You are on page 1of 19

1

Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK


Số văn bản: 13
Ngày ban hành: 13/09/2018

8
01

01
9/2
9/2

3/0
STT Người ký Đơn vị Thời gian ký Ý kiến

5/0

,1
1 NGUYỄN ĐÌNH Trưởng phòng - 13/09/2018

ky
32
TUẤN Phòng Kỹ thuật - 16:34:02

da
Công ty TNHH

3:5

an
Viettel - CHT

Tu
2 ĐÀO MẠNH Trưởng phòng - 13/09/2018

_1

inh
HIỂN Phòng máy Pháp 15:37:24

uy
Vân - Trung tâm

nD
Phía bắc - Công ty

Th

ye
TNHH Viettel - CHT

gu
hi

gN
eT

on
_L

ph
76

ng
uo
65

Tr
18
2
4:0
6:3
18

81
/20

01
9/2
/09

3/0
25

,1
ky
:53

da
3

an
_1

Tu
y

inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0
32

,1
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 1

uy

nD
Th

ye
gu
hi
BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

gN
eT

on
Lần ban

_L
Nội dung sửa đổi Ngày có hiệu lực

ph
Trang
hành

76

ng
- Phiên bản sơ bộ

uo
0 Tất cả 03/10/2009

65
- Preliminary Version

Tr
- Bổ sung Waterleak tầng 9

18
- Add Waterleak 9F
1 Tất cả - Hiệu chỉnh “Hành động trong trường hợp khẩn 01/08/2012

2
cấp”

4:0
- Adjust “Action in case of emergency”

6:3
- Cập nhật Form theo hướng dẫn của Control of
18

Document 81
- Update form under the guidance of Control
/20

01

2 Tất cả Document 24/02/2015


9/2

- Bổ sung nội dung Tiếng Việt


/09

3/0

- Add language Vietnames


25

Tất cả - Chỉnh sửa lại ngôn ngữ chính là tiếng việt


,1

15/03/2017
ky

3 - Revised language is Vietnamese


:53

- Điều chỉnh bỏ hệ thống giải nhiệt nước


da
13

- Adjust minus Water-cooled system


an

Tất cả - Bổ xung hệ thống điều hòa cho phòng máy tầng 6


Tu

4 15/09/2018
y_

-Add Aiconditional system for machine room 6F


inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 2

uy

nD
Th

ye
gu
hi
Quản lý tài

gN
Biên soạn Kiểm tra Phê duyệt

eT
liệu

on
_L

ph
76

ng
uo
65

Tr
Chữ ký

18
2
Đặng Trần Quang Lê Thị Thủy

4:0
6:3
18

81
/20

01
9/2
/09

3/0
25

,1
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT HD.IDC.KT.PV.005

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 3

uy

nD
Th

ye
gu
hi

gN
eT

on
Mục Lục - Contents

_L

ph
1 Phạm vi - Scope. .......................................................................................................................... 4

76

ng
Nhiệm vụ của nhân viên trực - NOC’s duty. ............................................................................... 4

uo
2

65

Tr
2.1 Giám sát - Monitor. ............................................................................................................... 5

18
2.2 Xử lý trong trường hợp khẩn cấp - Operation in case of emergency. .................................. 5
3 Giới thiệu hệ thống điều hòa - Introduce the AC system. ............................................................ 5

2
3.1 Nguyên lý hệ thống điều hòa - Principle of AC system. ....................................................... 5

4:0
3.1.1 Hệ thống giải nhiệt khí - Air-cooled system. ................................................................. 5

6:3
3.2 Sơ đồ hệ thống điều hòa - Diagrams of AC system. ............................................................. 6
18

81
3.2.1 Điều hòa ở phòng nguồn tầng 1 - AC system in 1F Power room. .................................. 6
/20

01

3.2.2 Điều hòa ở phòng máy tầng 8 - AC system in 8F machine room. .................................. 7
9/2
/09

3.2.3 Điều hòa ở phòng máy tầng 9 - AC system in 9F machine room. .................................. 7
3/0

3.2.4 Điều hòa ở phòng máy tầng 5 - AC system in 5th F. ...................................................... 8


25

,1

3.2.5 Điều hòa ở phòng máy tầng 6 - AC system in 6th F. ...................................................... 9


ky

3.2.6 Hệ thống cảnh báo dò nước ở phòng máy tầng 8 - Water leak in 8F machine room. .. 10
:53

da

3.2.7 Hệ thống cảnh báo dò nước ở phòng máy tầng 9 - Water leak in 9F machine room. .. 11
13

Hệ thống cảnh báo dò nước ở phòng máy tầng 6 - Water leak in 6F machine room. .. 12
an

3.2.8
Tu

3.3 Cách đọc thông tin trên sơ đồ - How to get information from diagrams. ........................... 13
y_

Các biểu tượng – Icons. ................................................................................................ 13


inh

3.3.1
hu

3.3.2 Kiểm tra thông tin trên NMS - Check information in NMS. ....................................... 13
nD
iT

Xử lý trong trường hợp khẩn cấp - Action in case of emergency. ............................................. 14


ye

4
Th

gu

4.1 PAC ...................................................................................................................................... 14


gN

4.2: Xử lý các lỗi xảy ra - Handling errors occur .......................................................................... 15


Le

4.2.1: Lỗi áp suất cao máy nén điều hòa - High pressure alarm of compressor. ...................... 15
n
ho
6_

4.2.2: Lỗi độ ẩm, nhiệt độ cao hoặc thấp - High humidity, high temperature. .......................... 16
p

- Theo dõi và điều chỉnh khi nào cảnh báo trở lại bình thường - Monitor and adjust until don’t
7

ng
65

have alarm. ................................................................................................................................. 16


uo

: Cảnh báo bị rò nước - Water Leak. ...............................................................................


18

Tr

4.1.3
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0
32

,1
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT HD.IDC.KT.PV.005

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 4

uy

nD
Th

ye
1 Phạm vi - Scope.

gu
hi
Tài liệu này được sử dụng để hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố đối với hệ thống điều hòa ở Pháp

gN
eT
Vân cho nhân viên trực.

on
This document is used to guide operation and troubleshooting SOP of Phap Van airconditions

_L

ph
system for on duty staff.

76

ng
Quy trình được áp dụng cho người quản lý hệ thống và nhân viên trực vận hành khai thác tại Trung

uo
tâm dữ liệu Pháp Vân.

65

Tr
18
The procedure is applied for system owner and on duty in Phap Van Datacenter.
Hệ thống điều hòa ở Trung tâm dữ liệu Pháp Vân điều khiển nhiệt độ và độ ẩm trong phòng máy,
để tạo ra môi trường máy tính tối ưu, đảm bảo tuổi thọ của các máy chủ được cài đặt trong Trung

2
4:0
tâm dữ liệu.

6:3
The Phap Van Data center’s Air-condition system controls temperature and humidity in the
18

81
machine room, hence they create the optimal computing environment, ensuring the longevity of the
/20

01
servers installed within.
Hệ thống điều hòa ở Pháp Vân bao gồm:
9/2
/09

3/0

- Điều hòa giải nhiệt khí với 07 PAC 20RT ở phòng máy tầng 8.
25

,1

- Điều hòa giải nhiệt khí với 04 PAC 20RT ở phòng máy tầng 9.
ky
:53

- Điều hòa giải nhiệt khí với 02 PAC 20RT ở phòng nguồn tầng 1.
da
13

an

- Điều hòa giải nhiệt khí với 05 PAC 20RT và 03 PAC 14RT ở phòng nguồn tầng 6.
Tu
y_

- Điều hòa giải nhiệt khí với 08 PAC 14RT ở phòng máy tầng 5.
inh
hu

nD

Phap Van air-condition system includes:


iT

ye

- Air-cooled system with 07 PAC 20RT in 8F machine rooms.


Th

gu

- Air-cooled system with 04 PAC 20RT in 9F machine rooms.


gN
Le

- Air-cooled with 02 PAC 20RT in 1F Power room.


n
ho
6_

- Air-cooled with 05 PAC 20RT và 03 PAC 14RT in 6F machine room.


p
7

ng
65

- Air-cooled with 08 PAC 14RT in 5F machine room.


uo
18

Tr

Thuật ngữ và chữ viết tắt: - Terms and Abbreviations;


AC Điều hòa - Air Condition
PAC Điều hòa chính xác (sử dụng trong hệ giải nhiệt khí) - Precision Air
2

Condition
4:0

NOC monitor box Hộp giám sát trong NOC để giám sát trạng thái hoạt động của các điều hòa,
8

6:3
01

hệ thống điện.
81

S.O Người quản lý hệ thống - System owner


9/2

01

2 Nhiệm vụ của nhân viên trực - NOC’s duty.


9/2
5/0

3/0
32

,1
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 5

uy

nD
Th

ye
2.1 Giám sát - Monitor.

gu
- Giám sát qua màn hình hiển thị hệ thống điều hòa - See the AC display monitor.

hi

gN
eT
- Nghe âm thanh cảnh báo hệ thống điều hòa - Listen to AC sound alarms.

on
2.2 Xử lý trong trường hợp khẩn cấp - Operation in case of emergency.

_L

ph
- Khi có cảnh báo xuất hiện, cần gọi cho người quản lý hệ thống ngay lập tức .

76

ng
- Appear alarm, call system owner immediately.

uo
- Tuân thủ hướng dẫn trong phần “Xử lý trong trường hợp khản cấp” .

65

Tr
- Must do follow “Action in case of emergency”.

18
3 Giới thiệu hệ thống điều hòa - Introduce the AC system.
3.1 Nguyên lý hệ thống điều hòa - Principle of AC system.

2
3.1.1 Hệ thống giải nhiệt khí - Air-cooled system.

4:0
6:3
18

81
/20

01
9/2
/09

3/0
25

,1
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr

Mô tả - Description:
- Dàn ngưng được lắp đặt ngoài trời.
2

- Condenser is installed outdoor.


4:0

- Máy làm lạnh được lắp đặt ở trong phòng.


8

6:3
01

81

- PAC is installed indoor.


9/2

01

- Môi chất lạnh được máy nén hút và nén ở tình trạng nhiệt độ cao và áp suất cao. Môi chất
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 6

uy

nD
Th

ye
được dẫn từ máy nén đến dàn ngưng bằng hệ thống ống đồng. Tại dàn ngưng môi chất tỏa

gu
nhiệt và chuyển từ dạng hơi thành dạng lỏng. Sau đó môi chất qua van tiết lưu và bay hơi

hi

gN
eT
tại bình bay hơi. Quạt của máy làm lạnh sẽ đẩy khí lạnh ra lạnh môi trường.

on
_L
- Refrigerant is compressed in compressor suction conditions and high temperatures and high

ph
pressures. Solvent is led from the compressor to the condenser with copper piping. In the

76

ng
condenser refrigerant and heat transfer from vapor to liquid. Then the solvent through

uo
65
the valve and evaporation at the evaporator. AC fan pushes cold air and cold

Tr
18
environment.
3.2 Sơ đồ hệ thống điều hòa - Diagrams of AC system.

2
3.2.1 Điều hòa ở phòng nguồn tầng 1 - AC system in 1F Power room.

4:0
6:3
18

81 Điều hòa trong


/20

phòng nguồn -
01
9/2

CRAC in the
/09

3/0

Power room
25

,1
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 7

uy

nD
Th

ye
gu
hi
3.2.2 Điều hòa ở phòng máy tầng 8 - AC system in 8F machine room.

gN
eT

on
_L

ph
76

ng
uo
65

Tr
18
Hệ thống điều hòa

2
4:0
trong tầng 8 -

6:3
CRAC in the 8th F
18

81
/20

01

Hệ thống
9/2

cảnh báo rò
/09

3/0

nước -Water
25

,1

Leak
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh

3.2.3 Điều hòa ở phòng máy tầng 9 - AC system in 9F machine room.


hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

Hệ thông điều hòa


uo
18

Tr

trong tầng 9 -
CRAC in the 9th F
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 8

uy

nD
Th

ye
gu
hi

gN
eT
3.2.4 Điều hòa ở phòng máy tầng 5 - AC system in 5th F.

on
_L

ph
76

ng
uo
65

Tr
18
2
4:0
6:3
18

81
Hệ thống điều hòa
/20

01

trong tầng 5 - PAC


9/2
/09

in the 5F
3/0
25

,1
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 9

uy

nD
Th

ye
gu
hi
3.2.5 Điều hòa ở phòng máy tầng 6 - AC system in 6th F.

gN
eT

on
_L

ph
76

ng
uo
65

Tr
18
2
4:0
6:3
18

81
Hệ thống điều hòa
/20

01

trong tầng 6 - PAC


9/2
/09

in the 6F
3/0
25

,1
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 10

uy

nD
Th

ye
3.2.6 Hệ thống cảnh báo dò nước ở phòng máy tầngCáp cảnh
8 - Water leak in 8F machine room.

gu
hi
báo - Cable

gN
eT

on
_L

ph
76

ng
uo
65

Tr
Khu 1 -

18
ZONE 1

2
4:0
6:3
18

81
/20

01
9/2
/09

3/0
25

,1
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh
hu

nD
iT

Khu 2 -
ye
Th

Hộp điều
gu

ZONE 2
gN

khiển -
Le

Control
n
ho
6_

Box
p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 11

uy

nD
Th

ye
3.2.7 Hệ thống cảnh báo dò nước ở phòng máy tầng 9 - Water leak in 9F machine room.

gu
hi

gN
eT

on
_L

ph
76

ng
uo
65

Tr
18
2
4:0
6:3
18

81
/20

01
9/2
/09

3/0
25

,1
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 12

uy

nD
Th

ye
gu
hi
3.2.8 Hệ thống cảnh báo dò nước ở phòng máy tầng 6 - Water leak in 6F machine room.

gN
eT

on
_L

ph
76

ng
uo
65

Tr
18
2
4:0
6:3
18

81
/20

01
9/2
/09

3/0
25

,1
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 13

uy

nD
Th

ye
3.3 Cách đọc thông tin trên sơ đồ - How to get information from diagrams.

gu
hi
3.3.1 Các biểu tượng – Icons.

gN
eT
Có 3 biểu tưởng trên màn hình hiển thị - There are 3 icons in display monitor:

on
_L

ph
: Trạng thái tốt - Good.

76

ng
uo
: Trạng thái cảnh báo - Alarm

65

Tr
18
: Trạng thái ngừng hoạt động do tác động của người quản lý hệ thống (có kế hoạch)
- Disable (by system owner).

2
3.3.2 Kiểm tra thông tin trên NMS - Check information in NMS.

4:0
Di chuột đến biểu tượng, chúng ta sẽ nhìn thấy bảng như dưới đây - Move mouse to Icon, we will

6:3
18

see a table as following: 81


/20

01
9/2
/09

3/0
25

,1
ky
:53

da
13

an
Tu
y_

inh
hu

nD
iT

ye
Th

gu

“Summary State” và “Summary Output” là các thông tin quan trọng khi hệ thống điều hòa có cảnh
gN

báo - “Summary State” and “Summary Output” are important information, when AC system
Le

appears alarms:
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL-CHT HD.IDC.KT.PV.005

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 14

uy

nD
Th

ye
4 Xử lý trong trường hợp khẩn cấp - Action in case of emergency.

gu
hi
4.1 PAC

gN
eT

on
Vị trí Người thực hiện Qui trình thực hiện

_L

ph
76

ng
Khi PAC xuất hiện cảnh báo trên
Nhân viên trực

uo
màn hình

65

Tr
18
Phòng NOC

Nhân viên trực 01 cảnh báo ? Nhiều cảnh báo xuất


hiện cùng lúc

2
4:0
Y

6:3
18

Nhân viên trực 81


Vào phòng máy và vị trí PAC Kiểm tra nguồn điện
/20

01
9/2
/09

3/0

Kiểm tra LED và cảnh báo trong Theo SOP của nguồng
Nhân viên trực
điện
25

LCD
,1
ky

Phòng máy
:53

da

Nhân viên trực


13

an

Cảnh báo áp xuất cao ?


Tu

Y
y_

inh
hu

N Tắt PAC, sẻ dụng tô vít để mở của


nD

Nhân viên trực PAC, ấn nút khởi động lại HP và bật


iT

trở lại.
ye
Th

gu

Nhiệt độ và độ ẩm cao ?
Y
gN
Le

Nhân viên trực Đến đặt nhiệt độ hoặc độ ẩm điểm


n
ho

phụ thuộc vào nhiệt độ / độ ẩm trong


6_

N
thực điều chỉnh tăng hoặc giảm 2oC
p
7

hoặc 5%.
ng

Phòng NOC
65

uo

Sau khi S.O xác định và phục hồi lỗi,


18

Tr

Nhân viên trực điền thông tin vào hệ thống nhiệm


vụ trực .
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0
32

,1
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 15

uy

nD
Th

ye
gu
hi
Location Implementer Process

gN
eT

on
_L
PAC alarm appear in monitor

ph
Onduty staff

76

ng
NOC

uo
65

Tr
On duty staff 01 Alarm? Many alarm at the

18
same time

2
4:0
Onduty staff
Go to Machine room and PAC Check Power source

6:3
18

81
/20

01

Onduty staff Check LED and warning in LCD Follow SOP for Power
9/2
/09

3/0

Sever Room
25

,1
ky

Onduty staff
High pressor alarm?
:53

da

Y
13

an

N Turn off PAC, use screw driver to


Tu
y_

Onduty staff open PAC door, reset HP button and


turn on again.
inh
hu

Temperature and humidity


nD
iT

alarm?
Y
ye
Th

Onduty staff
gu

Go to set point temperature or


N humidity depend on temperature/
gN

humidity in real adjust 2oC 5%


Le

increase or reduce
n
ho

NOC
6_

p
7

After S.O fix/resolve the problem,


ng
65

Onduty staff enter information in Duty System


uo
18

Tr

4.2 Xử lý các lỗi xảy ra - Handling errors occur


4.2.1 Lỗi áp suất cao máy nén điều hòa - High pressure alarm of compressor.
2
4:0

Khi điều hòa bị lỗi áp suất cao ở máy nén, cần thực hiện như sau - When a compressor of PAC has
8

6:3

high pressure alarm, on duty must do as following.


01

81

- Tắt điều hòa đang bị lỗi, bấm nút reset trên màn hình điều khiển - Turn alarmed PAC off, press
9/2

01

Reset on controlling monitor.


9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 16

uy

nD
Th

ye
- Dùng tuốc nơ vít có sẵn trong điều hòa mở nắp phía trước của điều hòa - Use screw driver to open

gu
hi
the front door of PAC.

gN
eT
- Tiến hành reset rơ le áp suất cao của máy nén báo lỗi ( máy nén số 1 bên trái, máy nén số 2 bên

on
phải điều hòa. - Reset high pressure sensor of alarmed compressor (compressor 1 in the left,

_L

ph
compressor 2 in the right).

76

ng
uo
- Lắp lại nắp phía trước cho điều hòa - Close the in front cover of PAC.

65

Tr
- Bật lại điều hòa đã được reset - Rurn on the PAC.

18
4.2.2 : Lỗi độ ẩm, nhiệt độ cao hoặc thấp - High humidity, high temperature.

2
Khi có cảnh báo nhiệt độ và độ ẩm cao hơn mức đặt cho phép, nhân viên trực cần phải - When have

4:0
high humidity or high temperature alarm, on duty must.

6:3
- Vào phòng máy nơi vị trí điều hòa khu vực cảnh báo - Go to alarmed PAC.
18

81
- Kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm thực tế của khu vực sau điều hòa đó qua màn hình hiển thị của điều
/20

01

hòa - Check real temperature and humidity in the back of PAC via LCD monitor.
9/2
/09

- Vào giao diện của điều hòa ấn Menu, nhập mật khẩu (5010), chọn Setpoint - Press Menu, key in
3/0
25

Password (5010), choose Setpoint.


,1
ky

- Nhân viên trực tiến hành giảm – đối với trường hợp cảnh báo cao và tăng – đối với trường hợp
:53

da

cảnh báo thấp, biên độ nhiệt độ tăng giảm 2 độ, độ ẩm tăng giảm 5% - If real temperature /
13

an

humidity is high, decrease temperature / humidity setpoint (temperature: ±2oC, humidity: ± 5%)
Tu
y_

and via verse .


inh
hu

- Theo dõi và điều chỉnh khi nào cảnh báo trở lại bình thường - Monitor and adjust until don’t have
nD
iT

alarm.
ye
Th

gu
gN
Le

n
ho
6_

p
7

ng
65

uo
18

Tr
2
4:0
8

6:3
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 17

uy

nD
Th

ye
gu
hi

gN
eT

on
Vị trí Người thực hiện Qui trình thực hiện

_L

ph
76

ng
Nhân viên trực WL xuất hiện cảnh báo trên màn hình

uo
65

Tr
Phòng NOC

18
Gọi cho SO
Nhân viên trực

2
4:0
Đi tới hộp điều khiển WL
Nhân viên trực

6:3
18

Nhìn vào màn hình hộp điều


81
Nhân viên trực khiển WL xem đang cảnh báo
/20

01

9/2
/09

3/0

Khu 1 có cảnh báo? Khu 2 có


Nhân viên trực
cảnh báo
25

,1

Y
ky
:53

Kiểm tra vị trí có Kiểm tra vị trí có


Nhân viên trực
da

cảnh báo cảnh báo


13

an
Tu

Nhân viên trực Tới vị trí có cảnh báo


y_

inh
hu

Phòng máy chủ


nD

Nhân viên trực Có nước không ?


iT

ye

Y
Th

gu

Kiểm tra van nước và tìm vị trí nơi


gN

Nhân viên trực có nước rò ra.


Le

n
ho
6_

Đóng tất cả các van nơi mà có


7

Nhân viên trực


ng

dòng nước chảy qua vị trí rò


65

uo
18

Tr

Nhân viên trực Tắt nguồn điện của các thiết bị gần
đó.

Làm sạch nước(Phải cẩn thận


2

Nhân viên trực không làm ảnh hưởng tới vị trí


4:0

cũng như thiết bị khác).


8

6:3
01

81

Điền thông tin vào hệ thống


9/2

Phòng NOC Nhân viên trực nhiệm vụ trực .


01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm
81
8
01

01
Mã văn bản: 13/HD-Hướng dẫn vận hành hệ thống DHKK
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Mã hiệu:

9/2
9 /2
Số văn bản: 13

3/0
Ngày ban hành: 13/09/2018 CÔNG TY TNHH VIETTEL - CHT HD.IDC.KT.PV.002

5/0
Ngày có hiệu lực:

,1
Viettel-IDC

ky
15/09/2018

32
Hướng dẫn vận hành hệ thống điều hòa

da
Ngày hết hiệu lực:

3:5
không khí.

an
15/09/2020

Tu
Operating instructions for air conditioning Lần ban hành:4

_1
system.

inh
Trang: 18

uy

nD
Th

ye
gu
hi
Location Implementer Process

gN
eT

on
Onduty staff WL alarm appear in monitor

_L

ph
76

ng
NOC
Call to System Owner

uo
On duty staff

65

Tr
18
Go to the Water leak Control
Onduty staff Box

2
4:0
See WL Control Box s LCD to

6:3
Onduty staff know what is alarm
18

81
/20

01
Zone 1 has Alarm ? Zone 2 has
Onduty staff
9/2

Alarm
/09

Y
3/0

Check Alarm s Check Alarm s


25

,1

Onduty staff
location location
ky
:53

da

Onduty staff Go to the Alarm Location


13

an
Tu

Sever room
y_

Onduty staff See water ?


inh
hu

Y
nD
iT

Check water pipe, find location,


ye

Onduty staff where water is leaked


Th

gu
gN
Le

Close all of the valve, whose water


n

Onduty staff is flowed direct from/to its.


ho
6_

p
7

ng
65

Onduty staff Turn off power for equipment near


uo

here
18

Tr

Clear water (Must be carefully,


Onduty staff Don t effect another locations and
another equipments )
2
4:0

Enter information to Duty


8

NOC Onduty staff


6:3

system
01

81
9/2

01
9/2
5/0

3/0

TÀI LIỆU HẠN CHẾ


32

,1

Sử dụng nội bộ. Nghiêm cấm sao chép, quảng bá dưới mọi hình thức.
ky
3:5

da

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm