You are on page 1of 1

नेपाल सरकार

शिक्षक सेवा आयोग


सानोठिमी¸भक्तपरु
परीक्षा रद्द गररएको सच
ू ना
यस आयोगबाट शमतत २०७५/६/१३ गते सञ्चाशलत प्राथशमक तहको खुला प्रततयोगगतात्मक परीक्षामा सम्ममशलत
रोल.न. २६१०२१४२ र २६१०२१४३ का उममेदहरुबाट परीक्षाको मयाादा ववपरीत काया भएकोले आयोगको शमतत
२०७६।०३।०९ को तनर्ायानस
ु ार तनजहरुको परीक्षा रद्द गररएको हुुँदा यो सच
ू ना प्रकाशित गररएको छ ।