You are on page 1of 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PANDU PUTERI TUNAS

Mata pelajaran Kokurikulum Unit Beruniform - Pandu Puteri Tunas

Tarikh 6 Ogos 2019

Hari Selasa

Waktu 3.00 ptg – 4.00 ptg

Tempoh 60 minit ( 1 jam)

Bilangan Murid /45 orang

Tempat Tapak Perhimpunan

Guru 1. Cik Najihah binti Natri


2. Cik Nur Adibah binti Ismail

Tajuk Menghias Bekas Alat Tulis

Tema Aktiviti Kemasyarakatan – Mengutip Bahan Kitar Semula

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Kognitif :

Afektif :

Psikomotor :

Bahan Bantu Mengajar

Pengisian Kurikulum EMK:

Penerapan Nilai:

Teknik

Kemahiran abad ke-21


Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti Murid Catatan
Nyanyian Lagu Negaraku 1. Murid menyanyikan Guru:
dan Lagu Salam lagu Negaraku. BBM: Lirik lagu Salam
2. Murid menyanyikan EMK:
Set Induksi
salah satu lagu dalam Nilai:
(5 minit)
Pandu Puteri Tunas-
Salam.

Penerangan tentang 1. Guru menerangkan Guru:


tema aktiviti bulan Ogos. aktiviti yang akan BBM:
dilaksanakan. EMK:
Langkah 1
2. Guru menunjukkan Nilai:
()
bekas hiasan yang telah
disiapkan.

1. Murid dibahagikan Guru:


kepada beberapa BBM:
kumpulan. EMK:
2. Murid diberi masa Nilai:
untuk mencari botol
Langkah yang perlu plastik terbuang.
dibuat: 3. Murid ditunjukkan
1. Potong botol tentang langkah yang
plastik kepada dua perlu dilakukan dengan
bahagian. botol plastik tersebut.
2. Bahagian bawah
4. Guru menerangkan
Langkah 2 botol diwarnakan
dengan langkah-langkah
menggunakan keselamatan yang perlu
penyembur warna dibuat.
cat.
3. Kemudian,
keringkan botol
tersebut dalam 5
minit ke 10 minit.
4. Hiaskan botol yang
telah berwarna itu
mengikut kreativiti
sendiri.
1. Murid berada di dalam Guru:
kumpulan yang telah BBM:
ditetapkan. EMK:
2. Murid diedarkan Nilai:
dengan alat yang akan
digunakan untuk
menghias botol plastik.

Murid membuat 1. Guru meminta Guru:


perkaitan aktiviti dengan beberapa orang murid BBM:
tema. daripada kumpulan EMK:
yang berbeza untuk Nilai:
memberikan refleksi
berdasarkan aktiviti
yang dilakukan.
Penutup
2. Guru memberikan
penegasan semula
tentang kepentingan
menjaga kebersihan
alam sekitar.
3. Nyanyian lagu Salam

Refleksi Guru

Komen /
Cadangan
Pensyarah
Pembimbing