Ο ηεξαπόζηνινο ησλ

εζνπνηώλ
Άγηνο ΢εξαπίσλαο (5 κ.Χ αη )

Ο Άγηνο ΢εξαπίσλ έδεζε ζηελ
Αίγππην ηνλ 5 αη. κ.Χ.
Από κηθξόο ιαρηάξεζε ηελ δσή ησλ
αζθεηώλ θαη δήηεζε λα ηελ κηκεζεί.
Όζν κεγάισλε ηόζν σξίκαδε ν πόζνο
ηνπ λα γίλεη εηθόλα ηνπ Θενύ θαη λα
θέξεη ην θώο Σνπ πάλσ ζηε γή.

Κη όζν σξίκαδε ν πόζνο ηνπ , ηόζν
αύμαλε ν ίδηνο ηνπο ηδξώηεο , ηνπο
αγώλεο ελαληίνλ ηνπ θαθνύ κέζα ηνπ
,κέζα ζηελ παιαίζηξα ηεο
Αηγππηηαθήο εξήκνπ.
Κη όζν κεγάισλε ηνπο αγώλεο ηνπ ,
ηόζν πην θαζαξόο ζηελ θαξδηά
γηλόηαλ , θη όζν πην θαζαξόο όζν πην
πνιύ θαηνηθνύζε ν Θεόο κέζα ηνπ.

Η αγάπε απηή πνπ γελληέηαη από ηελ ζηελή
έλσζε κε ην Θεό , κνηάδεη κε πνιύ δπλαηό
θξαζί πνπ κεζάεη ηελ ςπρή θαη ηελ νδεγεί
ζηηο πην απίζαλεο εθδειώζεηο γηα ηνλ
ζπλάλζξσπν.
Δελ κπνξεί ινηπόλ ν Άγηνο ΢εξαπίσλ λα
επηπρεί κόλνο ηνπ.
Σελ επηπρία ηνπ, ηνλ ζεζαπξό ηνπ θιέγεηαη
λα ηελ κεηαδώζεη ζε όζνπο δελ ηελ
γλώξηζαλ

Έηζη ινηπόλ θζάλεη ζηελ έζραηε ηαπείλσζε λα
πνπιεζεί ζειεκαηηθά –ελώ ήηαλ ειεύζεξνο – ζαλ
δνύινο ζε κηα νηθνγέλεηα Ειιήλσλ εζνπνηώλ πνπ
ήηαλ εηδσινιάηξεο.
Σηο εκέξεο έζπεξλε ην ζπόξν ηεο αιήζεηαο κε ην
παξάδεηγκά ηνπ θαη ηνπο ιόγνπο ηνπ ζηηο θαξδηέο
ηνπο θαη ηηο λύρηεο πόηηδε απηό ηνλ ζπόξν κε ηελ
δξνζηά ησλ πξνζεπρώλ ηνπ.
Παίδνληαο ν Άγηνο ηνλ ξόιν ηνπ δνύινπ ηεο
αγάπεο θέξδηζε γηα ην Χξηζηό ηνπο εζνπνηνύο.

΢πδήηεζε…..
Πνηα ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ηνπ ΢εξαπίσλα?
Άθνπζε , πιεξνθνξήζεθε , γλώξηζε ην Θεό
Αγσλίζηεθε λα δηαηεξήζεη θαζαξή ηελ θαξδηά ηνπ κε
ζθιεξό αγώλα γηαηί ν Θεόο δελ δέρεηαη λα
θαηνηθήζεη ζε αθάζαξηεο θαξδηέο.
Η θαξδηά ηνπ έγηλε δνρείν πεληαθάζαξν θαη ην πύξ
ηεο Θεόηεηαο ήιζε θαη ζθήλσζε κέζα ηνπ
Όπσο ε θσηηά δελ θξαηεί πνηέ ηηο ηδηόηεηεο γηα ηνλ
εαπηό ηεο , αιιά θαη ζεξκαίλεη θαη θσηίδεη όηη
ππάξρεη γύξσ από απηή , έηζη θαη όζνη θέξνπλ
ζηηο θαξδηέο ηνπο ηε θσηηά ηνπ Θενύ. Καίγνληαη λα
ηε κεηαδώζνπλ όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη θαη
ζηνπο άιινπο.
Ο Άγηνο ΢εξαπίσλ δελ κπνξεί λα επηπρεί κόλνο ηνπ.
Λεηώλεη θάησ από ηελ αλάγθε λα θεξύμεη ην Θεό
ζε όζνπο δελ ηνλ γλσξίδνπλ , λα γίλεη Απόζηνινο
ηνπ Επαγγειίνπ , έλαο Θεξαπόζηνινο , όηη θαη αλ
ηνπ ζηνηρηζεη.

