ΝΗ΢ΣΕΙΑ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΗ΢ΣΕΙΑ;
Λέμε ζύλζεηε:
αρνητικό μόριο νη + ρήμα εζθίφ = δεν εζθίφ, δεν ηρώφ
Νήζηις, νηζηεύφ, νηζηεία = νηζηικός!
Αξρηθά ζήκαηλε πλήρη αζιηία, αηροθία
Σήκεξα ζεκαίλεη όηη γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα
απέτοσμε, δειαδή δελ ηξώκε, θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο
ηξνθέο

ΠΟΣΕ ΞΕΚΙΝΗ΢Ε Η ΝΗ΢ΣΕΙΑ;
Από πνιύ παιηά:

 ΑΠΟ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ!
Ήηαλ ε πξώηε εληνιή πνύ έδσζε ν Θεόο
ζηνπο πξσηόπιαζηνπο: «Να θάηε απ’ όλα

ηα δέμηρα, εκηός από ηο δέμηρο ηης γμώζης
ηοσ καλού και ηοσ κακού»
Άξα ηνπο είπε λα θάλνπλ ΝΗ΢ΣΕΙΑ !

 Γη’ απηό ν Μέγαο Βαζίιεηνο ιέεη όηη ε λεζηεία
έρεη «ηελ ίδηα ειηθία κε ηελ αλζξσπόηεηα»!

ΠΟΙΟΙ ΝΗ΢ΣΕΦΑΝ;
ΟΛΟΙ !
Όλοι οι άμθρωποι ηοσ Θεού ποσ ζσμαμηάμε
ζηημ Αγία Γραθή, μηζηεύοσμ.
Ο προθήηης Μωσζής για μα πάρει ηις
Εμηολές και ο προθήηης Ηλίας για μα
ζσμαμηήζει ηο Θεό, μήζηεψαμ ζαράμηα
ημέρες.
Όλοι οι προθήηες και δίκαιοι ηης Παλαιάς
Διαθήκης μηζηεύοσμ, οι Απόζηολοι
μηζηεύοσμ, ηο ζημαμηικόηερο όμως
πρόζωπο ηης Αγίας Γραθής ποσ μηζηεύει
είμαι Ο ΙΔΙΟ΢ Ο ΥΡΙ΢ΣΟ΢!

Η ΝΗ΢ΣΕΙΑ ΣΟΤ ΥΡΙ΢ΣΟΤ
Μεηά ηε Βάπηηζή
Τνπ ζηνλ Ινξδάλε
πνηακό, ην Άγην
Πλεύκα νδεγεί ηνλ
Φξηζηό ζηελ έξεκν
θη εθεί «νήζηευε
ζαράνηα ημέρες κι
ύζηερα πείναζε».

Η ΝΗ΢ΣΕΙΑ ΣΟΤ ΥΡΙ΢ΣΟΤ
Σόηε βρήκε εσκαιρία ο
διάβολος και ηον έβαλε
ζε ηρεις πειραζμούς.
Ο πρώηος πειραζμός ήηαν
να κάνει ηις πέηρες υφμί
για να τορηάζει ηην πείνα
ηοσ αλλά ο Χριζηός ηον
απέρριυε.
Με βάζε απηή ηε λεζηεία ηνπ Φξηζηνύ, ε
Εθθιεζία καο ζέζπηζε ηελ
΢ΑΡΑΚΟ΢ΣΗ.

ΠΟΣΕ ΝΗ΢ΣΕΤΟΤΜΕ;
 Από ηα πξώηα ρξόληα ε Εθθιεζία καο έρεη
βάιεη ηε λεζηεία ζηε δσή ησλ Φξηζηηαλώλ.

Οη άγηνη Απόζηνινη ζέζπηζαλ ηε
νηζηεία Σεηάρηης και Παραζκεσής
Αργόηερα έτοσμε ηη Μεγάλη
Σεζζαρακοζηή (νηζηεία Πάζτα) [2ος αι.]
Καηόπιν διαμορθώθηκε η νηζηεία ηφν
Αγίφν Αποζηόλφν [2ος αι.]
Έπειηα η ΢αρακοζηή ηφν Χριζηοσγέννφν
[6ος αι.]
Σέλος ο Δεκαπενηαύγοσζηος
(νηζηεία ηης Παναγίας ) [10ος αι.]

ΓΙΑΣΙ ΝΗ΢ΣΕΤΟΤΜΕ;
ΣΟΣΕ ν Αδάκ θαη ε Εύα παξαθνύζαλε
ηελ εληνιή ηνπ Θενύ λα λεζηέςνπλ θαη
έραζαλ ηελ επηπρία ηνπ Παξαδείζνπ θαη
ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ Θεό.
ΣΩΡΑ κε ηε λεζηεία θάλνπκε ππαθνή
ζην ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη απνθεύγνπκε
λα πέζνπκε ζην ίδην ιάζνο.
 ΜΕ ΑΤΣΟ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ ΔΙΝΟΤΜΕ
ΣΗΝ ΕΤΚΑΙΡΙΑ ΢ΣΟ ΘΕΟ ΝΑ ΜΑ΢
ΠΑΡΕΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΣΑ ΣΟΤ
΢ΣΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙ΢Ο!

ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΑ ΝΗ΢ΣΕΙΑ΢
Κάλνπκε ππαθνή ζηελ Εθθιεζία θαη
κηκνύκαζηε ηνλ Φξηζηό θαη ηνπο Αγίνπο
Καζαξίδνπκε ηελ ςπρή θαη ην ζώκα καο
Απνθηάκε εγθξάηεηα ζε όια θαη
βειηηώλεηαη ν ραξαθηήξαο καο
Αθνινπζώληαο ηηο λεζηείεο ηεο Εθθιεζίαο
καο θάλνπκε ηελ πην πγηεηλή δηαηξνθή,
ζύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο
δηαηξνθνιόγνπο θαη δηαηηνιόγνπο

ΕΙΔΗ ΝΗ΢ΣΕΙΑ΢
• Υπάξρεη ε απνρή από ηηο ηξνθέο, δειαδή
ζφμαηική νηζηεία
• Υπάξρεη, όκσο, θαη ε απνρή από ηα πάζε
θαη ηηο ακαξηίεο, δειαδή
πνεσμαηική νηζηεία
Ο ΢ΤΝΔΤΑ΢ΜΟ΢ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΤΟ ΕΙΝΑΙ
Η ΢Ω΢ΣΗ ΝΗ΢ΣΕΙΑ ΣΟΤ ΟΡΘΟΔΟΞΟΤ
ΥΡΙ΢ΣΙΑΝΟΤ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful