You are on page 1of 4

Omzendbrief

Vincentian Family Office · Bureau de la Famillie Vincentienne · Oficina de la Familia Vicenciana

ter gelegenheid van het feest


van Sint-Vincentius a Paulo
2019

Rome, 12 augustus 2019


Verjaardag van de geboorte van H. Louise de Marillac

Aan alle leden van de Vincentiaanse Familie.

Mijn dierbare broeders en zusters,


Moge de genade en vrede van Jezus altijd met ons zijn!
In 2017 vierden we de 400ste verjaardag van de geboor-
te van het Vincentiaanse Charisma. We danken Jezus voor het in leven houden van het charis-
ma, voor de vele vrouwen en mannen uit verschillende lagen van de bevolking die zich in deze
vier eeuwen hebben ingezet en voor hen die het onvoorwaardelijke dienstwerk van Christus in
de persoon van de armen elke dag met zoveel inzet, passie en liefde voortzetten.

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org 1
Vincentian Family Office · Bureau de la Famillie Vincentienne · Oficina de la Familia Vicenciana
Door zijn goddelijke inspiratie wijst het Vincentiaanse Charisma ons steeds de weg om te-
gemoet te komen aan de behoeften van het steeds groter wordende aantal mensen in de wereld
die in de steek gelaten worden, in de marge van de samenleving leven en geestelijk, materieel,
fysiek en emotioneel verwaarloosd worden. Als één van de vruchten van het jubileumjaar
wilden wij, leden van de verschillende takken van de wereldwijde Vincentiaanse Familie, een
initiatief lanceren dat ons zou helpen om onze samenwerking en effectiviteit te verdiepen in
het reageren op de “uitroep van de armen”.
Daarom hebben we de Famvin Homeless Alliance (FHA) ingehuldigd tijdens het Vin-
centiaanse Familiesymposium op het Sint-Pietersplein in oktober 2017, in aanwezigheid
van Paus Franciscus. De FHA is een wereldwijd initiatief dat zich richt op dakloosheid in
al haar vormen. Het ondersteunt de leden van de Vincentiaanse Familie bij het aanpakken
van één van de meest dringende noden van onze tijd, zodat we ‘de vreemdeling kunnen
verwelkomen’ in onze gemeenschappen.
Hulp aan daklozen is niet nieuw voor de takken van de Vincentiaanse Familie. Zij zijn al
lange tijd betrokken bij het succesvol inspelen op deze enorme behoeften in een poging om
een einde te maken aan dakloosheid in de hele wereld.
Dit initiatief wil alle 150 takken van de Vincentiaanse Familie samenbrengen in de
strijd tegen dakloosheid. De FHA wordt gecoördineerd door een internationaal bestuur;
een commissie met internationaal lidmaatschap begeleidt de FHA in alle landen van de
wereld. Specifieke doelstellingen zijn onder meer het van elkaar leren, elkaar helpen en sa-
men optreden in directe hulp aan daklozen, maar ook samenwerken in de belangenbehar-
tiging, om zo een sterkere en effectievere kracht te worden. Om ons te helpen de doelste-
llingen te bereiken, biedt de commissie van de FHA veel instrumenten om een fenomeen
aan te pakken dat wereldwijd 1,2 miljard mensen treft.
Als we het over daklozen hebben, hebben we drie groepen in gedachten:
a) mensen die op straat leven
b) vluchtelingen die ontheemd zijn uit hun huizen
c) mensen die in ondermaatse huisvesting wonen.

Geen van hen heeft een echte thuis en is dus thuisloos.


Ik ben zeer dankbaar voor de vooruitgang die tot nu toe is geboekt. Ik wil met name drie
initiatieven noemen:
1. de levendige en geslaagde internationale Vincentiaanse conferentie over dakloosheid
(Rome, november 2018);
2. de invloed van de Vincentiaanse Familie om van dakloosheid voor het eerst het prioritaire
thema te maken van een grote VN-bijeenkomst (zitting van de Commissie voor Sociale
Ontwikkeling, januari 2020); en
3. de groeiende gezamenlijke participatie aan de 13 Huizen-campagne van de FHA.

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


2 +1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org
Vincentian Family Office · Bureau de la Famillie Vincentienne · Oficina de la Familia Vicenciana

Het feest van Sint-Vincentius a Paulo dit jaar, aan het begin van de 5e eeuw van het
Vincentiaanse Charisma, wordt zo een prachtige gelegenheid om de betrokkenheid bij
de FHA en onze samenwerking tussen de takken te verdiepen, of om deel te nemen en
mee te werken aan dit initiatief. Het doel is om alle takken van de Vincentiaanse Familie
te betrekken: congregaties, lekenorganisaties en verenigingen in alle 158 landen waar de
Vincentiaanse Familie aanwezig is.
Vele takken van de Vincentiaanse Familie zijn al zeer actief betrokken bij de FHA. Velen
zijn nog op weg.
Met deze brief wil ik, met het oog op de voorbereiding van de viering van het feest
van Sint-Vincentius a Paulo in alle landen waar de Vincentiaanse Familie aanwezig is, de
nationale raden van de Vincentiaanse Familie uitnodigen om hun leden te verenigen. In
landen waar dat nog niet het geval is, moedig ik één van de leiders aan om een vergadering
van alle vertegenwoordigers van de verschillende takken bijeen te roepen. In beide geval-
len is het voor een heel concreet doel: samen deelnemen aan het FHA-project.
Takken van de Vincentiaanse Familie kunnen op verschillende manieren deelnemen aan
de FHA:
1. Verstrek informatie aan de FHA over uw daklozenprojecten. Dit zal de FHA in sta-
at stellen om onze collectieve wereldwijde impact in kaart te brengen, wat de kracht
van de dienst van de Vincentiaanse Familie aan de daklozen bewijst.
2. Bied uw expertise aan aan de bredere Vincentiaanse Familie. De FHA is op zoek
naar projecten die een jonge leider kunnen verwelkomen voor een korte uitwis-
seling om ervaring op te doen. U kunt ook partnerschappen aangaan met andere
groepen die betrokken zijn bij de daklozensector.
3. Doe mee aan onderzoek, gesprekken en leermogelijkheden die ons kunnen helpen
om de realiteit van de vele verwoestende vluchtelingencrises, die maar al te vaak
vergeten worden, beter te begrijpen.

Naast de drie bovengenoemde punten wil ik, voor het aanstaande feest van Sint-Vin-
centius, alle landen waar de “13 Huizen-campagne” nog moet beginnen, aanmoedigen
om concrete stappen te nemen om hiermee van start te gaan. De “13 Huizen-campagne”
is één van de projecten van de FHA die een rechtstreekse invloed heeft op het leven van de
daklozen.

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org 3
Vincentian Family Office · Bureau de la Famillie Vincentienne · Oficina de la Familia Vicenciana
De naam “13 Huizen” komt van een initiatief van de heilige Vincentius a Paulo als antwo-
ord op de schrijnende armoede in Parijs in zijn tijd. Samen met de Dochters van Liefde, de
Congregatie van de Missie en de Dames van Liefde (AIC) had hij 13 huizen gebouwd voor
kinderen zonder huis.
Het doel van de “13 Huizen-campagne” is om de takken van de Vincentiaanse Familie in
een bepaald land te engageren om samen huizen te bouwen voor diegenen die er geen hebben.
Het aantal huizen of de creatieve manieren om onderdak te vinden voor daklozen zal van land
tot land verschillen. In sommige landen kan de Vincentiaanse Familie twee of tien huizen
bouwen, in andere landen meer dan dertien. In ieder geval kunnen we allemaal deelnemen
aan de zogenaamde “13 Huizen-campagne”. De commissie van de FHA wil graag helpen om
dit realiseren met behulp van haar team van deskundigen, om u te helpen bij het plannen en
ontwerpen van uw project en, indien nodig, om u te helpen fondsen te vinden door middel
van jumelages, samenwerkingsverbanden, het Solidariteitsfonds, of het schrijven van subsi-
dieaanvragen.
Ik moedig alle internationale, nationale en lokale leiders van de verschillende takken
van de Vincentiaanse Familie aan, samen als tak op internationaal niveau of afzonderlijk
op nationaal of lokaal niveau, om contact op te nemen met het coördinerend commissielid
mevrouw Yasmine Cajuste (fha.info@famvin.org) om informatie te sturen of te ontvan-
gen. U kunt ook de FHA-website bezoeken: www.vfhomelessalliance.org
Hier is een link naar een video die deelname aan de “13 Huizen-campagne” aanmoedigt:
https://youtu.be/42xwaMfCjO4.
Voor alle leden van de Vincentiaanse Familie hoop ik dat de jaarlijkse viering van het feest
van Sint-Vincentius ons zal helpen om nog doeltreffender te werken in dienst van de armen.
Als we ons engageren met mensen in nood, helpen anderen onze noden te dragen. Het wordt
een heilige uitwisseling, een heilige grond.
Moge de heilige Vincentius a Paulo, de “mysticus van de caritas”, ons helpen om steeds
meer te groeien in onze relatie met God en de armen, verlicht door de Geest en met een toe-
genomen verlangen om zelf mystici van de caritas te worden.
Uw broeder in Sint-Vincentius,

Tomaž Mavrič, CM,


Voorzitter van het uitvoerend comité
van de Vincentiaanse Familie.

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


4 +1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org famvin.org