΢πδήηεζε…..
Η Θεξαπνζηνιή ηνπ παξαδείγκαηνο
Ο Άγηνο ΢εξαπίσλ δελ δήηεζε εμέδξεο , δελ ρξεηάζζεθε
άκβσλεο , δελ επηθαιέζηεθε πηπρία θαη γλώζεηο .
Αθνινπζώληαο πηζηά ηα αρλάξηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ ,
παίξλεη δνύινπ κνξθή , ελώ είλαη ειεύζεξνο θαη
ζπζηάδνληαο ηνλ εαπηό ηνπ ζηελ αγάπε ηνπ Θενύ θαη ησλ
αλζξώπσλ επαγγειίδεηαη κε ηε δσή ηνπ , κε ην
παξάδεηγκά ηνπ.
ΘΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΗ ζα πεη Επαγγειηζκόο δηα ηνπ βηώκαηνο ,
λα θέξσ ην κήλπκα ηνπ Χξηζηνύ ζηνπο ζπλαλζξώπνπο
κνπ κε ηε δσή κνπ , ππεξεηώληαο ηνπο κε ηε δηθή κνπ
ζπζία , κε ηελ εμαθάληζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο κνπ.
Να κνηάζσ κε ηνλ θόθθν ηνπ ζηηαξηνύ , πνπ γηα λα δώζεη
θαξπό πνιύ , πέθηεη ζηελ γε θαη ζάπηεηαη εθεί θαη
πεζαίλεη
Απηή είλαη θαη ε κίκεζε ηνπ Χξηζηνύ. Καη ν ίδηνο ππεξέηεζε
ηνλ άλζξσπν ππνκέλνληαο θαη δηα ηνπ ζηαπξνύ αθόκε
ζάλαην , γηα λα ηνλ ιπηξώζεη από ηα είδσια θαη λα ηνπ
γλσξίζεη ηελ αιήζεηα.

΢πδήηεζε…..
Καη αο κελ δηαθεύγεη ηελ πξνζνρή
καο , όηη όζν πην πνιύ ηαπεηλώλεηαη ν
άλζξσπνο ππεξεηώληαο ηνπο
ζπλαλζξώπνπο ηνπ , κε ζθνπό λα
ηνπο γλσξίζεη ην Θεό , ηόζν ν ίδηνο ν
Θεόο ηνλ αλαδεηθλύεη αεηό πςηπέηε ,
εμαζθαιίδνληάο ηνπ ζέζε κεηαμύ ησλ
Αγίσλ.

΢πκπέξαζκα !
Εκείο νη λένη πνπ ηδηαίηεξα
ειεθηξηδόκαζηε από ηελ πεξηπέηεηα
ζηε δσή θαη καγλεηηδόκαζηε από ηα
νλόκαηα πνπ ηελ ελζαξθώλνπλ λα
κηα πεξηπέηεηα πνπ εμαγηάδεη
«Ζήζεηε ην Θεό θαη κεηαδώζεηέ Σνλ
θαη ζηνπο άιινπο , όπσο ν Άγηνο
΢εξαπίσλ , πνπ πεξηκέλεη λα βξεί
ηνπο κηκεηέο ηνπ»

ΘΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΗ

ΘΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΗ

ΘΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΗ

ΘΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΗ

ΘΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΗ

ΘΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΗ

ΘΕΡΑΠΟ΢ΣΟΛΗ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful