You are on page 1of 4

Republic of the Philippines

Department of Education
Region III- Central Luzon
Tarlac City School Division
Tarlac West A District
NORTHERN HILL ELEMENTARY SCHOOL- MAIN
San Rafael, Tarlac City

PLANONG PANGKAGANAPAN SA FILIPINO


KAGANAPANG AKTIBIDADES/
KRA PAGKATUTO PROGRAMA/ ESTRATEHIYA/
PROYEKTO GAWAIN KAGAMITAN
2019-2020 2019-2020 TAO MATERYAL PONDO

A. PAGTUTURO
Proseso ng  Napapabilis ang 1.Paghahanda sa GURO Aklat, Modyul atbp Pondo ng
pagtuturo- pag-unawa at mga IM’s na Computer/LCD/projector Paaralan
Pagkatuto pagkatuto sa mga angkop sa aralin /
angkop na at mga gawain at Laptop
pamamaraan sa teknolohiya (Slide
pagtuturo show,
Powerpoint,
Movie Maker)

2. Pagsasagawa ng
iba’t-ibang laro
upang mas
mapaunlad ang
pagkatuto.

3. Paggamit ng
teknolohiya sa
pagtuturo
Aklat, Modyul atbp
Computer/LCD/projector
/
 Napapalawak ang
1.Pag-“google” or GURO Laptop Pondo ng
kaalaman sa
paggamit ng mga internet surfing Paaralan
makabagong para updated sa
pamamaraan at mga latest
iba’t ibang innovations sa
daluyan ng pagtuturo
pagtuturo
2.Panonood ng mga
bidyo ayon sa dinidikta
ng modyul
Aklat, Modyul atbp
Computer/LCD/projector
/
Laptop Pondo ng
GURO at Paaralan
1.Pangangalap ng Mag-
 Nasusukat ang mga sanggunian, aaral
kaalaman ng mga modyul na
mag-aaral sa magagamit ng
larangan ng mga mag-aaral
pagsulat
A.Nahahasa ang 1.Pagsasagawa ng Guro at Pondo ng
kaalaman ng mga “Quiz Bee” na Mag- Paaralan
Mga Gawain ng mag-aaral gawain na halaw aaral Mga Kagamitan sa
Mag-aaral kaugnay sa iba’t sa mga aralin sa
ibang larangan ng Filipino pagbasa
aralin sa Filipino

1.Pagsasagawa ng
tagisan sa
pagsulat ng
Sanaysay at
B. Nakikilala ang pagbigkas ng Guro at Aklat,Modyul Pondo ng
mga mag-aaral na Hindi Mag- Paaralan
may kahinaan at pinaghandaang aaral
kaalaman sa Talumpati
aralin sa Filipino
1.Pagdiriwang ng
buwan ng wika

C.Pagsali ng mga mag-aaral sa Mula sa Guro at school


mga aktibidad sa paaralan Punung-
counterpart
guro,Ma
g-aaral
at
magulan
g

Tugon A. Pagkakaroon ng 1. Pagsasagawa Guro,PTA


Pangkomunidad magandang samahan ng ng PTA at mga at mga
mga tao sa komunidad at Kaguruan magulan
mga tao sa paaralan g

B. Nakatutulong sa
pagpapanatili sa 1. Pangkatang
maayos na pagsasagawa ng
kapaligiran ng halamanang
paaralan pampaaralan Guro,PTA
at mga
magulan
g
A. Pagpapaunlad sa 1. Pakikilahok sa mga Guro Guro,
kakayahan ng guro. seminar. Paaralan
Propesyunal na Pagpupulong as iba
Pag-unlad pang mga Gawain
ukol sa kaunlaran ng
guro

2. Pagsasagawa ng
pahayagan ng
Paaralan
Guro at Guro
mga
mag-
aaral na
kasangk
ot

Inihanda ni: Binigyan pansin kay:

MARILEIH D. CABARIOS ARNOLD S. SICAT


School Filipino Focal Person Head Teacher II