You are on page 1of 196

Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

O P T E G N E L S E R

over efterkommere efter

M E T T E K I R S T I N E J E N S E N

Født C H R I S T E N S E N

FRA

Romdrup Nørkjær

Met’Kirstin’

Første udgave udkom den 1. maj 1977, trykt i 150 eksemplarer.


Anden udgave udkom den 14. marts 2012 – kun udgivet på internettet, senest opdatering: 19-08-2019.
© 2012-2019-Leif Christensen – dog tilladt at bruge og tage kopi til privat brug.

Leif Christensen 1
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Indledningen fra første udgave

I anledning af slægtsfesten den 21. maj 1977 for Met' Kirstin's efterkommere havde jeg tænkt mig at lave en stamtavle, der kunne
belyse de gensidige slægtsforhold for deltagerne, således at det er mere overskueligt at finde frem til, hvem vi egentlig er, når vi
taler sammen, idet der for de flestes vedkommende vil være over 80 %, som ikke kender hinanden, og det især blandt de
yngre generationer.

Nu kan det jo nok undre flere, hvorfor der laves en stamtavle, hvor det er Met' Kirstin’, som er udgangspunkt og ikke hendes
mand Niels Jensen. Det skyldes, at han døde i en ung alder og derfor ikke fik så stor betydning for børn, børnebørn og
oldebørn som "Bejste ude på Kæret", som hun kaldtes.

Ude på hendes lille husmandssted var der altid varme og gæstfrihed, og det blev familiens samlingssted i mange mange år.
Hun vil huskes af mange, og de der ikke har kendt hende har uden tvivl hørt en masse om hende.

Det viste sig dog hurtigt, at det ville blive et stort og tidskrævende arbejde, hvis stamtavlen skulle have været lavet, som
jeg havde til hensigt fra begyndelsen, hvor jeg gerne - for hver enkelt person - ville have medtaget: fødselsdato og -sted,
livsgerning, bosættelse, vielsesdato og for de kvinder, der har giftet sig ind i slægten deres pigenavn. Endvidere for dem der er
døde: datoen, stedet og evt. årsagen.

Men da vi - de fleste i hvert fald - ikke går og husker på datoer ud over de nærmeste familiemedlemmer, ville det
kræve et større arbejde og evt. studie af kirkebøger for at finde frem til de nøjagtige fakta.

Jeg kunne dog ikke forliges med tanken om, at der ikke skulle laves en eller anden form for stamtavle, som vi kunne have
som udgangspunkt for festen, hvorfor jeg lavede en form for familieoversigt, som jeg vil håbe, vi kan bygge videre på, og
til sidst få en rigtig omfattende stamtavle over Met' Kirstin's efterkommere.

Det kunne gøres på den måde, at de der var interesseret - evt. i tiden efter festen og fremover - prøver at samle alle de
oplysninger, det kan lade sig gøre, om de forskellige personer i stamtavlen. Det er jo let nok for den nærmeste familie, og
måske er der, nogen der ved noget om de, der er borte.

Derefter kan I evt. sende oplysningerne til undertegnede, hvorefter jeg vil bearbejde dem og med tiden få lavet en rigtig
stamtavle, som evt. kunne fremlægges ved en evt. - ad åre - kommende slægtsfest, hvis der stadig er interesse for
slægtsfester og slægtsforhold efter denne fest.

Ligeledes ville det være af interesse, hvis der var nogen, som har gamle billeder, som kunne affotograferes, således at de
kunne bruges til at sætte på en fototavle magen til den, der er lavet til denne fest, således at tavlen bliver større og mere
interessant. Dette arbejde påtager jeg mig gerne, hvis der da ikke ligefrem findes en behjælpelig fotograf i familien.

Selve familieoversigten er lavet på den måde, at den viser Met' Kirstin's familie (hendes aner) tilbage til hendes oldeforældre, og
derefter er hendes børn nævnt med numre 1-A, 1-B, 1-C osv. - 1-tallet står for 1. generation efter Met' Kirstin’; og bogstaverne står
for den aldersmæssige placering i børneflokken.

Derefter er hvert enkelt af efterkommere trukket frem med oplysninger om, hvem de er gift med (ugift), og hvilke børn de har.
Deres børn igen får så også et nummer, der sættes før forældrenes nummer, f.eks. 2-A/1-B, hvor 2-tallet står for 2. generation,
bogstavet A for det første barn, og nummeret bag ved skråstregen 1-B viser forældrene, der er fra 1. generation og i dette tilfælde
andet barn.

Bag i bogen findes et personregister.

Trods megen omhu har det næppe været muligt helt at udelukke fejl, men jeg håber at disses antal må vise sig at være begrænset
til det mindst mulige.

For påpegelsen af eventuelle fejl eller unøjagtigheder, samt for oplysninger som før nævnt og om fremtidige begivenheder i
slægten, så som fødsler, vielser eller dødsfald, vil jeg til enhver tid være taknemmelig for.

Samlet af Egon og Mary Christensen, Ulstrupvej, Sdr. Onsild, 9500 Hobro, tlf. 08-544270 og
Leif Christensen 84, 2. tv, 2770 Kastrup, tlf. 01-518037.

(Egon og Mary Christensen er døde, og Leif bor nu – Vester Søgade 14, 5. tv, 1601 København V, tlf. 29 10 24 37 og e-mail
leif@c.dk)

Leif Christensen

Leif Christensen 2
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Indledning til nuværende og anden udgave

Den anden udgave af – Optegnelser over efterkommere efter Met’ Kirstin’ – har længe været på vej, alt for længe, ja faktisk har
den været under vejs siden 1977, hvor de første rettelser og tilføjelser indløb, og siden er der over årene kommet en del
oplysninger, som burde være indarbejdet. Men, som med så mange andre gode intentioner, gik det ikke helt, som det var
hensigten, og der blev lidt stilstand i arbejdet med slægten, da arbejdet og børn tog det meste af min tid, så faktisk glemte jeg helt,
at der var et vigtigt arbejde, som burde være gjort.

Jeg vil derfor sige undskyld til de, som har ulejliget sig med at skaffe oplysninger og formidle dem videre, nogle til mig og en del til
min mor, Mary Christensen, som meget omhyggeligt gemte og skrev tilføjelser til i sit hæfte, så oplysningerne ikke gik tabt.
Desværre blev en del af de oplysninger, der kom mig i hænde, henlagt og formentligt forsvandt i forbindelse med en flytning.

Jeg blev vækket af dvale i 2011, hvor Helle Kruse Nielsen satte lidt skub i mig, hvilket hun skal have så mange tak for, og jeg
arbejdede herefter med hjælp fra Helle videre med at skaffe de mange nye oplysninger, som tidens gang i sig selv havde forsynet
vores rige slægt med. Jeg kunne med oplysningerne fra min mor’s gemmer, mine egne dokumenter, oplysninger fra de mange
interesserede i slægten, og det nye vidunder – internettet – der var kommet til siden sidst, jeg beskæftigede mig med vores slægt,
begynde at ajourføre Met’ Kirstin’s optegnelser om vores slægt og familie. Hvor er der altså sket meget i de mange år siden 1977.

Jeg har fulgt den samme opbygning og det samme system som i den første udgave, selv om en del ikke synes, det var helt
overskueligt med alle de tal og bogstaver, når der var tale om 4., 5., og 6. Generationer. Derfor har jeg nu valgt at skrive, hvilket
slægtled, der er tale om, hver gang der startes på en ny generation, fx:

2. generation
(Christine Jensen’s slægtsled)

På den måde er det lettere og hurtigere af finde frem til oplysninger om ens nærmeste familier, når det tydeligt kan ses, hvor i
optegnelsen læseren befinder sig i forhold til Met’ Kirstin’s børn. Under hver slægtsled har jeg herefter valgt – som overskrift – at
skrive forældrenes navne på de efterfølgende børn, fx:

Edith Sørensen’s og Søren Christensen’s børn

3-A/2-F/1-D Jytte Christensen gift med Edvard Clifford Seifert

med de pågældendes forskellige oplysninger, og efterfølgende alle de øvrige søskende, og derefter startes der forfra igen med
forældrenes navn osv. Jeg håber på den måde at lette søgningen af ens nærmeste familie og læsningen om denne. Vær
opmærksom på, at Met’ Kirstin’s børn i denne udgave står i en anden rækkefølge (aldersrækkefølge), end i den første, hvor det
åbenbart har været tvivl om aldersrækkefølgen.

Som noget andet nyt i forhold til første udgave, har jeg valgt at illustrere optegnelsen med diverse fotos, avisudklip og artikler, som
findes interessante og relevante for den enkelte person og dennes familie, men også for læsere fra de andre slægtsled, som på den
måde får bedre mulighed for at lære hele slægten bedre at kende. På den måde er der kommet mere kød på slægten, formentligt
til alles interesse.

Er der nogen i slægten, som har nogle gode fotos, artikler eller avisudklip, som de gerne vil have i optegnelsen og delagtigøre os
andre i, vil jeg gerne være behjælpelig med at sætte det ind i optegnelsen, som nu i modsætning til den første udgave er lavet på
en computer, og derfor betydeligt lettere at holde ajour. Er der derimod nogen i slægten, som føler sig stødt over eller ikke bryder
sig om, at der er sat fotos mv. ind i optegnelsen, hører jeg gerne om dette, og jeg skal straks få det fjernet.

I denne udgave findes ingen stikords- eller navneregister, da det hele tiden vil ændre sig, når der sættes nye oplysninger ind
optegnelsen. Der kan i stedet søges ved hjælp af computerens eget søgefunktion.

Optegnelsen findes på internettet på to internetadresser, som er følgende:

http://www.helec.dk og https://www.scribd.com/stats - hvor I også kan finde Personbeskrivelse om mange af Met’ Kirstin’ aner,
og af mange af mine aner, som I selvfølgelig er mere end velkommen til at læse.

Slutteligt vil jeg takke alle, der har hjulpet med at finde og viderebringe oplysninger til optegnelsen, så den kan blive så
fyldestgørende som muligt.

En særlig tak vil jeg udtrykke over for Jens Børge Sørensen og Helle Kruse Nielsen for deres særlige engagement i Met’ Kirstin’s
Optegnelser.

Jeg håber I får nogle fornøjelige og interessante stunder med slægten.

Leif Christensen

Leif Christensen 3
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Langt ude på landet, hvor støv og grus


Gør hækken så skimmel og grå
Der ligger et lille bindingsværkshus
Med en lille bitte skorsten på

Intet slot – gud bedre det, nej


Langt større det findes på jord
Dog er stedet det bedste for mig
For der – der bor min mor.

Et vers, som Met’ Kirstin’s datter, Otine, har skrevet til sin mor.

(Det er overleveret af Christian Flou, der er fætter til Otine, og som boede på Kærhavegaard i Romdrup)

Leif Christensen 4
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Her lå Met’ Kirstin’s lille husmandssted, Vadekrog, Romdrup Nørkær, matr.nr. 8b.

Met’ Kirstin’s Hus lå her

Leif Christensen 5
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Mette Kirstine Christensdatter’s


aner og efterkommere

Søren Christensen Laurs (Lars) Jensen Morten Christensen (Ørum) Christen Madsen Sandgraf
* 10-07-1729 * 27-05-1749 * 01-04-1750 * 02-06-1752
Nørgård i Ellidshøj, Ålborg Bonderup, Ellidshøj, Ålborg Storvorde, Ålborg husfæste i Storvorde
† 01-03-1814 † 12-01-1803 † 25-08-1803 † 19-06-1828
Ellidshøj, Ålborg Ellidshøj, Ålborg Storvorde, Ålborg Storvorde, Ålborg
Gift 28-01-1759 med Gift 17-10-1779 med Gift 20-05-1784 med Gift 17-10-1784 med
Johanne Pedersdatter Maren Madsdatter Walborg Christensdatter Anne Christensdatter
* ca. 1736/37 * døbt 18-02-1753 * 08-07-1754 *11-08-1759
Form. Ellidshøj, Ålborg Volstrup, Øster Hornum, Ålborg Storvorde, Ålborg Storvorde, Ålborg
† 04-10-1816 † 26-10-1847 † 29-06-1796 † 28-11-1808
Ellidshøj, Ålborg Ellidshøj, Ålborg Storvorde, Ålborg Storvorde, Ålborg

Adam Levin Sørensen gift med Mette Laursdatter Christen Mortensen gift med Anna Christensdatter
* døbt 27-01-1771 27-06-1800 * 24-08-1783 * døbt 28-09-1785 29-03-1818 * døbt 23-08-1792
Ellidshøj, Ålborg Ellidshøj, Ålborg Storvorde, Ålborg Storvorde, Ålborg
† 04-02-1851 † 13-08-1818 † 27-04-1835 † 22-01-1878
Vaarst, Ålborg Vaarst, Ålborg Storvorde, Ålborg Storvorde, Ålborg

Christen Adamsen gift med Anne Christensdatter


* 29-06-1815 07-10-1849 * 21-11-1818
Vaarst, Ålborg Storvorde, Ålborg
† 05-07-1896 † 15-01-1900
Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg
Var gårdfæste på
Kærhavegaard i Romdrup

Mette Kirstine Christensdatter


* 15-06-1850 i Romdrup, Ålborg
† 03-05-1933 på Romdrup Nørkær, Ålborg

Mette Kirstine Christensdatter (Met’ Kirstin’) blev gift 31-10-1871 med Niels Jensen (Væver) * 21-03-1841 i Romdrup, † 24-06-1889
på Romdrup Nørkær. De flyttede ud på Romdrup Nørkær den 09-06-1872, hvor de havde lejet et lille husmandssted, matr.nr. 8b –
Vadekrog – som hørte under matr.nr. 8a, Kærhavegård, som hendes far Christen Adamsen fæstede.

Efter Niels Jensen Vævers død i 1889 arvede eller købte Met’ Kirstin’ fra sin far husmandsstedet Vaderkrog ude på Romdrup
Nørkær. Her skulle hun nu alene opdrage og forsørge alle sine børn samtidig med, at hun skulle passe husmandsstedet.

Met’ Kirstin’ og Niels Jensen Væver blev stamforældre til en talrig slægt.

Deres børn:

1-A Christen Adam Nielsen – levede kun i 26 måneder


1-B Christine Jensen
1-C Annine Jensen – Hun havde en tvillingsøster, som dog var dødfødt
1-D Jensine Jensen
1-E Marthine Jensen
1-F Caroline Jensen
1-G Kjeld Jensen (Alsholm), Efternavn ændret ved Kgl. bevilling af 29-08-1925.
1-H Laurine Marie Jensen
1-I Otine Jensen (Alsholm), Efternavn ændret ved Kgl. bevilling af 29-08-1925.
1-J Elvine Jensen
- Unavngivet barn, blev dødfødt den 02-03-1892 (faderens navn ikke opgivet i Kirkebogen, men alt overvejende sandsynligt var det
Anders Christensen, der var bestyrer hos Met’ Kirstin’ fra 01-11-1890 og til hans død (selvmord) 29-09-1906, som hun havde et
kæresteforhold til.
1-K Martin Christensen (Alsholm) – ifølge Kirkebogen er udlagt barnefader Anders Christensen, der var enkekonens tjenestekarl.
Han fik allerede den 21. oktober 1921 af Kbh.s Overpræsidium tilladelse til at føre efternavnet Alsholm.

Leif Christensen 6
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Met’ Kirstin’ med sine 10 overlevende børn ca. 1915

Øverst række fra venstre: Laurine Marie, Otine, Kjeld, Caroline, Elvine og Martin Fotograf: Ernst Gøpel, Ålborg
Nederst række fra venstre: Jensine, Kirstine, Met’ Kirstin’, Annine og Marthine

Private avisudklip

Leif Christensen 7
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Christen Adam Nielsen’s slægtsled)

1-A Christen Adam Nielsen, født den 15-11-1868 i Romdrup og døbt i Kirken samme sted den 07-03-1869.

I Kirkebogen står der, at moderen er ugift Mette Kirstine Christensen af Romdrup, hun var 18½ år gammel og tjente
hos faderen, Gaardfæster Christen Adamsen i Romdrup.

Udlagt som barnefader blev ungkarl Niels Jensen Væver i Romdrup.

Faddere: Pigen Stine Jensen af Romdrup, pigen Ane Cathrine Christensen (Met’ Kirstin’s søster) ibid. (samme sted).
Gaardfæster Jens Christensen, ibid., Gaardfæster Jens Nielsen, ibid., Gaardbestyrer Jens Peter Sørensen Hurup af
Clarup (Klarup).

Christen Adam Nielsen døde den 09-01-1871 i Romdrup.

Han døde af kighoste, kun 2 år og ca. 2 måneder gammel.

Han blev begravet den 15-01-1871 fra Romdrup Kirke.

I Kirkebogen står der, at han var søn af ugift Kirstine Christensen i Romdrup.

Fødselsregistreringen i Kirkebogen for Romdrup-Klarup 1865-1878, side 7, nr. 13.

Fadderne ved samme fødselsregistrering

Leif Christensen 8
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Christine Jensen’s slægtsled)

1-B
Husmoder depotarbejder
1-B Christine Jensen gift med Marinus Griem
* 31-01-1872 05-11-1895 * 07-05-1872
Romdrup Nørkær, Ålborg Budolfi, Ålborg
† 26-01-1946 † 1953
Budolfi, Ålborg Ålborg Kommunehospital, Budolfi
Reg. i Vor Frue Sogn, Ålborg Reg. i Vor Frue Sogn, Ålborg
Begravet på Almenkirkegård Begravet på Almenkirkegård

Sidste fælles bopæl, Niels Ebbesensgade 37, 9000 Ålborg


Deres børn:

2-A/1-B Nielsine Frederikke Griem


2-B/1-B Henry Johan Griem
2-C/1-B Johanne Griem

Guldbryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-11-1945
Christine, 1915
Privat foto
Fotograf, Ernst Gøpel, Ålborg

Fra helsingorleksikon.dk

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 29-10-1946 Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-11-1951

Nekrolog
Fra Nordjyske Avisarkiv, 20-11-1951

Leif Christensen 9
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2. generation
(Christine Jensen’s slægtsled)

Christine Jensen’s og Marinus Griem’s børn


takstør
2-A/1-B Nielsine Frederikke Griem gift med Carl Johannes Qvistorff
* 27-02-1896 31-05-1925 * 09-08-1891
Vor Frue Sogn, Ålborg Vor Frue Kirke, Ålborg Budolfi, Ålborg
† 11-07-1980 † 11-03-1961
Kildevælds Sogn, København ukendt

Deres børn:

3-A/2-A/1-B Poul Christian Qvistorff

2-B/1-B Henry Johan Griem gift med Tomine Brøndum Jensen


* 29-10-1897 30-09-1923 * 29-07-1897
Vor Frue Sogn, Ålborg Vor Frue Kirke, Ålborg Budolfi, Ålborg
† 09-04-1974 † 13-06-1974
ukendt ukendt

Deres børn:

3-A/2-B/1-B Erik Brøndum Griem


3-B/2-B/1-B Sven Brøndum Griem

2-C/1-B Johanne Kirstien Griem gift med Ejler Kristian Madsen


* 16-08-1903 13-11-1926 * 31-12-1898
Vor Frue Sogn, Ålborg Vor Frue Kirke, Ålborg Budolfi, Ålborg
† 05-04-1967 † 01-12-1957
ukendt ukendt

Deres børn:

3-A/2-C/1-B Kaj Madsen


3-B/2-C/1-B Inger Madsen

Fortsættes næste side

Leif Christensen 10
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3. generation
(Christine Jensen’s slægtsled)

Nielsine Frederikke Griem’s og Carl Johannes Qvistorff’s barn

3-A/2-A/1-B Poul Christian Qvistorff gift med Birte Bendix Pedersen


* 18-08-1927 * 25-08-1928
ukendt ukendt

Deres børn:

4-A/3-A/2-A/1-B Mette Qvistorff


4-B/3-A/2-A/1-B Lotte Qvistorff

18-08-1977

Henry Johan Griem’s og Tomine Brøndum Jensen’s børn

3-A/2-B/1-B Erik Brøndum Griem gift med Bente Ruth Karger


* 11-07-1925 30-01-1954 * 28-07-1933
Vor Frue Sogn, Ålborg ukendt
† 15-08-2010
Vejgård, Ålborg

Deres børn:

4-A/3-A/2-B/1-B John Karger Griem


4-B/3-A/2-B/1-B Carsten Karger Griem

3-B/2-B/1-B Sven Brøndum Griem ugift


* 05-08-1930
Vor Frue Sogn, Ålborg

Johanne Kirstien Griem’s og Ejler Kristian Madsen’s børn

3-A/2-C/1-B Kaj Madsen ugift


* 05-10-1927
ukendt
† 22-09-1945
ukendt

Leif Christensen 11
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-B/2-C/1-B Inger Madsen gift med Jørgen Rasmussen


* 24-02-1931 05-07-1968 * 19-05-1925
ukendt ukendt

Deres børn:

4-A/3-B/2-C/1-B Henrik Rasmussen

Inge og Jørgen

Fortsættes næste side

Leif Christensen 12
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4. generation
(Christine Jensen’s slægtsled)

Poul Christian Qvistorff’s og Birthe Bendix Petersen’s børn

4-A/3-A/2-A/1-B Mette Qvistorff


* 17-08-1955
ukendt

Fra TryKKeriet (Københavns Kommune)

4-B/3-A/2-A/1-B Lotte Qvistorff gift med Hans Chr. Enevoldsen


* 29-10-1958 1987 * 18-07-1954
ukendt Kastrup, København

Artikel fra Information om Lotte Qvistorff

Hans Chr. Enevoldsen

CV for Hans Chr. Enevoldsen fra Slideshare.net

Erik Brøndum Griem’s og Bente Ruth Karger’s børn

4-A/3-A/2-B/1-B John Karger Griem


* 25-11-1961
ukendt

4-B/3-A/2-B/1-B Carsten Karger Griem


* 11-08-1964
ukendt

Inger Madsen’s og Jørgen Rasmussen’s barn

4-A/3-B/2-C/1-B Henrik Rasmussen


* 01-01-1973
ukendt

Fortsættes næste side.

Leif Christensen 13
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Annine Jensen’s slægtsled)

1-C
husbestyrerinde
1-C Annine Jensen ugift
* 01-12-1873
Romdrup Nørkær, Fleskum, Ålborg
† 25-03-1941
Sønder Tranders, Fleskum, Ålborg
Begravet på Romdrup Kirkegård

Bopæl, Sønder Tranders, 9260 Gistrup

Annine, 1915 Dødsannonce


Privat foto
Fra Nordjyske Avisarkiv, 28-03-1941
Fotograf, Ernst Gøpel, Ålborg

Annine Jensen er født som tvilling. Desværre var hendes tvillingsøster dødfødt, hvorfor denne ikke er blevet døbt og
navngivet.

Den dødfødte tvilling blev begravet den 06-12-1873 fra Romdrup Kirke.

Fødselsregistreringen i Kirkebogen for Romdrup-Klarup 1865-1878, side 66, nr. 13 og 14 for året 1973

Begravelsesregistreringen nr. 7 for den dødfødte tvilling – samme kirkebog side 321

Leif Christensen 14
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Jensine Jensen’s slægtsled)

1-D
1-D syerske og husmoder husmand og cementarbejder
Jensine Jensen gift med Søren Sørensen
* 12-09-1875 21-10-1898 * 15-12-1870
Romdrup Nørkær, Ålborg Romdrup Kirke Mou, Ålborg
† 20-06-1947 † 14-02-1961
Amtssygehuset, Ansgar Sogn, Ålborg Vor Frelser Sogn, Ålborg
Begravet 25-06-1947 Begravet 18-02-1961
Nørre Tranders Kirkegård Nørre Tranders Kirkegård

Sidste fælles bopæl, Øster Sundby, pr. Ålborg – Sørens Sørensen’s sidste bopæl, Kastetvej 1, 9000 Ålborg
Marinus, født 23-03-1896, er søn af Mølleejer Christen
Deres børn: Nielsen
(Clausen)
2-A/1-D Anne Sørensen og hustru Maren Christensen i Romdrup Mølle, Romdrup
sogn.
2-B/1-D Niels Jensen Sørensen Moderen er 39 år.
2-C/1-D Martin Sørensen Døbt af sognepræsten pastor Fich.
- Arne Sørensen (død som spæd) Faddere: Barnets moder, pige Jensine Jensen, Romdrup
Nørkær
2-D/1-D Asta Sørensen Jensine
samt barnets fader, Jensen
lærer P. K.står fadder til
Bjørnbak
Marinus ChristianPeter
Clausen, der er født 25-alle
03-1896 og ikke 23.
2-E/1-D Erna Sørensen tvillinger og gårdbestyrer Sørensen (Flou)
Fra Romdrup KB 1892-1910, side 9
af Romdrup.
2-F/1-D Edit Sørensen
- Holger Sørensen (død som spæd) * 12-08-1906 † før 1908
2-G/1-D Holger Sørensen
2-H/1-D Meta Kristine Sørensen
2-I /1-D Elly Sørensen
2-J /1-D Aksel Sørensen

1. rk. fra h. Jensine, Søren og form. sønnen Aksel.


Stående fra v. Elly og Kristian Fanøe, foto fra ca. 1930-35
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Jensine Jensen, ca. 1915


Privat foto (Leif Christensen)

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 21-06-1947

Jensine og Søren, 1945


form. Jensine’s 70 års fødselsdag
Privat foto (Jens Børge Sørensen) Jensine og Sørens gravsten på Nr. Tranders kirkegård
Fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 15
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2. generation
(Jensine Jensen’s slægtsled)

Jensine Jensen’s og Søren Sørensen’s børn

tjenestepige og husmoder landmand og cementarbejder


2-A/1-D Anna Sørensen gift med Jørgen Peder Bendixen (Jørgensen)
* 26-07-1899 06-02-1920 * 18-02-1893
Øster Sundby, Nr. Tranders, Ålborg Nr. Tranders Kirke Sejlflod By, Ålborg
† 12-10-1971 † 06-05-1964
Sjællandsgade 95, Skt. Markus, Ålborg Sjællandsgade 55, Skt. Markus, Ålborg

Sidste fælles bopæl, Sjællandsgade 55, 9000 Ålborg


Anna boede sine sidste år i Sjællandsgade 95, 9000 Ålborg

Bevis for navneforandring ikke fundet,


men ved brylluppet var det sket.
Deres børn:

3-A/2-A/1-D Ragna Emilie Bendixen


3-B/2-A/1-D Ove Bendixen
3-C/2-A/1-D Arne Børge Bendixen (død som 16-årig)
3-D/2-A/1-D Ejvind Bendixen
3-E/2-A/1-D Erik Bendixen
3-F/2-A/1-D Herdis Bendixen Anna og Jørgen – Sølvbryllup 1945
3-G/2-A/1-D Aksel Bendixen Fra Nordjyske Avisarkiv 05-02-1945

Anna’s 70 år fødselsdag Dødsannonce Dødsannonce


Fra Nordjyske Avisarkiv 25-07-1969 Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-10-1971 Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-05-1964

statshusmand tjenestepige og husmoder


2-B/1-D Niels Jensen Sørensen gift med Esther Hertz Christensen
* 29-09-1900 18-06-1930 * 13-08-1910
Øster Sundby, Nr. Tranders, Ålborg Ansgar Kirke, Ålborg Markedsgade 24, Silkeborg, Skanderborg
† 1992 † 15-02-1984
Teglværksvej 6, Hvorupgård, Teglværksvej 6, Hvorupgård,
Nørresundby Nørresundby

Sidste fælles bopæl, Teglværksvej 6, Hvorupgård, 9400 Nørresundby

Deres børn:

3-A/2-B/1-D Birthe Sørensen


3-B/2-B/1-D Ellen Hertz Sørensen
3-C/2-B/1-D Gerda Hertz Sørensen
3-D/2-B/1-d Gurli Hertz Sørensen

Fra Nordjyske Avisarkiv, 09-07-1992


Esther Hertz Sørensen, 1977 Fra Nordjyske Avisarkiv, 19-02-1984
Fra Slægtsfesten 21-05-1977

Leif Christensen 16
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

fabriksarbejder
2-C/1-D Martin Sørensen ugift
* 27-01-1902
Øster Sundby, Nr. Tranders, Ålborg
† 25-07-1968
Gentofte Hospital, Gentofte, København
Bisat 27-07-1968 i Lyngby Park Krematorium

Bopæl, Kastanievej 4D, 2800 Kgs. Lyngby

Martin, form hans 60-års fødselsdag i 1962


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

tjenestepige og husmoder arbejdsmand/Rørdal


2-D/1-D Asta Sørensen gift med Jens Nielsen Jensen
* 23-06-1905 13-07-1924 * 29-08-1896
Vejrholm, Nr. Tranders, Ålborg Nr. Tranders Kirke Vejgård, Nr. Tranders, Ålborg
† 08-09-1978 † 1982
Sjællandsgade 97, Skt. Markus, Ålborg Ålborg

Sidste fælles bopæl, Sjællandsgade 97, 9000 Ålborg

Deres børn:

3-A/2-D/1-D Ebba Jensen


3-B/2-D/1-D Leo Jensen
Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-03-1946
3-C/2-D/1-D Ib Jensen

Asta og Jens, 1977


Dødsannonce Fra Slægtsfesten 21-05-1977
Fra Nordjyske Avisarkiv, 12-09-1978

husbestyrerinde
2-E/1-D Erna Sørensen (tvilling til 2-F) ugift
* 26-10-1907
Vejrholm, Nr. Tranders, Ålborg
† 03-07-1978
H.C. Andersens Vej 26, Vejgård, Ålborg
Begravet 07-07-1978
Nr. Tranders Kirkegård
Bopæl, H.C. Andersens Vej 26, Vejgård, 9000 Ålborg
Hendes barn:

3-A/2-E/1-D Villi Sørensen (faderen ikke nævnt i kirkebogen)

Erna, 1977 Dødsannonce Gravsten fra Nr. Tranders Kirkegård


Fra Familiefesten, 21-05-1977 Fra Nordjyske Avisarkiv, 05-07-1978 Fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 17
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

husassistent og husmoder vognmand og lagerarbejder hos FDB


2-F/1-D Edith Sørensen (tvilling til 2-E) gift med Søren Peter Christensen
* 26-10-1907 20-04-1935 * 15-11-1907
Vejrholm, Nr. Tranders, Ålborg Nr. Tranders Kirke Mou By og Sogn, Ålborg
† 31-07-1986 † 26-08-1989
Vor Frelser Sogn, Ålborg Vor Frelser Sogn, Ålborg

Sidste fælles bopæl, Dannebrogsgade 48, 9000 Ålborg

Deres børn:

3-A/2-F/1-D Jytte Christensen


3-B/2-F/1-D Ole Christensen

Edit og Søren, omkring 1955 Søren og Edith i 1977


Privat foto (Jens Børge Sørensen) Fra familiefesten 21-05-1977

50-års fødselsdags note


Fra Nordjyske Avisarkiv 25-10-1957

Edit og Søren’s Guldbryllup Fra Dødsannonce


Nordjyske Avisarkiv, 20-04-1985 Fra Nordjyske Avisarkiv, 06-08-1986

2-G/1-D Holger Sørensen gift med Mary Petrea Mortensen


* 27-12-1908 04-09-1943 * 31-12-1920
Vejrholm, Nr. Tranders, Ålborg Christians Kirken, København Elkenøre, Idestrup, Maribo
† 03-11-1988 (fra andre slægtssider - ikke fundet i KB) † 1984
Gentofte Hospital, København Gentofte Hospital, København

Deres børn:

3-A/2-G/1-D Hans Christian Sørensen

Leif Christensen 18
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

husassistent sømand
2-H/1-D Metha Kirstine Sørensen gift med Juul Martin Larsen
* 31-07-1910 27-08-1938 * 23-01-1906
Vejrholm, Nr. Tranders, Ålborg Lyngby Rådhus, Nøvling, Ålborg
† ??-08-1994 København † 10-10-1989
Bayonne, Hudson County Bayonne, Hudson County
New Jersey, USA New Jersey, USA

Udvandrede til USA i 1928 og i 1939 - Han var mest kendt med navnet Joseph Martin Larsen eller Joseph Jul Larsen i USA

Deres børn:

3-A/2-H/1-D Inge Sørensen (født uden for ægteskab - udlagt faderen er en Anker Clausen)
3-B/2-H/1-D Linda Larsen

Barnet Inge Sørensen fik ændret navnet til Inge Larsen i henhold til lov nr. 130 af 27 maj 1908 § 11, efter skriftlig begæring af 2. september
1938 fra stedfaderen og moderen, boende Durosvej 15, st. tv, Lyngby.
Kilde: Nørre Tranders KB 1927-1943 – Fødte kvindekøn 1932

Udvandring til USA – øverste er Juul’s udvandring i 1928 og nederst er det hele familiens udvandring i 1939, hvor hans fornavn er ændret til Josef Juul Larsen
Fra familysearch.com

Metha og Joseph (Juul)’s dødsregistrering i USA


Fra familysearch.com

Skibet Frederik VIII, som Juul sejlede til Amerika med i 1929
Postkort fra ottoolsson.slaegt.dk

Skibet Batory, som familien sejlede til Amerika med i 1939


Postkort fra stamps.dk

Leif Christensen 19
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

husassistent og husmoder forpagter og landmand


2-I/1-D Elly Sørensen gift med Kristian Fanøe (Nielsen)
* 10-06-1914 21-10-1937 *07-07-1909
Vejrholm, Nr. Tranders, Nr. Tranders Kirke Sohngaardsholm Mark,
Ålborg Vejgaard, Ålborg
† 26-09-1997 † 06-05-1982
Øster Uttrup, Ålborg Øster Uttrup, Ålborg

Efternavnet er i. h. t. Bevilling af 20-01-1958 (Ålborg Stiftsamt) ændret fra Fanøe Nielsen til kun Fanøe, som i øvrigt var hans
moders (Inger Sofie Sørensen Fanøe) efternavn.
Kilde: KB for Vejgaard 1905-1914 fødte mandkøn

Sidste fælles bopæl, Markvejen 65, 9220 Ålborg

Deres børn:

3-A/2-I/1-D Aase Fanøe


3-B/2-I/1-D Kirsten Fanøe

Stående: Elly og Kristian Fanøe Elly og Kristian – 1977 70 års fødselsdagsnotits


Siddende: Søren og Jensine Sørensen Fra slægtsfesten 21-05-1977 Fra Nordjyske Avisarkiv, 06-07-1979
Privat foto fra ca. 1930-35 (Jens Børge Sørensen)

Kristian Fanøe som ung - Fra Arkiv.dk

Takkenotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-05-1982 Dødsannonce
Gravsten fra Nr. Tranders Kirkegård Fra Nordjyske Avisarkiv, 09-05-1982
Fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 20
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

arbejdsmand husmoder
2-J/1-D Aksel Sørensen 1. ægteskab/Aksel og 2. ægteskab/Erna Erna Borup
* 15-05-1918 03-02-1948 * 24-05-1920
Vejrholm, Nr. Tranders, Ålborg Rådhuset i Ålborg Vestergård 11, V. Brønderslev, Hjørring
† 20-08-2001 † 07-03-2001
Ålborg Ålborg

Sidste fælles bopæl, Vesterbro 80, 1.tv, 9000 Ålborg

tjener
Erna Borup’s mand fra hendes 1. ægteskab Egon Erhardt Jensen
13-05-1941 * 14-08-1903
Rådhuset i Ålborg Skive, Viborg
† 08-04-1845
Sønderborg Statshospital (se Budolfi KB)
Begravet 14-04-1945
Sønder Kirkegård, Ålborg
(ingen oplysninger om, hvorfor han
var indlagt i Sønderborg).

Egon’s og Erna’s børn:

3-A/2-J/1-D Freddy Borup-Jensen


3-B/2-J/1-D Sonja Borup Jensen

Aksel’s og Erna’s børn:

3-C/2-J/1-D Margit Borup Sørensen


Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 10-04-1945

Aksel, Erna og Margit Sørensen, 1977


Fra slægtsfesten 21-05-1977

Fortsættes næste side

Leif Christensen 21
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3. generation
(Jensine Jensen’s slægtsled)

Anna Sørensen’s og Jørgen Peder Bendixen’s børn

bogbinder arbejdsmand og fagforeningsmand


3-A/2-A/1-D Ragna Emilie Bendixen gift med Niels Erik Møller
* 13-05-1920 28-09-1941 * 06-10-1917
Ø. Uttrup, Nr. Tranders, Ålborg Skt. Markus Kirken, Ålborg Østerbro 12,2., Vor Frue, Ålborg
† 21-10-2006 † mellem 1998 og 2006
Hals, Ålborg, Nordjylland Ukendt
Sidste fælles bopæl, Østerbro 102, 9000 Ålborg
Deres barn:

4-A/3-A/2-A/1-D Bent Erik Møller

Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 27-09-1941

Ragna’s og Niels Erik’s guldbryllup, 1991


Fra Nordjyske Avisarkiv 27-09-1991

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 24-10-2006

Fortsættes næste side

Leif Christensen 22
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

kedelsmed, svejser og virksomhedsejer ekspeditrice og husmoder


3-B/2-A/1-D Ove Bendixen gift med Grete Elisabeth Laursen
* 14-12-1923 15-02-1947 * 11-01-1929
Dybdalsvej 19, Sølyst, Skt. Markus Kirke Grønnegade 5,
Nørre Tranders, Ålborg Ålborg Herning, Ringkøbing
† 01-01-1982 † 07-05-2013
Sarnia, Lambton, Ontario, Canada Sarnia, Lambton, Ontario, Canada
Udvandrede fra Danmark til Canada i 1951
Sidste fælles bopæl, Sarnia, Lambton, Ontario, Canada
Deres børn:

4-A/3-B/2-A/1-D Jonna Bendixen

Ove Bendixen’s metal- og jernværk, som han startede i 1967


Fra johnduff.ca

Familien Bendixen’s transit NY før vidererejse til Canada


Fra libertyellisfoundation.org

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-01-1982
Nekrolog for Grete - Fra smithfuneralhome.ca

Gravsten i Resurrection Cemetery, Sarnia, Ontario, Canada


fra findagrave.com

bybud
3-C/2-A/1-D Arne Børge Bendixen døde 16 år gammel
* 10-02-1925
Dybdalsvej 19, Sølyst,
Nørre Tranders, Ålborg
† 12-04-1941
Amtssygehuset, Ålborg (ulykke)
Begravet 18-04-1941 på Vejgård Kirkegård

Tekst fra KB’s dødsregistrering Avisnotits vedr. uheldet Dødsannonce


Fra Vejgårds KB 1933-1957 døde mandkøn Fra Nordjyske Avisarkiv, 12-04-1941 Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-04-1941

Leif Christensen 23
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-D/2-A/1-D Ejvind Bendixen gift med Elsa Ann-Marie Strømberg


* 23-07-1926 *13-01-1932
Dybdalsvej 19, Sølyst, Sverige
Nørre Tranders, Ålborg
Elsa Ann-Marie kalder sig
Anne-Marie Bendixen

Bopæl, Brämhultsvägen 26, lejl. 1103, 50455 Borås, Västra Götaland, Sverige

Deres børn:

4-A/3-D/2-A/1-D Diana Bendixen


4-B/3-D/2-A/1-D Andrina Elisabeth Bendixen

Ejvind, 2015 og Elsa Ann-Marie, 2014


Fra Facebook

3-E/2-A/1-D Erik Bendixen gift med Elise Kristensen


* 23-12-1927 *
Fjordvej 9, Sølyst, ukendt
Nørre Tranders, Ålborg
† 29-01-1977
Thorsgade 41, Vejgård, Ålborg

Sidste fælles bopæl, Thorsgade 41, Vejgård, 9000 Ålborg


Ingen børn

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-02-1977

Erik Bendixen
Fra slægtsfesten
21-05-1977 Takkenotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 13-02-1977

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-12-1987 Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-02-1977

Leif Christensen 24
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

fabriksarbejderske
3-F/2-A/1-D Herdis Bendixen gift med Svend Poulsen
* 18-09-1929 * 16-11-1927
Signalvej 3, 1., Vor Frue, Ålborg ukendt
† - død, nærm.?

Deres børn:

4-A/3-F/2-A/1-D Lone Hjordis Poulsen

Herdis og Camille
Fra Nordjyske Avisarkiv,
Herdis, 2010
Fra Facebook

3-G/2-A/1-D Aksel Bendixen gift med Mary McFadden


* 21-02-1931 * 23-04-1928
Signalvej 3, 1., Vor Frue, Ålborg Toronto, Canada

Bopæl, 3 Samson Crescent, Toronto, Ontario, M1G1N2, Canada

Deres barn:

4-A/3-G/2-A/1-D Peter Bendixen

Fra familysearch.com

Ungdomsfotos – 1. foto er Aksel og Mary ved stranden og 2. foto er Mary med Peter og Aksel Mary og Aksel, 2016
Fra Facebook Fra Facebook

Leif Christensen 25
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Niels Jensen Sørensen’s og Ester Hertz Christensen’s børn

husassistent og husmoder arbejdsmand og mælkehandler


3-A/2-B/1-D Birthe Sørensen gift med Jens Erik Christen Pedersen
* 22-05-1932 29-09-1951 * 12-12-1922
Hvorupgård, Hvorup, Ålborg Hvorup Kirke Vadum, Ålborg
† 15-05-2010 (brystkræft) † 10-07-1979
Vadum, Ålborg Vadum, Ålborg

Deres børn:

4-A/3-A/2-B/1-D Carsten Pedersen


4-B/3-A/2-B/1-D Henning Pedersen

Birthe og Jens Erik, 1977


Fra slægtsfesten 21-05-1977

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 15-07-1979

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-05-2010

laboratorieassistent flyvemekaniker og maskintekniker


3-B/2-B/1-D Ellen Hertz Sørensen gift med Henry Erhard Stærkær
* 21-01-1935 18-02-1956 * 28-05-1928
Hvorupgård, Hvorup, Ålborg Hvorup Kirke Lading, Sabro, Århus
† 22-10-2001 (død af hjerneblødning)
Nørresundby, Ålborg
Bisat 27-10-2001 på Hvorup Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Gyvelvej 25, 9400 Nørresundby
Ellen’s bopæl, Grævlingløkken 5C, Korup, 5210 Odense NV
Deres børn:

4-A/3-B/2-B/1-D Hanne Stærkær


4-B/3-B/2-B/1-D Gunnar Stærkær
4-C/3-B/2-B/1-d Niels Stærkær

Ellen, 2016
Fra Facebook Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 25-10-2001
Ellen og Henry, 1977
Fra slægtsfesten, 21-05-1977

Leif Christensen 26
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

lærer og socialrådgiver lærer


3-C/2-B/1-D Gerda Hertz Sørensen gift med Per Bartholin Herred Johnsen
* 23-02-1939 19-04-1962 * 19-08-1936
Hvorupgård, Hvorup, Ålborg Hjørring Sygehus,
Skt. Catharina Sogn, Hjørring
† død (efter 2002)
Ukendt
Sidste fælles bopæl, Baunvej 22, Hamborg, 7730 Hanstholm
Gerda’s bopæl, Ved Volden 5, 2. th, 1425, København K

Deres børn:

4-A/3-C/2-B/1-D Søren Bartholin Herred Johnsen


4-B/3-C/2-B/1-D Mads Bartholin Herred Johnsen
4-C/3-C/2-B/1-D Lise Bartholin Hertz Johnsen

Gerda Hertz, 2017


Fra wwoof.com.au/members/gerdahertz/

Fortsættes næste side

Leif Christensen 27
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

teknisk assistent/driftsassistent murer og entreprenør


3-D/2-B/1-D Gurli Hertz Sørensen gift med Jørn Larsen
* 01-12-1945 04-07-1965 * 04-04-1945
Hvorupgård, Hvorup, Ålborg Hvorup Kirke Havnegade, Hals, Kær, Ålborg
† 20-07-1985 skilt † 14-01-2018
Ålborg, Nordjylland Hospice, Ålborg, Nordjylland
Begravet 20-01-2018,
Almenkirkegården, Ålborg

Deres børn:

4-A/3-D/2-B/1-D Dorthe Hertz Larsen


4-B/3-D/2-B/1-D Henrik Hertz Larsen

Gurli’s og Jørn’s bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-07-1965

Uddannelse som driftsassistent, 1964


Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-06-1964 Gurli’s lille færdselsuheld, 1977
Gurli som ung Fra Nordjyske Avisarkiv, 21-11-1977
Fra MyHeritage
Larsen Danmark Website

kontorchef og it-medejer/WebHouse
EU-ambassadør for entreprenørskab
Jørn Larsen’s hustru fra hans 2. ægteskab Bente G. Broberg, f. Sørensen
*
Nivå, Karlebo, Frederiksborg
Sidste fælles bopæl, Skelagervej 81, 1., 9000 Ålborg

Bente har 3 børn fra et tidligere


ægteskab. 2 drenge Mikkel og
Christian Ingeman og 1 pige Anne
Sofie.

Jørn Larsen, 2016


Fra Facebook Bente, 2016
Fra Facebook
Dødsannonce
Fra
dødsannonce.afdoede.dk

Leif Christensen 28
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Asta Sørensen’s og Jens Nielsen Jensen’s børn

damefrisør og husmoder polititjenestemand


3-A/2-D/1-D Ebba Jensen gift med Jens Hincheli Rasmussen
* 24-12-1925 25-07-1948 * 04-05-1920
Sjællandsgade 57, 2. Vor Frue, Ålborg Rørdal Kirke, Rigshospitalet, København
† 26-07-2013 Nørre Tranders † 29-03-2008
ukendt Lyngby, Hovedstaden
Bopæl, Sennepsmarken 1, 0118, 2830 Virum
Deres børn:

4-A/3-A/2-D/1-D Pia Hincheli


4-B/3-A/2-D/1-D Jens-Erik Hincheli

Ebba og Jens som ældre

Ebba og Pia, 1977


Fra slægtsfesten 21-05-1977

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Berlingske, 06-08-1013 Fra Berlingske

Jens Hincheli var ansat som politibetjent i Københavns Politi, og han var så uheldig, at han blev anholdt 21-09-1944 af de tyske besættelsestropper, som den 19-09-1944 havde
besluttet at arrestere de danske polititjenestemænd og deportere dem til koncentrationslejre i Tyskland.
Jens Hincheli blev holdt fanget henholdsvis i Neuengamme, Buchenwald og i Mühlberg. Det ses, at han er blevet løsladt den 17-12-1944, hvorfor han må have været under den
aftale, som de danske myndigheder den 08-12-1944 lavede med tyskerne om at løslade de syge og svagelige.
Ovenover ses forskellige arrestpapirer fra opholdene i de tyske koncentrationslejre.
Kilde: Arolsen Archives Documents via MyHeritage

Leif Christensen 29
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-B/2-D/1-D Leo Jensen gift med Gudrun Marie Larsen


* 25-05-1927 * 29-08-1924
Vor Frue Sogn, Ålborg Øster Sundby, Nr. Tranders, Ålborg
† 05-12-1981 † 24-05-1998
Brandstrupsgade 14, Budolfi, Ålborg Brandstrupgade 14, Budolfi, Ålborg
Begravet på Nørre Tranders Kirkegård Begravet på Nørre Tranders Kirkegård

Sidste fælles bopæl, Brandstrupsgade 14, 9000 Ålborg


Deres børn:

4-A/3-B/2-D/1-D Gert Jensen


4-B/3-B/2-D/1D Finn Jensen

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 08-12-1981 Fra Nordjyske Avisarkiv, 31-05-1998

Gravsten på Nørre Tranders Kirkegård,


Fra BillionGraves, foto Kim Pedersen

3-C/2-D/1-D Ib Jensen gift med Jonna Christensen


* 17-12-1928 * 10-12-1939
Nr. Tranders, Ålborg Ukendt
† 26-06-2005
Ansgar Sogn, Ålborg

Deres Børn:

4-A/3-C/2-D/1-D Karin Jensen


4-B/3-C/2-D/1-D Morten Jensen

Dødsannonce Gravsten på Almen Kirkegård, Ålborg


Fra Nordjyske Avisarkiv, 01-07-2005 Fra BillionsGraves foto v/ Kenneth Gerlach

Leif Christensen 30
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Erna Sørensen’s barn

3-A/2-E/1-D Villi Sørensen gift med Anna Rosa Skov Kristensen


* 15-02-1946 19-07-1969 * 30-09-1950
Gjern By og Sogn, Skanderborg Øster Hurup Kirke Øster Hurup, Als, Ålborg
† 25-09-2008
Nr. Tranders, Ålborg, Nordjylland Anna Rosa og Henny Pedersen (min
hustru) gik i skole sammen i Øster Hurup
Skole fra 1958-1963.
Deres børn:

4-A/3-A/2-E/1-D Pernille Skov Sørensen


4-B/3-A/2-E/1-D Lars Henrik Skov Sørensen

Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-07-1969

Anna Rosa med børnene Pernille og Lars Henrik, 1977


Fra Slægtsfesten, 21-05-1977

Villi, 1977 Anna Rosa, 2018


Fra Slægtsfesten, 21-05-1977 Fra Facebook

Villi Sørensen’s gravsten, Nørre Tranders Kirkegård


Fra dk-gravsten.dk
Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 29-09-2008

Leif Christensen 31
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Edith Sørensen’s og Søren Peter Christensen’s børn

3-A/2-F/1-D Jytte Christensen gift med Edward Clifford Seifert


* 26-02-1937 omkring 1964/65 * 17-09-1939
Priorgade 24, 2., Vor Frue, Ålborg Toronto, Ontario, Canada

Bopæl, Toronto, Ontario, Canada


Deres børn:

4-A/3-A/2-F/1-D Karen Seifert


4-B/3-A/2-F/1-D Eric Seifert

Fra Familysearch.com

Jytte med barnebarnet Nicole, 2009


Fra Facebook

hospitalslaborant og formand for personaleforeningen klinikassistent og dagplejemor


3-B/2-F/1-D Ole Christensen gift med Anna-Mette Dam Klovborg
* 13-12-1945 13-01-1968 * 15-11-1947
Kommunehosp., Budolfi, Ålborg Vor Frelser Kirke, Ålborg Ålborg
døbt i Vor Frelser Kirke, Ålborg † 14-07-2013
Gug, Ålborg, Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Christiansminde 22, 9210 Ålborg SØ

Deres børn:

4-A/3-B/2-F/1-D Jens Dam Christensen


4-B/3-B/2-F/1-D Peter Aksel Dam Christensen
4-C/3-B/2-F/1-D Vibeke Dam Christensen
Vielsesnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 13-01-1968

Ole og Anna-Mette, 1977


Fra Slægtsfesten 21-05-1977

Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-04-2000


Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-07-2013

Leif Christensen 32
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Holger Sørensen’s og Mary Petrea Mortensen’s børn

børnehavepædagog
3-A/2-G/1-D Hans-Christian Sørensen 1. ægteskab Anne-Marie Lundsteen Jensen
* 20-05-1948 29-05-1971 * 05-09-1946
ukendt Lyngby Kirke Kirke Værløse, Smørrum, København
† 13-12-1999
Roskilde Amts Sygehus, Roskilde
Begravet 17-12-1999
Kirke Værløse Kirkegård
Deres børn:

4-A/3-A/2-G/1-G Gert Sørensen

Hans Christian Anne-Marie


Fra MyHeritage/Hanne Soerensen lundsteen.org/per00286.htm
Web Site

merkonom
2. ægteskab Hanne Rasmussen
29-10-2010 * 29-12-1948
Rødover, København

Deres børn:
Hanne var tidligere gift med Claus
Ingen fælles børn Alstrup-Andersen * 11-03-1947 på
Frederiksberg, † 23-11-1983 ukendt
sted, og hun er blevet gift og skilt fra
Bopæl, Gyldenløves Kvarter 14, 2680 Solrød Strand
en Ukendt Lindberg

Hanne
Fra MyHeritage/Hanne Soerensen
Web Site

Fortsættes næste side

Leif Christensen 33
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Metha Kirstine Sørensen’s og Juul Martin Larsen’s børn

designer og frivilligt hjælpearbejde elektronikingeniør


3-A/2-H/1-D Inge Larsen gift med Frank Vincent Effenberger
* 24-03-1932 1964 * 31-01-1932
Hasserisvej 3, Ansgar sogn, Ålborg Polen
Fødslen reg. i Nørre Tranders KB
† 12-08-2015
Manchester, New Jersey, USA

Sidste fælles bopæl, 36 Eleanor Rd., Renaissance, Manchester Township, New Jersey 08759, USA

Deres Børn:

4-A/3-A/2-H/1-D Lisa M. Effenberger


4-E/3-A/2-H/1-D Karen Effenberger
4-C/3-A/2-H/1-D Frank (Frances) Joseph Effenberger

Inge ca. 2014 Frank, 1976 Frank Frank, 2017


Fra Facebook Fra Facebook Fra Facebook Fra Facebook

Fra http://stefanbatoryoceanliner.weebly.com/guests/guest-book

Obituary – Fra legacy.com

Leif Christensen 34
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

socialarbejder iværksætter, selvstændig og direktør mfl.


3-B/2-H/1-D Linda Larsen gift med Larry Rolland Führer
* 29-08-1940 31-08-1962 * 23-09-1939
Bayonne, New Jersey, USA Auburn, Fort Wayne, Indiana, USA
† 18-06-2016
Naperville, Illinois, USA

Sidste fælles bopæl, 2808 Willow Ridge Dr, Naperville, Illinois, USA
Larry’s bopæl, 518 Conservatory Lane, Aurora 1359, Illinois 60540-4028, USA

Deres børn:

4-A/3-B/2-H/1-D Lance Führer

Larry, 2012
Fra Facebook

Obituary – Fra legacy.com

Fra larryfuhrer.com/profile04.pdf

Fra mylife.com 2019

Leif Christensen 35
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Elly Sørensen’s og Kristian Fanøe’s børn

lagerarbejder og skiltemaler
3-A/2-I/1-D Aase Fanøe gift med Ivan Dahl
* 24-08-1941 * 13-04-1938
Vejrholm, Nr. Tranders, Ålborg Norgesgade 20, 2., Skt. Markus, Ålborg

Udmeldt af Folkekirken 01-02-1961, jf. Nr. Tranders kirkebog/fødte/1919-1958


Bopæl, Vesterled 3, 4690 Haslev

Deres børn:

4-A/3-A/2-I/1-D Anne-Mette Fanøe Dahl


4-B/3-A/2-I/1-D Søren Nicholaj Fanøe Dahl

Anne-Mette, Aase, Søren Nicholaj og Ivan, 1977


Fra slægtsfesten 21-05-1977

Aase, 2017 Ivan, 2016


Fra Facebook Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 36
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

lærer bygningsmaler
3-B/2-I/1-D Kirsten Fanøe gift med Knud Erik Bach Tomra
* 22-09-1944 * 04-01-1941
Vejrholm, Nr. Tranders, Ålborg ukendt

Bopæl, Markvejen 65, 9220 Ålborg Øst - Bopæl, Bryggen 32, 9240 Nibe
Deres børn:

4-A/3-B/2-I/1-D Marianne Tomra

Kirsten, 2012 Knud Erik, 2014


Fra Facebook

Fra mellervangskolen.dk, 12-04-2011

Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-07-1998

Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-06-1999

Leif Christensen 37
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Egon Erhardt Jensen’s og Erna Borup’s børn


tjener kontorassistent
3-A/2-J/1-D Freddy Borup-Jensen partner Elise Prætorius
* 16-10-1941 * 17-06-1939
Kommunehospitalet, Budolfi, Ålborg Ukendt
Bopæl i 1975, Korsørgade 35, 3., 2100 København Ø

Navnerettelse ved navnebevis 27-02-1987, Københavns Overpræsidium jr.nr. O.J. 764/1987 fra Borup Jensen til
Borup-Jensen.
Kilde: Budolfi KB 1939-1944 fødte mandkøn.

Deres børn:

4-A/3-A/2-J/1-D Esben Vagn Jensen

Freddy og Elise, 1977


Fra Familiefesten 21-05-1977

tømrermester
3-B/2-J/1-D Sonja Borup Jensen gift med Bent Kristensen
* 21-11-1942 * 21-03-1941
Kommunehospitalet, Budolfi, Ålborg Ukendt

Bopæl, Blenstrupvej 22, Sejlstrup, 9520 Skørping


Deres børn:

4-A/3-B/2-J/1-D Tina Kristensen


4-B/3-B/2-J/1-D Jane Kristensen

Aksel Sørensen’s og Erna Borup’s børn

svømmelærer
3-C/2-J/1-D Margit Borup Sørensen ugift
* 21-07-1948
Kommunehospitalet, Budolfi, Ålborg

Udtrådt af folkekirken 31-10-1990

Ejendomshandel, 1983
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-11-1983

Avis-interview, 1968
Fra Nordjyske Avisarkiv, 01-09-1968

Leif Christensen 38
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4. Generation
(Jensine Jensen’s slægtsled)

Ragna Emilie Bendixen’s og Niels Erik Møller’s barn

maskinarbejder og smedemester
4-A/3-A/2-A/1-D Bent Erik Møller gift med Grethe Christensen
* 11-03-1947 * 28-09-1949
Thorsgade 41, Vejgård, Ålborg Ukendt

Sidste fælles bopæl, Anders Nielsens Vej 23, st. lej. 3, 9400 Nørresundby

Deres børn: Ukendt


sygeplejerske, bevillings- og visitationschef
2. ægteskab Lone Starbæk Jensen (Schmidt)
1986 * 1958
Hals Kirke Ukendt
skilt Bopæl, Korsholm 49, 9370 Hals
Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-A/1-D Jesper Starbæk Møller Schmidt


5-B/4-A/3-A/2-A/1-D Heidi Starbæk Møller Schmidt

Lone, 2015
Fra Instagram

Bent Erik’s og Lone’s bryllup


Jesper er brudedreng
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-09-1986

3. forhold Annemette Ukendt


*
Ukendt
Bopæl, Østergade 23D, 9370 Hals

Ove Bendixen’s og Grethe Elisabeth Laursen’s børn

4-A/3-A/2-A/1-D Jonna Bendixen gift med John McKellar


* 05-05-1947 *
Kommunehospitalet, skilt Ukendt
Budolfi, Ålborg

Jonna udvandrede fra Danmark til Canada i 1951 Bopæl, 1099 Jordon Dr, Sarnia, Ontario
sammen med forældrene. N7S 1Y3, Canada
Bopæl, Sarnia, Lambton, Ontario, Canada

Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-A/1-D Jason McKellar


5-B/4-A/3-B/2-A/1-D Darin McKellar

Jonna med sine sønner Jason og Darin, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 39
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Ejvind Bendixen’s og Elsa Ann-Marie Strømberg’s børn

4-A/3-D/2-A/1-D Diana Bendixen forhold med Conny Erling Karlsson


* 10-11-1954 * 02-01-1948
Borås, Västra Götaland, Sverige afsluttet Borås, Västra Götaland, Sverige

Bopæl, Kullagatan 9, Bopæl, Fjällstigen 45,


504 58 Borås, Sverige 504 61 Borås, Sverige

Deres børn:

5-A/4-A/3-D/2-A/1-D Emma Diana Bendixen

Diana, 2016 Conny, 2015


Fra Facebook Fra Facebook

kulturskolechef tekniker hos Qmatic


4-B/3-D/2-A/1-D Andrine Elisabeth Bendixen gift med Kjell Sture Gustav Mangs
* 09-08-1958 * 10-07-1953
Borås, Västra Götaland, Sverige ukendt

Bopæl, Frälseängsvägen 6, 428 35 Kållered, Sverige


Deres børn:

5-A/4-B/3-D/2-A/1-D Melinda Elisabeth Mangs


5-B/4-B/3-D/2-A/1-D Angelina Magdalena Mangs
5-C/4-B/3-D/2-A/1-D Leonora Amanda Mangs

Kjell, 2017
Fra Facebook

Andrine som yngre


Fra Facebook

Fra Mölndalsposten, 29-12-2016

Leif Christensen 40
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Herdis Bendixen’s og Svend Poulsen’s børn

farmaceut og medicinkonsulent pharmakon og apoteker/Valby apotek


4-A/3-F/2-A/1-D Lone Hjordis Poulsen gift med Poul Henning Due
* 23-05-1955 15-08-1992 * 31-05-1954
Ukendt København, nærm.?

Bopæl, Slettebjerget 111, 3400 Hillerød

Deres børn:

5A/4-A/3-F/2-A/1-D Louise Due


5B/4-A/3-F/2-A/1-D Camilla Due

Louise, Lone, Poul og Camilla, 2018


Fra Facebook

Poul, Camilla, Sander og Simon


Lone, Herdis og Louise, 2018
Fra Facebook

Aksel Bendixen’s og Mary McFadden’s børn

4-A/3-G/2-A/1-D Peter Bendixen yderligere data ukendt


* 09-01-1966
Scarborough,
Toronto, Canada

Bopæl, 3 Samson Crescent, Toronto, Ontario, M1G1N2, Canada

Memories – This is when I had Peter Bendixen, 2014


the honor of serving as Sgt. At Fra Facebook
Arms for Royal Canadian Legion
Branch # 13.
Tekst: Peter Bendixen fra Facebook

Leif Christensen 41
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Birthe Sørensen’s og Jens Erik Pedersen’s børn


pharmacist lærer
4-A/3-A/2-B/1-D Karsten Pedersen 1. ægteskab Lisbet Lund
* 28-05-1955 1985 *
Vestergade 29, Nørresundby, Vadum Kirke Ukendt
Ålborg skilt
Bopæl, Solsbækvej 44, 9300 Sæby
Efter vielsen tog de efternavnet Lund-Pedersen
Deres børn:
5-A/4-A/3-A/2-B/1-D Esben Lund-Pedersen
5-B/4-A/3-A/2-B/1-D Astrid Lund-Pedersen
5-C/4-A/3-A/2-B/1-D Tobias Lund-Pedersen

Karsten, 2014 Lisbet sammen med Astrid, 2016


Fra Facebook Fra Facebook Lisbet’s og Karsten’s bryllup
Fra Nordjyske Avisarkiv, 06-08-1985

area business manager


2. ægteskab Magni Victoria Dalaker
juni 2012 * 11-19-19??
Norge

bopæle, Gasværksvej 4, 9300 Sæby, Danmark og Kolstien 78A, 5097 Bergen, Norge

Magni og Karsten, 2012 Fra Magni, 2016


Facebook Fra Facebook

cand.merc. og divisionschef lærer, cand.pæd./psyk. og direktør/Coello


4-B/3-A/2-B/1-D Henning Pedersen gift med Inga Margarita Coello
* 21-04-1959 21-02-2003 * 22-06-1958
Vestergade 29, Nørresundby, København
Ålborg
Bopæl, Stavnsholtsvej 222, Farum, 3460 Birkerød
Inga er døbt Kristiansen efter sin fader,
Deres børn:
men tog senere efternavnet Coello efter
sin moder.
5-A/4-B/3-A/2-B/1-D Emilie Coello
5-B/4-B/3-A/2-B/1-D Laura Coello
5-C/4-B/3-A/2-B/1-D Klara Coello
5-D/4-B/3-A/2-B/1-D Karoline Coello

Henning Inga, 2014


Fra Facebook Fra Facebook

Leif Christensen 42
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Ellen Hertz Sørensen’s og Henry Stærkær’s børn

lærer
4-A/3-B/2-B/1-D Hanne Stærkær gift med Thor Bjørn Wange
* 26-02-1957 * 06-09-1944
Nørresundby, Ålborg København
† 06-08-2013
Roskilde, Sjælland

Sidste fælles bopæl, Rye Gade 21, Rye, 4060 Kirke Såby
Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-B/1-D Thit Wange Stærkær

Hanne, 2017
Fra Facebook

cand.scient. og ledende forsker inden for polypeptide


4-B/3-B/2-B/1-D Gunnar Stærkær yderligere data ukendt
* 07-04-1960
Ukendt

Bopæl, Rahbeks Alle 11, 20. 1749 København V

Gunnar
Fra Facebook

lærer og lektor i matematik cand.scient. og underviser


4-C/3-B/2-B/1-D Niels Stærkær gift med Louise Majken Holmberg
* 28-07-1966 * 07-05-1969
Ukendt Ukendt

Bopæl, Kongensstræde 39, 1. tv, 7000 Fredericia og Fagsted 5, 5600 Fåborg

Deres børn:

5-A/4-C/3-B/2-B/1-D Emil August Stærkær


5-B/4-C/3-B/2-B/1-D Aske Anton Stærkær

Niels, 2014 Majken


Fra Facebook Fra Facebook

Leif Christensen 43
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Gerda Hertz Sørensen’s og Per Herred Johansen’s børn

tømrer, arkitekt og tømrerfaglærer pædagog og børnehaveleder


4-A/3-C/2-B/1-D Søren Bartholin Herred Johnsen gift med Kirsten Yde Dahl
* 03-08-1964 16-04-1996 * 12-06-1963
Hanstholm, Thisted, Ålborg Thisted, Ålborg
Bopæl, Thorstedvej 28, Tingstrup, 7700 Thisted
Deres Børn:

5-A/4-A/3-C/2-B/1-D Hector (Kristian) Hertz Johnsen


5-B/4-A/3-C/2-B/1-D Mathilde Dahl Johnsen
5-C/4-A/3-C/2-B/1-D Viktor Dahl Johnsen

Fra kursuscentret.nu, 2018 Kirsten, 2018


Fra klitmollerfriskole.dk

Søren’s ansøgning bragt i Thisted Dagblad den 29-11-2005


i forbindelse med en artikel om ”ansøgnings svære kunst”
Avisen bragte den selvfølgelig kun efter aftale med Søren
Fra Nordjyske Avisarkiv 29-11-2005

Leif Christensen 44
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

arkitekt, technical ingeniør og supporter møbel arkitekt- og designer


4-B/3-C/2-B/1-D Mads Bartholin Herred Johnsen gift med Anne-Mette Jensen
* 02-08-1966 1999 * 01-04-1969
Hanstholm, Thisted, Ålborg Aabenraa, Sønderjylland

Bopæl, Prinsessegade 93, 3. lej. 70, Christianshavn, 1422 København K


Efter vielsen tog de efternavnet Bartholin Johnsen og Bartholin Jensen

Deres børn:
Anne-Mette har en søn, Jonas Kloch, fra et
5.A/4-B/3-C/2-B/1-D Asta Mari Bartholin Johnsen tidligere forhold med Alfred Kloch.
5-B/4-B/3-C/2-B/1-D Max Theodor Bartholin Johnsen

Anne-Mette, Max, Asta og Mads, 2013 Anne-Mette som lille sammen


Fra Facebook
med sin moder - Fra Instagram

Mads, 2018 Anne-Mette, 2015


Fra kadk.dk Fra Facebook

4-C/3-C/2-B/1-D Lise Bartholin Hertz Johnsen yderligere data ukendt


* 26-04-1968
Hanstholm, Thisted, Ålborg
Bopæl, Florence, Italien

Fortsættes næste side

Leif Christensen 45
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Gurli Hertz Sørensen’s og Jørn Larsen’s børn

ergoterapeut og freelancefotograf restauratør


4-A/3-D/2-B/1-D Dorthe Hertz Larsen gift med Shahriar Alizadeh
* 13-05-1965 * 19-07-19??
Ålborg, Nordjylland skilt Ukendt
Bopæl, Gammel Hasserisvej 161,
9000 Ålborg

Deres børn:

5-A/4-A/3-D/2-B/1-D Alberte Louise Hertz Larsen

Fra højre, Dorthe, Thomas og Alberte, 2016 Shahriar og Alberte, 2018


Fra Facebook Fra Instagram

fotograf og klipper journalist, redaktør og studievært


4-B/3-D/2-B/1-D Henrik Hertz Larsen gift med Rikke Agerbæk Iversen
* 05-09-1967 03-06-2008 * 1972
København Gern, Silkeborg, Århus
Bopæl, Slettevej 5, 2870 Dyssegård
Efter ægteskabet tog de efternavnet Agerbæk Hertz

Deres børn:

5-A/4-B/3-D/2-B/1-D Liva Agerbæk Hertz


5-B/4-B/3-D/2-B/1-D Ukendt Pige Agerbæk Hertz

Henrik, 2017 og Rikke, 2019


Fra Facebook

Rikke, Liva, Henrik og Ukendt, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 46
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Ebba Jensen’s og Jens Hincheli’s børn

teknisk tegner og bestyrelsespost speditør, skibsmægler og direktør


4-A/3-A/2-D/1-D Pia Hincheli gift med Hans Henrik Nielsen
* 13-09-1953 * 02-09-1955
Virum, Sokkelund, København Ålborg

Bopæl, Aldershvilevej 31 A, 2880 Bagsværd


Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-D/1-D Christian Hincheli Nielsen


5-B/4-A/3-A/2-D/1-D Casper Hincheli Nielsen
5-C/4-A/3-A/2-D/1-D Christine Hincheli Nielsen

Pia, 1977 Hans Henrik, 2018


Fra Slægtsfesten 21-05-1977 Fra transporttidende.com

skole- og idrætslærer samt tennistræner og -konsulent


4-B/3-A/2-D/1-D Jens-Erik Hincheli gift med Ukendt
* 10-10-1958 *
Ukendt Ukendt

Bopæl, Chr. Winthers Vej, 3, 2800 Kgs. Lyngby


Deres børn:

5-A/4-B/3-A/2-D/1-D Naomi Lipsius Hincheli


5-B/4-B/3-A/2-D/1-D Gabriella Lipsius Hincheli

Jens-Erik, 2017
Fra Facebook

Leo Jensen’s og Gudrun Marie Larsen’s børn

4-A/3-B/2-D/1-D Gert Jensen gift med Bodil Christensen


* 19-09-1951 * 14-06-1953
ukendt ukendt

Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-D/1-D Lars Jensen


5-B/4-A/3-B/2-D/1-D Charlotte Jensen
5-A/4-A/3-B/2-D/1-D Anne Cathrine Jensen

Leif Christensen 47
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-B/3-B/2-D/1-D Finn Jensen gift med Susanne Larsen


* 16-03-1953 * 06-04-1953
Ukendt skilt Ukendt

Deres børn:

5-A/4-B/3-B/2-D/1-D Jens Michael Jensen


5-B/4-B/3-B/2-D/1-D Stefan Jensen
5-C/4-B/3-B/2-D/1-D Stine Jensen

nyt forhold Helle Ukendt


*
Ukendt

Ib Jensen’s og Jonna Christensen’s børn

4-A/3-C/2-D/1-D Karin Jensen gift med Dennis Ukendt


* 15-12-1965 *
Ukendt Ukendt

4-B/3-C/2-D/1-D Morten Jensen gift med Britt Ukendt


* 28-02-1967 *
Ukendt Ukendt

Deres børn:

5-A/4-B/3-C/2-D/1-D Julie Jensen


5-B/4-B/3-C/2-D/1-D Maja Jensen

Villi Sørensen’s og Anna Rosa Skov Kristensen’s børn

lokomotivfører
4-A/3-A/2-E/1-D Pernille Skov Sørensen gift med Ole Gatting Nielsen
* 15-11-1970 * 1972
Ålborg, Nordjylland skilt Vejgaard, Ålborg, Nordjylland
2012

Bopæl, Sonjavej 41, Vejgaard, 9000 Ålborg


Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-E/1-D Jeppe Skov Nielsen


5-B/4-A/3-A/2-E/1-D Jonas Skov Nielsen
5-C/4-A/3-A/2-E/1-D Mathilde Gatting Nielsen
5-D/4-A/3-A/2-E/1-D Timm Gatting Skov Nielsen

Pernille, 2011 Pernille, 2017 Ole, 2017


Fra lpo-dsb.dk Fra Facebook Fra Facebook

Leif Christensen 48
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

direktør sygeplejerske
4-B/3-A/2-E/1-D Lars Henrik Skov Sørensen gift med Kristina Kolesnikova
* 09-07-1973 *
Ålborg, Nordjylland Lviv, Ukraine
Bopæl, Vesterbygade 8, Blenstrup, 9520 Skørping
Deres børn:

5-A/4-B/3-A/2-E/1-D Louisa Skov Sørensen


5-B/4-B/3-A/2-E/1-D Andrea Skov Sørensen
5-C/4-B/3-A/2-E/1-D Maja Skov Sørensen
5-D/4-B/3-A/2-E/1-D Aksel Arngrim Skov Sørensen
5-B/4-B/3-A/2-E/1-D Johanne Skov Sørensen

Lars Henrik med de fire ældste børn, 2018 Kristina, 2019


Fra Facebook Fra Facebook

Mor Anne Rosa med børnebørnene, 2015 - Fra venstre er det:


Maja hos Timm, Jeppe, Anne Rosa med Aksel, Louise, Mathilde, Jonas med Andrea

Jytte Christensen’s og Edward Clifford Seifert’s børn

principal & graphic designer journalist


4-A/3-A/2-F/1-D Karen Seifert gift med Paul Cowl
* 16-07-1966 *
Toronto, Ontario, Canada Ukendt

Bopæl, 10460 Hollymount Drive, Richmond BC, Canada V7E 4Z2


Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-F/1-D Nicole Cowl

Fra stripegraphics.com
Karen, 2019 Paul
Fra Facebook Fra Facebook

Leif Christensen 49
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

grundlægger af og chef for Core Muscle Activation Inc. world tour beach athlete og volleyball coach
4-B/3-A/2-F/1-D Eric Seifert gift med Dana Cooke
* 11-01-1967 19-06-2010 * 13-08-1974
Toronto, Ontario, Canada Burlington, Ontario, Canada

Bopæl, Toronto, Ontario, Canada


Deres børn:

5-A/4-B/3-A/2-F/1-D Andrew Michel Seifert


5-B/4-B/3-A/2-F/1-D Marcus Alexander Seifert

Dana og Eric, bryllup 19-06-2010 Eric og Dana, 2013 Dana med Andrew og Marcus, 2019
Fra Facebook Fra Facebook Fra Facebook

Ole Christensen’s og Anna-Mette Klovborg’s børn

smed og bestyrelsesmedlem/Svanehøj Danmark A/S salgsassistent


4-A/3-B/2-F/1-D Jens Dam Christensen gift med Kirsten Larsen
* 26-05-1968 31-10-1998 *
Gug, Ålborg Ålborg
Bopæl, Dannebrogsgade 30, 9700 Brønderslev

Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-F/1-D Mai Dam Christensen


5-B/4-A/3-B/2-F/1-D Mads Dam Christensen
5-C/4-A/3-B/2-F/1-D Mia Dam Christensen

Jens, 2018 Kirsten, 2016


Fra familiejournalen.dk Fra Facebook

Kirsten med sine børn – fra h. Mads, Mai, Kirsten og Mia, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 50
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

tømrer
4-B/3-B/2-F/1-D Peter Aksel Dam Christensen gift med Tina Hansen
* 11-03-1971 04-01-1997 *
Gug, Ålborg Gug Kirke ukendt
Bopæl, Fristrupvej 3, Røgild, 9460 Brovst

Deres børn:

5-A/4-B/3-B/2-F/1-D Patrick Dam Christensen


5-B/4-B/3-B/2-F/1-D Thomas Christensen

Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-01-1997

Peter, 2010 Tina, 2017


Fra Facebook Fra Facebook

lægesekretær/Ålborg Sygehus
4-C/3-B/2-F/1-D Vibeke Dam Christensen gift med Michael Larsen
* 1978 24-06-2000 *
Ålborg ukendt
Efter ægteskabet tog de efternavnet Dam
Bopæl, Jasminvej 10, 9293 Kongerslev

Deres børn:

5-A/4-C/3-B/2-F/1-D Frederikke Dam


5-B/4-C/3-B/2-F/1-D Kristine Dam

Fra Nordjyske Avisarkiv, 13-04-1996

Vibeke, 2019 Michael, Kristine og Frederikke,


Fra Facebook 2011
Fra Facebook

Leif Christensen 51
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Hans-Christian Sørensen’s og Anne-Marie Lundsteen Jensen’s børn

tekniker i Københavns lufthavn optometrist og optiker på Rigshospitalet


4-A/3-A/2-G/1-G Gert Sørensen (Kongsdal) gift med Jeanne Kongsdal, født Christiansen
* 05-02-1980 09-11-2013 * 1981
Solrød Strand, Tune, Roskilde Ukendt
Efter vielsen tog de efternavnet Kongsdal
Bopæl, Olsbækhøj 39, 2670 Greve

Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-G/1-G Andreas Kongsdal

Jeanne og Gert, 2015


Fra Facebook Jeanne, Andreas og Gert, 2018
Fra sn.dk, 03-08-2018

Inge Larsen’s og Frank Vincent Effenberger’s børn

painter & art therapist


4-A/3-A/2-H/1-D Lisa Effenberger gift med Dennis Davidson
* 15-08-1961 23-05-1995 *
Bayonne, New Jersey, USA Ukendt

Bopæl, Freehold, New Jersey, USA

Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-H/1-D Ryan Davidson


5-B/4-A/3-A/2-H/1-D Owen Davidson

Dennis og Lisa, 2017


Fra Facebook

Ryan, Lisa og Owen, 2916


Fra Facebook

Leif Christensen 52
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

art and design


4-B/3-A/2-H/1-D Karen Effenberger ugift
* 22-06-1965
Point Pleasant, New Jersey, USA
† 28-09-2016
Brick, New Jersey, USA
Bopæl, Brick, New Jersey, USA

Karen
Fra Facebook

Obituary (nekrolog)
Fra legacy.com

Elektroingeniør - vice president at Future Wei Technologies president of netwerx, Llc


4-C/3-A/2-H/1-D Frank Joseph Effenberger gift med Hai Sheng S Wang
* 13-09-1968 * 1968
Point Pleasant, New Jersey, USA Ukendt

Bopæl, Colts Neck, New Jersey 07722, USA


Deres børn:

5-A/4-C/3-A/2-H/1-D Audrey Helene Effenberger


5-B/4-C/3-A/2-H/1-D Anna Effenberger

Hai Sheng, Audrey, Anna og Frank, 2019


Fra Facebook

Leif Christensen 53
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Linda Larsen’s og Larry Führer’s børn

principal/Neuqua Valley High School lærer


4-A/3-B/2-H/1-D Lance Führer gift med Susan Ann Swanson
* 22-09-1969 1998 * 01-02-1974
Illinois, USA Des Plaines, Illinois, USA
Bopæl, 1359 Sunnybrook Dr, Naperville, Illinois 60540-4028, USA
Deres barn:

5-A/4-A/3-B/2-H/1-D Annika Sofie Führer


5-B/4-A/3-B/2-H/1-D Anderson Führer

Lance, 2019 Susan Ann og Lance, 2019


Fra YouTube 21-års bryllupsdag
Fra Instagram
Lance, Susan Ann, Anderson og Annika Sofie, 2019
Fra Instagram

Lance og Susan Ann, 2019


Fra mylife.com

Fra larryfuhrer.com/profile04.pdf

Lance’s udnævnelse til Principal for Neuqua Valley High School


Fra ipsd.org, 18-03-2019

Leif Christensen 54
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Aase Fanøe’s og Ivan Dahl’s børn

konsulent/ Mercell snedkerfaglærer


4-A/3-A/2-I/1-D Anne-Mette Dahl gift med Jesper Trap
* 05-09-1966 *12-02-19??
Haslev, Ringsted, Sorø ukendt
Bopæl, Kingosvej 17, 3400 Hillerød
Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-I/1-D Thomas Fanøe Trap


5-B/4-A/3-A/2-I/1-D Laura Fanøe Trap

Anne-Mette, 2015 Jesper Trap, 2015


Fra Facebook Fra Facebook

arbejder hos Jan Import


4-B/3-A/2-I/1-D Søren Nicholaj Fanøe Dahl yderligere data ukendt
* 28-08-1970
Ukendt
Bopæl, Hadsten

Søren
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 55
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Kirsten Fanøe’s og Knud Erik Bach Tomra’s børn

landinspektør og GIS-specialist landinspektør og GIS-specialist


4-A/3-B/2-I/1-D Marianne Tomra 1. ægteskab Torsten Andersen
* 18-12-1974 25-05-1996 * 20-03-1967
Øster Uttrup, Nr. Tranders Kirke Ålborg
Nr. Tranders, Ålborg skilt 2003
Efter vielsen tog de efternavnet Tomra Andersen Torsten giftede sig igen 14-02-2004 på
Sidste fælles bopæl, Markvejen 65, 9220 Ålborg Ø Ålborg Rådhus med Annette Lund, og de
Deres børn: tog efternavnet Lund Andersen. De har to
børn sammen, Kiri og Naja.
5-A/4-A/3-B/2-I/1-D Marie Tomra Andersen
5-B/4-A/3-B/2-I/1-D Magnus Tomra Andersen

Marianne, 2017 Torsten


Fra Facebook Fra Køresporten nr. 1, 2002

Marianne’s og Torsten’s bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv,
03-07-1996
lærer og musiker
2. ægteskab Søren Alstrup
2004 * 21-02-1965
Vrå Valgmenighedskirke ukendt
skilt
Søren har tidligere været gift med
Dorte, med hvem han har to
adoptivbørn, Frida Borup Alstrup og
Niels Alstrup.

Søren, 2015
Fra Facebook
Marianne’s og Søren’s bryllup
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-10-2004

3. forhold Klaus (Boye) Christensen


*
Ukendt

Klaus har en søn fra tidligere forhold,


Sebastian Boye Christensen.
Bopæl, Efterårsvej 14, 9220 Ålborg Øst

Leif Christensen 56
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Freddy Borup Jensen’s og Elise Prætorius’ børn

4-A/3-A/2-J/1-D Esben Vagn Jensen yderligere data ukendt


* 24-08-1974
ukendt

Sonja Borup Jensen’s og Bent Kristensen’s børn

4-A/3-B/2-J/1-D Tina Kristensen yderligere data ukendt


* 18-08-1967
ukendt

4-B73-B/2-J/1-D Jane Kristensen yderligere data ukendt


* 24-11-1969
ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen 57
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5. Generation
(Jensine Jensen’s slægtsled)

Bent Erik Møller’s og Lone Starbæk Jensen’s (Schmidt’s) børn

trading manager at Peninsula Petroleum


5-A/4-A/3-A/2-A/1-D Jesper Starbæk Møller Schmidt gift med Ukendt
* *
Ålborg, Nordjylland Ukendt
Bopæl, København

Deres børn:

6-A/5-A/4-A/3-A/2-A/1-D Margrethe Starbæk Møller Schmidt

Jesper og Margrethe, 2014 Jesper og hans hustru


Fra Facebook Fra Facebook

sygeplejerske salgsdirektør og direktør i eget firma


5-B/4-A/3-A/2-A/1-D Heidi Starbæk Møller Schmidt kærester med Michael (Busk) Arvin
* 26-02-1987 *
Ålborg, Nordjylland Vestbjerg, Ålborg, Nordjylland
bopæl, Højgården 16, 9380 Vestbjerg

Michael har fra et tidligere forhold


med Trine Busk 2 børn, Niels-
Christian Busk Arvin og Bennedikte
Busk Arvin.

Michael og hans børn


Bennedikte og Niels-Christian, 2016
Fra Facebook
Michael og Heidi, 2018
Fra Facebook

Jonna Bendixen’s og John McKellar’s børn

5-A/4-A/3-B/2-A/1-D Jason McKellar ugift


*
Sarnia, Lambton, Ontario, Canada

Bopæl, 2542 Hamilton Rd PR 1, Bright’s Grove, Ontario NON 1CO, Canada

Jason, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 58
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie
selvstændig
5-B/4-A/3-B/2-A/1-D Darin McKellar gift med Davina Carver
* 01-10-1994 *
Sarnia, Lambton, Ontario, Canada Sarnia, Lambton, Ontario, Canada

Bopæl, 1030 Woodland Avenue, Sarnia, Ontario, Canada


Deres børn:

6-A/5-B/4-A/3-B/2-A/1-D Nicole McKellar


6-B/5-B/4-A/3-B/2-A/1-D Rachel McKellar
6-C/5-B/4-A/3-B/2-A/1-D Ryan Ove McKellar

Darin og Davina som unge


Fra Facebook

Darin, Nicole, Jonna, Davina, Rachel og Rayan forrest, 2017


Fra Facebook

Diana Bendixen’s og Conny Karlsson’s barn

lærer salgschef
5-A/4-A/3-D/2-A/1-D Emma Diana Bendixen samlever med Harry Mikael Edlund
* 29-01-1984 *15-05-1975
Borås, Sverige Ukendt
Bopæl, Solgränd 12, 50740 Borås, Sverige
Deres børn:

6-A/5-A/4-A/3-D/2-A/1-D Algot Bendixen Karlsson


6-B/5-A/4-A/3-D/2-A/1-D Alma Bendixen Karlsson

Mikael med Alma, Emma og Algot, 2015


Fra Facebook

Leif Christensen 59
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Andrine Bendixen’s og Sture Mangs’ børn

5-A/4-B/3-D/2-A/1-D Melinda Elisabeth Mangs yderligere data ukendt


* 26-07-1985
Göteborg, Västra Götaland, Sverige

Bopæl, Stilgjutaregatan 6, 415 06 Göteborg, Sverige

Melinda, 2016
Fra Facebook

skuespiller og musiker mv.


5-B/4-B/3-D/2-A/1-D Angelina Magdalena Mangs yderligere data ukendt
* 20-06-1988
Kållered, Mölndal,
Västra Götaland, Sverige

Folkskolegatan 16, lejl. 1506, 117 35 Stockholm, Sverige

Angelina, 2017
Fra Facebook

musiker
5-C/4-B/3-D/2-A/1-D Leonora Amanda Mangs yderligere data ukendt
* 10-05-1996
Göteborg, Västra Götaland, Sverige

Bopæl, Hemstigen 6A, lejl. 1101, 553 38 Jönköping, Sverige

Leonora, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 60
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Lone Hjordis Poulsen’s og Poul Henning Due’s børn

studentermedhjælper på apotek farmaceut


5-A/4-A/3-F/2-A/1-D Louise Due kærester med Simon Pavlovic
* * 11-07-1991
Ukendt Ukendt

Louise og Simon, 2016


Fra Facebook
jurastuderende kiropraktor
5-B/4-A/3-F/2-A/1-D Camilla Due kærester med Sander Ek Shafer
* 16-04-1985 11-07-2012 *
Ukendt Ukendt

Camilla og Sander, 2016


Fra Facebook

Sander samme med mor og far Pernille


Ek og Joe Sander, 2017
Fra Facebook

Fra kiropraktikicentrum.dk

Karsten Pedersen’s og Lisbet Lund’s børn

5-A/4-A/3-A/2-B/1-D Esben Lund-Pedersen kærester med Denise Ukendt


* 2012 *
Sæby, Fr. havn, Nordjylland Münster, Tyskland
Bopæl, Berlin, Tyskland

Esben og far Karsten, 2019


Fra motourama.net Denise og Esben, 2019
Fra motourama.net Esben og Denise, 2019, fra en af deres mange
fantastiske mc-ture
Fra motourama.net

Leif Christensen 61
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

konsulent/antropolog
5-B/4-A/3-A/2-B/1-D Astrid Lund-Pedersen kærester med Rasmus Ukendt
* 13-02-1989 * 04-12-1984
Sæby, Fr. havn, Nordjylland
Bopæl, Århus

Astrid, 2016 Astrid med sin mor og far, 2017 Astrid med Rasmus, 2017
Fra Facebook Fra Facebook Fra Facebook

Fra ihobro.dk, 2017

5-C/4-A/3-A/2-B/1-D Tobias Lund-Pedersen yderligere data ukendt


*
Sæby, Fr. havn, Nordjylland
Bopæl, Sæby

Henning Pedersen’s og Inga Margarita Coello’s børn

cand.polit., economics og fuldmægtig/finansministeriet master of science og senior analyst


5-A/4-B/3-A/2-B/1-D Emilie Coello gift med Casper Lythcke-Heiberg
* 27-08-2016 *
Farum, Frederiksborg Ukendt
Bopæl, Vejlemosevej 58, 2840 Holte

Emilie og Casper, 2016


Fra Facebook

5-B/4-B/3-A/2-B/1-D Laura Coello yderligere data ukendt


*
Ukendt

Leif Christensen 62
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

læge, ph.d. i psykiatri og medical doctor læge, cand.med. og ph.d. medicine


5-C/4-B/3-A/2-B/1-D Klara Coello gift med Silas Hinsch Gylvin
* 06-09-1981 27-08-2017 *
København Ukendt
Bopæl, Vejlemosevej 4D, 2840 Holte

Deres børn:

6-A/5-C/4-B/3-A/2-B/1-D Vincent Coello Gylvin


6-B/5-C/4-B/3-A/2-B/1-D Selma Coello Gylvin
6-C/5-C/4-B/3-A/2-B/1-D Dreng Coello Gylvin

Klara og Silas, 2015


Fra Facebook

researcher frontend developer og singer/guitarist


5-D/4-B/3-A/2-B/1-D Karoline Coello gift med Mads Thines Lindstam
* 04-05-1991 15-09-2018 *
Hillerød, Frederiksborg Ukendt

Bopæl, Vedbækgade 4, 2. tv, 2200 København N

Karoline og Mads, 2018


Fra Facebook

Hanne Stærkær’s og Thor Bjørn Wange’s børn

student
5-A/4-A/3-B/2-B/1-D Thit Wange Stærkær
*
Ejby, Køge, Sjælland

Bopæl, Vilhelm Birkedals Vej 16, st., 2400 København V

Thit, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 63
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Niels Stærkær’s og Louise Majken Holmberg’s børn

5-A/4-C/3-B/2-B/1-D Emil August Stærkær yderligere data ukendt


* 1999
København

Emil, 2018
Fra Fyns.dk/Faaborg

5-B/4-C/3-B/2-B/1-D Aske Anton Stærkær yderligere data ukendt


* 2000
Fåborg, Fyn

Aske, 2019
Fra Facebook

Søren Bartholin Herred Johnsen’s og Kirsten Yde Dahl’s børn

cand.mag./kommunikatør og filosofi bachelor, kandidat og projektkoordinator


5-A/4-A/3-C/2-B/1-D Hector Hertz Johnsen gift med Signe Flydal Enevoldsen
* * 15-03-1990
Århus Birkerød, Frederiksborg
Bopæl, Valdemarsgade 38, 3., 9000 Ålborg
Deres børn:

6-A/5-A/4-A/3-C/2-B/1-D Elva Flydal Hertz Johnsen

Hector og Signe, 2013


Fra Facebook

Leif Christensen 64
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

social- og sundhedsassistent
5-B/4-A/3-C/2-B/1-D Mathilde Dahl Johnsen gift med Michael Toft Rasmussen
* 10-01-1994 04-04-2019 * 1991
Thisted, Nordjylland Skyum, Viborg
Bopæl, Ålborg

Michael og Mathilde, 2019


Fra Facebook

5-C/4-A/3-C/2-B/1-D Viktor Dahl Johnsen yderligere data ukendt


* 09-08-2000
Thisted, Nordjylland

Viktor, 2018
Fra Facebook

Mads Herred Johnsen’s og Anne-Mette Bartholin Jensen’s børn

5-A/4-B/3-C/2-B/1-D Asta Mari Bartholin Johnsen yderligere data ukendt


* 04-07-2001
Frederiksberg, Hovedstaden

Asta samt far og mor, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 65
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-B/4-B/3-C/2-B/1-D Max Theodor Bartholin Johnsen yderligere data ukendt


* 2003
København

Max, 2019
Fra Facebook

Max og hans fluefiskeri, 2018


Fra Facebook/Weekendavisen

Dorthe Hertz Larsen’s og Shahriar Alizadeh’s børn

marketingmanager og grafisk designer


5A/4-A/3-D/2-B/1-D Alberte Louise Hertz Larsen gift med Thomas Skriver
* 19-05-1993 05-07-2018 * 18-06-19??
Ålborg, Nordjylland Las Vegas, USA Ålborg, Nordjylland

Alberte og Thomas, 2016 Thomas og Alberte, 2017


Fra Facebook Fra Instagram

Thomas og Alberte – bryllupsbillede 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 66
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Henrik Hertz Larsen’s og Rikke Agerbæk Iversen’s børn

5-A/4-B/3-D/2-B/1-D Liva Agerbæk Hertz yderligere data ukendt


*2004
København

5-B/4-B/3-D/2-B/1-D Ukendt Pige Agerbæk Hertz yderligere data ukendt


*
Ukendt

Rikke sammen med sine 2 piger, 2017


Fra Facebook

Pia Hincheli’s og Hans Henrik Nielsen’s børn

speditør/forwarder
5-A/4-A/3-A/2-D/1-D Christian Hincheli Nielsen yderligere data ukendt
* 28-10-1985
København

Christian, 2012
Fra Facebook

grafisk designer og fotograf


5-B/4-A/3-A/2-D/1-D Casper Hincheli Nielsen yderligere data ukendt
* 04-06-1988
København
Bopæl, Jernbanevej 3B, 4. tv, 2800 Kongens Lyngby

Casper, 2019
Fra Facebook

Leif Christensen 67
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

cand.merc.jur – erhvervsjurist maskinmester og soldat


5-C/4-A/3-A/2-D/1-D Christine Hincheli Nielsen forhold med Peter Præstegaard
* 22-02-1991 28-07-2007 *
København Ukendt

Christine og Peter, 2018


Fra Facebook

Jens-Erik Hincheli’s og Ukendt’s

5-A/4-B/3-A/2-D/1-D Naomi Lipsius Hincheli yderligere data ukendt


* ??-08-1993
Ukendt
Bopæl, Grenåvej 7B, 8200 Århus N

Naomi, 2014
Fra Facebook

5-B/4-B/3-A/2-D/1-D Gabriella Lipsius Hincheli yderligere data ukendt


*
Ukendt

Gabriella, 2019
Fra Facebook

Gert Jensen’s og Bodil Christensen’s børn

5-A/4-A/3-B/2-D/1-D Lars Jensen yderligere data ukendt


* 15-01-1977
ukendt

Leif Christensen 68
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-B/4-A/3-B/2-D/1-D Charlotte Jensen yderligere data ukendt


*
ukendt

5-A/4-A/3-B/2-D/1-D Anne Cathrine Jensen yderligere data ukendt


*
ukendt

Finn Jensen’s og Susanne Larsen’s barn

5-A/4-B/3-B/2-D/1-D Jens Michael Jensen yderligere data ukendt


* 05-04-1976
Ukendt

5-B/4-B/3-B/2-D/1-D Stefan Jensen yderligere data ukendt


*
Ukendt

5-C/4-B/3-B/2-D/1-D Stine Jensen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Morten Jensen’s og Britt Ukendt’s børn

5-A/4-B/3-C/2-D/1-D Julie Jensen yderligere data ukendt


*
Ukendt

5-B/4-B/3-C/2-D/1-D Maja Jensen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Pernille Skov Sørensen’s og Ole Gatting Nielsen’s børn

beskæftigelseskonsulent
5-A/4-A/3-A/2-E/1-D Jeppe Skov Nielsen kærester med Line Kjærsgaard
* 05-05-1994 okt. 2017 * 07-01-1997
Ålborg, Nordjylland Poulstrup, Ålborg, Nordjylland

Bopæl, Umanakvej 9, Gug, 9210 Ålborg SØ

Jeppe, 2016 Line, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

5-B/4-A/3-A/2-E/1-D Jonas Skov Nielsen yderligere data ukendt


* 28-05-1995
Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Steen Billes Gade 10, 2. tv, 9000 Ålborg

Jonas, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 69
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-C/4-A/3-A/2-E/1-D Mathilde Gatting Nielsen yderligere data ukendt


* 09-01-2001
Ålborg, Nordjylland

Mathilde, 2019
Fra Instagram

5-D/4-A/3-A/2-E/1-D Timm Gatting Skov Nielsen yderligere data ukendt


* 01-11-2002
Mou, Ålborg, Nordjylland

Timm, 2019
Fra Facebook

Lars Henrik Skov Sørensen’s og Kristina Kolesnikova’s børn

5-A/4-B/3-A/2-E/1-D Louisa Skov Sørensen yderligere data ukendt


*
Ålborg, Nordjylland

5-B/4-B/3-A/2-E/1-D Andrea Skov Sørensen yderligere data ukendt


*
Ålborg, Nordjylland

5-C/4-B/3-A/2-E/1-D Maja Skov Sørensen yderligere data ukendt


*
Ålborg, Nordjylland

5-D/4-B/3-A/2-E/1-D Aksel Arngrim Skov Sørensen yderligere data ukendt


*
Ålborg, Nordjylland

5-E/4-B/3-A/2-E/1-D Johanne Skov Sørensen yderligere data ukendt


*
Ålborg, Nordjylland

Aksel, Louisa, Andrea og Maja hos farmand, 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 70
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Karen Seifert’s og Paul Cowl’s børn

5-A/4-A/3-A/2-F/1-D Nicole Cowl yderligere data ukendt


*
Richmond, BC, Canada

Nicole, 2009
Fra Facebook

Erik Seifert’s og Dana Cooke’s børn

5-A/4-B/3-A/2-F/1-D Andrew Michel Seifert yderligere data ukendt


* 13-01-2012
Sunnybrook Health Sciences Center,
Toronto, Ontario

Andrew, 2019
Fra Facebook

5-B/4-B/3-A/2-F/1-D Marcus Alexander Seifert yderligere data ukendt


* 14-09-2013
Sunnybrook Health Sciences Center,
Toronto, Canada

Marcus, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 71
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Jens Dam Christensen’s og Kirsten Larsen’s børn

journalist og kommunikationskonsulent trafikleder/Banedanmark


5-A/4-A/3-B/2-F/1-D Mai Dam Christensen kærester med Alexander Bøj
* 1993 17-06-2015 *
Gug, Ålborg Ukendt

Alexander og Mai, 2016


Fra Facebook

5-B/4-A/3-B/2-F/1-D Mads Dam Christensen kærester med Mille Trolde


* 27-01-2000 05-11-2017 *
Gug, Ålborg

Mads, 2018 Mille, 2017


Fra Facebook Fra Facebook

Mads sammen med mormor og morfar, 2016


Fra Facebook

5-C/4-A/3-B/2-F/1-D Mia Dam Christensen kærester med Jakob Borup


* 19-11-2017 *
Gug, Ålborg Hjørring

Mia, 2016 Jakob, 2016


Fra Facebook Fra Facebook

Leif Christensen 72
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Peter Aksel Dam Christensen’s og Tina Hansen’s

tømrer og bokseinstruktør handel og butik


5-A/4-B/3-B/2-F/1-D Patrick Dam Christensen kærester med Mie Munk Larsen
* 16-09-2014 *
Gug, Ålborg, Nordjylland Biersted, Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Svalegangen 46, Bopæl, Skt. Anne Gade 2, 2.,
9380 Vestbjerg 8000 Århus C

Mie og Patric, 2018


Fra Facebook

gamer social- og specialpædagog


5-A/4-B/3-B/2-F/1-D Thomas Christensen kærester med Julie Olsen
* 29-07-2015 *
Gug, Ålborg, Nordjylland Biersted, Ålborg, Nordjylland

Thomas, 2019 Julie, 2015


Fra Facebook Fra Facebook

Vibeke Dam Christensen’s og Michael Larsen’s børn

5-A/4-C/3-B/2-F/1-D Frederikke Dam yderligere data ukendt


* 08-02-2001
Ålborg, Nordjylland

Frederikke, 2017
Fra Facebook

5-B/4-C/3-B/2-F/1-D Kristine Dam yderligere data ukendt


* 18-09-2005
Ålborg, Nordjylland

Kristine, 2019
Fra Facebook

Leif Christensen 73
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Gert Sørensen’s og Jeanne Kongsdal’s børn

5-A/4-A/3-A/2-G/1-G Andreas Kongsdal yderligere data ukendt


* 2008
Greve, Sjælland

Andreas, 2018
Fra sn.dk, 03-08-2018

Lisa Effenberger’s og Dennis Davidson’s børn

5-A/4-A/3-A/2-H/1-D Ryan Davidson yderligere data ukendt


* 15-01-1998
New Jersey, USA
Bopæl, New Jersey, USA

Ryan og Lisa, 2019


Fra Facebook

5-B/4-A/3-A/2-H/1-D Owen Davidson yderligere data ukendt


* 06-07-2000
New Jersey, USA
Bopæl, New Jersey, USA

Dennis og Owen, 2019


Fra Facebook

Leif Christensen 74
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Frank Joseph Effenberger’s og HaiSheng S Wang’s børn

neuroscience PhD Student at MIT og freelance in graphic design/illustration


5-A/4-C/3-A/2-H/1-D Audrey Effenberger yderligere data ukendt
* 1997
New Jersey, USA
Bopæl, Colts Neck, New Jersey 07722, USA

Audrey, 2014
Fra https://www.theblueshiftjournal.com/audrey-effenberger-bio

Audrey, 2019
fra www.cellinobio.com/audrey-effenberger

Audrey, 2019
Fra Facebook

student at Cornell University


5-B/4-C/3-A/2-H/1-D Anna Effenberger yderligere data ukendt
* 2001
New Jersey, USA

Anna, 2018
Fra Linked-In

Fra - https://www.ranneyschool.org/page/news-story?pk=948967

Anna’s vindertegning fra 2019


Fra chrissmith.house.gov

Leif Christensen 75
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Lance Führer’s og Susan Ann Ukendt’s barn

5-A/4-A/3-B/2-H/1-D Annika Sofie Führer yderligere data ukendt


*??-12- 2003
Naperville, Illinois, USA

Annika Sofie, 2019


Fra Instagram

5-B/4-A/3-B/2-H/1-D Anderson Führer yderligere data ukendt


* ??-05-2007
Naperville, Illinois, USA

Anderson, 2019
Fra Instagram

Anne-Mette Dahl’s og Jesper Trap’s børn

5-A/4-A/3-A/2-I/1-D Thomas Fanøe Trap yderligere data ukendt


* 1999
Hillerød

Thomas, 2018
Fra Facebook

5-B/4-A/3-A/2-I/1-D Laura Fanøe Trap yderligere data ukendt


*
Hillerød

Laura, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 76
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Marianne Tomra’s og Torsten Tomra Andersen’s børn

5-A/4-A/3-B/2-I/1-D Magnus Tomra Andersen


* 03-04-1999
Vrå, Hjørring, Nordjylland

Magnus, morfar Knud Erik og Morfar Knud Erik, Magnus og mormor Kirsten, 2017
Elly Marie, 2011 Magnus’ 18 år fødselsdag
Fra Facebook Fra Facebook

5-B/4-A/3-B/2-I/1-D Elly Marie Tomra Andersen


* 2001
Vrå, Hjørring, Nordjylland

Mor Marianne, Elly Maria og mormor Kirsten, 2017


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 77
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

6. Generation
(Jensine Jensen’s slægtsled)

Jesper Starbæk Møller Schmidt’s og Ukendt’s børn

6-A/5-A/4-A/3-A/2-A/1-D Margrethe Starbæk Møller Schmidt yderligere data ukendt


* 28-02-2011
København

Margrethe, 2017
Fra Instagram

Darin McKellar’s og Davina Carver’s børn

6-A/5-B/4-A/3-B/2-A/1-D Nicole McKellar yderligere data ukendt


*
Ukendt
Bopæl, 1030 Woodland Avenue, Sarnia, Ontario, Canada

Nicole, 2015
Fra Facebook

6-B/5-B/4-A/3-B/2-A/1-D Rachel McKellar yderligere data ukendt


*
Ukendt
Bopæl, 1030 Woodland Avenue, Sarnia, Ontario, Canada

Rachel, 2015
Fra Facebook

6-C/5-B/4-A/3-B/2-A/1-D Ryan Ove McKellar yderligere data ukendt


*
Ukendt
Bopæl, 1030 Woodland Avenue, Sarnia, Ontario, Canada

Ryan, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 78
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Emma Diana Bendixen’s og Harry Mikael Edlund’s børn

6-A/5-A/4-A/3-D/2-A/1-D Algot Bendixen Karlsson yderligere data ukendt


* 02-05-2010
Borås
Bopæl, Solgränd 12, 50740 Borås, Västra Götaland, Sverige

6-B/5-A/4-A/3-D/2-A/1-D Alma Bendixen Karlsson yderligere data ukendt


* 01-09-2014
Borås Algot og Alma, 2017
Bopæl, Solgränd 12, 50740 Borås, Västra Götaland, Sverige Fra Facebook

Klara Coello’s og Silas Hinsch Gylvin’s børn

6-A/5-C/4-B/3-A/2-B/1-D Vincent Coello Gylvin yderligere data ukendt


* 2011
Ukendt

6-B/5-C/4-B/3-A/2-B/1-D Selma Coello Gylvin yderligere data ukendt


*
Ukendt
Vincent og Selma, 2015
6-C/5-C/4-B/3-A/2-B/1-D Dreng Coello Gylvin yderligere data ukendt Fra Facebook
* ??-09-2019
Ukendt

Hector Hertz Johnsen’s og Signe Flydal Enevoldsen’s

6-A/5-A/4-A/3-C/2-B/1-D Elva Flydal Hertz Johnsen yderligere data ukendt


* 10-09-2019
Ålborg, Nordjylland

Elva, 2019
Far Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 79
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Marthine Jensen’s slægtsled)

1-E
1-E Marthine Jensen gift med Søren Christian Christensen
* 28-07-1877 12-11-1902 * 25-09-1875
Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke Gudum, Ålborg
† 28-04-1937 † 22-01-1965
Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg

Deres Børn:

2-A/1-E Niels Jensen Christensen (tog navneforandring til Niels Jensen)


2-B/1-E Helga Anette Christiane Christensen
2-C/1-E Reinholdt Christensen (døde som 2 dage gammel)
2-D/1-E Edith Christensen

På Aalborg Amtssygehus, Budolfi Sogn, fødte Marthine Jensen desuden tvillinger – Kamma og Ingeborg Christensen – den 15-03-
1915, men desværre levede de kun meget kort tid. Ingeborg blev kun ½ time gammel, og Kamma blev 6 timer gammel. De blev
begravet på Romdrup Kirkegård den 17-03-1915, af Romdrups sognepræst.

Vedrørende Marthine Jensen’s og Søren Christian Christensen’s liv og levende samt deres efterkommere henvises der til
hjemmesiden - www.helec.dk - der er lavet som en slægtshistorie med udgangspunkt i probanderne Mette og Thomas Christensen
(tipoldebørn til Marthine og Søren).

Marthine, Søren Christian og børnene Niels Jensen, Helga Anette Christiane og Edit
foran deres hus omkring 1912-13

Dødsannoncer – Privat avisklip

Gravsten fra Romdrup Kirkegård – Privat foto

Leif Christensen 80
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2. generation
(Marthine Jensen’s slægtsled)

Marthine Jensen’s og Søren Christian Christensen’s børn

2-A/1-E Niels Jensen gift med Birtha Christensen


* 18-10-1903 30-09-1951 * 21-10-1925
Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke ukendt
† 29-05-1995 † 09-01-1987
Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg

Deres barn:

3-A/2-A/1-G Kirsten Jensen

Billedet til venstre er fra brylluppet den 30-09-1951. Fra venstre er det Søren Christian Christensen, Niels Jensen, Britha med barnet foran sig. Ved
siden af Britha er det hendes forældre.

Øverst til højre er det en dødsannonce fra Aalborg Stiftstidende vedrørende Britha Jens død.

Nederst er der et billede af Britha’s og Niels’ gravsten fra Romdrup Kirkegård.

2-B/1-E Helga Anette Kristiane Christensen kærester med Rejnhardt Harry Godtfred
* 11-12-1904 1923/24 Christian Nielsen
Romdrup, Ålborg * 05-11-1905
† 28-05-1967 Lindholm Hede, Kær, Ålborg
Ålborg † 13-08-1932
Ålborg Amtssygehus
(døde af bughindebetændelse)

Børn med Rejnhardt:

3-A/2-B/1-E Egon Christensen

Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen

Leif Christensen 81
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

gift med Kristian Marinus Nielsen


04-01-1930 * 06-12-1898
Lyngså, Dr.lund, Hjørring
† 28-01-1975
Ålborg

Børn med Kristian:

3-B/2-B/1-E Tove Nielsen


3-C/2-B/1-E Erik Nielsen

De fik yderligere en pige (udøbt) født den 15-12-1931, som døde to måneder
gammel, den 28-02-1932. De boede dengang i Falstersgade 36, Ålborg.

Helga, Erik og Kristian

2-C/1-E Reinholdt Christensen


* 17-03-1906
Romdrup, Ålborg
† 19-03-1906
Romdrup, Ålborg

2-D/1-E Edith Christensen gift med Harald Mortensen


* 03-08-1907 * 08-04-1903
Romdrup, Ålborg ukendt
† 26-05-1998 † 10-12-1981
Godthåb, Ålborg Godthåb, Ålborg

Deres børn:

3-A/2-D/1-E Birgith Mortensen


3-B/2-D/1-E Kurt Mortensen
3-C/2-D/1-E Rita Mortensen
3-D/2-D/1-E Vera Mortensen

Edit og Harald
Rita, Kurt og Birgith
1944

Leif Christensen 82
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3. Generation
(Marthine Jensen’s slægtsled)

Niels Jensen’s og Britha Christensen’s barn

3-A/2-A/1-E Kirsten Jensen gift med Jens Mikkelsen


* 21-01-1948 * 02-02-1943
Romdrup, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-A/3-A/2-A/1-E Tina Mikkelsen

Helga Anette Kristiane Christensen’s og Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen’s barn

3-A/2-B/1-E Egon Christensen gift med Mary Kristensen


* 05-03-1924 11-09-1945 *08-04-1924
Romdrup, Ålborg Sønder Onsild Kirke Sønder Onsild, Randers
† 23-10-1993 † 03-12-2008
Hobro Sygehus Hobro Sygehus

Deres børn:

4-A/3-A/2-B/1-E Inge Christensen


4-B/3-A/2-B/1-E Leif Christensen
4-C/3-A/2-B/1-E Steen Christensen

Familien fotograferet
Mary med ved Leif
Steen, Inge, Egon’s og Mary’s
og Egon kobberbryllup
– Kobberbryllup den 11 03-1958
11-03-1958

Leif Christensen 83
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-B/2-E/1-E Tove Nielsen gift med Poul Erik Johnsen


* 09-03-1930 15-08-1951 * 23-07-1925
Ålborg skilt og gift igen ukendt
† 12-03-1992 † 03-07-1980
Skagen, Hjørring Skagen, Hjørring

Deres børn:

4-A/3-B/2-B/1-E Ruth Johnsen


4-B/3-B/2-B/1-E Inger Johnsen
4-C/3-B/2-B/1-E Jan Johnsen

Tove og Poul i 1951

3-C/2-B/1-E Erik Nielsen gift med Lone Guldhammer Jensen


* 27-11-1948 03-03-1973 * 21-06-1952
Ålborg Domsogn skilt Ålborg Domsogn

Deres barn:

4-A/3-C/2-B/1-E Henrik Guldhammer Nielsen

Lone Guldhammer Jensen

Erik Nielsen som soldat

Leif Christensen 84
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Edith Christensen’s og Harald Mortensen’s børn

3-A/2-D/1-E Birgith Mortensen gift med Per Nielsen


* 07-07-1939 21-03-1964 * 04-02-1940
ukendt ukendt

Deres børn:

4-A/3-A/2-D/1-E Johnny Nielsen


4-B/3-A/2-D/1-E Kenneth Nielsen

3-B/2-D/1-E Kurt Mortensen gift med Alice Buus Madsen


* 25-09-1942 15-11-1975 * 20-08-1949
Godthaab, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-A/3-B/2-D/1-E Kim Mortensen


4-B/3-B/2-D/1-E Bo Mortensen
4-C/3-B/2-D/1-E Lars Mortensen

3-C/2-D/1-E Rita Mortensen gift med Kjeld Jakobsen


* 21-06-1945 23-03-1969 * 11-04-1942
Godthaab, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-A/3-C/2-D/1-E Rene Jakobsen


4-B/3-C/2-D/1-E Pia Jakobsen

Fra h. Rita og Kjeld

3-D/2-D/1-E Vera Mortensen gift med Martin Simonsen


* 23-11-1950 * 21-12-?
Godthaab, Ålborg ukendt

Deres børn:

4-A/3-D/2-D/1-E Kia Simonsen


4-B/3-D/2-D/1-E Tais Simonsen

Vera Mortensen

Leif Christensen 85
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4. Generation
(Marthine Jensen’s slægtsled)

Kirsten Jensen’s og Jens Mikkelsen’s barn

4-A/3-A/2-A/1-E Tina Mikkelsen


* 21-08-1970
ukendt

Egon Christensen’s og Mary Kristensen’s børn

4-A/3-A/2-B/1-E Inge Christensen gift med Arne Knudsen


* 07-03-1946 01-07-1967 * 15-10-1936
Romdrup, Ålborg Sønder Onsild Kirke Vinkel, Viborg
Skilt 18-05-1993
Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-B/1-E Chalotte Knudsen


5-B/4-A/3-A/2-B/1-E Jørgen Knudsen

2. ægteskab John Alex Nielsen


06-03-1998 * 03-10-1942
Hobro Rådhus Randers

John og Inge

4-B/3-A/2-B/1-E Leif Christensen gift med Henny Pedersen


* 24-01-1948 22-09-1973 * 23-09-1950
Nr. Onsild, Randers Sønder Onsild Kirke Skelund, Ålborg

Deres børn:

5-A/4-B/3-A/2-B/1-E Mette Christensen


5-B/4-B/3-A/2-B/1-E Thomas Christensen

Familien i Berlin 2010 for at fejre Henny’s 60 års fødselsdag.


fra v. Henny, Thomas, Heidi, Mette og Hans med Mads

Henny og Leif efter hans audiens hos Dronningen,


hvor han takkede for, at han var blevet benådet med
Ridderkorset af Dannebrogsordenen.

Leif Christensen 86
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-C/3-A/2-B/1-E Steen Christensen gift med Dina Graack Sørensen


* 13-10-1954 21-05-1980 * 30-07-1956
Sdr. Onsild, Randers Hobro Rådhus Hobro, Ålborg
Skilt - 1989
Deres børn:

5-A/4-C/3-A/2-B/1-E Rasmus Christensen


5-B/4-C/3-A/2-B/1-E Lisa Christensen

gift med Helle Kristensen


24-02-1990 * 29-02-1960
ukendt
Deres børn:

5-C/4-C/3-A/2-B/1-E Chris Christensen

Steen, Rasmus, Dina og Lisa

Steen og Helle

Tove Nielsen’s og Poul Erik Johnsen’s børn

4-A/3-B/2-B/1-E Ruth Johnsen gift med Gert Christensen


* 23-04-1952 01-02-1969 * 30-10-1945
Ålborg ukendt

Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-B/1-E Marianne Christensen


5-B/4-A/3-B/2-B/1-E Maria Christensen
5-C/4-A/3-B/2-B/1-E Per Christensen

4-B/3-B/2-B/1-E Inger Johnsen


* 16-09-1954
Ålborg

Leif Christensen 87
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-C/3-B/2-B/1-E Jan Johnsen gift med Helle


* 05-12-1956 *
Ålborg ukendt

Deres Børn:

5-A/4-C/3-B/2-B/1-E Sidsel Johnsen


5-B/4-C/3-B/2-B/1-E Janne Johnsen

Erik Nielsen’s og Lone Guldhammer Jensen’s børn

4-A/3-C/2-B/1-E Henrik Guldhammer Nielsen gift med Anja Guldborg Nielsen


* 08-01-1973 14-12-2004 * 18-11-1978
Ålborg Domsogn Ålborg Domsogn

Deres børn:

5-A/4-A/3-C/2-B/1-E Alma Guldhammer Nielsen

Anja, Henrik og Brave Achilles

Birgith Mortensen’s og Per Nielsen’s børn

4-A/3-A/2-D/1-E Johnny Nielsen


* 20-08-1960
ukendt

4-B/3-A/2-D/1-E Kennet Nielsen


* 17-11-1971
ukendt

Kurt Mortensen’s og Alice Buus Madsen’s børn

4-A/3-B/2-D/1-E Kim Mortensen


* 27-08-1975
ukendt

4-B/3-B/2-D/1-E Bo Mortensen
* 25-12-1977
ukendt

Bo Mortensen

Leif Christensen 88
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-C/3-B/2-D/1-E Lars Mortensen


*
ukendt

Lars Mortensen

Rita Mortensen’s og Kjeld Jakobsen’s børn

4-A/3-C/2-D/1-E Rene Jakobsen


* 19-11-1968
ukendt
† 03-10-1987
Biersted, Ålborg

Leif Christensen 89
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-B/3-C/2-D/1-E Pia Jakobsen gift med Tonny Kronborg


* 07-03-1971 *
ukendt ukendt

Deres børn:

5-A/4-B/3-C/2-D/1-E Alexander Kronborg

Alexander og Pia

Vera Mortensen’s og Martin Simonsen’s børn

4-A/3-D/2-D/1-E Kia Simonsen


* 29-04-1987
ukendt

4-B/3-D/2-D/1-E Tais Simonsen


* 1989
ukendt

Kia

Tais

Leif Christensen 90
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5. Generation
(Marthine Jensen’s slægtsled)

Inge Christensen’s og Arne Knudsen’s børn

5-A/4-A/3-A/2-B/1-E Chalotte Knudsen kærester med Jette List-Jensen


* 01-10-1968 * 15-09-1963
Sdr. Onsild, Randers ukendt

Chalotte og Jette

5-B/4-A/3-A/2-B/1-E Jørgen Knudsen gift med Sanne Vedel Brøndsted


* 29-03-1971 02-11-2007 * 02-11-1976
Sdr. Onsild, Randers Brøndby ukendt

Deres Børn:

6-A/5-B/4-A/3-A/2-B/1-E Mikkel Brøndsted


6-B/5-B/4-A/3-A/2-B/1-E Alberte Brøndsted

Jørgen, Alberte, Sanne og Mikkel

Leif Christensen 91
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Leif Christensen’s og Henny Pedersen’s børn

5-A/4-B/3-A/2-B/1-E Mette Christensen gift med Henrik Rasmussen


* 14-02-1974 Vor Frue Kirke, Kbh. * 29-01-1967
Helligkors Sogn, Kbh. N 13-07-1996 ukendt
Skilt

2. ægteskab Hans Christian Villum Hansen


28-08-2004 * 11-07-1956
Tårnby Kirke Sundby, København

Deres børn:

6-A/5-A/4-B/3-A/2-B/1-E Mads Villum Hansen

Mads, Mette og Hans

5-B/4-B/3-A/2-B/1-E Thomas Christensen gift med Heidi Sanne Hansen


* 31-01-1976 15-09-2007 * 24-02-1976
Helligkors Sogn, Kbh. N Fillips Kirken, Kbh. S Sundby, Kbh. S

Deres børn:

6A/5-B/4-B/3-A/2-B/1-E Victoria Hallie Hansen

Heidi, Thomas og Victoria

Leif Christensen 92
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Steen Christensen’s og Dinna Graack Sørensen’s

5-A/4-C/3-A/2-B/1-E Rasmus Christensen gift med Nina Serup


* 03-12-1977 * 28-01-1979
Hobro, Ålborg ukendt

Deres børn:

6-A/5-A/4-C/3-A/2-B/1-E Caroline Serup Christensen (død som lille)


6-B/5-A/4-C/3-A/2-B/1-E Cathrine Serup Christensen
6-C/5-A/4-C/3-A/2-B/1-E Frederikke Serup Christensen

Cathrine, Rasmus, Frederikke og Nina

5-B/4-C/3-A/2-B/1-E Lisa Christensen kærester med Kim Lander


* 31-10-1979 18-07-1980
Hobro, Ålborg Herlev, Sokkelund, Kbh.

Deres børn:

6-A/5-B/4-C/3-A/2-B/1-E Victor Emil Lander

Kim, Victor og Lisa

Leif Christensen 93
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Steen Christensen’s og Helle Kristensen’s barn

5-C/4-C/3-A/2-B/1-E Chris Christensen


* 09-07-1991
Hobro, Ålborg

Chris

Ruth Johnsen’s og Gert Christensen’s børn

5-A/4-A/3-B/2-B/1-E Marianne Christensen


* 19-12-1968
ukendt

5-B/4-A/3-B/2-B/1-E Maria Christensen


* 11-08-1972
ukendt

5-C/4-A/3-B/2-B/1-E Per Christensen


* 28-06-1975
ukendt

Jan Johnsen’s og Helle’s børn

5-A/4-C/3-B/2-B/1-E Sidsel Johnsen


*
ukendt

tvillinger

5-B/4-C/3-B/2-B/1-E Janne Johnsen


*
ukendt

Leif Christensen 94
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Henrik Guldhammer Nielsen og Anja Guldborg’s børn

5-A/4-A/3-C/2-B/1-E Alma Guldhammer Nielsen


* 18-12-2007
Zollikerberg, Zürich, Schweiz

Alma Guldhammer Nielsen

Fortsættes på næste side

Leif Christensen 95
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

6. Generation
(Marthine Jensen’s slægtsled)

Jørgen Knudsen’s og Sanne Vedel Brøndsted’s børn

6-A/5-B/4-A/3-A/2-B/1-E Mikkel Brøndsted


* 17-09-2008
Glostrup, Kbh.

6-B/5-B/4-A/3-A/2-B/1-E Alberte Brøndsted


* 14-02-2011
Glostrup, Kbh.

Mette Christensen’s og Hans Christian Villum Hansen’s barn

6-A/5-A/4-B/3-A/2-B/1-E Mads Villum Hansen


* 16-01-2006
Hvidover, Kbh.

Thomas Christensen’s og Heidi Sanne Hansen’s barn

6A/5-B/4-B/3-A/2-B/1-E Victoria Hallie Hansen


* 14-01-2012
Atlanta, GA, USA

Rasmus Christensen’s og Nina Serup’s børn

6-A/5-A/4-C/3-A/2-B/1-E Caroline Serup Christensen


* 07-04-2005
Hobro, Ålborg
† 01-12-2005
Hobro, Ålborg

6-B/5-A/4-C/3-A/2-B/1-E Cathrine Serup Christensen


* 30-05-2006
Hobro, Ålborg

6-C/5-A/4-C/3-A/2-B/1-E Frederikke Serup Christensen


* 25-07-2007
Hobro, Ålborg

Lisa Christensen’s og Kim Lander’s barn

6-A/5-B/4-C/3-A/2-B/1-E Victor Emil Lander


* 26-04-2008
ukendt

Fortsættes på næste side

Leif Christensen 96
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Caroline Jensen’s slægtsled)

1-F
1-F husmoder fyrbøder
Caroline Jensen udlagt barnefader Poul Aurelius Andersen
* 20-03-1879 * 14-01-1880
Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg
† 13-12-1965 † 21-08-1961
ukendt Øster Alle, 65, Ålborg

Deres børn: Ejnar Andersen (født 17-01-1899 og død 07-05-1900)

Af Kirkebogen 1891-1910 for Romdrup Sogn fremgår, at Ejnar Andersen blev født den 17. januar 1899 af ugift Karoline Jensen af
Romdrup Nørkær og udlagt barnefader Ungkarl Poul Aurelius Andersen af Romdrup, Moderen er 19 år. Barnet blev hjemmedøbt
den 28. januar 1899 af sognepræsten, og dåben blev publiceret i Romdrup Kirke den 8. oktober 1899. Moderen tjente på 10- Fra Nordjyske Avisarkiv, 13-01-1955
månedersdagen før barnefødslen hos Gårdejer Villads Villadsen i Romdrup. 1¼ år gammel døde Ejnar Andersen den 7. maj 1900 i
Romdrup Nørkær og begravet den 13. maj 1900 på Romdrup Kirkegaard.

Gasværksarbejder og skolepedel
1. ægteskab for hende 2. ægteskab for ham Niels Andersen
11-10-1903 * 02-06-1860
Sankt Pouls Kirke Solbjerg, Ålborg
København † 05-06-1927
Ryesgade 10, st., København N
Deres Børn:
Niels Andersen’s første ægteskab var
med Martha Christine, født 25-09-
2-A/1-F Gunnar Niels Theodor Andersen 1865 i København. De har 2 børn,
2-B/1-F Lilly Poula Margrethe Andersen Georgine Ingemine Andersen, født 30-
2-C/1-F Kaj Børre Ib Andersen 03-1884 og Martha Emilie Andersen,
født 26-02-1895.
Sidste fælles bopæl, Ryesgade 10, st., 2200 København N

Fra Politiets Registerblade

Caroline med Gunnar ved


barnedåben i 1904
Privat foto

Folketællingen 1925 for Ryesgade 10, København

Leif Christensen 97
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2. generation
(Caroline Jensen’s slægtsled)

Caroline Jensen’s og Niels Andersen’s børn

Mekaniker, maskinarbejder og montør ekspeditrice og husmoder


2-A/1-F Gunnar Niels Theodor Andersen gift med Asta Henriksen
* 08-05-1904 09-07-1933 * 11-12-1910
Skt. Jakobs, København Hellig Kors Kirke Hellig Kors, København
† 15-03-1978 København † 17-09-1984
Valby, København København
Sidste fælles bopæl, Vigerslev Alle, 2500 Valby

Deres børn:

3-A/2-A/1-F Lis Andersen

Gravsten fra Søndermark Kirkegård, Gunnar og Asta, 1977


Frederiksberg - Fra Billion Graves Privat foto fra slægtsfesten 21-05-1977

damefrisør tømrer, bryggeri- og fabriksarbejder


2-B/1-F Lilly Poula Margrethe Andersen gift med Daniel Laurits Larsen
* 26-08-1905 02-04-1934 * 21-02-1896
Landskronagade 58, 2., Skt. Johannes Kirke Folkvarsvej 29,
Sions, København København Frederiksberg
† 07-02-1955 †
ukendt ukendt

Deres børn:

3-A/2-B/1-F Henning Larsen


3-B/2-B/1-F Mogens Larsen

Daniel Laurits Larsen i midten omgivet af sin


svigermoder Addy Tagø tv. og sin søster Amalie
Larsen th.
Foto fra Jeanett Larsen’s slægtsside
Lilly Poula Margrethe Andersen
Foto fra Jeanett Larsen’s slægtsside

Fra Politiet Registerblade


Lilly Poula boede den 1. maj 1921 på Christiansborg Slot,
hvilket vil sige, at hun var tjenestepige der
Fra Politiets Registerblade

Leif Christensen 98
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

sporvejsfunktionær ekspeditrice
2-C/1-F Kaj Børre Ib Andersen 1. ægteskab Grethe Jensen
* 30-11-1917 09-09-1939 * 25-10-1919
Rigshospitalet, København Kbh.s Magistrat 1. afd. Ryesgade 69B, 1.
Reg. i Søllerød efter nr. 11, 22-02-1918 skilt Fredens Sogn, København
† 11-02-1969 †
ukendt ukendt

Deres børn:

3-A/2-C/1-F Finn Andersen


3-B/2-C/1-F Bent Andersen

Grethe, 1977
Fra slægtsfesten 21-05-1977

2. ægteskab Emmily ukendt


*
ukendt
Deres børn:

3-C/2-C/1-F Judith Andersen

Fortsat næste side

Leif Christensen 99
Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3. generation
(Caroline Jensen’s slægtsled)

Gunnar Jensen’s og Asta Henriksen’s børn

laboratorieassistent værktøjsmager
3-A/2-A/1-F Lis Andersen gift med Ib Jacobsen
* 06-03-1936 27-02-1960 * 30-12-1931
Lyngbyvej 62, 2., Kildevæld, København Jesuskirken Rigshospitalet, København
† Valby † 22-05-2011
Ukendt Frederiksberg

Deres børn:

4-A/3-A/2-A/1-F Eva Jacobsen


4-B/3-A/2-A/1-F Lene Jacobsen

Dødsannonce
Fra afdoede.dk

Lilly Poula Margrethe Andersen’s og Daniel Laurits Larsen’s børn

tapetserer porcelænsmalerinde
3-A/2-B/1-F Henning Larsen gift med Merete Tagø Nielsen
* 22-07-1937 28-10-1964 (lysningsdato) * 05-02-1942
København Ansgar, København Nykøbing Falster

Bopæl, Perlevej 5, 3650 Ølstykke

Deres børn:

4-A/3-A/2-B/1-F Jeanett Larsen

elektromekaniker damefrisør
3-B/2-B/1-F Mogens Larsen gift med Jette Merete Frank Petersen
* 01-11-1942 21-03-1965 (lysningsdato) * 08-02-1946
Frederiksberg, København Vanløse Kirke Frederiksberg, København

Tidligere frisørforretning, Rødovrevej 61, 2610 Rødovre

Kaj Børge Ib Andersen’s og Grethe Jensen’s børn

3-A/2-C/1-F Finn Andersen yderligere data ukendt


*? -12-1939
ukendt

3-B/2-C/1-F Bent Andersen yderligere data ukendt


*
ukendt

Kaj Børge Ib Andersen’s og Emmily’s børn

3-C/2-C/1-F Judith Andersen yderligere data ukendt


*
ukendt

Leif Christensen 100


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4. generation
(Caroline Jensen’s slægtsled)

Lis Andersen’s og Ib Jacobsen’s børn

4-A/3-A/2-A/1-F Eva Jacobsen yderligere data ukendt


* 24-09-1961
ukendt

4-B/3-A/2-A/1-F Lene Jacobsen yderligere data ukendt


* 29-07-1964
ukendt

Henning Larsen’s og Merete Nielsen’s børn

webshop-indehaver direktør i Ejlund Holding ApS


4-A/3-A/2-B/1-F Jeanett Larsen gift med Thor Valdemar Ejlund
* *
Ishøj, København skilt Ukendt
Bopæl, Rådhusstrædet, 7, 1. 006 2014 Bopæl, Hvedevænget 24, 3660 Stenløse
3650 Ølstykke

Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-B/1-F Simon Ejlund

Jeanett, 2013 Thor, 2011


Fra Facebook Fra ugeavisen.dk for Egedal, uge 47
Fotograf, Peter Rahbek

Fortsættes næste side

Leif Christensen 101


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5. generation
(Caroline Jensen’s slægtsled)

Jeanett Larsen’s og Thor Valdemar Ejlund’s børn

5-A/4-A/3-A/2-B/1-F Simon Ejlund yderligere data ukendt


* 2000
Ølstykke, Frederiksborg

Simon, 2016
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 102


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

1-G
1-G kommis og ekspedient husmoder
Kjeld Jensen (Alsholm) gift med Johanne Sørensen
* 22-01-1881 05-05-1906 * 30-09-1883
Romdrup, Fleskum, Ålborg Vor Frue Kirke, Ålborg Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg
† 31-05-1963 † 10-02-1978
Mølleparkhospital (sygehus syd) Ålborg Kloster,
Ansgar Sogn, Ålborg Vor Frue Sogn, Ålborg
Begravet 06-05-1963 på Begravet på
Søndre Kirkegård, Ålborg Søndre Kirkegård, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Rantzausgade 47, 9000 Ålborg
Johanne boede sine sidste år på Ålborg Kloster, indtil sin død
Deres børn:

2-A/1-G Erhardt Jensen (Alsholm)


2-B/1-G Mary Jensen (Alsholm)
2-C/1-G Elmo Kjeld Jensen (Alsholm)

Kjeld Jensen fik den 29. august 1925 ved Kongelig Bevilling sammen med sin søster Otine Jensen og sine børn Erhardt, Mary og Elmo Kjeld efternavnet Jensen
ændret til Alsholm, halvbroderen Martin Christensen fik allerede den 21. oktober 1921 af Kbh.s Overpræsidium tilladelse til at føre efternavnet Alsholm.

Kjeld Jensen som soldat Kjeld’s og Johannes’ bryllup 05-05-1906


Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Johanne og Kjeld var Indre Missionske, og drak derfor ikke spiritus, hvilket kan ses på billederne fra fester, hvor der
er sodavandsflasker.

Ingrid og Erhard var også Indre Missionsk sammen med deres børn.

Det med Indre Missionsk var ikke noget for Elmo; han var ikke mere troende end danskere er i al almindelighed.

Der er ingen foreliggende oplysninger om, at der blandt Kjeld’s søskende var andre, der var Indre Missionsk. Dog var
Kjeld’s svoger Søren Christian Christensen, som var gift med Mathine Jensen i mange år medlem af
afholdsforeningen i Romdrup, men der var ikke noget udpræget religiøst over deres liv i øvrigt.

Tekst af Jens Børge Sørensen og Leif Christensen

Leif Christensen 103


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Johanne og Kjeld sammen med børnene Erhardt, Mary og Elmo


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Johanne og Kjeld ved festen til deres guldbryllup 05-05-1956


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Johanne og Kjeld ved deres guldbryllup


05-05-1956
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Guldbryllup 05-05-1956 Guldbryllup 05-05-1956


Bagerst fra v.: Mary, Ingrid, Ingvard (Johanne’s svoger), Erhardt, Elmo, Bente og Hanna Bagerst fra v.: Hanna, Bente, Annelise og Birgit
Midt fra v.: Annelise, Birgit, Cecilie (Johanne’s søster), Johanne og Kjeld med Kjeld Forrest fra v.: Agnete, Johanne og Kjeld
Forrest fra v.: Agnete, Preben og Karsten Privat foto (Jens Børge Sørensen)
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 104


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Kjeld Alsholm som ældre Johanne Alsholm som ældre


Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Kjeld i færdselsuheld
Fra Nordjyske Avisarkiv, 25-05-1955

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-06-1963 Fra Nordjyske Avisarkiv, 15-02-1978

Kjeld Alsholm’s grav, Søndre Kirkegård, Ålborg


Johanne th. sammen med hendes søster Cecilie og dennes mand Ingvard
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 105


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2. generation
(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Kjeld Jensen’s (Alsholm) og Johanne Sørensen’s børn

skræddermester kontorassistent og husmoder


2-A/1-G Erhardt Alsholm gift med Ingrid Agnete Pedersen
* 27-06-1908 01-01-1935 * 31-03-1912
Christiansgade 32, Budolfi, Ålborg Sct. Peders Kirke Jernbanegade 6, Skjern, Ringkøbing
† 12-12-1976 Randers † død, nærmere?
Skjern, Bølling, Ringkøbing Skjern, Bølling, Ringkøbing
Bopæl, Jernbanegade 6, 6900 Skjern

Deres børn:

3-A/2-A/1-G Birgit Alsholm


3-B/2-A/1-G Annelise Alsholm
3-C/2-A/1-G Agnete Alsholm
3-D/2-A/1-G Kjeld Alsholm

Erhardt og Ingrid ved Kjeld og Johannes


Erhardt Alsholm guldbryllup 05-05-1956 Ingrid Alsholm
Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Herreekviperingsforretningen, Jernbanegade 6, Skjern


fra 1930-1940
Fra lokalhistoriskcafe.dk
Erhardt og Ingrid’s sølvbryllup
den 01-01-1960
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Erhardt Alsholm blev uddannet skrædder, flyttede til Skjern og


drev sammen med en kompagnon herrekonfektion og
skrædderiforretningen Alsholm & Madsen i Jernbanegade 6 i
Skjern, og hertil kan jeg fortælle, at min mormor og morfar
boede i Skjern, og min morfar handlede altid ved Alsholm &
Madsen, så mærkelig er det, at jeg mange år senere blev gift
med Erhards niece Bente Kirsten Alsholm.
Tekst af Jens Børge Sørensen

Hovedbog, kundekartotek, bøjler og posetryk


fra midt 40.erne til slut 50.erne fundet i kæl-
deren til den gamle butik, Alsholm & Madsen
”Skrædderi og Herreekvipering” da Tøjeksper-
ten, Skjern overtog forretningen og lokalerne. Fra Skrædderriet i Alsholm & Madsen
Privat foto (Jens Børge Sørensen)
Fra Tøjekspertens Facebook

Leif Christensen 106


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

husassistent og husmoder frugthandler, købmand og restauratør


2-B/1-G Mary Alsholm gift med Frode Jakobsen Kristensen
* 15-04-1913 16-06-1935 * 28-07-1912
Christiansgade 60, Budolfi, Ålborg Vor Frelsers Kirke, Ålborg Gøttrup, Farsø, Gislum, Ålborg
† 21-02-1974 skilt † 23-02-1976
Toldbodgade 21, Budolfi, Ålborg før 1956, nærmere? Ansgar Sogn, Ålborg
Bisat 26-02-1976
Almenkirkegården, Ålborg
Deres børn:
3-A/2-B/-1-G Hanna Alsholm Kristensen

I henhold til Kongelig Adoptionsbevilling 1941-1-398 og Ålborg Stiftsamts sag af 7. februar 1942 er Hanna adopteret. Hendes biologiske forældre er:
landmand Henry Johannes Larsen f.d. 30-01-1916 i Svallerup, boende Bjerge, St. Fuglede, Boeslunde og husassistent Karen Helene Olsen, ingen
fødedato, ophold på Svendebjerggaard, Hvidover (Mødrehjælpen i 1942, i dag et krisecenter). Fra Rigshospitalets Kirkebog 1908-1977

Bryllupsnotits
Mary Alsholm Privat foto (Jens Børge Sørensen) Frode Kristensen
Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Mary th. sammen med sine forældre Johanne og Kjeld


Frode, Mary og Hanna, ca. 1943 Hanna og Mary, ca. 1949-50
Privat foto (Jens Børge Sørensen)
til deres guldbryllupsfest 05-05-1956
Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Efter skilsmissen købte Frode i 1958 restauranten Bejsebakken, Kornblomstvej, Ålborg.


Restaurantens slogan var: ”Den lille restaurant med den store udsigt”
Tekst af Jens Børge Sørensen

Dødsannoncer Dødsannonce og -notits


Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-02-1974 Fra Nordjyske Avisarkiv, 25-02-1976

Leif Christensen 107


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

ekspedient og fotograf cigarillosarbejderske


2-C/1-G Elmo Kjeld Alsholm gift med Lilly Lydia Kristensen
* 27-02-1915 14-11-1937 * 02-02-1917
Brandstrupgade 10, Ålborg Ansgar Kirke, Ålborg Ladegaardsgade 14, Ålborg
† 11-04-2008 † 02-06-2004
Budolfi Sogn, Ålborg Vestre Alle 64, Hasseris, Ålborg
Begravet på Søndre Kirkegård, Ålborg Begravet på Søndre Kirkegård, Ålborg

Sidste fælles bopæl, Vester Alle 64, Hasseris, 9000 Ålborg


Deres børn:

3-A/2-C/1-G Bente Kirsten Alsholm


3-B/2-C/1-G Preben Kjeld Alsholm
3-C/2-C/1-G Karsten Thomas Alsholm

Min svigerfar Elmo Kjeld Alsholm var uddannet kommis ved Købmand Carl Pedersen i Urbansgade i Aalborg, og det var en købmandshandel af den gamle slags
med korn og foderstof og lign.
Efter soldatertiden ved 6 Bataillon 1ste. Kompagni i Viborg blev Elmo ansat ved Forbrugsforeningen af 1872 hovedlager i Jyllandsgade i Aalborg. Elmos far Kjeld
Alsholm var også ansat samme sted, så han har selvfølgelig skaffet sin søn ind.
Under krigen var Elmo Husvagt i ejendommen på Parkvej, hvor de boede.
Sideløbende med sit arbejde ved Brugsforeningen var Elmo selskabsfotograf og cyklede rundt til fester, skoler og tog billeder, hjem og fremkalde, lave kopier og
cyklede ud til festen igen med kopierne og modtog bestillinger på billeder.
Elmo og Lilly har aldrig haft bil, så de cyklede rundt, Forbrugsforeningen kom til at hedde FDB og flyttede til Skalborg, hvor Elmo også cyklede ud, hver dag uanset
vejr og vind.
Elmo havde 40 års jubilæum ved FDB d. 15/8-1974.
Tekst af Jens Børge Sørensen

Elmo som rekrut nr. 1196 ved 6. Elmo’s & Lilly’s bryllupsbillede Elmo Alsholm Lilly Lydia Alsholm
Bataillon, 1. Kompagni i Viborg Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto Privat foto (Jens Børge Sørensen)
Privat foto (Jens Børge Sørensen) (Jens Børge Sørensen)

Familien Alsholm fra v. Karsten, Bente, Elmo, Lilly og Preben, 1950


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Preben, Bente og Karsten, 1956


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 108


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Købmandsforretningen Carl Pedersen, Urbansgade 28, hvor Elmo fik sin uddannelse
Privat fotos (Jens Børge Sørensen)

Lilly sad i mange år i afdelingen for Kvindelig Arbejder


Forbund, Ålborg, hvor hun også i flere år var medlem af
bestyrelsen, som hun her har fået en tak for sin indsats
Foto og oplysningerne fra Jens Børge Sørensen

Beskikkelses-attest til Elmo som Husvagt under 2. verdenskrig i den ejendom, som de boede i
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Elmo’s fotoannonce
Privat foto (Jens Børge Sørensen)
Elmo’s jubilæum 15-08-1976 Privat foto
(Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 109


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Elmo og Lilly ved deres


Diamantbryllup øverst tv.

Og ved deres Krondia-


mantbryllup th.

Samt et lykønsknings-brev fra


Dronningen i anledningen af
Krondiamantbrylluppet.

Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Dødsannonce - Fra Nordjyske Avisarkiv, 13-04-2008 Dødsannonce - Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-06-2004

Gravsten fra Søndre kirkegård


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 110


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3. generation
(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Erhardt Alsholm’s og Ingrid Pedersen’s børn


kontorassistent landbrugsmedhjælper
3-A/2-A/1-G Birgit Alsholm gift med Anders Hjort-Christensen
* 28-12-1937 19-11-1960 * 13-09-1936
Bredgade 102, Skjern, Ringkøbing Skjern Kirke Frejlev, Hornum, Ålborg

Deres børn:

4-A/3-A/2-A/1-G Torben Hjort


4-B/3-A/2-A/1-G Hanne Hjort

Ane-Lise, Birgit med Kjeld og Agnete Privat Birgit og Anders – Bryllup 19-11-1960 Birgit og hendes far Erhardt – Bryllup
foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

socialpædagog
3-B/2-A/1-G Ane-Lise Johanne Alsholm gift med Poul Henning Siersbæk
* 23-03-1942 ca. 1966 * 13-04-1942
Bredgade 102, Skjern, Ringkøbing skilt Skjern, Ringkøbing
nærmere?
Bopæl, Dikevej 40, 9210 Ålborg Gift igen 10-03-2007 med Bente, og bor
Møllevej 23, Vrå
Deres børn:

4-A/3-B/2-A/1-G Annette Alsholm Siersbæk


4-B/3-B/2-A/1-G Lone Alsholm Siersbæk
4-C/3-B/2-A/1-G Sanne Alsholm Siersbæk

Ane-Lise ved Johanne og Kjelds


guldbryllup 05-05-1956
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Ane-Lise, 2018 Poul og Bente, 2013


Fra sn.dk/galleri Fra Facebook

Leif Christensen 111


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

skohandler cykelhandler
3-C/2-A/1-G Agnete Alsholm gift med Jens Fjord
* 11-09-1948 * 09-10-1947
Bredgade 102, Skjern, Ringkøbing Skjern, Ringkøbing

Deres børn:

4-A/3-C/2-A/1-G Kristina Fjord

Agnete ved Johanne og Kjeld’s Agnete, 2012 Jens, 2018 Jens og hans far Karl foran deres butikker, omkring 1970-80
guldbryllup Fra YouTube Fra dagbladetringskjern.dk Fra lokalhistoriskcafe.dk
05-05-1956
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

filialdirektør i Totalbankens afdeling i Aarup


3-D/2-A/1-G Kjeld Alsholm gift med Grethe Kongensholm
* 04-04-1952 * 23-08-1954
Jernbanegade 6, Skjern, Ringkøbing ukendt

bopæl, Svinget 23, 5560 Aarup

Deres børn:

4-A/3-D/2-A/1-G Malene Alsholm


4-B/3-D/2-A/1-G Kathrine Alsholm

Kjeld ved Johanne og Kjeld Alsholm som ung, 1986 Grethe, 2017
Kjeld’s guldbryllup Fra Vissenbjerg Lokalhistorisk Arkiv, arkiv.dk Fra Facebook
05-05-1956
Privat foto
(Jens Børge Sørensen)

Fra fyens.dk/assens, 2018

Leif Christensen 112


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Mary Alsholm’s og Frode Kristensen’s børn

husassistent, syerske og salgsassistent


3-A/2-B/-1-G Hanna Alsholm Kristensen forhold med Erik Skovgaard Kruse
* 12-08-1941 1957 * 22-05-1941
Rigshospitalet, København Ibsgade 15F, 1., Viborg Domsogn
Opvoksede på Flakkebjerg ungdomshjem
tæt ved Slagelse - (lukkede i 1972).

I henhold til Kongelig Adoptionsbevilling 1941-1-398 og Ålborg Stiftsamts sag af 7. februar 1942 er Hanna adopteret. Hendes biologiske forældre er:
landmand Henry Johannes Larsen f.d. 30-01-1916 i Svallerup, boende Bjerge, St. Fuglede, Boeslunde og husassistent Karen Helene Olsen, ingen
fødedato, ophold på Svendebjerggaard, Hvidover (Mødrehjælpen i 1942, i dag et krisecenter).
Fra Rigshospitalets Kirkebog 1908-1977

Deres børn:

4-A/3-A/2-B/1-G Jan Kristensen

maskinarbejder og værkfører
gift med Poul Erik Thvilum
18-02-1961 * 25-11-1933
Vor Frue Kirke, Ålborg Ukendt

Bopæl, Allerupvej 26, 9220 Ålborg Øst


Deres børn:

4-B/3-A/2-B/1-G Anne Thvilum

Bryllupsnotits for Hanna og Poul Erik


Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-02-1961

Hanna og Poul Eriks bryllup, 1961


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Hanna ved Johanne og Kjeld’s


guldbryllup 05-05-1956
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Hanna, 2012
Hanna, 2005 Fra gugpetanqueklub.dk
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-11-2005

Poul Erik, 1999


Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-09-1999

Poul Erik, 1999


Fra Nordjyske Avisarkiv, 28-08-1999

Leif Christensen 113


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Elmo Kjeld Alsholm’s og Lilly Kristensen’s børn

modist elektriker og el-installatør


3-A/2-C/1-G Bente Kirsten Alsholm 1.ægteskab Preben Kjeld Kristensen
* 23-01-1939 06-09-1958 *31-01-1936
Vester Alle 28, Ansgar, Ålborg Ansgar Kirke, Ålborg Vejgaard, Ålborg
skilt ved dom † 12-11-2002
01-02-1973 under jagt ved Ringkøbing
Ålborg rets 2. afd.
Deres børn:
Efter skilsmissen blev Preben gift med Inge
Kristensen og fik en søn:
4-A/3-A/2-C/1-G Morten Kjeld Kristensen (Alsholm)
4-B/3-A/2-C/1-G Anne-Mette Kristensen (Alsholm) 4-C/3-A/2-C/1-G Christen Kjeld Kristensen

(Skiftede efternavnet Kristensen til Alsholm efter skilsmissen)

Bente ved Johanne og Kjelds Bente Kirsten Bente, 2015


guldbryllup, 05-05-1956 Privat foto (Jens Børge Sørensen)
Fra Facebook
Privat foto (Jens Børge Sørensen) Bente’s og Preben’s bryllup, 1958
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Jagtbillede af Preben
Privat foto
(Jens Børge Sørensen)
Bente bestået svendeprøve som modist
Fra Nordjysk Avisarkiv, 13-03-1957

Bente’s svendebrev som modist, 1957


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Nekrolog over Preben


Bente ved årsprøven 1956 som modist Privat foto (Jens Børge Sørensen)
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Dødsannonce - Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 114


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

mekaniker og falckredder
2. ægteskab Jens-Børge Sørensen
07-10-1977 * 01-08-1948
Ålborg Rådhus Ballevej, Bredsten, Tørrild, Vejle

Bopæl, Granlien 1, 9000 Ålborg


Ingen børn

Jens Børge Truckfører Hans Petersen fik et beroligende


Privat fotos (Jens Børge Sørensen) skulderklap af Falck-redder Jens Børge Sørensen
efter uheld med sin truck.
Fra Ålborg Stiftstidende 10-10-1992
Bente’s og Jens’ bryllup, 1977
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Jeg er udlært mekaniker hos Auto VW forhandler Peter Nielsen i Vejle. Min mor var ansat ved Jysk Telefon og blev
forflyttet til Aalborg. Jeg fulgte så efter, da jeg var udlært, derfor endte jeg heroppe. Blev indkaldt til Flyvevåbnet og blev
befalingsmand, tegnede kontrakt og ansat i ca. 5 år. Kom hjem, og arbejdede ved Auto Volvo forhandler Cimber Auto i
Aalborg, afbrudt af 2½ år på Thulebasen, og blev i 1979 ansat ved Falck i Aalborg, hvor jeg var ansat i godt 35 år.
Desuden har jeg været Afdelingsformand i Boligforeningen Bakkebo i Aalborg siden 1981.
Tekst af Jens Børge Sørensen

Jens Børge ved Crash Tender nr. 11 i Thule Basen


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Vi Bente, Anne-Mette og jeg som fører, kørte hjem ad Tranumvej, i krydset


Tranumvej/Gl.Hoveddvej kom der en bil fra min venstre side, der ikke overholdt
sin ubetingede vigepligt og kørte lige ud foran os. Jeg kørte lige ind i siden af
bilen, hvor førerens kone sad på passagersædet og hans broder på bagsædet, da
begge biler drejede rundt, blev broderen kastet ud gennem bagruden og dræbt,
konen døde på vej til Brovst Sygehus.
Føreren udtalte senere, at han troede, det stadig var hovedvej 11, han kørte på,
selvom den for mange år siden blev ført udenom Ryå og Birkelse. Han havde ikke
kørt bil i ca. 15 år.
Bente sad og sov, og Anne Mette lå og sov på bagsædet, hun blev kastet ned i
bunden af bilen, Bente blev kastet frem og tilbage. Heldigvis kørte vi i en Volvo,
hvor der altid har været monteret sikkerhedsselen, hvilket reddede vores liv,
hvilket også Politiet konstaterede, og de opfordrede os til at blive optaget i
Kænguruklubben under Rådet for Større Færdselssikkerhed.
Bente har siden ulykken lidt af meget kraftige nakke/skuldresmerter efter en
ubehandlet piskesmældslæsion.
Tekst: Jens Børge Sørensen

Leif Christensen 115


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Skrivelse fra Sophus Falcks Mindelegat


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Fra Ålborg Stiftstidende,


30-07-1998

Avisartikel fra Aalborg Stiftstidende fra


04-10-1988
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Jens Børge’s Hæderstegn Anerkendelsesskrivelse fra Falck til Jens Børge for hans 25 år
Privat foto Privat foto (Jens Børge Sørensen)
(Jens Børge Sørensen)

Fra Aalborg Stiftstidende, 29-05-2004


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Jens Børge hygger sig i sin flotte have, 2016


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 116


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

mag.scient., lærer, lektor og professor


3-B/2-C/1-G Preben Kjeld Alsholm gift med Margaret Dee Phillips
* 03-03-1943 08-07-1989 * 12-11-1948
Parkvej 20, Ålborg Sedona, Arizona, USA USA

Bopæl, Borsholmvej 71, 3000 Helsingør


Ingen børn

Preben og Margaret – fra arizonahandbook.com

Margaret Dee Phillips


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Preben, 1962
Fra Nordjyske Avisarkiv, 21-06-1962

Preben ved Børnehjælpsdagens sæbekasseløb – Ålborg Stiftstidende 16-06-1952


Privat foto (Jens Børge Sørensen

Leif Christensen 117


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

elektriker sygeplejerske
3-C/2-C/1-G Karsten Thomas Alsholm gift med Karin Marie Toft
* 29-01-1945 08-02-1969 * 21-07-1946
Parkvej 20, Ansgar, Ålborg Gunderup Kirke Gistrup, Nøvling, Fleskum
† 23-07-2018 (kræftsygdom)
Ålborg Universitetshospital, afd. Syd

Sidste fælles bopæl, Godthåbsgade 40, 9400 Nørresundby


Deres børn:

4-A/3-C/2-C/1-G Lise Alsholm


4-B/3-C/2-C/1-G Peter Alsholm

Karsten Thomas, 1991


Svømmeklubben Nord
Fra Idrætshistorisk Samling-arkiv.dk
Karsten Thomas Karin Marie Karin og Karsten’s bryllup
Privat foto Privat foto Privat foto
(Jens Børge Sørensen) (Jens Børge Sørensen) (Jens Børge Sørensen)

Karsten’s og Karin’s bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv, 06-02-1969

Karsten sammen med sine søskende,


fra venstre er det Preben, Bente og Karsten, 1956 Karsten’s og Karin’s sølvbryllup
Privat foto (Jens Børge Sørensen) Fra Nordjyske Avisarkiv, 07-02-1994

Dødsannonce
Fra Nordjyske.dk

Karsten, 2017
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 118


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4. generation
(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Birgit Alsholm’s og Anders Hjort’s børn

4-A/3-A/2-A/1-G Torben Hjort yderligere data ukendt


* 26-12-1962
ukendt

4-B/3-A/2-A/1-G Hanne Hjort yderligere data ukendt


* 29-01-1968
ukendt

Annelise Alsholm’s og Poul Henning Siersbæk’s børn

lærer, terapeut og selvstændig cand.silv., ph.d. og test method specialist


4-A/3-B/2-A/1-G Annette Alsholm Siersbæk gift med Jens Hassingboe
* 12-03-1966 oktober 1988 * 31-05-1967
ukendt Hans Egede Kirke, Ålborg ukendt

Bopæl, Nordvestvej 13, 3230 Græsted

Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-A/1-G Signe Alsholm Hassingboe


5-B/4-A/3-B/2-A/1-G Julie Alsholm Hassingboe
5-C/4-A/3-B/2-A/1-G Esben Alsholm Hassingboe

Annette’s og Jens’ bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-10-1988

Annette, 2018 Jens, 2014


Fra hendes hjemmeside – annettehassingboe.dk Fra Google+

Leif Christensen 119


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

afdelingssygeplejerske på Rigshospitalet musiklærer, komponist og guitarist


4-B/3-B/2-A/1-G Lone Alsholm Siersbæk gift med Thomas Hansen
* 13-07-1973 30-06-2001 * 03-03-1972
København Tylstrup, Ålborg, Nordjylland

Efter vielsen tog de efternavnet Siersbæk-Hansen


Bopæl, Øster Farimagsgade 71B, 2100 København Ø
Deres børn:

5-A/4-B/3-B/2-A/1-G Alberte Alsholm Siersbæk-Hansen


5-B/4-B/3-B/2-A/1-G Alma Alsholm Siersbæk-Hansen

Lone, 2017 Lone og Thomas, bryllup 2001 Thomas, 2016


Fra Facebook Fra Facebook Fra Facebook

cand. jour. i socialforvaltningen i Kbh.


4-C/3-B/2-A/1-G Sanne Alsholm Siersbæk
* 11-04-1979
København

Bopæl, Lundtofteparken 19, 2. tv, 2800 Kgs. Lyngby

Sanne
Fra Linked-In

Agnete Alsholm’s og Jens Fjord’s børn

lærer
4-A/3-C/2-A/1-G Kristina Fjord
* 29-03-1973
Skjern, Ringkøbing

Kristina som træner


Fra dagbladetringskjern.dk
14-12-2015

Leif Christensen 120


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Kjeld Alsholm’s og Grethe Kongensholm’s børn

sygeplejerske direktør på Albero Møbelfabrik A/S


4-A/3-D/2-A/1-G Malene Alsholm gift med Jesper Falkesgaard
* 08-08-1976 02-11-2007 * 1976
Aarup, Assens, Fyn Bred, Vissenbjerg, Fyn

Bopæl, Plantagen 15, 5500 Middelfart

Deres børn:

5-A/4-A/3-D/2-A/1-G Mathias Alsholm Falkesgaard


5-B/4-A/3-D/2-A/1-G Bertram Alsholm Falkesgaard

Malene, 2017 – Fra Facebook Jesper, 2016 – Fra fyens.dk

cand.jur. – anklager ved Midt- og Vestsjællands Politi


4-B/3-D/2-A/1-G Kathrine Alsholm
*
Aarup, Assens, Fyn

Bopæl, Sundbyvesterplads 13, 1, th, 2300 København S

Kathrine, 2016
Fra Facebook

Kathrine Alsholm fremlægger sag i retten – Fra TV-Øst, tveast.dk, 11-10-2016

Leif Christensen 121


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Hanna Alsholm Kristensen’s og Erik Skovgaard Kruse’s børn

social- og sundhedsassistent og HK-formand assistent, postarbejder og psykolog


4-A/3-A/2-B/1-G Jan Kristensen samlevende med Anne-Marie Raaberg
* 27-01-1958 * 1960
Budolfi, Ålborg Ålborg
† 12-11-1987
Sygehus Syd, Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Frederiksvej 33, 2. tv, 2000 Frb.
Sidste fælles bopæl, Heimdalsgade 72, 9000 Ålborg

Ingen børn

Forældrenes registrering og faderskabserklæring i forbindelse med Jan’s fødselsregistrering


Fra KB for Budolfi Kirke 1956-1958

Ejendomshandel
Fra Nordjyske Avisarkiv 01-08-1982

Jan Kristensen
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Dødsannoncer fra Nordjyske Avisarkiv, 19-11-1987

Nekrologer – Nordjyske Avisarkiv, 14-11-1987

Takkenotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 01-12-1987

Leif Christensen 122


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Hanna Alsholm Kristensen’s og Poul Erik Thvilum’s børn

4-B/3-A/2-B/1-G Anne Thvilum yderligere data ukendt


* 15-08-1961
Ålborg

Bente Kirsten Alsholm’s og Preben Kjeld Kristensen’s børn

elektriker
4-A/3-A/2-C/1-G Morten Kjeld (Kristensen) Alsholm samlevende Sonia Carine Frigg Karlsen
* 06-10-1962 ophørt * 04-07-1969
Engvej 5, Nørresundby, Ålborg Bodø, Norge

Sidste fælles bopæl, Tårngade 12, 7600 Struer

Morten’s bopæl, Hanebakken 13, 9520 Skørping Sonia’s bopæl, Kærsangervej 70, 8800 Viborg

Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-C/1-G Mia Carine Frigg Karlsen


5-B/4-A/3-A/2-C/1-G Mai Carine Frigg Karlsen

Morten Kjeld, 2016 Sonia, 2015


Privat foto (Jens Børge Sørensen) Fra Facebook

Morten i Rebild Skov sammen med


hans mor Bente og søster Anne-Mette, 1972
Privat foto (Jens Børge Sørensen)
Morten med sin kat Ellen
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Morten sammen med sine døtre Mia og Mai, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 123


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

cand. mag.
4-B/3-A/2-C/1-G Anne-Mette Alsholm
* 12-10-1965
Vesterbro 4, Ålborg
Bopæl, Purkervej 20, 9520 Skørping

Lejligheden, hvor Anne-Mette blev født, lå ud til forpladsen til Aalborghallen, og Bente stillede barnevognen med Anne-Mette
på forpladsen, musikkerne i Aalborg Symfoniorkester havde den gang intet øvelokale eller opholdsrum, så når de havde pause,
var de henvist til forpladsen, og så råbte de op til Bente: ”Vi skal nok se efter den lille”.
Tekst af Jens Børge Sørensen

Anne-Mette er uddannet Cand. Mag. i Fransk og Informationsvidenskab på Aarhus Universitet, desuden


kursus på Aarhus Journalisthøjskole og arbejde som AC-fuldmægtig på Aarhus Universitet.
Tekst af Jens Børge Sørensen

Anne-Mette og Morten som lille


Fra Facebook

Anne-Mette, 2014
Fra Nordjyske Avisarkiv

Anne-Mette med sin hest Pinocchio, 1979


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Preben Kjeld Kristensen’s og Inge Kristensen’s søn

4-C/3-A/2-C/1-G Christian Kjeld Kristensen yderligere data ukendt


* ca. 1983
Mejsevej 1, Åbybro, Ålborg

Christian, 1983
Privat Foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 124


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Karsten Thomas Alsholm’s og Karin Toft’s børn

specialkonsulent/Ålborg Universitetshospital senior projekt manager/Ålborg Universitet


4-A/3-C/2-C/1-G Lise Alsholm gift med Jørn Vagn Hundebøll
* 17-02-1972 07-06-1996 * 10-06-1967
Sygehus Nord, Ålborg Nørresundby Kirke Ukendt

Bopæl, Hulvejen 37, Mastrup, 9530 Støvring

Børn:

5-A/4-A/3-C/2-C/1-G Emil Hundebøll


5-B/4-A/3-C/2-C/1-G Louise Hundebøll

Lise Alsholm Lise’s og Jørn’s bryllup, 1996 Jørn Vagn


Privat foto (Jens Børge Sørensen) Fra Nordjyske Avisarkiv, Privat foto
06-10-1996 (Jens Børge Sørensen)

seniorspecialist (oracle) i Nykredit pædagog


4-B/3-C/2-C/1-G Peter Alsholm gift med Pia Tidselbak
* 21-04-1974 * 13-01-1974
Sygehus Nord, Ålborg Åbybro, Nordjylland

Bopæl, Thomasmindeparken 16, 9440 Åbybro

Børn:

5-A/4-B/3-C/2-C/1-G Naja Kirstine Alsholm


5-B/4-B/3-C/2-C/1-G Julie Alsholm

Peter Alsholm Pia Tidselbak


Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 125


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5. generation
(Kjeld Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

Annette Alsholm Siersbæk’s og Jens Hassingboe’s børn

5-A/4-A/3-B/2-A/1-G Signe Alsholm Hassingboe kærester med David Mathiesen


* 27-01-1993 *
Græsted, Frederiksborg Ukendt

Signe og David, 2014


Fra Facebook

lærer praktikant
5-B/4-A/3-B/2-A/1-G Julie Alsholm Hassingboe yderligere data ukendt
* 08-11-1995
Græsted, Frederiksborg

Julie, 2017
Fra Facebook

5-C/4-A/3-B/2-A/1-G Esben Alsholm Hassingboe yderligere data ukendt


* 19-08-1999
Græsted, Frederiksborg

Esben, 2015
Fra Facebook

Leif Christensen 126


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Lone Alsholm Siersbæk’s og Thomas Siersbæk-Hansen’s børn

5-A/4-B/3-B/2-A/1-G Alberte Alsholm Siersbæk-Hansen


* 02-07-2004
København

5-B/4-B/3-B/2-A/1-G Alma Alsholm Siersbæk-Hansen


* 24-07-2007
København

Alberte og Alma, 2017


Fra Facebook

Malene Alsholm’s og Jesper Falkesgaard’s børn

5-A/4-A/3-D/2-A/1-G Mathias Alsholm Falkesgaard


* 2007
Ukendt

5-B/4-A/3-D/2-A/1-G Bertram Alsholm Falkesgaard


* 13-10-2009
Ukendt

Bertram og Mathias
sammen med Bedstefar Kjeld Alsholm, 2015
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 127


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Morten Kjeld Alsholm’s og Sonia Carine Karlsen’s børn

stylist og salgsassistent studerende (elektrisk energi teknologi)


5-A/4-A/3-A/2-C/1-G Mia Carine Frigg Karlsen kærester med Christian Staal Svolgaard
* 15-11-1996 23-02-2011 *
Holstebro Sygehus, Ringkøbing Ukendt
Bopæl, Århus

Mia, 2017 Christian, 2013


Fra Facebook Fra Facebook

area manager hos Domino’s Pizza


5-B/4-A/3-A/2-C/1-G Mai Carine Frigg Karlsen
* 15-11-1996
Holstebro Sygehus, Ringkøbing
Bopæl, Viborg

Mai, 2017
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Morten sammen med sine døtre


tvillingerne Mia og Mai, 2017
Fra Facebook

Mia og Mai med kaniner Mai, Mia og Bente besøger Jens på hans vagt, 2000
Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 128


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Lise Alsholm’s og Jørn Vagn Hundebøll’s børn

5-A/4-A/3-C/2-C/1-G Emil Hundebøll


* 19-07-1999
Støvring, Rebild, Nordjylland

Emil
Privat foto
(Jens Børge Sørensen)

5-B/4-A/3-C/2-C/1-G Louise Hundebøll


* 08-09-2002
Sygehuset, Hobro, Nordjylland
Døbt i Støvring Kirke

Louise
Privat foto
(Jens Børge Sørensen)

Peter Alsholm’s og Pia Tidselbak’s børn

5-A/4-B/3-C/2-C/1-G Naja Kirstine Alsholm


* 14-06-2004
Sygehus Nord, Ålborg, Nordjylland

Bopæl, Thomasmindeparken 16, 9440 Aabybro

Naja Kirstine’s konfirmation,


12-05-2018
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

5-B/4-B/3-C/2-C/1-G Julie Alsholm


* 18-02-2010
Sygehus Nord, Ålborg, Nordjylland

Bopæl, Thomasmindeparken 16, 9440 Aabybro

Julie, 2017
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Fortsættes næste side

Leif Christensen 129


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

1-H
1-H husmoder mejeribestyrer og sparekasseleder
Laurine Marie Jensen gift med Ole Anton Olesen (Holsko)
* 04-08-1882 14-01-1910 * 04-10-1879
Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke Volstrup, Dronninglund, Hjørring
† 15-07-1952 † 07-10-1963
Romdrup, Ålborg Ålborg Kommunehospital, Budolfi
Begravet på Romdrup Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Romdrup, 9270 Klarup
Deres børn:

2-A/1-H Gudrun Agnete Holsko


2-B/1-H Anna Holsko
2-C/1-H Ebba Ingeborg Holsko
2-D/1-H Børge Holsko

Ole fik den 14. februar 1906 af By- og Herredsfogeden i Frederikshavn


navnebevis på navnet Ole Anton Olesen Holsko
Fra Kirkebogen 1879-1891, Romdrup Kirke, hvor der under Ole’s
fødselsregistrering er gjort bemærkning om navneskiftet

Laurine Marie, 2015


Privat foto
Fotograf, Ernst Gøpel, Ålborg

Romdrup Andelsmejeri (i dag Romdrupvej 135). Ole Anton


Holsko, uddannet mejerist i Gjøl, blev senere Mejeribestyrer
af mejeriet i Romdrup, ligesom han var sparekasseleder i
Romdrup.
Fra Lokalhistorisk Forening for Romdrup-Klarups kalender 2007

Ole’s 25 år jubilæum i Sparekassen


Ole’s køn af hus i Romdrup Fra Nordjyske Avisarkiv, 30-12-1948
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-12-1940

Ole – 60 år
Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-10-1939

Nekrolog for Ole


Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-10-1963
Ole – 70 år
Nekrolog for Laurine
Fra Nordjyske Avisarkiv, 04-10-1949
Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-07-1952

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 08-10-1963

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-07-1952 Gravsten fra Romdrup Kirkegård - Fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 130


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2. generation
(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

Laurine Marie Jensen’s og Ole Anton Olesen Holsko’s børn

seminarstuderende
2-A/1-H Gudrun Agnete Holsko ugift
* 24-12-1910
Romdrup Mejeri, Ålborg
† 16-01-1931
Amtssygehuset i Ålborg
Begravet på Romdrup Kirkegård
Bopæl, Ranum Seminarium, 9681 Ranum

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 19-10-1931
Gudrun, 1924 Gravsten fra Romdrup Kirkegård
Fra Lokalhistorisk Arkiv Fra dk-gravsten.dk – fotograf, Gudrun Jensen
Romdrup-Klarup

husholdningslærerinde
2-B/1-H Anna Holsko ugift
* 05-05-1912
Romdrup, Ålborg
† 22-03-1982
ukendt

Fra Nordjyske Avisarkiv, 07-09-1949

Anna, 1950
Nordjyske Avisarkiv, 24-03-1950

Anna i oplysningscentralen besvarer


spørgsmål i alle huslige anliggender
Fra Nordjyske Avisarkiv, 20-08-1948

Dødsannonce Fra Nordjyske Avisarkiv, 15-05-1955


Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-03-1982

Anna som nr. 3 og Gudrun som nr 6 i første række, 1925 Anna og Egon Christensen (4), 1926
fra Romdrup Fra arkiv.dk Lokalhistorisk arkiv for Romdrup-Klarup
Privat foto

Leif Christensen 131


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

lærerinde og overlærer lærer og skoleinspektør


2-C/1-H Ebba Ingeborg Holsko gift med Anders Vestergaard Jensen
* 21-11-1913 10-04-1941 * 03-10-1914
Romdrup Mejeri, Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke Østerhalne, Vadum, Kær, Ålborg
† 21-01-2000 † 30-10-1996
Svenstrup, Ålborg, Nordjylland Svenstrup, Ålborg, Nordjylland
Anonymes grave på Romdrup Kirkegård Anonymes grave på Romdrup Kirkegård

Sidste fælles bopæl, Bopladsen 62 E, 9230 Svenstrup J

Ved kongelig bevilling af 20. august


Deres børn: 1956 navneforandring til familie-
navnet Vestergaard og tilladelse til
3-A/2-C/1-H Torben Vestergaard at bortkaste navnet Jensen.
3-B/2-C/1-H Agnethe Vestergaard
3-C/2-C/1-H Anemette Vestergaard

Vielsesnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 07-04-1941

Fra v. Anemette, Anders, Ebba og Agnethe, 1977


privat foto fra slægtsfesten 21-05-1977

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-02-2000 Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-11-1996

Fortsættes næste side

Leif Christensen 132


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

togfører husmoder
2-D/1-H Børge Holsko 1. ægteskab Edith Marie Jensen
* 15-01-1917 14-10-1941 * 26-07-1918
Romdrup Mejeri, Romdrup, Ålborg ukendt
† 18-10-1987 † 27-05-1972
Gug, Ålborg, Nordjylland Ålborg, Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Frederik Obels Vej 6, 9000 Ålborg

Deres børn:

3-A/2-D/1-H Aase Holsko


3-B/2-D/1-H Jens Ole Holsko

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-06-1972

Fra venstre, Per Chr. Pedersen, Thorkild Pedersen, Børge


Børge Holsko, 1918 Holsko, Villum Pedersen og Niels? - 1925
Fra Arkiv.dk, Lokalhistorisk Fra Arkiv.dk, Lokalhistorisk Arkiv Romdrup-Klarup
Arkiv Romdrup-Klarup

kontorassistent
2. ægteskab Asta Vendelin Nørgaard (født Olesen)
1973 *11-10-1920
Aaby, Hasle, Århus

Bopæl, Gug, Ålborg Ukendt
Tidligere gift 05-11-1940 i Sct. Peder Kirke,
Randers, med Søren Kristian Sørensen
Nørgaard * 19-05-1919 i Randers. De har
tre børn.

Børge Holsko, 70 år
Fra Nordjyske Avisarkiv 13-01-1987

Børge og Asta, 1977


Fra slægtsfesten 21-05-1977

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 24-10-1987

Leif Christensen 133


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3. generation
(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

Ebba Ingeborg Holsko’s og Anders Vestergaard’s børn

professor, dr.phil. og produktionsassistent socialrådgiver, cand.mag. i kinesisk og sinolog


3-A/2-C/1-H Torben Vestergaard Jensen gift med Susanne Posborg Petersen
* 18-03-1943 11-11-1967 * 24-02-1946
Østergade 12, Nørre Sundby, Ålborg Holstebro Amtssygehus, Ringkøbing
Udtrådt af Folkekirken 16-02-1977 Udtrådt af Folkekirken 24-04-1967
Bopæl, Esthersvej 1. st. th., 2900 Hellerup

Deres børn:

4-A/3-A/2-C/1-H Jon Posborg Vestergaard


4-B/3-A/2-C/1-H Signe Posborg Vestergaard

Ved kongelig bevilling af 20. august


1956 navneforandring til familie-
navnet Vestergaard og tilladelse til
at bortkaste navnet Jensen.
Torben
foto ukendt
Susanne, 2007
Fra Nordjyske Avisarkiv, 04-03-2007

Fra danskefilm.dk

Fra viborgkatedralskole.dk,
2013

Fødselsdagsartikel
Fra Nordjyske Avisarkiv,
17-03-2013

Leif Christensen 134


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-B/2-C/1-H Gudrun Agnethe Vestergaard gift med Flemming Mogensen


* 05-03-1947 10-11-1972 * 03-03-1933
Østergade 12, Nørre Sundby, Ålborg ukendt
Udtrådt af Folkekirken 30-12-1980
Bopæl, Blegdalsparken 41 A, 1., 9000 Ålborg

Deres børn:

4-A/3-B/2-C/1-H Katrine Mogensen


4-B/3-B/2-C/1-H Annegrete Mogensen

Ved kongelig bevilling af 20. august


1956 navneforandring til familie-
navnet Vestergaard og tilladelse til
at bortkaste navnet Jensen.

3-C/2-C/1-H Anemette Vestergaard yderligere data ukendt


* 22-05-1951
ukendt

Byagervej 97 mf, 3460 Birkerød

Fra v. Anemette, Anders, Ebba og Agnethe, 1977


privat foto fra slægtsfesten 21-05-1977

Fortsættes næste side

Leif Christensen 135


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Børge Holsko og Edit Marie Jensen’s børn

kontorassistent kemotekniker
3-A/2-D/1-H Aase Holsko gift med Verner Jokumsen
* 15-04-1945 28-05-1966 * 22-09-1941
Ålborg Ansgar Kirke, Ålborg Kærsholm, Mou, Ålborg
† 20-03-2003
Taulov, Fredericia, Syddanmark
Sidste fælles bopæl, Guldbækvej 98, Guldbæk, 9230 Svenstrup
Bopæl, Runddyssen 113, 9230 Svenstrup J

Deres børn:

4-A/3-A/2-D/1-H Susanne Jokumsen


4-B/3-A/2-D/1-H Rikke Jokumsen (Holsko)

Fra v. Susanne, Rikke og Verner, 1977


Privat foto fra slægtsfesten 21-05-1977

Susanne og Aase, 1977


Privat foto fra slægtsfesten 21-05-1977

Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 31-05-1966

Gravsten fra Taulov Kirkegård


Fra dk-gravsten.dk
Aase og børnebørnene Andrea og Matias, 2011
Fra Facebook

Fra Nordjyske Avisarkiv


17-05-1988

Aase, 2015
Fra Facebook

Leif Christensen 136


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

assurandør lægesekretær
3-B/2-D/1-H Jens Ole Holsko gift med Kirsten Jensen
* 05-01-1948 13-03-1976 * 11-11-1951
Ålborg Ansgar Kirke, Ålborg Ukendt
† 12-07-2012
Ålborg, Nordjylland
Bisat på Almen Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Banevej 5, Halvrimmen, 9460 Brovst
Bopæl, Gl. Industrivej 16, 9490 Pandrup

Deres børn:

4-A/3-B/2-D/1-H Ann Marie Holsko


4-B/3-B/2-D/1-H René William Holsko
4-C/3-B/2-D/1-H Pia Elise Holsko Vielsesnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-03-1976

Jens Ole Holsko, 1977 Privat foto fra Kirsten, 2018


Slægtsfesten 21-05-1977 Fra Facebook

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 15-07-2012 Kirsten, formand for Kræftens Bekæmpelse
Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-03-2003

Reklame
Fra Nordjyske Avisarkiv,
13-06-1984

Børnene, Ann, René og Pia, 2011


Fra Facebook

Leif Christensen 137


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4. generation
(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

Torben Vestergaard’s og Susanne Posborg Petersen’s børn

lærer optiker
4-A/3-A/2-C/1-H Jon Posborg Vestergaard gift med Mette Raundahl Jensen
* 16-08-1970 17-08-2002 * 1976
Ålborg, Nordjylland Godthåb Kirke Godthåb, Ålborg, Nordjylland

Bopæl, Skt. Hansgade 7, 9700 Brønderslev

Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-C/1-H Anders Raundahl Vestergaard


5-B/4-A/3-A/2-C/1-H Kristine Raundahl Vestergaard

Vielsesnotits
fra Nordjyske Avisarkiv, 16-08-2002

Jon, Kristine, Mette og Anders, 2008


Fra Facebook

sekretariatsleder cand.mag., lektor


4-B/3-A/2-C/1-H Signe Posborg Vestergaard gift med Søren Martin Fynbo Riis
* 19-10-1972 25-08-2001 *
Ålborg, Nordjylland Ukendt
Efter vielsen tog de efternavnet Vestergaard Riis
Bopæl, Husum, København

Deres børn
5-A/4-B/3-A/2-C/1-H Ingrid Vestergaard Riis
5-B/4-B/3-A/2-C/1-H Sigurd Vestergaard Riis

Signe, 2015 Søren, 2017


Fra om.ku.dk Fra ucc.dk

Gudrun Agnethe Vestergaard’s og Flemming Mogensen’s børn

4-A/3-B/2-C/1-H Katrine Mogensen yderligere data ukendt


* 03-05-1974
ukendt

4-B/3-B/2-C/1-H Annegrete Mogensen yderligere data ukendt


* 22-09-1976
Ukendt – fra Støvring

Leif Christensen 138


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Aase Holsko’s og Verner Jokumsen’s børn

retail coordinator, buyer og merchandiser


4-A/3-A/2-D/1-H Susanne Jokumsen gift med Victor Manuel Cabral
* 14-06-1967 27-08-1994 *
Guldbæk, Hornum, Ålborg Portugal
Bopæl, Oporto, Porto, Portugal

Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-D/1-H Andrea Jokumsen Cabral


5-B/4-A/3-A/2-D/1-H Matias Jokumsen Cabral

Susanne og Victor, 2018


Fra Facebook

sagsbehandler integrationsmedarbejder – nattevagt


4-B/3-A/2-D/1-H Rikke Jokumsen Holsko gift med Henrik Bent Rosendal Andersen
* 23-07-1970 *
Guldbæk, Hornum, Ålborg skilt
Ukendt
Bopæl, Godthåb Bopæl, Samsøgade 40, st., 9000 Ålborg

Deres børn:

5-A/4-B/3-A/2-D/1-H Maria Rosendal Holsko


5-A/4-B/3-A/2-D/1-H Mette Louise Holsko

Rikke og Maria, 2013 Maria og Henrik, 2012


Fra Facebook Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 139


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Jens Ole Holsko’s og Kirsten Jensen’s børn

sundhedsservicesekretær projektkoordinator
4-A/3-B/2-D/1-H Ann Marie Holsko gift med Thomas Fejr Bentzen
* 25-09-1976 10-05-2008 * 1972
Brovst, Nordjylland Oxholm Kirke, Øland, Brovst Århus

Bopæl, Thomas Thaarups Vej 14, 8230 Åbyhøj


Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-D/1-H Benjamin Holsko Larsen (yderligere om faderens data ukendt)


5-B/4-A/3-B/2-D/1-H Bastian Fejr Holsko

Ann i Folketinget – Fra Nordjyske Avisarkiv, 07-02-1993

Ann, Thomas med Bastian og Benjamin, 2008 Bastian, Thomas, Ann og Benjamin, 2017
Fra stiften.dk. 08-07-2008 Fra Facebook

energimontør og teknisk salgskonsulent social-og sundhedsassistent


4-B/3-B/2-D/1-H René William Holsko gift med Christina Sørensen
* 27-01-1978 25-11-2006 * 16-11-1975
Halvrimmen, Brovst, Nordjylland Vordingborg, Storstrøm

Bopæl Kirsten Holcks Vej 21, 9460 Brovst


Deres børn:

5-A/4-B/3-B/2-D/1-H Isabella Marie Holsko


5-B/4-B/3-B/2-D/1-H Lærke Sofie Holsko

Lærke, Isabella, Christina og René, 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 140


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

operatør
4-C/3-B/2-D/1-H Pia Elise Holsko yderligere data ukendt
* 14-05-1983
Halvrimmen, Brovst, Nordjylland

Bopæl, Engtoften 12A, st., 2860 Viby

Pia, 2018
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 141


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5. generation
(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

Jon Posborg Vestergaard’s og Mette Raundahl Jensen’s børn

5-A/4-A/3-A/2-C/1-H Anders Raundahl Vestergaard yderligere data ukendt


* 2000
Ukendt

Anders, 2019
Fra Instagram

5-B/4-A/3-A/2-C/1-H Kristine Raundahl Vestergaard yderligere data ukendt


*
Ukendt

Kristine og hendes mor Mette


Fra Facebook 2019

Signe Posborg Vestergaard’s og Søren Martin Fynbo Riis’ børn

5-C/4-B/3-A/2-C/1-H Asta Vestergaard Riis yderligere data ukendt


* 21-12-2000
ukendt

Asta, 2017
Fra Facebook

5-A/4-B/3-A/2-C/1-H Ingrid Vestergaard Riis yderligere data ukendt


* 04-07-2003
Ukendt

Ingrid, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 142


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-B/4-B/3-A/2-C/1-H Sigurd Vestergaard Riis yderligere data ukendt


*
Ukendt

Susanne Jokumsen’s og Victor Manuel Cabral’s børn

5-A/4-A/3-A/2-D/1-H Andrea Jokumsen Cabral yderligere data ukendt


* 16-03-1995
Porto, Portugal

Andrea, 2018
Fra Facebook

5-B/4-A/3-A/2-D/1-H Matias Jokumsen Cabral yderligere data ukendt


*
Porto, Portugal

Andrea, Susanne, Matias og Victor, 2013


Fra Facebook

Rikke Jokumsen Holsko’s og Henrik Rosendal Andersen’s børn

salgsassistent og sosuhjælper salgsassistent/købmand


5-A/4-B/3-A/2-D/1-H Maria Rosendal Holsko kæreste med Kasper Toft Jensen
* 18-09-1998 24-06-2016 * 22-10-1994
Støvring, Ålborg, Nordjylland Ålborg, Nordjylland

Kasper og Maria, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 143


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

anlægsgartner
5-B/4-B/3-A/2-D/1-H Mette Louise Holsko gift med Mathias Toft Jensen
* 2012 * 11-04-1990
Støvring, Ålborg, Nordjylland skilt Ferslev, Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Salbyvej 16 2017 Bopæl, Hydrindevej 18,
9230 Svenstrup J 9230 Svenstrup J

Deres børn:

6-A/5-B/4-B/3-A/2-D/1-H Emilie Toft Holsko


6-B/5-B/4-B/3-A/2-D/1-H Luca Toft Holsko

Mathias og Louise, 2016


Fra Facebook

Ann Marie Holsko’s og Thomas Fejr Bentzen’s børn

5-A/4-A/3-B/2-D/1-H Benjamin Holsko Larsen yderligere data ukendt


* 27-08-1999
Ålborg Sygehus, Nordjylland

Benjamin, 2018
Fra Facebook

5-b/4-A/3-B/2-D/1-H Bastian Fejr Holsko yderligere data ukendt


* 25-04-2007
Ålborg Sygehus, Nordjylland

Bastian, 2015
Fra Facebook

Leif Christensen 144


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

René William Holsko’s og Christina Sørensen’s børn

5-A/4-B/3-B/2-D/1-H Isabella Marie Holsko yderligere data ukendt


* 2006
Brovst, Nordjylland

Isabella, 2019
Fra Facebook

5-B/4-B/3-B/2-D/1-H Lærke Sofie Holsko yderligere data ukendt


* 02-06-2010
Brovst, Nordjylland

Lærke, 2019
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 145


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

6. generation
(Laurine Marie Jensen’s slægtsled)

Mette Louise Holsko’s og Mathias Toft Jensen’s børn

6-A/5-B/4-B/3-A/2-D/1-H Emilie Toft Holsko yderligere data ukendt


* 18-06-2012
Svenstrup, Ålborg, Nordjylland

Emilie, 2017
Fra Facebook

6-B/5-B/4-B/3-A/2-D/1-H Luca Louise Holsko yderligere data ukendt


* 2015
Svenstrup, Ålborg, Nordjylland

Luca, 2018
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 146


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Otine Jensen’s (Alsholm’s) slægtsled)

1-I
1-I Otine Jensen (Alsholm) ugift
* 23-02-1884
Romdrup, Ålborg

ukendt

Kirkebog 1879-1891 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Otine Jensen fik ved Kongelig Bevilling af 29. august 1925 sammen med sin broder Kjeld Jensen og hans børn Erhardt, Mary
og Elmo Kjeld navnet ’Jensen’ ændret til ’Alsholm’

Otine Alsholm
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Kjeld og Otine Alsholm


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 147


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Elvine Jensen’s slægtsled)

1-J
medhjælpende hustru husmand
1-J Elvine Jensen gift med Marinus Nielsen
* 11-02-1887 11-09-1908 * 08-09-1880
Romdrup, Ålborg Romdrup Kirke Flejsborg, Års, Ålborg
† 10-12-1960 † 01-05-1963
Gug, Ålborg Gug, Ålborg
Begravet på Vejgaard Kirkegård Begravet på Vejgaard Kirkegård

Sidste fælles bopæl, Gustav Holms Vej 11, Gug, 9210 Ålborg SØ
Deres børn:

2-A/1-J Elly Marie Nielsen


2-B/1-J Stig Magnus Nielsen
2-C/1-J Nielsine Mereta Nielsen
2-D/1-J Maren Christiana Nielsen
2-E/1-J Esther Marietta Nielsen
2-F/1-J Thorkild Verner Nielsen
2-G/1-J Gunnar Herluf Nielsen

De havde derudover en datter, der hed Maren, som døde ca. 2 år gammel, og en søn, der hed Erling, som døde ca. ½ år gammel.
Endvidere havde de et barnebarn i pleje, 3-A/2-C/1-J - Arne Nielsen, søn af Nielsine Mereta Nielsen og ukendt fader.

Elvine Jensen, 2015


Privat foto
Fotograf, Ernst. Gøpel, Ålborg

Dødsannonce Nekrolog
Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-12-1960 Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-12-1960

Dødsannonce Nekrolog - Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-05-1963


Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-05-1963

Leif Christensen 148


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2. generation
(Elvine Jensen’s slægtsled)

Elvine Jensen’s og Marinus Nielsen’s børn

husassistent og husmoder murer


2-A/1-J Elly Marie Nielsen gift med Anker Kristian Brunø
* 28-11-1908 03-05-1931 * 01-04-1909
Sønder Tranders, Ålborg Vejgård Kirke Østerbro 46, Vor Frue, Ålborg
† død † 1992
ukendt Sygehus Syd, Ålborg
Begravet på Nøvling Kirkegård Begravet på Nøvling Kirkegård

Sidste fælles bopæl, Knuden 94, 9260 Gistrup


Deres børn:

3-A/2-A/1-J Nora Erna Brunø


3-B/2-A/1-J Karna Vera Brunø
3-C/2-A/1-J Birthe Brunø

Elly og Anker, 1977


Fra Slægtsfesten 21-05-1977

Fødselsdagsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 28-03-1989

Færdselsuheldsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 28-06-1968

Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-05-1991

Gravsten fra Nøvling Kirkegård Takkenotits


Fra dk-gravsten.dk Fra Nordjyske Avisarkiv 21-01-1992

Leif Christensen 149


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

landarbejder, vognmand og kommunalarbejder husassistent og husmoder


2-B/1-J Stig Magnus Nielsen gift med Julie Kirkskov
* 03-02-1910 29-12-1937 * 10-08-1913
Sønder Tranders, Ålborg Voer Kirke, Hjørring Tvedegaard Vesterskov, Voer, Hjørring
† 17-05-1987 † 20-09-2004
Gug, Ålborg Hans Egedes Plejehjem,
Grønlands Torv 17, 9210 Ålborg
Sidste fælles bopæl, Gug, Ålborg
Deres Børn:

3-A/2-B/1-J Tove Nielsen

Julie, 1992 – Fra Nordjyske Avisarkiv, 10-09-1992

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 29-09-2004 Fra Nordjyske Avisarkiv, 21-05-1987

Fortsættes næste side

Leif Christensen 150


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

bestyrer af posthuset og stationen landarbejder, arbejdsmand og baneformand


2-C/1-J Nielsine Mereta Nielsen (Sine) gift med Theodor Peder Andersen
* 10-11-1911 11-10-1936 * 11-03-1908
Sohngaardsholm, Nr. Tranders, Ålborg Vejgaard Kirke Bælum By, Hellum
Reg. i Vejgaard Kirkebog Ålborg
† 03-09-1973 † 14-04-1997
Gug, Ålborg, Nordjylland Gug, Ålborg, Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Landlystvej 25, Gug, 9210 Ålborg SØ
Deres børn:
Moderen Nielsine boede på 10 månedersdagen for
Arne’s fødslen hos Johan Bælum, Romdrup – nævnt i
3-A/2-C/1-J Arne Nielsen (født uden for ægteskab – faderen ikke nævnt) Romdrup Kirkebog den 22-09-1932. Kan også ses i
3-B/2-C/1-J Bjarne Marinus Andersen FT-1930 for Romdrup. Arne Nielsen kom i pleje hos
bedsteforældrene Elvine Jensen og Marinus Nielsen.

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 05-09-1973

Dødsannonce Nekrolog
Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-04-1997 Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-04-1997

2-D/1-J Maren Kirstine Nielsen gift med Knud Nielsen


* 02-11-1919 1945 *
Sohngaardsholm, Nr. Tranders, Ålborg ukendt
† 1994 † død
Rødovre Bispebjerg Hospital, København
Begravet på Risbjerg Kirkegård, Hvidovre Begravet på Risbjerg Kirkegård, Hvidovre

Ingen børn

Maren, 1977
Fra slægtsfesten 21-05-1977

Leif Christensen 151


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

smørrebrødsjomfru og husmoder skibsbygger, svejser og fabriksleder


2-E/1-J Esther Marietta Nielsen gift med Frank Emil Gerhardt
* 29-08-1922 17-05-1946 * 01-05-1923
Sohngaardsholms Mark, Nr. Tranders Vejgaard Kirke Nørre Tranders, Ålborg,
Reg. i Vejgaard Sogns kirkebog skilt jf. vielsesregistreringen
† sep. 1998 † 11-11-1986
Markusgården, Ålborg, Nordjylland Ålborg, Nordjylland

Sidste fælles bopæl, Bernstorffsgade 83, Vejgaard, 9000 Ålborg


og kolonihaven Højvang Vest, have nr. 13

Deres børn:

3-A/2-E/1-J Leif Gerhardt

Esther, 1977
Fra Slægtsfesten, 21-05-1977

Frank 60 år
Fra Nordjyske Avisarkiv 28-04-1983

Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-05-1982

Dødsannonce Fra Nordjyske


Avisarkiv, 17-11-1986

Takke-notits – Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-09-1998

Leif Christensen 152


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2-F/1-J Thorkild Verner Nielsen gift med Ingeborg Korsgaard


* 02-11-1923 * 13-07-1930
Sohngaardsholms Mark, Nr. Tranders ukendt
Reg. i Vejgaard Sogns kirkebog
† død
Esbjerg

Deres børn:

3-A/2-F/1-J Erling Korsgaard Nielsen


3-B/2-F/1-J Ulla Korsgaard Nielsen
3-C/2-F/1-J Mogens Korsgaard Nielsen

Verner og Ingeborg, 1977


Fra Slægtsfesten, 21-05-1977

2-G/1-J Gunnar Herluf Nielsen gift med Jytte Andersen Meldgaard


* 20-12-1930 01-04-1953 * 20-03-1934
Sohngaardsholms Mark, Nr. Tranders, Københavns Rådhus Bjerregrav, Rinds,
Reg. i Vejgaard Sogns kirkebog Viborg
† 04-11-1993 † 21-12-2014 (kræft)
Nykøbing Falster ukendt
Bisat på Risbjerg Kirkegård, Hvidovre Bisat på Risbjerg Kirkegård, Hvidovre

Sidste fælle bopæl, Bytoften, 2650 Hvidovre


Deres børn:

3-A/2-G/1-J Lone Meldgaard Nielsen


3-B/2-G/1-J Erik Meldgaard Nielsen
3-C/2-G/1-j Lene Meldgaard Nielsen

Jytte, 2013
Fra Facebook

Gunnar og Jytte, 1977


Fra Slægtsfesten, 21-05-1977

Gravsten fra Risbjerg Kirkegård


Fra Facebook

Leif Christensen 153


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3. generation
(Elvine Jensen’s slægtsled)

Elly Nielsen’s og Anker Christian Brunø’s børn

3-A/2-A/1-J Nora Erna Brunø gift med Ejnar Laursen


* 09-03-1928 30-12-1951 * 14-01-1921
Sohngaardsholms Mark ukendt
Vejgaard, Ålborg
Reg. i Sønder Tranders Kirkebog

Deres børn:

4-A/3-A/2-A/1-J Kurt Laursen

Nora og Ejnar, 1977


Fra Slægtsfesten 21-05-1977

Fortsættes næste side

Leif Christensen 154


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

damefrisør tømrer- og snedkermester


3-B/2-A/1-J Karna Vera Brunø gift med Erling Andreas Lindstrøm
* 20-07-1934 20-04-1957 * 02-12-1929
Bælum Præstegaardsmark, Bælum Kirke Aggersund, Øster Han,
Hellum, Ålborg Hjørring
† 04-12-1962 (blodprop) † 17-04-1984
Amtssygehuset, Ålborg Farsø Sygehus, Ålborg
Bisat fra Løgstør Kirkegård Bisat på Løgstør Kirkegård

Sidste fælles bopæl, Sønderport 2, 9670 Løgstør


Erling blev gift igen med Betty Andersen og
fik yderligere 2 piger, Lene og Hanne.
Deres børn:

4-A/3-B/2-A/1-J Uffe Brunø Lindstrøm

Karna, 1957
MyHeritage, Lindstrøms Web Site
Fra Nordjyske avisarkiv 24-04-1957

1. foto Erling tv og 2. foto Betty Andersen tv og Erling th Kilde: Rollike


Photo

Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-09-1962

Dødsannonce - Fra Nordjyske Avisarkiv, 19-04-1984

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 05-12-1962

Fra Nordjyske Avisarkiv,


henholdsvis 05-12 og 10-12-1962

Gravsten fra Løgstør Kirkegård Fra findgravsted.dk

Leif Christensen 155


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

ejer af solcenter og fodklinik cand.pharm. og filialchef


3-C/2-A/1-J Birthe Brunø (Musse) gift med Johan Kristian Nøddelund
* 28-06-1938 04-04-1964 * 23-06-1938
Bælum By, Hellum, Ålborg form. Bælum Kirke Østergade 12, Nørresundby, Ålborg
† 03-12-2015 (bugspytkirtelkræft)
Kamilianergårdens Hospice
Kastetvej 3, 9000 Ålborg
Bopæl, Tranebærvej 1, Hune, 9492 Blokhus
Deres børn:

4-A/3-C/2-A/1-J Johan Christian Nøddelund


4-B/3-C/2-A/1-J Jesper Nøddelund

Birthe ifm. flytning af hendes


forretning
Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-09-1983

Fødselsdagsnotitser henholdsvis for Johan’s 50-års og 60-års fødselsdage


Fra Nordjyske Avisarkiv, 20-06-1988 og 1998

Birthe og Johan, 2009 - Fra Nordjyske Avisarkiv, 31-05-2009

Dødsannonce Johan’s afskedsreception Fra Nordjyske Avisarkiv, 10-05-2000


Fra Nordjyske Avisarkiv,
08-12-2015

Leif Christensen 156


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Stig Nielsen’s og Julie Kikrskov’s børn


cigarrillossorterer slagter
3-A/2-B/1-J Tove Nielsen gift med Orla Albrektsen
* 21-04-1938 25-10-1958 * 09-12-1932
Gugvej, villa ”Reno” Vor Frelsers Kirke, Ålborg Romdrupholmsvej,
Vejgaard, Ålborg Klarup, Ålborg
† 05-12-2000 †
Ålborg, Nordjylland ukendt

Deres børn:

4-A/3-A/2-B/1-J Flemming Albrektsen


4-B/3-A/2-B/1-J Anette Albrektsen
4-C/3-A/2-B/1-J Torben Albrektsen

Bryllupsnotits for Tove og Orla


Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-10-1958

Dødsannonce Orla sammen med Nicoline, 2011


Fra Nordjysk Avisarkiv, 07-12-2000 Fra Facebook

Nielsine Mereta Nielsen’s og Theodor Andersen’s børn


kleinsmed kontorassistent
3-A/2-C/1-J Arne Nielsen gift med Helen Bech (Kruse)
* 15-08-1932 19-07-1958 * 14-06-1938
Sohngaardsholms Mark, Vejgaard Kirke Danmarksgade 26,
Vejgaard, Ålborg Vejgaard, Ålborg
† 11-01-2008
Vejgaard, Ålborg, Nordjylland Helen blev født uden for ægteskabet af moderen
Irma Buthler*18-06-1918. Udlagt barnefader iht.
Deres børn: skrivelse fra politimesteren af 22-06-1938 er Holger
Aksel Bech*01-05-1918. (Helen er reg. med
efternavnet Bech i Kirkebogen).
4-A/3-A/2-C/1-J Helle Kruse Nielsen
Helen kom i pleje hos elektriker Tage Kruse og hustru
4-B/3-A/2-C/1-J Mette Kruse Nielsen Hilda, Islandsgade 7, Ålborg. Det er ikke nævnt, men
4-C/3-A/2-C/1-J Lotte Kruse Nielsen Helen må have taget navnet Kruse fra sine
plejeforældre.

Dødsannonce (Helen’s plejemoder)


Fra Nordjysk Avisarkiv, 14-09-1987

Arne og Helen, 1977


Fra Slægtsfesten 21-05-1977

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 15-01-2008

Leif Christensen 157


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3-B/2-C/1-J Bjarne Marinus Andersen gift med Kirsten Poulsen


* 08-07-1939 23-02-1965 * 25-05-1940
ukendt ukendt
† august 2010

Deres børn:

4-A/3-B/2-C/1-J Jørgen Andersen


4-B/3-B/2-C/1-J Bent Andersen

Kirsten, Bent og Bjarne, 1977


Fra Slægtsfesten, 21-05-1977

Esther Marietta Nielsen’s og Frank Emil Gerhardt’s børn

maskinarbejder og serviceingeniør servitrice


3-A/2-E/1-J Leif Gerhardt gift med Lissi Nielsen
* 09-09-1946 22-04-1967 * 29-05-1946
Sohngaardsholms Mark, Sankt Markus Kirke, Ålborg ukendt
Vejgaard, Ålborg
Bopæl, Søhesten 35, 9370 Hals
Deres børn:

4-A/3-A/2-E/1-J Jannie Gerhardt


4-B/3-A/2-E/1-J Gitte Gerhardt
4-C/3-A/2-E/1-J Pernille Gerhardt

Bryllupsannonce
Fra Nordjyske avisarkiv, 24-04-1967

Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-04-2003

Leif og Frederrik, 2011 Fra Facebook

Leif Christensen 158


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Thorkild Verner Nielsen’s og Ingeborg Korsgaard’s børn

tømrer og bygningsingeniør chauffør, sygeplejerske og selvstændig


3-A/2-F/1-J Erling Korsgaard Nielsen gift med Inga Emilie Nielsen Bendorff
*31-03-1953 * 20-04-1950
Esbjerg, Ribe skilt Esbjerg, Ribe
Bopæl, Exnersgade 61, st. tv, Bopæl, Fredensgade 13A,
6700 Esbjerg 6705 Esbjerg Ø

Deres børn: Inga har ligeledes været gift med Kai-


Aage Lundberg, med hvem hun har 2
4-A/3-A/2-F/1-J Anne-Marie Korsgaard Nielsen børn Dorthe og Gitte Lundberg.
4-B/3-A/2-F/1-J Thomas Korsgaard Nielsen
4-C/3-A/2-F/1-J Tina Korsgaard Nielsen

Inga og Erling, 03-05-2012


Fra familiekanalen.tv Inga, 2018 - Fra polynesisk.dk
Interview om deres arbejde i foreningen Gambias-Venner

buschauffør
forlovet med Pia Rønne Møller (Rasmussen)
13-02-2018 * 17-08-19??
Åbenrå, Syddanmark
Ukendt
Pia har en søn, Lars Rasmussen * 13-12-1986,
fra et tidligere ægteskab.

Pia og Erling, 2016


Fra Facebook

sygeplejerske pædagog
3-B/2-F/1-J Ulla Korsgaard Nielsen gift med Kristen Hingeberg Hansen
* 28-08-1957 06-09-1980 * 01-01-1951
Esbjerg, Ribe Ukendt
† 27-01-2018
Tjæreborg, Esbjerg, Syddanmark
Bopæl, Nordre Strandvej 34, 6731 Tjæreborg
Deres børn:

4-A/3-B/2-F/1-J Dreng Korsgaard Hansen


4-B/3-B/2-F/1-J Signe Korsgaard Hansen
4-C/3-B/2-F/1-J Didde Maria Korsgaard Hansen

Dødsannonce
Fra afdoede.dk
Kristen og Ulla, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 159


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

professionel ishockeyspiller ledelse-, organisation- og personaleadm.


3-C/2-F/1-J Mogens Korsgaard Nielsen 1. ægteskab Isabelle Ukendt
* 09-12-1962 *
Esbjerg, Ribe Nantes, Frankrig
Bopæl, Frankrig
Deres børn:

4-A/3-C/2-F/1-J Camila Korsgaard Nielsen


4-B/3-C/2-F/1-J Louis Korsgaard Nielsen

Isabelle, Camila og Louis, 2013 Isabelle, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

product specialist/ophtalmologie
2. ægteskab Béatrice Marzin
14-06-2014 *
Brest, Morlaix, Frankrig
Bopæl, Frankrig

Mogens og Beatrice, 2016


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 160


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Gunnar Herluf Nielsen’s og Jytte Andersen Meldgaard’s børn

chefkonsulent/KMD A/S
3-A/2-G/1-J Lone Meldgaard Nielsen gift med Johnny Grejsmark Jensen
* skilt *
København ukendt

Deres børn:

4-A/3-A/2-G/1-J Thomas Grejsmark Jensen Sammen med Jeanette Galuszka havde


4-B/3-A/2-G/1-J Christina Grejsmark Jensen Johnny en datter, Gumbe Grejsmark
Jensen, som fik en søn Nikolaj Grejsmark
Ellermann. Jeanette havde i forvejen en
søn, Kevin Michael Galuszka.

Lone og Lene som børn i Hvidovre Johnny, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

cand.jur., direktør/energieffektive bygninger


2. ægteskab Kenneth Meldgaard Larsen
01-06-2002 *
Valby, Københavns
Bopæl, Vallensbæk

Lone og Kenneth, 2011


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 161


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

serviceassistent
3-B/2-G/1-J Erik Meldgaard Nielsen gift med Tina Iben Bach
* 12-12-19?? * 02-09-1956
København skilt Hvidovre, København
Bopæl, Ålekistevej 252, 2. c, 2720 Vanløse

Deres børn:

4-A/3-B/2-G/1-J Anders Meldgaard Nielsen


4-B/3-B/2-G/1-J Rikke Meldgaard Nielsen

Tine, 2018
Fra Facebook

2. forhold Lise Ukendt


*
Ukendt

Fortsat på næste side

Leif Christensen 162


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

pædagogisk leder/Børnehuset Willer


3-C/2-G/1-J Lene Meldgaard Nielsen 1. ægteskab Erik Drejer
* skilt *
Hvidovre, København ukendt

Ingen børn

Erik og Lene, 1977


Fra Slægtsfesten 21-05-1977

2. ægteskab Knud Arne Jensen


06-10-1984 *
Ganløse, Frederiksborg
Bopæl, Berners Vænge 7, st. tv, 2650 Hvidovre
Deres børn: Knud Arne har endvidere tre børn,
Åse, Michael og Charlotte fra
4-A/3-C/2-G/1-J Rasmus Jensen tidligere forhold med Lis Gilsgaard.
4-B/3-C/2-G/1-J Kathrine Camilla Jensen
4-C/3-C/2-G/1-J Malene Louise Jensen
4-D/3-C/2-G/1-J Pernille Jensen

Lene, 2019 Knud Arne, 2019


Fra Facebook Fra Facebook

Lene’s og Knud’s fællesbørn, 2014


Fra v. Kathrine, Malene, Pernille og Rasmus

Knud’s børn, 2016


Fra v. Chalotte, Kathrine, Pernille, Michael,
Malene og siddende Rasmus
Fra Facebook

Lene’s og Knud’s børnebørn, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 163


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4. generation
(Elvine Jensen’s slægtsled)

Nora Erna Brunø’s og Ejnar Laursen’s børn

4-A/3-A/2-A/1-J Kurt Laursen yderligere data ukendt


*
ukendt

Karna Vera Brunø’s og Erling Lindstrøm’s børn

fysioterapeut, iværksætter, investor og direktør cand.mag., virksomhedsejer og direktør


4-A/3-B/2-A/1-J Uffe Brunø Lindstrøm gift med Charlotte Lene Jensen
* 18-02-1959 * 1964
Løgstør, Ålborg Ukendt
Bopæl, Nørholmsvej 231, 9000 Ålborg
Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-A/1-J Andreas Brunø Lindstrøm


5-B/4-A/3-B/2-A/1-J Katrine Brunø Lindstrøm

Uffe, 2016 Charlotte, 2014


Fra Linked-In Fra Instagram

Artikel - Uffes rejse til USA


Fra Nordjyske Avisarkiv,
29-08-1979

Uffe og Charlotte med børnene, omkring 1998-99


Fra Instagram

Katrine, Andreas og Charlotte, 2014


Fra Instagram

nordichealthinstitute.com, 2018

Leif Christensen 164


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Birthe Brunø’s og Johan Kristian Nøddelund’s børn

tømrer og beredskabsinspektør lægesekretær


4-A/3-C/2-A/1-J Johan Christian Nøddelund gift med Rita Nielsen
* 05-10-1967 *
Nørresundby, Ålborg Vittrup, Børglum, Hjørring
Bopæl, Godtfredsminde 10, 8960 Randers SØ

Deres børn:

5-A/4-A/3-C/2-A/1-J Emma Nøddelund


5-B/4-A/3-C/2-A/1-J Mathilde Nøddelund

Rita og Johan, 2017


Fra Facebook

kok, restauratør og socialpædagog lærer og socialpædagog


4-B/3-C/2-A/1-J Jesper Nøddelund gift med Tine Bock
* 02-06-1970 10-06-2000 * 1973
Nørresundby, Ålborg Ukendt
Smedepladsen 6, 9310 Vodskov

Deres børn:

5-A/4-B/3-C/2-A/1-J Sofie Bock Nøddelund


5-B/4-B/3-C/2-A/1-J Olivia Bock Nøddelund
5-C/4-B/3-C/2-A/1-J Anna Victoria Bock Nøddelund

Jesper og Tine, 2018


Fra Facebook

Tove Nielsen’s og Orla Albrektsen’s børn

4-A/3-A/2-B/1-J Flemming Albrektsen yderligere data ukendt


* 27-09-1962
ukendt

Leif Christensen 165


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

studie- og erhvervsvejleder
4-B/3-A/2-B/1-J Annette Albrektsen gift med Preben Schel Klausen
* 20-03-1963 14-06-1997 *
Ålborg, Nordjylland Nørholm Kirke, Ålborg Nørresundby, Ålborg, Nordjylland
† 31-10-2003
Nørholm, Ålborg, Nordjylland

Sidste fælles bopæl, Nørholm, 9240 Nibe


Preben er i et nyt forhold siden den 10. feb.
Deres børn: 2014 med Ukendt, med hvem han har en
datter.
5-A/4-B/3-A/2-B/1-J Amanda Jinzhu Schel Albrektsen
5-B/4-B/3-A/2-B/1-J Rosa-mei Lan Schel Albrektsen

Fra venstre – Amanda, Preben, Rosa-mei og Ukendt med barn,


2014
Fra Facebook
Bryllupsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 20-07-1997

Dødsannoncer
Fra Nordjyske Avisarkiv, 04 til 07-11-2003

Leif Christensen 166


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

grafisk trykker og medejer af PrintConnet teamleder og rekrutteringskonsulent


4-C/3-A/2-B/1-J Torben Albrektsen gift med Pia Royberg
* 01-04-1967 * 03-03-19??
Ålborg, Nordjylland skilt Ukendt
Bopæl, Metavej 22, 9000
Ålborg
Deres børn:

5-A/4-C/3-A/2-B/1-J Nicoline Royberg-Albrektsen

Pia har udover deres fælles barn også sønnerne


Mads Royberg, Jesper K Royberg og en datter
Michala Royberg. Pia er gift med Flemming
Thinggaard med hvem hun har yderligere en
datter.

Fra Facebook, 2013

Pia sammen med sin mor og sine børn, 2015 – fra venstre:
datter, moderen Alice, Mads, Pia, Michala, Jesper og Nicoline
Fra Facebook

lærer
nyt forhold Anna Mikkelsen
29-11-2012 *
Sønder Kongerslev, Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Forårsvej 12, 9220 Alborg Øst

Anna har en datter, Cecilie, fra et


tidligere forhold, Biehl.

Torben, Nicoline, Cecilie og Anna,


2017 Fra Facebook

Leif Christensen 167


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Arne Nielsen’s og Helen Kruse’s børn

korrespondent, kontorfuldmægtig og afdelingsleder backoffice/Dronninglund Sparekasse


4-A/3-A/2-C/1-J Helle Kruse Nielsen gift med Lars Kristian Olesen
*06-11-1959 15-09-1984 * 07-05-1958
Kommunehospitalet, Vejgaard Kirke ukendt
Budolfi, Ålborg
bopæle, Beritvej 9, 9280 Storvorde

Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-C/1-J Michael Kruse Olesen


5-B/4-A/3-A/2-C/1-J Morten Kruse Olesen

Mette, Lotte og Helle, 1977


Fra slægtsfesten 21-05-1977

Helle’s og Lars’s bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv, 21-09-1984

Helle under interview til avisen


Fra Nordjyske Avisarkiv, 30-11-1991

Fra Nordjyske Avisarkiv,


08-05-2008

Helle Kruse Nielsen, 2015 – Fra vbn.aau.dk

Helle, 2014 Lars Kristian, 2016


Fra Facebook Fra dronspar.dk

Leif Christensen 168


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4-B/3-A/2-C/1-J Mette Kruse Nielsen gift med Bent Sørensen


04-01-1963 04-08-1992 * 14-03-1963
Vejgaard, Ålborg ukendt
Bopæl, Ålborg

Deres børn:

5-A/4-B/3-A/2-C/1-J Mads Kruse Sørensen


5-B/4-B/3-A/2-C/1-J Britt Kruse Sørensen

social-og sundhedsmedhjælper
4-C/3-A/2-C/1-J Lotte Kruse Nielsen gift med Jesper Ejlertsen Høgh
* 26-04-1965 21-07-1992 * 02-10-1959
Vejgaard, Ålborg ukendt
Bopæl, Hellumvej 20, 9320 Hjallerup

Deres børn:

5-A/4-C/3-A/2-C/1-J Emilia Chenwei Kruse Høgh


5-B/4-C/3-A/2-C/1-J Cecilia Kruse Høgh

Emilia, Lotte og Cecilia, 2013


Fra Facebook

Bjarne Marinus Andersen’s og Kirsten Poulsen’s børn

4-A/3-B/2-C/1-J Jørgen Andersen døde 25 år gammel


* 03-09-1966
ukendt
† 06-01-1992
Gug, Ålborg

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 09-01-1992

4-B/3-B/2-C/1-J Bent Andersen yderligere data ukendt


* 15-01-1972
ukendt

Leif Gerhardt’s og Lissi Nielsen’s børn

kontorassistent og førtidspensionist
4-A/3-A/2-E/1-J Jannie Gerhardt forhold med Uffe Ukendt
* 06-03-1966 * 26-04-19??
Vejgaard, Ålborg, Nordjylland Ukendt

Bopæl, Banevænget 17, Sejlflod, 9280 Storvorde

Leif Christensen 169


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

sygeplejerske
4-B/3-A/2-E/1-J Gitte Gerhardt forhold med Jesper Steendahl Mortensen
* 04-03-1968 24-10-2004 *
Vejgaard, Ålborg, Nordjylland Ukendt

Bopæl, Ulstedvej 72, 9370 Hals


Deres børn:

5-A/4-B/3-A/2-E/1-J Julie Mortensen


5-B/4-B/3-A/2-E/1-J Mikkel Mortensen

Gitte, 2019 Jesper, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

sekretær/sagsbehandler polititjenestemand
4-C/3-A/2-E/1-J Pernille Gerhardt gift med Lars Nielsen
* 06-11-1972 2003 * 1975
Vejgaard, Ålborg, Nordjylland Vejgaard Kirke Fåborg, Fyn

Deres børn:

5-A/4-C/3-A/2-E/1-J Caroline Gerhardt Nielsen


5-B/4-C/3-A/2-E/1-J Frederik Gerhardt Nielsen

Lars, 2018
Pernille, 2019 Fra Facebook
Fra Facebook

Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 27-08-2003

Pernille, Frederik, Lars og Caroline, 2016


Fra Facebook Fantastisk historie, som Lars har lagt på Facebook

Leif Christensen 170


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Erling Korsgaard Nielsen’s og Inga Emilie Nielsen Bendorff’s børn

pædagog maintenace system operation engineer


4-A/3-A/2-F/1-J Anne-Marie Korsgaard Nielsen gift med Jesper Bruun
* * 1977
Esbjerg, Ribe Esbjerg, Ribe
Bopæl, Tvilevej 21, 6752 Glejbjerg
Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-F/1-J Rasmus Bruun


5-B/4-A/3-A/2-F/1-J Tilde Emilie Bruun

Rasmus, Jesper, Tilde og Anne-Marie, 2012


Fra Facebook

tømrer sparerkasseassistent
4-B/3-A/2-F/1-J Thomas Korsgaard Nielsen gift med Britt Skriver Andersen
* 28-05-2013 *
Esbjerg, Ribe Esbjerg, Ribe

Deres børn:

5-A/4-B/3-A/2-F/1-J Gustav Korsgaard Nielsen


5-B/4-B/3-A/2-F/1-J Ea Korsgaard Nielsen

Ea, Thomas, Gustav og Britt, 2018


Fra Facebook

cand. scient. soc. kriminologi partner i PURE Aarhus


4-C/3-A/2-F/1-J Tina Korsgaard Nielsen gift med Anders Snede Pedersen
* 20-02-19?? *
Esbjerg, Ribe Silkeborg
Efter ægteskabet tog de efternavnet Snede Korgaard
Bopæl, Præstehaven 14, Hylke, 8660 Skanderborg
Deres børn:

5-A/4-C/3-A/2-F/1-J Alvin Snede Korsgaard


5-B/4-C/3-A/2-F/1-J Ebbe Snede Korsgaard

Tina med Ebbe og Anders med Alvin, 2018


Fra Facebook Ebbe’s barnedåb 10-06-2018

Leif Christensen 171


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Ulla Korsgaard Nielsen’s og Kristen Hingebjerg Hansen’s børn

4-A/3-B/2-F/1-J Dreng Korsgaard Hansen døde 19 år gammel


* 16-11-1981
Tjæreborg, Esbjerg, Ribe
† 06-03-2001
Ukendt

Signe og Didde med deres broder, ca. 1993


Fra Facebook

pædagog internsælger
4-B/3-B/2-F/1-J Signe Korsgaard Hansen gift med Johan Skovhus
* 21-02-19?? * 28-09-1983
Tjæreborg, Esbjerg, Ribe Ukendt

Bopæl, Østbirk, 8751 Gedved


Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-F/1-J Lærke Korsgaard Skovhus

Signe, 2019 og Johan, 2017


Fra Facebook

sygeplejerske entrepriseleder
4-C/3-B/2-F/1-J Didde Maria Korsgaard Hansen forhold med Jonas Vittrup
* 29-11-1993 23-01-2017 *
Tjæreborg, Esbjerg, Ribe Esbjerg, Ribe

Lorents Møllers Vej 49, 6700 Esbjerg

Jonas og Didde, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 172


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Mogens Korsgaard Nielsen’s og Isabelle Ukendt’s børn

4-A/3-C/2-F/1-J Camila Korsgaard Nielsen yderligere data ukendt


* 26-08-1996
Brest, Bretagne, Frankrig

Camila, 2018
Fra Facebook

studerende
4-A/3-C/2-F/1-J Louis Korsgaard Nielsen yderligere data ukendt
*
Brest, Bretagne, Frankrig

Louis, 2018
Fra Facebook

Lone Nielsen’s og Johnny Grejsmark Jensen’s børn

datamatiker/TDC fagkonsulent/Skat
4-A/3-A/2-G/1-J Thomas Grejsmark Jensen gift med Karina Lindemose
* *
København skilt Ukendt
Efter ægteskabet tog de efternavnet Grejsmark Lindemose

Bopæl, Tæbyvej 78, 2610 Rødovre Bopæl, Næsbyvej 21, 1., 2610 Rødovre

Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-G/1-J Maja Grejsmark Lindemose


5-B/4-A/3-A/2-G/1-J Lisa Grejsmark Lindemose

Thomas, 2017, Fra Facebook Karina, 2015, Fra Facebook

Leif Christensen 173


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

selvstændig/rengøringsfirma selvstændig/rengøringsfirma
4-B/3-A/2-G/1-J Christina Grejsmark Jensen gift med Casper Olav Andersen
* 18-12-19?? *
Hellested, Storstrøm Albertslund, København
Bopæl, Hovedgaden 81, 4654 Faxe Ladeplads

Deres børn:

5-A/4-B/3-A/2-G/1-J Caroline Grejsmark Andersen


5-A/4-B/3-A/2-G/1-J Christian Krølle Grejsmark Andersen

Christina, Caroline og Christian, 2017 Casper, 2019


Fra Facebook Fra Facebook

Erik Meldgaard Nielsen’s og Tine Iben Bach’s børn

4-A/3-B/2-G/1-J Anders Meldgaard Nielsen gift med Christina Pietak Pedersen


* 1978 27-08-2011 *
Hvidovre, København Ishøj, København
Efter ægteskabet tog de efternavnet Pietak Meldgaard
Bopæl, Frederikssund

Deres børn:

5-A/4-A/3-B/2-G/1-J Emil Pietak Meldgaard


5-B/4-A/3-B/2-G/1-J Victor Pietak Meldgaard

Anders og Christina, 2017


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 174


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

frisør/ejer af Salon Retro


4-B/3-B/2-G/1-J Rikke Meldgaard Nielsen forhold med Ukendt
* 1981 afsluttet *
Hvidovre, København Ukendt
Bopæl, Tryggevældevej 1, 2720 Vanløse

Deres børn:

5-A/4-B/3-B/2-G/1-J Yasmin Meldgaard Nielsen

Rikke, 2019
Fra Facebook

blikkenslager
2. forhold med Henning Jacobsen
afsluttet *
Ukendt
Bopæl, Lilletoften 48, st.tv, 2740 Skovlunde

Deres børn:

5-B/4-B/3-B/2-G/1-J Naya Jacobsen

Henning og Naya, 2018


Fra Facebook

Lene Nielsen’s og Knud Arne Jensen’s børn

4-A/3-C/2-G/1-J Rasmus Jensen gift med Maria Ukendt


* 18-12-2006 * 13-03-19??
Hvidovre, København Ukendt
Bopæl, Valby, København
Deres børn:

5-A/4-C/3-C/2-G/1-J Mathilde Jensen


5-B/4-C/3-C/2-G/1-J Luna Jensen

Rasmus og Maria, kobberbryllup 2019


Fra Facebook

Leif Christensen 175


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

pædagog salgskoordinator/Sodemann Aps


4-B/3-C/2-G/1-J Kathrine Camilla Jensen gift med Mark Grønbæk Jensen
* 07-08-19?? 05-05-2013 *
Hvidovre, København Hvidovre, København
Bopæl, Byvej 83A, 2650 Hvidovre
Deres børn:

5-A/4-D/3-C/2-G/1-J Marcus Grønbæk Jensen


5-B/4-D/3-C/2-G/1-J Sarah Grønbæk Jensen
5-C/4-D/3-C/2-G/1-J Josefine Grønbæk Jensen

Kathrine og Mark, 2018


Fra Facebook

maskinmester/superintendent engineer
4-C/3-C/2-G/1-J Malene Louise Meldgaard Jensen gift med Jacob Gjørtsvang Knudsen
* 1986 22-09-2014 *
Hvidovre, København Ukendt
Bopæl, Singapore siden september 2017
Deres børn:

5-A/4-E/3-C/2-G/1-J Ella Gjørtsvang Knudsen


5-A/4-E/3-C/2-G/1-J Walther Gjørtsvang Knudsen

Walther, Malene, Ella og Jacob, 2019


Fra Facebook

frisør og pædagogmedhjælper murer


4-D/3-C/2-G/1-J Pernille Jensen forhold med Morten Thanning Roer
* 1986 2011 *
Hvidovre, Købenavn Hvidovre, Købehavn
Bopæl, Grenhusene 28, 2650 Hvidovre
Deres børn:

5-A/4-F/3-C/2-G/1-J Elias Thanning Roer


5-B/4-F/3-C/2-G/1-J Emil Thanning Roer
5-C/4-F/3-C/2-G/1-J Ida Thanning Roer

Pernille med sin datter, 2018 Morten med Emil og Elias, 2016 Fra
Fra Facebook Facebook

Leif Christensen 176


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5. generation
(Elvine Jensen’s slægtsled)

Uffe Brunø Lindstrøm’s og Charlotte Lene Jensen’s børn

virksomhedsejer og direktør
5-A/4-A/3-B/2-A/1-J Andreas Brunø Lindstrøm forhold med Ukendt
* 17-08-1995 *
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tøndergade 12, 4. tv, 1752 København V

Andreas og han kæreste, 2016


Fra Instagram

virksomhedsejer og direktør
5-B/4-A/3-B/2-A/1-J Katrine Brunø Lindstrøm yderligere data ukendt
* 27-08-1997
Ukendt
Bopæl, Puggaardsgade 18, st., 1573 København V

Katrine, 2019
Fra Instagram

Johan Christian Nøddelund’s og Rita Nielsen’s børn

5-A/ 4-A/3-C/2-A/1-J Emma Nøddelund yderligere data ukendt


* 10-10-1997
Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Ålborg

Emma, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 177


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-B/4-A/3-C/2-A/1-J Mathilde Nøddelund yderligere data ukendt


* 1999
Randers, Århus

Mathilde, 2017
Fra Facebook

journalist
5-A/4-B/3-C/2-A/1-J Sofie Bock Nøddelund gift med Ukendt Troelsen
* *
Ålborg Ukendt

Sofie, 2018
Fra Facebook

5-B/4-B/3-C/2-A/1-J Olivia Bock Nøddelund yderligere data ukendt


* 1995
Ålborg
Bopæl, Utterslev Torv 30, 2. tv, 2400 København NV

Olivia, 2016
Fra Facebook

5-C/4-B/3-C/2-A/1-J Anna Victoria Bock Nøddelund yderligere data ukendt


* 2001
Ålborg

Anna Victoria, 2018


Fra Instagram

Leif Christensen 178


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Annette Albrektsen’s og Preben Schel Klausen’s børn

5-A/4-B/3-A/2-B/1-J Amanda Jinzhu Klausen Schel Albrektsen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Amanda Jinzhu, ca. 2016


Fra Facebook

5-B/4-B/3-A/2-B/1-J Rosa-mei Lan Klausen Schel Albrektsen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Rosa-mei Lan, ca. 2017


Fra Facebook

Helle Kruse Nielsen’s og Lars Kristian Olesen’s børn

civilingeniør i bioteknologi og Ph.d. lærer


5-A/4-A/3-A/2-C/1-J Michael Kruse Olesen gift med Heidi Meyer Pedersen
* 26-04-1986 * 1986
Ålborg, Nordjylland Langholt, Ålborg, Nordjylland
Efter vielsen tog de efternavnet Kruse Meyer
Bopæl, Vindfløjen 4, 9380 Vestbjerg
Deres børn:

6-A/5-A/4-A/3-A/2-C/1-J Sylvester Kruse Meyer


6-B/5-A/4-A/3-A/2-C/1-J Asta Kruse Meyer
6-C/5-A/4-A/3-A/2-C/1-J Sigurd Kruse Meyer

Michael på arbejde, 2015


Fra Nordjyske Avisarkiv, 21-08-2015
Michael med Sylvester og Asta
Heidi med Sigurd, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 179


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

soldat
5-B/4-A/3-A/2-C/1-J Morten Kruse Olesen yderligere data ukendt
* 11-07-1989
ukendt

Morten – henholdsvis 2013 og 2018


Fra Facebook

Mette Kruse Nielsen’s og Bent Sørensen’s børn

tømrer/Alabu Bolig frisør og tidligere ejer af Clement Klip


5-A/4-B/3-A/2-C/1-J Mads Kruse Sørensen gift med Louise Clement Andersen
* 18-07-1989 25-09-2012 * 11-03-19??
Ålborg, Nordjylland Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Tårnhøjparken 71, 9220 Ålborg Øst

Deres børn:

6-A/5-A/4-B/3-A/2-C/1-J Sebastian Kruse Sørensen


6-B/5-A/4-B/3-A/2-C/1-J Simone Kruse Sørensen

Louise, Mads og børnene, 2017


Fra Facebook

sygeplejerske fysioterapeut
5-B/4-B/3-A/2-C/1-J Britt Kruse Sørensen forhold med Kristian Lenz
* 06-09-1994 03-05-2015 *
Ålborg, Nordjylland Vodskov, Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Liselejevej 15, 9270 Klarup

Kristian og Britt, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 180


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Lotte Kruse Nielsen’s og Jesper Eilertsen Høgh’s børn

5-A/4-C/3-A/2-C/1-J Emilia Kruse Høgh forhold med Andreas Glindvad Pedersen


* 16-01-2000 24-04-2016 * 1999
Klokkerholm, Hjallerup Klokkerholm, Hjallerup
Brønderslev, Nordjylland Brønderslev, Nordjylland

Emilia, 2017 Andreas, 2017


Fra Facebook Fra Facebook

5-B/4-C/3-A/2-C/1-J Cecilia Kruse Høgh yderligere data ukendt


* 04-11-2003
Klokkerholm, Hjallerup
Brønderslev, Nordjylland

Cecilia, 2016
Fra Facebook

Gitte Gerhardt’s og Jesper Steendahl Mortensen’s børn

5-A/4-B/3-A/2-E/1-J Julie Gerhardt Steendahl yderligere data ukendt


*25-08-2006
Ukendt

5-B/4-B/3-A/2-E/1-J Mikkel Gerhardt Steendahl yderligere data ukendt


*16-04-2008
Ukendt

Julie og Mikkel, 2019


Fra Facebook

Pernille Gerhardt’s og Lars Gerhardt Nielsen’s børn

5-A/4-C/3-A/2-E/1-J Caroline Gerhardt Nielsen yderligere data ukendt


* 1996
Ukendt

Caroline og Lars, 2016


Fra Facebook

Leif Christensen 181


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-B/4-C/3-A/2-E/1-J Frederik Gerhardt Nielsen yderligere data ukendt


* 23-01-2005
Ukendt

Frederik, 2018
Fra Facebook

Anne-Marie Korsgaard Nielsen’s og Jesper Bruun’s børn

5-A/4-A/3-A/2-F/1-J Rasmus Bruun yderligere data ukendt


*
Ukendt

Rasmus, 2017
Fra Facebook

5-B/4-A/3-A/2-F/1-J Tilde Emilie Bruun yderligere data ukendt


* 2000
Ukendt

Tilde, 2017
Fra Facebook

Thomas Korsgaard Nielsen’s og Britt Skriver Andersen’s børn

5-A/4-B/3-A/2-F/1-J Gustav Korsgaard Nielsen yderligere data ukendt


* 2011
Esbjerg, Syddanmark

Gustav på ishockeybanen, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 182


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-B/4-B/3-A/2-F/1-J Ea Korsgaard Nielsen yderligere data ukendt


* 17-09-2014
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, Syddanmark

Ea, 2018
Fra Facebook

Tina Korsgaard Nielsen’s og Anders Snede Pedersen’s børn

5-A/4-C/3-A/2-F/1-J Alvin Snede Korsgaard yderligere data ukendt


* 02-11-2016
Skanderborg, Midtjylland

5-A/4-C/3-A/2-F/1-J Ebbe Snede Korsgaard yderligere data ukendt


* 29-12-2017
Skanderborg, Midtjylland

Ebbe og Alvin, 2018


med mormor Inga
Fra Facebook

Signe Korsgaard Hansen’s og Johan Skovhus’ børn

5-A/4-B/3-B/2-F/1-J Lærke Korsgaard Skovhus yderligere data ukendt


* 04-12-2016
Ukendt

Lærke og mor, 2018


Fra Facebook

Thomas Grejsmark Jensen’s og Karina Lindemose’s børn

5-A/4-A/3-A/2-G/1-J Maja Grejsmark Lindemose yderligere data ukendt


* ??-01-2005
Ukendt

Maja, 2019
Fra Instagram

Leif Christensen 183


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5-A/4-A/3-A/2-G/1-J Lisa Grejsmark Lindemose yderligere data ukendt


* ??-01-2008
Ukendt

Lisa, 2016
fra Facebook

Christina Grejsmark Jensen’s og Casper Olav Andersen’s børn

5-A/4-B/3-A/2-G/1-J Caroline Grejsmark Andersen yderligere data ukendt


* 01-01-2001
Ukendt

Caroline, 2017
Fra Facebook

5-A/4-B/3-A/2-G/1-J Christian Krølle Grejsmark Andersen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Christian, 2017
Fra Facebook

Anders Meldgaard Nielsen’s og Christina Pietak Pedersen’s børn

5-A/4-A/3-B/2-G/1-J Emil Pietak Meldgaard yderligere data ukendt


* 13-11-2011
Ukendt

5-B/4-A/3-B/2-G/1-J Victor Pietak Meldgaard yderligere data ukendt


* 22-10-2012
Ukendt

Victor og Emil, 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 184


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Rikke Meldgaard Nielsen’s og Ukendt Matens’ børn

5-A/4-B/3-B/2-G/1-J Yasmin Meldgaard Nielsen yderligere data ukendt


* 2003
Ukendt

Yasmin, 2018
Fra Facebook

Rikke Meldgaard Nielsen’s og Henning Jacobsen’s børn

5-B/4-B/3-B/2-G/1-J Naya Meldgaard Jacobsen yderligere data ukendt


* 24-11-2009
Ukendt

Naya, 2019
Fra Facebook

Rasmus Jensen’s og Maria Ukendt’s børn

5-A/4-A/3-C/2-G/1-J Mathilde Jensen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Mathilde, 2015
Fra Facebook

5-B/4-C/3-C/2-G/1-J Luna Jensen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Luna, 2015
Fra Facebook

Leif Christensen 185


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Kathrine Jensen’s og Mark Grønbæk Jensen’s børn

5-A/4-B/3-C/2-G/1-J Markus Grønbæk Jensen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Markus, 2019
Fra Facebook

5-B/4-B/3-C/2-G/1-J Sarah Grønbæk Jensen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Sarah, 2018
Fra Facebook

5-C/4-B/3-C/2-G/1-J Josefine Grønbæk Jensen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Josefine, 2018
Fra Facebook

Malene Louise Meldgaard Jensen’s og Jacob Gjørtsvang Knudsen’s børn

5-A/4-E/3-C/2-G/1-J Ella Gjørtsvang Knudsen yderligere data ukendt


* 15-01-2015
Ukendt

5-B/4-E/3-C/2-G/1-J Walther Gjørtsvang Knudsen yderligere data ukendt


* 15-01-2015
Ukendt

Ella og Walther, 2019


Fra Facebook

Leif Christensen 186


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Pernille Jensen’s og Morten Thanning Roer’s børn

5-A/4-F/3-C/2-G/1-J Elias Thanning Roer yderligere data ukendt


* 2011
Hvidovre Hospital, Hovedstaden

5-B/4-F/3-C/2-G/1-J Emil Thanning Roer yderligere data ukendt


* 20-07-2013
Hvidovre Hospital, Hovedstaden

5-C/4-F/3-C/2-G/1-J Ida Thanning Roer yderligere data ukendt


* 11-04-2018
Hvidovre Hospital, Hovedstaden
Elias, Ida og Emil, 2019
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 187


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

6. generation
(Elvine Jensen’s slægtsled)

Michael Kruse Olesen’s og Heidi Meyer Pedersen’s børn

6-A/5-A/4-A/3-A/2-C/1-J Sylvester Kruse Meyer yderligere data ukendt


* 16-05-2012
Ålborg, Nordjylland

6-B/5-A/4-A/3-A/2-C/1-J Asta Kruse Meyer yderligere data ukendt


* 01-07-2014
Ålborg, Nordjylland

6-C/5-A/4-A/3-A/2-C/1-J Sigurd Kruse Meyer yderligere data ukendt


* ??-09-2017
Ålborg, Nordjylland Asta, Sylvester og Sigurd, 2019
Fra Facebook

Mads Kruse Sørensen’s og Louise Clement Andersen’s børn

6-A/5-A/4-B/3-A/2-C/1-J Sebastian Kruse Sørensen yderligere data ukendt


* 25-04-2014
Ålborg, Nordjylland

Sebastian, 2018
Fra Facebook

6-A/5-A/4-B/3-A/2-C/1-J Simone Kruse Sørensen yderligere data ukendt


* 21-12-2016
Ålborg, Nordjylland

Simone og mor, 2018


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 188


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

1. generation efter Met’ Kirstin’


(Martin Alsholm’s (Christensen’s) slægtsled)

1-K
1-k bryggeriarbejder på Tuborg serveringsdame og husmoder
Martin Christensen (Alsholm) gift med Magna Sofie Christine Sørensen
* 21-02-1895 05-12-1924 * 24-08-1892
Romdrup, Fleskum, Ålborg Københavns Rådhus Fredericia, Trinitatis, Vejle
† 24-11-1958 † 28-07-1970
Landskronagade 45, 1., København, nærm.?
Kildevælds Sogn, København
Bisat 29-11-1958 på Bispebjerg Krematorium

Sidste fælles bopæl, Landskronagade 45, 1. tv, 2100 København

Martin Christensen fik ved bevilling af 21-10-1921 fra Københavns Overpræsidium tilladelse til af skifte efternavnet Christensen til Alsholm.
Kilde: København Politis Registerblade

Deres børn:

2-A/1-K Inger Alsholm


2-B/1-K Ruth Alsholm

Martin, ca. 1915


Privat foto
(Leif Christensen)
Martin, form. omk. 1950-55
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Magda og Martin,
form. omk. 1950-55
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Politiets Registerblad påbegyndt 18-11-1919, hvoraf det fremgår, at Martin fik


ændret sit efternavn den 21-10-1921 efter bevilling fra Københavns
Overpræsidium
Fra politietsregisterblade.dk

Borgerlige ægteskabsbog fra Københavns Kommune perioden fra 1877-1964


Fra Family Search

Leif Christensen 189


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

2. generation
(Martin Alsholm’s (Christensen’s) slægtsled)

Martin Alsholm’s og Magna Sofie Christine Sørensen’s børn

husmoder
2-A/1-K Inger Alsholm 1. ægteskab Tage Richardt Henrik Frederiksen
* 28-02-1927 04-06-1949 * 26-03-1921
P. Sabroesgade 10, st., Københavns Rådhus Smallegade 48,
Frederiksholm sogn, København Solbjerg sogn, København
† 23-02-2008 (kræftsygdom) † 17-12-1959
Hjemmet, Herlev, Hovedstaden Østerbro, København

Deres børn:

3-A/2-A/1-K Henrik Frederiksen (tog senere navnet Alsholm)


3-B/2-A/1-K Bent Frederiksen
chauffør
2. ægteskab for begge Bent Vang Andersen
07-04-1963 * 23-12-1937
Københavns Rådhus Lønstrupvej 48, st. th.
Vanløse, København
Bopæl, Bjergvænget 12, st. vær. 0077
2400 København NV
Deres børn:
Bent var tidligere gift, 31-01-1961, i Ansgars Kirke med
Kirsten Andersen * 13-07-1935. De blev skilt igen ca. 1
3-C/2-A/1-K/ Iben Alsholm år efter ved Københavns Overpræsidium.

Bent, ca. 2011


Fra Facebook

2-B/1-K Ruth Alsholm gift med Knud Christensen


* 09-01-1929 * 16-08-1925
Peter Sabroesgade 10, st., Ukendt
Frederiksholm sogn, København † 18-02-2013
† 17-07-2009 form. Hvalsø, Sjælland
Slagelse Sygehus, Sjælland Begravet på Hvalsø Kirkegård
Begravet 13-08-2009, Hvalsø Kirkegård

Deres børn:

3-A/2-B/1-K Mette Christensen


3-B/2-B/1-K Anne Christensen

Knud og Ruth, 1977


Foto fra slægtsfesten 21-05-1977

Leif Christensen 190


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

3. generation
(Martin Alsholm’s (Christensen’s) slægtsled)

Inger Alsholm’s og Tage Frederiksen’s børn

maskinarbejder bankassistent
3-A/2-A/1-K Henrik (Frederiksen) Alsholm gift med Anette Nielsen
* 18-12-1950 14-09-1974 * 02-09-1953
Landskronegade 45, 1. st., Tåstrup Rådhus Tagesminde, Gentofte,
Kildevæld sogn, København Jægersborg sogn, København
Bopæl, Teglmarken 23A, 4200 Korsør
Efter vielsen tog de efternavnet Alsholm
Deres børn:

4-A/3-A/2-A/1-K Betina Alsholm (skiftede i 2009 navn til Jasmin Sommer Alsholm)

Henrik sammen med Joshua, 2007 Anette sammen med Joshua, 2007
Privat foto (Jasmin Sommer Alsholm) Privat foto (Jasmin Sommer Alsholm)

Henrik og Anette, 2013


Fra Facebook

3-B/2-A/1-K Bent Frederiksen partner Ukendt Sølvsten


* *
Ukendt Ukendt
† omkring 1980

4-A/3-B/2-A/1-K Ukendt søn


4-B/3-B/2-A/1-K Ukendt søn
4-C/3-B/2-A/1-K Nina Sølvsten Frederiksen

Fortsættes næste side

Leif Christensen 191


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

forstander på plejehjem i København pedel på Sankt Joseph skole


3-C/2-A/1-K Iben Alsholm gift med Anders Paisley Sveidahl
* * 23-02-1959
København, nærm.? København, nærm.?
Bopæl, Bispebjergvej 66, st. tv, 2400 København NV

Deres børn:

4A/3-C/2-A/1-K Poul Kasper Alsholm

Iben, 2016 Anders, 2017


Fra Seniorjobberen, nr. 2, Fra Facebook
25-02-2016 – kk.dk

Ruth Alsholm’s og Knud Christensen’s børn

3-A/2-B/1-K Mette Christensen yderligere data ukendt


* 05-06-1951
ukendt

3-B/2-B/1-K Anne Christensen yderligere data ukendt


* 15-12-1954
Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen 192


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

4. generation
(Martin Alsholm’s (Christensen’s) slægtsled)

Henrik Alsholm’s (Frederiksen) og Anette Nielsen’s børn

laborantstuderende
4-A/3-A/2-A/1-K Jasmin Sommer Alsholm 1. ægteskab Martin Asger Schønherr
* 25-06-1978 08-10-2005 * 04-05-1972
Rigshospitalet, København skilt Glostrup, København
01-12-2006 Bopæl, Slagelse Landevej 106
Ormeslev, 4220 Korsør

Betina Alsholm ændrede i 2009 sit navn fra Betina Alsholm til Jasmin Sommer Alsholm

Deres børn:

5-A/4-A/3-A/2-A/1-K Joshua Alsholm Schønherr

Jeg er laborantstuderende, som bruger fritiden på at nørde med slægtsforskning og


DNA. Jeg driver samtidigt Scandinaviens største medieplatform for donorbørn.

Min baggrund har jeg i servicebranchen, hvor jeg har haft stillinger som kok, tjener,
sosuhjælper, handicapchauffør og sikkerhedsvagt på Christiansborg.

Privat er jeg en energibombe, som er meget imødekommende. Jer er lærenem og


hårdtarbejdende. Jeg møder hellere en halv time før end at komme 2 minutter for sent.
Jeg er initiativtager og påtager mig ofte lederrollen, når andre tøver. Jeg er meget
opmærksom på stemningen imellem folk, som jeg er i samme rum med, og smider gerne
en vittig bemærkning af sted eller giver et kram for at løfte stemningen. Fredagskage er
også altid et hit.

Min mand og jeg har til sammen tre sønner, to af dem er voksne og den sidste er
teenager.
Jasmin, Martin og Joshua
Jeg er medlem af den lokale skytteforening, og konkurrerer til stævner sammen med Privat foto (Jasmin Sommer Alsholm)
min yngste søn.
Tekst: Jasmin Sommer Alsholm – fra Linked-In

Jasmin Sommer Alsholm kom ud i en identitetskrise, da hendes forældre på hendes 30-års fødselsdag afslørede, at hun ikke deler gener med den far, hun er vokset op med.
Tilliden forsvandt med sandheden, men Jasmin har valgt at tilgive. Hun var ikke længere sikker. Hvordan kunne de dog skjule det for hende i alle de år? Hun var 30 år og havde
netop fået konstateret kræft i læben. Farmoderen var død kort forinden af en aggressiv kræftsygdom, og det fik Jasmin til at frygte, at hun ville være arvelig disponeret. Hun ville
testet, fortalte hun forældrene, da de fejrede hendes 30-års fødselsdag, og da var det, at de sagde, at hun ikke behøvede at frygte noget. – Jeg blev chokeret, og tankerne fløj
gennem hovedet på mig. Jeg kunne slet ikke fordøje det. Faktisk følte jeg, at min verden krakelerede, fortæller Jasmin Alsholm fra Borup på Sjælland.
Afskrift fra udeoghjemme.dk af 04-03-2011.

Jasmin har oprettet en Facebook-gruppe,


hvor donorbørn kan dele deres frustrationer
og kan søge støtte hos ligesindede. Det har
udviklet sig til også at være et forum for at
finde halvsøskende.
Fra Politiken, 07-02-2012

rejsemontør hos DAN-Palletiser A/S


2. ægteskab Svend Erik Leismann
30-05-2015 * 06-06-1970
Ukendt
Bopæl, Dyrehegnet 47, 4220 Korsør
Ingen børn

Svend Erik og Jasmin Svend Erik og Jasmin, 2017 Svend Erik sammen med sine sønner Sebastian og Tobias fra
Bryllup, 30-05-2015 Fra Facebook et tidligere ægteskab med Bettina Elmeskov Mortensen
Fra Facebook Fra Facebook, 2016

Leif Christensen 193


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Bent Frederiksen’s og Ukendt Sølvsteen’s børn

4-A/3-B/2-A/1-K Ukendt søn

4-B/3-B/2-A/1-K Ukendt søn

4-C/3-B/2-A/1-K Nina Sølvsten Frederiksen yderligere data ukendt


*
Ukendt

Nina, 2016
Fra Facebook

Iben Alsholm’s og Anders Paisley Sveidahl’s børn

4-A/3-C/2-A/1-K Poul Kasper Alsholm yderligere data ukendt


*
Ukendt
Bopæl, Frederiksborgvej 170, 2. th, 2400 København NV

Poul, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 194


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

5. generation
(Martin Alsholm’s (Christensen’s) slægtsled)

Jasmin Sommer Alsholm’s og Martin Asger Schønherr’s børn

5-A/4-A/3-A/2-A/1-K Joshua Alsholm Schønherr


* 04-08-2005
Glostrup, København

Joshua
Privat foto
(Jasmin Sommer Alsholm)

Leif Christensen 195


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019
Met’ Kirstin’s aner og efterkommere Slægtshistorie

Met’ Kirstin’ til venstre sammen med to ukendte kvinder (er der nogen, der kender dem og stedet, hvor fotoet er taget)

Leif Christensen 196


Redigeret 10-07-2012 – opdateret 24-09-2019