvÉ.
£ÀUÀgÀ / UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¥ÁæzÉòPÀvÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, d£ÀgÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄ
¨É¼ÀªÀtÂUÉ vÀÄ¢. ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ PÉÃA¢ævÀ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, aPÀÌ ºÁUÀÆ ªÀÄzsÀåªÀÄ UÁvÀæzÀ ¥ÀlÖtUÀ¼ÀÄ, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ
¥ÀæzÉñÀzÀ°è PÉÊUÁjPÉ, ¥ÁæzÉòPÀvÉ ºÁUÀÆ «±ÉÃμÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÁV PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼ÀÄ.
¥ÁæzÉòPÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è UÀÄj ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀ vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ PÉëÃvÀæUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ, ¸ÀªÀÄUÀæ ¥ÀæzÉñÁ©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À
gÀZÀ£É, ºÀAvÀ ºÁUÀÆ C£ÀÄμÁ×£À ºÁUÀÆ ¥ÀæzÉñÀUÀ½UÁV C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É.

15. ¥Àj¸ÀgÀ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ «£Áå¸À


¥ÀæPÀÈw ¸ÀºÀd ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ- ªÀiÁ£À«PÀ, ¨sËwPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÆ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ. fêÀ£ÀzÀ
¢éªÀÄÄRvÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É.
ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¤ªÀiÁðtPÁÌV ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ. ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À
PÁ¥ÁqÀÄ«PÉ. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÉëÃvÀæUÀ¼À ºÀAvÀUÀ¼À°è C©üªÀÈ¢ÞUÁV DzÀåvÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄð¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ.
««zsÀ §UÉAiÀÄ ¨sÀƧ¼ÀPÉUÁV ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼ÀÄ.
¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA§A¢ü AiÉÆÃd£É, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAgÀPÀëuÉ.
EAzsÀ£À ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ.
vÀAvÀæeÁÕ£À §¼ÀPÉ ºÁUÀÆ EAzsÀ£ÀzÀ §¼ÀPÉAiÀÄ°è ºÉƸÀ D«μÁÌgÀUÀ¼ÀÄ.
16. PÁAiÀÄðeÁ® ºÁUÀÆ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ, vÁådå ªÀ¸ÀÄÛ «¯É, M¼ÀZÀgÀAr, vÁådå ¸ÀAUÀæºÀuÉ, ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ºÁUÀÆ «¯É, «zÀÄåZÀÑQÛ PÁAiÀÄðeÁ® ºÁUÀÆ
zÀÆgÀªÁt PÁAiÀÄðeÁ®, DgÉÆÃUÀå gÀPÀëuÉ ºÁUÀÆ ²PÀët, ¥ÉÆ°Ã¸ï ºÁUÀÆ CVß ±ÁªÀÄPÀ, ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ¯Áåt- EAxÀ £ÀUÀgÀ
¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ PÁAiÀÄðeÁ® ªÀåªÀ¸ÉÜUÁV PÁAiÀÄð«£Áå¸ÀzÀ gÀÆ¥Àt ºÁUÀÆ PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ.
£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è vÀÄvÀÄð ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è ºÉÆgÀºÉÆgÀr¸À®Ä PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉ AiÉÆÃd£É, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ CUÀvÀåUÀ¼ÀÄ. ¸ÀܼÀ
ºÀAaPÉ ºÁUÀÆ UÀÄtªÀÄlÖ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV UÀÄj, PÁAiÀÄð¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼À gÀZÀ£É.
PÁAiÀÄðeÁ® ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ: WÀlPÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ. ¸ÀÆPÀÛ vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ CUÀvÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ.
PÁAiÀÄðeÁ® ºÁUÀÆ ¸ÉêÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É d£À¸ÁAzÀævÉ, ¨sÀƧ¼ÀPÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ.
£ÀUÀgÀ ¸ÉêÁ ªÀåªÀ¸ÉÜ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðeÁ®zÀ ªÉZÀÑ ¸ÀAUÀæºÀuÉ, DyðPÀ ¹Üw.

17. ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ ªÀiË®å ¤zsÁðgÀuÉ:


fêÀ£ÀzÀ UÀÄtªÀÄlÖ, ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ, D£Àé¬ÄPÀvÉ ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA§A¢ü ªÀiÁ£ÀPÀUÀ¼ÀÄ.
¥Àj¸ÀgÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ ªÀiË®å ¤zsÀðgÀuÉ.
«zsÁ£À, vÀAvÀæ, CUÀvÀå CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉZÀÑ. £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ELJAiÀÄ£ÀÄß C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ.
AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ELJ «zsÁ£À.
¥Àj¸ÀgÀ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðvÀAvÀæUÀ¼ÀÄ. £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ EgÀĪÀ
PÁAiÀÄð«zsÁ£À ºÁUÀÆ ¥ÀæªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ AiÉÆÃd£É. £ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ, ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄvÉ ºÁUÀÆ
PÀæªÀÄUÀ¼À eÁj, ±Á¸À£ÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, d£À¸ÀASÁå ¤AiÀÄAvÀæt, vÁAwæPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ.
18. £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÀUÀgÀ PÉÃAzÀæUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ jÃw, £ÀUÀjÃPÀgÀt, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀ gÀZÀ£É, £ÀUÀgÀ ¥ÁæzsÁ£ÀåvÉ, PÁgÀtUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¥ÀjuÁªÀÄ. ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁtªÀ£ÀÄß vÀVθÀ®Ä PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ°è zÉÆqÀØ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¨sËUÉÆðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À. ¨sÀÆ §¼ÀPÉ, ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀ, ¸ÁjUÉ,
ªÀ¸Àw, ¸ÁªÀðd¤PÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ÀPÀÛ DPÀμÀðuÉUÀ¼ÀÄ.
¨sÁgÀvÀzÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À DyðPÀ ¸ÀégÀÆ¥À- PÉÊUÁjPÉ, ªÁtÂdå ºÁUÀÆ vÉjUÉ ¸ÀégÀÆ¥À, ¤gÀÄzÉÆåÃUÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ
¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è£À §qÀvÀ£À. C£Ë¥ÀZÁjPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, GzÉÆåÃUÀ ¸ÀÈd£ÉUÉ ºÁUÀÆ DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß §®¥Àr¸À®Ä
PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀégÀÆ¥À- PÀÄlÄA§zÀ UÁvÀæ, ¸ÀégÀÆ¥À, ¸ÀA¸ÀÌøw, GzÉÆåÃUÀ, ªÀgÀªÀiÁ£À, fêÀ£À
ªÉÊRjUÀ¼À°è §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ. £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt «©ü£ÀßvÉ. §ÈºÀvï £ÀUÀgÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀégÀÆ¥À.
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À ¸ÀPÁðgÀzÀ ºÁUÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, MAzÀgÀ ªÉÄïÉÆAzÀgÀ
C¢üPÁgÀ ªÁå¦Û, ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ Keɤì, CzÀgÀ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ,
KQÃPÀÈvÀ £ÀUÀgÀ DqÀ½vÀzÀ CUÀvÀå.
19. UÁæªÀÄ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ
£ÀUÀgÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ. £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À, PÉÊUÁjPÉ ºÁUÀÆ PÀȶAiÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ
CªÀ®A§£É ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÀUÀgÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ°è £ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ jÃw.
UÁæ«ÄÃtgÀ §zÀÄQ£À ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ««zsÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ C©üªÀÈ¢Þ ºÀAvÀz° À è£À ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ. «©ü£Àß
¸ÁªÀiÁfPÀ - DyðPÀ UÀÄA¥ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ. UÁæ«ÄÃt ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀPÁÌV AiÉÆÃd£É.
¥ÁæzÉòPÀ C©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ £ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ UÁæ«Ät ¥ÀæzÉñÀzÀ ¥Á®ÄzÁjPÉ. ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ºÀÆqÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðzÀ C©üªÀÈ¢Þ.
PÀȶ C©üªÀÈ¢Þ vÀvÀìA§A¢üà ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ. UÁæ«ÄÃt ¥ÀæzÉñÀzÉÆA¢V£À ¸ÀA§AzsÀ, ¸ÀA¥ÀPÀð ºÁUÀÆ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À
jÃw. ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ C©üªÀÈ¢Þ, ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉêÉUÀ¼À ¤ÃrPÉ.
UÁæ«ÄÃt ªÀ¸Àw ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæPÁgÀ, gÀZÀ£É, ªÉÄmÉÆæà ¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ DAvÀjPÀ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À°è ¸ÀܼÀzÀ ªÀĺÀvÀé. UÁæªÀÄ
AiÉÆÃd£Á vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ fêÀ£ÀzÀ PÁAiÀÄð¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ.
UÁæ«ÄÃt ¥ÀÄ£ÁgÀZÀ£É- ªÀÄÆ® CUÀvÀåUÀ¼ÀÄ, UÁæªÀÄ £ÉʪÀÄð®å, ¤ÃgÀÄ ¥ÀÆgÉÊPÉ, DgÉÆÃUÀå, M¼ÀZÀgÀAr, vÀAvÀæeÁÕ£ÀzÀ
ªÀUÁðªÀuÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼ÀÄ.
¥ÀæzÉñÀ, f¯Éè ºÁUÀÆ PÉëÃvÀæ ºÀAvÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ C£ÀÄμÁ×£À. UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ
¥ÁvÀæ, ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÁ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¥ÁvÀæ.
UÁæ«ÄÃt EAzsÀ£À «μÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ £À«ÃPÀj¸À§ºÀÄzÁzÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ EAzsÀ£À ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ.
UÁæ«ÄÃuÁ©üªÀÈ¢Þ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è fë¥Àj¹Üw ºÁUÀÆ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀA§A¢ü CA±ÀUÀ¼ÀÄ.
20. AiÉÆÃd£Á ±Á¸À£À ºÁUÀÆ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ gÀÆrü
PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, PÁ£ÀƤ£À ªÀÄÆ® JAzÀgÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ, ±Á¸À£À ºÁUÀÆ ¥ÀƪÀð¤zÀ±Àð£À. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ±Á¸À£À,
CzsÁåzÉñÀ, «zsÉÃAiÀÄPÀ, C¢ü¤AiÀĪÀÄ, «¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ G¥ÀPÁ£ÀÆ£ÀÄ JA§ ¥ÀæAiÉÆÃUÀUÀ¼À CxÀð.
£ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÁ£ÀƤ£À ªÀĺÀvÀé. AiÉÆÃd£ÉUÀ½UÉ ±Á¸À£ÀzÀ ¨ÉA§®«gÀĪÀÅzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ- gÁμÀÖçzÀ
¥ÀgÀªÀiÁ¢üPÁgÀ ºÁUÀÆ gÀPÀëuÁ C¢üPÁgÀUÀ¼ÀÄ.
¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£À ¥ÀjPÀ®à£É ºÁUÀÆ M¼ÁA±ÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀévÀÄÛ ºÀPÀÄÌUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÀlÖt AiÉÆÃd£É
±Á¸À£ÀªÀ£ÀÄß C¢ü¤AiÀīĸÀ®Ä PÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ gÁdå ¸ÀPÁðgÀUÀ¼À ±Á¸À£À ¸ÀPÀëªÀÄvÉ.
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥Àj¸ÀgÀ PÁAiÀÄð¤Ãw C¢ü¤AiÀĪÀÄ.
AiÉÆÃd£Á ±Á¸À£ÀzÀ ºÀÄlÄÖ. £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ EgÀĪÀ £Áå¬ÄPÀ DPÀgÀUÀ¼À MAzÀÄ £ÉÆÃl.
¥ÀlÖt ºÁUÀÆ UÁæ«ÄÃt AiÉÆÃd£Á C¢ü¤AiÀĪÀÄ, £ÀUÀgÀ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁgÀUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ
GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ, M¼ÁA±ÀUÀ¼ÀÄ. ¥ÁæzÉòPÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÆ® AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀlÖt AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¹zÀÞvÉ ºÁUÀÆ
C£ÀÄμÁ×£ÀzÀ «zsÁ£À.
¥ÀAZÁAiÀÄw ¥ÀjPÀ®à£É, C©üªÀÈ¢Þ ±ÀÄ®Ì, ±Á¸À£ÁvÀäPÀ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¥ÁvÀæ. EAVèÃμï PÁ£ÀƤ£À°è
gÀZÀ£ÁvÀäPÀ ±ÀÄ®Ì AiÉÆÃd£É, ¸ÀܽÃAiÀÄ AiÉÆÃd£É ºÁUÀÆ QæAiÀiÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É.
¨sÀƸÁé¢üãÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1894. ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£É, PÀqÁØAiÀÄ ¸ÀévÀÄÛ Ddð£ÉAiÀÄ «zsÁ£À ºÁUÀÆ £ÀμÀÖ ¥ÀjºÁgÀzÀ ¤zsÀðgÀuÉ
«zsÁ£À.
£ÀUÀgÀ ¨sÀÆ (¥Àj«Äw ºÁUÀÆ «¤AiÀĪÀÄ£À) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1976- GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ, M¼ÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ
¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ.
¨sÀÆ C©üªÀÈ¢Þ ¤AiÀÄAvÀætzÀ ªÀĺÀvÀé- GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £Áå¬ÄPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. ªÀ®AiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀtzÀ «ªÀıÁðvÀäPÀ
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, G¥À«¨sÁUÀzÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ, PÀlÖqÀ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ G¥À «¢üUÀ¼ÀÄ. C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀA»vÉ,
ªÀ®AiÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV PÁ£ÀÆ£ÀÄ.
PÉƼÀZÉ ¤ªÀÄÆð®£À, ªÀ¸Àw ¨sÀÆ ¥ÀæzÉñÀ ºÁUÀÆ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÁ£ÀƤ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ. £ÀUÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ºÁUÀÆ
PÁ¥ÁqÀÄ«PÉUÉ LwºÁ¹PÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæZÀå ¤ªÉñÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ±Á¸À£À.
ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA§A¢üvÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À zsÉåÃAiÉÆÃzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ. AiÉÆÃd£Á ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ ¥ÁvÀæ ºÁUÀÆ ºÉÆuÉ,
ªÀÈwÛ¥ÀgÀ £ÉÊwPÀvÉ, ªÀvÀð£Á ¸ÀA»vÉ, ªÀÈwÛ¥ÀgÀvÉAiÀÄ ªÉÃvÀ£À ±ÉæÃtÂ.
AiÉÆÃd£Á ¥Àæ¸ÁÛªÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¥ÀÄgÉÃμÉAiÀÄ gÀZÀ£É: ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á M¥ÀàAzÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÀgÁgÀÄUÀ¼ÀÄ; ªÀåªÀ¸ÁÜ¥À£Á
CA±ÀUÀ¼ÀÄ.
«©ü£Àß ²PÀët «μÀAiÀÄUÀ¼À UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À ¥ÁvÀæ. ¤tðAiÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ ºÁUÀÆ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£Á PÁAiÀÄðPÉÌ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ «ªÀıÉð.
SYLLABUS FOR 18 POSTS OF ASSISTANT DIRECTOR OF TOWN PLANNING
IN THE DEPARTMENT OF TOWN PLANNING

(I) PAPER – I GENERAL STUDIES:

1. General Science
2. Current events of State, National and International Importance
3. History of India
4. World Geography
5. Indian Polity & Economy
6. Indian National Movement and General Mental ability.

(II) PAPER – II URBAN REGIONAL PLANNING

1. SOCIO-ECONOMIC BASIS FOR PLANNING


Man and Environment. Traditional patterns and trends of change in
Indian society, concept of social structure, culture and social
institutions.
Relation between social structure and spatial structure. Social
aspects of housing. Social problems of slums.
Economic resource, Typology of goods, production economics, process,
laws, product and costs. Economies of scale, external economies,
valuation, typology of markets, land and real estate market, macro-
economic concepts.
Basic economic analysis, economic principles and landuse, economic
rent, landuse pattern and land values.
Development of land and real property, financial balance sheet of land
development.
Land and real property markets : private ownership and social control
over land.

2. PLANNING THEORY
Aims and objectives of planning. Levels of planning in India and their
inter-relationships, Planning Administration.
Models of the planning process, components of settlement structure.
Models of urban structure. Demand and supply of land for urban use,
means and mechanisms. Impact on Urban Structure. Goals of land
policy.
Concepts of land use; (systems affecting land uses and rationale for
land use planning).
Locational attributes of land uses.Land use planning information
system. Activity system and choice of space qualities.
System approach and physical planning. Mixed scanning and approach to
land use planning. Introduction to spatial planning at regional level.
Choice theory and advocacy planning and their relevance. Action
planning and its application in Indian context.
Development plan-types scope and objectives; local/area and regional
levels.

3. PLANNING TECHNIQUES
Planning practice in India, an overview. Methods of identifying urban
and regional problems, setting of goals, objectives and priorities.
Performance standards, spatial standards and standards for utilities.
Classification of regions, regionalization and delineation techniques
for various types of regions. Cluster and factor analysis methods.
Analysis for understanding structure of urban areas; land value and
density patterns, locational dimensions of population groups. Forces
of concentration and dispersal. Social Area Analysis, Strategic choice
approach and technique of interconnected decision area analysis.
Introduction to (i) Techniques of system simulation; Grain Lowry model
(ii) Linear programming (iii) Threshold analysis. Preparation of urban
and regional development plans-various approaches; comprehensive
planning, System approach to planning, Case studies identifying use of
techniques.
Aerial photography – Basic principles and techniques of photogrammetry,
photo interpretation and remote sensing.
Collection of data by photo-interpretation and remote sensing
techniques, analysis, interpretation of this data and compilation of
interpreted data for thematic maps.
Specific applications in urban and regional planning, traffic and
transportation planning, housing, urban design and landscape analysis.

4. TRANSPORTATION PLANNING
Evaluation of urban structure : Transport systems, infrastructure and
management, transport systems and their types, design and operating
characteristics, urban road hierarchy, planning, engineering and
management criteria for road and junction improvements, arterial
improvement techniques.
Transport survey and studies : Study area definitions, survey and their
types, sampling methods, survey techniques, programming, processing of
travel data, analysis and interpretation of traffic studies.
Analytical techniques : Techniques for urban structure analysis, urban
travel characteristics, urban transport planning process, land use
transport interrelationship and models, scenario building and their
analysis.
Mass transit systems: problems and prospects, tramways, trolley buses,
LRT’s, RTS-operation characteristics, planning transit systems.
Management of transport systems : Existing organizational and legal
framework, traffic and environmental management techniques. Review of
existing traffic management schemes in Indian cities.
Regional transport systems: Importance of accessibility in regional
transport planning. Role of road rail air and water transport systems.
Regional transport systems planning, road network planning for micro
regions.
Transport and environment : Traffic noise, factor affecting noise
statement measures, standards, air pollution standards, traffic safety,
accident reporting and recording systems, factors affecting road
safety, transport planning for target groups, children, adults,
handicapped and women. Norms and guidelines for highway land scape,
street lighting types, standards and design considerations.
Economic evaluation. Pricing and funding of transport service and
systems, economic appraisal of highway and transport projects.
Techniques for estimating direct and indirect road user costs and
benefits, value of time.

5. HISTORY OF HUMAN SETTLEMENTS


Relevance of evolution of human settlements in modern context,
historical determinants, mobility, socio-cultural beliefs, climate,
technology, political power, geographical location, etc., Settlement
types and patterns; ancient, mediaeval renaissance and industrial age.
Human scale in settlement planning. Ancient texts and treatises,
settlements and area planning in ancient India.
City as a living spatial entity. Ekistics and the city, contribution
of Ebenezer Howard, Geddes, Mumford and others in city planning.
Planning of settlements in colonial era.
6. PROJECT FORMULATION AND APPRAISAL
Introduction to the life cycle of a project, project identification,
formulation, appraisal, monitoring and evaluation. The role of project
formulation and appraisal in the planning process.
Methodology for project identification and formulation of opportunity
studies, feasibility reports and detailed project reports. Policy
parameters for appraisal of project reports. Planning Commission
guidelines, requirements of principle financing agencies in the field
of urban and regional planning. Review of project appraisal techniques
adopted by financing agencies. Cost-effectiveness analysis and cost-
benefit analysis.
Financial cost-benefit analysis. Cash flow analysis, time value of
money, discounted cash flow analysis. Measures of project
profitability based on market prices. Net present value , internal rate
of return, benefit cost ratio, etc. Exercises and case studies.
Economic cost-benefit analysis. Distinction between market prices and
accounting prices, objective functions in economic cost-benefit
analysis, derivation and application of shadow wage rates. Measures of
project profitability based on efficiency prices. Case Studies.
Social cost-benefit analysis : Trade-offs between efficiency and
equity goals in project appraisal, measurement of direct and indirect
costs and benefits in different sectors of urban and rural development.
Adjustments for project impact on saving and investment, income
distribution, consumption of merit and demerit goods. Case Studies.
Techniques for identifying and assessing conditions of risk and
uncertainty in the project environment. Sensitivity and probability
analysis in the Indian context. Emerging trends in the decision making
process with respect to project appraisal and resource allocation at
various levels of government.
7. SOCIAL FORMATION AND CHANGE
Persistence and change in the nature of social grouping in India-caste,
community and family.
Human ecology : Ecological approach in study of Indian cities –
limitations of conventional approaches, role of socio-cultural aspects
in the growth patterns of a city.
Urbanisation : Perspectives on nature and trends towards a mass
culture.
Tradition and modernization technology and change, aspects of social
tension. Illustrative cases of social perspective in Planning.
Planning for recreation and provision for religious activities.
Changing role of public participation and voluntary organizations.
Social dimensions of urban and rural poor.

8. STATISTICS AND POPULATION STUDIES:


Statistics
Theory of probability, random variables and distribution of sample
statistics. Some important sampling distributions.
Statistical inference : Estimation of population parameters, testing of
hypotheses.
Elementary association models : Chi-square test : simple linear
regression and correlation.
Time-series Analysis.
Index Numbers
Statistics available for spatial analysis : An appraisal.
Population Studies.
Introduction, Scope, method, subject matter and relevance for spatial
planning, sources of demographic data.
Interrelations : Population change, socio-economic dimension of
development and pattern of human settlements.
Population, composition and spatial distribution ; population structure
and composition, spatial distribution – causes and implications of
spatial differentiation.
Analysis of labour force, mortality and fertility, Life table
techniques, relevance for spatial planning.
Theory models and measurement of internal migration, Internal migration
and urban growth.
Population estimation and projection Techniques relevant for regions
and settlements.
Indian population census data : An appraisal.

9. LAND ECONOMICS
Economic concepts of land : Objectives, scope of land economics,
relevance for spatial planning. Economic principles of landuses,
factors of specific uses like residential, industrial, commercial and
institutional. Development of land, real property and process. Cost
of development; source of finance.
Real property market : Hetrogenity and imperfections, principles and
practices.
Economic aspects of land policies at various levels of decision making.

10. DESIGN OF HUMAN SETTLEMENTS


Role of urban design in the planning process.
Social choices and design options. Ecological determinants in urban
settlement design. Identification of design resource.
Principles of structuring urban spaces, locational parameters of
activities and urban uses.
Imageability of the city.
Determinants of urban patterns and forms, landuse density and networks,
energy, urban form, impact of technology and construction techniques,
standards and implications of regulatory control on urban form and
design, design in relation to renewal and re-development of central
areas.
Issues related to changing practices of planning human settlements as
applied to spatial design. Urban design projects, identification,
scope and relationship with development plan-case studies.
Planning and design parameters for new towns, selected case studies.
Urban conservation and design, contemporary approaches, priorities in
urban conservation and nature reserves, integration of historical
monuments and areas in the development process.

11. HOUSING:
Definition of housing, housing as a basic need. Housing as an integral
component of comprehensive urban and regional development. Housing
form as shaped by physical , technological, socio-economic, demographic
and political factors. Role of housing in social and economic
development. Housing as an index of social welfare. Housing in
relation to stages of development particularly as related to
development economy.
Micro and Macro economic views of the housing sector.
Housing situation and India in quantitative and qualitative terms.
Housing statistics.
Obstacles to provision of housing in India and emerging issues and
priorities in urban rural housing.
Basic considerations for the formulation of viable housing policy and
programmes in consonance with availability of resources and
feasibilities of implementation and management. Housing policy option
in developing countries.
Housing programmes in Five Year Plans of India, Social housing
programmes.
Role of private and co-operative sectors in housing. Housing in the
informal sector. Problems of slums and squatting.
Public housing programmes, site and services and slums upgradation
approach.
The concept of housing standards-issues involved in formulation of
standards.
Housing and its relation to non-residential components of the
settlement.
Socio-cultural perspective of housing. Housing and family life.
Principles of community organization. Social sources of residential
satisfaction. Community participation in the design and implementation
of housing programmes.
Public housing agencies in India at National, state and settlement
level. Their functions and programmes.

12. ECOLOGY AND RESOURCE DEVELOPMENT:


Evolution of Ecology, Man and ecosphere Components of nature and some
basic concepts, process of ecology, flow of material, water, energy,
invasion, succession, predation, regulatory forces, adaption, trophic
levels, food chains, food web, ecological pyramids.
Eco-system and their relevance to environment, resources and
humansettlements. Modifications in natural environment, causes and
consequences.
Impact of advanced agriculture-methods, urbanization and
industrialisation on nature.
Pollution, types, sources , remedies.
Urban eco-system approach, evolution and significance.
Introduction to quantitative ecology.
Identification of ecological parameters for planning at different
levels. Site planning settlement planning, regional planning.
Data needs, formats for data collection. Types of analysis required to
evolve ecological parameters.
Ecological awareness in India, traditional indigenous methods,
contemporary trends. Endowments and resources, definition and
classification according to different criteria, endues, renewable, non-
renewable etc.
Space bound and flow resources, preparation and analysis of resource
inventories and resource matrices.
Finiteness of resources, examples of transfer from one resource to
another in history in different parts of the world.
Development, utilization and conservation of resources, resource
planning, integrated resource planning approach.
Resource regions, their problems and potentials.
Resource management, traditional and contemporary approaches.
Resource development in India, some selected areas (energy, water,
manpower, etc.)

13. DEVELOPMENT MANAGEMENT.


Development management aspects, National goals and political-economic
system effecting it. Development management and development process.
System of local government in India-Development administration at
National, State, District and Local level and the process of decision
making, development and management.
Functions, powers, structure and resources of local governments and
their performance.
Identification of other non-government development organizations and
their relationship with local governments. Possibilities of qualitative
improvement in plan administration.
Public relation and citizen participation.
Personal management, Manpower planning, performance, appraisal,
motivation, and morale.
Organisational behaviour-organisation theory, authority and conflict,
administration communication, leadership in administration,
organizational changes.
Organisational structure and plan implementing agencies.
Local financial system in India-local taxation and fees, state and
local fiscal relations, financing local services, local expenditure,
capital budgeting and performance budgeting., Financial resource
mobilization, Policies and programmes of related financial
institutions, administrative aspects of investment.
Land management practices and policies.
Classical persuasive and non-persuasive strategies and techniques. New
techniques of management by objective {MBO} –integrated reporting
system, flow diagrams, bar charts, mile stones-networks {CPM & PERT},
line of balance {LOB}, Techniques of monitoring of development works,
standard oriented cost control, turn keys system, vertical production
method, inventory cost control technique, unified status index
technique.

14. REGIONAL PLANNIGN AND DEVELOPMENT:


Spatial planning in the regional context. Concepts and theories of
marginality, growth and de elopement. Issues in regional development,
dualism and dependency, efficiency, equity and environmental goals,
theories of spatial organization polarised growth, spread and backwash,
centre and periphery.
National Planning framework and general approach in India. Philosophy
and status of regional planning in the planning process, sectoral,
multi-level and integrated approach to planning, national policies on
income distribution and provision of minimum basic needs.
Regional analysis techniques to understand regional spatial structure,
regional economy, planning styles in development in developing
countries and contemporary approaches to regional development,
structural and functional aspects, agropolis and its applicability to
India.
Development strategies in the regional context in relation to
urban/rural area, people prosperity, growth pole and growth centre
strategies, small and medium towns, industrial, regional, special area
strategies, for metropolitan region.
Techniques of target fixation in regional development inter-sectoral
co-ordination. Formulation phasing and implementation of integrated
area development plans and development plan for regions.

15. ENVIRONMENTAL PLANNING & DESIGN:


Components of natural and built environment. Human, physical social and
culture. Conceptual understanding of duality of life.
Environmental criteria for location of human settlements. Recycling
and resources conservation. Priorities and strategies for development
at various area levels.
Environmental standards for various landuses.
Environmental Planning; Programme co-ordination and protection. Energy
and human settlements.
Innovation in technology application and energy use.

16. NETWORK AND SERVICES:


Concepts and theories of design and operation of urban services and
network systems-water supply, sewage disposal, drainage, refuse
collection, recycling and disposal, electricity network and telephone
network, health care and education, police protection and fire
fighting, general welfare.
Operational planning for emergency evacuation in urban areas, basic
needs, formulation of objectives, norms and standards both for space
allocation and quality control.
The network and service systems: components, interrelationship
requirements and need of appropriate technology. Effects of density,
land use and urban structure on design of network and service systems.
Cost recovery, economics of urban service system and networks.

17. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT;


Quality of life, concepts, indicators, measurements and applications,
Environmental standards.
Environmental impact assessment:
Methodologies, techniques, data requirements and costs. Applicability
of EIA to urban Development programmes. Integration of EIA methodology
to the planning and dev elopment processes.
Environmental planning and management strategies and approaches
relevant to urban and approaches relevant to urban and regional
planning. Environmental protection in urban areas, co-ordination and
enforcement, legislative aspects, population control, technological
aspects.

18. CITY AND METROPOLITAN PLANNING AND DEVELOPMENT


Trends in the dynamics of growth of urban centres in India,
urbanization, metropolitanisation and urban primacy, causes and
consequences: measures to reduce the rate of growth of metropolitan
areas.
Physical structure of large cities and metropolitan complexes in India,
land use, traffic and transportation, housing, utilities, services and
community facilities,present deliciencies.
The economic maladies of the Indian metropolis, the industrial,
commercial and tax bases, unemployment and urban poverty, growth of the
informal sector, measures to increase employment and to strengthen the
economic base.
The social contours of the metropolises, changes in the family size and
structure, culture, occupation, income and life-style, urban-rural
dichotomy and social pathology of the large city.
The management of the metropolitan government and finances, pro-
liferation of local authorities, overlapping jurisdiction; metropolitan
planning and development agaency, its powers and functions, need for
unified urban administration.
19. VILLAGE PLANNING AND RURAL DEVELOPENT
Relevance of rural area for urban development, mutual dependence
between urban and rural areas, between industry and agriculture,
characteristics of symbiotic development and the pattern of urban
development in India in this context.
Levels of living of rural people-trends of development differentials in
level of development differentials in level of development between
various regions within India and different socio economic group.
National planning and rural development. Concepts of planning for
rural settlement. Regional development and urban rural partnership;
related inputs and infrastructural development.
Agricultural development, allied activities, and patterns of rural
linkages, communication and marketing facilities, community
development, institutions and delivery of social services.
Rural settlements, typology, structure, spatial significance in metro-
regions and interior areas. Planning principles for villages and
community norms.
Rural reconstruction, Basic needs and rural sanitation, water supply,
hygiene and drainage, technology transfer and options.
Area, district and block level development planning and implementation,
public participation in rural development process, role of voluntary
organization.
Rural energy issues, renewable and alternative sources of energy.
Ecological and environmental considerations in rural development and
village planning.

20. PLANNING LEGISLATION AND PROFESSIONAL PRACTICE


Concepts of law, Sources of law (i.e.,) custom, legislation and
precedent) meaning of terms of law, legislation, ordinance, bill, act,
regulations and bye-laws,
Significance of law and its relationship to urban planning. Benefits
of statutory backing for schemes – eminent domain and police powers.
Indian Constitution, Concept and contents. Provisions regarding
property rights. Legislative competence of State and Central
Governments to enact town planning legislation.
National Environmental Policy Act.
Evolution of planning legislation. An over view of legal tools
connected with urban planning and development. Town and Country
Planning Act, Urban Planning and Development Authorities Act
objectives, contents, procedures for preparation and implementation of
regional plans, master plans and town planning schemes.
Concept of arbitration, betterment levy, development charges and public
participation in statutory planning process. Concept of structure
plan, local plan and action plan under the English law.
Land Acquisition Act, 1894. Basic concept, procedure for compulsory
acquisition of property and determination of compensation.
Urban land (Ceiling and Regulation) Act 1976 – objectives, contents and
planning implications.
Significance of land Development Control – objectives and legal tools,
critical evaluation of zoning, sub-division regulations, building
regulations, and bye-laws. Development code, zoning law and law
relating to periphery control.
Introduction to law relating to slum clearance, housing, landscape and
traffic. Legislation relating to urban conservation and restoration,
historical monuments, archaeological sites.
Aims and objectives of professional institutes, sister bodies,
professional role and responsibility of planning consultants,
professional ethics, code of conduct and scale of professional chage.
Formulation of project proposal and outlines : Consultancy agreements
and contracts ; managerial aspects.
Role in inter-disciplinary groups. Appreciation of the decision making
process and the process in relation to varied consultancy assignments
of planning.

*****
vÁAwæPÀ ²PÀët E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀPÁðj QjAiÀÄ vÁAwæPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ «eÁÕ£À G¥À£Áå¸ÀPÀgÀ 02
ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
¨sËvÀ±Á¸ÀÛç
1. AiÀÄAvÀæ «eÁÕ£À:- KPÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, S.I.ªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ
DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, £ÀÆål£ï£À ZÀ®£ÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ, WÀμÀðtÂAiÀÄ §®UÀ¼ÀÄ, PÉ®¸À, ¸ÁªÀÄxÀåð ªÀÄvÀÄÛ
±ÀQÛ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀÄvÀÄÛ C¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ PÉÆäAiÀÄ ZÀ®£À ¥ÀjuÁªÀÄ, ¨sÀæªÀÄt UÀw «eÁÕ£À, ¨sÀæªÀÄt
ZÀ®£À¸Á¸ÀÛç, PÀpt PÁAiÀÄðUÀ¼À UÀÄgÀÄvÁéPÀóðtÂAiÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À, UÀæºÀUÀ¼À ZÀ®£É, PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ, ¸À¥sÉÃð¸ï mÉ£ïμÀ£ï
ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÁºÀ ¤gÉÆÃzsÀPÀvÉ, zÀæªÀ ZÁ®PÀ ±ÀQÛ, ¹ÖçêÀiï ¯ÉÊ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæPÀëÄ§Ý ZÀ®£É, ZÁg勞ïì£À ¸À«ÄÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ
C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÆÃÖçÃPïìªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸À¥ÉÃPÁë ¹zÁÝAvÀ, ¯ÁgÉ£ïì ªÀUÁðªÀtÂ, gÁ² ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À.

2. vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DªÀvÀðPÀUÀ¼ÀÄ:- ¸ÀgÀ¼À ¸ÀAUÀvÀ ZÀ®£À, ZÀ°¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÜgÀ C¯ÉUÀ¼ÀÄ, C¯ÉUÀ¼À
G£ÀßvÀ ¸ÁÜ£À, ` ©Ãmïì '£À §®zÀ DAzÉÆî£ÀUÀ¼ÀÄ, DzÀæðvÁ DAzÉÆî£ÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæw PÀA¦¸ÀĪÀ zsÀé¤ vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ, ¹ÖçAUïì
ªÀÄvÀÄÛ gÁqïUÀ¼À UÁ½ ¸ÀÜA¨sÀzÀ PÀA¥À£À, C¯ÁÖç¸Á¤Pï vÀgÀAUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ, qÁ¥Àègï ¥ÀjuÁªÀÄ.

3 C¦ÖPïì:- ¥ÁågÀQìAiÀįï D¦ÖPïì£À ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄ PÀæªÀÄ, ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ, £ÉÆqÀ¯ï ¥Éèãïì, JgÀqÀÄ zÀ¥Àà
ªÀĸÀÆgÀUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ªÀtðgÀ»vÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆüÁPÁgÀzÀ ¨sÀæªÀÄtÂ, ZÁPÀëÄ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, £ÉÃvÀæ ªÀĸÀÆgÀzÀ ¸Àé¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ
¨É¼ÀQ£À ¥Àæ¸ÁgÀ, CqÉØ ºÁAiÀÄÄ«PÉ, ªÉÃªï ¥sÉæAmï£À «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÁgÀzÀ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀ¼À EAlgï ¥sÉÃgÉÆëÄÃlgïUÀ¼ÀÄ,
QgÀtzÀ ZÀPÀæ «AiÉÆÃd£É, ¥sÁæ£ï ºÀÆ¥Àgï ªÀÄvÀÄÛ ¥Éæ¸À£Á¯ï£À PÀA© ZËPÀlÄÖUÀ¼ÀÄ, ZÁPÀëÄ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À j¸Á°éAUï£À
¥ÀæªÀiÁt zsÀÄæ«ÃPÀgÀt GvÀàwÛ ªÀÄvÀÄÛ zsÀÄæ«ÃPÀj¹zÀ ¨É¼ÀPÀÄ, gÉ°ÃUï ZÀzÀÄgÀÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ£ï ZÀzÀÄgÀÄ«PÉ, ¯ÉøÀgï ªÀÄvÀÄÛ
CzÀgÀ C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ.

4. GμÀÚ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç:- xÀªÀiÁðªÉÄnæ, GμÀÚ ZÀ®£À±Á¸ÀÛçzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, GμÀÚ JAf£ïUÀ¼ÀÄ, dqÉÆÃμÀÚ, ªÀiÁåPïì
ªÉ¯ï£À ¸ÀÄgÀ½UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ GμÀÚ ZÀ®£À±Á¸ÀÛçzÀ «¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ, ªÀAqÀgï ªÁ¯ïì£À ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼À ¹Üw QèμÀÚ ¤AiÀÄvÁAPÀ, eÁ¯ï
xÁªÀiï¸À£ï ¥ÀjuÁªÀÄ, C©üªÀÄÄR §zÀ¯ÁªÀtÂ, ªÀUÁðªÀtÂAiÀÄ «zÁåªÀiÁ£À, GμÀÚ ªÀºÀ£À, WÀ£À ¹ÜwAiÀÄ°è «²μÉÆÖÃμÀ£À,
C¤®UÀ¼À ZÀ®£Á±Á¸ÀÛç ¹zÁÞAvÀ, CzÀ±Àð C¤®UÀ¼À ¸À«ÄÃPÀgÀt, ªÉÄåPÁìªÉ¯ï£À ªÉÃUÀ CAZÀÄ«PÉ, ±ÀQÛAiÀÄ ¸ÀªÀÄ «¨sÀd£É,
ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¥ÀjªÀiÁtzÀ ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁUÀð, ¨Ëæ¤AiÀÄ£ï ZÀ®£É, PÀ¥ÀÄà PÁAiÀÄUÀ¼À «QgÀt, ¥sÁèAPïì£À ¤AiÀĪÀÄ.

5. «zÀÄåaÒQÛ ªÀÄvÀÄÛ PÁAvÀvÀé:- «zÀÄåvï DªÉñÀ, PÉëÃvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¨sÀªÀUÀ¼ÀÄ, PÀÆ®ªÀiï£À ¤AiÀĪÀÄ, UÁ¸ï
¤AiÀĪÀÄ, PÀÁå¥Áå¹mÉ£ïì, qÉÊ J¯ÉQÖçPïì, NªÀiï£À ¤AiÀĪÀÄ, QZÉÆð¥sÀPïì ¤AiÀĪÀÄ, PÁAvÀ PÉëÃvÀæ DA¥sÉÃgïì ¤AiÀĪÀÄ, ¥sÁågÀqÉøï
«zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ, ¯É£ïì ¤AiÀĪÀÄ, ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ «zÀÄåvï, J¯ï¹Dgï ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ. £ÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁAvÀgÀ
C£ÀĸÀgÀtÂ,Q-CA±À, GμÀÚ «zÀÄåvï ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ C£ÀéAiÀÄUÀ¼ÀÄ, «zÀÄåvï PÁAwÃAiÀÄ C¯ÉUÀ¼ÀÄ, «zÀÄåvï PÉëÃvÀæ
ªÀÄvÀÄÛ PÁAvÀ PÉëÃvÀæzÀ°è CªÉñÀ PÀtUÀ¼À ZÀ®£É, ¨sÁUÀ±À: DªÀvÀðUÀ¼ÀÄ, ªÁåAqÉUÁæ¥sïì d£ÀgÉÃlgï.

6. DzsÀĤPÀ ¨sËvÀ±Á¸ÀÛç:- d®d£ÀPÀ ¥ÀgÀªÀiÁtÄ«£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉÆÃgï ¹zÁÝAvÀ, ¨É¼ÀQ£À ªÀÄvÀÄÛ X-gÉÆûvÀ
zÀÄåw «zÀÄåvï ¥ÀjuÁªÀÄ, PÁA¥ÀÖ£ï ¥ÀjuÁªÀÄ, ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀgÀAUÀUÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀt vÀgÀAUÀUÀ¼À zÀéAzÀé ¸Àé¨sÁªÀ,
¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ «QgÀt ¥ÀlÄvÀé, D¯Áá ©ÃmÁ ªÀÄvÀÄÛ UÁªÀiÁ «PÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀ¥Àt PÀëAiÀÄ£À - §ÉÊfPÀ «zÀ¼ÀzÀ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA«Ä䮣À, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ PÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀVðÃPÀgÀt.

7. J¯ÉPÁÖç¤Pïì:- ¤ªÁðvÀ PÉƼÀªÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÉæöÊAiÉÆÃqïUÀ¼ÀÄ, ¦ ªÀÄvÀÄÛ J£ï jÃwAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ¦.J£ï.
qÀAiÉÆÃqï ªÀÄvÀÄÛ mÁæ¤ì¸ÀÖgïUÀ¼ÀÄ ¢¦àPÁgÀPÀ ªÀÄAqÀ®UÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÀzsÀðPÀ ªÀÄvÀÄÛ DAzÉÆî£À, ¯ÁfPï UÉÃmïì.
gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç
«¨sÁUÀ-J:-
¥ÀgÀªÀiÁtÄ ¸ÀASÉå, ªÀÄÆ® ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À J¯ÉPÁÖç£ï «£Áå¸À, zsÁvÀÄUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt ‘S’ ‘P‘ ‘d‘ ‘f‘¨ÁèPï
zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÀªÀiÁtÄ wædå DAiÀiÁ¤PÀ wædå, CAiÀiÁ¤ÃPÀgÀt ±ÀPÀÛ, J¯ÉPÁÖç£ï M®ªÀÅ, J¯ÉPÉÆÖçãÉUÉ n«n, ¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄvÀÄÛ
PÀÈvÀPÀ gÉÃrAiÉÆà «QgÀt, £ÀÆåQèAiÀÄ¸ï «¨sÀfÃPÀgÀtzÀ ¹zÁÞAvÀ, gÉÃrAiÉÆà «PÀgÀt ±ÉæÃtÂUÀ¼ÀÄ, £ÀÆåQèAiÀÄgï §AzsÀ ±ÀQÛ,
£ÀÆåQèAiÀÄgï PÉÃAzÀæ QæAiÉÄ, £ÀÆåQèAiÀÄ¸ï «zÀ¼À£À, £ÀÆåQèAiÀĸï zsÀÈrÃPÀgÀt, gÉÃrAiÉÆà «PÀgÀt, ¸ÀªÀĸÁܤUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À
G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ, J¯ÉPÁÖç£ï ¸ÀAAiÉÆÃUÀ, ¸ÁªÀÄxÀåð ¹zÁÞAvÀ, PÉÆêɯÉAmï ©AzsÀUÀ¼À, ¸ÀgÀ¼À CtÄUÀ¼À DPÀÈwUÀ¼ÀÄ, §AzsÀ
ªÀUÀð ªÀÄvÀÄÛ §AzsÀ «¸ÁÛgÀ, DAzÉÆîPÀ ¤zÉðñÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ GvÀÌÀμÀðuÁ ¹Üw, GvÀÌμÀðt ¸ÀASÉå, ¸ÁªÀiÁ£Àå gÉqÁPïì
QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ, CAiÀiÁ¤PÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ¸ÁªÀiÁ£Àå zsÁvÀÄUÀ¼À gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ, ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ
¸ÁjÃPÀgÀt vÀvÀéUÀ¼ÀÄ.

2. ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ:- D¯ÉÌãïUÀ¼ÀÄ, D°ÌãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¯ÉÌöÊ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, D°¥sÁånPï ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ,


ºÁå¯ÉÊqïUÀ¼ÀÄ, D¯ÉÆÌúÁ¯ïUÀ¼ÀÄ, D°ØºÉÊqïUÀ¼ÀÄ, QÃmÉÆãïUÀ¼ÀÄ, DªÀÄèUÀ¼ÀÄ, J¸ÀÖgïUÀ¼ÀÄ, ExÀgïUÀ¼ÀÄ, Qé£ÉÊ£ïì, £ÉÊmÉÆæÃ
¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ.
3. ¸ÀPÀðgÀUÀ¼ÀÄ/ PÁ¨ÉÆðúÉÊqÉæÃmïUÀ¼ÀÄ:- ªÀVðÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ, UÀÆèPÉÆøï£À gÀZÀ£É, ¥sÀæPÉÆÖÃ¸ï £À
gÀZÀ£É, ¨É¤ì£ï ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ, gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛçzÀ°è JuÉÚUÀ¼ÀÄ, PÉƧÄâUÀ¼ÀÄ, ¥ÉÆæÃnãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À
fêÀ¸ÀvÀéUÀ¼ÀÄ.
4. C¤®UÀ¼À ZÀ®£À ¹zÁÞAvÀ, C¤® ¤AiÀĪÀÄ, C¤®UÀ¼À ¤²ÑvÀ ±ÁR
5. GμÀÚ ZÀ®£À±Á¸ÀÛç: GμÀÚZÀ®£À±Á¸ÀÛzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÉÆÃxÀªÀÄð¯ï ªÀÄvÀÄÛ CrAiÉÆèÁånPï aPÀ¸À£À,E¸ÁÛ®¦ü, GμÀÚ
¸ÁªÀÄxÀåðUÀ¼ÀÄ, GμÀÚ gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸ÀÛç GμÀÚ QæAiÉÄUÀ¼ÀÄ, §AzsÀ ±ÀQÛAiÀÄ ¯ÉPÁÌZÁgÀ.
6. zÁæªÀtUÀ¼ÀÄ:- D¸ÁänPï MvÀÛqÀ, ¨sÁ¶ÖÃPÀgÀt MvÀÛqÀzÀ E½ªÀÄÄR.
7. «zÀÄåvï gÀ¸ÁAiÀÄ£À±Á¸À:Ûç - ¥sÁågÀqÉAiÀÄ «zÀÄå¢é¨sÀfÃPÀgÀt, ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, DªÀÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÁåªÀÄèUÀ¼ÀÄ, ®ªÀtUÀ¼À
d® «±ÀÉèÃμÀtÂ, C£ÀĪÀiÁ¥À£À ¹zÁÞAvÀ.
¸À¸Àå±Á¸ÀÛç
1, fêÀ GUÀªÀÄ:-
¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ fëUÀ¼À GUÀªÀÄzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ.
2. eÉÊ«PÀ «PÁ¸À:-
fêÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ«PÀ «PÁ¸ÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ.
3. fêÀPÉÆñÀ «eÁÕ£À:-
fêÀPÉÆñÀzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ PÀtzÀAUÀUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ªÉÄÊmÁ¹¸ï, «ÄAiÀiÁ¹¸ï
4. CAUÁA±À ªÀåªÀ¸ÉÜ:-
GUÀªÀÄ, gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÁUÀÆ ¢éwÃAiÀÄPÀ CAUÁA±À
5. vÀ½ «eÁÕ£À:-
C£ÀĪÀA²ÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ, fãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fÃ£ï ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É, eÉÆÃqÀtÂ, ºÁAiÀÄÄ«PÉ ªÀÄvÀÄÛ fãï
£ÀPÉë, GvÀàj ªÀvÀð£É, ¥Á° ¥Áè¬Är, «Ä±Àæd wêÀævÉ, °AUÀ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ (°AUÀ ¤tðAiÀÄ) vÀ½±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¸À¸Àå ¥ÀæAiÉÆÃUÀ.
6. ¸À¸ÀåUÀ¼À ªÉÊ«zsÀåvÉ:-
gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ¸À¸ÀåzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð
7. ¸À¸Àå CAzÁdÄ:-
£ÁªÀÄPÀgÀt, ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ vÀvÀé, ªÀVðÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄw¸ÀÄ«PÉ, DzsÀĤPÀ jÃwAiÀÄ ¸À¸Àå ªÀVðÃPÀgÀt.
8. ¸À¸Àå ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ «PÁ¸À:- ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ UÀw, ZÀ®£É, ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÄ, ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ, zÀÄåw
¸ÀA±ÉèÃμÀtÂ, G¹gÁl QæAiÉÄ, £ÀÆåQèPï DªÀÄè, ¥ÉÆæÃnÃ£ï ¸ÀA±ÉèÃμÀuÉ.
9. ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ©Ãd «eÁÕ£À:-
PÁAiÀÄPÀ jÃw, ¤°ðAUÀ jÃw ªÀÄvÀÄÛ °AUÀ jÃw ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ, ºÀÆ«£À gÀZÀ£É, ¥ÀgÁUÀ ¸Àà±Àð ªÀÄvÀÄÛ UÀ¨sÀðzsÁgÀtÂ,
¯ÉÊAVPÀ C¸ÀA§zÀÞvÉ, «PÁ¸À gÀZÀ£É.
10. ¸À¸ÀågÉÆÃUÀ «eÁÕ£À: CQÌ, UÉÆâü, PÀ©âUÉ §gÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À §UÉÎ eÁÕ£À eÉÊ«PÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀvÀé.
11. ¸À¸Àå ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸Àg:À - PÁr£À £Á±À, CgÀuÉåÃPÀgÀt, ¸ÁªÀiÁfPÀ CgÀtå, ªÀÄuÉÚ£À ¸ÀªÉvÀ, ©Ã¼ÀÄ ¨sÀÆ«Ä CªÀ®A§£É,
¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£Àå.
¥Áæt±Á¸ÀÛç
fêÀPÉÆñÀzÀ gÀZÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ:-
¥Áæt fêÀPÉÆñÀzÀ gÀZÀ£É, ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀAUÀUÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, ªÉÄÊmÁ¹¸ï, «ÄAiÀiÁ¹¸ï, ªÀtðvÀAvÀÄUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ fãïUÀ¼ÀÄ, C£ÀĪÀA²ÃAiÀÄ GvÀàÀj ªÀvÀð£ÉAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ.
2. CPÀ±ÉÃgÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À«ÄÃPÉë, ¥ÉÆæÃmÉÆÃeÉÆêÁ, ¸ÀàAdÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ,
PÀÄlÄPÀÄ PÀtªÀAvÀUÀ¼ÀÄ, ZÀ¥ÀàmÉ ºÀļÀÄUÀ¼ÀÄ, zÀÄAqÀÄ ºÀļÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀ®AiÀĪÀAvÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¢ü¥À¢UÀ¼ÀÄ, ªÀÄÈzÀéAVUÀ¼ÀÄ.
3. C«ÄèÁ, ªÀiÁ£ÉÆùøïÖ, ¥Áè¸ÉÆäÃrAiÀÄA, ºÉÊqÁæ ºÁUÀÆ fgÀ¼ÉUÀ¼À gÀZÀ£É, ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£À ZÀjvÉæ.
4. PÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼À CAUÀZÉÒÃzÀ£ÀzÀ ºÉÆðPÉ:-
vÉÆÃUÀmÉ, M¼À C¹Û¥ÀAdgÀ, ZÀ®£ÁAUÀUÀ¼ÀÄ, fÃuÁAUÀ ªÀÇåºÀ, ±Áé¸ÀAUÀ ªÀÇåºÀ, ºÀÈzÀAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÀ ªÀÇåºÀ,
«¸Àdð£ÁAUÀ ªÀÇåºÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£ÉÃA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
5. ±ÀjÃgÀ±Á¸ÀÛç (±ÀjÃgÀ «eÁÕ£À)
fêÀ zÀæªÀåzÀ°è£À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É, QtéUÀ¼À ¸Àé¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, CAlÄ ¥ÀzÁxÀð ªÀÄvÀÄÛ
d®d¤ÃPÀgÀt, eÉÊ«PÀ ¹£Á¥ÀnPï dAPÀë£ï£À DzsÀĤPÀ gÀ¨sÀ¸ÀzÀ ¸ÁUÀt ªÀÄvÀÄÛ gÀªÁ£É.
6. ¨sÀÆæt±Á¸ÀÛç:-
UÉÆãÉmÉÆÃd¤¹¸ï, UÀ¨sÁðªÀ¸ÉÜ, QèêÉeï UÁå¸ÀÄÖç¯ÉÃμÀ£ï, PÀ¥ÉàAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ
¨É¼ÀªÀtÂUÉ, C¹rAiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ gÉmÆ
É æÃUÉ湪ï£À gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, ¸À¸Û¤
À UÀ¼À ¨sÀÆt
æ zÀ ¥ÀÆgÉAiÀÄ ¤AiÀiÁnæ¸ï ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.
SYLLABUS FOR 02 POSTS OF LECTURER IN SCIENCE IN JUNIOR
TECHNICAL SCHOOL IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION

PHYSICS

1. Mechanics:-
Units and dimensions, S.I.Units, Motion in one & two dimensions,
Newton’s Law of motion with applications variable mass systems
frictional forces, work power and energy. Conservative and non
conservative systems. Collisions, Conservation of energy, Linear and
angular momentum, Rotational Kinematics, Rotational dynamics,
Equilibrium of rigid bodies gravitation, Planetary motion, Artificial
satellites, Surface tension and Viscosity. Fluid dynamics, stream line
and turbulant motion. Bornoulli’s equation with applications. Strokes
law and its application. Special theory of relativity. Lorentz
transformation. Mass energy equivalence.

2. Waves and Oscillations:-


Simple Harmonic motion, Travelling and stationary waves. Super
position of waves, Beats forced oscillations, Damped oscillations,
Resonance, Sound waves, vibration of air column strings and rods,
ultrasonic waves and their applications. Doppler effect.

3. Optics:-
Matrix methods in paraxial optics, the lens formulae, Nodal
planes. Systems of two thick lenses, Chromatic and Spherical
aberation. Optical instruments. Eye pieces Nature and propagation of
light. Interference Division of wave front. Division of amplitude.
Simple interferometers. Diffraction, Franhofer and Fresnol. Gratings,
Resolving power of optical instruments. Rayleigh criterion polarisation
production and detection of polarised light. Rayleigh scattering and
Ravan scattering. Lasers and their applications.

4. Thermal Physics:-
Thermometry, laws of thermodynamics, Heat engines Entropy,
Thermodynamics potential and Maxwells rings, Vandernalls equations of
State,Critical constants. Joule – Thompson effect, phase transtition.
Transport phenomenon, Heat conduction, specific heat in solids, Kinetic
theory of gases. Ideal gas equation, Maxwells velocity distribution.
Equipartition of energy, mean free path, Brownian motion. Black body
radiation. Plank’s law.

5. Electricity and Magnetism:-


Electric charge, fields and potentials, Coloumb’s law. Gauss law,
Capacitance, Dielectrics ohm’s law. Kirchoff’s laws. Magnetic field,
Ampere’s law, Faraday’s laws of electro magnetic induction. Lenz’s
law, Alternating currents, LCR Circuits, Series and Parallel resonance.
Q-factor, Thermoelectric effect and their applications, Electro
magnetic waves. Motion of charged particles in electric and magnetic
fields partical oscillations. VandeGraff generator.

6. Modern Physics:-
Bohr’s theory of hydrogen atom, optical and x ray spectra, photo
electric effect, Crompton effect, wave nature of matter and wave
particle duality, Natural and artifical radio activity, Alpha, Beta and
Gama radiation, Chain decay, Nuclear fission and fusion Elementary
particles and classification.

7. Electronics:-
Vacuum tubes and triode, P and N type materials, P.N.diodes and
transistors, Circuits for rectification, amplification and oscillation,
logic gates.

CHEMISTRY
1. Section A:
Atomic number, Electronic configuration of elements, periodic
classification of elements ‘ s ‘ ‘ p ‘ ‘ d ‘ and ‘ f ‘ block element,
Atomic and ionic radii, ionization potential, electron affinity and
electro negativity. Natural and artifical radioactivity, Theory of
nuclear disintegration, Radio active series, nuclear bindings energy,
nuclear reaction, fission and fusion, Radio active isotopes and their
uses. Electronics theory of valency, covalent bonds, shapes of simple
molecules, bond order and bond length oscillation states and oxidation
member, common redox reactions. Ionic equation, Chemistry of common
elements and their compounds, principles of extraction of metals.

2. Organ compounds:
Alkanes, Alkenes and Alkynes, Aliphatic compounds, halides,
alcohols, aldehydes, Ketones, acids esters, ethers, quines and nitro
compounds.

3. Carbohydrates:-
Classification and general reactions, structure of Glucose,
fructose and sucrose, Benzene and its compounds, Chemistry of oils,
fats, proteins and their vitamins.

4. Kinetic theory of gases and gas law, specific heat of gases.

5.Thermodynamics: Laws of thermo dynamics, isothermal and


adiabatic expansion, Enthalpy, heat capacities and thermo Chemistry,
Heats of reaction, calculation of band energies.

6. Solutions:- Osmotic pressure, Lowering of vapour pressure.

7. Electro Chemistry:- Faraday’s laws of electrolysis, Strength of


acids and bases, Hydrolysis of salts, Theory of titration.

ZOOLOGY:-
1. Cell structure and functions:-
Structure of animal cell,nature and functions of cell organells,Mitosis
and meosis, chromosomes and genes, laws of inheritance mutation.
2. General survey and classification of non chorbates and
chorbates,protozoa, porifera,colenarate, platelelmiuthes, Aseleminthes,
Annelidia,Authropoda, Mollusca.
3. Structure reproduction and life history of the following
Amoeba, Monocytis, Plasmodein, Hydra, Cockroach.

4. Comparative anatomy of Vertebrates:-


Integument endoskeleton, Locomotory organs, digestive system,
respiratory system, heat and Circulatory sytem, urinogenital system and
sense organs.
5. Physiology:- Chemical composition of protoplasm, nature and
functions of enzymes. Colloids and hydrogeneration, Concentration
biological oscillation, Elementary physiology of digestion, excretion,
respiration, blood mechanism of circulation with special reference to
man. New impulse conduction and transmission across synoptic
junction.

6.Embryology:- Gonectogenesis,fertilization,cleavage gastrulation,


early development and meta-morphogenesis of frog. Ascidian and
retrogressive metomorphosis, Neotres development of foetal membrane of
mammals.

BOTANY:-
1.Origin of Life: Basis ideas on origin of earth and origin of
life.
2.Biological evolution:-General account of biochemical and
biological aspects of evolution of species.
3.Cell Biology:- Cell structure and functions of organells,
mitosis, meiosis.
4.Tissue systems:- Origin, development structure and functions of
primary and secondary tissue.
5.Genetics:- Laws of inheritance, concept of gene and genecode,
linkage crossing and gene mapping, mutation and polyploidy, Hybrid
rigour, sex determination, genetics and plant experiment.
6.Plant diversity:- Structure and function of plant from the
aspect.
7.Plant Estemates :- Principles of nomenclature, classification and
identification, modern approach in plant taxonomy.
8. Plant growth and development:- Dynamics of growth, movements
growth substances, water relations, Elementary knowledge of
photosynthesis, Respiratory metabolism, nucleic acids and protein
synthesis.
9. Methods of reproduction and seed Biology:- Vegetative, asexual
and sexual methods of reproduction, physiology of flowering,
pollination and fertilization, sexual incompatability, Development
structure, dormenary and germination of seed.
10.Plant pathology:- Knowledge of disease of Rice, Wheat, sugarcane,
Principles of biological control.
11.Plant and environment:- Deforestation, afforestation, Social
forests, Soil erosion, wasteland reclanation, Environment pollution.

******
SYLLABUS FOR THE 01 POST OF LIBRARY ASSISTANT IN THE DEPARTMENT OF
ADMINISTRATION TRAINING INSTITUTE (MYSORE)
SPECIFIC PAPER
LIBRARY ADMINISTRATION AND ORGANISATION
PART –A
LIBRARY ADMINISTRATION
1. Concept of Library and administration/Management
2. Brief History of Libraries & General functions of Libraries
3. Types of Libraries:Public:Academic:Special
4. Different sections of Library
a) Book acquisition -Selection-ordering
b) Technical section-Classification-Cataloguing-Processing
c) Circulation-(Charging and discharging system-Binding Stock
verification-Weeding out of Books)
d) Maintenance
5. KPL Act 1965 – Its salient features
6. Library Finance and budget (emphasis to Public Libraries)
7. Library Records, Statistics and Annual Report

PART-B

LIBRARY ORGANISATION

1. Concept of Library Organisations: Meaning, Structure and


objectives.
2. Ranganathan’s Five Laws of Library Science Application of
Five laws in the Library Organization.
3. Different section and Services;
a} Reference Section & Services:
b) News paper, Periodicals Section & Services
c) Children Section & Services
d) Braille Section & Services
e) Audio-Visual Section & Services
f) Reprography Section & Services
4. Library Buildings-Furniture and equipment.
5. Preservation & conservation of Books and Other reading
materials.

LIBRARY REFERENCE SERVICE AND AUTOMATION


PART-A
REFERENCE SERVICE
1. Concept of reference Services-Definition-Objectives &
Functions
2. Reference Sources.
a) Dictionaries
b) Encyclopedias
c) Year Books
d) Hands Books and Manuals
e) Biographies
f) Directories
g) Geographical Sources
h) Bibliographies

3. Reference Service: Long Range-Short Range


4. Library extension service
PART-B

LIBRARY AUTOMATION

1. Introduction to computer
2. Meaning and Definition
3. Evolution of computers
4. Generations of Computers
5. Hard Ware
6. Soft Ware
7. Computers Application in Libraries

a. Acquisition control e. Reference Quieries


b. Circulation control f. Bar-Coding
c. Reference Services g. Internet Services
d. Serial control h. Opaque

8. Practicals: E-Granthalaya Library Soft Ware

LIBRARY CLASSIFICATION

(Dewey Decimal and Coln Classification)


PART-A Theory
PART-B Practical

1. Library Classification-Definition-Need, Purpose and


Functions.
2. Different Schemes of Classification
a. Dewey Decimal Classification-22nd Ed.
b. Colon Classification-6th Ed.
Main Classes-Facts, Call Number, (Class Number+Book Number)
Fundamental Categories (PMEST)
Notations-Pure and Mixed
Common Isolates. Phase Relation. Subject Device

LIBRARY CATALOGUING

(Anglo-American Catalogue Rules and Classified Catalogue Code)

a) Library Cataloguing-Definition-Purpose-Functions.
b) Development of Cataloguing Codes
c) Forms of Catalogue:Inner & Outer
d) CCC
e) AACR-II
f) Chain procedure and Chain Indexing
g) Types of Entries:

a) Main Entry and it’s sections (areas)


b) Added Entries: 1) Book Index Entry (BIE)
2) Class Index Entry (CIE)
3) Cross Reference Entry(CRE)
4) Cross Reference Index Entry(CRIE)
5) Unit Cards System.

h) Cears list of subject heading


DqÀ½vÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜ (ªÉÄʸÀÆgÀÄ) AiÀÄ°è 01 UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
¤¢ðμÀÖ ¥ÀwæPÉ
UÀæAxÁ®AiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ
¨sÁUÀ-C
UÀæAxÁ®AiÀÄ DqÀ½vÀ

1. UÀæAxÁ®AiÀÄ DqÀ½vÀ / ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É


2. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄð ªÉÊRj
3. UÀæAxÁ®AiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ : ¸ÁªÀðd¤PÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÁUÀÆ «±ÉÃμÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
4. ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1965 :- ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ
C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉ)
5. UÀæAxÁ®AiÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀĪÀåAiÀÄ
6. UÀæAxÁ®AiÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ, CAQCA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢
7. UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ
C) ¥ÀĸÀÛPÀ Rjâ - DAiÉÄÌ - DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
D) vÁAwæPÀ «¨sÁUÀ - ªÀVÃðPÀgÀt-¸ÀÆaÃPÀgÀt-¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
E) ¥ÀjZÀ®£Á «¨sÁUÀ (UÀæAxÀ JgÀªÀ®Ä ºÁUÀÆ »A¥ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À-gÀlÄÖPÀlÄÖ«PÉ,
¥ÀĸÀÛPÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥Àj²Ã®£É, ºÀjzÀĺÁ¼ÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À «¯ÉêÁj §UÉÎ)

¨sÁUÀ-D
UÀæAxÁ®AiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ
1) UÀæAxÁ®AiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É : CxÀð ªÀÄvÀÄÛ zsÉåÃAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ
2) qÁ: J¸ï.Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ïgÀªÀgÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀAZÀ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
UÀæAxÁ®AiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
3) UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
C) ¥ÀgÁªÀıÀð£À «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
D) ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ ºÁUÀÆ ¢£À¥ÀwæPÉ «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
E) ªÀÄPÀ̼À «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
F) ¨ÉæöÊ¯ï «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
G) ªÁPï-±ÀæªÀt «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
H) ¥ÀævÀÄåvÁàzÀ£À «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (Reprography Section)

4) UÀæAxÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ : ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt:¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ


5) ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ NzÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ

UÀæAxÁ®AiÀÄ ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt


¨sÁUÀ-C
UÀæAxÁ®AiÀÄ ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉêÉ
1) ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉêÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É-ªÁåSÁå£À, UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
2) ¥ÀgÁªÀıÀð£À ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
C) ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ
D) «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ
E) ªÁ¶ðPÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ
F) PÉʦrUÀ¼ÀÄ
G) fêÀ£À ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ
H) ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ (¤zÉÃð±ÀPÀUÀ¼ÀÄ)
IÄ) ¨sËUÉÆýPÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
J) ªÁdÕAiÀÄ zÀ²ðPÉUÀ¼ÀÄ

3) ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉÃªÉ : ¢ÃWÁðªÀ¢ü - C¯ÁàªÀ¢ü


4) UÀæAxÁ®AiÀÄ «¸ÀÛgÀuÁ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
¨sÁUÀ-D
UÀæAxÁ®AiÀÄ UÀtQÃPÀgÀt
1. UÀtPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ
2. UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÁåSÁå£À
3. UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ºÀÄlÄÖ
4. UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ/vÀ¯ÁAvÀgÀ

5. UÀtQÃPÀgÀtzÀ AiÀÄAvÁæA±À
6. UÀtQÃPÀgÀtzÀ vÀAvÁæA±À
7. UÀæAxÁ®AiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ C¼ÀªÀrPÉ
C. ¥ÀĸÀÛPÀ Rjâ ¤ªÀðºÀuÉ
D. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀjZÀ®£Á ¤ªÀðºÀuÉ
E. ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
F. ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
G. UÀæAxÀ ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ
H. ¨Ágï PÉÆÃrAUï
IÄ. CAvÀeÁð® ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
J. N¥ÉPï
8. ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ E-UÀæAxÁ®AiÀÄ AiÀÄAvÁæA±À

UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
(qÀÆå¬Ä zÀ±ÀªÀiÁA±À ªÀÄvÀÄÛ ¢é©AzÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt)
¨sÁUÀ-C : ¹zÁÞAvÀ
¨sÁUÀ-D : ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ

¨sÁUÀ-C ¹zÁÞAvÀ
1) UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt - ªÁåSÁå£À, CªÀ±ÀåPÀvÉ, GzÉÝñÀ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
2) UÀAæ xÁ®AiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀtzÀ ««zsÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ
C) r.r.¹ - (ªÉÄ°é¯ï qÉëAiÀĪÀgÀ zÀ±ÀªÀiÁA±À ªÀVÃðPÀgÀt ¥ÀzÀÞw)
22£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ
D) ¹.¹ - (qÁ: J¸ï.Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ïgÀªÀgÀ ¢é©AzÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt ¥ÀzÀÞw) 6£Éà DªÀÈwÛ
¥ÀæªÀÄÄRªÀUÀð, G¥ÀªÀUÀð, PÀgɸÀASÉå (ªÀUÀð ¸ÀASÉå + UÀæAxÀ ¸ÀASÉå)
ªÀÄÆ® ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ (¦.JA.E.J¸ï.n)
PÁªÀÄ£ï L¸ÉÆïÉÃmïì, ¥sÉøï j¯ÉñÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨ÉÓPïÖ rªÉʸï
UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀÆaÃPÀgÀt
(DAUÉÆè-CªÉÄjPÀ£ï ¸ÀÆaÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀÈvÀ ¸ÀÆa ¸ÀA»vÉUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄ)
¨sÁUÀ : (C) ¹zÁÞAvÀ
¨sÁUÀ : (D) ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ

1) UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀÆaÃPÀgÀt-CxÀð, GzÉÝñÀ, PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ


2) ¸ÀÆaÃPÀgÀt
3) ¸ÀA»vÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
4) ªÀVÃðPÀÈvÀ¸ÀÆa¸ÀA»vÉ
5) DAUÉÆèà CªÉÄÃjPÀ£ï ¸ÀÆaøÀA»vÉ
6) ±ÀÈAR¯Á «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÈAR¯Á ¸ÀÆa
7) zÁR¯ÉUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ

C) ¥ÀæªÀÄÄR zÁR¯É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ


D) ºÉaÑ£À zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ
1) UÀæAxÀ ¤zÉÃð² zÁR¯É ( Book Index Entry )
2) ªÀUÀð ¤zÉÃð² zÁR¯É ( Class Index Entry )
3) £ÁªÀiÁAvÀgÀ ¤zÉÃð² zÁR¯É (Cross Reference Entry)
4) PÁæ¸ï gÉ¥sÀgÉ£ïì EAqÉPïì JAnæ (Cross Reference Index Entry)

********
SYLLABUS FOR THE 02 POSTS OF LIBRARY ASSISTANT IN THE DEPARTMENT OF
ADVOCATE GENERAL
SPECIFIC PAPER
LIBRARY ADMINISTRATION AND ORGANISATION
PART –A
LIBRARY ADMINISTRATION
1. Concept of Library and administration/Management
2.Brief History of Libraries & General functions of Libraries
(ii) Types of Libraries:Public:Academic:Special
(iii) Different sections of Library
(a) Book acquisition -Selection-ordering
(b) Technical section-Classification-Cataloguing-
Processing
(c) Circulation-(Charging and discharging system-Binding
Stock verification-Weeding out of Books)
(d) Maintenance
(iv) KPL Act 1965 – Its salient features
(v) Library Finance and budget (emphasis to Public Libraries)
(vi) Library Records, Statistics and Annual Report

PART-B
LIBRARY ORGANISATION

1. Concept of Library Organisations: Meaning, Structure and


objectives.
2. Ranganathan’s Five Laws of Library Science Application of
Five laws in the Library Organization.
3. Different section and Services;
a} Reference Section & Services:
b) News paper, Periodicals Section & Services
c) Children Section & Services
d) Braille Section & Services
e) Audio-Visual Section & Services
f) Reprography Section & Services
4. Library Buildings-Furniture and equipment.
5. Preservation & conservation of Books and Other reading
materials.

LIBRARY REFERENCE SERVICE AND AUTOMATION


PART-A
REFERENCE SERVICE
1. Concept of reference Services-Definition-Objectives &
Functions
2. Reference Sources.
a. Dictionaries
b. Encyclopedias
c. Year Books
d. Hands Books and Manuals
e. Biographies
f. Directories
g. Geographical Sources
h. Bibliographies

3. Reference Service: Long Range-Short Range


4. Library extension service
PART-B

LIBRARY AUTOMATION

1. Introduction to computer
2. Meaning and Definition
3. Evolution of computers
4. Generations of Computers
5. Hard Ware
6. Soft Ware
7. Computers Application in Libraries

a. Acquisition control e. Reference Quieries


b. Circulation control f. Bar-Coding
c. Reference Services g. Internet Services
d. Serial control h. Opaque

8. Practicals: E-Granthalaya Library Soft Ware

LIBRARY CLASSIFICATION

(Dewey Decimal and Coln Classification)


PART-A Theory
PART-B Practical

5. Library Classification-Definition-Need, Purpose and


Functions.
6. Different Schemes of Classification
a. Dewey Decimal Classification-22nd Ed.
b. Colon Classification-6th Ed.
Main Classes-Facts, Call Number, (Class Number+Book Number)
Fundamental Categories (PMEST)
Notations-Pure and Mixed
Common Isolates. Phase Relation. Subject Device

LIBRARY CATALOGUING

(Anglo-American Catalogue Rules and Classified Catalogue Code)

a) Library Cataloguing-Definition-Purpose-Functions.
b) Development of Cataloguing Codes
c) Forms of Catalogue:Inner & Outer
d) CCC
e) AACR-II
f) Chain procedure and Chain Indexing
g) Types of Entries:

a) Main Entry and it’s sections (areas)


b) Added Entries: 1) Book Index Entry (BIE)
2) Class Index Entry (CIE)
3) Cross Reference Entry(CRE)
4) Cross Reference Index Entry(CRIE)
5) Unit Cards System.

h) Cears list of subject heading


********

CqÉÆéPÉÃmï d£ÀgÀ¯ïgÀªÀgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è£À 02 UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ºÀÄzÉÝAiÀÄ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ


¤¢ðμÀÖ ¥ÀwæPÉ
UÀæAxÁ®AiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ
¨sÁUÀ-C
UÀæAxÁ®AiÀÄ DqÀ½vÀ

1. UÀæAxÁ®AiÀÄ DqÀ½vÀ / ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É


2. UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÀAQë¥ÀÛ EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁAiÀÄð ªÉÊRj
3. UÀæAxÁ®AiÀÄ «zsÀUÀ¼ÀÄ : ¸ÁªÀðd¤PÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ºÁUÀÆ «±ÉÃμÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ
4. ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1965 :- ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀðd¤PÀ UÀæAxÁ®AiÀÄUÀ½UÉ
C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAvÉ)
5. UÀæAxÁ®AiÀÄ ºÀtPÁ¸ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DAiÀĪÀåAiÀÄ
6. UÀæAxÁ®AiÀÄ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ, CAQCA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¶ðPÀ ªÀgÀ¢
7. UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ
C) ¥ÀĸÀÛPÀ Rjâ - DAiÉÄÌ - DzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ
D) vÁAwæPÀ «¨sÁUÀ - ªÀVÃðPÀgÀt-¸ÀÆaÃPÀgÀt-¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ
E) ¥ÀjZÀ®£Á «¨sÁUÀ (UÀæAxÀ JgÀªÀ®Ä ºÁUÀÆ »A¥ÀqÉAiÀÄĪÀ «zsÁ£À-gÀlÄÖPÀlÄÖ«PÉ,
¥ÀĸÀÛPÀ zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥Àj²Ã®£É, ºÀjzÀĺÁ¼ÁzÀ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À «¯ÉêÁj §UÉÎ)

¨sÁUÀ-D
UÀæAxÁ®AiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉ
1) UÀæAxÁ®AiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É : CxÀð ªÀÄvÀÄÛ zsÉåÃAiÀÄ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ
2) qÁ: J¸ï.Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ïgÀªÀgÀ UÀæAxÁ®AiÀÄ «eÁÕ£ÀzÀ ¥ÀAZÀ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß
UÀæAxÁ®AiÀÄ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸ÀĪÀÅzÀÄ.
3) UÀæAxÁ®AiÀÄzÀ ««zsÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
C) ¥ÀgÁªÀıÀð£À «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
D) ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉ ºÁUÀÆ ¢£À¥ÀwæPÉ «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
E) ªÀÄPÀ̼À «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
F) ¨ÉæöÊ¯ï «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
G) ªÁPï-±ÀæªÀt «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
H) ¥ÀævÀÄåvÁàzÀ£À «¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (Reprography Section)
4) UÀæAxÁ®AiÀÄ PÀlÖqÀUÀ¼ÀÄ : ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀt:¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
5) ¥ÀĸÀÛPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ NzÀĪÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀuÉ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ
UÀæAxÁ®AiÀÄ ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀtQÃPÀgÀt
¨sÁUÀ-C
UÀæAxÁ®AiÀÄ ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉêÉ
1) ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉêÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É-ªÁåSÁå£À, UÀÄj ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
2) ¥ÀgÁªÀıÀð£À ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
C) ¤WÀAlÄUÀ¼ÀÄ
D) «±ÀéPÉÆñÀUÀ¼ÀÄ
E) ªÁ¶ðPÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ
F) PÉʦrUÀ¼ÀÄ
G) fêÀ£À ZÀjvÉæUÀ¼ÀÄ
H) ªÀiÁUÀðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ (¤zÉÃð±ÀPÀUÀ¼ÀÄ)
IÄ) ¨sËUÉÆýPÀ ªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ
J) ªÁdÕAiÀÄ zÀ²ðPÉUÀ¼ÀÄ

3) ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉÃªÉ : ¢ÃWÁðªÀ¢ü - C¯ÁàªÀ¢ü


4) UÀæAxÁ®AiÀÄ «¸ÀÛgÀuÁ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
¨sÁUÀ-D
UÀæAxÁ®AiÀÄ UÀtQÃPÀgÀt
1. UÀtPÀ AiÀÄAvÀæUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ
2. UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÁåSÁå£À
3. UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ ºÀÄlÄÖ
4. UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄ/vÀ¯ÁAvÀgÀ
5. UÀtQÃPÀgÀtzÀ AiÀÄAvÁæA±À
6. UÀtQÃPÀgÀtzÀ vÀAvÁæA±À
7. UÀæAxÁ®AiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è UÀtPÀ AiÀÄAvÀæzÀ C¼ÀªÀrPÉ
C. ¥ÀĸÀÛPÀ Rjâ ¤ªÀðºÀuÉ
D. ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀjZÀ®£Á ¤ªÀðºÀuÉ
E. ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
F. ¤AiÀÄvÀPÁ°PÉUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
G. UÀæAxÀ ¥ÀgÁªÀıÀð£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ
H. ¨Ágï PÉÆÃrAUï
IÄ. CAvÀeÁð® ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
J. N¥ÉPï
8. ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ E-UÀæAxÁ®AiÀÄ AiÀÄAvÁæA±À

UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt
(qÀÆå¬Ä zÀ±ÀªÀiÁA±À ªÀÄvÀÄÛ ¢é©AzÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt)
¨sÁUÀ-C : ¹zÁÞAvÀ
¨sÁUÀ-D : ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ

¨sÁUÀ-C ¹zÁÞAvÀ
1) UÀæAxÁ®AiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt - ªÁåSÁå£À, CªÀ±ÀåPÀvÉ, GzÉÝñÀ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
2) UÀAæ xÁ®AiÀÄ ªÀVÃðPÀgÀtzÀ ««zsÀ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ
C) r.r.¹ - (ªÉÄ°é¯ï qÉëAiÀĪÀgÀ zÀ±ÀªÀiÁA±À ªÀVÃðPÀgÀt ¥ÀzÀÞw)
22£Éà DªÀÈwÛAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ
D) ¹.¹ - (qÁ: J¸ï.Dgï. gÀAUÀ£ÁxÀ£ïgÀªÀgÀ ¢é©AzÀÄ ªÀVÃðPÀgÀt ¥ÀzÀÞw) 6£Éà DªÀÈwÛ
¥ÀæªÀÄÄRªÀUÀð, G¥ÀªÀUÀð, PÀgɸÀASÉå (ªÀUÀð ¸ÀASÉå + UÀæAxÀ ¸ÀASÉå)
ªÀÄÆ® ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ (¦.JA.E.J¸ï.n)
PÁªÀÄ£ï L¸ÉÆïÉÃmïì, ¥sÉøï j¯ÉñÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¸À¨ÉÓPïÖ rªÉʸï

UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀÆaÃPÀgÀt
(DAUÉÆè-CªÉÄjPÀ£ï ¸ÀÆaÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀVÃðPÀÈvÀ ¸ÀÆa ¸ÀA»vÉUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄ)
¨sÁUÀ : (C) ¹zÁÞAvÀ
¨sÁUÀ : (D) ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ

1) UÀæAxÁ®AiÀÄ ¸ÀÆaÃPÀgÀt-CxÀð, GzÉÝñÀ, PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ


2) ¸ÀÆaÃPÀgÀt
3) ¸ÀA»vÉAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
4) ªÀVÃðPÀÈvÀ¸ÀÆa¸ÀA»vÉ
5) DAUÉÆèà CªÉÄÃjPÀ£ï ¸ÀÆaøÀA»vÉ
6) ±ÀÈAR¯Á «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÈAR¯Á ¸ÀÆa
7) zÁR¯ÉUÀ¼À «zsÀUÀ¼ÀÄ

C) ¥ÀæªÀÄÄR zÁR¯É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ «¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ


D) ºÉaÑ£À zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ
1) UÀæAxÀ ¤zÉÃð² zÁR¯É ( Book Index Entry )
2) ªÀUÀð ¤zÉÃð² zÁR¯É ( Class Index Entry )
3) £ÁªÀiÁAvÀgÀ ¤zÉÃð² zÁR¯É (Cross Reference Entry)
4) PÁæ¸ï gÉ¥sÀgÉ£ïì EAqÉPïì JAnæ (Cross Reference Index Entry)

********
SYLLABUS FOR THE 27 POSTS OF SENIOR WARDENS AND 250 POSTS OF WARDENS IN THE
DEPT.OF SOCIAL WELFARE
(SPECIFIC PAPER)
I. Maintenance of Pre metric & Post metric Hostels

(i) Functions, Responsibilities and duties of Warden


(ii) Records and Registers maintain by the Wardens to smooth running of the Hostels
(iii) Distinguish between Pre metric and Post metric Hostels
(iv) Mode of selections in Pre metric and Post metric Hostels
(v) Extra Boarding & Lodging charges
(vi) Guidelines of Govt. of India Scholarship
(vii) Controlling authority of warden in the Taluk/District Level

II. Education:-
Educational Administration:-
(i) Constitutional provisions and directive principles for education in the
Indian Constitution, measures for fulfilling the Constitutional
obligations;
(ii) Role of different agencies (Society, home, school) and their inter-
relationship in the administration of Education;
(iii) Education in relation to fundamental rights, democracy, secularism and
social justice;
(iv) A critical analysis of the aims of Education in relation to national goals
and international understanding.
(v) Impact of socio-economic changes on –
(a) Content and methodology of Education
(b) Educational Administration and Educational Planning
(vi) Schools Community:- Relationship in relation to quantitative and
qualitative development in education

Psychological foundations:-

(i) Child development – Physical, Intellectual, emotional and social


(ii) problems of adolescence : Role of home-school and society in dealing with them;
(iii) Learning
(a) Concept;
(b) Factors affecting learning;
(c) Motivation and measures for creating effective learning situation
(iv) Evaluation – Principles and Procedure
(v) The Backward child diagnosis and remedial treatment
(vi) The gifted child-identification and enrichment programmes.

Basic Computer Knowledge:-


(i) Introduction to Computer
Disk Drives, Hardware, Installation of Hardware and Software’s
Programming, Languages, Operating System.
DOS, Windows, XP, MS Office, Working with MS Word, MS
Excel, MS Access, MS Power Point.
Knowledge of Internet, Sending mails, Downloads, Searching
etc.
Networking Knowledge of LAN, WAN,
Maintenance of Files, Database & Hardware Components
*****
¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è 27 »jAiÀÄ ªÁqÀð£ï/250 ªÁqÀð£ï ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
¤¢ðμÀÖ ¥ÀwæPÉ
1. ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zÁåy𠤮AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
(i) ªÁqÀð£ï£À ¥ÀæPÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ, dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåªÀUÀ¼ÀÄ
(ii) «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ªÁqÀð£ï ElÄÖPÉÆAqÀÄ
§gÀ¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ jf¸ÀÖgÀÄUÀ¼ÀÄ
(iii) ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå¸À
UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ
(iv) ªÉÄnPï ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zÁåyð¤®AiÀÄUÀ¼À°è DAiÉÄÌUÀ¼À «zsÁ£À
(v) ºÉZÀÄѪÀj Hl ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ±ÀÄ®ÌUÀ¼ÀÄ
(vi) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ «zÁåyðªÉÃvÀ£ÀzÀ ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ
(vii) vÁ®ÆPÀÄ/f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è ªÁqÀð£ï£À ¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üPÁgÀ
II ²PÀët
±ÉÊPÀëtÂPÀ DqÀ½vÀ
i) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ G¥À §AzsÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¤zÉÃð±ÀPÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ;
(ii) ««zsÀ KeɤìUÀ¼À ¥ÁvÀæ (¸ÀªÀiÁd, ªÀÄ£É, ±Á¯É) ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ DqÀ½vÀzÀ°è CªÀÅUÀ¼À
¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ;
(iii) ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé, eÁvÀåwÃvÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ
£ÁåAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ²PÀët;
(iv) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ w½ªÀ½PÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ²PÀëtzÀ UÀÄjUÀ¼À
«ªÀi±ÁðvÀäPÀ «±ÉèÃμÀuÉ;
(v) (J) ²PÀëtzÀ «μÀAiÀĸÀÆa ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀiÁ£ÀĸÀgÀuÉ;
(©) ±ÉÊPÀëtÂPÀ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£É – EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ
¥Àæ¨sÁªÀ
(vi) ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ²PÀëtzÀ°è ¥ÀjªÀiÁuÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄuÁvÀäPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¸ÀA§zÀÞvÉ.

ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄÆ® vÀvÀéUÀ¼ÀÄ


(i) ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ – zÉÊ»PÀ, ¨Ë¢ÞPÀ, ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ;
(ii) vÁgÀÄtåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ: CªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄgÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£É, ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀªÀiÁdzÀ ¥ÁvÀæ;
(iii) PÀ°PÉ
(J) ¥ÀjPÀ®à£É;
(©) PÀ°PÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ;
(¹) ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀ°PÉAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ;
(iv) ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À – vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð«zsÁ£À;
(v) PÀ°PÉAiÀÄ°è »A¢gÀĪÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÀ ²PÀët
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ;
(vi) ¸ÀºÀd ¥Àæw¨sÉAiÀÄļÀî ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.

PÀA¥ÀÆålgï£À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ eÁÕ£À


(i) PÀA¥ÀÆålgï£À ¥ÀjZÀAiÀÄ
r¸ïÌ qÉæöʪïUÀ¼ÀÄ, ºÁqïðªÉÃgï, ºÁqïðªÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄ«PÉ,
¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï, ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ PÁAiÀÄðPÁj ªÀåªÀ¸ÉÜ, ©¯ÉèAiÀiÁzsÁjvÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ
ªÀåªÀ¸ÉÜ (rMJ¸ï), UÀtPÀ PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ («AqÉÆøï), JPïì¦, JA.J¸ï, D¦üøï, JA.J¸ï.
ªÀqïð£ÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ, JA.J¸ï.JPÉì¯ï, JAJ¸ï, DPÉì¸ï, JAJ¸ï.
¥ÀªÀgï¥Á¬ÄAmï, CAvÀeÁð®zÀ eÁÕ£À, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ,
qË£ï¯ÉÆÃqïUÀ¼ÀÄ, ¸ÀaðAUï EvÁå¢.
£ÉmïªÀQðAUï, ¸ÀܽÃAiÀÄ CAvÀeÁð®zÀ (J¯ïJJ£ï), «±ÀéªÁå¦ CAvÀeÁð®zÀ
(qÀ§ÄèöåJJ£ï)eÁÕ£À
PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ, zÀvÀÛ ¸ÀAZÀAiÀÄ (qÁmÁ¨Éøï) ºÁUÀÆ ºÁqïðªÉÃgï WÀlPÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ.
Syllabus for the 234 posts of Wardens Superintendents (men) and 103
posts of warden Superintendents (Women) in the Department of
Backward Classes Welfare
Specific paper

1. RESERVATION SYSTEM;

a) Origin of Reservation System-Classification of Backward Classes in


Karnataka
b) Government of India policy for other Backward classes.
c) Reservation policy for Backward Classes in Karnataka
d) Karnataka SC, ST and OBC’s (Reservation of Appointment etc) Act
1990.
e) Karnataka SC. ST and OBC’s (Reservation of Appointment etc) Rules
1992 with up to date amendments

2. Educational programmes implemented for the Backward


Classes by the Department of Backward Classes Welfare.
Scholarships, Hostels, Fee Concession, Residential Schools etc.,

3. Economic Programmes implemented for Backward Classes by


the
Deveraj Urs Backward Classes Development Corporation

Loan and Subsidy Schemes, Training Programmes, Irrigation Scheme for


Backward Classes Farmers, etc.

4. Accounts and Auditing:

Fundamentals of Book keeping, preparation of Trail Balance Types of errors,


Preparation of Receipts and payments, preparation of Final Accounts
maintenance of store.

5. Organisational Behaviour and Human Resourse Development.

Leadership and its effectiveness in Organizations, Managerial effectiveness,


Man power planning, Recruitment, Selection, Training and development.

6. Basic Knowledge of Child Psychology:

a) Nature of Child Psychology,


b) Childs equipment for learning-The Inheritance of human traits
c) Non-Variable Behaviours-Reflexes and Instincts/Emotions.
d) Intelligence: it’s Nature and Measurement
e) Development of Attitudes – Factors influencing the development of
Attitudes.
f) Development of personality
7. Basic Computer Knowledge
Introduction to Computers,
Disk Drives, Hardware, Installation of Hardware and Software’s,
Programming, Languages, Operating System.
DOS, Windows XP, MS Office, Working with MS Word, MS Excel, MS
Access, MS PowerPoint.
Knowledge of Internet, Sending mails, Downloads, Searching, etc
Networking, Knowledge of LAN, WAN.
Maintenance of Files, Database, & Hardware Components.

8. Basic House Keeping Knowledge:


• Importance of House Keeping
• Cleaning and Maintenance of Building, Fixtures, Home appliances,
Vessels, Furniture’s, Bedding Materials, Electrical System and Water
Supply system, Garden, Kitchen, Store Room, Sanitary System.
• Purchase and storage food grains, Vegetables and Fruits.
• Management of Staff and inmates,
• Maintenance of Records, Reports, and Accounts, Library.
• Preparation and Serving of Tasty and Nutrition’s Food in a hygienic manner
• Safe Disposal of Waste
• Health Care and Medical Check up for Staff and inmates

9. First Aid:

Aims and objectives of First Aid


Management of General Injuries, Common Ailments, Maintenance of First
Aid Kit

10 Food of Good Nutrition:

Signs of Good Nutrition;

Selection of Good Items, Importance of Corbo-hydrates Vitamin Deficiency


Effects-Balanced diet, Malnutrition-Menu planning for school going
Children’s, serving sick person, effects of calcium Deficiency.

11. Educational and Vocational opportunity after SSLC

• Job Oriented Courses for SSLC, PUC and Graduates


• Vocational opportunity in public and private sector after SSLC PUC and
Graduates.

********
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À 234 ¤®AiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ(¥ÀÄgÀÄμÀ) ªÀÄvÀÄÛ 103
¤®AiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ (ªÀÄ»¼É) ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
¤¢ðμÀÖ ¥ÀwæPÉ
1. «ÄøÀ¯Áw ¥ÀzÀÞw:-
J) PÀ£ÁðlPÀzÀ°è «ÄøÀ¯Áw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ GUÀªÀÄ - »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À ªÀVÃðPÀgÀt
©) EvÀgÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¤Ãw
¹) PÀ£ÁðlPÀzÀ°è »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ½UÁV «ÄøÀ¯Áw ¤Ãw
r) PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj²μÀÖ eÁw, ¥Àj²μÀÖ ¥ÀAUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À (£ÉêÀÄPÁw)
ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1990
E) EA¢£ÀªÀgÉUÉ ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ wzÀÄÝ¥ÀrUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj²μÀÖ eÁw, ¥Àj²μÀÖ ¥ÀAUÀqÀ
ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À (£ÉêÀÄPÁw ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À «ÄøÀ¯Áw) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,
1992
2. »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÁV C£ÀÄμÁ×£ÀUÉƽ¹gÀĪÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ
«zÁåyð ªÉÃvÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, «zÁåy𠤮AiÀÄUÀ¼ÀÄ, ±ÀÄ®Ì «£Á¬Äw, ªÀ¸Àw ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ EvÁå¢.

3. zÉêÀgÁd CgÀ¸ÀÄ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ ¤UÀªÀĪÀÅ »AzÀĽzÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÁV


C£ÀÄμÁ×£ÀUÉƽ¹gÀĪÀ DyðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À gÉÊvÀjUÁV ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ,


¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É, EvÁå¢.

4. ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É:


¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ ªÀÄÆ®vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, ±ÉÃμÀ ¥ÀjÃPÁë ¥ÀnÖAiÀÄ ¹zÀÞvÉ, zÉÆÃμÀUÀ¼À §UÉUÀ¼ÀÄ, dªÉÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀAzÁAiÀÄUÀ¼À ¹zÀÞvÉ, CAwªÀÄ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À ¹zÀÞvÉ, zÁ¸ÁÛ¤£À ¤ªÀðºÀuÉ

5. ¸ÁA¹ÜPÀ £ÀqÀªÀ½PÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ


¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À°è ªÀÄÄRAqÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjvÀé, ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjvÀé, ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÀQÛ
AiÉÆÃd£É, £ÉêÀÄPÁw, DAiÉÄÌ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Þ

6. ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ w½ªÀ½PÉ

J) ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ£ÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À;


©) ªÀÄPÀ̼À PÀ°PÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£À – ªÀiÁ£ÀªÀ C£ÀĪÀA²PÀ «±ÉÃμÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ;
¹) ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀzÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ – C£ÀĪÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ/ ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ;
r) §Ä¢Þ±ÀQÛ: EzÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ºÀgÀªÀÅ
E) ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ – ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀĪÀ
CA±ÀUÀ¼ÀÄ;
J¥sï) ªÀåQÛvÀézÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
7. PÀA¥ÀÆålgï §UÉÎ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ eÁÕ£À
PÀA¥ÀÆålgïUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ
r¸ïÌ qÉæöʪïUÀ¼ÀÄ, AiÀÄAvÁæA±À (ºÁqïðªÉÃgï), AiÀÄAvÁæA±À (ºÁqïðªÉÃgï) ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À
(¸Á¥sïÖªÉÃgï) UÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤gÀÆ¥ÀuÉ, ¨sÁμÉUÀ¼ÀÄ, PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ ¥ÀzÀÞw (D¥ÀgÉÃnAUï
¹¸ÀÖA) rMJ¸ï, «AqÉÆøï JPïì¦, JAJ¸ï D¦üøï, JAJ¸ï ªÀqïð, JAJ¸ïJPÉì¯ï, JAJ¸ï
JPïì¸ï, JAJ¸ï ¥ÀªÀgï ¥Á¬ÄAmïUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ.
CAvÀeÁð® (EAlgï£ÉAmï), ªÉÄïïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ, qË£ï¯ÉÆÃqïUÀ¼ÀÄ, ¸ÀaðAUï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅUÀ¼À
eÁÕ£À.
eÁ® ªÀåªÀ¸ÉÜ (£ÉmïªÀQðAUï) J¯ïJJ£ï, qÀ§ÆèöåJJ£ïUÀ¼À eÁÕ£À
PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ, zÀvÁÛA±À ¸ÀAUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀAvÁæA±À (ºÁqïðªÉÃgï) WÀlPÁA±ÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ.

8. UÀȺÀPÀÈvÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ eÁÕ£À


• UÀȺÀPÀÈvÀå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ
• PÀlÖqÀ, eÉÆÃqÀuÉUÀ¼ÀÄ, UÀȺÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ, ¦ÃoÉÆÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ, ºÁ¹UÉ
¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ, «zÀÄåZÀÒQÛ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÀÄ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ, GzÁå£À, CrUÉ ªÀÄ£É, GUÁæt PÉÆoÀr
£ÉʪÀÄð®å ªÀåªÀ¸ÉÜ – EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀéZÀÒUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀQë¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ.

• DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ, vÀgÀPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtÄÚ ºÀA¥À®ÄUÀ¼À£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ滹


EqÀĪÀÅzÀÄ.
• ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁ¹UÀ¼À ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
• zÁR¯ÉUÀ¼ÄÀ , ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, UÀæAxÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀÄ
• DgÉÆÃUÀåPÀgÀªÁzÀ jÃwAiÀÄ°è gÀÄaAiÀiÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Ë¶×PÁA±À¢AzÀ PÀÆrzÀ DºÁgÀªÀ£ÀÄß
vÀAiÀiÁj¹
ªÀÄPÀ̽UÉ Gt§r¸ÀĪÀÅzÀÄ.
• vÁådå ªÀ¸ÀÄÛ«£À ¸ÀÄgÀQëvÀ «¯ÉêÁj
• ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁ¹UÀ½UÉ DgÉÆÃUÀå ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ
9. ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì
¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ zsÉåÃAiÉÆÃzÉÞñÀUÀ¼ÀÄ
¸ÁªÀiÁ£Àå UÁAiÀÄUÀ½UÉ, ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ¬Ä¯ÉUÀ½UÉ aQvÉì ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ QmïC£ÀÄß
ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ.
10. GvÀÛªÀÄ ¥Ë¶×PÀ DºÁgÀ.
GvÀÛªÀÄ ¥Ë¶×PÀ DºÁgÀzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ.
GvÀÛªÀÄ DºÁgÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À DAiÉÄÌ, PÁ¨ÉÆÃðºÉÊqÉæÃmïUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ, «l«Ä£ï PÉÆgÀvÉAiÀÄ
¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ,- ¸ÀªÀÄvÉÆðvÀ DºÁgÀ, C¥Ë¶×PÀvÉ - ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄPÀ̽UÁV SÁzÀå ¥ÀnÖ
gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ, PÁ¬Ä¯É ªÀåQÛUÉ §r¸ÀĪÀ HlzÀ ¥ÀæªÀiÁt, PÁå°ìAiÀÄA PÉÆgÀvÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ.

11. J¸ïJ¸ïJ¯ï¹AiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÈwÛ¥ÀgÀ CªÀPÁ±À.


• J¸ïJ¸ïJ¯ï¹. ¦AiÀÄĹ GwÛÃtðgÁzÀªÀjUÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ«ÃzsÀgÀjUÁV ªÀÈwÛ¥ÀgÀ PÉÆøÀÄðUÀ¼ÀÄ.
• J¸ïJ¸ïJ¯ï¹. ¦AiÀÄĹ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ«AiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ªÀ®AiÀÄzÀ°è
GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±À

****
SYLLABUS FOR THE 53 POSTS OF WARDENS IN THE DEPT.OF SCHEDULED TRIBE WELFARE
(SPECIFIC PAPER)

I. Maintenance of Pre-metric & Post metric Hostels

(i) Functions, Responsibilities and duties of Warden


(ii) Records and Registers maintain by the Wardens to smooth running of the Hostels
(iii) Distinguish between Pre metric and Post metric Hostels
(iv) Mode of selections in Pre metric and Post metric Hostels
(v) Extra Boarding & Lodging charges
(vi) Guidelines of Govt. of India Scholarship
(vii) Controlling authority of warden in the Taluk/District Level

II. Education:-
Educational Administration:-

(i) Constitutional provisions and directive principles for education in the


Indian Constitution, measures for fulfilling the Constitutional obligations;
(ii) Role of different agencies (Society, home, school) and their inter-
relationship in the administration of Education;
(iii) Education in relation to fundamental rights, democracy, secularism and
social justice;
(iv) A critical analysis of the aims of Education in relation to national goals
and international understanding.
(v) Impact of socio-economic changes on –
(a) Content and methodology of Education
(b) Educational Administration and Educational Planning
(vi) Schools Community:- Relationship in relation to quantitative and
qualitative development in education

Psychological foundations:-

(i) Child development – Physical, Intellectual, emotional and social


(ii) problems of adolescence : Role of home-school and society in dealing with them;
(iii) Learning
(a) Concept;
(b) Factors affecting learning;
(c) Motivation and measures for creating effective learning situation
(iv) Evaluation – Principles and Procedure
(v) The Backward child diagnosis and remedial treatment
(vi) The gifted child-identification and enrichment programmes.

Basic Computer Knowledge:-


(i) Introduction to Computer
Disk Drives, Hardware, Installation of Hardware and Software’s
Programming, Languages, Operating System.
DOS, Windows, XP, MS Office, Working with MS Word, MS
Excel, MS Access, MS Power Point.
Knowledge of Internet, Sending mails, Downloads, Searching
etc.
Networking Knowledge of LAN, WAN,Maintenance of Files, Database &
Hardware Components
¥Àj²μÀÖ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÁqÀð£ï 53 ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ
¤¢ðμÀÖ ¥ÀwæPÉ
1. ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zÁåy𠤮AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ
(i) ªÁqÀð£ï dªÁ¨ÁÝjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀvÀðªÀåªÀUÀ¼ÀÄ
(ii) «zÁåy𠤮AiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄUÀªÀĪÁV £ÀqÉAiÀÄĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ªÁqÀð£ï ¤ªÀð»¸À
¨ÉÃPÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ jf¸ÀÖgÀÄUÀ¼ÀÄ
(iii) ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zÁåy𠤮AiÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ªÀåvÁå¸À
UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ
(iv) ªÉÄnæPï ¥ÀƪÀð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄnæPï £ÀAvÀgÀzÀ «zÁåy𠤮AiÀÄUÀ¼À°è DAiÉÄÌUÀ¼À «zsÁ£À
(v) ºÉZÀÄѪÀj Hl ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸Àw ªÉZÀÑUÀ¼ÀÄ
(vi) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÀÄAdÆgÁw ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ
(vii) vÁ®ÆPÀÄ/f¯Áè ªÀÄlÖzÀ°è «zÁåyð ¤AiÀÄ®zÀ ªÁqÀð£ï£À ¤AiÀÄAvÀæuÁ¢üPÁgÀ
II ²PÀët
±ÉÊPÀëtÂPÀ DqÀ½vÀ
i) ¨sÁgÀvÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è ²PÀëtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ G¥À §AzsÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
¤zÉÃð±ÀPÀ vÀvÀéUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ PÀvÀðªÀåUÀ¼À£ÀÄß £ÉgÀªÉÃj¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ;
(ii) ««zsÀ KeɤìUÀ¼À ¥ÁvÀæ (¸ÀªÀiÁd, ªÀÄ£É, ±Á¯É) ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ DqÀ½vÀzÀ°è CªÀÅUÀ¼À
¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ;
(iii) ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé, eÁvÀåwÃvÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ
£ÁåAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ²PÀët;
(iv) gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÀÄjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ w½ªÀ½PÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ²PÀëtzÀ UÀÄjUÀ¼À
«ªÀi±ÁðvÀäPÀ «±ÉèÃμÀuÉ;
(v) (J) ²PÀëtzÀ «μÀAiÀĸÀÆa ªÀÄvÀÄÛ PÀæªÀiÁ£ÀĸÀgÀuÉ;
(©) ±ÉÊPÀëtÂPÀ DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ AiÉÆÃd£É – EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀiÁfPÀ-DyðPÀ
¥Àæ¨sÁªÀ
(vi) ±Á¯ÉUÀ¼À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ²PÀëtzÀ°è ¥ÀjªÀiÁuÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄuÁvÀäPÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ
¸ÀA§zÀÞvÉ.

ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ ªÀÄÆ® vÀvÀéUÀ¼ÀÄ


(i) ªÀÄUÀÄ«£À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ – zÉÊ»PÀ, ¨Ë¢ÞPÀ, ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ;
(ii) vÁgÀÄtåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ: CªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄgÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£É, ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ
¥ÁvÀæ;
(iii) PÀ°PÉ
(J) ¥ÀjPÀ®à£É;
(©) PÀ°PÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ;
(¹) ¥ÀjuÁªÀÄPÁj PÀ°PÉAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÁÌV ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼ÀÄ;
(iv) ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À – vÀvÀéUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀÄð«zsÁ£À;
(v) PÀ°PÉAiÀÄ°è »A¢gÀĪÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀjºÁgÀ ²PÀët
¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ;
(vi) ¸ÀºÀd ¥Àæw¨sÉAiÀÄļÀî ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ.
PÀA¥ÀÆålgï£À ¥ÁæxÀ«ÄPÀ eÁÕ£À
(i) PÀA¥ÀÆålgï£À ¥ÀjZÀAiÀÄ
r¸ïÌ qÉæöʪïUÀ¼ÀÄ, ºÁqïðªÉÃgï, ºÁqïðªÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ ¸Á¥sïÖªÉÃgïUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀÄ«PÉ,
¥ÉÆæÃUÁæ«ÄAUï, ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ PÁAiÀÄðPÁj ªÀåªÀ¸ÉÜ, ©¯ÉèAiÀiÁzsÁjvÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ
ªÀåªÀ¸ÉÜ (rMJ¸ï), UÀtPÀ PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ («AqÉÆøï), JPïì¦, JA.J¸ï, D¦üøï, JA.J¸ï.
ªÀqïð£ÉÆA¢UÉ PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÉ, JA.J¸ï.JPÉì¯ï, JAJ¸ï, DPÉì¸ï, JAJ¸ï.
¥ÀªÀgï¥Á¬ÄAmï, CAvÀeÁð®zÀ eÁÕ£À, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ,
qË£ï¯ÉÆÃqïUÀ¼ÀÄ, ¸ÀaðAUï EvÁå¢.
£ÉmïªÀQðAUï, ¸ÀܽÃAiÀÄ CAvÀeÁð®zÀ (J¯ïJJ£ï), «±ÀéªÁå¦ CAvÀeÁð®zÀ
(qÀ§ÄèöåJJ£ï)eÁÕ£À
PÀqÀvÀUÀ¼ÀÄ, zÀvÀÛ ¸ÀAZÀAiÀÄ (qÁmÁ¨Éøï) ºÁUÀÆ ºÁqïðªÉÃgï WÀlPÀUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ.

******
syllabus for the 34 posts of Ashrama School Teachers in the Dept.of
Backward Classes welfare
(Specific paper)
GENERAL KNOWLEDGE

¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À: gÁμÀÖç ºÁUÀÆ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄRå DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, «eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÁjÃgÀPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ, dUÀwÛ£À EwºÁ¸ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRå WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ,
¨sËUÉÆýPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ, CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÁ aºÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¹zÀÞ QæÃqÁ ¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ, gÁμÀÖç ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ªÀÄlÖzÀ
¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁμÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸Áé¨sÁ«PÀ, ¨sËUÉÆýPÁ ¸À¤ßªÉñÀ, ¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ,
¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯É, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw, ¥ÀæZÀ°vÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀiË®å ²PÀët ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ vÀvÀé,
¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.

SOCIAL SCIENCE
History

Mediaval India, Religious & Social reform movements, Delhi sultans, Bhakthi movement,
Vijayanagar empire, Bahamani Sulthans, Great mughals, Marathas, Renaissance, Reformation,
Geographical discoveries, foreign invasion, Rise of English, Mysore sulthans, Wodeyars of
Mysore, First war of Independence, National movement-Gandhian Era & partition &
Independence, Geographical featureds on history, Pre-historic period, Ancient civilizations,
Vedic age, Birth of new religions, Mauryans, Kushans, Gupthas, Vardhana dynasty, Southern
dynasties, Rise of Christianity & Islam, Mediaval Europe, Rajputs, Rise of Revolutions &
equality, Constitution development in India, Modern world – First & Second World war,
Contemporary world.

Civics

Social & Economic development, Man as a citizen, Democracy, Local Self government,
Democracy at work in India, Government at state level, Government at the centre, Defence of the
country, Challenges and Problems of India, India and the world, World Problems and India’s
policy, Constitution of India.

Geography

Physical Geography, Enviroment, Layers of the Earth, Resources, Natural Regions of the earth,
World Climate, World Natural Vegetation, Human occupations, Human interaction with
environment, India & Asia, Africa, North America, South America Australia, Europe &
Antartica, Physical divisions, Climate, Natural vegetation and animal life, Resources, Agriculture,
Meneral and power resources, Industrial Development, Transport and Communication, Layers of
atmosphere, Universe.
Economics

Economics – Meaning and Definition, Basic concepts, National Income, Forms of Economic
system, Institutional Set up, Infrastructure of Indian Economy, India – Agriculture
development, Relation between Agriculture and Industry, Trade-Domestic and Foreign Trade of
India, State and Economic development.
KANNADA

ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå, ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå, PÁªÀå«ÄêÀiÁA¸É, bÀAzÀ¸ÀÄì, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁμÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁåPÀgÀt CxÀ UÀæºÀt
(Comprehension)

ENGLISH

Pronunciation, Spelling, parts of Speech, Time and Tense, Modals, Prepositions, Articles, Phrasal
Verbs, Reported Speech, Agreement, Grammar and Usage, Functional English, Synonyms,
Antonyms, Idioms and Phrases, Prefixes and Suffixes, Error Detection, Comprehension, Cloze,
Shutting Sentence Parts, Shuffling sentences in Paragraphs, Testing and Evaluation,
Methods/Techniques, ELT Terms.

GENERAL SCIENCE
PHYSICS

Magnetism, electricity, Dynamics, Heat, Light, Sound, Electromagnetic Radiation, Energy,


Electronics, Radioactivity, Universe, Rockets and Artificial Satellites.

CHEMISTRY

Nature of matter, Metals and Non- metals, Water, Hydrocarbons, Acids, Bases and Salts
Synthetic Materials.

BIOLOGY
Living World, Cytology, Micro Organisms, Life Processes, Food Production & Management,
Environmental Science, Evoluation of Life, Introduction to Genetics, Biotechnology.

MATHEMATICS

1. Numbers and Numerals-Number systems, Number sets, Basic operations, Properties, Square
numbers and Square roots, Cube numbers, and cube roots, Irrational numbers, Sets Matrices,
2. Mathematics in day today activities,
3. Statistics,
4. Permutations and Combinations,
5. Modular arithmetic
6. Algebra-Basic concepts, operations and properties, Exponents, Factors and Factorisation Surds
7. Equations-Linear and Quadratic equations,
8. Geometry-Basic Concepts, Axioms and postulates, Theorems,
9. Triangles, Circles, Quadrilaterals and polygons – definitions, properties and theorems
10. Mensuraton
11. Polyhedra and Network.

******
»AzÀĽzÀ ªÀUÀðUÀ¼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉAiÀÄ°è£À D±ÀæªÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À ²PÀëPÀgÀ 34 ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¥ÀoÀå PÀæªÀÄ
(¤¢ðμÀÖ ¥ÀwæPÉ)
****
¸ÁªÀiÁ£Àå eÁÕ£À: gÁμÀÖç ºÁUÀÆ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄRå DPÉëÃ¥ÀuÉUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, «eÁÕ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀ ±ÁjÃgÀPÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ, dUÀwÛ£À EwºÁ¸ÀzÀ ¥Àæ¹zÀÞ ªÀÄvÀÄÛ
ªÀÄÄRå WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, ¨sËUÉÆýPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ, CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ QæÃqÁ aºÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¹zÀÞ QæÃqÁ
¥ÀlÄUÀ¼ÀÄ, gÁμÀÖç ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ªÀÄlÖzÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁμÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw, ¸Áé¨sÁ«PÀ, ¨sËUÉÆýPÁ ¸À¤ßªÉñÀ,
¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÀÄÄR PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÀ¯É, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀët ¤Ãw, ¥ÀæZÀ°vÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ,
ªÀiË®å ²PÀët ¸ÀA«zsÁ£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ vÀvÀé, ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.
¸ÀªÀiÁd «eÁÕ£À
EwºÁ¸À
ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À ¨sÁgÀvÀ, zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼ÀÄ, zɺÀ° ¸ÀįÁÛ£ÀgÀÄ, ¨sÀQÛ
ZÀ¼ÀĪÀ½, «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædå, §ºÀªÀĤà ¸ÀįÁÛ£ÀgÀÄ, UÉæÃmï ªÉÆWÀ®gÀÄ, ªÀÄgÁoÀgÀÄ, ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À,
¸ÀÄzsÁgÀuÉ, ¨sËUÉÆýPÀ C£ÉéÃμÀuÉUÀ¼ÀÄ, «zÉò DPÀæªÀÄt, DAUÀègÀ K½UÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀįÁÛ£ÀgÀÄ, ªÉÄʸÀÆj£À
MqÉAiÀÄgÀÄ, ªÉÆzÀ® ¸ÁévÀAvÀæöå ¸ÀAUÁæªÄÀ , gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ¼ÀĪÀ½ - UÁA¢üà AiÀÄÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉñÀ «¨sÀd£É ªÀÄvÀÄÛ
¸ÁévÀAvÀæöå EwºÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ EwºÁ¸À ¥ÀƪÀð CªÀ¢üAiÀÄ ¨sËUÉÆýPÀ ªÀÄÄRå®PÀëtUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæaãÀ £ÁUÀjPÀvÉUÀ¼ÀÄ,
ªÉÃzÀPÁ®, ºÉƸÀ zsÀªÀÄðUÀ¼À GzÀAiÀÄ, ªÀiËAiÀÄðgÀÄ, PÀıÁ£ÀgÀÄ, UÀÄ¥ÀÛgÀÄ, ªÀzsÀð£À gÁdªÀA±À, ®QëtzÀ
gÁdªÀA±ÀUÀ¼ÀÄ, PÉæöʸÀÛ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÁèA zsÀªÀÄðzÀ GzÀAiÀÄ, ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï, gÀd¥ÀÆvÀgÀÄ, PÁæAwUÀ¼ÀÄ
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉAiÀÄ GvÁÜ£À, ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, DzsÀĤPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ – ªÉÆzÀ®£Éà ªÀÄvÀÄÛ
JgÀqÀ£Éà ¥Àæ¥ÀAZÀ ªÀĺÁ¸ÀªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°ÃPÀ£À ¥Àæ¥ÀAZÀ

¥ËgÀ¤Ãw
¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ DyðPÀ C©üªÀÈ¢Þ, ¥ËgÀ£ÁV ªÀiÁ£ÀªÀ, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA DqÀ½vÀ ¸ÀPÁðgÀ,
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ PÁAiÀÄð, gÁdå ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ, PÉÃAzÀæ ªÀÄlÖzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ, gÁμÀÖçzÀ gÀPÀëuÁ§®, ¨sÁgÀvÀzÀ
ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀªÀÅ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¥ÀAZÀ, ¥Àæ¥ÀAZÀªÀÅ
JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁgÀvÀzÀ PÁAiÀÄð¤Ãw, ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£À.

¨sÀÆUÉÆüÀ ±Á¸ÀÛç
¥ÁæPÀÈwPÀ ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç, ¥Àj¸ÀgÀ, ¨sÀÆ ¥ÀzÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ, ¨sÀÆ ªÀÄAqÀ®zÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ
¥ÀæzÉñÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ªÁAiÀÄÄUÀÄt, ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸À¸ÀågÁ², ªÀiÁ£ÀªÀ ªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ£À
£ÀqÀĪÀt ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ QæAiÉÄ, ¨sÁgÀvÀ ªÀÄvÀÄÛ KμÁå, D¦üæPÁ, GvÀÛgÀ CªÉÄjPÀ, zÀQët CªÉÄjPÀ, D¸ÉÖçðAiÀÄ,
AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï ªÀÄvÀÄÛ CAmÁnðPÁ - ¨sËUÉÆýPÀ RAqÀUÀ¼ÀÄ, ªÁAiÀÄÄUÀÄt, ¥ÁæPÀÈwPÀ ¸À¸ÀågÁ² ªÀÄvÀÄÛ fêÀgÁ²,
¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ, PÀȶ R¤d ªÀÄvÀÄÛ EAzsÀ£À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ, PÉÊUÁjPÁ©üªÀÈ¢Þ, ¸ÁjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¥ÀPÀð,
ªÁAiÀÄĪÀÄAqÀ®zÀ ¥ÀzÀgÀUÀ¼ÀÄ, «±Àé.
CxÀð±Á¸ÀÛç
CxÀð±Á¸ÀÛç – CxÀð ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀuÉ, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ DzÁAiÀÄ, DyðPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ
¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÁA¹ÜPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ¨sÁgÀvÀzÀ DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÀ¼ÀÄ, ¨sÁgÀvÀ – PÀȶ C©üªÀÈ¢Þ, PÀȶ
ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉ £ÀqÀĪÀt ¸ÀA§AzsÀ, ªÁå¥ÁgÀ - ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀézÉò ªÀÄvÀÄÛ «zÉò ªÁå¥ÁgÀ, gÁdå ªÀÄvÀÄÛ
DyðPÁ©üªÀÈ¢Þ.
PÀ£ÀßqÀ
ºÀ¼ÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå, £ÀqÀÄUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå, ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå, PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É, bÀAzÀ¸ÀÄì, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁμÉ
ªÀÄvÀÄÛ ªÁåPÀgÀt CxÀð UÀæºÀt (Comprehension)
EAVèÃμï
GZÁÒgÀuÉ, EAVèÃμï ¥ÀzÀzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ CPÀëgÀ PÀæªÀÄ, ¥ÀzÀ ªÁZÀPÀUÀ¼ÀÄ, PÁ®¸ÀÆZÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ
PÁ®gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ, QæAiÀiÁ¥ÀzÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ, QæAiÀiÁjÃw ¸ÀÆZÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀð£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ, QæAiÀiÁ¥ÀzÀ UÀÄZÀÒUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÉÆÃPÀë
ªÀgÀ¢, ºÉÆA¢PÉÆArgÀÄ«PÉ, ªÁåPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ, QæAiÀiÁvÀäPÀ EAVèÃμï, ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ,
«gÀÄzÁÞxÀðPÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀUÀÄZÀÒUÀ¼ÀÄ, ¥ÀƪÀð¥ÀævÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GvÀÛgÀ ¥ÀævÀåAiÀÄUÀ¼ÀÄ,
zÉÆÃμÀ¥ÀvÉÛ, CxÀðUÀæºÀt, RAqÀ, ¸ÀA¢UÀÜ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ, RAqÀUÀ¼À°è ¸ÀA¢UÀÜ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ, ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ
ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ/vÀAvÀæUÀ¼ÀÄ, EJ¯ïn ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ.
¸ÁªÀiÁ£Àå «eÁÕ£À
¨sËvÀ±Á¸ÀÛç
PÁAvÀvÀé, «zÀÄåZÀÒQÛ, ZÀ®£À ±Á¸ÀÛç, GμÀÚvÉ, ¨É¼ÀPÀÄ, ±À§Ý, «zÀÄåvÁÌAwÃAiÀÄ «QgÀt²Ã®vÉ, ±ÀQÛ «zÀÄå£Áä£À,
gÉÃrAiÉÆà «QgÀt, «±Àé, gÁPÉmïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÈvÀPÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ.
gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç
¨sËvÀzÀæªÀåzÀ ®PÀët, ¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¯ÉÆúÀUÀ¼ÀÄ, ¤ÃgÀÄ ºÉÊqÉÆæÃPÁ§ð£ïUÀ¼ÀÄ, DªÀÄèUÀ¼ÀÄ,
¥ÀævÁåªÀÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®ªÀtUÀ¼ÀÄ, PÀÈvÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ.
fêÀ±Á¸ÀÛç
¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¥Àæ¥ÀAZÀ, fêÀPÉÆñÀ ±Á¸ÀÛç, ¸ÀÆPÀëöä fëUÀ¼ÀÄ, fëUÀ¼À ¸ÀºÀd QæAiÉÄ, DºÁgÀ GvÁàzÀ£É
ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ, ¥Àj¸ÀgÀ «eÁÕ£À, fêÀ «PÁ¸À, vÀ½ «eÁÕ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ, eÉÊ«PÀ vÀAvÀæeÁÕ£À.
UÀtÂvÀ
1. ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CAQ-¸ÀASÉå ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ, ¸ÀASÁåªÀUÀðUÀ¼ÀÄ, ¸ÀgÀ¼À QæAiÀiÁ«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, ®PÀëtUÀ¼ÀÄ,
ªÀUÀð¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ, ªÀUÀðªÀÄÆ®UÀ¼ÀÄ, WÀ£À ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ WÀ£À ¥ÀjªÀiÁt, C¨sÁUÀ®®Þ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ,
UÀt ¸ÀASÁåAiÀÄvÀUÀ¼ÀÄ
2. ¢£À ¤vÀåzÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è UÀtÂvÀ
3. ¸ÀASÁå±Á¸ÀÛç
4. PÀæªÀÄAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «PÀ®àUÀ¼ÀÄ
5. ªÀiÁqÀÆå¯ÉÆà UÀtÂvÀ
6. ©ÃdUÀtÂvÀ – ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, QæAiÀiÁ«zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ, ¥Àæw¥ÁzÀPÀUÀ¼ÀÄ,
C¥ÀªÀvÀð£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀªÀvÀð¤ÃPÀgÀt.
7. ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ – gÉÃSÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀUÀð ¸À«ÄÃPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
8. gÉÃSÁUÀtÂvÀ – ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÄ, ¸ÀévÀ:¹zÀÞ ¥ÀæªÀiÁtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁgÀ ¥ÀæweÉÕUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæªÉÄÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ.
9. wæ¨sÀÄdUÀ¼ÀÄ, ªÀÈvÀÛUÀ¼ÀÄ, ZÀvÀĨsÀÄðdUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ºÀĨsÀÄeÁPÀÈwUÀ¼ÀÄ – ªÁåSÉåUÀ¼ÀÄ, ¯PÀëtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¥ÀæªÉÄÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ
10. PÉëÃvÀæ ±Á¸ÀÛç
11. §ºÀĪÀÄÄR WÀ£ÁPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ CqÀدÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ®A§ªÁzÀ UÉgÉUÀ¼À ªÀåªÀ¸ÉÜ (£ÉmïªÀPïð)
SYLLABUS FOR THE 33 POSTS OF CHIEF OFFICER GRADE-II

IN THE DEPARTMENT OF MUNICIPAL AND ADMINISTRATIVE

SERVICES

SPECIFIC PAPER

1. PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄ


2. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄĤ¹¥À¯ï DPïÖ ªÀiÁå£ÀÄAiÀįï 1 ªÀÄvÀÄÛ 2
3. PÀ£ÁðlPÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÉêÁ (ªÀVÃðPÀgÀt, ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ C¦Ã®Ä) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ,1957
4. PÀ£ÁðlPÀ ¯ÁåAqï gÉ«£ÀÆå DPïÖ
5. PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄĤ¹¥À¯ï PÁ¥ÉÆðgÉÃμÀ£ï (J¯ÉPÀë£ï) gÀƯïì 1979
****

1. Karnataka Civil Service Rules


2. Karnataka Municipal Act Manual 1 and 2
3. Karnataka Civil Service (Classification, Control and Appeal)
Rules,1957
4. Karnataka Land Revenue Act
5. Karnataka Municipal Corporation (Election) Rules 1979
***