ŶŴŵŴ

Cl18A 8lAnS?AP

xll lÞA 2

ż8A8 1Ŧ ÞLk1UM8UnAN DAN
ÞLkkLM8ANGAN ÞADA
1UM8UnANŽ
5MA NLGLkI 4 8ANDUNG
2010Ŵ2011

8A8 I
ÞLk1UM8UnAN DAN ÞLkkLM8ANGAN ÞADA 1UM8UnAN

AŦ ÞLNGLk1IAN ÞLk1UM8UnAN DAN ÞLkkLM8ANGAN ÞADA 1UM8UnAN
Apa lLu Þerkembanaan pada Lumbuhan ? apakah sama denaan ÞerLumbuhan pada Lumbuhan ?
unLuk memasLlkan apakah ÞerLumbuhan dan Þerkembanaan lLu sama aLau Lldakţ perhaLlkanlah
aambar berlkuL

Sudah blsa menvlmpulkan apakah ÞerLumbuhan dan Þerkembanaan pada Lumbuhan
lLu sama aLaukah berbeda ? 1erllhaL darl aambar ţ Lanaman vana awalnva kecll Lumbuh men[adl
Llnaalţ besar dan daunnva berLambah banvak Ŧ ?a ! lLulah perLumbuhan Ŧ 8aaalmana denaan
perkembanaan ? Þerkembanaan merupakan Þroses perLumbuhan vana dllkuLl oleh kedewasaan

Þerubahan yang ter[ad| pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman
Þertumbuhan ť Þroses bertambahnya ukuran (se| Ŷ se|ţ massaţ dan vo|ume) dar| kec|| h|ngga
dewasa yang bers|fat Irrevers|b|e dan kuant|tat|f ( dapat d|ukur dan d|nyatakan da|am b||angan )
Contoh ť 1|ngg| pohon 175 Cm ţ 8erat pohon 58 kg
Þerkembangan ť Þroses Þertumbuhan yang d||kut| kedewasaan yang bers|fat ku|||tat|f ( t|dak
dapat d|nyatakan da|am suatu b||angan )
Contoh ť 1erbentuknya bunga yang mem|||k| a|at ke|am|n bet|na ( put|k ) dan a|at ke|am|n [antan (
benang sar| ) pada tumbuhan berb|[|
8Ŧ IAk1Ck Ŷ IAk1Ck ¥ANG MLMÞLNGAkUnI ÞLk1UM8UnAN DAN ÞLkkLM8ANGAN ÞADA
1UM8UnAN

1umbuhan Lldak dapaL Lumbuh dan berkembana denaan sendlrlnva ţ dldalam ÞerLumbuhan dan
Þerkemabanaan pada Lumbuhan LerdapaL fakLor Ŷ fakLor vana mempenaaruhlnvaŦ lakLor Ŷ fakLor
LersebuL Lerbaal kedalam dua baalanţ valLu ť
O lAk1C8 LuA8 ( LksLernal )
O lAk1C8 uALAM ( lnLernal )
Apa sa[akah fakLor Ŷ fakLor vana dlmaksud ? klLa mulal darl lakLor Luar ( LksLernal ) vana
mempennaaruhl ÞerLumbuhan dan Þerkemabnaan pada Lumbuhan Ŧ
O IAk1Ck LUAk ( Lksterna| )
lakLor Ŷ fakLor luar vana dlmaksud adalah fakLor Ŷ fakLor vana berasal darl luar Lubuh Lumbuhan
vana mempenaaruhl perLumbuhannva ţ fakLor Ŷ fakLor LersebuL mencakupl ť
1Ŧ Cahaya / 5|nar Matahar|


Slnar maLaharl merupakan sumber eneral
baal Lumbuhan vana dlaunakan unLuk proses
berlanasunanva foLoslnLesls dldalam daun
Lumbuhan hl[auŦ uarl proses LersebuL maka akan
dlhasllkan zaL makanan vana sanaaL berpenaaruh
Lerhadap pembelahan sel pada perLumbuhan
LanamanŦ 1eLapl kenapa pada kenvaLaanva
perbandlnaan perLumbuhan Lanaman vana cukup
slnar maLaharl leblh lambaL [lka dlbandlnakan
denaan Lanaman vana kekuranaan slnar
maLaharl?

kecambah vana Lumbuh darl bl[l dan dlleLakkan dl LempaL vana Lldak ada slnar
maLaharl ( aelap ) akan tumbuh [auh |eb|h cepatţ mem|||k| daun kec|| dan t|p|s bewarna
kekun|ng Ŷ kun|nganţ batangnya |emahţ dan akarnya t|dak banyakŦ Menaapa ? karena
Lanaman LersebuL akan menaanduna alr leblh banvak sedanakan zaL aulanva sedlklLţ
sehlnaaa [umlah [arlnaan mesofllnva menlnakaL dan daun vana LerbenLuk akan men[adl
lebar dan LlplsŦ
Sedanakan Lanaman vana dlleLakkan dl LempaL vana mendapaL slnar maLaharl vana
cukup akan Lumbuh |eb|h |ambatţ mem|||k| daun yang cepat mengh|[au dan teba|ţ
batangnya kuat dan akarnya banyakŦ Pal lnl dlsebabkan karena Lanaman lnl menaanduna
sedlklL alr dan [umlah aulanva banvakţ aklbaLnva akan cepaL malakukan proses resplrasl dan
foLoslnLesls sehlnaaa daunnva men[adl leblh Lebal menahl[auţ [arlnaan pallsadenva berlapls
Ŷ laplsţ laplsan kuLlkulanva menebal sehlnaaa LerbenLuk daun vana leblh Lebalţ semplLţ
berwarna hl[auŦ
1umbuhan pun memlllkl respon vana berbeda Ŷ beda Lerhadap perlode penvlnaran
cahava maLaharl vana dlsebuL fotopetloJlsmeŦ uldaerah vana berlkllm sedana akan
menaalaml 4 muslm sehlnaaa Lumbuhan akan menaalaml penvlnaran vana bervarlasl seLlap
muslmŦ 8erdasarkan respon perlode penvlnaran cahava maLaharlţ Lumbuhan dlkelompokkan
men[adl ť
aŦ 1umbuhan 8erhar| Þendek
1umbuhan vana dapaL berbunaa keLlka per|ode ge|ap |eb|h pan[ang darl pada
pencahavaanŦ ( uahllaţ AsLerţ SLroberlţ krlsan )
bŦ 1umbuhan 8erhar| Netra|
1umbuhan vana berbunaa t|dak d|pengaruh| oleh lamanva/pan[ananva harl
penvlnaranŦ ( 8unaa MaLaharlţ Mawarţ 8unaa klpas )
cŦ 1umbuhan 8erhar| Þan[ang
1umbuhan vana berbunaa keLlka per|ode pencahayaan |eb|h |ama/pan[ang
darlpada perlode aelapŦ ( 8avamţ Seladaţ kenLanaţ dan Candum )

2Ŧ 5uhu ( 1emperatur )

1umbuhan pasLl dlpenaaruhl oleh suhu/LemperaLur llnakunaannva unLuk blsa
Lumbuh dan berkembanaŦ Aaar perLumbuhan dan perkembanaannva opLlmalţ maka
dlperlukannva suhu |dea| vana dlsebuL temperatur opt|mum ( D| Indones|a berk|sar antara
22¯Ŵ 37¯C )Ŧ
1umbuhan vana maslh mampu melakukan perLumbuhan dan perkembanaan
pada LemperaLur rendah dlsebuL temperatur m|n|mumŦ Seballknvaţ [lka Lumbuhan maslh
mampu Lumbuh dan berkembana pada LemperaLur LerLlnaal dlsebuL temperatur
maks|mumŦ

3Ŧ ke|embapan Udara

1anah dan udara seklLar vana kurana lembab ( alrnva cukup ) akan sanaaL balk
aLau cocok baal perLumbuhan dan perkembanaan Lanamanţ karena pada kondlsl seperLl lLu
Lanaman menverap banvak alr dan penauapan ( Lransplrasl ) alr semakln menurunţ sehlnaaa
memunaklnkan cepaL Ler[adlnva pembelahan dan peman[anaan sel Ŷ sel unLuk mencapal
ukuran makslmumŦ 1apl ada [uaa Lumbuhan vana pada proses perLumbuhan dan
perkembanaannva secara opLlmal [usLru berada pada kondlsl Lldak lembab aLau kerlnaŦ
(pohon manaaa vana akan berLunas dan bersemlţ bahkan berbuah pada saaL kemarau)

4Ŧ A|r dan Unsur nara 1anah

Alr merupakan hal vana muLlak dlperlukan oleh Lumbuhanţ Lldak munakln
dldalam kehldupan Lumbuhan Lldak memerlukan adanva alrŦ lunasl alr baal Lumbuhan
adalah sebaaal berlkuL ť

O loLoslnLesls
O Menaedarkan hasll Ŷ hasll foLoslnLesls keseluruh baalan Lumbuhan
O Sebaaal pelaruL lnLl sel dalam proses perLumbuhan dan perkembanaan
O MenenLukan proses LransporLasl unsur hara vana ada dldalam LanahŦ
O 8erperan dalam proses meLabollsme selŦ

!lka Lumbuhan kekuranaan unsur hara maka perLumbuhan dan
perkembanaannva akan menaalaml aanaauan aLau hambaLanŦ
unsur Ŷ unsur hara ( nuLrlsl ) dalam [umlah banvak vana dlbuLuhkan unLuk
perLumbuhan dan perkembanaan Lumbuhan dlsebuL unsur makro ( karbonţ okslaenţ nlLroaenţ
hldroaenţ sulfurţ fosforţ kalslumţ dan maaneslumŦ unsur Ŷ unsur vana dlbuLuhkan dalam [umlah vana
sedlklL dlsebuL unsur mlkro ( beslţ klorţ manaanţ boronţ senaţ Lembaaaţ nlkel )
5Ŧ Dera[at keasaman/ pn

1anah vana berslfaL asam pada padsollk merah kunlna (ÞMk)ţ aaar Lanaman dapaL Lumbuh
denaan balk maka [enls Lanah lnl dlLambahkan keasaman denaan penaapuranŦ

O IAk1Ck DALAM ( Interna| )

O Iaktor Intrase|
SlfaL darl lnduk Lumbuhanţ balk benLuk dan ukuran Lubuhnva akan menurun
pada anaknvaţ slfaL menurun LersebuL dlsebuL heredlLasŦ

O Iaktor Interse|

1Ŧ Pormon ( ZaL Lumbuh vana komponennva Lerdlrl aLas senvawa proLeln denaan
subsLansl klmla vana akLlf )

aŦ Auksln adalah senvawa asam lndol aseLaL (lAA) vana dlhasllkan dl u[una
merlsLem aplkal (u[una akar dan baLana)Ŧ lŦWŦ WenL (1928) perLama
kall menemukan auksln pada u[una koleopLll kecambah aandum Avena
saLlvaŦ
Ŵ MembanLu perkecambahan
Ŵ uomlnasl aplkal
Ŵ Þeka Lerhadap panas/slnar

ÞerLumbuhan u[una akar dan baLana
bŦ Clberellnţ Senvawa lnl dlhasllkan oleh [amur Clberella fu[lkurol aLau
lusarlum monlllformaeţ dlLemukan oleh lŦ kurusawaŦ lunasl alberelln ť
Ŵ Þeman[anaan Lumbuhan/pembenLukan Lunas
Ŵ 8erperan dalam parLenokarpl
Ŵ MenahambaL perkecambahan dan pembenLukan bl[l

cŦ SlLoklnln
Ŵ meranasana pembelahan sel
Ŵ memperkecll domlnasl aplkal
Ŵ menaaLur pembenLukan bunaa dan buah
Ŵ membanLu pembenLukkan akarţ Lunasţ menunda penaauauran daunţ
dan menahambaL proses penuaanŦ
Ŵ menaenLlkan domlnasl aplkal meranasana domlnasl laLeral

dŦ Asam abslsaL
Ŵ MenahambaL pembelahan dan peman[anaan selŦ
Ŵ Menunda perLumbuhan aLau dormanslŦ
Ŵ Meranasana penuLupan muluL daun pada muslm kerlnaţ sehlnaaa
menauranal akLlflLas LransplraslŦ

eŦ Cas LLllen
MembuaL buah men[adl masakţ menvebabkan perLumbuhan baLana
men[adl kokoh dan Lebalţ dapaL memacu pembunaaanţ menaaLur
perbandlnaan bunaa beLlna dan [anLan pada Lumbuhan berumah saLuŦ

fŦ Asam 1raumalln
Pormon luka/kamblum lnl dapaL meranasana sel Ŷ sel dl daerah luka
men[adl berslfaL merlsLem laal sehlnaaa mampu menaadakan
pembelahan sel unLuk menuLup luka LersebuLŦ

aŦ kalln
Pormon unLuk memacu perLumbuhan oraan Lumbuhanţ dl anLaranva ť

8hlzokalln ƹ memacu perLumbuhan akar
kaulokalln ƹ memacu perLumbuhan baLana
llLokalln ƹ memacu perLumbuhan daun
AnLhokalln ƹ memacu perLumbuhan bunaa

CŦ ÞLk1UM8UnAN ÞkIMLk DAN ÞLk1UM8UnAN 5LkUNDLk

O Þertumbuhan Þr|mer
1er[adl sebaaal hasll pembelahan sel Ŷ sel [arlnaan merlsLem prlmerŦ 8erlanasuna pada
embrloţ baalan u[unaŴu[una darl Lumbuhan seperLl akar dan baLanaŦ Lmbrlo memlllkl 3
baalan penLlna ť

Ŵ 1unas embrlonlk valLu calon baLana dan daun
Ŵ Akar embrlonlk valLu calon akar
Ŵ koLlledon valLu cadanaan makanan


ÞerLumbuhan Lanaman dapaL dlukur denaan alaL vana dlsebuL auksanomeLerŦ
uaerah perLumbuhan pada akar dan baLana berdasar akLlvlLasnva Lcrbaal men[adl 3
daerahţ valLu ť

O uaerah pembelahan
SelŴsel dl daerah lnl akLlf membelah (merlsLemaLlk)
O uaerah peman[anaan ť 8erada dl belakana daerah pembelahan
O uaerah dlferenslasl ť 8aalan pallna belakana darl daerah perLumbuhanŦ SelŴsel
menaalaml dlferenslasl membenLuk akar vana sebenarnva serLa daun muda dan Lunas
laLeral vana akan men[adl cabanaŦ
aŦ Þada perkecambahan eploeolţ koLlledon LerdapaL dl permukaan Lanah karena
Lerdorona oleh perLumbuhan hlpokoLll vana meman[ana ke aLasŦ

bŦ Þada perkecambahan lpooeolţ koLlledon LeLap berada dl bawah Lanahţ
sedanakan plumula keluar darl permukaan Lanah dlsebabkan perLumbuhan
eplkoLll vana meman[ana ke arah aLasŦ

O Þertumbuhan pada u[ung akar

8aalan vana pallna cepaL Lumbuh LerleLak pada daerah baalan belakana u[una akarţ
karena pada baalan u[una akar LersebuL LerdapaL 3 macam daerah LlLlk Lumbuhţ valLu
pembelahanţ daerah peman[anaanţ dan dlferenslaslŦ

Þada daerah pembelahan sel ţ
daerah lnl LerdapaL dl baalan u[unaŦ SelŴ sel
pada daerah lnl akLlf membelah dan
slfaLnva LeLap merlsLemaLlkŦ ulbelakana
daerah pembelahan merupakan daerah
vana Llap selnva memlllkl akLlvlLas unLuk
membesar dan meman[anaţ daerah lnl
dlnamakan peman[anaan selŦ
SeLelah sel Ŷ selnva membelah dan
meman[ana maka sel Ŷ selnva akan
Lerdlferenslasl men[adl sel Ŷ sel vana
memlllkl sLrukLur dan funasl vana khususţ
daerah lnl dlsebuL sebaaal daerah
dlferenslaslŦ kemudlan sel Ŷ sel dlbelakana
LlLlk Lumbuh akan membenLana dan
Lerdlferenslasl men[adl [arlnaan Ŷ [arlnaan
akarţ valLu epldermlsţ korLeksţ endodermlsţ
dan slllnder pusaLŦ
O Þertumbuhan pada u[ung batang
1lLlk Lumbuh pada baLana dlllndunal oleh baluLan bakal daunnvaŦ ÞerLumbuhan dan
perkembanaan sama denaan vana Ler[adl pada akarţ valLu LerdapaL daerah pembelahan
(merlsLemaLlk)ţ daerah peman[anaanţ dan daerah dlferenslaslŦ Þada baalan aLas daun
Lumbuh leblh lambaL dlbandlnakan denaan permukaan bawah daunţ sehlnaaa daun vana
muda akan melenakuna dlaLas LlLlk kambuhŦ
Þada daerah peman[anaanţ selŴselnva akan Lumbuh membesar dan meman[ana
serLa [arlnaan pembuluh sudah mulal nampakŦ Þada daerah dlferenslsasl akan
membenLuk beberapa [arlnaan valLu epldermlsţ korLeksţ dan slllnder pusaLŦ


O Þertumbuhan 5ekunder

aŦ Merupakan akLlvlLas selŴsel merlsLem sekunder valLu kamblum dan kamblum
aabusŦ ÞerLumbuhan lnl dl[umpal pada Lumbuhan dlkoLllţ avmnospermae dan
menvebabkan membesarnva ukuran (dlameLer) LumubuhanŦ
bŦ MulaŴmula kamblum hanva LerdapaL pada lkaLan pembuluhţ vana
dlsebuL omblom vosls aLau omblom lottovosloletŦ lunaslnva adalah
membenLuk xllem dan floem prlmerŦ
cŦ Selan[uLnva parenklm akar/baLana vana LerleLak dl anLara lkaLan pembuluhţ
men[adl kamblum vana dlsebuL omblom lotetvoslsŦ
dŦ kamblum lnLravasls dan lnLervasls membenLuk llnakaran Lahun ¤benLuk
konsenLrlsŦ
eŦ kamblum vana berada dl sebelah dalam [arlnaan kullL vana berfunaslsebaaal
pellndunaŦ 1erbenLuk aklbaL keLldakselmbanaan anLara permbenLukan xllem
dan floem vana leblh cepaL darl perLumbuhan kullLŦ
fŦ ke dalam membenLuk feloderm ť selŴsel hldup
ke luar membenLuk felem ť selŴsel maLl

Gbr. Lingkaran tahun
karena aktivitas xilem sekunder

Gbr. Irisan melintang batang waru

O 1eor| n|stogen dan 1eor| 1un|ka

1)Ŧ 1eorl Sel AplkalŶnofme|ster dan Nage||

1ldak ada perbedaan khusus pada asalŴusul [arlnaan aplkal pada pucuk LumbuhanŦ
karena seluruh sel pada pucuk baLana berawal darl saLu sel LunaaalŦ

2)Ŧ 1eorl PlsLoaenŶIohannes Ludw|g Lm|| kobert von nanste|n (13 Mel 1822 Ŷ 27 AausLus
1880)

1eorl PlsLoaen klaslk vana dluLarakan PansLeln pada 1868 menvaLakan bahwa ada
se[enls sttotlflosl (ƹpenaelompokanţ keadaan vana berLlnakaLŶseperLl pada kaLa ºsttoto
soslolº) pada u[una baLana Lumbuhan analospermaeŦ PansLeln menvaLakan adanva baalan
pusaL Lanaman vana dlsellmuLl oleh beberapa laplsan vana Lersusun raplţ vana sallna
menvelubunal denaan keLebalan vana konsLan (kamsud awţ kalo mlsalnva laplsan x seLebal
1 mmţ maka laplsan x lLu akan dan hanva akan seLebal lLu dl seluruh baalan merlsLem
aplkal)Ŧ

MaslnaŴmaslna laplsan dlpercava Lerdlrl darl beberapa sel merlsLemaLls vana sallna
berLumpukanţ vana LerleLak pada baalan pallna pucuk darl baLanaŦ 8eberapa Lahun
kemudlanţ lnLerpreLasl Leorl PansLeln Lerhadap peran maslnaŴmaslna laplsan sudah Lldak
dlaunakan laalţ Lapl konsep dasar LenLana adanva laplsan merlsLem vana berLlnakaL pada
u[una baLana LeLap dlaunakanŦ

8erlkuL rlnakasan Leorl hlsLoaennva PansLelnť
MerlsLem prlmer Lerdlrl darl 3 laplsan sel pembenLuk [arlnaanţ valLu
1) uermaLoaen (pembenLukan epldermls)ţ
2) Þerlblem (pembenLukan korLeks)ţ dan
3) Þlerom (pembenLukan slllnder pusaL)Ŧ
3) 1eorl 1unlka korpusŶ5chm|dt
Sebaaal eloojotoo darl konsep vana dlkemukakan PansLelnţ 8uder dan para
murldnva menaembanakan Leorl 1unlkaŴkorpusŦ
8erbeda denaan PansLeln vana menaemukakan t|ga laplsanţ 8uder hanva
meaemukakan dua laplsan [arlnaan dalam Leorlnvaţ valLu ºtoolo# vana Lerdlrl darl saLu aLau
leblh laplsan sel vana menvellmuLl ºotpos# aLau [arlnaan pusaLŦ
SchmldLţ murldnva 8uderţ menaembanakan kemball Leorl lnlŦ ula menlLlkberaLkan pada
perbedaan dua laplsan lnlŦ ula menvampalkan lde bahwa perbedaan uLama darl Lunlka dan
korpus adalah perbedaan anLara perLumbuhan dan pembelahan selŦ
ÞerLumbuhan pada Lunlkaţ vana Ler[adl bersamaan denaan perLumbuhan melenakuna
baLanaţ menaaklbaLkan perluasan permukaan Lumbuhanţ namun Lldak berpenaaruh pada
keLebalan maslnaŴmaslna laplsanŦ 8lsa dlllhaL pada aambar dl bawahŦ ÞerLumbuhan
lLu t|dak menaaklbaLkan baalan u[una (pallna aLas) men[adl Llpls dan baalan Lepl [adl LebalŦ


Model 1unlkaŴkorpus darl ºmerlsLem aplkal# (ƹpucuk LanamanŶbaalan aLasŶvana menaalaml
perLumbuhan ke aLas)Ŧ Laplsan epldermls żL1Ž dan subepldermls żL2Ž dlsebuL LunlkaŦ żL3Ž
dlsebuL korpusŦ SelŴsel dl L1 dan L2 membelah secara melenakuna unLuk men[aaa laplsanŴ
laplsan lnl LeLap Lerplsah saLu sama lalnŦ Sedanakan selŴsel L3 membelah denaan arah vana
leblh tooJom laalŦ Sedanakanţ perLumbuhan slllnder pusaL (otpos) berLlLlk beraL pada
perLambahan massa LumbuhanŦ ÞerLumbuhan pada [arlnaan lnl cenderuna Lldak reaulerţ
vana menaaklbaLkan perLambahan massa Lumbuhan Lldak konsLanŦ kadana cepaLţ kadana
pelanŦ ker[asama vana balk anLara perLambahan luas permukaan oleh Lunlka dan
perLambahan volume Lumbuhan oleh korpus menahasllkan keseraslan perLumbuhan pada
LanamanŦ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful